]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/potlatch/locales/dsb.yml
Localisation updates from translatewiki.net (2009-12-05)
[rails.git] / config / potlatch / locales / dsb.yml
1 # Messages for Lower Sorbian (Dolnoserbski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Michawiki
5 dsb: 
6   a_poi: Dypk zajma $1
7   a_way: Puś $1
8   action_addpoint: pśidawa se suk ku kóńcoju puśa
9   action_cancelchanges: pśeterguju se změny na
10   action_changeway: změny na puśu
11   action_createparallel: napóraju se paralelne puśe
12   action_createpoi: napórajo se dypk zajma
13   action_deletepoint: lašujo se dypk
14   action_insertnode: pśidawa se suk puśoju
15   action_mergeways: zjadnośujotej se dwa puśa
16   action_movepoi: pśesuwa se dypk zajma
17   action_movepoint: pśesuwa se dypk
18   action_moveway: pśesuwa se puś
19   action_pointtags: pśipokazuju se atributy dypkoju
20   action_poitags: pśipokazuju se atributy na dypku zajma
21   action_reverseway: pśewobrośujo se směr puśa
22   action_revertway: pśewobrośujo se puś
23   action_splitway: rozdźělujo se puś
24   action_waytags: pśipokazanje atributow za puś
25   advanced: Rozšyrjony
26   advanced_close: Sajźbu změnow zacyniś
27   advanced_history: Historija puśa
28   advanced_inspector: Inspektor
29   advanced_maximise: Wokno maksiměrowaś
30   advanced_minimise: Wokno miniměrowaś
31   advanced_parallel: Paralelny puś
32   advanced_tooltip: Rozšyrjone wobźěłowańske akcije
33   advanced_undelete: Wótnowiś
34   advice_bendy: Pśekśiwy za zrownanje (UMSCH za wunuźenje)
35   advice_deletingpoi: Lašujo se dypk zajma (Z za anulěrowanje)
36   advice_deletingway: Lašujo se puś (Z za anulěrowanje)
37   advice_microblogged: Twój status $1 jo se zaktualizěrował
38   advice_nocommonpoint: Puśe njamaju zgromadny dypk
39   advice_revertingpoi: Wrośa se k slědnemu skłaźonemu dypkoju zajma (Z za anulěrowanje)
40   advice_revertingway: Wrośa se k slědnemu skłaźonemu puśoju (Z za anulěrowanje)
41   advice_tagconflict: Atributy se njegóźe gromadu - pšosym pśekontrolěruj (T za anulěrowanje)
42   advice_toolong: Pśedłuki, aby se blokěrowanje wótpórało - pšosym do kratšych puśow rozdźěliś
43   advice_uploadempty: Nic za nagraśe
44   advice_uploadfail: Nagraśe zastajone
45   advice_uploadsuccess: Wšykne daty wuspěšnje nagrate
46   advice_waydragged: Puś pśesunjony (Z za anulěrowanje)
47   cancel: Pśetergnuś
48   closechangeset: Zacynja se sajźba změnow
49   conflict_download: Wersiju ześěgnuś
50   conflict_overwrite: Wersiju pśepisaś
51   conflict_poichanged: Něchten drugi jo dypk $1$2 změnił, z togo casa ako sy zachopił wobźěłowaś.
52   conflict_relchanged: Něchten drugi jo relaciju $1$2 změnił, z togo casa ako sy zachopił wobźěłowaś.
53   conflict_visitpoi: Klikni na "W pórědku", aby dypk pokazał.
54   conflict_visitway: Klikni na "W pórědku", aby puś pokazał.
55   conflict_waychanged: Něchten drugi jo puś $1$2 změnił, z togo casa ako sy zachopił wobźěłowaś.
56   createrelation: Nowu relaciju napóraś
57   custom: "Swójski:"
58   delete: lašowaś
59   deleting: lašujo se
60   drag_pois: Dypki zajma pśepołožyś
61   editinglive: Wobźěłujo se live
62   editingoffline: Wobźěłujo se offline
63   emailauthor: \n\nPšosym pósćel richard\@systemeD.net e-mail z wopisanim zmólki a napisaj, což sy cynił w toś tom wokognuśu.
64   error_anonymous: Njamóžoš se z anonymnym kartěrowarjom do zwiska stajiś.
65   error_connectionfailed: Bóžko zwisk ze serwerom OpenStreetMap jo se njeraźił. Nowše změny njejsu se składli.\n\nCoš hyšći raz wopytaś?
66   error_microblog_long: "Słanje powěsći do $1 jo se njeraźiło:\nHTTP-kod: $2\nZmólkowa powěźeńka: $3\nZmólka $1: $4"
67   error_nopoi: Dypk zajma njedajo se namakaś (snaź sy kórtowu wurězk pśesunuł), togodla anulěrowanje njejo móžno.
68   error_nosharedpoint: Puśa $1 a $2 wěcej njamaju zgromadny dypk, togodla rozdźělenje njedajo se anulěrowaś.
69   error_noway: Puś $1 njedajo se namakaś (snaź sy kórtowy wurězk pśesunuł?), togodla anulěrowanje njejo móžno.
70   error_readfailed: Bóžko serwer OpenStreetMap njejo wótegronił, gaž sy wó daty prosył.\n\nCoš hyšći raz wopytaś?
71   existingrelation: Eksistěrujucej relaciji pśidaś
72   findrelation: Pytaj relaciju, kótaraž wopśimujo
73   gpxpleasewait: Pšosym cakaj, mjaztym až se GPX-cera pśeźěłujo.
74   heading_drawing: Kreslanka
75   heading_introduction: Zapokazanje
76   heading_pois: Prědne kšace
77   heading_quickref: Malsna referenca
78   heading_surveying: Wuměrjenje
79   heading_tagging: Pśipokazowanje atributow
80   heading_troubleshooting: Rozwězanje problemow
81   help: Pomoc
82   hint_drawmode: kliknuś, aby se dypk pśidał\ndwójcy kliknuś/zapódawańska tasta\naby se linija skóńcyła
83   hint_latlon: "šyrina $1\ndlinina $2"
84   hint_loading: zacytuju se daty
85   hint_overendpoint: nad kóńcnym dypkom ($1)\nklikni, aby pśizamknuł\nUmsch+kliknjenje, aby zjadnośił
86   hint_overpoint: nad dypkom ($1)\nklikni, aby jen pśizamknuł
87   hint_pointselected: dypk wubrany\n(Umsch+kliknjenje na dypk, aby se\nnowa linija zachopiła
88   hint_saving: składuju se daty
89   hint_saving_loading: zacytuju se/składuju se daty
90   inspector: Inspektor
91   inspector_in_ways: Na puśach
92   inspector_latlon: "Šyrina $1\nDlinina $2"
93   inspector_locked: Zastajony
94   inspector_node_count: ({{PLURAL:$1|raz|dwójcy|$1 raze|$1 razow}})
95   inspector_not_in_any_ways: Nic na puśach (dypk zajma)
96   inspector_unsaved: Njeskłaźony
97   inspector_uploading: (nagraśe)
98   inspector_way_connects_to: Zwězuje z $1 puśami
99   inspector_way_connects_to_principal: Zwězuje z {{PLURAL|one=objektom|two=$1 objektoma|few=$1 objektami|other=$1 objektami}} $2 a {{PLURAL|one=hynakšym objektom|two=$3 hynakšyma objektoma|few=$3 hynakšymi objektami|other=$3 hynakšymi objektami}} $4
100   inspector_way_nodes: $1 sukow
101   inspector_way_nodes_closed: $1 sukow (zacynjonych)
102   login_pwd: "Gronidło:"
103   login_retry: Twójo pśizjawjenje njejo se spóznało. Pšosym wopytaj hyšći raz.
104   login_title: Pśizjawjenje njejo móžno było
105   login_uid: "Wužywarske mě:"
106   mail: Post
107   more: Wěcej
108   newchangeset: "\nPšosym wopytaj hyšći raz: Potlatch zachopijo nowu sajźbu změnow."
109   "no": Ně
110   nobackground: Žedna slězyna
111   norelations: Žedne relacije w toś tom wurězku
112   offset_broadcanal: Wlaceńska sćažka šyrokego kanala
113   offset_choose: Wurownanje wubraś (m)
114   offset_dual: Awtodroga (D2)
115   offset_motorway: Awtodroga (D3)
116   offset_narrowcanal: Wlaceńska sćažka wuskego kanala
117   ok: W pórědku
118   openchangeset: Wócynja se sajźba změnow
119   option_custompointers: Pisakowe a rucne pokazowaki wužywaś
120   option_external: "Eksterny start:"
121   option_fadebackground: Slězynu póswětliś
122   option_layer_cycle_map: OSM - kórta za kólasowarjow
123   option_layer_maplint: OSM - Maplint (zmólki)
124   option_layer_nearmap: "Awstralska: NearMap"
125   option_layer_ooc_25k: "Wjelika Britaniska historiski: 1:25k"
126   option_layer_ooc_7th: "Wjelika Britaniska historiski: 7th"
127   option_layer_ooc_npe: "Wjelika Britaniska historiski: NPE"
128   option_layer_tip: Slězynu wubraś
129   option_limitways: Warnowaś, gaž wjele datow se zacytujo
130   option_microblog_id: "Mě mikrobloga:"
131   option_microblog_pwd: "Mikroblogowe gronidło:"
132   option_noname: Drogi bźez mjenjow wuzwignuś
133   option_photo: "Photo KML:"
134   option_thinareas: Śańke linije za wurězki wužywaś
135   option_thinlines: Śańke liniji za wše měritka wužywaś
136   option_tiger: Njezměnjony TIGER wuzwignuś
137   option_warnings: Znosowate warnowanja pokazaś
138   point: Dypk
139   preset_icon_airport: Lětanišćo
140   preset_icon_bar: Bara
141   preset_icon_bus_stop: Busowe zastanišćo
142   preset_icon_cafe: Kafejownja
143   preset_icon_cinema: Kino
144   preset_icon_convenience: Minimark
145   preset_icon_fast_food: Pójědankarnja
146   preset_icon_ferry_terminal: Prama
147   preset_icon_fire_station: Wognjarnja
148   preset_icon_hospital: Chórownja
149   preset_icon_hotel: Hotel
150   preset_icon_museum: Muzeum
151   preset_icon_parking: Parkowanišćo
152   preset_icon_pharmacy: Aptejka
153   preset_icon_place_of_worship: Kultowe městno
154   preset_icon_police: Policajska stacija
155   preset_icon_post_box: Listowy kašćik
156   preset_icon_pub: Kjarcma
157   preset_icon_recycling: Wužywanje wótpadankow
158   preset_icon_restaurant: Gósćeńc
159   preset_icon_school: Šula
160   preset_icon_station: Dwórnišćo, zeleznicowa stacija
161   preset_icon_supermarket: Supermark
162   preset_icon_taxi: Taksijowe městno
163   preset_icon_telephone: Telefon
164   preset_icon_theatre: Źiwadło
165   preset_tip: Z menija nastajonych atributow wubraś, kótarež wopisuju $1
166   prompt_addtorelation: $1 relaciji pśidaś
167   prompt_changesetcomment: "Zapódaj wopisanje swójich změnow:"
168   prompt_closechangeset: Sajźbu změnow $1 zacyniś
169   prompt_createparallel: Paralelny puś napóraś
170   prompt_editlive: Live wobźěłaś
171   prompt_editsave: Wobźěłaś a składowaś
172   prompt_helpavailable: Ty sy nowy wužywaŕ? Glědaj dołojce nalěwo za pomoc.
173   prompt_launch: Eksterny URL startowaś
174   prompt_live: W modusu live, kuždy zapisk, kótaryž změnjaš, buźo se ned w datowej bance OpenStreetMap składowaś - njepśiraźijo se za zachopjeńkarjow. Coš to cyniś?
175   prompt_manyways: Tós ten wobłuk wopśimujo wjelgin wjele drobnostkow a buźo dłujko traś, jen zacytaś. Coš lubjej pówětšyś?
176   prompt_microblog: Powěsć do 1 ($2 zbytne)
177   prompt_revertversion: "K pjerwjejšnej skłaźonej wersiji se wrośiś:"
178   prompt_savechanges: Změny składowaś
179   prompt_taggedpoints: Někotare dypki na toś tom puśu maju atributy. Coš jen napšawdu lašowaś?
180   prompt_track: GPS-ceru do puśow konwertěrowaś
181   prompt_unlock: Klikni, aby se wótwóriło
182   prompt_welcome: Witaj do OpenStreetMap!
183   retry: Znowego wopytaś
184   revert: Pśewobrośiś
185   save: Składowaś
186   tip_addrelation: Relaciji pśidaś
187   tip_addtag: Nowy atribut pśidaś
188   tip_alert: Zmólka jo nastała - klikni za drobnostki
189   tip_anticlockwise: Kulowaty puś nawopaki ako špera źo - klikni, aby pśwobrośił
190   tip_clockwise: Kulowaty puś ako špěra źo - klikni, aby pśewobrośił
191   tip_direction: Směr puśa - klikni, aby jen pśewobrośił
192   tip_gps: GPS-cery pokazaś (G)
193   tip_noundo: Njejo nic za anulěrowanje.
194   tip_options: Opcije nastajiś (slězynu kórty wubraś)
195   tip_photo: Fota zacytaś
196   tip_presettype: Typ standardnych nastajenjow wubraś, kótarež se w meniju pórucuju.
197   tip_repeattag: Atributy z pjerwjej wubranego puśa pśewześ (R)
198   tip_revertversion: Datum za wótnowjenje wubraś
199   tip_selectrelation: Wubranej ruśe pśidaś
200   tip_splitway: Puś pśi wubranem dypkom rozdźěliś (X)
201   tip_tidy: Dypki puśa rědowaś (T)
202   tip_undo: $1 anulěrowaś (Z)
203   uploading: Nagrawa se...
204   uploading_deleting_pois: Dypki zajma lašowaś
205   uploading_deleting_ways: Puśe lašowaś
206   uploading_poi: Nagrawa se dypk zajma $1
207   uploading_poi_name: Nagrawa se dypk zajma $1, $2
208   uploading_relation: Nagrawa se relacija $1
209   uploading_relation_name: Nagrawa se relacija $1, $2
210   uploading_way: Nagrawa se puś $1
211   uploading_way_name: Nagrawa se puś $1, $2
212   warning: Warnowanje!
213   way: Puś
214   "yes": Jo