Merge remote-tracking branch 'upstream/pull/1796'
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Dinhxuanduyet
5 # Author: KhangND
6 # Author: Macofe
7 # Author: Minh Nguyen
8 # Author: Nemo bis
9 # Author: Ninomax
10 # Author: Phjtieudoc
11 # Author: Ruila
12 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
13 ---
14 vi:
15   time:
16     formats:
17       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
18       blog: '%d tháng %m năm %Y'
19   activerecord:
20     models:
21       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
22       changeset: Bộ thay đổi
23       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
24       country: Quốc gia
25       diary_comment: Bình luận Nhật ký
26       diary_entry: Mục Nhật ký
27       friend: Người bạn
28       language: Ngôn ngữ
29       message: Thư
30       node: Nốt
31       node_tag: Thẻ Nốt
32       notifier: Trình báo
33       old_node: Nốt Cũ
34       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
35       old_relation: Quan hệ Cũ
36       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
37       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
38       old_way: Lối Cũ
39       old_way_node: Nốt Lối Cũ
40       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
41       relation: Quan hệ
42       relation_member: Thành viên Quan hệ
43       relation_tag: Thẻ Quan hệ
44       session: Phiên
45       trace: Tuyến đường
46       tracepoint: Điểm Tuyến đường
47       tracetag: Thẻ Tuyến đường
48       user: Người dùng
49       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
50       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
51       way: Lối
52       way_node: Nốt Lối
53       way_tag: Thẻ Lối
54     attributes:
55       diary_comment:
56         body: Nội dung
57       diary_entry:
58         user: Người dùng
59         title: Tiêu đề
60         latitude: Vĩ độ
61         longitude: Kinh độ
62         language: Ngôn ngữ
63       friend:
64         user: Người dùng
65         friend: Người bạn
66       trace:
67         user: Người dùng
68         visible: Thấy được
69         name: Tên
70         size: Kích cỡ
71         latitude: Vĩ độ
72         longitude: Kinh độ
73         public: Công khai
74         description: Miêu tả
75       message:
76         sender: Người gửi
77         title: Tiêu đề
78         body: Nội dung
79         recipient: Người nhận
80       user:
81         email: Thư điện tử
82         active: Tích cực
83         display_name: Tên Hiển thị
84         description: Miêu tả
85         languages: Ngôn ngữ
86         pass_crypt: Mật khẩu
87   editor:
88     default: Mặc định (hiện là %{name})
89     potlatch:
90       name: Potlatch 1
91       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
92     id:
93       name: iD
94       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
95     potlatch2:
96       name: Potlatch 2
97       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
98     remote:
99       name: phần điều khiển từ xa
100       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
101   browse:
102     created: Tạo
103     closed: Đóng
104     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
105     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
106     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
107     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
108     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
109     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
110     version: Phiên bản
111     in_changeset: Bộ thay đổi
112     anonymous: vô danh
113     no_comment: (không miêu tả)
114     part_of: Trực thuộc
115     download_xml: Tải về XML
116     view_history: Xem Lịch sử
117     view_details: Xem Chi tiết
118     location: 'Vị trí:'
119     changeset:
120       title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
121       belongs_to: Tác giả
122       node: Các nốt (%{count})
123       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
124       way: Các lối (%{count})
125       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
126       relation: Các quan hệ (%{count})
127       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
128       comment: Bình luận (%{count})
129       hidden_commented_by: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách
130         đây %{when}</abbr>
131       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
132       changesetxml: Bộ thay đổi XML
133       osmchangexml: osmChange XML
134       feed:
135         title: Bộ thay đổi %{id}
136         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
137       join_discussion: Đăng nhập để tham gia thảo luận
138       discussion: Thảo luận
139       still_open: Bộ thay đổi đang mở – có thể thảo luận sau khi bộ thay đổi được
140         đóng.
141     node:
142       title: 'Nốt: %{name}'
143       history_title: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
144     way:
145       title: 'Lối: %{name}'
146       history_title: 'Lịch sử Lối: %{name}'
147       nodes: Các nốt
148       also_part_of:
149         one: trực thuộc lối %{related_ways}
150         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
151     relation:
152       title: 'Quan hệ: %{name}'
153       history_title: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
154       members: Các thành viên
155     relation_member:
156       entry_role: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
157       type:
158         node: Nốt
159         way: Lối
160         relation: Quan hệ
161     containing_relation:
162       entry: Quan hệ %{relation_name}
163       entry_role: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
164     not_found:
165       sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
166       type:
167         node: nốt
168         way: lối
169         relation: quan hệ
170         changeset: bộ thay đổi
171         note: ghi chú
172     timeout:
173       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
174       type:
175         node: nốt
176         way: lối
177         relation: quan hệ
178         changeset: bộ thay đổi
179         note: ghi chú
180     redacted:
181       redaction: Dãy ẩn %{id}
182       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
183         ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
184       type:
185         node: nốt
186         way: lối
187         relation: quan hệ
188     start_rjs:
189       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
190         duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
191         bộ dữ liệu này?
192       load_data: Tải Dữ liệu
193       loading: Đang tải…
194     tag_details:
195       tags: Thẻ
196       wiki_link:
197         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
198         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
199       wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
200       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
201       telephone_link: Gọi %{phone_number}
202     note:
203       title: 'Ghi chú: %{id}'
204       new_note: Ghi chú Mới
205       description: Miêu tả
206       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
207       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
208       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
209       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
210       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
211       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
212       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
213         %{when}</abbr>
214       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
215       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
216         %{when}</abbr>
217       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
218       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
219       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
220     query:
221       title: Thăm dò Yếu tố
222       introduction: Nhấn chuột vào bản đồ để tìm những yếu tố lân cận.
223       nearby: Yếu tố lân cận
224       enclosing: Yếu tố bao gồm
225   changeset:
226     changeset_paging_nav:
227       showing_page: Trang %{page}
228       next: Sau »
229       previous: « Trước
230     changeset:
231       anonymous: Vô danh
232       no_edits: (không có thay đổi)
233       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
234     changesets:
235       id: ID
236       saved_at: Lúc Lưu
237       user: Người dùng
238       comment: Miêu tả
239       area: Vùng
240     list:
241       title: Các bộ thay đổi
242       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
243       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
244       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
245       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
246       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
247       empty_user: Người dùng này không có bộ thay đổi nào.
248       no_more: Hết bộ thay đổi.
249       no_more_area: Hết bộ thay đổi trong khu vực này.
250       no_more_user: Hết bộ thay đổi của người dùng này.
251       load_more: Tải tiếp
252     timeout:
253       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
254     rss:
255       title_all: Thảo luận về bộ thay đổi tại OpenStreetMap
256       title_particular: 'Thảo luận về bộ thay đổi #%{changeset_id} tại OpenStreetMap'
257       comment: 'Bình luận mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
258       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
259       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
260       full: Thảo luận đầy đủ
261   diary_entry:
262     new:
263       title: Mục Nhật ký Mới
264       publish_button: Đăng
265     list:
266       title: Các Nhật ký Cá nhân
267       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
268       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
269       user_title: Nhật ký của %{user}
270       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
271       new: Mục Nhật ký Mới
272       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
273       no_entries: Chưa có mục nhật ký
274       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
275       older_entries: Mục Trước
276       newer_entries: Mục Sau
277     edit:
278       title: Sửa đổi mục nhật ký
279       subject: 'Tiêu đề:'
280       body: 'Nội dung:'
281       language: 'Ngôn ngữ:'
282       location: 'Vị trí:'
283       latitude: 'Vĩ độ:'
284       longitude: 'Kinh độ:'
285       use_map_link: sử dụng bản đồ
286       save_button: Lưu
287       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
288     view:
289       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
290       user_title: Nhật ký của %{user}
291       leave_a_comment: Bình luận
292       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} để bình luận'
293       login: Đăng nhập
294       save_button: Lưu
295     no_such_entry:
296       title: Mục nhật ký không tồn tại
297       heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
298       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin
299         hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
300     diary_entry:
301       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
302       comment_link: Bình luận về mục này
303       reply_link: Trả lời mục này
304       comment_count:
305         zero: Chưa có bình luận
306         other: '%{count} bình luận'
307       edit_link: Sửa đổi mục này
308       hide_link: Ẩn mục này
309       confirm: Xác nhận
310     diary_comment:
311       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
312       hide_link: Ẩn bình luận này
313       confirm: Xác nhận
314     location:
315       location: 'Vị trí:'
316       view: Xem
317       edit: Sửa
318     feed:
319       user:
320         title: Các mục nhật ký của %{user}
321         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
322       language:
323         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
324         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
325       all:
326         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
327         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
328     comments:
329       has_commented_on: '%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau'
330       post: Mục nhật ký
331       when: Lúc đăng
332       comment: Bình luận
333       ago: cách đây %{ago}
334       newer_comments: Các Bình luận Sau
335       older_comments: Các Bình luận Trước
336   export:
337     title: Xuất
338     start:
339       area_to_export: Vùng để Xuất
340       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
341       format_to_export: Định dạng Xuất
342       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
343       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
344       embeddable_html: HTML để Nhúng
345       licence: Giấy phép
346       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
347         phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
348       too_large:
349         advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
350           một trong những nguồn bên dưới:'
351         body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
352           lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
353           từ một dịch vụ sau:'
354         planet:
355           title: Quả đất OSM
356           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
357             thường xuyên
358         overpass:
359           title: Overpass API
360           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
361         geofabrik:
362           title: Tải về Geofabrik
363           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
364             thường xuyên
365         metro:
366           title: Bản trích Metro
367           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
368         other:
369           title: Nguồn Khác
370           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
371       options: Tùy chọn
372       format: 'Định dạng:'
373       scale: Tỷ lệ
374       max: tối đa
375       image_size: Hình có Kích cỡ
376       zoom: Thu phóng
377       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
378       latitude: 'Vĩ độ:'
379       longitude: 'Kinh độ:'
380       output: Đầu ra
381       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
382       export_button: Xuất
383   geocoder:
384     search:
385       title:
386         latlon: Kết quả <a href="https://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
387         ca_postcode: Kết quả <a href="https://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
388         osm_nominatim: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
389           Nominatim</a>
390         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
391         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
392           Nominatim</a>
393         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
394     search_osm_nominatim:
395       prefix:
396         aerialway:
397           cable_car: Xe Cáp treo Lớn
398           chair_lift: Ghế Cáp treo
399           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
400           gondola: Xe Cáp treo Nhỏ
401           station: Trạm Cáp treo
402         aeroway:
403           aerodrome: Sân bay
404           apron: Sân Đậu Máy bay
405           gate: Cổng
406           helipad: Sân bay Trực thăng
407           runway: Đường băng
408           taxiway: Đường lăn
409           terminal: Nhà ga Sân bay
410         amenity:
411           animal_shelter: Trạm Bảo vệ Động vật
412           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
413           atm: Máy Rút tiền Tự động
414           bank: Ngân hàng
415           bar: Quán rượu
416           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
417           bench: Ghế
418           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
419           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
420           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
421           boat_rental: Cho thuê Tàu
422           brothel: Nhà chứa
423           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
424           bus_station: Bến Xe buýt
425           cafe: Quán Cà phê
426           car_rental: Chỗ Mướn Xe
427           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
428           car_wash: Tiệm Rửa Xe
429           casino: Sòng bạc
430           charging_station: Trạm Sạc Pin
431           childcare: Nhà Giữ Trẻ
432           cinema: Rạp phim
433           clinic: Phòng khám
434           clock: Đồng hồ
435           college: Trường Cao đẳng
436           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
437           courthouse: Tòa
438           crematorium: Lò Hỏa táng
439           dentist: Nha sĩ
440           doctors: Bác sĩ
441           drinking_water: Vòi Nước uống
442           driving_school: Trường Lái xe
443           embassy: Tòa Đại sứ
444           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
445           ferry_terminal: Trạm Phà
446           fire_station: Trạm Cứu hỏa
447           food_court: Khu Ẩm thực
448           fountain: Vòi nước
449           fuel: Cây xăng
450           gambling: Xe Cáp treo Lớn
451           grave_yard: Nghĩa địa
452           hospital: Bệnh viện
453           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
454           ice_cream: Tiệm Kem
455           kindergarten: Tiểu học
456           library: Thư viện
457           marketplace: Chợ phiên
458           monastery: Nhà tu
459           motorcycle_parking: Chỗ Đậu Xe máy
460           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
461           nursing_home: Viện Dưỡng lão
462           office: Văn phòng
463           parking: Chỗ Đậu xe
464           parking_entrance: Lối vào Bãi đậu xe
465           pharmacy: Nhà thuốc
466           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
467           police: Cảnh sát
468           post_box: Hòm thư
469           post_office: Bưu điện
470           preschool: Trường Mầm non
471           prison: Nhà tù
472           pub: Quán rượu
473           public_building: Tòa nhà Công cộng
474           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
475           restaurant: Nhà hàng
476           retirement_home: Nhà về hưu
477           sauna: Nhà Tắm hơi
478           school: Trường học
479           shelter: Nơi Trú ẩn
480           shop: Tiệm
481           shower: Vòi tắm
482           social_centre: Hội trường
483           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
484           social_facility: Cơ quan Xã hội
485           studio: Studio
486           swimming_pool: Hồ tắm
487           taxi: Taxi
488           telephone: Điện thoại Công cộng
489           theatre: Nhà hát
490           toilets: Vệ sinh
491           townhall: Thị sảnh
492           university: Trường Đại học
493           vending_machine: Máy Bán hàng
494           veterinary: Phẫu thuật Thú y
495           village_hall: Trụ sở Làng
496           waste_basket: Thùng rác
497           waste_disposal: Thùng rác
498           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
499         boundary:
500           administrative: Biên giới Hành chính
501           census: Biên giới Điều tra Dân số
502           national_park: Vườn quốc gia
503           protected_area: Khu bảo tồn
504         bridge:
505           aqueduct: Cống nước
506           suspension: Cầu Treo
507           swing: Cầu Quay
508           viaduct: Cầu Cạn
509           "yes": Cầu
510         building:
511           "yes": Tòa nhà
512         craft:
513           brewery: Nhà máy Bia
514           carpenter: Thợ Đóng Đồ Gỗ
515           electrician: Thợ Lắp điện
516           gardener: Thợ Làm vườn
517           painter: Thợ Sơn
518           photographer: Nhà Chụp hình
519           plumber: Thợ Sửa Ống nước
520           shoemaker: Thợ Đóng giày
521           tailor: Tiệm May
522           "yes": Doanh nghiệp Thủ công
523         emergency:
524           ambulance_station: Trạm Xe cứu thương
525           defibrillator: Máy Khử Rung Tim
526           landing_site: Nơi Hạ cánh Khẩn cấp
527           phone: Điện thoại Khẩn cấp
528         highway:
529           abandoned: Đường Bỏ hoang
530           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
531           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
532           bus_stop: Trạm Xe buýt
533           construction: Đường Đang Xây
534           cycleway: Đường Xe đạp
535           elevator: Thang máy
536           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
537           footway: Đường Đi bộ
538           ford: Khúc Sông Cạn
539           living_street: Đường Hàng xóm
540           milestone: Mốc
541           motorway: Đường Cao tốc
542           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
543           motorway_link: Đường Cao tốc
544           path: Lối
545           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
546           platform: Sân ga
547           primary: Đường Chính
548           primary_link: Đường Chính
549           proposed: Đường được Đề nghị
550           raceway: Đường đua
551           residential: Ngõ Dân cư
552           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
553           road: Đường
554           secondary: Đường Lớn
555           secondary_link: Đường Lớn
556           service: Ngách
557           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
558           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
559           steps: Cầu thang
560           street_lamp: Đèn Đường phố
561           tertiary: Phố
562           tertiary_link: Phố
563           track: Đường mòn
564           traffic_signals: Đèn Giao thông
565           trail: Đường mòn
566           trunk: Xa lộ
567           trunk_link: Xa lộ
568           unclassified: Ngõ
569           "yes": Đường
570         historic:
571           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
572           battlefield: Chiến trường
573           boundary_stone: Mốc Biên giới
574           building: Tòa nhà Lịch sử
575           bunker: Boong ke
576           castle: Lâu đài
577           church: Nhà thờ
578           city_gate: Cổng Thành phố
579           citywalls: Tường Thành phố
580           fort: Pháo đài
581           heritage: Nơi Di sản
582           house: Nhà ở
583           icon: Thánh tượng
584           manor: Trang viên
585           memorial: Vật Tưởng niệm
586           mine: Mỏ
587           monument: Công trình Tưởng niệm
588           roman_road: Đường La Mã
589           ruins: Tàn tích
590           stone: Đá
591           tomb: Mộ
592           tower: Tháp
593           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
594           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
595           wreck: Xác Tàu Đắm
596         junction:
597           "yes": Giao lộ
598         landuse:
599           allotments: Khu Vườn Gia đình
600           basin: Lưu vực
601           brownfield: Cánh đồng Nâu
602           cemetery: Nghĩa địa
603           commercial: Khu vực Thương mại
604           conservation: Bảo tồn
605           construction: Công trường Xây dựng
606           farm: Trại
607           farmland: Trại
608           farmyard: Sân Trại
609           forest: Rừng Trồng Cây
610           garages: Ga ra
611           grass: Cỏ
612           greenfield: Cánh đồng Xanh
613           industrial: Khu vực Công nghiệp
614           landfill: Nơi Đổ Rác
615           meadow: Đồng cỏ
616           military: Khu vực Quân sự
617           mine: Mỏ
618           orchard: Vườn Cây
619           quarry: Mỏ Đá
620           railway: Đường sắt
621           recreation_ground: Sân Giải trí
622           reservoir: Bể nước
623           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
624           residential: Khu vực Nhà ở
625           retail: Khu vực Buôn bán
626           road: Đất của con Đường
627           village_green: Sân Làng
628           vineyard: Vườn Nho
629           "yes": Sử dụng đất
630         leisure:
631           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
632           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
633           common: Đất Công
634           dog_park: Công viên Chó
635           fishing: Hồ Đánh cá
636           fitness_centre: Trung tâm Thể dục
637           fitness_station: Trạm Thể dục
638           garden: Vườn
639           golf_course: Sân Golf
640           horse_riding: Cưỡi Ngựa
641           ice_rink: Sân băng
642           marina: Bến tàu
643           miniature_golf: Golf Nhỏ
644           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
645           park: Công viên
646           pitch: Sân cỏ
647           playground: Sân chơi
648           recreation_ground: Sân Giải trí
649           resort: Khu Nghỉ mát
650           sauna: Nhà Tắm hơi
651           slipway: Bến tàu
652           sports_centre: Trung tâm Thể thao
653           stadium: Sân vận động
654           swimming_pool: Hồ Bơi
655           track: Đường Chạy
656           water_park: Công viên Nước
657           "yes": Giải trí
658         man_made:
659           lighthouse: Hải đăng
660           pipeline: Ống dẫn
661           tower: Tháp
662           works: Nhà máy
663           "yes": Nhân tạo
664         military:
665           airfield: Sân bay Không quân
666           barracks: Trại Lính
667           bunker: Boong ke
668         mountain_pass:
669           "yes": Đèo
670         natural:
671           bay: Vịnh
672           beach: Bãi biển
673           cape: Mũi đất
674           cave_entrance: Cửa vào Hang
675           cliff: Vách đá
676           crater: Miệng Núi
677           dune: Cồn cát
678           fell: Đồi Cằn cỗi
679           fjord: Vịnh hẹp
680           forest: Rừng
681           geyser: Mạch nước Phun
682           glacier: Sông băng
683           grassland: Đồng cỏ
684           heath: Bãi Hoang
685           hill: Đồi
686           island: Đảo
687           land: Đất
688           marsh: Đầm lầy
689           moor: Truông
690           mud: Bùn
691           peak: Đỉnh
692           point: Mũi đất
693           reef: Rạn san hô
694           ridge: Luống đất
695           rock: Đá
696           saddle: Đèo
697           sand: Cát
698           scree: Sườn Núi Đá
699           scrub: Đất Bụi rậm
700           spring: Suối
701           stone: Đá
702           strait: Eo biển
703           tree: Cây
704           valley: Thung lũng
705           volcano: Núi lửa
706           water: Nước
707           wetland: Đầm lầy
708           wood: Rừng
709         office:
710           accountant: Kế toán viên
711           administrative: Công sở
712           architect: Kiến trúc sư
713           company: Công ty
714           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
715           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
716           government: Văn phòng Chính phủ
717           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
718           lawyer: Luật sư
719           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
720           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
721           travel_agent: Văn phòng Du lịch
722           "yes": Văn phòng
723         place:
724           allotments: Khu Vườn Gia đình
725           city: Thành phố
726           country: Quốc gia
727           county: Quận hạt
728           farm: Trại
729           hamlet: Xóm
730           house: Nhà ở
731           houses: Dãy Nhà
732           island: Đảo
733           islet: Đảo Nhỏ
734           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
735           locality: Địa phương
736           municipality: Đô thị
737           neighbourhood: Hàng xóm
738           postcode: Mã Bưu chính
739           region: Miền
740           sea: Biển
741           state: Tỉnh bang
742           subdivision: Hàng xóm
743           suburb: Ngoại ô
744           town: Thị xã/trấn
745           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
746           village: Làng
747           "yes": Nơi
748         railway:
749           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
750           construction: Đường sắt Đang Xây
751           disused: Đường sắt Không hoạt động
752           funicular: Đường sắt Leo núi
753           halt: Ga Xép
754           junction: Ga Đầu mối
755           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
756           light_rail: Đường sắt Nhẹ
757           miniature: Đường sắt Nhỏ
758           monorail: Đường sắt Một ray
759           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
760           platform: Ke ga
761           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
762           proposed: Đường sắt được Đề nghị
763           spur: Đường sắt Phụ
764           station: Nhà ga
765           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
766           subway: Đường ngầm
767           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
768           switch: Ghi Đường sắt
769           tram: Đường Xe điện
770           tram_stop: Ga Xép Điện
771         shop:
772           alcohol: Tiệm Rượu
773           antiques: Tiệm Đồ cổ
774           art: Tiệm Nghệ phẩm
775           bakery: Tiệm Bánh
776           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
777           beverages: Tiệm Đồ uống
778           bicycle: Tiệm Xe đạp
779           books: Tiệm Sách
780           boutique: Tiệm Thời trang
781           butcher: Hàng Thịt
782           car: Tiệm Xe hơi
783           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
784           car_repair: Tiệm Sửa Xe
785           carpet: Tiệm Thảm
786           charity: Cửa hàng Từ thiện
787           chemist: Tiệm Dược phẩm
788           clothes: Tiệm Quần áo
789           computer: Tiệm Máy tính
790           confectionery: Tiệm Kẹo
791           convenience: Tiệm Tiện lợi
792           copyshop: Tiệm In ấn
793           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
794           deli: Deli
795           department_store: Cửa hàng Bách hóa
796           discount: Cửa hàng Giảm giá
797           doityourself: Tiệm Ngũ kim
798           dry_cleaning: Hấp tẩy
799           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
800           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
801           farm: Tiệm Nông cụ
802           fashion: Tiệm Thời trang
803           fish: Tiệm Cá
804           florist: Tiệm Hoa
805           food: Tiệm Thực phẩm
806           funeral_directors: Nhà tang lễ
807           furniture: Tiệm Đồ đạc
808           gallery: Thư viện Ảnh
809           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
810           general: Tiệm Đồ
811           gift: Tiệm Quà tặng
812           greengrocer: Tiệm Rau quả
813           grocery: Tiệm Tạp phẩm
814           hairdresser: Tiệm Làm tóc
815           hardware: Tiệm Ngũ kim
816           hifi: Cửa hàng Hi-fi
817           jewelry: Tiệm Kim hoàn
818           kiosk: Quán
819           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
820           mall: Trung tâm Mua sắm
821           market: Chợ
822           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
823           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
824           music: Tiệm Nhạc
825           newsagent: Tiệm Báo
826           optician: Tiệm Kính mắt
827           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
828           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
829           pet: Tiệm Vật nuôi
830           pharmacy: Nhà thuốc
831           photo: Tiệm Rửa Hình
832           second_hand: Tiệm Mua lại
833           shoes: Tiệm Giày
834           sports: Tiệm Thể thao
835           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
836           supermarket: Siêu thị
837           tailor: Tiệm May
838           toys: Tiệm Đồ chơi
839           travel_agency: Văn phòng Du lịch
840           video: Tiệm Phim
841           wine: Tiệm Rượu
842           "yes": Tiệm
843         tourism:
844           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
845           apartment: Khu chung cư
846           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
847           attraction: Nơi Du lịch
848           bed_and_breakfast: Nhà trọ
849           cabin: Túp lều
850           camp_site: Nơi Cắm trại
851           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
852           chalet: Nhà ván
853           gallery: Phòng Tranh
854           guest_house: Nhà khách
855           hostel: Nhà trọ
856           hotel: Khách sạn
857           information: Thông tin
858           motel: Khách sạn Dọc đường
859           museum: Bảo tàng
860           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
861           theme_park: Công viên Giải trí
862           viewpoint: Thắng cảnh
863           zoo: Vườn thú
864         tunnel:
865           culvert: Cống
866           "yes": Đường hầm
867         waterway:
868           artificial: Dòng nước Nhân tạo
869           boatyard: Bãi Thuyền
870           canal: Kênh
871           dam: Đập
872           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
873           ditch: Mương
874           dock: Vũng tàu
875           drain: Cống
876           lock: Âu tàu
877           lock_gate: Âu tàu
878           mooring: Cột neo tàu
879           rapids: Thác ghềnh
880           river: Sông
881           stream: Dòng suối
882           wadi: Dòng sông Vào mùa
883           waterfall: Thác
884           weir: Đập Tràn
885           "yes": Đường thủy
886       admin_levels:
887         level2: Biên giới Quốc gia
888         level4: Biên giới Tỉnh bang
889         level5: Biên giới Miền
890         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
891         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
892         level9: Biên giới Làng
893         level10: Biên giới Khu phố
894     description:
895       title:
896         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
897           Nominatim</a>
898         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
899       types:
900         cities: Thành phố
901         towns: Thị xã
902         places: Địa điểm
903     results:
904       no_results: Không tìm thấy kết quả
905       more_results: Thêm kết quả
906   layouts:
907     logo:
908       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
909     home: Về Vị trí Nhà ở
910     logout: Đăng xuất
911     log_in: Đăng nhập
912     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
913     sign_up: Mở Tài khoản
914     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
915     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
916     edit: Sửa đổi
917     history: Lịch sử
918     export: Xuất
919     data: Dữ liệu
920     export_data: Xuất Dữ liệu
921     gps_traces: Tuyến GPS
922     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
923     user_diaries: Nhật ký
924     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
925     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
926     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
927     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
928     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
929       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
930     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
931     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{bytemark}, %{ic}, và
932       %{partners} khác.
933     partners_ucl: UCL
934     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
935     partners_bytemark: Bytemark Hosting
936     partners_partners: các công ty bảo trợ
937     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
938       hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
939     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
940       lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
941     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
942     help: Trợ giúp
943     about: Giới thiệu
944     copyright: Bản quyền
945     community: Cộng đồng
946     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
947     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
948     foundation: Quỹ OpenStreetMap
949     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
950     make_a_donation:
951       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
952       text: Quyên góp
953     learn_more: Tìm hiểu Thêm
954     more: Thêm
955   license_page:
956     foreign:
957       title: Thông tin về bản dịch này
958       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
959         trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
960       english_link: nguyên bản tiếng Anh
961     native:
962       title: Giới thiệu về trang này
963       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang
964         này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
965       native_link: bản dịch tiếng Việt
966       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
967     legal_babble:
968       title_html: Bản quyền và Giấy phép
969       intro_1_html: |-
970         OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
971         href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
972         Commons</a> (ODbL) bởi <a href="https://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
973       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
974         phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
975         và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
976         các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy
977         phép. <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a>
978         đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
979       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành
980         theo giấy phép <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
981         \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
982       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
983       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng
984         góp vào OpenStreetMap”.
985       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
986         Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của
987         chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn
988         có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">trang
989         bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
990         muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên
991         kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không
992         cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ
993         các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
994         trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
995         creativecommons.org.
996       credit_3_html: |-
997         Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
998         Ví dụ:
999       attribution_example:
1000         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1001         title: Ví dụ ghi công
1002       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1003       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và
1004         cách ghi công chúng tôi tại <a href="https://osmfoundation.org/Licence">trang
1005         giấy phép Quỹ OSM</a>.
1006       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
1007         thể cung cấp API miễn phí cho bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">Quy
1008         định Sử dụng API</a>, <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">Quy
1009         định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">Quy
1010         định Sử dụng Nominatim</a>.
1011       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1012       contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân
1013         và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia
1014         và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
1015       contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="https://data.wien.gv.at/">Bang
1016         Viên</a> (theo <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
1017         BY</a>), <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
1018         Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="https://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
1019         sửa đổi CC BY Áo</a>).'
1020       contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
1021         GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan
1022         (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
1023       contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
1024         liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập hợp
1025         dữ liệu khác theo \n<a href=\"https://www.maanmittauslaitos.fi/en/opendata-licence-version1\">Giấy
1026         phép dữ liệu mở NLS</a>."
1027       contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
1028         (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
1029       contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a
1030         href="https://www.and.com">www.and.com</a>)'
1031       contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1032         từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.'
1033       contributors_si_html: "<strong>Slovenia</strong>: Bao gồm dữ liệu từ \n<a href=\"http://www.gu.gov.si/en/\">Cơ
1034         quan Khảo sát và Bản đồ</a> và\n<a href=\"http://www.mkgp.gov.si/en/\">Cục
1035         Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Thức ăn</a>\n(thông tin công cộng của Slovenia)."
1036       contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
1037         cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
1038         lưu.'
1039       contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
1040         Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12.'
1041       contributors_footer_1_html: |-
1042         Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
1043         href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
1044       contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
1045         ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
1046         chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
1047       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1048       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
1049         bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
1050         các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1051       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
1052         vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
1053         xin vui lòng tham khảo <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
1054         trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang
1055         khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1056       trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Nhãn hiệu
1057       trademarks_1_html: OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều
1058         là nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OpenStreetMap. Nếu bạn có thắc mắc về cách sử
1059         dụng các nhãn hiệu này, xin vui lòng tham khảo <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy?uselang=vi">Quy
1060         định về nhãn hiệu</a> của chúng tôi.
1061   welcome_page:
1062     title: Hoan nghênh!
1063     introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu
1064       mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy
1065       cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
1066     whats_on_the_map:
1067       title: Mục đích của Bản đồ
1068       on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
1069         – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ
1070         mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1071       off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
1072         hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
1073         xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ
1074         trực tuyến khác.
1075     basic_terms:
1076       title: Thuật ngữ Cơ bản
1077       paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
1078         vào OpenStreetMap:'
1079       editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép
1080         sửa đổi bản đồ.
1081       node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
1082         hàng hoặc một cái cây.
1083       way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
1084         dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1085       tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên
1086         của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1087     rules:
1088       title: Quy định!
1089       paragraph_1_html: "OpenStreetMap có ít quy định chính thức, nhưng chúng ta mong
1090         muốn tất cả mọi người tham gia mà cộng tác và giao thiệp với cộng đồng. Nếu
1091         bạn tính hoạt động ngoài việc sửa đổi thủ công, xin vui lòng đọc và tuân theo
1092         các hướng dẫn về việc <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines?uselang=vi'>nhập</a>
1093         và \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct?uselang=vi'>tự
1094         động sửa đổi</a>."
1095     questions:
1096       title: Có thắc mắc?
1097       paragraph_1_html: |-
1098         OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1099         <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>.
1100     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1101     add_a_note:
1102       title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1103       paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
1104         tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1105       paragraph_2_html: |-
1106         Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
1107         <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
1108   fixthemap:
1109     title: Báo lỗi / Sửa bản đồ
1110     how_to_help:
1111       title: Cách giúp đỡ
1112       join_the_community:
1113         title: Tham gia cộng đồng
1114         explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của chúng
1115           tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý tốt nhất
1116           là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu lấy.
1117       add_a_note:
1118         instructions_html: |-
1119           Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
1120           Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
1121     other_concerns:
1122       title: Vấn đề khác
1123       explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
1124         hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
1125         bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
1126         làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
1127   help_page:
1128     title: Trợ giúp
1129     introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
1130       hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1131     welcome:
1132       url: /welcome
1133       title: Chào mừng đến với OSM
1134       description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
1135     beginners_guide:
1136       url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_guide
1137       title: Hướng dẫn Bắt đầu
1138       description: Hướng dẫn bắt đầu do cộng đồng biên tập.
1139     help:
1140       url: https://help.openstreetmap.org/
1141       title: help.openstreetmap.org
1142       description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp của
1143         OSM.
1144     mailing_lists:
1145       title: Danh sách thư
1146       description: Hỏi han hoặc thảo luận về các chuyện quan trọng trên nhiều danh
1147         sách thư được sắp xếp theo chủ đề hoặc khu vực.
1148     forums:
1149       title: Diễn đàn
1150       description: Hỏi han và thảo luận trong một giao diện bảng tin.
1151     irc:
1152       title: IRC
1153       description: Trò chuyện tương tác trong nhiều ngôn ngữ về nhiều chủ đề.
1154     switch2osm:
1155       title: switch2osm
1156       description: Trợ giúp cho những công ty và tổ chức muốn đổi qua các bản đồ và
1157         dịch vụ dựa trên OpenStreetMap.
1158     wiki:
1159       url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1160       title: wiki.openstreetmap.org
1161       description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
1162   about_page:
1163     next: Tiếp
1164     copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
1165     used_by: '%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng ngàn trang Web, ứng dụng di
1166       động, và thiết bị phần cứng'
1167     lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và bảo
1168       quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ ở khắp
1169       thế giới.
1170     local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
1171     local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
1172       người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
1173       đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
1174     community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
1175     community_driven_html: |-
1176       Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
1177       Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
1178       Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc <a href='https://blog.openstreetmap.org'>Blog OpenStreetMap</a>, các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
1179       <a href='https://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='https://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
1180     open_data_title: Dữ liệu Mở
1181     open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng nó
1182       cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng
1183       góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên dữ liệu
1184       theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết quả dưới
1185       cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
1186       Bản quyền và Giấy phép</a>.'
1187     legal_title: Pháp luật
1188     legal_html: |-
1189       Trang Web này và nhiều dịch vụ có liên quan được hoạt động chính thức bởi <a href='https://osmfoundation.org/?uselang=vi'>Quỹ OpenStreetMap</a> (OSMF) thay mặt cho cộng đồng. Việc sử dụng các dịch vụ do OSMF hoạt động phải tuân theo <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy?uselang=vi">các Quy định Sử dụng Hợp lý</a> và <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi">Quy định về Quyền Riêng tư</a> của chúng tôi.
1190       <br>
1191       Xin vui lòng <a href='https://osmfoundation.org/Contact?uselang=vi'>liên lạc với OSMF</a> nếu bạn có thắc mắc về giấy phép, bản quyền, hoặc thắc mắc khác về pháp luật.
1192       <br>
1193       OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều là <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OSM</a>.
1194     partners_title: Nhà bảo trợ
1195   notifier:
1196     diary_comment_notification:
1197       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký'
1198       hi: Chào %{to_user},
1199       header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây tại OpenStreetMap
1200         với tiêu đề %{subject}:'
1201       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
1202         hoặc trả lời tại %{replyurl}
1203     message_notification:
1204       hi: Chào %{to_user},
1205       header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
1206       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời
1207         tại %{replyurl}
1208     friend_notification:
1209       hi: Chào %{to_user},
1210       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
1211       had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
1212       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1213       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1214     gpx_notification:
1215       greeting: Chào bạn,
1216       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1217       with_description: với miêu tả
1218       and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
1219       and_no_tags: và không có thẻ
1220       failure:
1221         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
1222         failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
1223         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1224         more_info_2: 'vấn đề này tại:'
1225         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi
1226       success:
1227         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
1228         loaded_successfully: |-
1229           %{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số
1230           %{possible_points} điểm.
1231     signup_confirm:
1232       subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
1233       greeting: Chào bạn!
1234       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1235       confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
1236         Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
1237         bạn:'
1238       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
1239         thông tin về cách bắt đầu.
1240     email_confirm:
1241       subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
1242     email_confirm_plain:
1243       greeting: Chào bạn,
1244       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1245         thành %{new_address}.
1246       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1247         để xác nhận thay đổi này.
1248     email_confirm_html:
1249       greeting: Chào bạn,
1250       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1251         thành %{new_address}.
1252       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1253         để xác nhận thay đổi này.
1254     lost_password:
1255       subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
1256     lost_password_plain:
1257       greeting: Chào bạn,
1258       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1259         có địa chỉ thư điện tử này.
1260       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1261         để đặt lại mật khẩu.
1262     lost_password_html:
1263       greeting: Chào bạn,
1264       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1265         có địa chỉ thư điện tử này.
1266       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1267         để đặt lại mật khẩu.
1268     note_comment_notification:
1269       anonymous: Người dùng vô danh
1270       greeting: Chào bạn,
1271       commented:
1272         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
1273           bạn'
1274         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
1275           mà bạn đang quan tâm'
1276         your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
1277           %{place}.'
1278         commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
1279           bản đồ gần %{place}.'
1280       closed:
1281         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
1282         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
1283           bạn đang quan tâm'
1284         your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1285         commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
1286           ghi chú gần %{place}.'
1287       reopened:
1288         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
1289         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
1290           đang quan tâm'
1291         your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1292         commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
1293           chú gần %{place}.'
1294       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1295     changeset_comment_notification:
1296       hi: Chào %{to_user},
1297       greeting: Chào bạn,
1298       commented:
1299         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1300           của bạn'
1301         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1302           mà bạn đang quan tâm'
1303         your_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi do bạn lưu vào
1304           %{time}'
1305         commented_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi mà bạn
1306           đang theo dõi do %{changeset_author} lưu vào %{time}'
1307         partial_changeset_with_comment: với lời bình luận “%{changeset_comment}”
1308         partial_changeset_without_comment: không có lời bình luận
1309       details: Xem chi tiết về bộ thay đổi tại %{url}.
1310       unsubscribe: Để ngừng nhận các thông báo về bộ thay đổi này, mở %{url} và bấm
1311         “Không theo dõi”.
1312   message:
1313     inbox:
1314       title: Hộp thư
1315       my_inbox: Hộp thư đến
1316       outbox: đã gửi
1317       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1318       new_messages: '%{count} thư mới'
1319       old_messages: '%{count} thư cũ'
1320       from: Từ
1321       subject: Tiêu đề
1322       date: Ngày
1323       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1324       people_mapping_nearby: những người ở gần
1325     message_summary:
1326       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1327       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1328       reply_button: Trả lời
1329       delete_button: Xóa
1330     new:
1331       title: Gửi thư
1332       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1333       subject: Tiêu đề
1334       body: Nội dung
1335       send_button: Gửi
1336       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1337       message_sent: Thư đã gửi
1338       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
1339         tục gửi thư.
1340     no_such_message:
1341       title: Thư không tồn tại
1342       heading: Thư không tồn tại
1343       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1344     outbox:
1345       title: Hộp thư đã gửi
1346       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1347       inbox: thư đến
1348       outbox: thư đã gửi
1349       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1350       to: Tới
1351       subject: Tiêu đề
1352       date: Ngày
1353       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1354       people_mapping_nearby: những người ở gần
1355     reply:
1356       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
1357         lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1358         xác để trả lời.
1359     read:
1360       title: Đọc thư
1361       from: Từ
1362       subject: Tiêu đề
1363       date: Ngày
1364       reply_button: Trả lời
1365       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1366       delete_button: Xóa
1367       back: Quay lại
1368       to: Tới
1369       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
1370         một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1371         xác để đọc nó.
1372     sent_message_summary:
1373       delete_button: Xóa
1374     mark:
1375       as_read: Thư đã đọc
1376       as_unread: Thư chưa đọc
1377     delete:
1378       deleted: Đã xóa thư
1379   site:
1380     index:
1381       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1382       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1383       permalink: Liên kết Thường trực
1384       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1385       createnote: Thêm ghi chú
1386       license:
1387         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
1388           hành theo giấy phép mở
1389       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
1390         đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1391     edit:
1392       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1393       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép
1394         sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1395       user_page_link: trang cá nhân
1396       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1397       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ
1398         OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">tải
1399         về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
1400         cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1401       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
1402         hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
1403         Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1404       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
1405         tại https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
1406       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
1407         bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1408       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1409       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
1410         trong HTML.
1411     sidebar:
1412       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1413       close: Đóng
1414     search:
1415       search: Tìm kiếm
1416       get_directions: Chỉ đường
1417       get_directions_title: Chỉ đường từ một địa điểm tới địa điểm khác
1418       from: Từ
1419       to: Đến
1420       where_am_i: Đây là đâu?
1421       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1422       submit_text: Đi
1423       reverse_directions_text: Đảo ngược
1424     key:
1425       table:
1426         entry:
1427           motorway: Đường cao tốc
1428           main_road: Đại lộ
1429           trunk: Xa lộ
1430           primary: Đường chính
1431           secondary: Đường lớn
1432           unclassified: Đường không phân loại
1433           track: Đường mòn
1434           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1435           cycleway: Đường xe đạp
1436           cycleway_national: Quốc lộ xe đạp
1437           cycleway_regional: Xa lộ xe đạp
1438           cycleway_local: Đường xe đạp địa phương
1439           footway: Đường đi bộ
1440           rail: Đường sắt
1441           subway: Đường ngầm
1442           tram:
1443           - Đường sắt nhẹ
1444           - xe điện
1445           cable:
1446           - Đường xe cáp
1447           - ghế cáp treo
1448           runway:
1449           - Đường băng
1450           - đường băng
1451           apron:
1452           - Sân đậu máy bay
1453           - nhà ga hành khách
1454           admin: Biên giới hành chính
1455           forest: Rừng trồng cây
1456           wood: Rừng
1457           golf: Sân golf
1458           park: Công viên
1459           resident: Khu vực nhà ở
1460           common:
1461           - Đất công
1462           - bãi cỏ
1463           retail: Khu vực buôn bán
1464           industrial: Khu vực công nghiệp
1465           commercial: Khu vực thương mại
1466           heathland: Vùng cây bụi
1467           lake:
1468           - Hồ
1469           - bể nước
1470           farm: Ruộng
1471           brownfield: Cánh đồng nâu
1472           cemetery: Nghĩa địa
1473           allotments: Khu vườn gia đình
1474           pitch: Sân cỏ
1475           centre: Trung tâm thể thao
1476           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1477           military: Khu vực quân sự
1478           school:
1479           - Trường học
1480           - đại học
1481           building: Kiến trúc quan trọng
1482           station: Nhà ga
1483           summit:
1484           - Đỉnh núi
1485           - đồi
1486           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1487           bridge: Đường rắn = cầu
1488           private: Đường riêng
1489           destination: Chỉ giao thông địa phương
1490           construction: Đường đang xây
1491           bicycle_shop: Tiệm xe đạp
1492           bicycle_parking: Chỗ đậu xe đạp
1493           toilets: Vệ sinh
1494     richtext_area:
1495       edit: Sửa đổi
1496       preview: Xem trước
1497     markdown_help:
1498       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="https://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1499       headings: Đề mục
1500       heading: Đề mục
1501       subheading: Đề mục con
1502       unordered: Danh sách không đánh số
1503       ordered: Danh sách đánh số
1504       first: Khoản mục đầu tiên
1505       second: Khoản mục sau
1506       link: Liên kết
1507       text: Văn bản
1508       image: Hình ảnh
1509       alt: Văn bản thay thế
1510       url: URL
1511   trace:
1512     visibility:
1513       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1514       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
1515         không có thứ tự)
1516       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1517       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
1518         điểm có tên và thời điểm)
1519     create:
1520       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1521       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
1522         cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
1523         thư điện tử lúc khi nó xong.
1524     edit:
1525       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1526       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1527       filename: 'Tên tập tin:'
1528       download: tải về
1529       uploaded_at: 'Lúc tải lên:'
1530       points: 'Số nốt:'
1531       start_coord: 'Tọa độ đầu đường:'
1532       map: bản đồ
1533       edit: sửa đổi
1534       owner: 'Tác giả:'
1535       description: 'Miêu tả:'
1536       tags: 'Thẻ:'
1537       tags_help: dấu phẩy phân cách
1538       save_button: Lưu các Thay đổi
1539       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1540       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1541       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1542     trace_form:
1543       upload_gpx: 'Tải lên Tập tin GPX:'
1544       description: 'Miêu tả:'
1545       tags: 'Thẻ:'
1546       tags_help: dấu phẩy phân cách
1547       visibility: 'Mức độ Truy cập:'
1548       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1549       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1550       upload_button: Tải lên
1551       help: Trợ giúp
1552       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1553     trace_header:
1554       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1555       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1556       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
1557         đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
1558         đợi kịp.
1559     trace_optionals:
1560       tags: Thẻ
1561     view:
1562       title: Xem tuyến đường %{name}
1563       heading: Xem tuyến đường %{name}
1564       pending: CHƯA XỬ
1565       filename: 'Tên tập tin:'
1566       download: tải về
1567       uploaded: 'Lúc tải lên:'
1568       points: 'Số nốt:'
1569       start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
1570       map: bản đồ
1571       edit: sửa đổi
1572       owner: 'Tác giả:'
1573       description: 'Miêu tả:'
1574       tags: 'Thẻ:'
1575       none: Không có
1576       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1577       delete_track: Xóa tuyến đường này
1578       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1579       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1580     trace_paging_nav:
1581       showing_page: Trang %{page}
1582       older: Tuyến đường Cũ hơn
1583       newer: Tuyến đường Mới hơn
1584     trace:
1585       pending: CHƯA XỬ
1586       count_points: '%{count} nốt'
1587       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1588       more: thêm
1589       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1590       view_map: Xem Bản đồ
1591       edit: sửa đổi
1592       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1593       public: CÔNG KHAI
1594       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1595       private: RIÊNG
1596       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1597       by: bởi
1598       in: trong
1599       map: bản đồ
1600     list:
1601       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1602       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1603       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1604       tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
1605       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
1606         hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
1607         wiki</a>.
1608     delete:
1609       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1610     make_public:
1611       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1612     offline_warning:
1613       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1614     offline:
1615       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1616       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1617     georss:
1618       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1619     description:
1620       description_with_count:
1621         other: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1622       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1623   application:
1624     require_cookies:
1625       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
1626         trình duyệt để tiếp tục.
1627     require_moderator:
1628       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1629     setup_user_auth:
1630       blocked_zero_hour: Bạn có tin nhắn mới rất quan trọng tại trang Web OpenStreetMap.
1631         Bạn phải đọc tin nhắn này trước khi được phép lưu thêm thay đổi.
1632       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
1633         diện Web để biết chi tiết.
1634       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
1635         giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
1636         các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
1637   oauth:
1638     oauthorize:
1639       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1640       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn,
1641         %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này.
1642         Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1643       allow_to: 'Cho phép trình khách:'
1644       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1645       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1646       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1647       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1648       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1649       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1650       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1651       grant_access: Cấp phép Truy cập
1652     oauthorize_success:
1653       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1654       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1655       verification: Mã xác minh là %{code}.
1656     oauthorize_failure:
1657       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1658       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
1659         của bạn.
1660       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1661     revoke:
1662       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1663     permissions:
1664       missing: Bạn chưa cấp phép cho ứng dụng sử dụng chức năng này
1665   oauth_clients:
1666     new:
1667       title: Đăng ký chương trình mới
1668       submit: Đăng ký
1669     edit:
1670       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1671       submit: Sửa đổi
1672     show:
1673       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1674       key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
1675       secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
1676       url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
1677       access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
1678       authorize_url: 'Cho phép URL:'
1679       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1680       edit: Sửa đổi Chi tiết
1681       delete: Xóa Trình khách
1682       confirm: Bạn có chắc không?
1683       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1684       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1685       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1686       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1687       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1688       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1689       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1690       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1691     index:
1692       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1693       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1694       list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
1695       application: Tên Chương trình
1696       issued_at: Lúc Cho phép
1697       revoke: Thu hồi!
1698       my_apps: Trình khách của Tôi
1699       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn
1700         %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth
1701         được.
1702       registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
1703       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1704     form:
1705       name: Tên
1706       required: Bắt buộc
1707       url: URL Trang chủ Chương trình
1708       callback_url: URL Gọi lại
1709       support_url: URL Trợ giúp
1710       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1711       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1712       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1713       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1714       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1715       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1716       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1717       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1718     not_found:
1719       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1720     create:
1721       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1722     update:
1723       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1724     destroy:
1725       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1726   user:
1727     login:
1728       title: Đăng nhập
1729       heading: Đăng nhập
1730       email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
1731       password: 'Mật khẩu:'
1732       openid: '%{logo} OpenID:'
1733       remember: Nhớ tôi
1734       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1735       login_button: Đăng nhập
1736       register now: Mở tài khoản ngay
1737       with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
1738         và mật khẩu của bạn:'
1739       with external: 'Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba:'
1740       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1741       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1742       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1743       no account: Chưa có tài khoản?
1744       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
1745         hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
1746         tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1747       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
1748         bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1749         để thảo luận về điều này.
1750       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1751       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1752       auth_providers:
1753         openid:
1754           title: Đăng nhập qua OpenID
1755           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1756         google:
1757           title: Đăng nhập qua Google
1758           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Google
1759         facebook:
1760           title: Đăng nhập qua Facebook
1761           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Facebook
1762         windowslive:
1763           title: Đăng nhập qua Windows Live
1764           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Windows Live
1765         github:
1766           title: Đăng nhập qua GitHub
1767           alt: Đăng nhập dùng tài khoản GitHub
1768         wikipedia:
1769           title: Đăng nhập qua Wikipedia
1770           alt: Đăng nhập qua Tài khoản Wikipedia
1771         yahoo:
1772           title: Đăng nhập qua Yahoo!
1773           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Yahoo!
1774         wordpress:
1775           title: Đăng nhập qua WordPress
1776           alt: Đăng nhập dùng OpenID của WordPress
1777         aol:
1778           title: Đăng nhập qua AOL
1779           alt: Đăng nhập dùng OpenID của AOL
1780     logout:
1781       title: Đăng xuất
1782       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1783       logout_button: Đăng xuất
1784     lost_password:
1785       title: Quên mất mật khẩu
1786       heading: Quên mất Mật khẩu?
1787       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1788       new password button: Đặt lại mật khẩu
1789       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
1790         tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1791       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
1792         để bạn đặt nó lại.
1793       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1794     reset_password:
1795       title: Đặt lại mật khẩu
1796       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1797       password: 'Mật khẩu:'
1798       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1799       reset: Đặt lại Mật khẩu
1800       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1801       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1802     new:
1803       title: Mở tài khoản
1804       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
1805         khoản tự động cho bạn.
1806       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1807         để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1808       about:
1809         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1810         html: |-
1811           <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
1812           <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
1813       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các
1814         Điều kiện Đóng góp</a>.
1815       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1816       confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
1817       not displayed publicly: Địa chỉ thư điện tử của bạn không được hiển thị công
1818         khai (xem thêm chi tiết trong <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
1819         title="Quy định quyền riêng tư Quỹ OSM, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
1820         định quyền riêng tư</a> của chúng tôi)
1821       display name: 'Tên hiển thị:'
1822       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
1823         có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1824       external auth: 'Xác minh qua Dịch vụ Bên thứ ba:'
1825       password: 'Mật khẩu:'
1826       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1827       use external auth: Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba
1828       auth no password: Nếu xác minh qua dịch vụ bên thứ ba, bạn không cần nhập mật
1829         khẩu, nhưng một số công cụ hoặc máy chủ khác có thể vẫn yêu cầu mật khẩu.
1830       continue: Mở tài khoản
1831       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1832       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
1833         Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
1834         wiki này</a>.
1835       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1836     terms:
1837       title: Điều kiện đóng góp
1838       heading: Điều kiện đóng góp
1839       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho
1840         biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của
1841         bạn hiện tại và tương lai.
1842       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
1843         thuộc về phạm vi công cộng
1844       consider_pd_why: đây là gì?
1845       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1846       guidance: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
1847         tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
1848         thức</a>'
1849       agree: Chấp nhận
1850       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1851       decline: Từ chối
1852       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
1853         Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1854       legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
1855       legale_names:
1856         france: Pháp
1857         italy: Ý
1858         rest_of_world: Các nước khác
1859     no_such_user:
1860       title: Người dùng không tồn tại
1861       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1862       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
1863         tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1864       deleted: đã xóa
1865     view:
1866       my diary: Nhật ký của Tôi
1867       new diary entry: mục nhật ký mới
1868       my edits: Đóng góp của Tôi
1869       my traces: Tuyến đường của Tôi
1870       my notes: Ghi chú của Tôi
1871       my messages: Hộp Tin nhắn
1872       my profile: Trang của Tôi
1873       my settings: Tùy chọn
1874       my comments: Bình luận của Tôi
1875       oauth settings: thiết lập OAuth
1876       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
1877       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
1878       send message: Gửi Thư
1879       diary: Nhật ký
1880       edits: Đóng góp
1881       traces: Tuyến đường
1882       notes: Ghi chú trên Bản đồ
1883       remove as friend: Hủy Kết Bạn
1884       add as friend: Kết Bạn
1885       mapper since: 'Tham gia:'
1886       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1887       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
1888       ct undecided: Chưa quyết định
1889       ct declined: Từ chối
1890       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1891       latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:'
1892       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
1893       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
1894       status: 'Trạng thái:'
1895       spam score: 'Điểm số Spam:'
1896       description: Miêu tả
1897       user location: Vị trí của người dùng
1898       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người
1899         dùng ở gần.
1900       settings_link_text: tùy chọn
1901       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
1902       km away: cách %{count} km
1903       m away: cách %{count} m
1904       nearby users: Người dùng khác ở gần
1905       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1906       role:
1907         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1908         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1909         grant:
1910           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1911           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1912         revoke:
1913           administrator: Rút quyền quản lý viên
1914           moderator: Rút quyền điều hành viên
1915       block_history: Tác vụ Cấm Người Này
1916       moderator_history: Tác vụ Cấm bởi Người Này
1917       comments: Bình luận
1918       create_block: Cấm Người dùng Này
1919       activate_user: Kích hoạt Tài khoản Này
1920       deactivate_user: Vô hiệu hóa Tài khoản Này
1921       confirm_user: Xác nhận Người dùng Này
1922       hide_user: Ẩn Tài khoản Này
1923       unhide_user: Hiện Tài khoản Này
1924       delete_user: Xóa Tài khoản Này
1925       confirm: Xác nhận
1926       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1927       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1928       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1929       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1930     popup:
1931       your location: Vị trí của bạn
1932       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1933       friend: Người bạn
1934     account:
1935       title: Chỉnh sửa tài khoản
1936       my settings: Tùy chọn
1937       current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
1938       new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
1939       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1940       external auth: 'Xác minh Bên ngoài:'
1941       openid:
1942         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1943         link text: đây là gì?
1944       public editing:
1945         heading: 'Sửa đổi công khai:'
1946         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1947         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1948         enabled link text: đây là gì?
1949         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. Tất cả các sửa đổi truớc là
1950           vô danh.
1951         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1952       public editing note:
1953         heading: Sửa đổi công khai
1954         text: |-
1955           Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
1956           <ul>
1957           <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
1958           <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
1959           </ul>
1960       contributor terms:
1961         heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
1962         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1963         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1964         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
1965           lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1966         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
1967           phạm vi công cộng.
1968         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1969         link text: đây là gì?
1970       profile description: 'Tự giới thiệu:'
1971       preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
1972       preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
1973       image: 'Hình:'
1974       gravatar:
1975         gravatar: Sử dụng Gravatar
1976         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1977         link text: đây là gì?
1978         disabled: Hình Gravatar của bạn đã bị tắt.
1979         enabled: Hình Gravatar của bạn đã bị kích hoạt.
1980       new image: Thêm hình
1981       keep image: Giữ hình hiện dùng
1982       delete image: Xóa hình hiện dùng
1983       replace image: Thay hình hiện dùng
1984       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1985       home location: 'Vị trí Nhà:'
1986       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1987       latitude: 'Vĩ độ:'
1988       longitude: 'Kinh độ:'
1989       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
1990         đồ?
1991       save changes button: Lưu các Thay đổi
1992       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1993       return to profile: Trở về trang cá nhân
1994       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1995         Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1996       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1997     confirm:
1998       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
1999       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
2000       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
2001         tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
2002       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
2003       button: Xác nhận
2004       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
2005       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
2006       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2007       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
2008         nhận lần nữa.
2009     confirm_resend:
2010       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản,
2011         bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác
2012         nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm %{sender} vào danh sách trắng, vì
2013         chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
2014       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
2015     confirm_email:
2016       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
2017       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
2018         mới.
2019       button: Xác nhận
2020       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới!
2021       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
2022       unknown_token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2023     set_home:
2024       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
2025     go_public:
2026       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
2027         được phép sửa đổi.
2028     make_friend:
2029       heading: Kết bạn với %{user}?
2030       button: Thêm là người bạn
2031       success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
2032       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
2033       already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
2034     remove_friend:
2035       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
2036       button: Hủy kết nối bạn
2037       success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
2038       not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
2039     filter:
2040       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
2041     list:
2042       title: Người dùng
2043       heading: Người dùng
2044       showing:
2045         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
2046         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
2047       summary: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
2048       summary_no_ip: '%{name} mở ngày %{date}'
2049       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
2050       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
2051       empty: Không tìm thấy người dùng.
2052     suspended:
2053       title: Tài khoản bị Cấm
2054       heading: Tài khoản bị Cấm
2055       webmaster: chủ trang
2056       body: |-
2057         <p>
2058           Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
2059         </p>
2060         <p>
2061           Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
2062           Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
2063         </p>
2064     auth_failure:
2065       connection_failed: Kết nối đến dịch vụ xác minh bị thất bại
2066       invalid_credentials: Chứng nhận xác minh không hợp lệ
2067       no_authorization_code: Không có mã cho phép
2068       unknown_signature_algorithm: Thuật toán chữ ký không rõ
2069       invalid_scope: Phạm vi không hợp lệ
2070     auth_association:
2071       heading: ID của bạn chưa được liên kết với một tài khoản OpenStreetMap.
2072       option_1: Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, xin vui lòng tạo tài khoản mới dùng
2073         biểu mẫu bên dưới.
2074       option_2: Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn
2075         dùng tên người dùng và mật khẩu của bạn rồi liên kết tài khoản với ID của
2076         bạn trong tùy chọn.
2077   user_role:
2078     filter:
2079       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người
2080         dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
2081       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
2082       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
2083       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
2084     grant:
2085       title: Xác nhận cấp vai trò
2086       heading: Xác nhận cấp vai trò
2087       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
2088       confirm: Xác nhận
2089       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2090         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2091     revoke:
2092       title: Xác nhận rút vai trò
2093       heading: Xác nhận rút vai trò
2094       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
2095       confirm: Xác nhận
2096       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2097         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2098   user_block:
2099     model:
2100       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
2101         vụ cấm.
2102       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
2103     not_found:
2104       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
2105       back: Trở về trang đầu
2106     new:
2107       title: Cấm %{name}
2108       heading: Cấm %{name}
2109       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
2110         tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
2111         thể không rành.
2112       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
2113       submit: Cấm người dùng
2114       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
2115       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
2116         gian hợp lý.
2117       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
2118       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2119     edit:
2120       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2121       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2122       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
2123         chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
2124         có thể không rành.
2125       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
2126         giờ.
2127       submit: Cập nhật tác vụ cấm
2128       show: Xem tác vụ cấm này
2129       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2130       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
2131     filter:
2132       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
2133       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
2134         xuống.
2135     create:
2136       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
2137         gian hợp lý trước khi cấm họ.
2138       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
2139         cấm họ.
2140       flash: Cấm người dùng %{name}.
2141     update:
2142       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
2143         sửa đổi nó.
2144       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2145     index:
2146       title: Người dùng bị cấm
2147       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
2148       empty: Chưa ai bị cấm.
2149     revoke:
2150       title: Bỏ cấm %{block_on}
2151       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
2152       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
2153       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
2154       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
2155       revoke: Bỏ cấm!
2156       flash: Đã bỏ cấm.
2157     period: '%{count} giờ'
2158     partial:
2159       show: Hiện
2160       edit: Sửa đổi
2161       revoke: Bỏ cấm!
2162       confirm: Bạn có chắc không?
2163       display_name: Người bị cấm
2164       creator_name: Người cấm
2165       reason: Lý do cấm
2166       status: Trạng thái
2167       revoker_name: Người bỏ cấm
2168       not_revoked: (không bị hủy)
2169       showing_page: Trang %{page}
2170       next: Sau »
2171       previous: « Trước
2172     helper:
2173       time_future: Hết hạn %{time}.
2174       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
2175       time_future_and_until_login: Kết thúc %{time} nữa sau khi người dùng đăng nhập.
2176       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
2177     blocks_on:
2178       title: Các tác vụ cấm %{name}
2179       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
2180       empty: '%{name} chưa bị cấm.'
2181     blocks_by:
2182       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
2183       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
2184       empty: '%{name} chưa cấm ai.'
2185     show:
2186       title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2187       heading: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2188       time_future: Hết hạn %{time}
2189       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
2190       created: Tạo
2191       ago: cách đây %{time}
2192       status: Trạng thái
2193       show: Hiện
2194       edit: Sửa đổi
2195       revoke: Bỏ cấm!
2196       confirm: Bạn có chắc không?
2197       reason: 'Lý do cấm:'
2198       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2199       revoker: 'Người bỏ cấm:'
2200       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
2201   note:
2202     description:
2203       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
2204       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
2205       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
2206       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
2207       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
2208       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
2209       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
2210       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
2211     rss:
2212       title: Ghi chú OpenStreetMap
2213       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
2214         khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
2215       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
2216       opened: mở ghi chú (gần %{place})
2217       commented: bình luận mới (gần %{place})
2218       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
2219       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
2220     entry:
2221       comment: Bình luận
2222       full: Ghi chú đầy đủ
2223     mine:
2224       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2225       heading: Ghi chú của %{user}
2226       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2227       id: Mã số
2228       creator: Người tạo
2229       description: Miêu tả
2230       created_at: Lúc tạo
2231       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
2232       ago_html: cách đây %{when}
2233   javascripts:
2234     close: Đóng
2235     share:
2236       title: Chia sẻ
2237       cancel: Hủy bỏ
2238       image: Hình ảnh
2239       link: Liên kết hoặc HTML
2240       long_link: Liên kết
2241       short_link: Liên kết Ngắn gọn
2242       geo_uri: URI geo
2243       embed: HTML
2244       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
2245       format: 'Định dạng:'
2246       scale: 'Tỷ lệ:'
2247       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
2248       download: Tải về
2249       short_url: URL Ngắn gọn
2250       include_marker: Ghim trên bản đồ
2251       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
2252       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
2253       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
2254       only_standard_layer: Chỉ có thể xuất lớp chuẩn ra hình ảnh
2255     embed:
2256       report_problem: Báo vấn đề
2257     key:
2258       title: Chú giải Bản đồ
2259       tooltip: Chú giải Bản đồ
2260       tooltip_disabled: Bảng Chú giải không có sẵn cho lớp này
2261     map:
2262       zoom:
2263         in: Phóng to
2264         out: Thu nhỏ
2265       locate:
2266         title: Bay tới Vị trí của Tôi
2267         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
2268       base:
2269         standard: Chuẩn
2270         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
2271         transport_map: Bản đồ Giao thông
2272         hot: Nhân đạo
2273       layers:
2274         header: Lớp Bản đồ
2275         notes: Ghi chú Bản đồ
2276         data: Dữ liệu Bản đồ
2277         gps: Tuyến đường GPS Công khai
2278         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
2279         title: Lớp
2280       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
2281       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
2282     site:
2283       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
2284       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
2285       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
2286       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
2287       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
2288       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
2289       queryfeature_tooltip: Thăm dò yếu tố
2290       queryfeature_disabled_tooltip: Phóng to để thăm dò yếu tố
2291     changesets:
2292       show:
2293         comment: Bình luận
2294         subscribe: Theo dõi
2295         unsubscribe: Không theo dõi
2296         hide_comment: ẩn
2297         unhide_comment: bỏ ẩn
2298     notes:
2299       new:
2300         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
2301           tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
2302           thích vấn đề.
2303         add: Thêm Ghi chú
2304       show:
2305         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
2306           các bình luận này cần được xác nhận lại.
2307         hide: Ẩn
2308         resolve: Giải quyết
2309         reactivate: Mở lại
2310         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
2311         comment: Bình luận
2312     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
2313       chuột vào đây.
2314     directions:
2315       ascend: Lên
2316       engines:
2317         graphhopper_bicycle: Xe đạp (GraphHopper)
2318         graphhopper_car: Xe hơi (GraphHopper)
2319         graphhopper_foot: Đi bộ (GraphHopper)
2320         mapquest_bicycle: Xe đạp (MapQuest)
2321         mapquest_car: Xe hơi (MapQuest)
2322         mapquest_foot: Đi bộ (MapQuest)
2323         osrm_car: Xe hơi (OSRM)
2324       descend: Xuống
2325       directions: Chỉ đường
2326       distance: Tầm xa
2327       errors:
2328         no_route: Không tìm thấy tuyến đường giữa hai địa điểm này.
2329         no_place: Rất tiếc, không tìm thấy địa điểm này.
2330       instructions:
2331         continue_without_exit: Chạy tiếp trên %{name}
2332         slight_right_without_exit: Nghiêng về bên phải vào %{name}
2333         offramp_right: Đi đường nhánh bên phải
2334         offramp_right_with_name: Đi đường nhánh bên phải vào %{name}
2335         offramp_right_with_directions: Đi đường nhánh bên phải về %{directions}
2336         offramp_right_with_name_directions: Đi đường nhánh bên phải vào %{name} về
2337           %{directions}
2338         onramp_right_without_exit: Quẹo phải vào lối bên phải vào %{name}
2339         onramp_right_with_directions: Quẹo phải vào đường nhánh về %{directions}
2340         onramp_right_with_name_directions: Quẹo phải vào đường nhánh %{name} về %{directions}
2341         onramp_right_without_directions: Quẹo phải vào đường nhánh
2342         endofroad_right_without_exit: Tới cuối đường quẹo phải vào %{name}
2343         merge_right_without_exit: Nhập sang phải vào %{name}
2344         fork_right_without_exit: Tới ngã ba quẹo phải vào %{name}
2345         turn_right_without_exit: Quẹo phải vào %{name}
2346         sharp_right_without_exit: Quẹo gắt bên phải vào %{name}
2347         uturn_without_exit: Quay trở lại vào %{name}
2348         sharp_left_without_exit: Quẹo gắt bên trái vào %{name}
2349         turn_left_without_exit: Quẹo trái vào %{name}
2350         offramp_left: Đi đường nhánh bên trái
2351         offramp_left_with_name: Đi đường nhánh bên trái vào %{name}
2352         offramp_left_with_directions: Đi đường nhánh bên trái về %{directions}
2353         offramp_left_with_name_directions: Đi đường nhánh bên trái vào %{name} về
2354           %{directions}
2355         onramp_left_without_exit: Quẹo phải vào lối bên trái vào %{name}
2356         onramp_left_with_directions: Quẹo trái vào đường nhánh về %{directions}
2357         onramp_left_with_name_directions: Quẹo trái vào đường nhánh %{name} về %{directions}
2358         onramp_left_without_directions: Quẹo trái vào đường nhánh
2359         endofroad_left_without_exit: Tới cuối đường quẹo trái vào %{name}
2360         merge_left_without_exit: Nhập sang trái vào %{name}
2361         fork_left_without_exit: Tới ngã ba quẹo trái vào %{name}
2362         slight_left_without_exit: Nghiêng về bên trái vào %{name}
2363         via_point_without_exit: (địa điểm trên đường)
2364         follow_without_exit: Chạy theo %{name}
2365         roundabout_without_exit: Tại bùng binh, đi ra %{name}
2366         leave_roundabout_without_exit: Đi ra khỏi bùng binh – %{name}
2367         stay_roundabout_without_exit: Chạy tiếp xung quanh bùng binh – %{name}
2368         start_without_exit: Bắt đầu đi theo %{name}
2369         destination_without_exit: Tới nơi
2370         against_oneway_without_exit: Chạy ngược chiều trên %{name}
2371         end_oneway_without_exit: Kết thúc khúc một chiều trên %{name}
2372         roundabout_with_exit: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức %{name}
2373         turn_left_with_exit: Tới bùng binh quẹo trái vào %{name}
2374         slight_left_with_exit: Tới bùng binh nghiêng về bên trái vào %{name}
2375         turn_right_with_exit: Tới bùng binh quẹo phải vào %{name}
2376         slight_right_with_exit: Tới bùng binh nghiêng về bên phải vào %{name}
2377         continue_with_exit: Tới bùng binh đi thẳng vào %{name}
2378         unnamed: không tên
2379         courtesy: Chỉ đường do %{link} cung cấp
2380       time: Thời gian
2381     query:
2382       node: Nốt
2383       way: Lối
2384       relation: Quan hệ
2385       nothing_found: Không tìm thấy yếu tố nào
2386       error: 'Lỗi khi kết nối với %{server}: %{error}'
2387       timeout: Hết thời gian kết nối với %{server}
2388     context:
2389       directions_from: Chỉ đường từ đây
2390       directions_to: Chỉ đường tới đây
2391       add_note: Thêm ghi chú tại đây
2392       show_address: Xem địa chỉ
2393       query_features: Thăm dò yếu tố
2394       centre_map: Tập trung bản đồ tại đây
2395   redaction:
2396     edit:
2397       description: Miêu tả
2398       heading: Sửa đổi dãy ẩn
2399       submit: Lưu dãy ẩn
2400       title: Sửa đổi dãy ẩn
2401     index:
2402       empty: Không có dãy ẩn để xem.
2403       heading: Danh sách dãy ẩn
2404       title: Danh sách dãy ẩn
2405     new:
2406       description: Miêu tả
2407       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
2408       submit: Ẩn dãy phiên bản
2409       title: Đang ẩn dãy phiên bản
2410     show:
2411       description: 'Miêu tả:'
2412       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
2413       title: Đang xem dãy ẩn
2414       user: 'Người ẩn:'
2415       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
2416       destroy: Xóa dãy ẩn này
2417       confirm: Bạn có chắc không?
2418     create:
2419       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
2420     update:
2421       flash: Các thay đổi đã được lưu.
2422     destroy:
2423       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
2424         trong trước khi xóa dãy ẩn.
2425       flash: Đã xóa dãy ẩn.
2426       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
2427 ...