Localisation updates from translatewiki.net (2010-04-18)
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 vi: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Nội dung
10       diary_entry: 
11         language: Ngôn ngữ
12         latitude: Vĩ độ
13         longitude: Kinh độ
14         title: Tiêu đề
15         user: Người dùng
16       friend: 
17         friend: Người bạn
18         user: Người dùng
19       message: 
20         body: Nội dung
21         recipient: Người nhận
22         sender: Người gửi
23         title: Tiêu đề
24       trace: 
25         description: Miêu tả
26         latitude: Vĩ độ
27         longitude: Kinh độ
28         name: Tên
29         public: Công khai
30         size: Kích cỡ
31         user: Người dùng
32         visible: Thấy được
33       user: 
34         active: Tích cực
35         description: Miêu tả
36         display_name: Tên Hiển thị
37         email: Thư điện tử
38         languages: Ngôn ngữ
39         pass_crypt: Mật khẩu
40     models: 
41       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
42       changeset: Bộ thay đổi
43       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
44       country: Quốc gia
45       diary_comment: Bình luận Nhật ký
46       diary_entry: Mục Nhật ký
47       friend: Người bạn
48       language: Ngôn ngữ
49       message: Thư
50       node: Nốt
51       node_tag: Thẻ Nốt
52       notifier: Trình báo
53       old_node: Nốt Cũ
54       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
55       old_relation: Quan hệ Cũ
56       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
57       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
58       old_way: Lối Cũ
59       old_way_node: Nốt Lối Cũ
60       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
61       relation: Quan hệ
62       relation_member: Thành viên Quan hệ
63       relation_tag: Thẻ Quan hệ
64       session: Phiên
65       trace: Tuyến đường
66       tracepoint: Điểm Tuyến đường
67       tracetag: Thẻ Tuyến đường
68       user: Người dùng
69       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
70       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
71       way: Lối
72       way_node: Nốt Lối
73       way_tag: Thẻ Lối
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
82       changesetxml: Bộ thay đổi XML
83       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
84       feed: 
85         title: Bộ thay đổi {{id}}
86         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
87       osmchangexml: osmChange XML
88       title: Bộ thay đổi
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
91       bounding_box: "Hộp bao:"
92       box: hộp
93       closed_at: "Lúc Đóng:"
94       created_at: "Lúc Tạo:"
95       has_nodes: 
96         one: "Có {{count}} nốt sau:"
97         other: "Có {{count}} nốt sau:"
98       has_relations: 
99         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
100         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101       has_ways: 
102         one: "Có {{count}} lối sau:"
103         other: "Có {{count}} lối sau:"
104       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
105       show_area_box: Hiện Hộp vùng
106     changeset_navigation: 
107       all: 
108         next_tooltip: Bộ thay đổi sau
109         prev_tooltip: Bộ thay đổi trước
110       user: 
111         name_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
112         next_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
113         prev_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Miêu tả:"
116       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
117       edited_by: "Người Sửa đổi:"
118       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
119       version: "Phiên bản:"
120     containing_relation: 
121       entry: Quan hệ {{relation_name}}
122       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
123     map: 
124       deleted: Đã xóa
125       larger: 
126         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
127         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
128         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
129         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
130       loading: Đang tải...
131     node: 
132       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
133       download_xml: Tải xuống XML
134       edit: sửa đổi
135       node: Nốt
136       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
137       view_history: xem lịch sử
138     node_details: 
139       coordinates: "Tọa độ:"
140       part_of: "Trực thuộc:"
141     node_history: 
142       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
143       download_xml: Tải xuống XML
144       node_history: Lịch sử Nốt
145       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
146       view_details: xem chi tiết
147     not_found: 
148       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
149       type: 
150         changeset: bộ thay đổi
151         node: nốt
152         relation: quan hệ
153         way: lối
154     paging_nav: 
155       of: trong
156       showing_page: Đang hiện trang
157     relation: 
158       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
159       download_xml: Tải xuống XML
160       relation: Quan hệ
161       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
162       view_history: xem lịch sử
163     relation_details: 
164       members: "Thành viên:"
165       part_of: "Trực thuộc:"
166     relation_history: 
167       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
168       download_xml: Tải xuống XML
169       relation_history: Lịch sử Quan hệ
170       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
171       view_details: xem chi tiết
172     relation_member: 
173       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
174       type: 
175         node: Nốt
176         relation: Quan hệ
177         way: Lối
178     start: 
179       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
180       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
181     start_rjs: 
182       data_frame_title: Dữ liệu
183       data_layer_name: Dữ liệu
184       details: Chi tiết
185       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
186       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
187       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
188       load_data: Tải Dữ liệu
189       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
190       loading: Đang tải...
191       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
192       object_list: 
193         api: Lấy vùng này dùng API
194         back: Liệt kê các đối tượng
195         details: Chi tiết
196         heading: Danh sách đối tượng
197         history: 
198           type: 
199             node: Nốt [[id]]
200             way: Lối [[id]]
201         selected: 
202           type: 
203             node: Nốt [[id]]
204             way: Lối [[id]]
205         type: 
206           node: Nốt
207           way: Lối
208       private_user: người bí mật
209       show_history: Xem Lịch sử
210       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
211       wait: Xin chờ...
212       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
213     tag_details: 
214       tags: "Thẻ:"
215     timeout: 
216       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của {{type}} có ID {{id}} quá lâu.
217       type: 
218         changeset: bộ thay đổi
219         node: nốt
220         relation: quan hệ
221         way: lối
222     way: 
223       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
224       download_xml: Tải xuống XML
225       edit: sửa đổi
226       view_history: xem lịch sử
227       way: Lối
228       way_title: "Lối: {{way_name}}"
229     way_details: 
230       also_part_of: 
231         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
232         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
233       nodes: "Nốt:"
234       part_of: "Thuộc về:"
235     way_history: 
236       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
237       download_xml: Tải xuống XML
238       view_details: xem chi tiết
239       way_history: Lịch sử Lối
240       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
241   changeset: 
242     changeset: 
243       anonymous: Vô danh
244       big_area: (lớn)
245       no_comment: (không có)
246       no_edits: (không có thay đổi)
247       show_area_box: hiện hộp vùng
248       still_editing: (đang mở)
249       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
250     changeset_paging_nav: 
251       next: Sau »
252       previous: « Trước
253       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
254     changesets: 
255       area: Vùng
256       comment: Miêu tả
257       id: ID
258       saved_at: Lúc Lưu
259       user: Người dùng
260     list: 
261       description: Những thay đổi gần đây
262       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
263       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
264       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
265       heading: Các bộ thay đổi
266       heading_bbox: Các bộ thay đổi
267       heading_user: Các bộ thay đổi
268       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
269       title: Các bộ thay đổi
270       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
271       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
272       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
273   diary_entry: 
274     diary_comment: 
275       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
276       confirm: Xác nhận
277       hide_link: Ẩn bình luận này
278     diary_entry: 
279       comment_count: 
280         one: 1 bình luận
281         other: "{{count}} bình luận"
282       comment_link: Bình luận về mục này
283       confirm: Xác nhận
284       edit_link: Sửa đổi mục này
285       hide_link: Ẩn mục này
286       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
287       reply_link: Trả lời mục này
288     edit: 
289       body: "Nội dung:"
290       language: "Ngôn ngữ:"
291       latitude: "Vĩ độ:"
292       location: "Vị trí:"
293       longitude: "Kinh độ:"
294       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
295       save_button: Lưu
296       subject: "Tiêu đề:"
297       title: Sửa đổi mục nhật ký
298       use_map_link: sử dụng bản đồ
299     feed: 
300       all: 
301         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
302         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
303       language: 
304         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
305         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
306       user: 
307         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
308         title: Các mục nhật ký của {{user}}
309     list: 
310       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
311       new: Mục Nhật ký Mới
312       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
313       newer_entries: Mục Sau
314       no_entries: Chưa có mục nhật ký
315       older_entries: Mục Trước
316       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
317       title: Các Nhật ký Cá nhân
318       user_title: Nhật ký của {{user}}
319     location: 
320       edit: Sửa
321       location: "Vị trí:"
322       view: Xem
323     new: 
324       title: Mục Nhật ký Mới
325     no_such_entry: 
326       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
327       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
328       title: Mục nhật ký không tồn tại
329     no_such_user: 
330       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
331       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
332       title: Người dùng không tồn tại
333     view: 
334       leave_a_comment: Bình luận
335       login: Đăng nhập
336       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
337       save_button: Lưu
338       title: Nhật ký của {{user}} | {{title}}
339       user_title: Nhật ký của {{user}}
340   export: 
341     start: 
342       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
343       area_to_export: Vùng để Xuất
344       embeddable_html: HTML để Nhúng
345       export_button: Xuất
346       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
347       format: "Định dạng:"
348       format_to_export: Định dạng Xuất
349       image_size: Hình có Kích cỡ
350       latitude: "Vĩ độ:"
351       licence: Giấy phép
352       longitude: "Kinh độ:"
353       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
354       mapnik_image: Hình Mapnik
355       max: tối đa
356       options: Tùy chọn
357       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
358       osmarender_image: Hình Osmarender
359       output: Đầu ra
360       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
361       scale: Tỷ lệ
362       too_large: 
363         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
364         heading: Khu vực Lớn quá
365       zoom: Thu phóng
366     start_rjs: 
367       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
368       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
369       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
370       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
371       export: Xuất
372       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
373       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
374   geocoder: 
375     description: 
376       title: 
377         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
378         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
379         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
380       types: 
381         cities: Thành phố
382         places: Địa điểm
383         towns: Thị xã
384     description_osm_namefinder: 
385       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
386     direction: 
387       east: đông
388       north: bắc
389       north_east: đông bắc
390       north_west: tây bắc
391       south: nam
392       south_east: đông nam
393       south_west: tây nam
394       west: tây
395     distance: 
396       one: khoảng 1 km
397       other: khoảng {{count}} km
398       zero: không tới 1 km
399     results: 
400       more_results: Thêm kết quả
401       no_results: Không tìm thấy kết quả
402     search: 
403       title: 
404         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
405         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
406         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
407         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
408         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
409         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
410         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
411     search_osm_namefinder: 
412       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
413       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
414     search_osm_nominatim: 
415       prefix: 
416         amenity: 
417           airport: Sân bay
418           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
419           atm: Máy Rút tiền Tự động
420           bank: Ngân hàng
421           bar: Quán Rượu
422           bench: Ghế
423           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
424           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
425           cafe: Quán Cà phê
426           car_rental: Chỗ Mướn Xe
427           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
428           car_wash: Tiệm Rửa Xe
429           casino: Sòng bạc
430           cinema: Rạp phim
431           college: Trường Cao đẳng
432           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
433           courthouse: Tòa
434           dentist: Nha sĩ
435           doctors: Bác sĩ
436           dormitory: Ký túc xá
437           drinking_water: Vòi Nước uống
438           driving_school: Trường Lái xe
439           embassy: Tòa Đại sứ
440           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
441           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
442           ferry_terminal: Trạm Phà
443           fire_hydrant: Vòi nước Máy
444           fire_station: Trạm Cứu hỏa
445           fountain: Vòi nước
446           fuel: Cây xăng
447           grave_yard: Nghĩa địa
448           gym: Nhà Thể dục
449           health_centre: Trung tâm Y tế
450           hospital: Bệnh viện
451           hotel: Khách sạn
452           ice_cream: Tiệm Kem
453           kindergarten: Tiểu học
454           library: Thư viện
455           market: Chợ
456           marketplace: Chợ phiên
457           nursery: Nhà trẻ
458           office: Văn phòng
459           park: Công viên
460           parking: Chỗ Đậu xe
461           pharmacy: Nhà thuốc
462           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
463           police: Cảnh sát
464           post_box: Hòm thư
465           post_office: Bưu điện
466           preschool: Trường Mầm non
467           prison: Nhà tù
468           public_market: Chợ phiên
469           restaurant: Nhà hàng
470           sauna: Nhà Tắm hơi
471           school: Trường học
472           shop: Tiệm
473           shopping: Tiệm
474           supermarket: Siêu thị
475           taxi: Taxi
476           telephone: Điện thoại Công cộng
477           theatre: Nhà hát
478           toilets: Vệ sinh
479           university: Trường Đại học
480           waste_basket: Thùng rác
481           wifi: Điểm Truy cập Không dây
482           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
483         boundary: 
484           administrative: Biên giới Hành chính
485         building: 
486           bunker: Boong ke
487           church: Nhà thờ
488           city_hall: Trụ sở Thành phố
489           commercial: Tòa nhà Thương mại
490           dormitory: Ký túc xá
491           entrance: Cửa vào
492           garage: Ga ra
493           hotel: Khách sạn
494           house: Nhà ở
495           school: Nhà trường
496           shop: Tiệm
497           stadium: Sân vận động
498           store: Tiệm
499           tower: Tháp
500           train_station: Nhà ga
501           university: Tòa nhà Đại học
502         highway: 
503           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
504           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
505           construction: Đường Đang Xây
506           cycleway: Đường Xe đạp
507           footway: Đường bộ
508           gate: Cổng
509           minor: Đường Nhỏ
510           motorway: Đường Cao tốc
511           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
512           path: Lối
513           pedestrian: Đường bộ Lớn
514           primary: Đường Chính
515           primary_link: Đường Chính
516           raceway: Đường đua
517           residential: Đường Nhà ở
518           road: Đường
519           secondary: Đường Lớn
520           secondary_link: Đường Lớn
521           service: Đường phụ
522           steps: Cầu thang
523           trail: Đường mòn
524           trunk: Xa lộ
525           trunk_link: Xa lộ
526           unsurfaced: Đường Không Lát
527         historic: 
528           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
529           battlefield: Chiến trường
530           boundary_stone: Mốc Biên giới
531           building: Tòa nhà
532           castle: Lâu đài
533           church: Nhà thờ
534           house: Nhà ở
535           icon: Thánh tượng
536           manor: Trang viên
537           memorial: Đài Tưởng niệm
538           mine: Mỏ
539           monument: Đài Kỷ niệm
540           museum: Bảo tàng
541           ruins: Tàn tích
542           tower: Tháp
543           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
544           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
545         landuse: 
546           allotments: Khu Vườn Gia đình
547           basin: Lưu vực
548           cemetery: Nghĩa địa
549           commercial: Khu vực Thương mại
550           conservation: Bảo tồn
551           construction: Công trường Xây dựng
552           farm: Trại
553           farmland: Trại
554           farmyard: Sân Trại
555           forest: Rừng Trồng Cây
556           grass: Cỏ
557           industrial: Khu vực Công nghiệp
558           landfill: Nơi Đổ Rác
559           meadow: Đồng cỏ
560           military: Khu vực Quân sự
561           mine: Mỏ
562           mountain: Núi
563           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
564           park: Công viên
565           piste: Đường Trượt tuyết
566           plaza: Quảng trường
567           quarry: Mỏ Đá
568           railway: Đường sắt
569           recreation_ground: Sân chơi
570           reservoir: Bể nước
571           residential: Khu vực Nhà ở
572           retail: Khu vực Buôn bán
573           vineyard: Vườn Nho
574           wetland: Đầm lầy
575           wood: Rừng
576         leisure: 
577           fishing: Hồ Đánh cá
578           garden: Vườn
579           golf_course: Sân Golf
580           ice_rink: Sân băng
581           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
582           park: Công viên
583           pitch: Bãi Thể thao
584           playground: Sân chơi
585           recreation_ground: Sân Giải trí
586           sports_centre: Trung tâm Thể thao
587           stadium: Sân vận động
588           swimming_pool: Hồ Bơi
589           water_park: Công viên Nước
590         natural: 
591           bay: Vịnh
592           beach: Bãi biển
593           cape: Mũi đất
594           cave_entrance: Cửa vào Hang
595           channel: Eo biển
596           cliff: Vách đá
597           coastline: Bờ biển
598           geyser: Mạch nước Phun
599           glacier: Sông băng
600           heath: Bãi Hoang
601           hill: Đồi
602           island: Đảo
603           land: Đất
604           moor: Truông
605           peak: Đỉnh
606           reef: Rạn san hô
607           river: Sông
608           rock: Đá
609           spring: Suối
610           strait: Eo biển
611           tree: Cây
612           valley: Thung lũng
613           volcano: Núi lửa
614           water: Nước
615           wood: Rừng
616         place: 
617           airport: Sân bay
618           city: Thành phố
619           country: Quốc gia
620           county: Quận hạt
621           farm: Trại
622           house: Nhà ở
623           houses: Dãy Nhà
624           island: Đảo
625           locality: Địa phương
626           postcode: Mã Bưu điện
627           region: Miền
628           sea: Biển
629           state: Tỉnh bang
630           subdivision: Hàng xóm
631           suburb: Ngoại ô
632           town: Thị xã/trấn
633           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
634           village: Làng
635         railway: 
636           construction: Đường sắt Đang Xây
637           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
638           funicular: Đường sắt Leo núi
639           historic_station: Nhà ga Lịch sử
640           junction: Ga Đầu mối
641           monorail: Đường Một Ray
642           station: Nhà ga
643           subway: Trạm Xe điện Ngầm
644           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
645           tram: Đường Xe điện
646         shop: 
647           bakery: Tiệm Bánh
648           bicycle: Tiệm Xe đạp
649           books: Tiệm Sách
650           car: Tiệm Xe hơi
651           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
652           car_repair: Tiệm Sửa Xe
653           carpet: Tiệm Thảm
654           chemist: Nhà thuốc
655           clothes: Tiệm Quần áo
656           computer: Tiệm Máy tính
657           confectionery: Tiệm Kẹo
658           convenience: Tiệm Tập hóa
659           drugstore: Nhà thuốc
660           fashion: Tiệm Thời trang
661           fish: Tiệm Cá
662           florist: Tiệm Hoa
663           food: Tiệm Thực phẩm
664           grocery: Tiệm Tạp phẩm
665           hairdresser: Tiệm Làm tóc
666           insurance: Bảo hiểm
667           jewelry: Tiệm Kim hoàn
668           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
669           mall: Trung tâm Mua sắm
670           market: Chợ
671           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
672           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
673           music: Tiệm Nhạc
674           newsagent: Tiệm Báo
675           optician: Tiệm Kính mắt
676           photo: Tiệm Rửa Hình
677           salon: Tiệm Làm tóc
678           shoes: Tiệm Giày
679           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
680           sports: Tiệm Thể thao
681           supermarket: Siêu thị
682           toys: Tiệm Đồ chơi
683           travel_agency: Văn phòng Du lịch
684           video: Tiệm Phim
685         tourism: 
686           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
687           attraction: Nơi Du lịch
688           bed_and_breakfast: Nhà trọ
689           cabin: Túp lều
690           camp_site: Nơi Cắm trại
691           hotel: Khách sạn
692           information: Thông tin
693           museum: Bảo tàng
694           valley: Thung lũng
695           zoo: Vườn thú
696         waterway: 
697           canal: Kênh
698           dam: Đập
699           rapids: Thác ghềnh
700           river: Sông
701           riverbank: Bờ sông
702           stream: Dòng suối
703           waterfall: Thác
704   javascripts: 
705     map: 
706       base: 
707         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
708         mapnik: Mapnik
709         noname: Không tên
710         osmarender: Osmarender
711       overlays: 
712         maplint: Maplint
713     site: 
714       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
715       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
716       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
717       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
718       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
719       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
720   layouts: 
721     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
722     donate_link_text: quyên góp
723     edit: Sửa đổi
724     export: Xuất
725     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
726     gps_traces: Tuyến đường GPS
727     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
728     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
729     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
730     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
731     history: Lịch sử
732     home: nhà
733     home_tooltip: Về vị trí nhà
734     inbox: hộp thư ({{count}})
735     inbox_tooltip: 
736       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
737       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
738       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
739     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
740     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
741     intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại {{partners}}.
742     intro_3_partners: wiki
743     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
744     license: 
745       alt: CC BY-SA 2.0
746       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
747     log_in: đăng nhập
748     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
749     logo: 
750       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
751     logout: đăng xuất
752     logout_tooltip: Đăng xuất
753     make_a_donation: 
754       text: Quyên góp
755       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
756     news_blog: Blog Tin tức
757     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
758     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
759     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
760     shop: Tiệm
761     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
762     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
763     sign_up: đăng ký
764     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
765     sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
766     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
767     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
768     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
769     view: Xem
770     view_tooltip: Xem bản đồ
771     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
772     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
773   message: 
774     delete: 
775       deleted: Đã xóa thư
776     inbox: 
777       date: Ngày
778       from: Từ
779       my_inbox: Hộp thư đến
780       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
781       outbox: đã gửi
782       people_mapping_nearby: những người ở gần
783       subject: Tiêu đề
784       title: Hộp thư
785       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
786     mark: 
787       as_read: Thư đã đọc
788       as_unread: Thư chưa đọc
789     message_summary: 
790       delete_button: Xóa
791       read_button: Đánh dấu là đã đọc
792       reply_button: Trả lời
793       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
794     new: 
795       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
796       body: Nội dung
797       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
798       message_sent: Thư đã gửi
799       send_button: Gửi
800       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
801       subject: Tiêu đề
802       title: Gửi thư
803     no_such_message: 
804       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
805       heading: Thư không tồn tại
806       title: Thư không tồn tại
807     no_such_user: 
808       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên đó.
809       heading: Người dùng không tồn tại
810       title: Người dùng không tồn tại
811     outbox: 
812       date: Ngày
813       inbox: thư đến
814       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
815       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
816       outbox: thư đã gửi
817       people_mapping_nearby: những người ở gần
818       subject: Tiêu đề
819       title: Hộp thư đã gửi
820       to: Tới
821       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
822     read: 
823       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
824       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
825       date: Ngày
826       from: Từ
827       reading_your_messages: Đọc thư
828       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
829       reply_button: Trả lời
830       subject: Tiêu đề
831       title: Đọc thư
832       to: Tới
833       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
834     sent_message_summary: 
835       delete_button: Xóa
836   notifier: 
837     diary_comment_notification: 
838       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
839       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
840       hi: Chào {{to_user}},
841       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
842     email_confirm: 
843       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
844     email_confirm_html: 
845       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
846       greeting: Chào bạn,
847       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
848     email_confirm_plain: 
849       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
850       greeting: Chào bạn,
851       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
852       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
853     friend_notification: 
854       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại {{befriendurl}}.
855       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
856       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}}.
857       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
858     gpx_notification: 
859       and_no_tags: và không có thẻ
860       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
861       failure: 
862         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
863         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
864         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
865         more_info_2: "vấn đề này tại:"
866         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
867       greeting: Chào bạn,
868       success: 
869         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
870         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
871       with_description: với miêu tả
872       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
873     lost_password: 
874       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
875     lost_password_html: 
876       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
877       greeting: Chào bạn,
878       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
879     lost_password_plain: 
880       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
881       greeting: Hi,
882       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
883       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
884     message_notification: 
885       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
886       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
887       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
888       hi: Chào {{to_user}},
889       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
890     signup_confirm: 
891       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
892     signup_confirm_html: 
893       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
894       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
895       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
896       greeting: Chào bạn!
897       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
898       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
899       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
900       more_videos_here: thêm video tại đây
901       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
902       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
903       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
904     signup_confirm_plain: 
905       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
906       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
907       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
908       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
909       current_user_2: "tại:"
910       greeting: Chào bạn!
911       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
912       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
913       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
914       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
915       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
916       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
917       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
918       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
919       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
920       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
921   oauth: 
922     oauthorize: 
923       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
924       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
925       allow_to: "Cho phép trình khách:"
926       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
927       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
928       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
929       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
930       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
931     revoke: 
932       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
933   oauth_clients: 
934     create: 
935       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
936     destroy: 
937       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
938     edit: 
939       submit: Sửa đổi
940       title: Sửa đổi chương trình của bạn
941     form: 
942       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
943       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
944       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
945       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
946       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
947       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
948       callback_url: URL Gọi lại
949       name: Tên
950       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
951       required: Bắt buộc
952       support_url: URL Trợ giúp
953       url: URL Trang chủ Chương trình
954     index: 
955       application: Tên Chương trình
956       issued_at: Lúc Cho phép
957       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
958       my_apps: Trình khách của Tôi
959       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
960       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
961       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
962       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
963       revoke: Thu hồi!
964       title: Chi tiết OAuth của Tôi
965     new: 
966       submit: Đăng ký
967       title: Đăng ký chương trình mới
968     not_found: 
969       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
970     show: 
971       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
972       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
973       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
974       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
975       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
976       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
977       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
978       authorize_url: "Cho phép URL:"
979       edit: Sửa đổi Chi tiết
980       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
981       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
982       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
983       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
984       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
985       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
986     update: 
987       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
988   site: 
989     edit: 
990       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
991       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
992       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
993       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
994       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
995       user_page_link: trang cá nhân
996     index: 
997       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
998       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
999       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
1000       license: 
1001         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1002         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
1003         project_name: Dự án OpenStreetMap
1004       permalink: Liên kết Thường trực
1005       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1006     key: 
1007       map_key: Chú giải
1008       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
1009       table: 
1010         entry: 
1011           admin: Biên giới hành chính
1012           allotments: Khu vườn gia đình
1013           apron: 
1014             - Sân đậu máy bay
1015             - nhà ga hành khách
1016           bridge: Đường rắn = cầu
1017           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1018           brownfield: Sân để trống
1019           building: Kiến trúc quan trọng
1020           byway: Đường mòn đa mốt
1021           cable: 
1022             - Đường xe cáp
1023             - ski lift
1024           cemetery: Nghĩa địa
1025           centre: Trung tâm thể thao
1026           commercial: Khu vực thương mại
1027           common: 
1028             - Đất công
1029             - bãi cỏ
1030           construction: Đường đang xây
1031           cycleway: Đường xe đạp
1032           destination: Chỉ giao thông địa phương
1033           farm: Ruộng
1034           footway: Đường đi bộ
1035           forest: Rừng trồng cây
1036           golf: Sân golf
1037           heathland: Vùng cây bụi
1038           industrial: Khu vực công nghiệp
1039           lake: 
1040             - Hồ
1041             - bể nước
1042           military: Khu vực quân sự
1043           motorway: Đường cao tốc
1044           park: Công viên
1045           permissive: Đường cho phép
1046           pitch: Sân thể thao
1047           primary: Đường chính
1048           private: Đường riêng
1049           rail: Đường sắt
1050           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1051           resident: Khu vực nhà ở
1052           retail: Khu vực buôn bán
1053           runway: 
1054             - Đường băng
1055             - đường lăn
1056           school: 
1057             - Trường học
1058             - đại học
1059           secondary: Đường lớn
1060           station: Nhà ga
1061           subway: Đường ngầm
1062           summit: 
1063             - Đỉnh núi
1064             - đồi
1065           tourist: Nơi du lịch
1066           track: Đường mòn
1067           tram: 
1068             - Đường sắt nhẹ
1069             - xe điện
1070           trunk: Xa lộ
1071           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1072           unclassified: Đường không phân loại
1073           unsurfaced: Đường không lát
1074           wood: Rừng
1075         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
1076     search: 
1077       search: Tìm kiếm
1078       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
1079       submit_text: Đi
1080       where_am_i: Tôi ở đâu?
1081       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1082     sidebar: 
1083       close: Đóng
1084       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1085   time: 
1086     formats: 
1087       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1088   trace: 
1089     create: 
1090       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1091       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1092     delete: 
1093       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1094     edit: 
1095       description: "Miêu tả:"
1096       download: tải xuống
1097       edit: sửa đổi
1098       filename: "Tên tập tin:"
1099       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1100       map: bản đồ
1101       owner: "Tác giả:"
1102       points: "Số nốt:"
1103       save_button: Lưu các Thay đổi
1104       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1105       tags: "Thẻ:"
1106       tags_help: dấu phẩy phân cách
1107       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1108       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1109       visibility: "Mức độ truy cập:"
1110       visibility_help: có nghĩa là gì?
1111       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1112     list: 
1113       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1114       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
1115       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
1116       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1117     make_public: 
1118       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1119     no_such_user: 
1120       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1121       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1122       title: Người dùng không tồn tại
1123     offline: 
1124       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1125       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1126     offline_warning: 
1127       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1128     trace: 
1129       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
1130       by: bởi
1131       count_points: "{{count}} nốt"
1132       edit: sửa đổi
1133       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1134       in: trong
1135       map: bản đồ
1136       more: thêm
1137       pending: CHƯA XỬ
1138       private: RIÊNG
1139       public: CÔNG KHAI
1140       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1141       view_map: Xem Bản đồ
1142     trace_form: 
1143       description: Miêu tả
1144       help: Trợ giúp
1145       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1146       tags: Thẻ
1147       tags_help: dấu phẩy phân cách
1148       upload_button: Tải lên
1149       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
1150       visibility: "Mức độ truy cập:"
1151       visibility_help: có nghĩa là gì?
1152       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1153     trace_header: 
1154       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1155       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
1156       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1157       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1158     trace_optionals: 
1159       tags: Thẻ
1160     trace_paging_nav: 
1161       next: Sau »
1162       previous: « Trước
1163       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
1164     view: 
1165       delete_track: Xóa tuyến đường này
1166       description: "Miêu tả:"
1167       download: tải xuống
1168       edit: sửa đổi
1169       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1170       filename: "Tên tập tin:"
1171       heading: Xem tuyến đường {{name}}
1172       map: bản đồ
1173       none: Không có
1174       owner: "Tác giả:"
1175       pending: CHƯA XỬ
1176       points: "Số nốt:"
1177       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1178       tags: "Thẻ:"
1179       title: Xem tuyến đường {{name}}
1180       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1181       uploaded: "Lúc tải lên:"
1182       visibility: "Mức độ truy cập:"
1183     visibility: 
1184       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1185       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1186       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1187       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1188   user: 
1189     account: 
1190       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1191       delete image: Xóa hình hiện dùng
1192       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1193       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1194       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1195       home location: "Vị trí Nhà:"
1196       image: "Hình:"
1197       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1198       keep image: Giữ hình hiện dùng
1199       latitude: "Vĩ độ:"
1200       longitude: "Kinh độ:"
1201       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1202       my settings: Tùy chọn
1203       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1204       new image: Thêm hình
1205       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1206       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1207       profile description: "Tự giới thiệu:"
1208       public editing: 
1209         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1210         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1211         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1212         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1213         enabled link text: có nghĩa là gì?
1214         heading: "Sửa đổi công khai:"
1215       public editing note: 
1216         heading: Sửa đổi công khai
1217         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1218       replace image: Thay hình hiện dùng
1219       return to profile: Trở về trang cá nhân
1220       save changes button: Lưu các Thay đổi
1221       title: Chỉnh sửa tài khoản
1222       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1223     confirm: 
1224       button: Xác nhận
1225       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
1226       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1227       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1228       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1229     confirm_email: 
1230       button: Xác nhận
1231       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1232       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1233       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1234       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1235     filter: 
1236       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1237     go_public: 
1238       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1239     login: 
1240       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
1241       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1242       create_account: mở tài khoản
1243       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1244       heading: Đăng nhập
1245       login_button: Đăng nhập
1246       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1247       password: "Mật khẩu:"
1248       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
1249       remember: "Nhớ tôi:"
1250       title: Đăng nhập
1251     logout: 
1252       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1253       logout_button: Đăng xuất
1254       title: Đăng xuất
1255     lost_password: 
1256       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1257       heading: Quên mất Mật khẩu?
1258       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1259       new password button: Đặt lại mật khẩu
1260       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1261       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1262       title: Quên mất mật khẩu
1263     make_friend: 
1264       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
1265       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
1266       success: "{{name}} mới là người bạn."
1267     new: 
1268       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1269       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1270       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1271       display name: "Tên hiển thị:"
1272       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1273       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1274       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1275       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1276       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1277       license_agreement: Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (BY-SA)</a>.
1278       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1279       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1280       password: "Mật khẩu:"
1281       signup: Đăng ký
1282       title: Mở tài khoản
1283     no_such_user: 
1284       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1285       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1286       title: Người dùng không tồn tại
1287     popup: 
1288       friend: Người bạn
1289       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1290       your location: Vị trí của bạn
1291     remove_friend: 
1292       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
1293       success: "{{name}} không còn là người bạn."
1294     reset_password: 
1295       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1296       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1297       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1298       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
1299       password: "Mật khẩu:"
1300       reset: Đặt lại Mật khẩu
1301       title: Đặt lại mật khẩu
1302     set_home: 
1303       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1304     view: 
1305       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1306       add as friend: thêm là người bạn
1307       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
1308       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1309       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1310       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1311       confirm: Xác nhận
1312       create_block: cấm người dùng này
1313       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1314       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1315       delete_user: xóa tài khoản này
1316       description: Miêu tả
1317       diary: nhật ký
1318       edits: đóng góp
1319       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1320       hide_user: ẩn tài khoản này
1321       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
1322       km away: cách {{count}} km
1323       m away: cách {{count}} m
1324       mapper since: "Tham gia:"
1325       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1326       my diary: nhật ký của tôi
1327       my edits: đóng góp của tôi
1328       my settings: tùy chọn
1329       my traces: tuyến đường của tôi
1330       nearby users: Người dùng khác ở gần
1331       new diary entry: mục nhật ký mới
1332       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1333       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1334       oauth settings: Thiết lập OAuth
1335       remove as friend: dời người bạn
1336       role: 
1337         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1338         grant: 
1339           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1340           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1341         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1342         revoke: 
1343           administrator: Rút quyền quản lý viên
1344           moderator: Rút quyền điều hành viên
1345       send message: gửi thư
1346       settings_link_text: tùy chọn
1347       traces: tuyến đường
1348       unhide_user: hiện tài khoản này
1349       user location: Vị trí của người dùng
1350       your friends: Người bạn của bạn
1351   user_block: 
1352     blocks_by: 
1353       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1354       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1355       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1356     blocks_on: 
1357       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1358       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1359       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1360     create: 
1361       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1362       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1363       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1364     edit: 
1365       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1366       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1367       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1368       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1369       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1370       show: Xem tác vụ cấm này
1371       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1372       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1373     filter: 
1374       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1375       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1376       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1377     helper: 
1378       time_future: Hết hạn {{time}}.
1379       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1380       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1381     index: 
1382       empty: Chưa ai bị cấm.
1383       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1384       title: Người dùng bị cấm
1385     model: 
1386       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1387       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1388     new: 
1389       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1390       heading: Cấm {{name}}
1391       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1392       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1393       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1394       submit: Cấm người dùng
1395       title: Cấm {{name}}
1396       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1397       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1398     not_found: 
1399       back: Trở về trang đầu
1400       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1401     partial: 
1402       confirm: Bạn có chắc không?
1403       creator_name: Người cấm
1404       display_name: Người bị cấm
1405       edit: Sửa đổi
1406       not_revoked: (không bị hủy)
1407       reason: Lý do cấm
1408       revoke: Bỏ cấm!
1409       revoker_name: Người bỏ cấm
1410       show: Hiện
1411       status: Trạng thái
1412     period: "{{count}} giờ"
1413     revoke: 
1414       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1415       flash: Đã bỏ cấm.
1416       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1417       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1418       revoke: Bỏ cấm!
1419       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1420       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1421     show: 
1422       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1423       confirm: Bạn có chắc không?
1424       edit: Sửa đổi
1425       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1426       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1427       reason: "Lý do cấm:"
1428       revoke: Bỏ cấm!
1429       revoker: "Người bỏ cấm:"
1430       show: Hiện
1431       status: Trạng thái
1432       time_future: Hết hạn {{time}}
1433       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1434       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1435     update: 
1436       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1437       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1438   user_role: 
1439     filter: 
1440       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1441       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1442       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1443       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1444     grant: 
1445       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1446       confirm: Xác nhận
1447       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1448       heading: Xác nhận cấp vai trò
1449       title: Xác nhận cấp vai trò
1450     revoke: 
1451       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1452       confirm: Xác nhận
1453       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1454       heading: Xác nhận rút vai trò
1455       title: Xác nhận rút vai trò