]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - vendor/assets/iD/iD/locales/vi.json
Update to iD v2.3.2
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / vi.json
1 {
2     "vi": {
3         "modes": {
4             "add_area": {
5                 "title": "Vùng",
6                 "description": "Thêm công viên, tòa nhà, hồ nước, hoặc vùng khác vào bản đồ.",
7                 "tail": "Nhấn vào bản đồ để bắt đầu vẽ vùng."
8             },
9             "add_line": {
10                 "title": "Đường",
11                 "description": "Thêm con đường, lối đi bộ, dòng nước, hoặc đường kẻ khác vào bản đồ.",
12                 "tail": "Nhấn vào bản đồ để bắt đầu vẽ đường, đường mòn, hoặc tuyến đường."
13             },
14             "add_point": {
15                 "title": "Điểm",
16                 "description": "Thêm nhà hàng, đài tưởng niệm, hòm thư, hoặc địa điểm khác vào bản đồ.",
17                 "tail": "Nhấn vào bản đồ để thêm địa điểm."
18             },
19             "browse": {
20                 "title": "Xem",
21                 "description": "Di chuyển và thu phóng bản đồ."
22             },
23             "draw_area": {
24                 "tail": "Nhấn chuột để đặt các nốt của vùng. Nhấn chuột vào nốt đầu tiên để hoàn thành vùng."
25             },
26             "draw_line": {
27                 "tail": "Nhấn chuột để đặt thêm nốt vào đường kẻ. Nhấn vào đường khác để nối đường lại. Nhấn đúp để hoàn thành đường."
28             }
29         },
30         "operations": {
31             "add": {
32                 "annotation": {
33                     "point": "thêm địa điểm",
34                     "vertex": "thêm nốt vào lối",
35                     "relation": "thêm quan hệ"
36                 }
37             },
38             "start": {
39                 "annotation": {
40                     "line": "bắt đầu vẽ đường kẻ",
41                     "area": "bắt đầu vẽ vùng"
42                 }
43             },
44             "continue": {
45                 "key": "A",
46                 "title": "Vẽ tiếp",
47                 "description": "Vẽ tiếp đường kẻ này.",
48                 "not_eligible": "Không thể vẽ tiếp đường kẻ nào từ chỗ này.",
49                 "multiple": "Có thể vẽ tiếp hơn một đường kẻ từ chỗ này. Hãy nhấn giữ phím Shift trong khi nhấn chuột vào đường kẻ mà bạn muốn vẽ tiếp.",
50                 "annotation": {
51                     "line": "vẽ tiếp đường kẻ",
52                     "area": "vẽ tiếp vùng"
53                 }
54             },
55             "cancel_draw": {
56                 "annotation": "hủy vẽ đối tượng"
57             },
58             "change_role": {
59                 "annotation": "thay đổi vai trò của thành viên quan hệ"
60             },
61             "change_tags": {
62                 "annotation": "thay đổi thẻ"
63             },
64             "circularize": {
65                 "title": "Làm Tròn",
66                 "description": {
67                     "line": "Làm tròn đường kẻ này.",
68                     "area": "Làm tròn vùng này."
69                 },
70                 "key": "O",
71                 "annotation": {
72                     "line": "làm tròn một đường kẻ",
73                     "area": "làm tròn một vùng"
74                 },
75                 "not_closed": "Không thể làm tròn một đối tượng không phải là đa giác kín.",
76                 "too_large": "Không thể làm tròn đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ.",
77                 "connected_to_hidden": "Không thể làm tròn đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn."
78             },
79             "orthogonalize": {
80                 "title": "Làm Vuông góc",
81                 "description": {
82                     "line": "Làm vuông góc đường kẻ này.",
83                     "area": "Làm vuông góc vùng này."
84                 },
85                 "key": "L",
86                 "annotation": {
87                     "line": "làm vuông góc một đường kẻ",
88                     "area": "làm vuông góc một vùng"
89                 },
90                 "not_squarish": "Không thể làm vuông một đối tượng không phải vuông vuông.",
91                 "too_large": "Không thể làm vuông đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ.",
92                 "connected_to_hidden": "Không thể làm vuông đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn."
93             },
94             "straighten": {
95                 "title": "Làm thẳng",
96                 "description": "Làm thẳng đường kẻ này.",
97                 "key": "L",
98                 "annotation": "làm thẳng một đường kẻ",
99                 "too_bendy": "Không thể làm thẳng đường kẻ này vì nó ngoằn ngoèo quá mức.",
100                 "connected_to_hidden": "Không thể làm thẳng đường kẻ này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn."
101             },
102             "delete": {
103                 "title": "Xóa",
104                 "description": {
105                     "single": "Xóa đối tượng này vĩnh viễn.",
106                     "multiple": "Xóa các đối tượng này vĩnh viễn."
107                 },
108                 "annotation": {
109                     "point": "xóa địa điểm",
110                     "vertex": "xóa nốt khỏi lối",
111                     "line": "xóa đường kẻ",
112                     "area": "xóa vùng",
113                     "relation": "xóa quan hệ",
114                     "multiple": "xóa {n} đối tượng"
115                 },
116                 "too_large": {
117                     "single": "Không thể xóa đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ.",
118                     "multiple": "Không thể xóa các đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ."
119                 },
120                 "incomplete_relation": {
121                     "single": "Không thể xóa đối tượng này vì nó chưa được tải về hoàn toàn.",
122                     "multiple": "Không thể xóa các đối tượng này vì chúng chưa được tải về hoàn toàn."
123                 },
124                 "part_of_relation": {
125                     "single": "Không thể xóa đối tượng này vì nó trực thuộc một quan hệ lớn hơn. Bạn phải gỡ nó khỏi quan hệ trước tiên.",
126                     "multiple": "Không thể xóa các đối tượng này vì chúng trực thuộc các quan hệ lớn hơn. Bạn phải gỡ chúng khỏi các quan hệ trước tiên."
127                 },
128                 "connected_to_hidden": {
129                     "single": "Không thể xóa đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn.",
130                     "multiple": "Không thể xóa các đối tượng này vì một số nối liền với đối tượng ẩn."
131                 }
132             },
133             "add_member": {
134                 "annotation": "thêm thành viên vào quan hệ"
135             },
136             "delete_member": {
137                 "annotation": "gỡ thành viên khỏi quan hệ"
138             },
139             "connect": {
140                 "annotation": {
141                     "point": "nối liền lối với địa điểm",
142                     "vertex": "nối liền đường kẻ với đường khác",
143                     "line": "nối liền lối với đường kẻ",
144                     "area": "nối liền đường kẻ với vùng"
145                 }
146             },
147             "disconnect": {
148                 "title": "Tháo gỡ",
149                 "description": "Gỡ các lối này khỏi nhau.",
150                 "key": "T",
151                 "annotation": "tháo gỡ đường kẻ và vùng",
152                 "not_connected": "Không có đủ đường kẻ hoặc vùng ở đây để tháo gỡ.",
153                 "connected_to_hidden": "Không thể tháo gỡ đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn.",
154                 "relation": "Không thể tháo gỡ đối tượng này vì nó nối liền các thành viên của một quan hệ."
155             },
156             "merge": {
157                 "title": "Gộp",
158                 "description": "Gộp các đối tượng này.",
159                 "key": "G",
160                 "annotation": "gộp {n} đối tượng",
161                 "not_eligible": "Không thể gộp các đối tượng này.",
162                 "not_adjacent": "Không thể gộp các đối tượng này vì chúng không nối liền với nhau.",
163                 "restriction": "Không thể gộp các đối tượng này vì ít nhất một trong những đối tượng trực thuộc quan hệ “{relation}”.",
164                 "incomplete_relation": "Không thể gộp vì một trong số đối tượng này chưa được tải về hoàn toàn.",
165                 "conflicting_tags": "Không thể gộp các đối tượng này vì một số thẻ có giá trị xung đột."
166             },
167             "move": {
168                 "title": "Di chuyển",
169                 "description": {
170                     "single": "Di chuyển đối tượng này sang chỗ khác.",
171                     "multiple": "Di chuyển các đối tượng này sang chỗ khác."
172                 },
173                 "key": "D",
174                 "annotation": {
175                     "point": "di chuyển địa điểm",
176                     "vertex": "di chuyển nốt trong lối",
177                     "line": "di chuyển đường kẻ",
178                     "area": "di chuyển vùng",
179                     "multiple": "di chuyển hơn một đối tượng"
180                 },
181                 "incomplete_relation": {
182                     "single": "Không thể di chuyển đối tượng này vì nó chưa được tải về hoàn toàn.",
183                     "multiple": "Không thể di chuyển các đối tượng này vì chúng chưa được tải về hoàn toàn."
184                 },
185                 "too_large": {
186                     "single": "Không thể di chuyển đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ.",
187                     "multiple": "Không thể di chuyển các đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ."
188                 },
189                 "connected_to_hidden": {
190                     "single": "Không thể di chuyển đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn.",
191                     "multiple": "Không thể di chuyển các đối tượng này vì một số nối liền với đối tượng ẩn."
192                 }
193             },
194             "reflect": {
195                 "title": {
196                     "long": "Phản chiếu qua Trục Dài",
197                     "short": "Phản chiếu qua Trục Ngắn"
198                 },
199                 "description": {
200                     "long": {
201                         "single": "Phản chiếu đối tượng này qua trục dài.",
202                         "multiple": "Phản chiếu các đối tượng này qua trục dài."
203                     },
204                     "short": {
205                         "single": "Phản chiếu đối tượng này qua trục ngắn.",
206                         "multiple": "Phản chiếu các đối tượng này qua trục ngắn."
207                     }
208                 },
209                 "key": {
210                     "long": "P",
211                     "short": "N"
212                 },
213                 "annotation": {
214                     "long": {
215                         "single": "phản chiếu đối tượng qua trục dài",
216                         "multiple": "phản chiếu hơn một đối tượng qua trục dài"
217                     },
218                     "short": {
219                         "single": "phản chiếu đối tượng qua trục ngắn",
220                         "multiple": "phản chiếu hơn một đối tượng qua trục ngắn"
221                     }
222                 },
223                 "incomplete_relation": {
224                     "single": "Không thể phản chiếu đối tượng này vì nó chưa được tải về hoàn toàn.",
225                     "multiple": "Không thể phản chiếu các đối tượng này vì chúng chưa được tải về hoàn toàn."
226                 },
227                 "too_large": {
228                     "single": "Không thể phản chiếu đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ.",
229                     "multiple": "Không thể phản chiếu các đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ."
230                 },
231                 "connected_to_hidden": {
232                     "single": "Không thể phản chiếu đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn.",
233                     "multiple": "Không thể phản chiếu các đối tượng này vì một số nối liền với đối tượng ẩn."
234                 }
235             },
236             "rotate": {
237                 "title": "Xoay",
238                 "description": {
239                     "single": "Xoay đối tượng này quanh điểm trung tâm.",
240                     "multiple": "Xoay các đối tượng này quanh điểm trung tâm."
241                 },
242                 "key": "X",
243                 "annotation": {
244                     "line": "xoay đường kẻ",
245                     "area": "xoay vùng",
246                     "multiple": "xoay hơn một đối tượng"
247                 },
248                 "incomplete_relation": {
249                     "single": "Không thể xoay đối tượng này vì nó chưa được tải về hoàn toàn.",
250                     "multiple": "Không thể xoay các đối tượng này vì chúng chưa được tải về hoàn toàn."
251                 },
252                 "too_large": {
253                     "single": "Không thể xoay đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ.",
254                     "multiple": "Không thể xoay các đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ."
255                 },
256                 "connected_to_hidden": {
257                     "single": "Không thể xoay đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn.",
258                     "multiple": "Không thể xoay các đối tượng này vì một số nối liền với đối tượng ẩn."
259                 }
260             },
261             "reverse": {
262                 "title": "Đảo ngược",
263                 "description": "Đảo ngược chiều đường kẻ này.",
264                 "key": "V",
265                 "annotation": "đảo ngược đường kẻ"
266             },
267             "split": {
268                 "title": "Chia cắt",
269                 "description": {
270                     "line": "Cắt đôi đường kẻ này tại nốt này.",
271                     "area": "Cắt đôi đường biên của vùng này.",
272                     "multiple": "Cắt đôi các đường kẻ và đường viền tại nốt này."
273                 },
274                 "key": "C",
275                 "annotation": {
276                     "line": "cắt đôi một đường kẻ",
277                     "area": "cắt đôi một đường biên của vùng",
278                     "multiple": "cắt đôi {n} đường kẻ và đường biên"
279                 },
280                 "not_eligible": "Không thể cắt đôi đường kẻ vào đầu hoặc cuối đường.",
281                 "multiple_ways": "Có quá nhiều đường kẻ tại đây để cắt đôi.",
282                 "connected_to_hidden": "Không thể chia cắt đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn."
283             },
284             "restriction": {
285                 "help": {
286                     "select": "Nhấn chuột để chọn một khúc đường.",
287                     "toggle": "Nhấn chuột để thêm hoặc bỏ hạn chế rẽ.",
288                     "toggle_on": "Nhấn chuột để thêm hạn chế “{restriction}”.",
289                     "toggle_off": "Bấm để bỏ hạn chế “{restriction}”."
290                 },
291                 "annotation": {
292                     "create": "thêm hạn chế rẽ",
293                     "delete": "bỏ hạn chế rẽ"
294                 }
295             }
296         },
297         "undo": {
298             "tooltip": "Hoàn tác việc {action}.",
299             "nothing": "Không có gì để hoàn tác."
300         },
301         "redo": {
302             "tooltip": "Làm lại việc {action}.",
303             "nothing": "Không có gì để làm lại."
304         },
305         "tooltip_keyhint": "Phím tắt:",
306         "browser_notice": "Chường trình vẽ bản đồ này chạy tốt trong Firefox, Chrome, Safari, Opera, và Internet Explorer 11 trở lên. Xin vui lòng nâng cấp trình duyệt của bạn hoặc dùng Potlach 2 để biên tập bản đồ.",
307         "translate": {
308             "translate": "Biên dịch",
309             "localized_translation_label": "Tên đa ngôn ngữ",
310             "localized_translation_language": "Chọn ngôn ngữ",
311             "localized_translation_name": "Tên"
312         },
313         "zoom_in_edit": "Phong to để Sửa đổi",
314         "login": "đăng nhập",
315         "logout": "đăng xuất",
316         "loading_auth": "Đang kết nối với OpenStreetMap…",
317         "report_a_bug": "Báo cáo lỗi",
318         "help_translate": "Hợp tác biên dịch",
319         "feature_info": {
320             "hidden_warning": "{count} đối tượng ẩn",
321             "hidden_details": "Các đối tượng này đang ẩn: {details}"
322         },
323         "status": {
324             "error": "Không thể kết nối đến API.",
325             "offline": "API đang ngoại tuyến. Xin vui lòng thử lại sau.",
326             "readonly": "API đang ở chế độ chỉ-đọc. Bạn cần phải đợi để lưu các thay đổi.",
327             "rateLimit": "API hạn chế các kết nối vô danh. Hãy đăng nhập để khắc phục hạn chế này."
328         },
329         "commit": {
330             "title": "Tải lên OpenStreetMap",
331             "description_placeholder": "Tóm lược các đóng góp của bạn (bắt buộc)",
332             "message_label": "Tóm lược Sửa đổi",
333             "upload_explanation": "Các thay đổi bạn thực hiện sẽ xuất hiện trên tất cả các bản đồ sử dụng dữ liệu OpenStreetMap.",
334             "upload_explanation_with_user": "Các thay đổi bạn thực hiện dưới tên {user} sẽ xuất hiện trên tất cả các bản đồ sử dụng dữ liệu OpenStreetMap.",
335             "save": "Tải lên",
336             "cancel": "Hủy bỏ",
337             "changes": "{count} Thay đổi",
338             "warnings": "Cảnh báo",
339             "modified": "Đã Thay đổi",
340             "deleted": "Đã Xóa",
341             "created": "Đã Tạo",
342             "about_changeset_comments": "Nên tóm lược sửa đổi như thế nào?",
343             "about_changeset_comments_link": "//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments?setlang=vi",
344             "google_warning": "Bạn đã đề cập đến Google trong lời tóm lược này. Chú ý cấm sao chép từ Google Maps.",
345             "google_warning_link": "http://www.openstreetmap.org/copyright/vi"
346         },
347         "contributors": {
348             "list": "Đóng góp bởi {users}",
349             "truncated_list": "Đóng góp bởi {users} và {count} người khác"
350         },
351         "info_panels": {
352             "key": "I",
353             "background": {
354                 "key": "B",
355                 "title": "Hình nền",
356                 "zoom": "Mức thu phóng",
357                 "vintage": "Lúc chụp",
358                 "unknown": "Không rõ",
359                 "show_tiles": "Hiện các Mảnh",
360                 "hide_tiles": "Ẩn các Mảnh"
361             },
362             "history": {
363                 "key": "L",
364                 "title": "Lịch sử",
365                 "selected": "{n} được chọn",
366                 "version": "Phiên bản",
367                 "last_edit": "Sửa đổi Cuối cùng",
368                 "edited_by": "Người Sửa đổi",
369                 "changeset": "Bộ thay đổi",
370                 "unknown": "Không rõ",
371                 "link_text": "Lịch sử tại openstreetmap.org"
372             },
373             "location": {
374                 "key": "V",
375                 "title": "Vị trí",
376                 "unknown_location": "Vị trí Không rõ"
377             },
378             "measurement": {
379                 "key": "M",
380                 "title": "Đo lường",
381                 "selected": "{n} được chọn",
382                 "geometry": "Hình",
383                 "closed": "đóng",
384                 "center": "Tâm",
385                 "perimeter": "Chu vi",
386                 "length": "Chiều dài",
387                 "area": "Diện tích",
388                 "centroid": "Trọng tâm",
389                 "location": "Vị trí",
390                 "metric": "Hệ mét",
391                 "imperial": "Hệ Anh"
392             }
393         },
394         "geometry": {
395             "point": "điểm",
396             "vertex": "đỉnh",
397             "line": "đường kẻ",
398             "area": "vùng",
399             "relation": "quan hệ"
400         },
401         "geocoder": {
402             "search": "Tìm kiếm trên toàn thế giới…",
403             "no_results_visible": "Không tìm thấy kết quả trong khu vực đang xem",
404             "no_results_worldwide": "Không tìm thấy kết quả"
405         },
406         "geolocate": {
407             "title": "Nhảy tới Vị trí của Tôi",
408             "locating": "Đang tải, vui lòng chờ đợi…"
409         },
410         "inspector": {
411             "no_documentation_combination": "Không có tài liệu về tổ hợp thẻ này",
412             "no_documentation_key": "Không có tài liệu về chìa khóa này",
413             "documentation_redirect": "Tài liệu này đã được di chuyển đến trang mới.",
414             "show_more": "Xem thêm",
415             "view_on_osm": "Xem tại openstreetmap.org",
416             "all_fields": "Các chi tiết thường gặp",
417             "all_tags": "Tất cả các thẻ",
418             "all_members": "Tất cả các thành viên",
419             "all_relations": "Tất cả các quan hệ",
420             "new_relation": "Quan hệ mới…",
421             "role": "Vai trò",
422             "choose": "Chọn thể loại đối tượng",
423             "results": "{n} kết quả cho {search}",
424             "reference": "Tra cứu OpenStreetMap Wiki",
425             "back_tooltip": "Thay đổi đối tượng",
426             "remove": "Xóa",
427             "search": "Tìm kiếm",
428             "multiselect": "Các đối tượng được chọn",
429             "unknown": "Không rõ",
430             "incomplete": "<chưa tải về>",
431             "feature_list": "Tìm kiếm đối tượng",
432             "edit": "Sửa đối tượng",
433             "check": {
434                 "yes": "Có",
435                 "no": "Không",
436                 "reverser": "Thay đổi Chiều hướng"
437             },
438             "radio": {
439                 "structure": {
440                     "type": "Kiểu",
441                     "default": "Bình thường",
442                     "layer": "Lớp"
443                 }
444             },
445             "add": "Thêm",
446             "none": "Không có",
447             "node": "Nốt",
448             "way": "Lối",
449             "relation": "Quan hệ",
450             "location": "Vị trí",
451             "add_fields": "Thêm chi tiết:"
452         },
453         "background": {
454             "title": "Hình nền",
455             "description": "Tùy chọn Hình nền",
456             "key": "B",
457             "percent_brightness": "Độ sáng {opacity}%",
458             "none": "Không có",
459             "best_imagery": "Nguồn hình ảnh hữu ích nhất đối với nơi này",
460             "switch": "Quay về hình nền này",
461             "custom": "Tùy biến",
462             "custom_button": "Sửa hình nền tùy biến",
463             "custom_prompt": "Nhập định dạng URL của các mảnh bản đồ. Bạn có thể sử dụng các dấu hiệu:\n   - {zoom}/{z}, {x}, {y} cho định dạng mảnh Z/X/Y\n   - {ty} cho tọa độ Y kiểu TMS phản chiếu\n   - {u} cho định dạng quadtile\n   - {switch:a,b,c} để luân phiên các máy chủ DNS\n\nVí dụ:\n{example}",
464             "fix_misalignment": "Chỉnh độ lệch hình ảnh",
465             "imagery_source_faq": "Hình ảnh này được lấy từ đâu?",
466             "reset": "đặt lại",
467             "offset": "Kéo thả chuột ở vùng màu xám bên dưới để chỉnh độ lệch hình ảnh, hoặc nhập độ lệch được đo bằng mét.",
468             "minimap": {
469                 "description": "Bản đồ nhỏ",
470                 "tooltip": "Mở một bản đồ thu nhỏ định vị trí đang được sửa đổi.",
471                 "key": "/"
472             }
473         },
474         "map_data": {
475             "title": "Dữ liệu Bản đồ",
476             "description": "Dữ liệu Bản đồ",
477             "key": "F",
478             "data_layers": "Các Lớp Dữ liệu",
479             "fill_area": "Cách Tô màu các Vùng",
480             "map_features": "Các Thể loại Đối tượng",
481             "autohidden": "Các đối tượng này đã được ẩn tự động để tránh hiển thị quá nhiều đối tượng một lúc. Bạn có thể phóng to để sửa đổi chúng."
482         },
483         "feature": {
484             "points": {
485                 "description": "Địa điểm",
486                 "tooltip": "Địa điểm Quan tâm"
487             },
488             "traffic_roads": {
489                 "description": "Đường Giao thông",
490                 "tooltip": "Đường Cao tốc, Đường sá, v.v."
491             },
492             "service_roads": {
493                 "description": "Ngõ ngách",
494                 "tooltip": "Ngách, Lối trong Bãi đậu xe, Đường mòn, v.v."
495             },
496             "paths": {
497                 "description": "Đường mòn",
498                 "tooltip": "Lề đường, Đường Dạo, Đường Xe đạp, v.v."
499             },
500             "buildings": {
501                 "description": "Tòa nhà",
502                 "tooltip": "Tòa nhà, Nhà trú, Ga ra, v.v."
503             },
504             "landuse": {
505                 "description": "Phân vùng Sử dụng Đất",
506                 "tooltip": "Rừng Trồng cây, Nông nghiệp, Công viên, Dân cư, Thương mại, v.v."
507             },
508             "boundaries": {
509                 "description": "Biên giới",
510                 "tooltip": "Biên giới Hành chính"
511             },
512             "water": {
513                 "description": "Nước",
514                 "tooltip": "Sông, Hồ, Ao, Lưu vực, v.v."
515             },
516             "rail": {
517                 "description": "Đường sắt",
518                 "tooltip": "Đường sắt"
519             },
520             "power": {
521                 "description": "Điện năng",
522                 "tooltip": "Đường Dây điện, Nhà máy Điện, Trạm Điện Phụ, v.v."
523             },
524             "past_future": {
525                 "description": "Quá khứ & Tương lai",
526                 "tooltip": "Đề nghị, Đang Xây, Bỏ hoang, Phá hủy, v.v."
527             },
528             "others": {
529                 "description": "Khác",
530                 "tooltip": "Những Gì Khác"
531             }
532         },
533         "area_fill": {
534             "wireframe": {
535                 "description": "Không Tô (Khung lưới)",
536                 "tooltip": "Chế độ khung lưới cho phép thấy rõ hình ảnh nền.",
537                 "key": "K"
538             },
539             "partial": {
540                 "description": "Tô Mép",
541                 "tooltip": "Các vùng chỉ được tô màu vào mép (được khuyến khích cho những người mới bắt đầu vẽ bản đồ)."
542             },
543             "full": {
544                 "description": "Tô Hẳn",
545                 "tooltip": "Các vùng được tô màu hoàn toàn."
546             }
547         },
548         "restore": {
549             "heading": "Bạn có thay đổi chưa lưu",
550             "description": "Bạn có thay đổi chưa lưu từ một phiên làm việc trước đây. Bạn có muốn khôi phục các thay đổi này không?",
551             "restore": "Phục hồi các thay đổi của tôi",
552             "reset": "Vứt bỏ các thay đổi của tôi"
553         },
554         "save": {
555             "title": "Lưu",
556             "help": "Hãy xem lại các thay đổi của bạn và tải các thay đổi lên OpenStreetMap để cho mọi người xem.",
557             "no_changes": "Không có thay đổi nào để lưu.",
558             "error": "Đã xuất hiện lỗi khi lưu",
559             "status_code": "Máy chủ phản hồi với mã lỗi {code}",
560             "unknown_error_details": "Xin vui lòng chắc chắn rằng bạn được kết nối với Internet.",
561             "uploading": "Đang tải các thay đổi lên OpenStreetMap…",
562             "unsaved_changes": "Bạn có Thay đổi Chưa lưu",
563             "conflict": {
564                 "header": "Giải quyết sửa đổi mâu thuẫn",
565                 "count": "Mâu thuẫn {num} trong {total}",
566                 "previous": "◄ Trước",
567                 "next": "Sau ►",
568                 "keep_local": "Giữ của tôi",
569                 "keep_remote": "Lấy của họ",
570                 "restore": "Khôi phục",
571                 "delete": "Không Khôi phục",
572                 "download_changes": "Hoặc tải về các thay đổi của bạn.",
573                 "done": "Đã hoàn tất giải quyết các mâu thuẫn!",
574                 "help": "Một người khác đã thay đổi cùng một số đối tượng với bạn trên bản đồ.\nNhấn chuột vào mỗi mục bên dưới để xem chi tiết về sự mâu thuẫn và quyết định giữ thay đổi của bạn hoặc của người kia.\n"
575             }
576         },
577         "merge_remote_changes": {
578             "conflict": {
579                 "deleted": "{user} đã xóa đối tượng này.",
580                 "location": "Bạn và {user} đều đã di chuyển đối tượng này.",
581                 "nodelist": "Bạn và {user} đều đã thay đổi các nốt của đối tượng này.",
582                 "memberlist": "Bạn và {user} đều đã thay đổi các thành viên của quan hệ này.",
583                 "tags": "Bạn đã đổi thẻ <b>{tag}</b> thành “{local}” trong khi {user} đã đổi nó thành “{remote}”."
584             }
585         },
586         "success": {
587             "edited_osm": "Bạn đã sửa đổi OSM!",
588             "just_edited": "Bạn vừa sửa đổi OpenStreetMap!",
589             "view_on_osm": "Xem tại OSM",
590             "facebook": "Chia sẻ trên Facebook",
591             "twitter": "Chia sẻ trên Twitter",
592             "google": "Chia sẻ trên Google+",
593             "help_html": "Các thay đổi của bạn sẽ xuất hiện trên lớp “Chuẩn” trong vòng vài phút. Một số lớp và tính năng khác có thể được cập nhật chậm hơn.",
594             "help_link_text": "Chi tiết",
595             "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?setlang=vi#T.C3.B4i_v.E1.BB.ABa_thay_.C4.91.E1.BB.95i_b.E1.BA.A3n_.C4.91.E1.BB.93._L.C3.A0m_sao_xem_.C4.91.C6.B0.E1.BB.A3c_c.C3.A1c_thay_.C4.91.E1.BB.95i_c.E1.BB.A7a_t.C3.B4i.3F"
596         },
597         "confirm": {
598             "okay": "OK",
599             "cancel": "Hủy bỏ"
600         },
601         "splash": {
602             "welcome": "Chào mừng bạn đến với iD, chương trình vẽ bản đồ OpenStreetMap",
603             "text": "iD là một công cụ hiệu quả và dễ sử dụng để đóng góp vào bản đồ mở lớn nhất trên thế giới. Đây là phiên bản {version}. Xem thêm thông tin tại {website} và báo cáo lỗi trên {github}.",
604             "walkthrough": "Mở trình hướng dẫn",
605             "start": "Tiến hành sửa đổi"
606         },
607         "source_switch": {
608             "live": "thật",
609             "lose_changes": "Bạn có các thay đổi chưa lưu. Các thay đổi này sẽ bị mất khi bạn đổi máy chủ bản đồ. Bạn có chắc chắn muốn đổi máy chủ?",
610             "dev": "thử"
611         },
612         "version": {
613             "whats_new": "Có gì mới trong iD {version}"
614         },
615         "tag_reference": {
616             "description": "Mô tả",
617             "on_wiki": "{tag} tại wiki.osm.org",
618             "used_with": "được sử dụng với {type}"
619         },
620         "validations": {
621             "disconnected_highway": "Đường không nối liền",
622             "disconnected_highway_tooltip": "Đường phải nối liền với đường khác hoặc lối ra vào tòa nhà.",
623             "old_multipolygon": "Thẻ được gắn vào lối bên ngoài của tổ hợp đa giác",
624             "old_multipolygon_tooltip": "Kiểu tổ hợp đa giác này đã bị phản đối. Xin vui lòng gắn các thẻ vào chính tổ hợp đa giác thay vì lối bên ngoài.",
625             "untagged_point": "Địa điểm không có thẻ",
626             "untagged_point_tooltip": "Chọn loại điểm.",
627             "untagged_line": "Đường kẻ không có thẻ",
628             "untagged_line_tooltip": "Chọn loại đường kẻ.",
629             "untagged_area": "Vùng không có thẻ",
630             "untagged_area_tooltip": "Chọn loại vùng.",
631             "untagged_relation": "Quan hệ không có thẻ",
632             "untagged_relation_tooltip": "Chọn loại quan hệ.",
633             "many_deletions": "Bạn có chắc chắn muốn xóa {n} đối tượng? Các đối tượng này sẽ bị xóa khỏi bản đồ công cộng tại openstreetmap.org.",
634             "tag_suggests_area": "Thẻ {tag} có lẽ dành cho vùng nhưng được gắn vào đường kẻ",
635             "deprecated_tags": "Không khuyến khích sử dụng các thẻ: {tags}"
636         },
637         "zoom": {
638             "in": "Phóng to",
639             "out": "Thu nhỏ"
640         },
641         "cannot_zoom": "Không thể thu nhỏ hơn trong chế độ hiện tại.",
642         "full_screen": "Bật/tắt Chế độ Toàn màn hình",
643         "gpx": {
644             "local_layer": "Tập tin địa phương",
645             "drag_drop": "Kéo thả một tập tin .gpx, .geojson, hoặc .kml vào trang hoặc bấm nút bên phải để duyệt",
646             "zoom": "Phóng vừa lớp",
647             "browse": "Duyệt tập tin"
648         },
649         "mapillary_images": {
650             "tooltip": "Hình ảnh từ con đường do Mapillary cung cấp",
651             "title": "Lớp phủ Hình ảnh (Mapillary)"
652         },
653         "mapillary_signs": {
654             "tooltip": "Bảng giao thông do Mapillary cung cấp (phải bật Lớp phủ Hình ảnh)",
655             "title": "Lớp phủ Bảng Giao thông (Mapillary)"
656         },
657         "mapillary": {
658             "view_on_mapillary": "Xem hình này trên Mapillary"
659         },
660         "help": {
661             "title": "Trợ giúp",
662             "key": "H",
663             "help": "# Trợ giúp\n\nĐây là trình vẽ của [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/), bản đồ có mã nguồn mở và dữ liệu mở cho phép mọi người cùng sửa đổi. Bạn có thể sử dụng chương trình này để bổ sung và cập nhật dữ liệu bản đồ tại khu vực của bạn. Bạn có thể cải tiến bản đồ thế giới mở để cho mọi người sử dụng.\n\nCác sửa đổi của bạn trên bản đồ này sẽ xuất hiện cho mọi người dùng OpenStreetMap. Để sửa bản đồ, bạn cần phải [đăng nhập](https://www.openstreetmap.org/login).\n\n[Trình vẽ iD](http://ideditor.com/) là một dự án cộng tác và xuất bản [tất cả mã nguồn tại GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).\n",
664             "editing_saving": "# Sửa đổi & Lưu giữ\n\nĐây là một chương trình vẽ trực tuyến, hiện tại bạn đang truy cập nó qua một trang Web.\n\n### Lựa chọn Đối tượng\n\nĐể lựa chọn một đối tượng, thí dụ con đường hay một điểm, nhấn chuột vào nó trên bản đồ. Khi đối tượng được chọn, bạn sẽ thấy một biểu mẫu ở bên phải chứa các chi tiết về đối tượng, cũng như một trình đơn chứa các tác vụ để thực hiện với đối tượng.\n\nĐể lựa chọn nhiều đối tượng cùng lúc, nhấn giữ phím Shift và nhấn chuột vào từng đối tượng một. Thay thế, nhấn giữ Shift và kéo chuột trên bản đồ để vẽ hộp bao. Các đối tượng nằm vào hộp này sẽ được chọn.\n\n### Lưu giữ Sửa đổi\n\nKhi bạn sửa đổi các tuyến đường, tòa nhà, và địa điểm, các thay đổi này được lưu giữ trên máy cho đến khi bạn đăng nó lên máy chủ. Đừng lo nhầm lẫn: chỉ việc nhấn vào các nút “Hoàn tác” và “Làm lại”.\n\nNhấn “Lưu” để hoàn thành các sửa đổi, thí dụ bạn vừa vẽ xong một khu và muốn bắt đầu vẽ khu mới. Trình vẽ sẽ trình bày các thay đổi để bạn xem lại, cũng như các gợi ý và cảnh báo nếu bạn đã sửa nhầm lẫn.\n\nSau khi vẽ xong, bạn sẽ nhập lời tóm lược các thay đổi và nhấn “Lưu” lần nữa để đăng các thay đổi lên [OpenStreetMap.org](http://www.openstreetmap.org/). Các thay đổi sẽ xuất hiện tại trang web này để mọi người xem và cập nhật nếu có sai sót.\n\nNếu bạn chưa xong mà cần rời khỏi máy tính, bạn có thể đóng trình vẽ này. Lần sau trở lại, trình vẽ này sẽ cho phép khôi phục các thay đổi chưa lưu của bạn (miễn là bạn sử dụng cùng máy tính và trình duyệt).\n\n### Sử dụng Chương trình\n\nBấm phím `?` để xem bảng phím tắt đầy đủ.\n",
665             "roads": "# Đường sá\n\nTrình vẽ này cho phép tạo, sửa, và xóa các con đường. Con đường không nhất thiết phải là đường phố: có thể vẽ đường cao tốc, đường mòn, đường đi bộ, đường xe đạp…\n\n### Lựa chọn\n\nNhấn vào con đường để lựa chọn nó. Con đường sẽ được tô sáng, một trình đơn công cụ sẽ xuất hiện bên cạnh đường, và thanh bên sẽ trình bày các chi tiết của con đường.\n\n### Sửa đổi\n\nNhiều khi bạn sẽ gặp những con đường bị chệch đối với hình nền hoặc tuyến đường GPS. Bạn có thể chỉnh lại các con đường này để chính xác hơn.\n\nTrước tiên, nhấn vào con đường cần chỉnh lại. Đường sẽ được tô sáng và các nốt sẽ xuất hiện để bạn kéo sang vị trí đúng hơn. Để thêm chi tiết, nhấn đúp vào một khúc đường chưa có nốt, và một nốt mới sẽ xuất hiện để bạn kéo.\n\nNếu con đường nối với đường khác trên thực tiếp, nhưng trên bản đồ thì chưa nối liền, hãy kéo một nốt của một con đường sang đường kia để nối liền hai con đường. Nối liền các đường tại giao lộ là một điều rất quan trọng tăng khả năng chỉ đường.\n\nĐể di chuyển toàn bộ con đường cùng lúc, nhấn vào công cụ “Di chuyển” hoặc nhấn phím tắt `M`, chuyển chuột sang vị trí mới, rồi nhấn chuột để hoàn thành việc di chuyển.\n\n### Xóa\n\nHãy tưởng tượng bạn gặp một con đường hoàn toàn sai: bạn không thấy được con đường trong hình ảnh trên không và, theo lý tưởng, cũng đã ghé vào chỗ đó để xác nhận rằng nó không tồn tại. Nếu trường hợp này, bạn có thể xóa con đường hoàn toàn khỏi bản đồ. Xin cẩn thận khi xóa đối tượng: giống như mọi sửa đổi khác, mọi người sẽ thấy được kết quả. Ngoài ra, hình ảnh trên không nhiều khi lỗi thời – con đường có thể mới xây – thành thử tốt nhất là ghé vào chỗ đó để quan sát chắc chắn, nếu có thể.\n\nĐể xóa một con đường, lựa chọn nó bằng cách nhấn vào nó, rồi nhấn vào hình thùng rác hoặc nhấn phím Delete.\n\n### Tạo mới\n\nBạn có tìm ra một con đường chưa được vẽ trên bản đồ? Hãy bắt đầu vẽ đường kẻ mới bằng cách nhấn vào nút “Đường” ở phía trên bên trái của trình vẽ, hoặc nhấn phím tắt `2`.\n\nNhấn vào bản đồ tại điểm bắt đầu của con đường. Hoặc nếu con đường chia ra từ đường khác đã tồn tại, trước tiên nhấn chuột tại giao lộ giữa hai con đường này.\n\nSau đó, nhấn chuột lần lượt theo lối đường dùng hình ảnh trên không hoặc tuyến đường GPS. Khi nào con đường giao với đường khác, nhấn chuột tại giao lộ để nối liền hai con đường này. Sau khi vẽ xong, nhấn đúp vào nốt cuối dùng hoặc nhấn phím Return hay Enter.\n",
666             "gps": "# GPS\n\nHệ thống định vị toàn cầu, còn gọi GPS, là nguồn dữ liệu tin tưởng nhất trong dự án OpenStreetMap. Trình vẽ này hỗ trợ các tuyến đường thu thập được từ máy GPS, tức tập tin `.gpx` trên máy tính của bạn. Bạn có thể thu loại tuyến đường GPS này bằng một ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh hoặc máy thu GPS.\n\nĐọc thêm về cách thu thập dữ liệu bằng GPS tại “[Mapping with a smartphone, GPS, or paper](http://learnosm.org/en/mobile-mapping/)”.\n\nĐể sử dụng một tuyến đường GPX trong việc vẽ bản đồ, kéo thả tập tin GPX vào trình vẽ bản đồ này. Nếu trình vẽ nhận ra tuyến đường, tuyến đường sẽ được tô màu hồng sẫm trên bản đồ. Mở hộp “Dữ liệu Bản đồ” ở thanh công cụ bên phải để bật tắt hoặc thu phóng lớp GPX này.\n\nTuyến đường GPX không được tải trực tiếp lên OpenStreetMap. Cách tốt nhất để sử dụng nó là vạch đường theo nó trên bản đồ, cũng như [tải nó lên OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/trace/create) để cho người khác sử dụng.\n",
667             "imagery": "# Hình ảnh\n\nẢnh hàng không là tài nguyên quan trọng trong việc vẽ bản đồ. Có sẵn một số nguồn hình ảnh chụp từ máy bay và vệ tinh, cũng như một số nguồn thông tin mở, trong trình đơn “Tùy chọn Hình nền” ở bên phải của trình vẽ này.\n\nTheo mặc định, trình vẽ hiển thị lớp trên không của [Bản đồ Bing](http://www.bing.com/maps/), nhưng có sẵn nguồn khác tùy theo vị trí đang xem trong trình duyệt. Ngoài ra có hình ảnh rất rõ tại nhiều vùng ở một số quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, và Đan Mạch.\n\nHình ảnh đôi khi bị chệch đối với dữ liệu bản đồ vì dịch vụ hình ảnh có lỗi. Nếu bạn nhận thấy nhiều con đường bị chệch đối với hình nền, xin đừng di chuyển các đường này để trùng hợp với hình ảnh. Thay vì di chuyển các con đường, hãy chỉnh lại hình ảnh để phù hợp với dữ liệu tồn tại bằng cách nhấn “Chỉnh lại hình nền bị chệch” ở cuối hộp Tùy chọn Hình nền.\n",
668             "addresses": "# Địa chỉ\n\nĐịa chỉ là những thông tin rất cần thiết trên bản đồ.\n\nTuy bản đồ thường trình bày các địa chỉ như một thuộc tính của đường sá, nhưng OpenStreetMap liên kết các địa chỉ với các tòa nhà hoặc miếng đất dọc đường.\n\nBạn có thể thêm thông tin địa chỉ vào các hình dạng tòa nhà hoặc các địa điểm quan tâm. Tốt nhất là lấy thông tin địa chỉ từ kinh nghiệm cá nhân, thí dụ đi dạo trên phố và ghi chép các địa chỉ hoặc nhớ lại những chi tiết từ hoạt động hàng ngày của bạn. Cũng như bất cứ chi tiết nào, dự án này hoàn toàn cấm sao chép từ các nguồn thương mại như Bản đồ Google.\n",
669             "inspector": "# Trình kiểm tra\n\nTrình kiểm tra là hộp ở bên trái của trang cho phép sửa đổi các chi tiết của các đối tượng được chọn.\n\n### Chọn một Thể loại Đối tượng\n\nSau khi thêm địa điểm, đường kẻ, hoặc vùng vào bản đồ, bạn có thể cho biết đối tượng này tượng trưng cho gì, chẳng hạn con đường, siêu thị, hoặc quán cà phê. Trình kiểm tra trình bày các nút tiện để chọn các thể loại đối tượng thường gặp, hoặc bạn có thể gõ một vài chữ mô tả vào hộp tìm kiếm để tìm ra các thể loại khác.\n\nNhấn vào hình “i” ở góc phía dưới bên phải của một nút thể loại để tìm hiểu thêm về thể loại đó. Nhấn vào nút để chọn thể loại đó.\n\n### Điền đơn và Gắn thẻ\n\nSau khi bạn chọn thể loại, hoặc nếu chọn một đối tượng đã có thể loại, trình kiểm tra trình bày các trường văn bản và điều khiển để xem và sửa các thuộc tính của đối tượng như tên và địa chỉ.\n\nỞ dưới các điều khiển có một trình đơn “Thêm chi tiết” cho phép bổ sung thêm chi tiết, chẳng hạn tên bài [Wikipedia](http://www.wikipedia.org/) và mức hỗ trợ xe lăn.\n\nNhấn vào “Tất cả các thẻ” ở cuối trình kiểm tra để gắn bất cứ thẻ nào vào đối tượng. [Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/) là một công cụ rất hữu ích để tìm ra những phối hợp thẻ phổ biến.\n\nCác thay đổi trong trình kiểm tra được tự động áp dụng vào bản đồ. Bạn có thể nhấn vào nút “Hoàn tác” vào bất cứ lúc nào để hoàn tác các thay đổi.\n",
670             "buildings": "# Tòa nhà\n\nOpenStreetMap là cơ sở dữ liệu tòa nhà lớn nhất trên thế giới. Mời bạn cùng xây dựng và cải tiến cơ sở dữ liệu này.\n\n### Lựa chọn\n\nNhấn vào một vùng tòa nhà để lựa chọn nó. Đường biên của vùng sẽ được tô sáng, một trình đơn giống bảng màu của họa sĩ sẽ xuất hiện gần con trỏ, và thanh bên sẽ trình bày các chi tiết về tòa nhà.\n\n### Sửa đổi\n\nĐôi khi vị trí hoặc các thẻ của một tòa nhà không chính xác.\n\nĐể di chuyển toàn bộ tòa nhà cùng lúc, lựa chọn vùng, rồi nhấn vào công cụ “Di chuyển”. Chuyển con trỏ sang vị trí mới và nhấn chuột để hoàn thành việc di chuyển.\n\nĐể sửa hình dạng của một tòa nhà, kéo các nốt của đường biên sang các vị trí chính xác.\n\n### Vẽ mới\n\nMột trong những điều gây nhầm lẫn là một tòa nhà có thể là vùng hoặc có thể là địa điểm. Nói chung, khuyên bạn _vẽ tòa nhà là vùng nếu có thể_. Nếu tòa nhà chứa hơn một công ty, chỗ ở, hoặc gì đó có địa chỉ, hãy đặt một địa điểm riêng cho mỗi địa chỉ đó và đưa mỗi địa điểm vào trong vùng của tòa nhà.\n\nĐể bắt đầu vẽ tòa nhà, nhấn vào nút “Vùng” ở phía trên bên trái của trình vẽ. Nhấn chuột tại các góc tường, rồi “đóng” vùng bằng cách nhấn phím Return hay Enter hoặc nhấn vào nốt đầu tiên.\n\n### Xóa\n\nHãy tưởng tượng bạn gặp một tòa nhà hoàn toàn sai: bạn không thấy được tòa nhà trong hình ảnh trên không và, theo lý tưởng, cũng đã ghé vào chỗ đó để xác nhận rằng nó không tồn tại. Nếu trường hợp này, bạn có thể xóa tòa nhà hoàn toàn khỏi bản đồ. Xin cẩn thận khi xóa đối tượng: giống như mọi sửa đổi khác, mọi người sẽ thấy được kết quả. Ngoài ra, hình ảnh trên không nhiều khi lỗi thời – có thể mới xây tòa nhà – thành thử tốt nhất là ghé vào chỗ đó để quan sát chắc chắn, nếu có thể.\n\nĐể xóa một tòa nhà, lựa chọn nó bằng cách nhấn vào nó, rồi nhấn vào hình thùng rác hoặc nhấn phím Delete.\n",
671             "relations": "# Quan hệ\n\nQuan hệ là loại dữ liệu đặc biệt trong OpenStreetMap có khả năng nhóm lại nhiều đối tượng. Có hai loại quan hệ phổ biến nhất: các *quan hệ tuyến đường* nhóm lại các khúc đường trên một xa lộ, còn các *tổ hợp đa giác* (multipolygon) ghép lại một vài đường kẻ định rõ hình dạng của một khu vực có nhiều đa giác riêng hoặc một khu vực có lỗ.\n\nCác đối tượng trực thuộc quan hệ là các *thành viên*. Trong thanh bên, bạn có thể xem đối tượng trực thuộc những quan hệ nào. Nhấn chuột vào một quan hệ ở đấy để chọn nó. Khi nào quan hệ được chọn, các thành viên sẽ được liệt kê trong thanh bên và tô đậm trên bản đồ.\n\nNói chung, iD sẽ tự động quản lý các quan hệ trong lúc sửa đổi. Bạn chỉ cần chú ý rằng, khi nào bạn xóa một khúc đường để vẽ chính xác hơn, bạn phải chắc chắn rằng khúc đường mới cũng trực thuộc cùng quan hệ với khúc đường cũ.\n\n## Sửa đổi Quan hệ\n\niD cho phép sửa đổi các chi tiết cơ bản của quan hệ.\n\nĐể đưa một đối tượng vào quan hệ, chọn đối tượng, bấm nút “+” trong phần “Tất cả các quan hệ” của thanh bên, và chọn quan hệ từ trình đơn hoặc nhập tên của quan hệ.\n\nĐể tạo một quan hệ mới, chọn đối tượng đầu tiên để đưa vào quan hệ, bấm nút “+” trong phần “Tất cả các quan hệ” của thanh bên, và chọn “Quan hệ mới…”.\n\nĐể tháo gỡ một đối tượng khỏi quan hệ, chọn đối tượng vào nhấn chuột vào hình thùng rác bên cạnh quan hệ mà bạn không muốn bao gồm đối tượng.\n\nDùng công cụ “Gộp” để vẽ tổ hợp đa giác, tức thủng lỗ vào một vùng. Vẽ hai vùng (ứng với cạnh bên trong và bên ngoài), giữ phím Shift trong khi nhấn chuột vào các vùng để chọn chúng, và bấm nút “Gộp” (hình +).\n\n"
672         },
673         "intro": {
674             "done": "xong",
675             "ok": "OK",
676             "graph": {
677                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
678                 "city": "<value for addr:city>",
679                 "county": "<value for addr:county>",
680                 "district": "Yên Phong",
681                 "hamlet": "Nguyệt Cầu",
682                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
683                 "postcode": "221572",
684                 "province": "Bắc Ninh",
685                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
686                 "state": "<value for addr:state>",
687                 "subdistrict": "Tam Giang",
688                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
689                 "countrycode": "vn",
690                 "name": {
691                     "andrews-elementary-school": "Trường Tiểu học Nguyễn Văn A",
692                     "conrail-railroad": "Hà Nội – Đồng Đăng",
693                     "rocky-river": "Sông Đá",
694                     "southern-michigan-bank": "Ngân hàng Bắc Ninh",
695                     "three-rivers-city-hall": "Tòa thị chính Tam Giang",
696                     "three-rivers-elementary-school": "Trường Tiểu học Tam Giang",
697                     "three-rivers-fire-department": "Đoàn Cứu hỏa Tam Giang",
698                     "three-rivers-high-school": "Trường Trung học phổ thông Tam Giang",
699                     "three-rivers-middle-school": "Trường Trung học cơ sở Tam Giang",
700                     "three-rivers-municipal-airport": "Sân bay Tam Giang",
701                     "three-rivers-post-office": "Bưu điện Tam Giang",
702                     "three-rivers-public-library": "Thư viện Tam Giang",
703                     "three-rivers": "Tam Giang"
704                 }
705             },
706             "welcome": {
707                 "title": "Chào mừng",
708                 "welcome": "Chào mừng, trình hướng dẫn này sẽ dạy căn bản sửa đổi OpenStreetMap.",
709                 "practice": "Tất cả những dữ liệu trong trình hướng dẫn này chỉ để tập thôi. Các thay đổi của bạn sẽ bị hủy bỏ khi thoát trình hướng dẫn này.",
710                 "words": "Trình hướng dẫn này sẽ định nghĩa các thuật ngữ và khái niệm mới. Các thuật ngữ mới được *in nghiêng*.",
711                 "mouse": "Bạn có thể sử dụng thiết bị đầu vào nào đó để sửa đổi bản đồ, nhưng trình hướng dẫn này cho rằng bạn sử dụng con chuột hoặc bàn di chuột có hai nút bên trái bên phải. **Nếu bạn muốn gắn chuột, hãy gắn nó vào bây giờ rồi bấm OK.**",
712                 "leftclick": "Khi nào hướng dẫn này xin bạn nhấn hoặc nhấn đúp chuột, hãy nhấn hoặc nhấn đúp chuột trái. Nếu dùng bàn di chuột, bạn có thể phải nhấn hoặc chạm một lần vào bàn di chuột. **Nhấn chuột {num} lần.**",
713                 "rightclick": "Đôi khi hướng dẫn sẽ xin bạn nhấn chuột phải. Tùy máy tính, bạn có thể phải nhấn chuột trái khi giữ phím Control, chạm hai ngón tay trên bàn di chuột, hoặc sử dụng phím “menu” trên bàn phím. **Nhấn chuột phải {num} lần.**",
714                 "chapters": "Nếu muốn bỏ qua hoặc lặp lại phần nào, bấm các nút bên dưới. Hãy bắt đầu! **Bấm “{next}” để tiếp tục.**"
715             },
716             "navigation": {
717                 "title": "Điều hướng",
718                 "drag": "Bản đồ ở giữa cho xem dữ liệu OpenStreetMap ở trên một hình nền.{br}Để đi tới đi lui, kéo thả và cuộn bản đồ, hoặc bấm các phím mũi tên trên bàn phím. **Kéo bản đồ này!**",
719                 "zoom": "Cuộn để thu phóng bản đồ. Chuột thường có bánh xe ở giữa để cuộn lên xuống. Tùy bàn di chuột, bạn có thể phải vuốt hai ngón tay lên xuống hoặc vuốt cạnh bên phải. Thay thế, bạn có thể bấm các nút {plus} và {minus}. **Thu phóng bản đồ!**",
720                 "features": "Từ *đối tượng* chỉ những gì xuất hiện trên bản đồ. Bạn có thể vẽ bất cứ vật tĩnh và cụ thể là một đối tượng trong OpenStreetMap.",
721                 "points_lines_areas": "Các đối tượng bản đồ được vẽ dưới dạng *địa điểm, đường kẻ, hoặc vùng*.",
722                 "nodes_ways": "Trong OpenStreetMap, các địa điểm đôi khi được gọi *nốt*, và các đường kẻ và vùng đôi khi được gọi *lối*.",
723                 "click_townhall": "Nhấn chuột để chọn bất cứ đối tượng trên bản đồ. **Nhấn chuột vào địa điểm để chọn nó.**",
724                 "selected_townhall": "Được rồi, địa điểm đã được chọn. Các đối tượng chớp chớp khi được chọn.",
725                 "editor_townhall": "Khi nào đối tượng được chọn, *biểu mẫu* “Sửa đối tượng” xuất hiện ở thanh bên.",
726                 "preset_townhall": "Cờ ngang ở trên biểu mẫu cho biết loại đối tượng. Địa điểm này là một {preset}.",
727                 "fields_townhall": "Phần giữa của biểu mẫu có các *chi tiết* của đối tượng, chẳng hạn như tên và địa chỉ.",
728                 "close_townhall": "**Bấm phím Esc hoặc bấm nút {button} ở góc phải bên trên để đóng biểu mẫu.**",
729                 "search_street": "Bạn có thể tìm kiếm các đối tượng theo tên trong khu vực đang xem hoặc toàn thế giới. **Tìm “{name}”.**",
730                 "choose_street": "**Chọn {name} trong danh sách để chọn nó.**",
731                 "selected_street": "Được rồi, {name} được chọn.",
732                 "editor_street": "Các chi tiết của con đường khác với các chi tiết của tòa thị chính.{br}Khi con đường này được chọn, biểu mẫu chứa các chi tiết như “{field1}” và “{field2}”. **Bấm phím Esc hoặc bấm nút {button} để đóng biểu mẫu.**",
733                 "play": "Thử di chuyển bản đồ và chọn những đối tượng khác để biết thêm về các loại đối tượng thường được đóng góp vào OpenStreetMap. **Khi nào sẵn sàng đi tiếp đến phần sau, bấm “{next}”.**"
734             },
735             "points": {
736                 "title": "Địa điểm",
737                 "add_point": "*Địa điểm* tương ứng với các nơi như cửa hàng, nhà hàng, đài tưởng niệm.{br}Nó chỉ ra một vị trí cụ thể và mô tả những gì thấy được tại vị trí đó. **Bấm nút {button} Điểm để thêm một địa điểm mới.**",
738                 "place_point": "Để đặt địa điểm mới trên bản đồ, đưa con trỏ lên vị trí chính xác, rồi nhấn chuột trái hoặc bấm phím cách. **Đưa con trỏ lên tòa nhà này, rồi nhấn chuột trái hoặc bấm phím cách.**",
739                 "search_cafe": "Có đủ thứ địa điểm. Bạn vừa đặt địa điểm ứng với một quán cà phê. **Tìm “{preset}”.**",
740                 "choose_cafe": "**Chọn {preset} từ danh sách.**",
741                 "feature_editor": "Địa điểm hiện là một quán cà phê. Bây giờ bạn có thể cung cấp thêm chi tiết về địa điểm này trong biểu mẫu.",
742                 "add_name": "Trong OpenStreetMap, tất cả các trường văn bản là tùy chọn. Để trống trường nào mà bạn không biết rõ giá trị.{br}Hãy giả bộ quen với quán này và biết tên của nó. **Định rõ tên của quán cà phê.**",
743                 "add_close": "Biểu mẫu sẽ tự động ghi nhớ các thay đổi của bạn. **Sau khi định rõ tên, bấm Esc, Enter, hoặc Return, hoặc bấm nút {button} để đóng biểu mẫu.**",
744                 "reselect": "Nhiều khi một địa điểm đã tồn tại nhưng không chính xác hoặc không tròn vẹn. Bạn có thể sửa đổi địa điểm đã tồn tại. **Nhấn chuột để chọn quán cà phê mà bạn vừa tạo ra.**",
745                 "update": "Hãy bổ sung thêm chi tiết về quán này. Bạn có thể thay đổi tên của nó, định rõ nền ẩm thực, hoặc định rõ địa chỉ. **Thay đổi chi tiết của quán cà phê.**",
746                 "update_close": "**Sau khi cập nhật quán cà phê xong, bấm Esc, Enter, hoặc Return, hoặc bấm nút {button} để đóng biểu mẫu.**",
747                 "rightclick": "Nhấn chuột phải vào đối tượng để xem *trình đơn sửa đổi* có các tác vụ có thể áp dụng vào đối tượng. **Nhấn chuột phải để chọn điểm mà bạn vừa tạo ra và hiển thị trình đơn sửa đổi.**",
748                 "delete": "Đôi khi cần xóa các đối tượng không tồn tại trên thực tế.{br}Khi xóa đối tượng khỏi OpenStreetMap, nó được loại bỏ khỏi bản đồ công cộng, nên bạn phải chắc chắn rằng nó không còn tồn tại trước khi xóa nó khỏi bản đồ. **Bấm nút {button} để xóa địa điểm này.**",
749                 "undo": "Bạn có thể lúc nào hoàn tác thay đổi nào cho tới khi lưu các thay đổi vào OpenStreetMap. **Bấm nút {button} để hoàn tác vụ xóa để cho địa điểm trở lại.**",
750                 "play": "Giờ đây bạn đã biết cách tạo và sửa đổi địa điểm, hãy thử tạo vài điểm nữa! **Khi nào sẵn sàng đi tiếp đến phần sau, bấm “{next}”.**"
751             },
752             "areas": {
753                 "title": "Vùng",
754                 "add_playground": "*Vùng* cho biết hình dạng của các đa giác như hồ nước, tòa nhà, và khu vực dân cư.{br}Bạn có thể cung cấp nhiều chi tiết hơn dùng vùng so với địa điểm. **Bấm nút {button} Vùng để bắt đầu vẽ vùng mới.**",
755                 "start_playground": "Hãy vẽ một vùng để thêm sân chơi này vào bản đồ. Để vẽ vùng, đặt các *nốt* theo đường biên của vùng. **Nhấn chuột hoặc bấm phím cách để đặt nốt đầu tiên vào một góc của sân chơi.**",
756                 "continue_playground": "Để tiếp tục vẽ vùng này, đặt thêm nốt theo đường biên của sân chơi. Bạn có thể nối liền vùng với các đường dạo đã tồn tại.{br}Mẹo vặt: Bạn có thể giữ xuống phím “{alt}” để tránh việc nối liền nốt với các đối tượng khác. **Tiếp tục vẽ vùng ứng với sân chơi này.**",
757                 "finish_playground": "Để hoàn tất vùng, bấm Enter hoặc Return, hoặc nhấn chuột lần nữa vào nốt đầu tiên hoặc cuối dùng. **Vẽ xong vùng ứng với sân chơi.**",
758                 "search_playground": "**Tìm “{preset}”.**",
759                 "choose_playground": "**Chọn {preset} từ danh sách.**",
760                 "add_field": "Sân chơi này không có tên chính thức, nên bạn sẽ để trống trường Tên.{br}Thay thế, hãy bổ sung chi tiết về sân chơi trong trường Miêu tả. **Mở trình đơn “Thêm chi tiết”.**",
761                 "choose_field": "**Chọn {field} từ danh sách.**",
762                 "retry_add_field": "Bạn không chọn trường {field}. Hãy thử lại.",
763                 "describe_playground": "**Thêm lời miêu tả rồi bấm nút {button} để đóng biểu mẫu.**",
764                 "play": "Tuyệt vời! Hãy thử vẽ vài vùng nữa và thử những loại vùng khác để thêm vào OpenStreetMap. **Khi nào sẵn sàng đi tiếp đến phần sau, bấm “{next}”.**"
765             },
766             "lines": {
767                 "title": "Đường kẻ",
768                 "add_line": "*Đường kẻ* tương ứng với chẳng hạn các đường sá, đường sắt, dòng sông. **Bấm nút {button} Đường để bắt đầu vẽ đường mới.**",
769                 "start_line": "Bản đồ chưa có con đường này – hãy vẽ nó!{br}Trong OpenStreetMap, chúng ta vẽ các đường kẻ theo giữa đường. Bạn có thể kéo vào thu phóng bản đồ nếu cần trong khi vẽ đường. **Nhấn chuột vào phía trên của con đường bị thiếu để bắt đầu vẽ đường kẻ mới.**",
770                 "intersect": "Nhấn chuột hoặc bấm phím cách để thêm nốt và kéo dài đường kẻ.{br}Tương tự với nhiều loại đường kẻ, các đường bộ kết hợp nhau thành một mạng lớn hơn. Để cho các ứng dụng chỉ đường có thể hoạt động chính xác, xin chú ý nối liền các đường ở những giao lộ trên thực tế. **Nhấn vào con đường {name} để nối hai đường kẻ tại một giao lộ.**",
771                 "retry_intersect": "Con đường phải giao với đường {name}. Hãy thử lại!",
772                 "continue_line": "Tiếp tục vẽ đường kẻ mới theo con đường. Hãy nhớ rằng bạn có thể lúc nào kéo và thu phóng bản đồ.{br}Sau khi vẽ xong xuôi, nhấn chuột lần nữa vào nốt cuối cùng. **Hoàn tất việc vẽ con đường.**",
773                 "choose_category_road": "**Chọn {category} từ danh sách.**",
774                 "choose_preset_residential": "Có nhiều kiểu con đường; kiểu phổ biến nhất là ngõ dân cư. **Chọn kiểu con đường là {preset}.**",
775                 "retry_preset_residential": "Bạn không chọn kiểu {preset}. **Nhấn chuột vào đây để thử lần nữa.**",
776                 "name_road": "**Đặt tên cho con đường rồi bấm Esc, Enter, hay Return, hoặc bấm nút {button} để đóng biểu mẫu.**",
777                 "did_name_road": "Được rồi, hãy tập thay đổi hình dạng đường kẻ.",
778                 "update_line": "Đôi khi cần thay đổi hình dạng của một đường kẻ đã tồn tại. Đây có con đường không chính xác.",
779                 "add_node": "Bạn có thể đặt thêm nốt vào đường kẻ này để làm cho nó chính xác hơn. Một cách đặt nốt là nhấn đúp vào đường kẻ tại vị trí muốn đặt nốt. **Nhấn đúp vào đường kẻ để đặt nốt mới.**",
780                 "start_drag_endpoint": "Khi đường kẻ được chọn, bạn có thể kéo thả nốt nào dùng chuột trái để di chuyển nó. **Kéo điểm cuối đến giao lộ các con đường này.**",
781                 "finish_drag_endpoint": "Nơi này có vẻ đúng. **Thả chuột trái để kết thúc tác vụ di chuyển.**",
782                 "start_drag_midpoint": "Có các hình mũi tên nhỏ *nửa đường* giữa các nốt. Bạn cũng có thể tạo nốt mới bằng cách kéo một mũi tên nửa đường đến vị trí khác. **Kéo mũi tên nửa đường để tạo nốt mới dọc theo con đường.**",
783                 "continue_drag_midpoint": "Đường kẻ này có vẻ đẹp hơn nhỉ? Hãy tiếp tục chỉnh lại đường kẻ này bằng cách nhấn đúp vào đường kẻ hoặc kéo mũi tên nửa đường cho đến khi nó trùng khớp với con đường. **Khi nào đường kẻ được hoàn thiện xong xuôi, bấm OK.**",
784                 "delete_lines": "Bạn nên xóa các con đường không ứng với con đường thật.{br}Đây có một {street} được chính phủ thiết kế mà không bao giờ xây dựng. Chúng ta có thể xóa các đường kẻ thừa để cải thiện bản đồ.",
785                 "rightclick_intersection": "Con đường thật cuối cùng là {street1}, nên phải *chia cắt* {street2} tại giao lộ này và xóa quãng đường về phía bắc. **Nhấn chuột trái vào nốt giao lộ.**",
786                 "split_intersection": "**Bấm nút {button} để cắt đôi {street}.**",
787                 "retry_split": "Bạn không bấm nút Chia cắt. Hãy thử lại.",
788                 "did_split_multi": "OK, {street1} hiện đường cắt đôi. Hãy xóa quãng đường ở phía bắc. **Bấm phần bên trên của {street2} để chọn nó.**",
789                 "did_split_single": "**Bấm phần bên trên của {street2} để chọn nó.**",
790                 "multi_select": "{selected} đã được chọn. Hãy chọn {other1} cùng lúc. Để chọn nhiều đối tượng cùng lúc, nhấn chuột trái trong khi bấm giữ Shift. **Bấm giữ Shift và nhấn chuột vào {other2}.**",
791                 "multi_rightclick": "OK, hai đường kẻ cần xóa đã được chọn. **Nhấn chuột phải vào một đường kẻ để hiển thị trình đơn sửa đổi.**",
792                 "multi_delete": "**Bấm nút {button} để xóa các đường kẻ thừa.**",
793                 "retry_delete": "Bạn không bấm nút Xóa. Hãy thử lại.",
794                 "play": "Hay quá! Hãy tiếp tục tập sửa đổi vài đường kẻ nữa. **Khi nào sẵn sàng đi tiếp đến phần sau, bấm “{next}”.**"
795             },
796             "buildings": {
797                 "title": "Tòa nhà",
798                 "add_building": "OpenStreetMap là cơ sở dữ liệu tòa nhà lớn nhất trên thế giới.{br}Mời bạn giúp xây dựng cơ sở dữ liệu này bằng cách vẽ các tòa nhà chưa có trên bản đồ. **Bấm nút {button} Vùng để thêm vùng mới.**",
799                 "start_building": "Hãy thêm căn nhà này vào bản đồ.{br}Vẽ vùng theo các tường bên ngoài tòa nhà. **Nhấn chuột hoặc bấm phím cách để đặt nốt đầu tiên vào một góc của tòa nhà.**",
800                 "continue_building": "Tiếp tục đặt thêm nốt để vẽ tất cả tòa nhà. Nhớ có thể phóng to để nhìn rõ khi vẽ vùng.{br}Để hoàn thành tòa nhà, bấm Enter hay Return, hoặc nhấn chuột lần nữa vào nốt đầu tiên hoặc cuối cùng. **Hoàn thành tòa nhà.**",
801                 "retry_building": "Hình như bạn vướng mắc khi đặt nốt vào các góc tòa nhà. Hãy thử lại.",
802                 "choose_category_building": "**Chọn {category} từ danh sách.**",
803                 "choose_preset_house": "Có nhiều kiểu tòa nhà; tòa nhà này rõ ràng là nhà ở.{br}Nếu bạn không chắc chắn nó là kiểu nào, bạn có thể chọn kiểu Tòa nhà bình thường không sao. **Chọn kiểu {preset}.**",
804                 "close": "**Bấm Esc hoặc nút {button} để đóng biểu mẫu.**",
805                 "rightclick_building": "**Nhấn chuột phải để chọn tòa nhà vừa vẽ và hiển thị trình đơn sửa đổi.**",
806                 "square_building": "Hãy làm căn nhà này đẹp đẽ hơn. **Bấm nút {button} để làm gọn các góc của tòa nhà.**",
807                 "retry_square": "Bạn không bấm nút Làm Vuông góc. Hãy thử lại.",
808                 "done_square": "Để ý tòa nhà có vẻ gọn gàng hơn. Hãy xem một công cụ tiện ích nũa.",
809                 "add_tank": "Thùng chứa nước này có hình dạng vòng tròn. **Bấm nút {button} Vùng để thêm vùng mới.**",
810                 "start_tank": "Đừng lo, bạn không cần phải vẽ hình tròn hoàn hảo. Chỉ việc vẽ một vùng thô có vài nốt trên đường biên của thùng chứa nước. **Nhấn chuột hoặc bấm phím cách để đặt nốt đầu tiên vào đường biên của thùng chứa nước.**",
811                 "continue_tank": "Đặt thêm vài nốt nữa chung quanh thùng chứa nước. Hình tròn sẽ bao gồm các nốt mà bạn đang đặt.{br}Để hoàn thành vùng, bấm Enter hay Return, hoặc nhấn chuột lần nữa vào nốt đầu tiên hoặc cuối cùng. **Hoàn thành thùng chứa nước.**",
812                 "search_tank": "**Tìm “{preset}”.**",
813                 "choose_tank": "**Chọn {preset} từ danh sách.**",
814                 "rightclick_tank": "**Nhấn chuột phải để chọn thùng chứa nước vừa vẽ và hiển thị trình đơn sửa đổi.**",
815                 "circle_tank": "**Bấm nút {button} để làm tròn thùng chứa nước này.**",
816                 "retry_circle": "Bạn không bấm nút Làm Tròn góc. Hãy thử lại.",
817                 "play": "Tuyệt vời! Hãy thử vẽ vài tòa nhà nữa và thử những tác vụ trong trình đơn sửa đổi. **Khi nào sẵn sàng đi tiếp đến phần sau, bấm “{next}”.**"
818             },
819             "startediting": {
820                 "title": "Bắt đầu Sửa đổi",
821                 "help": "Bạn sẵn sàng sửa đổi OpenStreetMap!{br}Lúc nào muốn được hướng dẫn lại hoặc xem thêm tài liệu, chỉ việc bấm nút {button} Trợ giúp hoặc phím “{key}”.",
822                 "shortcuts": "Để xem danh sách các tác vụ cùng với phím tắt, bấm phím “{key}”.",
823                 "save": "Hãy nhớ lưu các thay đổi của bạn thường xuyên!",
824                 "start": "Hãy bắt đầu vẽ bản đồ!"
825             }
826         },
827         "shortcuts": {
828             "title": "Phím tắt",
829             "tooltip": "Xem bảng phím tắt.",
830             "toggle": {
831                 "key": "?"
832             },
833             "key": {
834                 "alt": "Alt",
835                 "backspace": "Backspace",
836                 "cmd": "Cmd",
837                 "ctrl": "Ctrl",
838                 "delete": "Delete",
839                 "del": "Del",
840                 "end": "End",
841                 "enter": "Enter",
842                 "esc": "Esc",
843                 "home": "Home",
844                 "option": "Option",
845                 "pause": "Pause",
846                 "pgdn": "PgDn",
847                 "pgup": "PgUp",
848                 "return": "Return",
849                 "shift": "Shift",
850                 "space": "Dấu cách"
851             },
852             "gesture": {
853                 "drag": "kéo"
854             },
855             "or": "–hoặc–",
856             "browsing": {
857                 "title": "Xem",
858                 "navigation": {
859                     "title": "Điều hướng",
860                     "pan": "Di chuyển bản đồ",
861                     "pan_more": "Di chuyển bản đồ cả chiều rộng/cao màn hình",
862                     "zoom": "Thu phóng",
863                     "zoom_more": "Thu phóng rất nhiều"
864                 },
865                 "help": {
866                     "title": "Trợ giúp",
867                     "help": "Xem tài liệu trợ giúp",
868                     "keyboard": "Xem bảng phím tắt này"
869                 },
870                 "display_options": {
871                     "title": "Tùy chọn xem",
872                     "background": "Xem hộp chọn lớp nền",
873                     "background_switch": "Quay lại lớp nền trước",
874                     "map_data": "Xem hộp dữ liệu bản đồ",
875                     "fullscreen": "Bật chế độ toàn màn hình",
876                     "wireframe": "Bật/tắt chế độ khung lưới",
877                     "minimap": "Mở/đóng bản đồ nhỏ"
878                 },
879                 "selecting": {
880                     "title": "Chọn đối tượng",
881                     "select_one": "Chọn một đối tượng",
882                     "select_multi": "Chọn nhiều đối tượng cùng lúc",
883                     "lasso": "Vẽ vùng chọn chung quanh các đối tượng"
884                 },
885                 "with_selected": {
886                     "title": "Trong khi đối tượng được chọn",
887                     "edit_menu": "Bật/tắt trình đơn sửa đổi"
888                 },
889                 "vertex_selected": {
890                     "title": "Trong khi nốt được chọn",
891                     "previous": "Chọn nốt trước trong lối",
892                     "next": "Chọn nốt sau trong lối",
893                     "first": "Chọn nốt đầu tiên trong lối",
894                     "last": "Chọn nốt cuối cùng trong lối",
895                     "change_parent": "Luân chuyển qua các lối nối nhau tại nốt"
896                 }
897             },
898             "editing": {
899                 "title": "Sửa",
900                 "drawing": {
901                     "title": "Vẽ",
902                     "add_point": "Chế độ “thêm địa điểm”",
903                     "add_line": "Chế độ “thêm đường kẻ”",
904                     "add_area": "Chế độ “thêm vùng”",
905                     "place_point": "Đặt địa điểm hoặc nốt",
906                     "disable_snap": "Giữ xuống để tránh nối liền với đối tượng khác khi đặt địa điểm hoặc nốt",
907                     "stop_line": "Kết thúc vẽ đường kẻ hoặc vùng"
908                 },
909                 "operations": {
910                     "title": "Thao tác",
911                     "continue_line": "Vẽ tiếp đường kẻ từ nốt được chọn",
912                     "merge": "Gộp các đối tượng được chọn",
913                     "disconnect": "Tháo gỡ các đối tượng tại nốt được chọn",
914                     "split": "Cắt đôi các đường kẻ tại nốt được chọn",
915                     "reverse": "Đảo ngược chiều đường kẻ",
916                     "move": "Di chuyển các đối tượng được chọn",
917                     "rotate": "Xoay đối tượng được chọn",
918                     "orthogonalize": "Làm thẳng đường kẻ được chọn, hoặc làm vuông góc vùng hoặc đường kẻ đóng được chọn",
919                     "circularize": "Làm tròn vùng hoặc đường kẻ đóng",
920                     "reflect_long": "Phản chiếu đối tượng qua trục dài",
921                     "reflect_short": "Phản chiếu đối tượng qua trục ngắn",
922                     "delete": "Xóa đối tượng hay nốt được chọn"
923                 },
924                 "commands": {
925                     "title": "Lệnh",
926                     "copy": "Sao chép các đối tượng được chọn",
927                     "paste": "Dán các đối tượng đã sao chép",
928                     "undo": "Hoàn tác thao tác cuối cùng",
929                     "redo": "Làm lại thao tác cuối cùng",
930                     "save": "Lưu các thay đổi"
931                 }
932             },
933             "tools": {
934                 "title": "Công cụ",
935                 "info": {
936                     "title": "Thông tin",
937                     "all": "Bật/tắt tất cả các bảng thông tin",
938                     "background": "Bật/tắt bảng hình nền",
939                     "history": "Bật/tắt bảng lịch sử",
940                     "location": "Bật/tắt bảng vị trí",
941                     "measurement": "Bật/tắt bảng đo lường"
942                 }
943             }
944         },
945         "presets": {
946             "categories": {
947                 "category-barrier": {
948                     "name": "Liên quan đến Chướng ngại"
949                 },
950                 "category-building": {
951                     "name": "Liên quan đến Tòa nhà"
952                 },
953                 "category-golf": {
954                     "name": "Liên quan đến Golf"
955                 },
956                 "category-landuse": {
957                     "name": "Liên quan đến Sử dụng Đất"
958                 },
959                 "category-natural-area": {
960                     "name": "Liên quan đến Thiên nhiên"
961                 },
962                 "category-natural-line": {
963                     "name": "Liên quan đến Thiên nhiên"
964                 },
965                 "category-natural-point": {
966                     "name": "Liên quan đến Thiên nhiên"
967                 },
968                 "category-path": {
969                     "name": "Liên quan đến Đường mòn"
970                 },
971                 "category-rail": {
972                     "name": "Liên quan đến Đường sắt"
973                 },
974                 "category-restriction": {
975                     "name": "Liên quan đến Hạn chế"
976                 },
977                 "category-road": {
978                     "name": "Liên quan đến Đường sá"
979                 },
980                 "category-route": {
981                     "name": "Liên quan đến Tuyến đường"
982                 },
983                 "category-water-area": {
984                     "name": "Liên quan đến Nước"
985                 },
986                 "category-water-line": {
987                     "name": "Liên quan đến Nước"
988                 }
989             },
990             "fields": {
991                 "access": {
992                     "label": "Quyền Truy cập",
993                     "options": {
994                         "designated": {
995                             "description": "Được xây với mục đích cho phép vận chuyển bằng phương thức này, theo bảng hay luật pháp địa phương",
996                             "title": "Theo mục đích"
997                         },
998                         "destination": {
999                             "description": "Chỉ cho phép truy cập để tới nơi",
1000                             "title": "Nơi đến"
1001                         },
1002                         "dismount": {
1003                             "description": "Chỉ cho phép nếu xuống đi bộ",
1004                             "title": "Bắt xuống đi bộ"
1005                         },
1006                         "no": {
1007                             "description": "Công chúng không được phép truy cập",
1008                             "title": "Cấm"
1009                         },
1010                         "permissive": {
1011                             "description": "Chủ cho phép rộng rãi nhưng có thể cấm sau",
1012                             "title": "Chủ cho phép"
1013                         },
1014                         "private": {
1015                             "description": "Chỉ có những người được chủ cho phép truy cập",
1016                             "title": "Tư nhân"
1017                         },
1018                         "yes": {
1019                             "description": "Mọi người được phép truy cập theo luật pháp",
1020                             "title": "Cho phép"
1021                         }
1022                     },
1023                     "placeholder": "Không rõ",
1024                     "types": {
1025                         "access": "Tất cả",
1026                         "bicycle": "Xe đạp",
1027                         "foot": "Người Đi bộ",
1028                         "horse": "Ngựa",
1029                         "motor_vehicle": "Xe cộ"
1030                     }
1031                 },
1032                 "access_simple": {
1033                     "label": "Quyền Truy cập"
1034                 },
1035                 "access_toilets": {
1036                     "label": "Quyền Truy cập"
1037                 },
1038                 "address": {
1039                     "label": "Địa chỉ",
1040                     "placeholders": {
1041                         "block_number": "Số Ô phố",
1042                         "block_number!jp": "Số Ô phố",
1043                         "city": "Thành phố/thị xã",
1044                         "city!jp": "Thành phố/Thị trấn/Làng/Quận Đặc biệt Tokyo",
1045                         "city!vn": "Thành phố/Thị xã",
1046                         "conscriptionnumber": "123",
1047                         "country": "Quốc gia",
1048                         "county": "Huyện",
1049                         "county!jp": "Huyện",
1050                         "district": "Quận/thị xã/huyện",
1051                         "district!vn": "Quận/Thị xã/Huyện",
1052                         "floor": "Lầu",
1053                         "hamlet": "Thôn",
1054                         "housename": "Tên nhà",
1055                         "housenumber": "123",
1056                         "housenumber!jp": "Số Nhà",
1057                         "neighbourhood": "Xóm/Phó khu",
1058                         "neighbourhood!jp": "Khu phố/Phân khu",
1059                         "place": "Địa phương",
1060                         "postcode": "Mã bưu chính",
1061                         "province": "Tỉnh",
1062                         "province!jp": "Tỉnh",
1063                         "quarter": "Khu",
1064                         "quarter!jp": "Khu phố/Thị trấn",
1065                         "state": "Tiểu bang",
1066                         "street": "Đường",
1067                         "subdistrict": "Phường/xã/thị trấn",
1068                         "subdistrict!vn": "Phường/Xã/Thị trấn",
1069                         "suburb": "Khu phố",
1070                         "suburb!jp": "Quận"
1071                     }
1072                 },
1073                 "admin_level": {
1074                     "label": "Cấp Hành chính"
1075                 },
1076                 "aerialway": {
1077                     "label": "Kiểu"
1078                 },
1079                 "aerialway/access": {
1080                     "label": "Quyền Truy cập",
1081                     "options": {
1082                         "both": "Ra vào",
1083                         "entry": "Vào",
1084                         "exit": "Ra"
1085                     }
1086                 },
1087                 "aerialway/bubble": {
1088                     "label": "Mái vòm"
1089                 },
1090                 "aerialway/capacity": {
1091                     "label": "Số khách (Mỗi giờ)",
1092                     "placeholder": "500, 2500, 5000…"
1093                 },
1094                 "aerialway/duration": {
1095                     "label": "Mất Thời gian (Phút)",
1096                     "placeholder": "1, 2, 3…"
1097                 },
1098                 "aerialway/heating": {
1099                     "label": "Máy sưởi"
1100                 },
1101                 "aerialway/occupancy": {
1102                     "label": "Số khách",
1103                     "placeholder": "2, 4, 8…"
1104                 },
1105                 "aerialway/summer/access": {
1106                     "label": "Quyền Truy cập (Mùa hè)",
1107                     "options": {
1108                         "both": "Ra vào",
1109                         "entry": "Vào",
1110                         "exit": "Ra"
1111                     }
1112                 },
1113                 "aeroway": {
1114                     "label": "Loại"
1115                 },
1116                 "amenity": {
1117                     "label": "Loại"
1118                 },
1119                 "animal_boarding": {
1120                     "label": "Loại Thú"
1121                 },
1122                 "animal_breeding": {
1123                     "label": "Loại Thú"
1124                 },
1125                 "animal_shelter": {
1126                     "label": "Loại Thú"
1127                 },
1128                 "area/highway": {
1129                     "label": "Loại"
1130                 },
1131                 "artist": {
1132                     "label": "Nghệ sĩ"
1133                 },
1134                 "artwork_type": {
1135                     "label": "Kiểu"
1136                 },
1137                 "atm": {
1138                     "label": "Máy Rút tiền"
1139                 },
1140                 "backrest": {
1141                     "label": "Dựa Lưng"
1142                 },
1143                 "barrier": {
1144                     "label": "Kiểu"
1145                 },
1146                 "bath/open_air": {
1147                     "label": "Ngoài trời"
1148                 },
1149                 "bath/sand_bath": {
1150                     "label": "Tắm Cát"
1151                 },
1152                 "bath/type": {
1153                     "label": "Nét Đặc biệt",
1154                     "options": {
1155                         "foot_bath": "Ngâm Chân",
1156                         "hot_spring": "Suối Nước Nóng",
1157                         "onsen": "Suối Nước Nóng Nhật"
1158                     }
1159                 },
1160                 "beauty": {
1161                     "label": "Loại Tiệm"
1162                 },
1163                 "bench": {
1164                     "label": "Ghế"
1165                 },
1166                 "bicycle_parking": {
1167                     "label": "Kiểu"
1168                 },
1169                 "bin": {
1170                     "label": "Thùng rác"
1171                 },
1172                 "blood_components": {
1173                     "label": "Thành phần Máu",
1174                     "options": {
1175                         "plasma": "huyết tương",
1176                         "platelets": "tiểu cầu",
1177                         "stemcells": "mẫu tế bào gốc",
1178                         "whole": "máu toàn phần"
1179                     }
1180                 },
1181                 "board_type": {
1182                     "label": "Kiểu"
1183                 },
1184                 "boundary": {
1185                     "label": "Kiểu"
1186                 },
1187                 "brand": {
1188                     "label": "Nhãn hiệu"
1189                 },
1190                 "building": {
1191                     "label": "Tòa nhà"
1192                 },
1193                 "building_area": {
1194                     "label": "Tòa nhà"
1195                 },
1196                 "bunker_type": {
1197                     "label": "Kiểu"
1198                 },
1199                 "camera/direction": {
1200                     "label": "Hướng (Độ theo Chiều Kim Đồng hồ)",
1201                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1202                 },
1203                 "camera/mount": {
1204                     "label": "Hỗ trợ Camera"
1205                 },
1206                 "camera/type": {
1207                     "label": "Loại Camera",
1208                     "options": {
1209                         "dome": "Vòm",
1210                         "fixed": "Cố định",
1211                         "panning": "Cuộn"
1212                     }
1213                 },
1214                 "capacity": {
1215                     "label": "Sức chứa",
1216                     "placeholder": "50, 100, 200…"
1217                 },
1218                 "cardinal_direction": {
1219                     "label": "Chiều",
1220                     "options": {
1221                         "E": "Đông",
1222                         "ENE": "Đông Đông Bắc",
1223                         "ESE": "Đông Đông Nam",
1224                         "N": "Bắc",
1225                         "NE": "Đông Bắc",
1226                         "NNE": "Bắc Đông Bắc",
1227                         "NNW": "Bắc Tây Bắc",
1228                         "NW": "Tây Bắc",
1229                         "S": "Nam",
1230                         "SE": "Đông Nam",
1231                         "SSE": "Nam Đông Nam",
1232                         "SSW": "Nam Tây Nam",
1233                         "SW": "Tây Nam",
1234                         "W": "Tây",
1235                         "WNW": "Tây Tây Bắc",
1236                         "WSW": "Tây Tây Nam"
1237                     }
1238                 },
1239                 "castle_type": {
1240                     "label": "Kiểu"
1241                 },
1242                 "clock_direction": {
1243                     "label": "Chiều",
1244                     "options": {
1245                         "anticlockwise": "Ngược Chiều kim Đồng hồ",
1246                         "clockwise": "Theo Chiều kim Đồng hồ"
1247                     }
1248                 },
1249                 "club": {
1250                     "label": "Loại"
1251                 },
1252                 "collection_times": {
1253                     "label": "Giờ Lấy thư"
1254                 },
1255                 "communication_multi": {
1256                     "label": "Kiểu Giao thông"
1257                 },
1258                 "construction": {
1259                     "label": "Kiểu"
1260                 },
1261                 "contact/webcam": {
1262                     "label": "URL Webcam",
1263                     "placeholder": "http://example.com/"
1264                 },
1265                 "country": {
1266                     "label": "Quốc gia"
1267                 },
1268                 "covered": {
1269                     "label": "Có Mái Che"
1270                 },
1271                 "craft": {
1272                     "label": "Loại"
1273                 },
1274                 "crop": {
1275                     "label": "Loại Cây"
1276                 },
1277                 "crossing": {
1278                     "label": "Kiểu"
1279                 },
1280                 "cuisine": {
1281                     "label": "Ẩm thực"
1282                 },
1283                 "currency_multi": {
1284                     "label": "Loại Tiền"
1285                 },
1286                 "cycle_network": {
1287                     "label": "Hệ thống"
1288                 },
1289                 "cycleway": {
1290                     "label": "Làn Xe đạp",
1291                     "options": {
1292                         "lane": {
1293                             "description": "Làn xe đạp được phân cách bằng vạch trên mặt đường",
1294                             "title": "Làn xe đạp chuẩn"
1295                         },
1296                         "none": {
1297                             "description": "Không có làn xe đạp",
1298                             "title": "Không có"
1299                         },
1300                         "opposite": {
1301                             "description": "Làn xe đạp hai chiều trên đường một chiều",
1302                             "title": "Làm xe đạp ngược chiều giao thông"
1303                         },
1304                         "opposite_lane": {
1305                             "description": "Làn xe đạp chạy ngược chiều giao thông",
1306                             "title": "Làn xe đạp ngược chiều lối"
1307                         },
1308                         "share_busway": {
1309                             "description": "Làn xe đạp cũng dành cho xe buýt",
1310                             "title": "Làn xe đạp lẫn xe buýt"
1311                         },
1312                         "shared_lane": {
1313                             "description": "Làn xe đạp không được phân cách khỏi giao thông",
1314                             "title": "Làn xe đạp dùng chung"
1315                         },
1316                         "track": {
1317                             "description": "Làn xe đạp được phân cách bằng chướng ngại",
1318                             "title": "Đường xe đạp riêng"
1319                         }
1320                     },
1321                     "placeholder": "không có",
1322                     "types": {
1323                         "cycleway:left": "Bên trái",
1324                         "cycleway:right": "Bên phải"
1325                     }
1326                 },
1327                 "date": {
1328                     "label": "Ngày tháng"
1329                 },
1330                 "delivery": {
1331                     "label": "Giao hàng"
1332                 },
1333                 "denomination": {
1334                     "label": "Giáo phái"
1335                 },
1336                 "denotation": {
1337                     "label": "Tầm Quan trọng"
1338                 },
1339                 "description": {
1340                     "label": "Miêu tả"
1341                 },
1342                 "diaper": {
1343                     "label": "Có Bàn Thay Tã"
1344                 },
1345                 "display": {
1346                     "label": "Kiểu Hiển thị"
1347                 },
1348                 "dock": {
1349                     "label": "Loại"
1350                 },
1351                 "drive_through": {
1352                     "label": "Lối Mua hàng trên Xe"
1353                 },
1354                 "electrified": {
1355                     "label": "Điện khí hóa",
1356                     "options": {
1357                         "contact_line": "Dây điện Bên trên",
1358                         "no": "Không có",
1359                         "rail": "Đường ray Điện",
1360                         "yes": "Có (không xác định)"
1361                     },
1362                     "placeholder": "Dây điện Bên trên, Đường ray Điện…"
1363                 },
1364                 "elevation": {
1365                     "label": "Cao độ"
1366                 },
1367                 "email": {
1368                     "label": "Thư điện tử",
1369                     "placeholder": "vidu@example.com"
1370                 },
1371                 "emergency": {
1372                     "label": "Khẩn cấp"
1373                 },
1374                 "entrance": {
1375                     "label": "Kiểu"
1376                 },
1377                 "except": {
1378                     "label": "Ngoại lệ"
1379                 },
1380                 "fax": {
1381                     "label": "Số Fax",
1382                     "placeholder": "+84 1 234 5678"
1383                 },
1384                 "fee": {
1385                     "label": "Phí"
1386                 },
1387                 "fence_type": {
1388                     "label": "Kiểu"
1389                 },
1390                 "fire_hydrant/position": {
1391                     "label": "Vị trí",
1392                     "options": {
1393                         "green": "Cỏ",
1394                         "lane": "Làn Đường",
1395                         "parking_lot": "Bãi Đậu xe",
1396                         "sidewalk": "Lề đường"
1397                     }
1398                 },
1399                 "fire_hydrant/type": {
1400                     "label": "Kiểu",
1401                     "options": {
1402                         "pillar": "Cột",
1403                         "pond": "Ao",
1404                         "underground": "Dưới đất",
1405                         "wall": "Tường"
1406                     }
1407                 },
1408                 "fixme": {
1409                     "label": "Cần Sửa chữa"
1410                 },
1411                 "fuel": {
1412                     "label": "Nhiên liệu"
1413                 },
1414                 "fuel_multi": {
1415                     "label": "Loại Xăng"
1416                 },
1417                 "gauge": {
1418                     "label": "Khổ"
1419                 },
1420                 "gender": {
1421                     "label": "Giới tính",
1422                     "options": {
1423                         "female": "Nữ",
1424                         "male": "Nam",
1425                         "unisex": "Chung"
1426                     },
1427                     "placeholder": "Không rõ"
1428                 },
1429                 "generator/method": {
1430                     "label": "Phương pháp"
1431                 },
1432                 "generator/source": {
1433                     "label": "Nguồn"
1434                 },
1435                 "generator/type": {
1436                     "label": "Kiểu"
1437                 },
1438                 "golf_hole": {
1439                     "label": "Số",
1440                     "placeholder": "Số lỗ (1–18)"
1441                 },
1442                 "grape_variety": {
1443                     "label": "Loại Nho"
1444                 },
1445                 "handicap": {
1446                     "label": "Điểm chấp",
1447                     "placeholder": "1–18"
1448                 },
1449                 "handrail": {
1450                     "label": "Lan can"
1451                 },
1452                 "height": {
1453                     "label": "Chiều cao (Mét)"
1454                 },
1455                 "highway": {
1456                     "label": "Kiểu"
1457                 },
1458                 "historic": {
1459                     "label": "Loại"
1460                 },
1461                 "historic/civilization": {
1462                     "label": "Nền Văn hóa"
1463                 },
1464                 "hoops": {
1465                     "label": "Số Vòng",
1466                     "placeholder": "1, 2, 4…"
1467                 },
1468                 "iata": {
1469                     "label": "IATA"
1470                 },
1471                 "icao": {
1472                     "label": "ICAO"
1473                 },
1474                 "incline": {
1475                     "label": "Độ dốc"
1476                 },
1477                 "incline_steps": {
1478                     "label": "Độ dốc",
1479                     "options": {
1480                         "down": "Xuống",
1481                         "up": "Lên"
1482                     }
1483                 },
1484                 "indoor": {
1485                     "label": "Trong Nhà"
1486                 },
1487                 "information": {
1488                     "label": "Kiểu"
1489                 },
1490                 "inscription": {
1491                     "label": "Câu Ghi"
1492                 },
1493                 "internet_access": {
1494                     "label": "Truy cập Internet",
1495                     "options": {
1496                         "no": "Không có",
1497                         "terminal": "Máy tính công cộng",
1498                         "wired": "Qua dây điện",
1499                         "wlan": "Wi-Fi",
1500                         "yes": "Có"
1501                     }
1502                 },
1503                 "internet_access/fee": {
1504                     "label": "Phí Truy cập Internet"
1505                 },
1506                 "internet_access/ssid": {
1507                     "label": "SSID (Tên Mạng)"
1508                 },
1509                 "kerb": {
1510                     "label": "Bờ Lề đường"
1511                 },
1512                 "label": {
1513                     "label": "Chữ đề"
1514                 },
1515                 "lamp_type": {
1516                     "label": "Kiểu"
1517                 },
1518                 "landuse": {
1519                     "label": "Mục đích"
1520                 },
1521                 "lanes": {
1522                     "label": "Số Làn",
1523                     "placeholder": "1, 2, 3…"
1524                 },
1525                 "layer": {
1526                     "label": "Lớp"
1527                 },
1528                 "leaf_cycle": {
1529                     "label": "Thời gian Mọc Lá",
1530                     "options": {
1531                         "deciduous": "Rụng Lá",
1532                         "evergreen": "Thường xanh",
1533                         "mixed": "Pha trộn",
1534                         "semi_deciduous": "Bán Rụng Lá",
1535                         "semi_evergreen": "Bán Thường xanh"
1536                     }
1537                 },
1538                 "leaf_cycle_singular": {
1539                     "label": "Thời gian Mọc Lá",
1540                     "options": {
1541                         "deciduous": "Rụng Lá",
1542                         "evergreen": "Thường xanh",
1543                         "semi_deciduous": "Bán Rụng Lá",
1544                         "semi_evergreen": "Bán Thường xanh"
1545                     }
1546                 },
1547                 "leaf_type": {
1548                     "label": "Loại Lá",
1549                     "options": {
1550                         "broadleaved": "Hình Quạt",
1551                         "leafless": "Không có",
1552                         "mixed": "Pha trộn",
1553                         "needleleaved": "Hình Kim"
1554                     }
1555                 },
1556                 "leaf_type_singular": {
1557                     "label": "Loại Lá",
1558                     "options": {
1559                         "broadleaved": "Hình Quạt",
1560                         "leafless": "Không có",
1561                         "needleleaved": "Hình Kim"
1562                     }
1563                 },
1564                 "leisure": {
1565                     "label": "Loại"
1566                 },
1567                 "length": {
1568                     "label": "Chiều dài (Mét)"
1569                 },
1570                 "level": {
1571                     "label": "Tầng"
1572                 },
1573                 "levels": {
1574                     "label": "Số Tầng",
1575                     "placeholder": "2, 4, 6…"
1576                 },
1577                 "lit": {
1578                     "label": "Có Đèn Sáng"
1579                 },
1580                 "location": {
1581                     "label": "Vị trí"
1582                 },
1583                 "man_made": {
1584                     "label": "Loại"
1585                 },
1586                 "manhole": {
1587                     "label": "Kiểu"
1588                 },
1589                 "map_size": {
1590                     "label": "Phạm vi"
1591                 },
1592                 "map_type": {
1593                     "label": "Kiểu"
1594                 },
1595                 "maxheight": {
1596                     "label": "Chiều cao Tối đa",
1597                     "placeholder": "4, 4.5, 5, 14'0\", 14'6\", 15'0\""
1598                 },
1599                 "maxspeed": {
1600                     "label": "Tốc độ Tối đa",
1601                     "placeholder": "40, 50, 60…"
1602                 },
1603                 "maxstay": {
1604                     "label": "Thời gian Ở Tối đa"
1605                 },
1606                 "maxweight": {
1607                     "label": "Trọng lượng Tối đa"
1608                 },
1609                 "mtb/scale": {
1610                     "label": "Độ hiểm trở Đạp xe Leo núi",
1611                     "options": {
1612                         "0": "0: Sỏi/đất chắc, không có trở ngại, uốn từ từ",
1613                         "1": "1: Mặt có một tí phần không chặt, trở ngại nhỏ, uốn từ từ",
1614                         "2": "2: Mặt có nhiều phần không chặt, trở ngại lớn, chữ chi dễ dàng",
1615                         "3": "3. Mặt trơn, trở ngại lớn, chữ chi đột ngột",
1616                         "4": "4. Mặt không chặt hoặc hòn đá, chữ chi nguy hiểm",
1617                         "5": "5. Cực hiểm trở, sân đầy hòn đá, lở đất",
1618                         "6": "6. Không thể đạp xe trừ những người lão luyện nhất"
1619                     },
1620                     "placeholder": "0, 1, 2, 3…"
1621                 },
1622                 "mtb/scale/imba": {
1623                     "label": "Độ hiểm trở Đường mòn IMBA",
1624                     "options": {
1625                         "0": "Dễ nhất (hình tròn màu trắng)",
1626                         "1": "Dễ (hình tròn màu xanh lục)",
1627                         "2": "Trung bình (hình vuông màu xanh lam)",
1628                         "3": "Khó (hình thoi màu đen)",
1629                         "4": "Cực Khó (2 hình thoi màu đen)"
1630                     },
1631                     "placeholder": "Dễ, Trung bình, Khó…"
1632                 },
1633                 "mtb/scale/uphill": {
1634                     "label": "Độ hiểm trở Đạp xe Leo lên núi",
1635                     "options": {
1636                         "0": "0: Độ dốc trung bình <10%, sỏi/đất chắc, không có trở ngại",
1637                         "1": "1: Độ dốc trung bình <15%, sỏi/đất chắc, vài thứ nhỏ",
1638                         "2": "2: Độ dốc trung bình <20%, mặt vững, đá/rễ bằng cỡ tay",
1639                         "3": "3: Độ dốc trung bình <25%, mặt thay đổi, đá/rễ bằng cỡ tay",
1640                         "4": "4: Độ dốc trung bình <30%, phẩm chất kém, đá/rễ lớn",
1641                         "5": "5: Rất dốc, thường phải đẩy hoặc vác xe đạp"
1642                     },
1643                     "placeholder": "0, 1, 2, 3…"
1644                 },
1645                 "name": {
1646                     "label": "Tên",
1647                     "placeholder": "Tên phổ biến (nếu có)"
1648                 },
1649                 "natural": {
1650                     "label": "Thiên nhiên"
1651                 },
1652                 "network": {
1653                     "label": "Hệ thống"
1654                 },
1655                 "network_bicycle": {
1656                     "label": "Cấp Hệ thống",
1657                     "options": {
1658                         "icn": "Quốc tế",
1659                         "lcn": "Địa phương",
1660                         "ncn": "Quốc gia",
1661                         "rcn": "Vùng miền"
1662                     },
1663                     "placeholder": "Địa phương, Vùng miền, Quốc gia, Quốc tế"
1664                 },
1665                 "network_foot": {
1666                     "label": "Cấp Hệ thống",
1667                     "options": {
1668                         "iwn": "Quốc tế",
1669                         "lwn": "Địa phương",
1670                         "nwn": "Quốc gia",
1671                         "rwn": "Vùng miền"
1672                     },
1673                     "placeholder": "Địa phương, Vùng miền, Quốc gia, Quốc tế"
1674                 },
1675                 "network_horse": {
1676                     "label": "Cấp Hệ thống",
1677                     "options": {
1678                         "ihn": "Quốc tế",
1679                         "lhn": "Địa phương",
1680                         "nhn": "Quốc gia",
1681                         "rhn": "Vùng miền"
1682                     },
1683                     "placeholder": "Địa phương, Vùng miền, Quốc gia, Quốc tế"
1684                 },
1685                 "network_road": {
1686                     "label": "Hệ thống"
1687                 },
1688                 "note": {
1689                     "label": "Chú thích"
1690                 },
1691                 "office": {
1692                     "label": "Kiểu"
1693                 },
1694                 "oneway": {
1695                     "label": "Một chiều",
1696                     "options": {
1697                         "no": "Không phải",
1698                         "undefined": "Có lẽ Không phải",
1699                         "yes": "Một chiều"
1700                     }
1701                 },
1702                 "oneway_yes": {
1703                     "label": "Một chiều",
1704                     "options": {
1705                         "no": "Không phải",
1706                         "undefined": "Có lẽ Một chiều",
1707                         "yes": "Một chiều"
1708                     }
1709                 },
1710                 "opening_hours": {
1711                     "label": "Giờ Mở cửa"
1712                 },
1713                 "operator": {
1714                     "label": "Cơ quan Chủ quản"
1715                 },
1716                 "outdoor_seating": {
1717                     "label": "Ngồi ở Ngoài"
1718                 },
1719                 "par": {
1720                     "label": "Điểm chuẩn",
1721                     "placeholder": "3, 4, 5…"
1722                 },
1723                 "parallel_direction": {
1724                     "label": "Hướng",
1725                     "options": {
1726                         "backward": "Ngược",
1727                         "forward": "Thẳng"
1728                     }
1729                 },
1730                 "park_ride": {
1731                     "label": "Trung chuyển"
1732                 },
1733                 "parking": {
1734                     "label": "Kiểu",
1735                     "options": {
1736                         "carports": "Nhà xe",
1737                         "garage_boxes": "Ga ra",
1738                         "lane": "Làn đường",
1739                         "multi-storey": "Cao tầng",
1740                         "sheds": "Lán",
1741                         "surface": "Ngoài trời",
1742                         "underground": "Ngầm"
1743                     }
1744                 },
1745                 "payment_multi": {
1746                     "label": "Phương thức Thanh toán"
1747                 },
1748                 "phone": {
1749                     "label": "Số Điện thoại",
1750                     "placeholder": "+84 1 234 5678"
1751                 },
1752                 "piste/difficulty": {
1753                     "label": "Độ Hiểm trở",
1754                     "options": {
1755                         "advanced": "Nâng cao (Mỹ: thoi đen; Âu: đen; Nhật: đen)",
1756                         "easy": "Dễ (Mỹ: tròn lục; Âu: xanh lục; Nhật: lục)",
1757                         "expert": "Lão luyện (Mỹ: 2 thoi đen; Âu: cam)",
1758                         "extreme": "Cực độ (cần thiết bị leo núi)",
1759                         "freeride": "Tự do (xa đường; Âu: vàng)",
1760                         "intermediate": "Trung bình (Mỹ: vuông lam; Âu: đỏ; Nhật: đỏ)",
1761                         "novice": "Tập"
1762                     },
1763                     "placeholder": "Dễ, Trung bình, Nâng cao…"
1764                 },
1765                 "piste/grooming": {
1766                     "label": "Kiểu Ủi Tuyết",
1767                     "options": {
1768                         "backcountry": "Hẻo lánh",
1769                         "classic": "Cổ điển",
1770                         "classic+skating": "Cổ điển và Trượt băng",
1771                         "mogul": "Mogul",
1772                         "scooter": "Xe máy Trượt tuyết",
1773                         "skating": "Trượt băng"
1774                     }
1775                 },
1776                 "piste/type": {
1777                     "label": "Kiểu",
1778                     "options": {
1779                         "downhill": "Xuống dốc",
1780                         "hike": "Đi bộ đường dài",
1781                         "ice_skate": "Trượt băng",
1782                         "nordic": "Trượt tuyết Bắc Âu",
1783                         "playground": "Vui chơi",
1784                         "skitour": "Skitour",
1785                         "sled": "Xe Trượt tuyết",
1786                         "sleigh": "Xe trượt tuyết",
1787                         "snow_park": "Vườn Tuyết"
1788                     }
1789                 },
1790                 "place": {
1791                     "label": "Kiểu"
1792                 },
1793                 "plant": {
1794                     "label": "Cây"
1795                 },
1796                 "population": {
1797                     "label": "Dân số"
1798                 },
1799                 "power": {
1800                     "label": "Kiểu"
1801                 },
1802                 "power_supply": {
1803                     "label": "Nguồn Điện"
1804                 },
1805                 "produce": {
1806                     "label": "Nông sản"
1807                 },
1808                 "product": {
1809                     "label": "Sản phẩm"
1810                 },
1811                 "railway": {
1812                     "label": "Kiểu"
1813                 },
1814                 "recycling_accepts": {
1815                     "label": "Nhận"
1816                 },
1817                 "recycling_type": {
1818                     "label": "Kiểu Tái chế",
1819                     "options": {
1820                         "centre": "Nhà máy Tái chế",
1821                         "container": "Thùng"
1822                     }
1823                 },
1824                 "ref": {
1825                     "label": "Số"
1826                 },
1827                 "relation": {
1828                     "label": "Kiểu"
1829                 },
1830                 "religion": {
1831                     "label": "Tôn giáo"
1832                 },
1833                 "restriction": {
1834                     "label": "Kiểu"
1835                 },
1836                 "restrictions": {
1837                     "label": "Hạn chế rẽ"
1838                 },
1839                 "rooms": {
1840                     "label": "Số Phòng"
1841                 },
1842                 "route": {
1843                     "label": "Kiểu"
1844                 },
1845                 "route_master": {
1846                     "label": "Kiểu"
1847                 },
1848                 "sac_scale": {
1849                     "label": "Độ hiểm trở Đi bộ Đường dài",
1850                     "options": {
1851                         "alpine_hiking": "T4: Đi bộ Đường dài Anpơ",
1852                         "demanding_alpine_hiking": "T5: Đi bộ Đường dài Anpơ Rán sức",
1853                         "demanding_mountain_hiking": "T3: Đi bộ Đường dài Núi Rán sức",
1854                         "difficult_alpine_hiking": "T6: Đi bộ Đường dài Anpơ Khó",
1855                         "hiking": "T1: Đi bộ Đường dài",
1856                         "mountain_hiking": "T2: Đi bộ Đường dài Núi"
1857                     },
1858                     "placeholder": "Đi bộ Đường dài Núi, Đi bộ Đường dài Anpơ…"
1859                 },
1860                 "sanitary_dump_station": {
1861                     "label": "Trạm Đổ Chất thải Vệ sinh"
1862                 },
1863                 "seasonal": {
1864                     "label": "Tùy Mùa"
1865                 },
1866                 "second_hand": {
1867                     "label": "Bán Đồ Cũ",
1868                     "options": {
1869                         "no": "Không Bán",
1870                         "only": "Chỉ Bán",
1871                         "yes": "Có Bán"
1872                     },
1873                     "placeholder": "Có, Không, Chỉ"
1874                 },
1875                 "service": {
1876                     "label": "Kiểu"
1877                 },
1878                 "service/bicycle": {
1879                     "label": "Dịch vụ"
1880                 },
1881                 "service/vehicle": {
1882                     "label": "Dịch vụ"
1883                 },
1884                 "service_rail": {
1885                     "label": "Kiểu Dịch vụ",
1886                     "options": {
1887                         "crossover": "Đường Xuyên chéo",
1888                         "siding": "Đường Tránh",
1889                         "spur": "Đường Nhánh",
1890                         "yard": "Đường Sân ga"
1891                     }
1892                 },
1893                 "service_times": {
1894                     "label": "Giờ Phục vụ"
1895                 },
1896                 "shelter": {
1897                     "label": "Chỗ che"
1898                 },
1899                 "shelter_type": {
1900                     "label": "Kiểu"
1901                 },
1902                 "shop": {
1903                     "label": "Kiểu"
1904                 },
1905                 "site": {
1906                     "label": "Loại"
1907                 },
1908                 "smoking": {
1909                     "label": "Hút thuốc",
1910                     "options": {
1911                         "dedicated": "Dành riêng cho người hút thuốc (ví dụ quán hút thuốc)",
1912                         "isolated": "Ở nơi hút thuốc có tường",
1913                         "no": "Hoàn toàn cấm hút thuốc",
1914                         "outside": "Cho phép ở ngoài trời",
1915                         "separated": "Ở nơi hút thuốc không có tường",
1916                         "yes": "Cho phép ở bất cứ nơi nào"
1917                     },
1918                     "placeholder": "Cấm, Nơi dành riêng, Cho phép…"
1919                 },
1920                 "smoothness": {
1921                     "label": "Độ nhẵn",
1922                     "options": {
1923                         "bad": "Bánh xe Bền: Xe hơi, xích lô, xe đạp dã ngoại",
1924                         "excellent": "Bánh xe Trượt: Giày patanh, ván trượt",
1925                         "good": "Bánh xe Mỏng: Xe đạp đua",
1926                         "horrible": "Xa đường: Xe xa đường nặng",
1927                         "impassable": "Không thể qua được bằng bánh xe",
1928                         "intermediate": "Bánh xe: Xe đạp lai, xe lăn, vét pa",
1929                         "very_bad": "Gầm Cao: Xe xa đường nhẹ",
1930                         "very_horrible": "Xa đường Chuyên dụng: Máy kéo, ATV"
1931                     },
1932                     "placeholder": "Bánh xe Trượt, Bánh xe, Xa đường…"
1933                 },
1934                 "social_facility": {
1935                     "label": "Kiểu"
1936                 },
1937                 "social_facility_for": {
1938                     "label": "Dân được Phục vụ"
1939                 },
1940                 "source": {
1941                     "label": "Nguồn"
1942                 },
1943                 "sport": {
1944                     "label": "Môn Thể thao"
1945                 },
1946                 "sport_ice": {
1947                     "label": "Môn Thể thao"
1948                 },
1949                 "sport_racing_motor": {
1950                     "label": "Môn Thể thao"
1951                 },
1952                 "sport_racing_nonmotor": {
1953                     "label": "Môn Thể thao"
1954                 },
1955                 "stars": {
1956                     "label": "Số Sao"
1957                 },
1958                 "start_date": {
1959                     "label": "Ngày Bắt đầu"
1960                 },
1961                 "step_count": {
1962                     "label": "Số Bước"
1963                 },
1964                 "stop": {
1965                     "label": "Các Đường Phải Dừng lại",
1966                     "options": {
1967                         "all": "Tất cả các Đường",
1968                         "minor": "Chỉ Đường Không Ưu tiên"
1969                     }
1970                 },
1971                 "structure": {
1972                     "label": "Cấu trúc",
1973                     "options": {
1974                         "bridge": "Cầu",
1975                         "cutting": "Đường xẻ",
1976                         "embankment": "Đường đắp cao",
1977                         "ford": "Nơi Lội qua Sông",
1978                         "tunnel": "Đường hầm"
1979                     },
1980                     "placeholder": "Không rõ"
1981                 },
1982                 "studio": {
1983                     "label": "Kiểu"
1984                 },
1985                 "substation": {
1986                     "label": "Kiểu"
1987                 },
1988                 "supervised": {
1989                     "label": "Canh gác"
1990                 },
1991                 "support": {
1992                     "label": "Cách Gắn"
1993                 },
1994                 "surface": {
1995                     "label": "Mặt"
1996                 },
1997                 "surveillance": {
1998                     "label": "Vị trí Quan sát"
1999                 },
2000                 "surveillance/type": {
2001                     "label": "Chế độ Quan sát",
2002                     "options": {
2003                         "ALPR": "Hệ thống Nhận dạng Bảng số Xe Tự động",
2004                         "camera": "Camera",
2005                         "guard": "Nhân viên"
2006                     }
2007                 },
2008                 "surveillance/zone": {
2009                     "label": "Phạm vi Quan sát"
2010                 },
2011                 "tactile_paving": {
2012                     "label": "Gạch dành cho Người Khiếm thị"
2013                 },
2014                 "takeaway": {
2015                     "label": "Mang về",
2016                     "options": {
2017                         "no": "Không có",
2018                         "only": "Chỉ có Mang về",
2019                         "yes": "Có"
2020                     },
2021                     "placeholder": "Có, Không có, Chỉ có Mang về…"
2022                 },
2023                 "toilets/disposal": {
2024                     "label": "Phương pháp thải",
2025                     "options": {
2026                         "bucket": "Thùng",
2027                         "chemical": "Hóa chất",
2028                         "flush": "Bấm",
2029                         "pitlatrine": "Mương"
2030                     }
2031                 },
2032                 "toll": {
2033                     "label": "Thu phí"
2034                 },
2035                 "tomb": {
2036                     "label": "Kiểu"
2037                 },
2038                 "tourism": {
2039                     "label": "Loại"
2040                 },
2041                 "tower/construction": {
2042                     "label": "Hình dạng",
2043                     "placeholder": "Buộc dây, Lưới, Che đậy"
2044                 },
2045                 "tower/type": {
2046                     "label": "Kiểu"
2047                 },
2048                 "tracktype": {
2049                     "label": "Loại Đường mòn",
2050                     "options": {
2051                         "grade1": "Rất Chắc: Mặt lát hoặc bằng cốt liệu chắc",
2052                         "grade2": "Khá Chắc: Sỏi đá pha một tí nguyên liệu mềm",
2053                         "grade3": "Pha trộn đều các nguyên liệu cứng mềm",
2054                         "grade4": "Khá Mềm: Đất/cát/cỏ pha một tí nguyên liệu cứng",
2055                         "grade5": "Rất Mềm: Đất/cát/cỏ"
2056                     },
2057                     "placeholder": "Rất chắc, Khá Chắc, Mềm…"
2058                 },
2059                 "traffic_calming": {
2060                     "label": "Kiểu"
2061                 },
2062                 "traffic_signals": {
2063                     "label": "Kiểu"
2064                 },
2065                 "trail_visibility": {
2066                     "label": "Tầm nhìn trên Đường mòn",
2067                     "options": {
2068                         "bad": "Kém: Không có cắm bảng, đôi khi không thấy được lối đi hoặc không có lối đi",
2069                         "excellent": "Tốt: Lối đi rõ ràng hoặc có cắm bảng từng quãng một",
2070                         "good": "Khá: Có bảng thấy được nhưng đôi khi cần phải mò mẫm",
2071                         "horrible": "Tồi: Nhiều khi không có lối đi, cần biết dò đường một chút",
2072                         "intermediate": "Trung bình: Ít bảng, lối đi thấy được phần lớn",
2073                         "no": "Không có lối đi, rất cần biết dò đường"
2074                     },
2075                     "placeholder": "Tốt, Khá, Trung bình…"
2076                 },
2077                 "trees": {
2078                     "label": "Loại cây"
2079                 },
2080                 "tunnel": {
2081                     "label": "Đường hầm"
2082                 },
2083                 "vending": {
2084                     "label": "Loại Hàng hóa"
2085                 },
2086                 "visibility": {
2087                     "label": "Tầm Nhìn Xa",
2088                     "options": {
2089                         "area": "Hơn 20 m (65 ft)",
2090                         "house": "Tới 5 m (16 ft)",
2091                         "street": "5 đến 20 m (16 đến 65 ft)"
2092                     }
2093                 },
2094                 "wall": {
2095                     "label": "Kiểu"
2096                 },
2097                 "water": {
2098                     "label": "Loại"
2099                 },
2100                 "water_point": {
2101                     "label": "Trạm Đóng Bình Nước uống"
2102                 },
2103                 "waterway": {
2104                     "label": "Loại"
2105                 },
2106                 "website": {
2107                     "label": "Trang Web",
2108                     "placeholder": "http://example.com/"
2109                 },
2110                 "wetland": {
2111                     "label": "Loại"
2112                 },
2113                 "wheelchair": {
2114                     "label": "Đi Xe lăn Được"
2115                 },
2116                 "width": {
2117                     "label": "Chiều ngang (Mét)"
2118                 },
2119                 "wikipedia": {
2120                     "label": "Wikipedia"
2121                 }
2122             },
2123             "presets": {
2124                 "address": {
2125                     "name": "Địa chỉ",
2126                     "terms": "địa chỉ, số địa chỉ, số nhà, số tòa nhà, dia chi, so dia chi, so nha, so toa nha"
2127                 },
2128                 "advertising/billboard": {
2129                     "name": "Bảng Quảng cáo",
2130                     "terms": "bảng quảng cáo, biển quảng cáo, panô quảng cáo, pano quảng cáo, pa-nô quảng cáo, pa nô quảng cáo, bang quang cao, bien quang cao, pano quang cao, pa-no quang cao, pa no quang cao"
2131                 },
2132                 "aerialway": {
2133                     "name": "Cáp treo"
2134                 },
2135                 "aerialway/cable_car": {
2136                     "name": "Xe Cáp treo Lớn",
2137                     "terms": "xe cáp treo lớn, toa cáp treo lớn, xe cap treo lon, toa cap treo lon"
2138                 },
2139                 "aerialway/chair_lift": {
2140                     "name": "Ghế Cáp treo",
2141                     "terms": "ghế cáp treo, thang kéo ngồi ghế, thang kéo ghế, ghe cap treo, thang keo ngoi ghe, thang keo ghe"
2142                 },
2143                 "aerialway/drag_lift": {
2144                     "name": "Đường Cáp Kéo",
2145                     "terms": "đường cáp kéo, thang kéo trượt tuyết, thang kéo xki, duong cao keo, thang keo truot tuyet, thang keo xki"
2146                 },
2147                 "aerialway/gondola": {
2148                     "name": "Xe Cáp treo Nhỏ",
2149                     "terms": "xe cáp treo nhỏ, toa cáp treo nhỏ, xe cap treo nho, toa cap treo nho"
2150                 },
2151                 "aerialway/goods": {
2152                     "name": "Cáp Kéo Hàng",
2153                     "terms": "cáp kéo hàng, thang kéo hàng, cao keo hang, thang keo hang"
2154                 },
2155                 "aerialway/magic_carpet": {
2156                     "name": "Băng chuyền Trượt tuyết",
2157                     "terms": "băng chuyền trượt tuyết, băng tải trượt tuyết, bang chuyen truot tuyet, bang tai truot tuyet"
2158                 },
2159                 "aerialway/mixed_lift": {
2160                     "name": "Xe/Ghế Cáp treo",
2161                     "terms": "xe/ghế cáp treo, xe ghế cáp treo, xe và ghế cáp treo, xe cáp treo, ghế cáp treo,  xe/ghe cap treo, xe ghe cap treo, xe va ghe cap treo, xe cap treo, ghe cap treo"
2162                 },
2163                 "aerialway/platter": {
2164                     "name": "Đĩa Treo",
2165                     "terms": "đĩa treo, thang kéo đĩa, dia treo, thang keo dia"
2166                 },
2167                 "aerialway/pylon": {
2168                     "name": "Tháp Cáp treo",
2169                     "terms": "tháp cáp treo, tháp thang kéo, thap cap treo, thap thang keo"
2170                 },
2171                 "aerialway/rope_tow": {
2172                     "name": "Cáp kéo",
2173                     "terms": "cáp kéo, cap keo"
2174                 },
2175                 "aerialway/station": {
2176                     "name": "Trạm Cáp treo",
2177                     "terms": "trạm cáp treo, trạm thang kéo, tram cap treo, tram thang keo"
2178                 },
2179                 "aerialway/t-bar": {
2180                     "name": "T-bar",
2181                     "terms": "t-bar"
2182                 },
2183                 "aeroway": {
2184                     "name": "Hàng không"
2185                 },
2186                 "aeroway/aerodrome": {
2187                     "name": "Sân bay",
2188                     "terms": "máy bay, phi cơ, tàu bay, sân bay, phi trường, cảng hàng không, không cảng, may bay, phi co, tau bay, san bay, phi truong, cang hang khong, khong cang"
2189                 },
2190                 "aeroway/apron": {
2191                     "name": "Sân bãi",
2192                     "terms": "thềm đế, sân bãi, thềm, sân đậu, them de, san bai, them, san dau"
2193                 },
2194                 "aeroway/gate": {
2195                     "name": "Cổng Sân bay",
2196                     "terms": "cổng sân bay, cửa sân bay, ga sân bay, cửa máy bay, cửa phi cơ, cong san bay, cua san bay, ga san bay, cua may bay, cua phi co"
2197                 },
2198                 "aeroway/hangar": {
2199                     "name": "Nhà Máy bay",
2200                     "terms": "nhà máy bay, nhà để máy bay, nhà phi cơ, nhà để phi cơ, nha may bay, nha de may bay, nha phi co, nha de phi co"
2201                 },
2202                 "aeroway/helipad": {
2203                     "name": "Sân bay Trực thăng",
2204                     "terms": "máy bay trực thăng, máy bay lên thẳng, sân bay trực thăng, sân bay lên thẳng, phi trường trực thăng, sàn đỗ trực thăng, sàn đáp trực thăng, may bay truc thang, may bay len thang, san bay truc thang, san bay len thang, phi truong truc thang, san do truc thang, san dap truc thang"
2205                 },
2206                 "aeroway/runway": {
2207                     "name": "Đường băng",
2208                     "terms": "phi đạo, đường cất hạ cánh, đường cất cánh, đường hạ cánh, phi dao, duong cat ha canh, duong cat canh, duong ha canh"
2209                 },
2210                 "aeroway/taxiway": {
2211                     "name": "Đường lăn",
2212                     "terms": "đường lăn, duong lan"
2213                 },
2214                 "aeroway/terminal": {
2215                     "name": "Ga Sân bay",
2216                     "terms": "ga sân bay, ga phi trường, nhà ga sân bay, nhà ga phi trường, ga san bay, ga phi truong, nha ga san bay, nha ga phi truong"
2217                 },
2218                 "amenity": {
2219                     "name": "Tiện nghi"
2220                 },
2221                 "amenity/animal_boarding": {
2222                     "name": "Khách sạn Thú cưng",
2223                     "terms": "khách sạn thú cưng, khách sạn chó mèo, khách sạn chó, khách sạn mèo, nơi tạm giữ thú, nơi tạm giữ thú vật, chỗ tạm giữ thú, chỗ tạm giữ thú vật, cũi chó, trại thú, trại thú vật, trại chó, trại mèo, khach san thu cung, khach san cho meo, khach san cho, khach san meo, noi tam giu thu, noi tam giu thu vat, cho tam giu thu, cho tam giu thu vat, cui cho, trai thu, trai thu vat, trai cho, trai meo"
2224                 },
2225                 "amenity/animal_breeding": {
2226                     "name": "Trại Nuôi Thú",
2227                     "terms": "trại nuôi thú, trại nuôi thú vật, trại nuôi chó, trại nuôi mèo, trại nuôi ngựa, nơi nuôi thú vật, nơi nuôi chó, nơi nuôi mèo, nơi nuôi ngựa, chỗ nuôi thú vật, chỗ nuôi chó, chỗ nuôi mèo, chỗ nuôi ngựa, cũi chó, trai nuoi thu, trai nuoi thu vat, trai nuoi cho, trai nuoi meo, trai nuoi ngua, noi nuoi thu vat, noi nuoi cho, noi nuoi meo, noi nuoi ngua, cho nuoi thu vat, cho nuoi cho, cho nuoi meo, cho nuoi ngua, cui cho"
2228                 },
2229                 "amenity/animal_shelter": {
2230                     "name": "Trạm Cứu hộ Thú cưng",
2231                     "terms": "trạm cứu hộ thú cưng, trạm cứu hộ chó mèo, trạm cứu hộ chó, trạm cứu hộ mèo, cũi chó"
2232                 },
2233                 "amenity/arts_centre": {
2234                     "name": "Trung tâm Nghệ thuật",
2235                     "terms": "nghệ thuật, mỹ thuật, trung tâm nghệ thuật, trung tâm mỹ thuật, nhà nghệ thuật, hội trường nghệ thuật, nghe thuat, my thuat, trung tam nghe thuat, trung tam my thuat, nha nghe thuat, hoi truong nghe thuat"
2236                 },
2237                 "amenity/atm": {
2238                     "name": "Máy Rút tiền",
2239                     "terms": "máy rút tiền, máy rút tiền tự động, atm, may rut tien, may rut tien tu dong"
2240                 },
2241                 "amenity/bank": {
2242                     "name": "Ngân hàng",
2243                     "terms": "ngân hàng, nhà băng, ngân hàng công đoàn, nhà băng công đoàn, công đoàn tín dụng, ngan hang, nha bang, ngan hang cong doan, nha bang cong doan, cong doan tin dung"
2244                 },
2245                 "amenity/bar": {
2246                     "name": "Quán rượu",
2247                     "terms": "quán rượu, quán nhậu, quán bia, tiệm rượu, tiệm nhậu, tiệm bia, quan ruou, quan nhau, quan bia, tiem ruou, tiem nhau, tiem bia"
2248                 },
2249                 "amenity/bbq": {
2250                     "name": "Vỉ nướng",
2251                     "terms": "vỉ, vỉ nướng thịt, bbq, vi, vi nuong thit"
2252                 },
2253                 "amenity/bench": {
2254                     "name": "Ghế",
2255                     "terms": "ghế dài, ghế, ghế ngồi, chỗ ngồi, ghe dai, ghe, ghe ngoi, cho ngoi"
2256                 },
2257                 "amenity/bicycle_parking": {
2258                     "name": "Chỗ Đậu Xe đạp",
2259                     "terms": "chỗ đậu xe đạp, đậu xe đạp, cho dau xe dap, dau xe dap"
2260                 },
2261                 "amenity/bicycle_rental": {
2262                     "name": "Cho thuê Xe đạp",
2263                     "terms": "dịch vụ cho mướn xe đạp, chỗ mướn xe đạp, tiệm mướn xe đạp, mướn xe đạp, dịch vụ cho thuê xe đạp, chỗ thuê xe đạp, tiệm thuê xe đạp, thuê xe đạp, dich vu cho muon xe dap, cho muon xe dap, tiem muon xe dap, muon xe dap, dich vu cho thue xe dap, cho thue xe dap, tiem thue xe dap, thue xe dap"
2264                 },
2265                 "amenity/bicycle_repair_station": {
2266                     "name": "Quầy Sửa Xe đạp",
2267                     "terms": "quầy sửa xe đạp, xích, bơm, quay sua xe dap, xich, bom"
2268                 },
2269                 "amenity/biergarten": {
2270                     "name": "Vườn Bia",
2271                     "terms": "vườn bia, vườn uống bia, vườn nhậu, vuon bia, vuon uong bia, vuon nhau"
2272                 },
2273                 "amenity/boat_rental": {
2274                     "name": "Cho thuê Tàu",
2275                     "terms": "dịch vụ cho thuê tàu, chỗ thuê tàu, tiệm thuê tàu, thuê tàu, dịch vụ cho mướn tàu, chỗ mướn tàu, tiệm mướn tàu, mướn tàu, dịch vụ cho thuê thuyền, chỗ thuê thuyền, tiệm thuê thuyền, thuê thuyền, dịch vụ cho mướn thuyền, chỗ mướn thuyền, tiệm mướn thuyền, mướn thuyền, dich vu cho thue tau, cho thue tau, tiem thue tau, thue tau, dich vu cho muon tau, cho muon tau, tiem muon tau, muon tau, dich vu cho thue thuyen, cho thue thuyen, tiem thue thuyen, thue thuyen, dich vu cho muon thuyen, cho muon thuyen, tiem muon thuyen, muon thuyen"
2276                 },
2277                 "amenity/bureau_de_change": {
2278                     "name": "Đổi tiền",
2279                     "terms": "đổi tiền, chuyển đổi tiền tệ, nơi đổi tiền, quán đổi tiền, máy đổi tiền, trạm đổi tiền, doi tien, chuyen doi tien te, noi doi tien, quan doi tien, may doi tien, tram doi tien"
2280                 },
2281                 "amenity/bus_station": {
2282                     "name": "Ga Xe buýt",
2283                     "terms": "ga xe buýt, nhà ga xe buýt, nhà ga buýt, ga buýt, ga xe buyt, nha ga xe buyt, nha ga buyt, ga buyt"
2284                 },
2285                 "amenity/cafe": {
2286                     "name": "Quán Cà phê",
2287                     "terms": "cà phê, quán cà phê, trà, quán trà, ca phe, quan ca phe, tra, quan tra"
2288                 },
2289                 "amenity/car_rental": {
2290                     "name": "Cho thuê Xe",
2291                     "terms": "dịch vụ cho thuê xe, chỗ thuê xe, tiệm thuê xe, thuê xe, dịch vụ cho mướn xe, chỗ mướn xe, tiệm mướn xe, mướn xe, dich vu cho thue xe, cho thue xe, tiem thue xe, thue xe, dich vu cho muon xe, cho muon xe, tiem muon xe, muon xe"
2292                 },
2293                 "amenity/car_sharing": {
2294                     "name": "Chia sẻ Xe",
2295                     "terms": "chia sẻ xe, chia se xe"
2296                 },
2297                 "amenity/car_wash": {
2298                     "name": "Rửa xe",
2299                     "terms": "tiệm rửa xe, rửa xe, tiem rua xe, rua xe"
2300                 },
2301                 "amenity/casino": {
2302                     "name": "Sòng bạc",
2303                     "terms": "sòng bạc, casino, ca si nô, ca-si-nô, đánh bạc, cờ bạc, song bac, ca si no, ca-si-no, danh bac, co bac"
2304                 },
2305                 "amenity/charging_station": {
2306                     "name": "Trạm Sạc Pin",
2307                     "terms": "trạm sạc pin, trạm sạc xe hơi điện, tram sac pin, tram sac xe hoi dien"
2308                 },
2309                 "amenity/childcare": {
2310                     "name": "Giữ trẻ",
2311                     "terms": "nhà trẻ, giữ trẻ, giữ con nít, giữ đứa bé, nha tre, giu tre, giu con nit, giu dua be"
2312                 },
2313                 "amenity/cinema": {
2314                     "name": "Rạp phim",
2315                     "terms": "rạp phim, rạp điện ảnh, xi nê, xi-nê, xinê, phim, điện ảnh, rap phim, rap dien anh, xi ne, xi-ne, xine, phim, dien anh"
2316                 },
2317                 "amenity/clinic": {
2318                     "name": "Trạm Y tế",
2319                     "terms": "trạm y tế, trung tâm y tế, trạm xá, bệnh xá, tram y te, trung tam y te, tram xa, benh xa"
2320                 },
2321                 "amenity/clock": {
2322                     "name": "Đồng hồ",
2323                     "terms": "đồng hồ, dong ho"
2324                 },
2325                 "amenity/college": {
2326                     "name": "Sân trường Cao đẳng",
2327                     "terms": "sân trường cao đẳng, trường cao đẳng, cao đẳng, cđ, san truong cao dang, truong cao dang, cao dang, cd"
2328                 },
2329                 "amenity/community_centre": {
2330                     "name": "Trung tâm Cộng đồng",
2331                     "terms": "trung tâm cộng đồng, hội trường cộng đồng, trung tam cong dong, hoi truong cong dong"
2332                 },
2333                 "amenity/compressed_air": {
2334                     "name": "Khí Nén",
2335                     "terms": "khí nén, không khí nén, khi nen, khong khi nen"
2336                 },
2337                 "amenity/courthouse": {
2338                     "name": "Tòa",
2339                     "terms": "tòa án, tòa, toà án, toà, toa an, toa"
2340                 },
2341                 "amenity/coworking_space": {
2342                     "name": "Văn phòng Làm việc Chung"
2343                 },
2344                 "amenity/crematorium": {
2345                     "name": "Lò Thiêu",
2346                     "terms": "lò thiêu, lò hỏa táng, lò hoả táng, lo thieu, lo hoa tang"
2347                 },
2348                 "amenity/dentist": {
2349                     "name": "Nha sĩ",
2350                     "terms": "văn phòng nha sĩ, văn phòng nha sỹ, văn phòng bác sĩ nha khoa, văn phòng bác sỹ nha khoa, văn phòng chữa răng, van phong nha si, van phong nha sy, van phong bac si nha khoa, van phong bac sy nha khoa, van phong chua rang"
2351                 },
2352                 "amenity/doctors": {
2353                     "name": "Bác sĩ",
2354                     "terms": "văn phòng bác sĩ, văn phòng bác sỹ, văn phòng thầy thuốc, van phong bac si, van phong bac sy, van phong thay thuoc"
2355                 },
2356                 "amenity/dojo": {
2357                     "name": "Võ đường",
2358                     "terms": "võ đường, trường võ thuật, phòng tập võ thuật, võ thuật, karate, judo, nhu đạo, vo duong, truong vo thuat, phong tap vo thuat, vo thuat, nhu dao"
2359                 },
2360                 "amenity/drinking_water": {
2361                     "name": "Nước Uống",
2362                     "terms": "máy nước, vòi nước uống, nước uống, uống, may nuoc, voi nuoc uong, nuoc uong, uong"
2363                 },
2364                 "amenity/driving_school": {
2365                     "name": "Trường Dạy Lái Xe",
2366                     "terms": "trường dạy lái xe, truong day lai xe"
2367                 },
2368                 "amenity/embassy": {
2369                     "name": "Tòa đại sứ",
2370                     "terms": "tòa đại sứ, toà đại sứ, toa dai su, toa dai su"
2371                 },
2372                 "amenity/fast_food": {
2373                     "name": "Nhà hàng Ăn nhanh",
2374                     "terms": "nhà hàng ăn nhanh, quán ăn nhanh, tiệm ăn nhanh, cửa hàng ăn nhanh, food-to-go, food 2 go, nha hang an nhanh, quan an nhanh, tiem an nhanh, cua hang an nhanh"
2375                 },
2376                 "amenity/ferry_terminal": {
2377                     "name": "Bến Phà",
2378                     "terms": "bến phà, nhà ga phà, ben pha, nha ga pha"
2379                 },
2380                 "amenity/fire_station": {
2381                     "name": "Trạm Cứu hỏa",
2382                     "terms": "trạm cứu hỏa, cứu hỏa, trạm cứu hoả, cứu hoả, trạm chữa cháy, chữa cháy, tram cuu hoa, cuu hoa, tram chua chay, chua chay"
2383                 },
2384                 "amenity/food_court": {
2385                     "name": "Trung tâm Ẩm thực",
2386                     "terms": "trung tâm ẩm thực, khu ẩm thực, phố ẩm thực, nhà hàng ăn nhanh, quán ăn nhanh, trung tam am thuc, khu am thuc, pho am thuc, nha hang an nhanh, quan an nhanh"
2387                 },
2388                 "amenity/fountain": {
2389                     "name": "Vòi nước",
2390                     "terms": "vòi nước, voi nuoc"
2391                 },
2392                 "amenity/fuel": {
2393                     "name": "Cây xăng",
2394                     "terms": "cây xăng, cột xăng, xăng, ét xăng, ét-xăng, trạm xăng dầu, nhiên liệu, cay xang, cot xang, xang, et xang, et-xang, tram xang dau, nhien lieu"
2395                 },
2396                 "amenity/grave_yard": {
2397                     "name": "Nghĩa địa tại Nhà thờ",
2398                     "terms": "nghĩa địa tại nhà thờ, nghĩa trang, bãi tha ma, mộ, nghia dia tai nha tho, nghia trang, bai tha ma, mo"
2399                 },
2400                 "amenity/grit_bin": {
2401                     "name": "Thùng Muối để Làm Tan Tuyết",
2402                     "terms": "thùng muối để làm tan tuyết, thùng cát để làm tan tuyết, thung muoi de lam tan tuyet, thung cat de lam tan tuyet"
2403                 },
2404                 "amenity/hospital": {
2405                     "name": "Sân Bệnh viện",
2406                     "terms": "sân bệnh viện, sân nhà thương, sân trung tâm y tế, san benh vien, san nha thuong, san trung tam y te"
2407                 },
2408                 "amenity/hunting_stand": {
2409                     "name": "Chỗ Săn Cao",
2410                     "terms": "chỗ săn cao, cho san cao"
2411                 },
2412                 "amenity/ice_cream": {
2413                     "name": "Tiệm Kem",
2414                     "terms": "tiệm kem, cửa hàng kem, quán kem, quầy kem, tiệm cà rem, cửa hàng cà rem, quán cà rem, quầy cà rem, tiệm cà-rem, cửa hàng cà-rem, quán cà-rem, quầy cà-rem, tiem kem, cua hang kem, quan kem, quay kem, tiem ca rem, cua hang ca rem, quan ca rem, quay ca rem, tiem ca-rem, cua hang ca-rem, quan ca-rem, quay ca-rem"
2415                 },
2416                 "amenity/internet_cafe": {
2417                     "name": "Quán Internet",
2418                     "terms": "quán internet, tiệm internet, cửa hàng internet, quan internet, tiem internet, cua hang internet"
2419                 },
2420                 "amenity/kindergarten": {
2421                     "name": "Sân Nhà trẻ",
2422                     "terms": "sân nhà trẻ, sân nhà giữ trẻ, sân trường mẫu giáo, sân trường mầm non, san nha tre, san nha giu tre, san truong mau giao, san truong mam non"
2423                 },
2424                 "amenity/library": {
2425                     "name": "Thư viện",
2426                     "terms": "thư viện, phòng đọc sách, thu vien, phong doc sach"
2427                 },
2428                 "amenity/marketplace": {
2429                     "name": "Chợ phiên",
2430                     "terms": "chợ phiên, chợ trời, chợ xổm, chợ, cho phien, cho troi, cho xom, cho"
2431                 },
2432                 "amenity/motorcycle_parking": {
2433                     "name": "Chỗ Đậu Xe máy",
2434                     "terms": "chỗ đậu xe máy, đậu xe máy, chỗ đậu mô-tô, chỗ đậu mô tô, đậu mô-tô, chỗ đậu mô tô, chỗ đậu xe hai bánh, đậu xe hai bánh, chỗ đậu xe ba bánh, đậu xe ba bánh, cho dau xe may, dau xe may, cho dau mo-to, cho dau mo to, dau mo-to, dau mo to, cho dau xe hai banh, dau xe hai banh, cho dau xe ba banh, dau xe ba banh"
2435                 },
2436                 "amenity/nightclub": {
2437                     "name": "Câu lạc bộ Giải trí",
2438                     "terms": "câu lạc bộ giải trí, clb giải trí, câu lạc bộ đêm, clb đêm, vũ trường, hộp đêm, câu lạc bộ, sàn nhảy về đêm, cau lac bo giai tri, clb giai tri, cau lac bo dem, clb dem, vu truong, hop dem, cau lac bo, san nhay ve dem"
2439                 },
2440                 "amenity/nursing_home": {
2441                     "name": "Nhà Dưỡng lão"
2442                 },
2443                 "amenity/parking": {
2444                     "name": "Bãi Đậu xe",
2445                     "terms": "bãi đậu xe, sân đậu xe, đậu xe, bãi đỗ xe, sân đỗ xe, đỗ xe, bai dau xe, san dau xe, dau xe, bai do xe, san do xe, do xe"
2446                 },
2447                 "amenity/parking_entrance": {
2448                     "name": "Lối Ra vào Ga ra",
2449                     "terms": "lối ra vào ga ra, lối ra vào ga-ra, lối ra ga ra, lối vào ga ra, lối ra ga-ra, lối ra ga-ra, loi ra vao ga ra, loi ra vao ga-ra, loi ra ga ra, loi vao ga ra, loi ra ga-ra, loi ra ga-ra"
2450                 },
2451                 "amenity/parking_space": {
2452                     "name": "Chỗ Đậu xe",
2453                     "terms": "chỗ đậu xe, chỗ đỗ xe, nơi đậu xe, nơi đỗ xe, cho dau xe, cho do xe, noi dau xe, noi do xe"
2454                 },
2455                 "amenity/pavilion": {
2456                     "name": "Rạp",
2457                     "terms": "rạp, bục dàn nhạc, vọng lâu, nhà vọng lâu, rap, buc dan nhac, vong lau, nha vong lau"
2458                 },
2459                 "amenity/pharmacy": {
2460                     "name": "Nhà thuốc",
2461                     "terms": "nhà thuốc, tiệm thuốc, nha thuoc, tiem thuoc"
2462                 },
2463                 "amenity/place_of_worship": {
2464                     "name": "Nơi Thờ phụng",
2465                     "terms": "nơi thờ phụng, nhà thờ, giáo xứ, thánh đường, hội đường, noi tho phung, nha tho, giao xu, thanh duong, hoi duong"
2466                 },
2467                 "amenity/place_of_worship/buddhist": {
2468                     "name": "Chùa Phật giáo",
2469                     "terms": "chùa, chùa chiền, phù đồ, tháp, tháp-bà, thạt, tịnh xá, thiện đường, đạo trường, đạo phật, phật giáo, phật, chua, chua chien, phu do, thap, thap-ba, that, tinh xa, thien duong, dao truong, dao phat, phat giao, phat"
2470                 },
2471                 "amenity/place_of_worship/christian": {
2472                     "name": "Nhà thờ",
2473                     "terms": "nhà thờ, ki-tô giáo, kitô giáo, thiên chúa giáo, đạo thiên chúa, công giáo, tin lành, giáo xứ, thánh đường, nha tho, ki-to giao, kito giao, thien chua giao, dao thien chua, cong giao, tin lanh, giao xu, thanh duong"
2474                 },
2475                 "amenity/place_of_worship/jewish": {
2476                     "name": "Nhà thờ Do Thái giáo",
2477                     "terms": "do thái giáo, đạo do thái, hội đường, do thai giao, dao do thai, hoi duong"
2478                 },
2479                 "amenity/place_of_worship/muslim": {
2480                     "name": "Nhà thờ Hồi giáo",
2481                     "terms": "hồi giáo, nhà thờ, hoi giao, nha tho"
2482                 },
2483                 "amenity/planetarium": {
2484                     "name": "Cung Thiên văn",
2485                     "terms": "cung thiên văn, bảo tàng thiên văn, trung tâm không gian, cung thien van, bao tang thien van, trung tam khong gian"
2486                 },
2487                 "amenity/police": {
2488                     "name": "Đồn Cảnh sát",
2489                     "terms": "cảnh sát, sở cảnh sát, đồn cảnh sát, trạm cảnh sát, sen đầm, sở sen đầm, đội sen đầm, hiến binh, sở hiến binh, đồn hiến binh, công an, sở công an, đồn công an, trạm công an, canh sat, so canh sat, don canh sat, tram canh sat, sen dam, so sen dam, doi sen dam, hien binh, so hien binh, don hien binh, cong an, so cong an, don cong an, tram con an"
2490                 },
2491                 "amenity/post_box": {
2492                     "name": "Hòm thư",
2493                     "terms": "hòm thư, hộp thư, thùng thư, hom thu, hop thu, thung thu"
2494                 },
2495                 "amenity/post_office": {
2496                     "name": "Bưu điện",
2497                     "terms": "nhà bưu điện, bưu điện, bưu chính, nha buu dien, buu dien, buu chinh"
2498                 },
2499                 "amenity/prison": {
2500                     "name": "Sân Nhà tù",
2501                     "terms": "sân nhà tù, sân tù, san nha tu, san tu"
2502                 },
2503                 "amenity/pub": {
2504                     "name": "Quán rượu Pub",
2505                     "terms": "quán rượu pub, quán nhậu pub, tiệm rượu pub, tiệm nhậu pub, pub, quan ruou pub, quan nhau pub, tiem ruou pub, tiem nhau pub"
2506                 },
2507                 "amenity/public_bath": {
2508                     "name": "Nơi Tắm Công cộng",
2509                     "terms": "nơi tắm công cộng, nhà tắm công cộng, phòng tắm công cộng, hồ tắm công cộng, noi tam cong cong, nha tam cong cong, phong tam cong cong, ho tam cong cong"
2510                 },
2511                 "amenity/public_bookcase": {
2512                     "name": "Tủ sách Công cộng",
2513                     "terms": "tủ sách công cộng, tu sach cong cong"
2514                 },
2515                 "amenity/ranger_station": {
2516                     "name": "Trạm Kiểm lâm",
2517                     "terms": "trạm kiểm lâm, trạm lâm nghiệp, tram kiem lam, tram lam nghiep"
2518                 },
2519                 "amenity/recycling": {
2520                     "name": "Tái chế",
2521                     "terms": "tái chế, thu hồi, rác rưởi, rác thải, sọt rác, tai che, thu hoi, rac ruoi, rac thai, sot rac"
2522                 },
2523                 "amenity/recycling_centre": {
2524                     "name": "Nhà máy Tái chế",
2525                     "terms": "nhà máy tái chế, trung tâm tái chế, trung tâm thu hồi, trạm tái chế, nha may tai che, trung tam tai che, trung tam thu hoi, tram tai che"
2526                 },
2527                 "amenity/register_office": {
2528                     "name": "Văn phòng Hộ tịch"
2529                 },
2530                 "amenity/restaurant": {
2531                     "name": "Nhà hàng",
2532                     "terms": "quán ăn, nhà hàng, tiệm ăn, nhà ăn, phòng ăn, quán ăn nhanh, nhà hàng ăn nhanh, quán ăn qua loa, căng tin, căng-tin, xe đẩy, quán rượu, quán bia, tiệm rượu, hiệu chả cá, quán chả nướng, quán phở, tiệm phở, quán cơm, quán bánh cuốn, tiệm bánh cuốn, quán bánh mì, tiệm bánh mì, quán bánh xèo, tiệm bánh xèo, quán chè, tiệm chè, quán gỏi cuốn, quán bún, quán hải sản, quán gà, quán cà ri, quán cà-ri, tiệm cà ri, tiệm cà-ri, quan an, nha hang, tiem an, nha an, phong an, quan an nhanh, nha hang an nhanh, quan an qua loa, can tin, cang-tin, xe day, quan ruou, quan bia, tiem ruou, hieu cha ca, quan cha nuong, quan pho, tiem pho, quan com, quan banh cuon, tiem banh cuon, quan banh mi, tiem banh mi, quan banh xeo, tiem banh xeo, quan che, tiem che, quan goi cuon, quan bun, quan hai san, quan ga, quan ca ri, quan ca-ri, tiem ca ri, tiem ca-ri"
2533                 },
2534                 "amenity/sanitary_dump_station": {
2535                     "name": "Trạm Đổ Chất thải dành cho Nhà lưu động",
2536                     "terms": "trạm đổ chất thải dành cho nhà lưu động, trạm đổ chất thải vệ sinh dành cho nhà lưu động, tram do chat thai danh cho nha luu dong, tram do chat thai ve sinh danh cho nha luu dong"
2537                 },
2538                 "amenity/school": {
2539                     "name": "Sân Trường",
2540                     "terms": "sân trường, sân trường học, sân nhà trường, sân trung tâm giáo dục, san truong, san truong hoc, san nha truong, san trung tam giao duc"
2541                 },
2542                 "amenity/scrapyard": {
2543                     "name": "Bãi Phế liệu",
2544                     "terms": "phế liệu, ve chai, rác rưởi, sắt vụn, mảnh sắt, xe hơi, xe cộ, gạch vụn, phe lieu, ve chai, rac ruoi, sat vun, manh sat, xe hoi, xe co, gach vun"
2545                 },
2546                 "amenity/shelter": {
2547                     "name": "Nhà trú",
2548                     "terms": "nhà trú, chỗ che chở, nhà trú bão, nhà trú mưa, nhà trú ẩn, điểm trú bão, điểm trú mưa, điểm trú ẩn, túp lều, mái, nóc, cho che cho, nha tru bao, nha tru mua, nha tru an, diem tru bao, diem tru mau, diem tru an, tup leu, mai, noc"
2549                 },
2550                 "amenity/social_facility": {
2551                     "name": "Dịch vụ Xã hội",
2552                     "terms": "dịch vụ xã hội, người vô gia cư, người khuyết tật, trẻ em, trung tâm điều trị nghiện ma túy, trung tâm điều trị nghiện rượu, dich vu xa hoi, nguoi vo gia cu, nguoi khuyet tat, tre em, trung tam dieu tri nghien ma tuy, trung tam dieu tri nghien ruou"
2553                 },
2554                 "amenity/social_facility/food_bank": {
2555                     "name": "Phân phát Thực phẩm",
2556                     "terms": "nhà phân phát thực phẩm, dịch vụ phân phối thực phẩm, cơ quan cung cấp thực phẩm, cơ quan cung cấp thức ăn, cơ quan cung cấp đồ ăn, giao thức ăn cho người đói, food bank, nha phan phat thuc pham, dich vu phan phoi thuc pham, co quan cung cap thuc pham, co quan cung cap thuc an, co quan cung cap do an, giao thuc an cho nguoi doi"
2557                 },
2558                 "amenity/social_facility/group_home": {
2559                     "name": "Nhà trọ Cộng đồng Người già",
2560                     "terms": "nhà trọ cộng đồng người già, nhà tập thể của người già, group home, nha tro cong dong nguoi gia, nha tap the cua nguoi gia"
2561                 },
2562                 "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
2563                     "name": "Cứu trợ Người Vô gia cư",
2564                     "terms": "trung tâm cứu trợ người vô gia cư, trung tâm cho người vô gia cư, nhà tạm trú cho người vô gia cư, trung tam cuu tro nguoi vo gia cu, trung tam cho nguoi vo gia cu, nha tam tru cho nguoi vo gia cu"
2565                 },
2566                 "amenity/social_facility/nursing_home": {
2567                     "name": "Nhà Dưỡng lão",
2568                     "terms": "nhà dưỡng lão, nhà an dưỡng, nơi an dưỡng, chăm sóc người già, nha duong lao, nha an duong, noi an duong, cham soc nguoi gia"
2569                 },
2570                 "amenity/studio": {
2571                     "name": "Studio",
2572                     "terms": "studio, xtuđiô, đài radio, đài rađiô, kênh radio, kênh rađiô, đài vô tuyến, kênh vô tuyến, đài phát thanh, đài TV, kênh TV, đài tivi, kênh tivi, đài truyền hình, kênh truyền hình, đài quảng bá, đài kênh quảng bá, phát tin, kênh phát tin, studio, xtudio, dai radio, dai radio, kenh radio, kenh radio, dai vo tuyen, kenh vo tuyen, dai phat thanh, dai TV, kenh TV, dai tivi, kenh tivi, dai truyen hinh, kenh truyen hinh, dai quang ba, dai kenh quang ba, phat tin, kenh phat tin"
2573                 },
2574                 "amenity/swimming_pool": {
2575                     "name": "Hồ Bơi"
2576                 },
2577                 "amenity/taxi": {
2578                     "name": "Bến Tắc xi",
2579                     "terms": "bến tắc xi, bến tắc-xi, bến taxi, ben tac xi ben tac-xi, ben taxi"
2580                 },
2581                 "amenity/telephone": {
2582                     "name": "Điện thoại",
2583                     "terms": "điện thoại, gọi, dien thoai, goi"
2584                 },
2585                 "amenity/theatre": {
2586                     "name": "Nhà hát",
2587                     "terms": "nhà hát, rạp hát, sân khấu, kịch, nha hat, rap hat, san khau, kich"
2588                 },
2589                 "amenity/toilets": {
2590                     "name": "Phòng Vệ sinh",
2591                     "terms": "cầu tiêu, buồng tắm, nhà vệ sinh, phòng vệ sinh, nhà xí, nhà tiêu, nhà xia, cau tieu, buong tam, nha ve sinh, phong ve sinh, nha xi, nha tieu, nha xia"
2592                 },
2593                 "amenity/townhall": {
2594                     "name": "Tòa thị chính Thị xã",
2595                     "terms": "tòa thị chính, tòa thị chánh, toà thị chính, toà thị chánh, trụ sở thành phố, trụ sở thị xã, trụ sở làng, toa thi chinh, toa thi chanh, tru so thanh pho, tru so thi xa, tru so lang"
2596                 },
2597                 "amenity/university": {
2598                     "name": "Sân trường Đại học",
2599                     "terms": "sân trường đại học, sân viện đại học, sân trường cao đẳng, trường đại học, viện đại học, trường cao đẳng, đh, cđ, san truong dai hoc, san vien dai hoc, san truong cao dang, truong dai hoc, vien dai hoc, truong cao dang"
2600                 },
2601                 "amenity/vending_machine": {
2602                     "name": "Máy Bán Hàng",
2603                     "terms": "máy bán hàng, máy bán hàng tự động, máy bán nước uống, máy bán đồ ăn, máy bán kẹo, máy bán dao cạo, máy bán tem, quán ăn tự động, may ban hang, may ban hang tu dong, may ban nuoc uong, may ban do an, may ban keo, may ban dao cao, may ban tem, quan an tu dong"
2604                 },
2605                 "amenity/vending_machine/cigarettes": {
2606                     "name": "Máy Bán Thuốc lá",
2607                     "terms": "máy bán thuốc lá, may ban thuoc la"
2608                 },
2609                 "amenity/vending_machine/condoms": {
2610                     "name": "Máy Bán Bao Cao su",
2611                     "terms": "máy bán bao cao su, máy phát bao cao su, máy bán bao dương vật, máy phát bao dương vật, máy bán túi cao su, máy phát túi cao su, máy bán ca pốt, máy phát ca pốt, máy bán ca-pốt, máy phát ca-pốt, may ban bao cao su, may phat bao cao su, may ban bao duong vat, may phat bao duong vat, may ban tui cao su, may phat tui cao su, may ban ca pot, may phat ca pot, may ban ca-pot, may phat ca-pot"
2612                 },
2613                 "amenity/vending_machine/drinks": {
2614                     "name": "Máy Bán Nước uống",
2615                     "terms": "máy bán nước uống, may ban nuoc uong"
2616                 },
2617                 "amenity/vending_machine/excrement_bags": {
2618                     "name": "Máy Phát Bao Cứt Chó",
2619                     "terms": "máy phát bao cứt chó, may phat bao cut cho"
2620                 },
2621                 "amenity/vending_machine/news_papers": {
2622                     "name": "Máy Bán Báo"
2623                 },
2624                 "amenity/vending_machine/newspapers": {
2625                     "name": "Máy Bán Báo",
2626                     "terms": "máy bán báo, máy bán tạp chí, máy bán tờ báo, may ban bao, may ban tap chi, may ban to bao"
2627                 },
2628                 "amenity/vending_machine/parcel_pickup_dropoff": {
2629                     "name": "Máy Nhận/Gửi Bưu kiện",
2630                     "terms": "máy nhận bưu kiện, máy gửi bưu kiện, máy gởi bưu kiện, máy nhận gói, máy gửi gói, máy gởi gói, may nhan buu kien, may gui buu kien, may goi buu kien, may nhan goi, may gui goi, may goi goi"
2631                 },
2632                 "amenity/vending_machine/parking_tickets": {
2633                     "name": "Máy Bán Vé Đậu xe",
2634                     "terms": "máy bán vé đậu xe, máy bán vé đỗ xe, may ban ve dau xe, may ban ve do xe"
2635                 },
2636                 "amenity/vending_machine/public_transport_tickets": {
2637                     "name": "Máy Bán Vé Phương tiện Công cộng",
2638                     "terms": "máy bán vé, máy bán vé phương tiện công cộng, máy bán vé xe buýt, máy bán vé xe điện, máy bán vé xe lửa, may ban ve, may ban ve phuong tien cong cong, may ban ve xe buyt, may ban ve xe dien, may ban ve xe lua"
2639                 },
2640                 "amenity/vending_machine/sweets": {
2641                     "name": "Máy Bán Kẹo",
2642                     "terms": "máy bán kẹo, may ban keo"
2643                 },
2644                 "amenity/veterinary": {
2645                     "name": "Thú y",
2646                     "terms": "bác sĩ thú y, bác sỹ thú y, thầy thuốc thú y, bệnh viện thú y, nhà thương thú y, trung tâm thú y, bác sĩ chó, bác sỹ chó, bác sĩ mèo, bác sỹ mèo, bac si thu y, bac sy thu y, thay thuoc thu y, benh vien thu y, nha thuong thu y, trung tam thu y, bac si cho, bac sy cho, bac si meo, bac sy meo"
2647                 },
2648                 "amenity/waste_basket": {
2649                     "name": "Thùng rác",
2650                     "terms": "thùng rác, sọt rác, thung rac, sot rac"
2651                 },
2652                 "amenity/waste_disposal": {
2653                     "name": "Thùng Rác Lớn",
2654                     "terms": "thùng rác lớn, thùng rác công nghiệp, thung rac lon, thung rac cong nghiep"
2655                 },
2656                 "amenity/waste_transfer_station": {
2657                     "name": "Trạm Trung chuyển Chất thải",
2658                     "terms": "trạm trung chuyển chất thải, tram trung chuyen chat thai"
2659                 },
2660                 "amenity/water_point": {
2661                     "name": "Vòi Nước uống dành cho Nhà lưu động",
2662                     "terms": "vòi nước uống dành cho nhà lưu động, máy nước uống dành cho nhà lưu động, trạm nước uống dành cho nhà lưu động, voi nuoc uong danh cho nha luu dong, may nuoc uong danh cho nha luu dong, tram nuoc uong danh cho nha luu dong"
2663                 },
2664                 "amenity/watering_place": {
2665                     "name": "Nước Uống dành cho Thú vật",
2666                     "terms": "nước uống dành cho thú vật, hồ nước dành cho thú vật, giếng nước dành cho thú vật, vòi nước dành cho thú vật, nuoc uong danh cho thu vat, ho nuoc danh cho thu vat, gieng nuoc danh cho thu vat, voi nuoc danh cho thu vat"
2667                 },
2668                 "area": {
2669                     "name": "Vùng",
2670                     "terms": "khu vực, vùng, khu, khu vuc, vung"
2671                 },
2672                 "area/highway": {
2673                     "name": "Mặt Đường",
2674                     "terms": "mặt đường, mat duong"
2675                 },
2676                 "barrier": {
2677                     "name": "Chướng ngại",
2678                     "terms": "chướng ngai, chặn, chuong ngai, chan"
2679                 },
2680                 "barrier/block": {
2681                     "name": "Tấm Bê tông",
2682                     "terms": "tấm bê tông, tấm bê-tông, tam be tong, tam be-tong"
2683                 },
2684                 "barrier/bollard": {
2685                     "name": "Cột Bê tông",
2686                     "terms": "cột bê tông, cột be-tông, cot be tong, cot be tong"
2687                 },
2688                 "barrier/border_control": {
2689                     "name": "Trạm Kiểm soát Biên giới",
2690                     "terms": "trạm kiểm soát biên giới, trạm kiểm soát ranh giới, điểm kiểm soát biên giới, điểm kiểm soát ranh giới, tram kiem soat bien gioi, tram kiem soat ranh gioi, diem kiem soat bien gioi, diem kiem soat ranh gioi"
2691                 },
2692                 "barrier/cattle_grid": {
2693                     "name": "Bẫy Trâu bò Trên đường",
2694                     "terms": "bẫy trâu bò trên đường, bay trau bo tren duong"
2695                 },
2696                 "barrier/city_wall": {
2697                     "name": "Tường thành",
2698                     "terms": "tường thành, tường thành phố, tuong thanh, tuong thanh pho"
2699                 },
2700                 "barrier/cycle_barrier": {
2701                     "name": "Hàng rào Ngăn Xe đạp",
2702                     "terms": "hàng rào ngăn xe đạp, chướng ngại xe đạp, chặn xe đạp, hang rao ngan xe dap, chuong ngai xe dap, chan xe dap"
2703                 },
2704                 "barrier/ditch": {
2705                     "name": "Mương",
2706                     "terms": "mương, hào, rãnh, muong, hao, ranh"
2707                 },
2708                 "barrier/entrance": {
2709                     "name": "Cửa vào"
2710                 },
2711                 "barrier/fence": {
2712                     "name": "Hàng rào",
2713                     "terms": "hàng rào, hang rao"
2714                 },
2715                 "barrier/gate": {
2716                     "name": "Cổng",
2717                     "terms": "cổng, cổng vào, cong, cong vao"
2718                 },
2719                 "barrier/hedge": {
2720                     "name": "Hàng rào Cây",
2721                     "terms": "hàng rào cây, hàng cây, hang rao cay, hang cay"
2722                 },
2723                 "barrier/kissing_gate": {
2724                     "name": "Cửa Hàng rào Chắn Trâu bò",
2725                     "terms": "cửa hàng rào chắn trâu bò, cua hang rao chan trau bo"
2726                 },
2727                 "barrier/lift_gate": {
2728                     "name": "Rào chắn Đóng mở",
2729                     "terms": "rào chắn đóng mở, rao chan dong mo"
2730                 },
2731                 "barrier/retaining_wall": {
2732                     "name": "Tường Chắn Đất",
2733                     "terms": "tường chắn đất, tuong chan dat"
2734                 },
2735                 "barrier/stile": {
2736                     "name": "Bậc trèo",
2737                     "terms": "bậc trèo, bac treo"
2738                 },
2739                 "barrier/toll_booth": {
2740                     "name": "Nhà thu phí",
2741                     "terms": "nhà thu phí, thu phí, trả tiền, nha thu phi, thu phi, tra tien"
2742                 },
2743                 "barrier/wall": {
2744                     "name": "Tường",
2745                     "terms": "tường, tuong"
2746                 },
2747                 "boundary/administrative": {
2748                     "name": "Ranh giới Hành chính",
2749                     "terms": "biên giới hành chính, ranh giới hanh chính, bien gioi hanh chinh, ranh gioi hanh chinh"
2750                 },
2751                 "building": {
2752                     "name": "Tòa nhà",
2753                     "terms": "tòa nhà, toà nhà, toa nha"
2754                 },
2755                 "building/apartments": {
2756                     "name": "Khu chung cư",
2757                     "terms": "khu chung cư, khu chung cu"
2758                 },
2759                 "building/barn": {
2760                     "name": "Chuồng",
2761                     "terms": "chuồng, chuồng trâu bò, chuồng ngựa, kho thóc, chuong, chuong trau bo, chuong ngua, kho thoc"
2762                 },
2763                 "building/bunker": {
2764                     "name": "Boong ke"
2765                 },
2766                 "building/cabin": {
2767                     "name": "Nhà tranh",
2768                     "terms": "nhà tranh, túp lều, nhà gỗ, nha tranh, tup leu, nha go"
2769                 },
2770                 "building/cathedral": {
2771                     "name": "Nhà thờ Chánh tòa",
2772                     "terms": "nhà thờ chánh tòa, nhà thờ chánh toà, nhà thờ chính tòa, nhà thờ chính toà, vương cung thánh đường, đại vương cung thánh đường, tiểu vương cung thánh đường, nha tho chanh toa, nha tho chinh toa, vuong cung thanh duong, dai vuong cung thanh duong, tieu vuong cung thanh duong"
2773                 },
2774                 "building/chapel": {
2775                     "name": "Nhà nguyện",
2776                     "terms": "nhà nguyện, nhà thờ nhỏ, nha nguyen, nha tho nho"
2777                 },
2778                 "building/church": {
2779                     "name": "Nhà thờ",
2780                     "terms": "nhà thờ, ki-tô giáo, kitô giáo, thiên chúa giáo, đạo thiên chúa, công giáo, tin lành, giáo xứ, thánh đường, nha tho, ki-to giao, kito giao, thien chua giao, dao thien chua, cong giao, tin lanh, giao xu, thanh duong"
2781                 },
2782                 "building/college": {
2783                     "name": "Tòa nhà Trường Cao đẳng",
2784                     "terms": "tòa nhà trường cao đẳng, toà nhà trường cao đẳng, toa nha truong cao dang"
2785                 },
2786                 "building/commercial": {
2787                     "name": "Tòa nhà Thương mại",
2788                     "terms": "tòa nhà thương mại, toà nhà thương mại, toa nha thuong mai"
2789                 },
2790                 "building/construction": {
2791                     "name": "Tòa nhà đang Xây dựng",
2792                     "terms": "tòa nhà đang xây dựng, toà nhà đang xây dựng, nhà đang xây, toa nha dang xay dung, nha dang xay"
2793                 },
2794                 "building/detached": {
2795                     "name": "Nhà Tách biệt",
2796                     "terms": "nhà tách biệt, nhà biệt lập, nha tach biet, nha biet lap"
2797                 },
2798                 "building/dormitory": {
2799                     "name": "Ký túc xá",
2800                     "terms": "ký túc xá, kí túc xá, ký túc sá, kí túc sá, cư xá, ky tuc xa, ki tuc xa, ky tuc sa, ki tuc sa, cu xa"
2801                 },
2802                 "building/entrance": {
2803                     "name": "Cửa Ra vào"
2804                 },
2805                 "building/garage": {
2806                     "name": "Ga ra",
2807                     "terms": "ga ra, ga-ra"
2808                 },
2809                 "building/garages": {
2810                     "name": "Dãy Ga ra",
2811                     "terms": "dãy ga ra, dãy ga-ra, dãy nhà để xe, day ga ra, day ga-ra, day nha de xe"
2812                 },
2813                 "building/greenhouse": {
2814                     "name": "Nhà kính",
2815                     "terms": "nhà kính, nhà kiếng, nhà trồng rau, nhà trồng hoa, nha kinh, nha kieng, nha trong rau, nha trong hoa"
2816                 },
2817                 "building/hospital": {
2818                     "name": "Tòa nhà Bệnh viện",
2819                     "terms": "tòa nhà bệnh viện, toà nhà bệnh viện, tòa nhà nhà thường, toà nhà nhà thường"
2820                 },
2821                 "building/hotel": {
2822                     "name": "Tòa nhà Khách sạn",
2823                     "terms": "tòa nhà khách sạn, toà nhà khách sạn"
2824                 },
2825                 "building/house": {
2826                     "name": "Nhà ở",
2827                     "terms": "nhà ở, căn nhà, tòa nhà, toà nhà, nha o, can nha, toa nha"
2828                 },
2829                 "building/hut": {
2830                     "name": "Túp lều",
2831                     "terms": "túp lều, tup leu"
2832                 },
2833                 "building/industrial": {
2834                     "name": "Tòa nhà Công nghiệp",
2835                     "terms": "tòa nhà công nghiệp, toà nhà công nghiệp, toa nha cong nghiep"
2836                 },
2837                 "building/kindergarten": {
2838                     "name": "Nhà trẻ",
2839                     "terms": "nhà trẻ, nhà giữ trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, nha tre, nha giu tre, truong mau giao, truong mam non"
2840                 },
2841                 "building/public": {
2842                     "name": "Tòa nhà Công cộng",
2843                     "terms": "tòa nhà công cộng, toà nhà công cộng"
2844                 },
2845                 "building/residential": {
2846                     "name": "Tòa nhà Dân cư",
2847                     "terms": "tòa nhà dân cư, toà nhà dân cư, nhà ở, căn nhà, toa nha dan cu, nha o, can nha"
2848                 },
2849                 "building/retail": {
2850                     "name": "Tòa nhà Bán lẻ",
2851                     "terms": "tòa nhà bán lẻ, toà nhà bán lẻ, toa nha ban le"
2852                 },
2853                 "building/roof": {
2854                     "name": "Mái Che",
2855                     "terms": "mái che, mái, mái nhà, nóc, mai che, mai, mai nha, noc"
2856                 },
2857                 "building/school": {
2858                     "name": "Nhà Trường",
2859                     "terms": "nhà trường, trường học, học viện, trường sở, nha truong, truong học, hoc vien, truong so"
2860                 },
2861                 "building/semidetached_house": {
2862                     "name": "Nhà Bán tách biệt",
2863                     "terms": "nhà bán tách biệt, nhà bán biệt lập, nha ban tach biet, nha ban biet lap"
2864                 },
2865                 "building/shed": {
2866                     "name": "Lán",
2867                     "terms": "lán, lán trại, lều lán, túp lều, chuồng, lan, lan trai, leu lan, tup leu, chuong"
2868                 },
2869                 "building/stable": {
2870                     "name": "Chuồng Ngựa",
2871                     "terms": "chuồng ngựa, chuong ngua"
2872                 },
2873                 "building/static_caravan": {
2874                     "name": "Nhà Lưu động để Một Chỗ",
2875                     "terms": "nhà lưu động để một chỗ, nhà di động để một chỗ, nha luu dong de mot cho, nha di dong de mot cho"
2876                 },
2877                 "building/terrace": {
2878                     "name": "Dãy Nhà",
2879                     "terms": "dãy nhà, day nha"
2880                 },
2881                 "building/train_station": {
2882                     "name": "Nhà ga"
2883                 },
2884                 "building/university": {
2885                     "name": "Tòa nhà Đại học",
2886                     "terms": "tòa nhà đại học, toà nhà đại học, tòa nhà trường đại học, toà nhà trường đại học, toa nha dai hoc, toa nha truong dai hoc"
2887                 },
2888                 "building/warehouse": {
2889                     "name": "Nhà kho",
2890                     "terms": "nhà kho, kho, kho tàng, kho bãi, nha kho, kho tang, kho bai"
2891                 },
2892                 "camp_site/camp_pitch": {
2893                     "name": "Lều Cắm trại",
2894                     "terms": "lều, lều cắm trại, leu, leu cam trai"
2895                 },
2896                 "club": {
2897                     "name": "Câu lạc bộ",
2898                     "terms": "câu lạc bộ, clb, club, cau lac bo"
2899                 },
2900                 "craft": {
2901                     "name": "Nghề",
2902                     "terms": "nghề, nghề nghiệp, nghệ, nghệ nghiềp, nghe, nghe nghiep"
2903                 },
2904                 "craft/basket_maker": {
2905                     "name": "Đan Rổ rá",
2906                     "terms": "nghề đan rổ rá, người đan rổ rá, tiệm đan rổ rá, nghe dan ro ra, nguoi dan ro ra, tiem dan ro ra"
2907                 },
2908                 "craft/beekeeper": {
2909                     "name": "Nuôi Ong",
2910                     "terms": "người nuôi ong, mật ong, nguoi nuoi ong, mat ong"
2911                 },
2912                 "craft/blacksmith": {
2913                     "name": "Rèn Kim loại",
2914                     "terms": "thợ rèn kim loại, thợ sắt, thợ thép, thợ thiếc, tho ren kim loai, tho sat, tho thep, tho thiec"
2915                 },
2916                 "craft/boatbuilder": {
2917                     "name": "Xây Thuyền",
2918                     "terms": "người xây thuyền, tiệm xây thuyền, nguoi xay thuyen, tiem xay thuyen"
2919                 },
2920                 "craft/bookbinder": {
2921                     "name": "Đóng Sách",
2922                     "terms": "thợ đóng sách, thợ đóng cuốn, thợ đóng sổ, tho dong sach, tho dong cuon, tho dong so"
2923                 },
2924                 "craft/brewery": {
2925                     "name": "Ủ Bia",
2926                     "terms": "nhà máy bia, nhà máy rượu, người ủ rượu, người ủ bia, nha may bia, nha may ruou, nguoi u ruou, nguoi u bia"
2927                 },
2928                 "craft/carpenter": {
2929                     "name": "Đóng Đồ Gỗ",
2930                     "terms": "thợ mộc, người đóng đồ gỗ, tho moc, nguoi dong do go"
2931                 },
2932                 "craft/carpet_layer": {
29