Use i18n() parameters for this JavaScript message instead of ad-hoc
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 vi:
2   html:
3     dir: ltr
4   activerecord:
5     # Translates all the model names, which is used in error handling on the web site
6     models:
7       acl: "Danh sách Điều khiển Truy cập"
8       changeset: "Bộ thay đổi"
9       changeset_tag: "Thẻ Bộ thay đổi"
10       country: "Quốc gia"
11       diary_comment: "Bình luận Nhật ký"
12       diary_entry: "Mục Nhật ký"
13       friend: "Người bạn"
14       language: "Ngôn ngữ"
15       message: "Thư"
16       node: "Nốt"
17       node_tag: "Thẻ Nốt"
18       notifier: "Trình báo"
19       old_node: "Nốt Cũ"
20       old_node_tag: "Thẻ Nốt Cũ"
21       old_relation: "Quan hệ Cũ"
22       old_relation_member: "Thành viên Quan hệ Cũ"
23       old_relation_tag: "Thẻ Quan hệ Cũ"
24       old_way: "Lối Cũ"
25       old_way_node: "Nốt Lối Cũ"
26       old_way_tag: "Thẻ Lối Cũ"
27       relation: "Quan hệ"
28       relation_member: "Thành viên Quan hệ"
29       relation_tag: "Thẻ Quan hệ"
30       session: "Phiên"
31       trace: "Tuyến đường"
32       tracepoint: "Điểm Tuyến đường"
33       tracetag: "Thẻ Tuyến đường"
34       user: "Người dùng"
35       user_preference: "Tùy chọn Cá nhân"
36       user_token: "Dấu hiệu Cá nhân"
37       way: "Lối"
38       way_node: "Nốt Lối"
39       way_tag: "Thẻ Lối"
40     # Translates all the model attributes, which is used in error handling on the web site
41     # Only the ones that are used on the web site are translated at the moment
42     attributes:
43       diary_comment:
44         body: "Nội dung"
45       diary_entry:
46         user: "Người dùng"
47         title: "Tiêu đề"
48         latitude: "Vĩ độ"
49         longitude: "Kinh độ"
50         language: "Ngôn ngữ"
51       friend:
52         user: "Người dùng"
53         friend: "Người bạn"
54       trace:
55         user: "Người dùng"
56         visible: "Thấy được"
57         name: "Tên"
58         size: "Kích cỡ"
59         latitude: "Vĩ độ"
60         longitude: "Kinh độ"
61         public: "Công khai"
62         description: "Miêu tả"
63       message:
64         sender: "Người gửi"
65         title: "Tiêu đề"
66         body: "Nội dung"
67         recipient: "Người nhận"
68       user:
69         email: "Thư điện tử"
70         active: "Tích cực"
71         display_name: "Tên Hiển thị"
72         description: "Miêu tả"
73         languages: "Ngôn ngữ"
74         pass_crypt: "Mật khẩu"
75   printable_name:
76     with_id: "{{id}}"
77     with_version: "{{id}}, v{{version}}"
78     with_name: "{{name}} ({{id}})"
79   map:
80     view: "Hiển thị"
81     edit: "Sửa đổi"
82     coordinates: "Tọa độ:"
83   browse:
84     changeset:
85       title: "Bộ thay đổi"
86       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
87       download: "Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}"
88       changesetxml: "Bộ thay đổi XML"
89       osmchangexml: "osmChange XML"
90       feed:
91         title: "Bộ thay đổi {{id}}"
92         title_comment: "Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}"
93     changeset_navigation:
94       user:
95         name_tooltip: "Xem các đóng góp của {{user}}"
96         prev_tooltip: "Đóng góp trước của {{user}}"
97         next_tooltip: "Đóng góp sau của {{user}}"
98       all:
99         prev_tooltip: "Bộ thay đổi trước"
100         next_tooltip: "Bộ thay đổi sau"
101     changeset_details:
102       created_at: "Lúc Tạo:"
103       closed_at: "Lúc Đóng:"
104       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
105       bounding_box: "Hộp bao:"
106       no_bounding_box: "Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này."
107       show_area_box: "Hiện Hộp vùng"
108       box: "hộp"
109       has_nodes:
110         one: "Có {{count}} nốt sau:"
111         other: "Có {{count}} nốt sau:"
112       has_ways:
113         one: "Có {{count}} lối sau:"
114         other: "Có {{count}} lối sau:"
115       has_relations:
116         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
117         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
118     common_details: 
119       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
120       edited_by: "Người Sửa đổi:"
121       version: "Phiên bản:"
122       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
123     containing_relation:
124       entry: "Quan hệ {{relation_name}}"
125       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
126     map:
127       loading: "Đang tải..."
128       deleted: "Đã xóa"
129       larger:
130         area: "Xem vùng trên bản đồ rộng hơn"
131         node: "Xem nốt trên bản đồ rộng hơn"
132         way: "Xem lối trên bản đồ rộng hơn"
133         relation: "Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn"
134     node_details:
135       coordinates: "Tọa độ:"
136       part_of: "Trực thuộc:"
137     node_history:
138       node_history: "Lịch sử Nốt"
139       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
140       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
141       download_xml: "Tải xuống XML"
142       view_details: "xem chi tiết"
143     node:
144       node: "Nốt"
145       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
146       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
147       download_xml: "Tải xuống XML"
148       view_history: "xem lịch sử"
149       edit: "sửa đổi"
150     not_found:
151       sorry: "Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}."
152       type:
153         node: "nốt"
154         way: "lối"
155         relation: "quan hệ"
156     paging_nav:
157       showing_page: "Đang hiện trang"
158       of: "trong"
159     relation_details:
160       members: "Thành viên:"
161       part_of: "Trực thuộc:"
162     relation_history:
163       relation_history: "Lịch sử Quan hệ"
164       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
165       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
166       download_xml: "Tải xuống XML"
167       view_details: "xem chi tiết"
168     relation_member:
169       entry: "{{type}} {{name}}"
170       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
171       type:
172         node: "Nốt"
173         way: "Lối"
174         relation: "Quan hệ"
175     relation:
176       relation: "Quan hệ"
177       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
178       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
179       download_xml: "Tải xuống XML"
180       view_history: "xem lịch sử"
181     start:
182       view_data: "Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem"
183       manually_select: "Chọn vùng khác thủ công"
184     start_rjs:
185       data_layer_name: "Dữ liệu"
186       data_frame_title: "Dữ liệu"
187       zoom_or_select: "Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem"
188       drag_a_box: "Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng"
189       manually_select: "Chọn vùng khác thủ công"
190       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
191       load_data: "Tải Dữ liệu"
192       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
193       loading: "Đang tải..."
194       show_history: "Xem Lịch sử"
195       wait: "Xin chờ..."
196       history_for_feature: "Lịch sử [[feature]]"
197       details: "Chi tiết"
198       private_user: "người bí mật"
199       edited_by_user_at_timestamp: "Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]"
200       object_list:
201         heading: "Danh sách đối tượng"
202         back: "Liệt kê các đối tượng"
203         type:
204           node: "Nốt"
205           way: "Lối"
206           # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
207         api: "Lấy vùng này dùng API"
208         details: "Chi tiết"
209         selected:
210           type:
211             node: "Nốt [[id]]"
212             way: "Lối [[id]]"
213             # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
214         history:
215           type:
216             node: "Nốt [[id]]"
217             way: "Lối [[id]]"
218             # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
219     tag_details:
220       tags: "Thẻ:"
221     way_details:
222       nodes: "Nốt:"
223       part_of: "Thuộc về:"
224       also_part_of:
225         one: "cũng thuộc về lối {{related_ways}}"
226         other: "cũng thuộc về các lối {{related_ways}}"
227     way_history:
228       way_history: "Lịch sử Lối"
229       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
230       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
231       download_xml: "Tải xuống XML"
232       view_details: "xem chi tiết"
233     way:
234       way: "Lối"
235       way_title: "Lối: {{way_name}}"
236       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
237       download_xml: "Tải xuống XML"
238       view_history: "xem lịch sử"
239       edit: "sửa đổi"
240   changeset:
241     changeset_paging_nav: 
242       showing_page: "Đang hiện trang"
243       of: "trong"
244     changeset:
245       id: "#{{id}}"
246       still_editing: "(đang mở)"
247       anonymous: "Vô danh"
248       no_comment: "(không có)"
249       no_edits: "(không có thay đổi)"
250       show_area_box: "hiện hộp vùng"
251       big_area: "(lớn)"
252       view_changeset_details: "Xem chi tiết của bộ thay đổi"
253     changesets:
254       id: "ID"
255       saved_at: "Lúc Lưu"
256       user: "Người dùng"
257       comment: "Miêu tả"
258       area: "Vùng"
259     list:
260       title: "Các bộ thay đổi"
261       description: "Những đóng góp gần đây"
262       title_user: "Những bộ thay đổi của {{user}}"
263       title_bbox: "Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}"
264       title_user_bbox: "v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}"
265
266       heading: "Các bộ thay đổi"
267       heading_user: "Các bộ thay đổi"
268       heading_bbox: "Các bộ thay đổi"
269       heading_user_bbox: "Các bộ thay đổi"
270
271       description: "Những thay đổi gần đây"
272       description_user: "Những bộ thay đổi của {{user}}"
273       description_bbox: "Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}"
274       description_user_bbox: "Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}"
275   diary_entry:
276     new:
277       title: "Mục Nhật ký Mới"
278     list:
279       title: "Các Nhật ký Cá nhân"
280       user_title: "Nhật ký của {{user}}"
281       in_language_title: "Các Mục Nhật ký bằng {{language}}"
282       new: "Mục Nhật ký Mới"
283       new_title: "Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn"
284       no_entries: "Chưa có mục nhật ký"
285       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
286       older_entries: "Mục Trước"
287       newer_entries: "Mục Sau"
288     edit:
289       title: "Sửa đổi mục nhật ký"
290       subject: "Tiêu đề:"
291       body: "Nội dung:"
292       language: "Ngôn ngữ:"
293       location: "Vị trí:"
294       latitude: "Vĩ độ:"
295       longitude: "Kinh độ:"
296       use_map_link: "sử dụng bản đồ"
297       save_button: "Lưu"
298       marker_text: "Vị trí của mục nhật ký"
299     view:
300       title: "Các Nhật ký Cá nhân | {{user}}"
301       user_title: "Nhật ký của {{user}}"
302       leave_a_comment: "Bình luận"
303       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
304       login: "Đăng nhập"
305       save_button: "Lưu"
306     no_such_entry:
307       title: "Mục nhật ký không tồn tại"
308       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
309       body: "Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai."
310     no_such_user:
311       title: "Người dùng không tồn tại"
312       heading: "Người dùng {{user}} không tồn tại"
313       body: "Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai."
314     diary_entry:
315       posted_by: "Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}"
316       comment_link: "Bình luận về mục này"
317       reply_link: "Trả lời mục này"
318       comment_count:
319         one: "1 bình luận"
320         other: "{{count}} bình luận"
321       edit_link: "Sửa đổi mục này"
322     diary_comment:
323       comment_from: "Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}"
324     feed:
325       user:
326         title: "Các mục nhật ký của {{user}}"
327         description: "Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}"
328       language:
329         title: "Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}"
330         description: "Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}"
331       all:
332         title: "Các mục nhật ký OpenStreetMap"
333         description: "Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap"
334   export:
335     start:
336       area_to_export: "Vùng để Xuất"
337       manually_select: "Chọn vùng khác thủ công"
338       format_to_export: "Định dạng Xuất"
339       osm_xml_data: "Dữ liệu OpenStreetMap XML"
340       mapnik_image: "Hình Mapnik"
341       osmarender_image: "Hình Osmarender"
342       embeddable_html: "HTML để Nhúng"
343       licence: "Giấy phép"
344       export_details: 'Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.'
345       options: "Tùy chọn"
346       format: "Định dạng"
347       scale: "Tỷ lệ"
348       max: "tối đa"
349       image_size: "Kích cỡ Hình"
350       zoom: "Thu phóng"
351       add_marker: "Đánh dấu vào bản đồ"
352       latitude: "Vĩ độ:"
353       longitude: "Kinh độ:"
354       output: "Đầu ra"
355       paste_html: "Dán HTML để nhúng vào trang Web"
356       export_button: "Xuất"
357     start_rjs:
358       export: "Xuất"
359       drag_a_box: "Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng"
360       manually_select: "Chọn vùng khác thủ công"
361       click_add_marker: "Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu"
362       change_marker: "Thay đổi vị trí đánh dấu"
363       add_marker: "Đánh dấu vào bản đồ"
364       view_larger_map: "Xem Bản đồ Rộng hơn"
365   geocoder:
366     search:
367       title:
368         latlon: 'Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>'
369         us_postcode: 'Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>'
370         uk_postcode: 'Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>'
371         ca_postcode: 'Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>'
372         osm_namefinder: 'Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>'
373         geonames: 'Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
374     search_osm_namefinder:
375       prefix: "{{type}} "
376       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
377       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
378       suffix_suburb: "{{suffix}}, {{parentname}}"
379     description:
380       title:
381         osm_namefinder: '{{types}} từ <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>'
382         geonames: 'Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
383       types:
384         cities: "Thành phố"
385         towns: "Thị xã"
386         places: "Địa điểm"
387     description_osm_namefinder:
388       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}} "
389     results:
390       no_results: "Không tìm thấy kết quả"
391     distance:
392       zero: "không tới 1 km"
393       one: "khoảng 1 km"
394       other: "khoảng {{count}} km"
395     direction:
396       south_west: "tây nam"
397       south: "nam"
398       south_east: "đông nam"
399       east: "đông"
400       north_east: "đông bắc"
401       north: "bắc"
402       north_west: "tây bắc"
403       west: "tây"
404   layouts:
405     project_name:
406       # in <title>
407       title: "OpenStreetMap"
408       # in <h1>
409       h1: "OpenStreetMap"
410     logo:
411       alt_text: "Biểu trưng OpenStreetMap"
412     welcome_user: "Hoan nghênh, {{user_link}}"
413     welcome_user_link_tooltip: "Trang cá nhân của bạn"
414     home: "nhà"
415     home_tooltip: "Về vị trí nhà"
416     inbox: "hộp thư ({{count}})"
417     inbox_tooltip:
418       zero: "Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc"
419       one: "Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc"
420       other: "Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc"
421     logout: "đăng xuất"
422     logout_tooltip: "Đăng xuất"
423     log_in: "đăng nhập"
424     log_in_tooltip: "Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại"
425     sign_up: "đăng ký"
426     sign_up_tooltip: "Mở tài khoản để sửa đổi"
427     view: "Xem"
428     view_tooltip: "Xem bản đồ"
429     edit: "Sửa đổi"
430     edit_tooltip: "Sửa đổi bản đồ"
431     history: "Lịch sử"
432     history_tooltip: "Lịch sử bộ thay đổi"
433     export: "Xuất"
434     export_tooltip: "Xuất dữ liệu bản đồ"
435     gps_traces: "Tuyến đường GPS"
436     gps_traces_tooltip: "Quản lý tuyến đường"
437     user_diaries: "Nhật ký Cá nhân"
438     user_diaries_tooltip: "Đọc các nhật ký cá nhân"
439     tag_line: "Bản đồ Wiki của Thế giới Mở"
440     intro_1: "OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ."
441     intro_2: "OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới."
442     intro_3: "OpenStreetMap hoạt động do sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}."
443     intro_3_ucl: "Trung tâm VR tại UCL"
444     intro_3_bytemark: "bytemark"
445     osm_offline: "Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết."
446     osm_read_only: "Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết."
447     donate: "Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng."
448     donate_link_text: "quyên góp"
449     help_wiki: "Trợ giúp &amp; Wiki"
450     help_wiki_tooltip: "Site trợ giúp &amp; wiki của dự án"
451     help_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi"
452     news_blog: "Blog Tin tức"
453     news_blog_tooltip: "Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v."
454     shop: "Tiệm"
455     shop_tooltip: "Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap"
456     shop_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi"
457     sotm: "Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!"
458     alt_donation: "Quyên góp"
459   notifier:
460     diary_comment_notification:
461       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
462       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
463       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
464       hi: "Chào {{to_user}},"
465       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
466       footer: "Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}"
467     message_notification:
468       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
469       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
470       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
471       hi: "Chào {{to_user}},"
472       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
473       footer1: "Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}"
474       footer2: "và trả lời tại {{replyurl}}"
475     friend_notification:
476       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
477       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
478       see_their_profile: "Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý."
479     gpx_notification:
480       greeting: "Chào bạn,"
481       your_gpx_file: "Hình như tập tin GPX của bạn"
482       with_description: "với miêu tả"
483       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
484       and_no_tags: "và không có thẻ"
485       failure:
486         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
487         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
488         more_info_1: "Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh"
489         more_info_2: "vấn đề này tại:"
490         import_failures_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures"
491       success:
492         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
493         loaded_successfully: |
494           {{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số
495           {{possible_points}} điểm.
496     signup_confirm:
497       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
498     signup_confirm_plain:
499       greeting: "Chào bạn!"
500       hopefully_you: "Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên"
501       # next two translations run-on : please word wrap appropriately
502       click_the_link_1: "Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để"
503       click_the_link_2: "xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap."
504       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
505       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
506       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
507       the_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide"
508       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của OpenStreetMap, nó cũng chứa podcast:"
509       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
510       wiki_signup_url: "http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page"
511       # next four translations are in pairs : please word wrap appropriately
512       user_wiki_1: "Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho"
513       user_wiki_2: "người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]]."
514       current_user_1: "Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,"
515       current_user_2: ""
516     signup_confirm_html:
517       greeting: "Chào bạn!"
518       hopefully_you: "Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên"
519       click_the_link: "Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap."
520       introductory_video: "Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}."
521       video_to_openstreetmap: "video giới thiệu về OpenStreetMap"
522       more_videos: "Cũng có {{more_videos_link}}."
523       more_videos_here: "thêm video tại đây"
524       get_reading: 'Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a> hoặc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog OpenGeoData</a>, blog này cũng chứa <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast để nghe</a>!'
525       wiki_signup: 'Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.'
526       user_wiki_page: 'Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.'
527       current_user: 'Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.'
528     email_confirm:
529       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
530     email_confirm_plain:
531       greeting: "Chào bạn,"
532       hopefully_you_1: "Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên"
533       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
534       click_the_link: "Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này."
535     email_confirm_html:
536       greeting: "Chào bạn,"
537       hopefully_you: "Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}."
538       click_the_link: "Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này."
539     lost_password:
540       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
541     lost_password_plain:
542       greeting: "Hi,"
543       hopefully_you_1: "Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org"
544       hopefully_you_2: "có địa chỉ thư điện tử này."
545       click_the_link: "Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu."
546     lost_password_html:
547       greeting: "Chào bạn,"
548       hopefully_you: "Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này."
549       click_the_link: "Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu."
550   message:
551     inbox:
552       title: "Hộp thư"
553       my_inbox: "Hộp thư đến"
554       outbox: "đã gửi"
555       you_have: "Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ"
556       from: "Từ"
557       subject: "Tiêu đề"
558       date: "Ngày"
559       no_messages_yet: "Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?"
560       people_mapping_nearby: "những người ở gần"
561     message_summary:
562       unread_button: "Đánh dấu là chưa đọc"
563       read_button: "Đánh dấu là đã đọc"
564       reply_button: "Trả lời"
565       delete_button: "Xóa"
566     new:
567       title: "Gửi thư"
568       send_message_to: "Gửi thư mới cho {{name}}"
569       subject: "Tiêu đề"
570       body: "Nội dung"
571       send_button: "Gửi"
572       back_to_inbox: "Trở về hộp thư đến"
573       message_sent: "Thư đã gửi"
574     no_such_user:
575       title: "Người dùng hoặc thư không tồn tại"
576       heading: "Người dùng hoặc thư không tồn tại"
577       body: "Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó"
578     outbox: 
579       title: "Hộp thư đã gửi"
580       my_inbox: "Hộp {{inbox_link}}"
581       inbox: "thư đến"
582       outbox: "thư đã gửi"
583       you_have_sent_messages: "Bạn đã gửi {{sent_count}} thư"
584       to: "Tới"
585       subject: "Tiêu đề"
586       date: "Ngày"
587       no_sent_messages: "Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?"
588       people_mapping_nearby: "những người ở gần"
589     read:
590       title: "Đọc thư"
591       reading_your_messages: "Đọc thư"
592       from: "Từ"
593       subject: "Tiêu đề"
594       date: "Ngày"
595       reply_button: "Trả lời"
596       unread_button: "Đánh dấu là chưa đọc"
597       back_to_inbox: "Trở về hộp thư đến"
598       reading_your_sent_messages: "Đọc thư đã gửi"
599       to: "Tới"
600       back_to_outbox: "Trở về hộp thư đã gửi"
601     sent_message_summary:
602       delete_button: "Xóa"
603     mark:
604       as_read: "Thư đã đọc"
605       as_unread: "Thư chưa đọc"
606     delete:
607       deleted: "Đã xóa thư"
608   site:
609     index:
610       js_1: "Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript."
611       js_2: "OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn."
612       js_3: 'Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.'
613       permalink: "Liên kết Thường trực"
614       shortlink: "Liên kết Ngắn gọn"
615       license:
616         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
617         license_name: "Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0"
618         license_url: "http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/"
619         project_name: "Dự án OpenStreetMap"
620         project_url: "http://www.openstreetmap.org/"
621     edit:
622       not_public: "Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn."
623       not_public_description: "Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}."
624       user_page_link: "trang cá nhân"
625       anon_edits: "({{link}})"
626       anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits?uselang=vi"
627       anon_edits_link_text: "Tại sao vậy?"
628       flash_player_required: 'Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.'
629       potlatch_unsaved_changes: "Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)"
630     sidebar:
631       search_results: "Kết quả Tìm kiếm"
632       close: "Đóng"
633     search:
634       search: "Tìm kiếm"
635       where_am_i: "Tôi ở đâu?"
636       submit_text: "Đi"
637       search_help: 'thí dụ: "Alkmaar", "Regent Street, Cambridge", "CB2 5AQ", hoặc "post offices near Lünen" - <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi">thêm thí dụ...</a>'
638     key:
639       map_key: "Chú giải"
640       map_key_tooltip: "Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này"
641       table:
642         heading: "Chú giải tại mức {{zoom_level}}"
643         entry:
644           motorway: "Đường cao tốc"
645           trunk: "Xa lộ"
646           primary: "Đường chính"
647           secondary: "Đường lớn"
648           unclassified: "Đường không phân loại"
649           unsurfaced: "Đường không lát"
650           track: "Đường mòn"
651           byway: "Đường mòn đa mốt"
652           bridleway: "Đường cưỡi ngựa"
653           cycleway: "Đường xe đạp"
654           footway: "Đường đi bộ"
655           rail: "Đường sắt"
656           subway: "Đường ngầm"
657           tram:
658             - "Đường sắt nhẹ"
659             - "xe điện"
660           cable:
661             - "Đường xe cáp"
662             - "ski lift"
663           runway:
664             - "Đường băng"
665             - "đường lăn"
666           apron:
667             - "Sân đậu máy bay"
668             - "nhà ga hành khách"
669           admin: "Biên giới hành chính"
670           forest: "Rừng trồng cây"
671           wood: "Rừng"
672           golf: "Sân golf"
673           park: "Công viên"
674           resident: "Khu vực nhà ở"
675           tourist: "Nơi du lịch"
676           common:
677             - "Đất công"
678             - "bãi cỏ"
679           retail: "Khu vực buôn bán"
680           industrial: "Khu vực công nghiệp"
681           commercial: "Khu vực thương mại"
682           heathland: "Vùng cây bụi"
683           lake:
684             - "Hồ"
685             - "bể nước"
686           farm: "Ruộng"
687           brownfield: "Sân để trống"
688           cemetery: "Nghĩa địa"
689           allotments: "Khu vườn gia đình"
690           pitch: "Sân thể thao"
691           centre: "Trung tâm thể thao"
692           reserve: "Khu bảo tồn thiên niên"
693           military: "Khu vực quân sự"
694           school: "Trường học"
695           building: "Kiến trúc quan trọng"
696           station: "Nhà ga"
697           summit:
698             - "Đỉnh núi"
699             - "đồi"
700           tunnel: "Đường đứt nét = đường hầm"
701           bridge: "Đường rắn = cầu"
702           private: "Đường riêng"
703           permissive: "Đường cho phép"
704           destination: "Chỉ giao thông địa phương"
705           construction: "Đường đang xây"
706   trace:
707     create:
708       upload_trace: "Tải lên Tuyến đường GPS"
709       trace_uploaded: "Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong."
710     edit:
711       title: "Sửa đổi tuyến đường {{name}}"
712       heading: "Sửa đổi tuyến đường {{name}}"
713       filename: "Tên tập tin:"
714       download: "tải xuống"
715       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
716       points: "Số nốt:"
717       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
718       map: "bản đồ"
719       edit: "sửa đổi"
720       owner: "Tác giả:"
721       description: "Miêu tả:"
722       tags: "Thẻ:"
723       tags_help: "dấu phẩy phân cách"
724       save_button: "Lưu các Thay đổi"
725     no_such_user:
726       title: "Người dùng không tồn tại"
727       heading: "Người dùng {{user}} không tồn tại"
728       body: "Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai."
729     trace_form:
730       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX"
731       description: "Miêu tả"
732       tags: "Thẻ"
733       tags_help: "dấu phẩy phân cách"
734       public: "Công khai?"
735       public_help: "có nghĩa là gì?"
736       public_help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi"
737       upload_button: "Tải lên"
738       help: "Trợ giúp"
739       help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi"
740     trace_header:
741       see_just_your_traces: "Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường"
742       see_all_traces: "Xem tất cả các tuyến đường"
743       see_your_traces: "Xem các tuyến đường của bạn"
744       traces_waiting: "Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp."
745     trace_optionals:
746       tags: "Thẻ"
747     view:
748       title: "Xem tuyến đường {{name}}"
749       heading: "Xem tuyến đường {{name}}"
750       pending: "CHƯA XỬ"
751       filename: "Tên tập tin:"
752       download: "tải xuống"
753       uploaded: "Lúc tải lên:"
754       points: "Số nốt:"
755       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
756       map: "bản đồ"
757       edit: "sửa đổi"
758       owner: "Tác giả:"
759       description: "Miêu tả:"
760       tags: "Thẻ:"
761       none: "Không có"
762       make_public: "Phát hành tuyến đường công khai thường trực"
763       edit_track: "Sửa đổi tuyến đường này"
764       delete_track: "Xóa tuyến đường này"
765       trace_not_found: "Không tìm thấy tuyến đường!"
766     trace_paging_nav:
767       showing: "Xem trang"
768       of: "trong"
769     trace:
770       pending: "CHƯA XỬ"
771       count_points: "{{count}} nốt"
772       ago: "cách đây {{time_in_words_ago}}"
773       more: "thêm"
774       trace_details: "Xem Chi tiết Tuyến đường"
775       view_map: "Xem Bản đồ"
776       edit: "sửa đổi"
777       edit_map: "Sửa đổi Bản đồ"
778       public: "CÔNG KHAI"
779       private: "RIÊNG"
780       by: "bởi"
781       in: "trong"
782       map: "bản đồ"
783     list:
784       public_traces: "Tuyến đường GPS công khai"
785       your_traces: "Tuyến đường GPS của bạn"
786       public_traces_from: "Tuyến đường GPS công khai của {{user}}"
787       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
788     delete:
789       scheduled_for_deletion: "Tuyến đường chờ được xóa"
790     make_public:
791       made_public: "Tuyến đường được phát hành công khai"
792   user:
793     login:
794       title: "Đăng nhập"
795       heading: "Đăng nhập"
796       please login: "Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}."
797       create_account: "mở tài khoản"
798       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
799       password: "Mật khẩu:"
800       lost password link: "Quên mất Mật khẩu?"
801       login_button: "Đăng nhập"
802       account not active: "Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br>Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản."
803       auth failure: "Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó."
804     lost_password:
805       title: "Quên mất mật khẩu"
806       heading: "Quên mất Mật khẩu?"
807       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
808       new password button: "Đặt lại mật khẩu"
809       notice email on way: "Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại."
810       notice email cannot find: "Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử."
811     reset_password:
812       title: "Đặt lại mật khẩu"
813       heading: "Đặt lại Mật khẩu của {{user}}"
814       password: "Mật khẩu:"
815       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
816       reset: "Đặt lại Mật khẩu"
817       flash changed: "Mật khẩu của bạn đã được thay đổi."
818       flash token bad: "Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?"
819     new:
820       title: "Mở tài khoản"
821       heading: "Mở Tài khoản Người dùng"
822       no_auto_account_create: "Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn."
823       contact_webmaster: 'Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.'
824       fill_form: "Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản."
825       license_agreement: 'Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (by-sa)</a>.'
826       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
827       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
828       not displayed publicly: 'Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)'
829       display name: "Tên hiển thị:"
830       password: "Mật khẩu:"
831       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
832       signup: "Đăng ký"
833       flash create success message: "Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này."
834     no_such_user:
835       title: "Người dùng không tồn tại"
836       heading: "Người dùng {{user}} không tồn tại"
837       body: "Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai."
838     view:
839       my diary: "nhật ký của tôi"
840       new diary entry: "mục nhật ký mới"
841       my edits: "đóng góp của tôi"
842       my traces: "tuyến đường của tôi"
843       my settings: "tùy chọn"
844       send message: "gửi thư"
845       diary: "nhật ký"
846       edits: "đóng góp"
847       traces: "tuyến đường"
848       remove as friend: "dời người bạn"
849       add as friend: "thêm là người bạn"
850       mapper since: "Tham gia:"
851       ago: "(cách đây {{time_in_words_ago}})"
852       user image heading: "Hình người dùng"
853       delete image: "Xóa Hình"
854       upload an image: "Tải lên hình"
855       add image: "Thêm Hình"
856       description: "Miêu tả"
857       user location: "Vị trí của người dùng"
858       no home location: "Chưa đặt vị trí nhà."
859       if set location: "Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}."
860       settings_link_text: "tùy chọn"
861       your friends: "Người bạn của bạn"
862       no friends: "Bạn chưa thêm người bạn."
863       km away: "cách {{count}} km"
864       m away: "cách {{count}} m"
865       nearby users: "Người dùng ở gần:"
866       no nearby users: "Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần."
867       change your settings: "thay đổi tùy chọn của bạn"
868     friend_map:
869       your location: "Vị trí của bạn"
870       nearby mapper: "Người vẽ bản đồ ở gần: [[nearby_user]]"
871     account:
872       title: "Chỉnh sửa tài khoản"
873       my settings: "Tùy chọn"
874       email never displayed publicly: "(không lúc nào hiện công khai)"
875       public editing:
876         heading: "Sửa đổi công khai:"
877         enabled: "Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu."
878         enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi"
879         enabled link text: "có nghĩa là gì?"
880         disabled: "Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous."
881         disabled link text: "tại sao không thể sửa đổi?"
882       profile description: "Tự giới thiệu:"
883       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
884       home location: "Vị trí Nhà:"
885       no home location: "Bạn chưa định vị trí nhà."
886       latitude: "Vĩ độ:"
887       longitude: "Kinh độ:"
888       update home location on click: "Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?"
889       save changes button: "Lưu các Thay đổi"
890       make edits public button: "Phát hành công khai các sửa đổi của tôi"
891       return to profile: "Trở về trang cá nhân"
892       flash update success confirm needed: "Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới."
893       flash update success: "Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công."
894     confirm:
895       heading: "Xác nhận tài khoản người dùng"
896       press confirm button: "Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản."
897       button: "Xác nhận"
898       success: "Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!"
899       failure: "Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận."
900     confirm_email:
901       heading: "Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử"
902       press confirm button: "Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới."
903       button: "Xác nhận"
904       success: "Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!"
905       failure: "Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này."
906     set_home:
907       flash success: "Đã lưu vị trí nhà thành công"
908     go_public:
909       flash success: "Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi."
910     make_friend:
911       success: "{{name}} mới là người bạn."
912       failed: "Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại."
913       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
914     remove_friend:
915       success: "{{name}} không còn là người bạn."
916       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."