]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/vi.yml
Update country.rb
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Dinhxuanduyet
5 # Author: KhangND
6 # Author: Macofe
7 # Author: Minh Nguyen
8 # Author: Nemo bis
9 # Author: Ninomax
10 # Author: Phjtieudoc
11 # Author: Ruila
12 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
13 ---
14 vi:
15   time:
16     formats:
17       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
18       blog: '%d tháng %m năm %Y'
19   activerecord:
20     models:
21       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
22       changeset: Bộ thay đổi
23       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
24       country: Quốc gia
25       diary_comment: Bình luận Nhật ký
26       diary_entry: Mục Nhật ký
27       friend: Người bạn
28       language: Ngôn ngữ
29       message: Thư
30       node: Nốt
31       node_tag: Thẻ Nốt
32       notifier: Trình báo
33       old_node: Nốt Cũ
34       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
35       old_relation: Quan hệ Cũ
36       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
37       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
38       old_way: Lối Cũ
39       old_way_node: Nốt Lối Cũ
40       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
41       relation: Quan hệ
42       relation_member: Thành viên Quan hệ
43       relation_tag: Thẻ Quan hệ
44       session: Phiên
45       trace: Tuyến đường
46       tracepoint: Điểm Tuyến đường
47       tracetag: Thẻ Tuyến đường
48       user: Người dùng
49       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
50       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
51       way: Lối
52       way_node: Nốt Lối
53       way_tag: Thẻ Lối
54     attributes:
55       diary_comment:
56         body: Nội dung
57       diary_entry:
58         user: Người dùng
59         title: Tiêu đề
60         latitude: Vĩ độ
61         longitude: Kinh độ
62         language: Ngôn ngữ
63       friend:
64         user: Người dùng
65         friend: Người bạn
66       trace:
67         user: Người dùng
68         visible: Thấy được
69         name: Tên
70         size: Kích cỡ
71         latitude: Vĩ độ
72         longitude: Kinh độ
73         public: Công khai
74         description: Miêu tả
75       message:
76         sender: Người gửi
77         title: Tiêu đề
78         body: Nội dung
79         recipient: Người nhận
80       user:
81         email: Thư điện tử
82         active: Tích cực
83         display_name: Tên Hiển thị
84         description: Miêu tả
85         languages: Ngôn ngữ
86         pass_crypt: Mật khẩu
87   editor:
88     default: Mặc định (hiện là %{name})
89     potlatch:
90       name: Potlatch 1
91       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
92     id:
93       name: iD
94       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
95     potlatch2:
96       name: Potlatch 2
97       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
98     remote:
99       name: phần điều khiển từ xa
100       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
101   browse:
102     created: Tạo
103     closed: Đóng
104     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
105     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
106     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
107     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
108     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
109     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
110     version: Phiên bản
111     in_changeset: Bộ thay đổi
112     anonymous: vô danh
113     no_comment: (không miêu tả)
114     part_of: Trực thuộc
115     download_xml: Tải về XML
116     view_history: Xem Lịch sử
117     view_details: Xem Chi tiết
118     location: 'Vị trí:'
119     changeset:
120       title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
121       belongs_to: Tác giả
122       node: Các nốt (%{count})
123       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
124       way: Các lối (%{count})
125       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
126       relation: Các quan hệ (%{count})
127       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
128       comment: Bình luận (%{count})
129       hidden_commented_by: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách
130         đây %{when}</abbr>
131       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
132       changesetxml: Bộ thay đổi XML
133       osmchangexml: osmChange XML
134       feed:
135         title: Bộ thay đổi %{id}
136         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
137       join_discussion: Đăng nhập để tham gia thảo luận
138       discussion: Thảo luận
139     node:
140       title: 'Nốt: %{name}'
141       history_title: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
142     way:
143       title: 'Lối: %{name}'
144       history_title: 'Lịch sử Lối: %{name}'
145       nodes: Các nốt
146       also_part_of:
147         one: trực thuộc lối %{related_ways}
148         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
149     relation:
150       title: 'Quan hệ: %{name}'
151       history_title: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
152       members: Các thành viên
153     relation_member:
154       entry_role: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
155       type:
156         node: Nốt
157         way: Lối
158         relation: Quan hệ
159     containing_relation:
160       entry: Quan hệ %{relation_name}
161       entry_role: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
162     not_found:
163       sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
164       type:
165         node: nốt
166         way: lối
167         relation: quan hệ
168         changeset: bộ thay đổi
169         note: ghi chú
170     timeout:
171       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
172       type:
173         node: nốt
174         way: lối
175         relation: quan hệ
176         changeset: bộ thay đổi
177         note: ghi chú
178     redacted:
179       redaction: Dãy ẩn %{id}
180       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
181         ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
182       type:
183         node: nốt
184         way: lối
185         relation: quan hệ
186     start_rjs:
187       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
188         duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
189         bộ dữ liệu này?
190       load_data: Tải Dữ liệu
191       loading: Đang tải…
192     tag_details:
193       tags: Thẻ
194       wiki_link:
195         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
196         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
197       wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
198       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
199       telephone_link: Gọi %{phone_number}
200     note:
201       title: 'Ghi chú: %{id}'
202       new_note: Ghi chú Mới
203       description: Miêu tả
204       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
205       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
206       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
207       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
208       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
209       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
210       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
211         %{when}</abbr>
212       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
213       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
214         %{when}</abbr>
215       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
216       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
217       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
218     query:
219       title: Thăm dò Yếu tố
220       introduction: Nhấn chuột vào bản đồ để tìm những yếu tố lân cận.
221       nearby: Yếu tố lân cận
222       enclosing: Yếu tố bao gồm
223   changeset:
224     changeset_paging_nav:
225       showing_page: Trang %{page}
226       next: Sau »
227       previous: « Trước
228     changeset:
229       anonymous: Vô danh
230       no_edits: (không có thay đổi)
231       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
232     changesets:
233       id: ID
234       saved_at: Lúc Lưu
235       user: Người dùng
236       comment: Miêu tả
237       area: Vùng
238     list:
239       title: Các bộ thay đổi
240       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
241       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
242       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
243       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
244       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
245       empty_user: Người dùng này không có bộ thay đổi nào.
246       no_more: Hết bộ thay đổi.
247       no_more_area: Hết bộ thay đổi trong khu vực này.
248       no_more_user: Hết bộ thay đổi của người dùng này.
249       load_more: Tải tiếp
250     timeout:
251       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
252     rss:
253       title_all: Thảo luận về bộ thay đổi tại OpenStreetMap
254       title_particular: 'Thảo luận về bộ thay đổi #%{changeset_id} tại OpenStreetMap'
255       comment: 'Bình luận mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
256       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
257       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
258       full: Thảo luận đầy đủ
259   diary_entry:
260     new:
261       title: Mục Nhật ký Mới
262       publish_button: Đăng
263     list:
264       title: Các Nhật ký Cá nhân
265       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
266       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
267       user_title: Nhật ký của %{user}
268       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
269       new: Mục Nhật ký Mới
270       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
271       no_entries: Chưa có mục nhật ký
272       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
273       older_entries: Mục Trước
274       newer_entries: Mục Sau
275     edit:
276       title: Sửa đổi mục nhật ký
277       subject: 'Tiêu đề:'
278       body: 'Nội dung:'
279       language: 'Ngôn ngữ:'
280       location: 'Vị trí:'
281       latitude: 'Vĩ độ:'
282       longitude: 'Kinh độ:'
283       use_map_link: sử dụng bản đồ
284       save_button: Lưu
285       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
286     view:
287       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
288       user_title: Nhật ký của %{user}
289       leave_a_comment: Bình luận
290       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} để bình luận'
291       login: Đăng nhập
292       save_button: Lưu
293     no_such_entry:
294       title: Mục nhật ký không tồn tại
295       heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
296       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin
297         hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
298     diary_entry:
299       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
300       comment_link: Bình luận về mục này
301       reply_link: Trả lời mục này
302       comment_count:
303         zero: Chưa có bình luận
304         other: '%{count} bình luận'
305       edit_link: Sửa đổi mục này
306       hide_link: Ẩn mục này
307       confirm: Xác nhận
308     diary_comment:
309       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
310       hide_link: Ẩn bình luận này
311       confirm: Xác nhận
312     location:
313       location: 'Vị trí:'
314       view: Xem
315       edit: Sửa
316     feed:
317       user:
318         title: Các mục nhật ký của %{user}
319         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
320       language:
321         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
322         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
323       all:
324         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
325         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
326     comments:
327       has_commented_on: '%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau'
328       post: Mục nhật ký
329       when: Lúc đăng
330       comment: Bình luận
331       ago: cách đây %{ago}
332       newer_comments: Các Bình luận Sau
333       older_comments: Các Bình luận Trước
334   export:
335     title: Xuất
336     start:
337       area_to_export: Vùng để Xuất
338       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
339       format_to_export: Định dạng Xuất
340       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
341       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
342       embeddable_html: HTML để Nhúng
343       licence: Giấy phép
344       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
345         phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
346       too_large:
347         advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
348           một trong những nguồn bên dưới:'
349         body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
350           lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
351           từ một dịch vụ sau:'
352         planet:
353           title: Quả đất OSM
354           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
355             thường xuyên
356         overpass:
357           title: Overpass API
358           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
359         geofabrik:
360           title: Tải về Geofabrik
361           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
362             thường xuyên
363         metro:
364           title: Bản trích Metro
365           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
366         other:
367           title: Nguồn Khác
368           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
369       options: Tùy chọn
370       format: 'Định dạng:'
371       scale: Tỷ lệ
372       max: tối đa
373       image_size: Hình có Kích cỡ
374       zoom: Thu phóng
375       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
376       latitude: 'Vĩ độ:'
377       longitude: 'Kinh độ:'
378       output: Đầu ra
379       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
380       export_button: Xuất
381   geocoder:
382     search:
383       title:
384         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
385         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
386           Postcode</a>
387         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
388         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
389           Nominatim</a>
390         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
391         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
392           Nominatim</a>
393         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
394     search_osm_nominatim:
395       prefix:
396         aerialway:
397           cable_car: Xe Cáp treo Lớn
398           chair_lift: Ghế Cáp treo
399           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
400           gondola: Xe Cáp treo Nhỏ
401           station: Trạm Cáp treo
402         aeroway:
403           aerodrome: Sân bay
404           apron: Sân Đậu Máy bay
405           gate: Cổng
406           helipad: Sân bay Trực thăng
407           runway: Đường băng
408           taxiway: Đường lăn
409           terminal: Nhà ga Sân bay
410         amenity:
411           animal_shelter: Trạm Bảo vệ Động vật
412           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
413           atm: Máy Rút tiền Tự động
414           bank: Ngân hàng
415           bar: Quán rượu
416           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
417           bench: Ghế
418           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
419           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
420           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
421           boat_rental: Cho thuê Tàu
422           brothel: Nhà chứa
423           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
424           bus_station: Bến Xe buýt
425           cafe: Quán Cà phê
426           car_rental: Chỗ Mướn Xe
427           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
428           car_wash: Tiệm Rửa Xe
429           casino: Sòng bạc
430           charging_station: Trạm Sạc Pin
431           childcare: Nhà Giữ Trẻ
432           cinema: Rạp phim
433           clinic: Phòng khám
434           clock: Đồng hồ
435           college: Trường Cao đẳng
436           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
437           courthouse: Tòa
438           crematorium: Lò Hỏa táng
439           dentist: Nha sĩ
440           doctors: Bác sĩ
441           drinking_water: Vòi Nước uống
442           driving_school: Trường Lái xe
443           embassy: Tòa Đại sứ
444           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
445           ferry_terminal: Trạm Phà
446           fire_station: Trạm Cứu hỏa
447           food_court: Khu Ẩm thực
448           fountain: Vòi nước
449           fuel: Cây xăng
450           gambling: Xe Cáp treo Lớn
451           grave_yard: Nghĩa địa
452           hospital: Bệnh viện
453           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
454           ice_cream: Tiệm Kem
455           kindergarten: Tiểu học
456           library: Thư viện
457           marketplace: Chợ phiên
458           monastery: Nhà tu
459           motorcycle_parking: Chỗ Đậu Xe máy
460           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
461           nursing_home: Viện Dưỡng lão
462           office: Văn phòng
463           parking: Chỗ Đậu xe
464           parking_entrance: Lối vào Bãi đậu xe
465           pharmacy: Nhà thuốc
466           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
467           police: Cảnh sát
468           post_box: Hòm thư
469           post_office: Bưu điện
470           preschool: Trường Mầm non
471           prison: Nhà tù
472           pub: Quán rượu
473           public_building: Tòa nhà Công cộng
474           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
475           restaurant: Nhà hàng
476           retirement_home: Nhà về hưu
477           sauna: Nhà Tắm hơi
478           school: Trường học
479           shelter: Nơi Trú ẩn
480           shop: Tiệm
481           shower: Vòi tắm
482           social_centre: Hội trường
483           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
484           social_facility: Cơ quan Xã hội
485           studio: Studio
486           swimming_pool: Hồ tắm
487           taxi: Taxi
488           telephone: Điện thoại Công cộng
489           theatre: Nhà hát
490           toilets: Vệ sinh
491           townhall: Thị sảnh
492           university: Trường Đại học
493           vending_machine: Máy Bán hàng
494           veterinary: Phẫu thuật Thú y
495           village_hall: Trụ sở Làng
496           waste_basket: Thùng rác
497           waste_disposal: Thùng rác
498           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
499         boundary:
500           administrative: Biên giới Hành chính
501           census: Biên giới Điều tra Dân số
502           national_park: Vườn quốc gia
503           protected_area: Khu bảo tồn
504         bridge:
505           aqueduct: Cống nước
506           suspension: Cầu Treo
507           swing: Cầu Quay
508           viaduct: Cầu Cạn
509           "yes": Cầu
510         building:
511           "yes": Tòa nhà
512         craft:
513           brewery: Nhà máy Bia
514           carpenter: Thợ Đóng Đồ Gỗ
515           electrician: Thợ Lắp điện
516           gardener: Thợ Làm vườn
517           painter: Thợ Sơn
518           photographer: Nhà Chụp hình
519           plumber: Thợ Sửa Ống nước
520           shoemaker: Thợ Đóng giày
521           tailor: Tiệm May
522           "yes": Doanh nghiệp Thủ công
523         emergency:
524           ambulance_station: Trạm Xe cứu thương
525           defibrillator: Máy Khử Rung Tim
526           landing_site: Nơi Hạ cánh Khẩn cấp
527           phone: Điện thoại Khẩn cấp
528         highway:
529           abandoned: Đường Bỏ hoang
530           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
531           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
532           bus_stop: Trạm Xe buýt
533           construction: Đường Đang Xây
534           cycleway: Đường Xe đạp
535           elevator: Thang máy
536           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
537           footway: Đường Đi bộ
538           ford: Khúc Sông Cạn
539           living_street: Đường Hàng xóm
540           milestone: Mốc
541           motorway: Đường Cao tốc
542           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
543           motorway_link: Đường Cao tốc
544           path: Lối
545           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
546           platform: Sân ga
547           primary: Đường Chính
548           primary_link: Đường Chính
549           proposed: Đường được Đề nghị
550           raceway: Đường đua
551           residential: Ngõ Dân cư
552           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
553           road: Đường
554           secondary: Đường Lớn
555           secondary_link: Đường Lớn
556           service: Ngách
557           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
558           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
559           steps: Cầu thang
560           street_lamp: Đèn Đường phố
561           tertiary: Phố
562           tertiary_link: Phố
563           track: Đường mòn
564           traffic_signals: Đèn Giao thông
565           trail: Đường mòn
566           trunk: Xa lộ
567           trunk_link: Xa lộ
568           unclassified: Ngõ
569           "yes": Đường
570         historic:
571           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
572           battlefield: Chiến trường
573           boundary_stone: Mốc Biên giới
574           building: Tòa nhà Lịch sử
575           bunker: Boong ke
576           castle: Lâu đài
577           church: Nhà thờ
578           city_gate: Cổng Thành phố
579           citywalls: Tường Thành phố
580           fort: Pháo đài
581           heritage: Nơi Di sản
582           house: Nhà ở
583           icon: Thánh tượng
584           manor: Trang viên
585           memorial: Vật Tưởng niệm
586           mine: Mỏ
587           monument: Công trình Tưởng niệm
588           roman_road: Đường La Mã
589           ruins: Tàn tích
590           stone: Đá
591           tomb: Mộ
592           tower: Tháp
593           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
594           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
595           wreck: Xác Tàu Đắm
596         junction:
597           "yes": Giao lộ
598         landuse:
599           allotments: Khu Vườn Gia đình
600           basin: Lưu vực
601           brownfield: Cánh đồng Nâu
602           cemetery: Nghĩa địa
603           commercial: Khu vực Thương mại
604           conservation: Bảo tồn
605           construction: Công trường Xây dựng
606           farm: Trại
607           farmland: Trại
608           farmyard: Sân Trại
609           forest: Rừng Trồng Cây
610           garages: Ga ra
611           grass: Cỏ
612           greenfield: Cánh đồng Xanh
613           industrial: Khu vực Công nghiệp
614           landfill: Nơi Đổ Rác
615           meadow: Đồng cỏ
616           military: Khu vực Quân sự
617           mine: Mỏ
618           orchard: Vườn Cây
619           quarry: Mỏ Đá
620           railway: Đường sắt
621           recreation_ground: Sân Giải trí
622           reservoir: Bể nước
623           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
624           residential: Khu vực Nhà ở
625           retail: Khu vực Buôn bán
626           road: Đất của con Đường
627           village_green: Sân Làng
628           vineyard: Vườn Nho
629           "yes": Sử dụng đất
630         leisure:
631           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
632           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
633           common: Đất Công
634           dog_park: Công viên Chó
635           fishing: Hồ Đánh cá
636           fitness_centre: Trung tâm Thể dục
637           fitness_station: Trạm Thể dục
638           garden: Vườn
639           golf_course: Sân Golf
640           horse_riding: Cưỡi Ngựa
641           ice_rink: Sân băng
642           marina: Bến tàu
643           miniature_golf: Golf Nhỏ
644           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
645           park: Công viên
646           pitch: Sân cỏ
647           playground: Sân chơi
648           recreation_ground: Sân Giải trí
649           resort: Khu Nghỉ mát
650           sauna: Nhà Tắm hơi
651           slipway: Bến tàu
652           sports_centre: Trung tâm Thể thao
653           stadium: Sân vận động
654           swimming_pool: Hồ Bơi
655           track: Đường Chạy
656           water_park: Công viên Nước
657           "yes": Giải trí
658         man_made:
659           lighthouse: Hải đăng
660           pipeline: Ống dẫn
661           tower: Tháp
662           works: Nhà máy
663           "yes": Nhân tạo
664         military:
665           airfield: Sân bay Không quân
666           barracks: Trại Lính
667           bunker: Boong ke
668         mountain_pass:
669           "yes": Đèo
670         natural:
671           bay: Vịnh
672           beach: Bãi biển
673           cape: Mũi đất
674           cave_entrance: Cửa vào Hang
675           cliff: Vách đá
676           crater: Miệng Núi
677           dune: Cồn cát
678           fell: Đồi Cằn cỗi
679           fjord: Vịnh hẹp
680           forest: Rừng
681           geyser: Mạch nước Phun
682           glacier: Sông băng
683           grassland: Đồng cỏ
684           heath: Bãi Hoang
685           hill: Đồi
686           island: Đảo
687           land: Đất
688           marsh: Đầm lầy
689           moor: Truông
690           mud: Bùn
691           peak: Đỉnh
692           point: Mũi đất
693           reef: Rạn san hô
694           ridge: Luống đất
695           rock: Đá
696           saddle: Đèo
697           sand: Cát
698           scree: Sườn Núi Đá
699           scrub: Đất Bụi rậm
700           spring: Suối
701           stone: Đá
702           strait: Eo biển
703           tree: Cây
704           valley: Thung lũng
705           volcano: Núi lửa
706           water: Nước
707           wetland: Đầm lầy
708           wood: Rừng
709         office:
710           accountant: Kế toán viên
711           administrative: Công sở
712           architect: Kiến trúc sư
713           company: Công ty
714           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
715           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
716           government: Văn phòng Chính phủ
717           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
718           lawyer: Luật sư
719           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
720           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
721           travel_agent: Văn phòng Du lịch
722           "yes": Văn phòng
723         place:
724           allotments: Khu Vườn Gia đình
725           city: Thành phố
726           country: Quốc gia
727           county: Quận hạt
728           farm: Trại
729           hamlet: Xóm
730           house: Nhà ở
731           houses: Dãy Nhà
732           island: Đảo
733           islet: Đảo Nhỏ
734           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
735           locality: Địa phương
736           municipality: Đô thị
737           neighbourhood: Hàng xóm
738           postcode: Mã Bưu chính
739           region: Miền
740           sea: Biển
741           state: Tỉnh bang
742           subdivision: Hàng xóm
743           suburb: Ngoại ô
744           town: Thị xã/trấn
745           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
746           village: Làng
747           "yes": Nơi
748         railway:
749           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
750           construction: Đường sắt Đang Xây
751           disused: Đường sắt Không hoạt động
752           funicular: Đường sắt Leo núi
753           halt: Ga Xép
754           junction: Ga Đầu mối
755           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
756           light_rail: Đường sắt Nhẹ
757           miniature: Đường sắt Nhỏ
758           monorail: Đường sắt Một ray
759           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
760           platform: Ke ga
761           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
762           proposed: Đường sắt được Đề nghị
763           spur: Đường sắt Phụ
764           station: Nhà ga
765           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
766           subway: Đường ngầm
767           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
768           switch: Ghi Đường sắt
769           tram: Đường Xe điện
770           tram_stop: Ga Xép Điện
771         shop:
772           alcohol: Tiệm Rượu
773           antiques: Tiệm Đồ cổ
774           art: Tiệm Nghệ phẩm
775           bakery: Tiệm Bánh
776           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
777           beverages: Tiệm Đồ uống
778           bicycle: Tiệm Xe đạp
779           books: Tiệm Sách
780           boutique: Tiệm Thời trang
781           butcher: Hàng Thịt
782           car: Tiệm Xe hơi
783           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
784           car_repair: Tiệm Sửa Xe
785           carpet: Tiệm Thảm
786           charity: Cửa hàng Từ thiện
787           chemist: Tiệm Dược phẩm
788           clothes: Tiệm Quần áo
789           computer: Tiệm Máy tính
790           confectionery: Tiệm Kẹo
791           convenience: Tiệm Tiện lợi
792           copyshop: Tiệm In ấn
793           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
794           deli: Deli
795           department_store: Cửa hàng Bách hóa
796           discount: Cửa hàng Giảm giá
797           doityourself: Tiệm Ngũ kim
798           dry_cleaning: Hấp tẩy
799           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
800           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
801           farm: Tiệm Nông cụ
802           fashion: Tiệm Thời trang
803           fish: Tiệm Cá
804           florist: Tiệm Hoa
805           food: Tiệm Thực phẩm
806           funeral_directors: Nhà tang lễ
807           furniture: Tiệm Đồ đạc
808           gallery: Thư viện Ảnh
809           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
810           general: Tiệm Đồ
811           gift: Tiệm Quà tặng
812           greengrocer: Tiệm Rau quả
813           grocery: Tiệm Tạp phẩm
814           hairdresser: Tiệm Làm tóc
815           hardware: Tiệm Ngũ kim
816           hifi: Cửa hàng Hi-fi
817           jewelry: Tiệm Kim hoàn
818           kiosk: Quán
819           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
820           mall: Trung tâm Mua sắm
821           market: Chợ
822           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
823           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
824           music: Tiệm Nhạc
825           newsagent: Tiệm Báo
826           optician: Tiệm Kính mắt
827           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
828           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
829           pet: Tiệm Vật nuôi
830           pharmacy: Nhà thuốc
831           photo: Tiệm Rửa Hình
832           second_hand: Tiệm Mua lại
833           shoes: Tiệm Giày
834           sports: Tiệm Thể thao
835           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
836           supermarket: Siêu thị
837           tailor: Tiệm May
838           toys: Tiệm Đồ chơi
839           travel_agency: Văn phòng Du lịch
840           video: Tiệm Phim
841           wine: Tiệm Rượu
842           "yes": Tiệm
843         tourism:
844           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
845           apartment: Khu chung cư
846           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
847           attraction: Nơi Du lịch
848           bed_and_breakfast: Nhà trọ
849           cabin: Túp lều
850           camp_site: Nơi Cắm trại
851           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
852           chalet: Nhà ván
853           gallery: Phòng Tranh
854           guest_house: Nhà khách
855           hostel: Nhà trọ
856           hotel: Khách sạn
857           information: Thông tin
858           motel: Khách sạn Dọc đường
859           museum: Bảo tàng
860           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
861           theme_park: Công viên Giải trí
862           viewpoint: Thắng cảnh
863           zoo: Vườn thú
864         tunnel:
865           culvert: Cống
866           "yes": Đường hầm
867         waterway:
868           artificial: Dòng nước Nhân tạo
869           boatyard: Bãi Thuyền
870           canal: Kênh
871           dam: Đập
872           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
873           ditch: Mương
874           dock: Vũng tàu
875           drain: Cống
876           lock: Âu tàu
877           lock_gate: Âu tàu
878           mooring: Cột neo tàu
879           rapids: Thác ghềnh
880           river: Sông
881           stream: Dòng suối
882           wadi: Dòng sông Vào mùa
883           waterfall: Thác
884           weir: Đập Tràn
885           "yes": Đường thủy
886       admin_levels:
887         level2: Biên giới Quốc gia
888         level4: Biên giới Tỉnh bang
889         level5: Biên giới Miền
890         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
891         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
892         level9: Biên giới Làng
893         level10: Biên giới Khu phố
894     description:
895       title:
896         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
897           Nominatim</a>
898         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
899       types:
900         cities: Thành phố
901         towns: Thị xã
902         places: Địa điểm
903     results:
904       no_results: Không tìm thấy kết quả
905       more_results: Thêm kết quả
906   layouts:
907     logo:
908       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
909     home: Về Vị trí Nhà ở
910     logout: Đăng xuất
911     log_in: Đăng nhập
912     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
913     sign_up: Mở Tài khoản
914     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
915     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
916     edit: Sửa đổi
917     history: Lịch sử
918     export: Xuất
919     data: Dữ liệu
920     export_data: Xuất Dữ liệu
921     gps_traces: Tuyến GPS
922     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
923     user_diaries: Nhật ký
924     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
925     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
926     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
927     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
928     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
929       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
930     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
931     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark},
932       cũng như %{partners} khác.
933     partners_ucl: UCL
934     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
935     partners_bytemark: Bytemark Hosting
936     partners_partners: các công ty bảo trợ
937     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
938       hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
939     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
940       lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
941     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
942     help: Trợ giúp
943     about: Giới thiệu
944     copyright: Bản quyền
945     community: Cộng đồng
946     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
947     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
948     foundation: Quỹ OpenStreetMap
949     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
950     make_a_donation:
951       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
952       text: Quyên góp
953     learn_more: Tìm hiểu Thêm
954     more: Thêm
955   license_page:
956     foreign:
957       title: Thông tin về bản dịch này
958       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
959         trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
960       english_link: nguyên bản tiếng Anh
961     native:
962       title: Giới thiệu về trang này
963       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang
964         này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
965       native_link: bản dịch tiếng Việt
966       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
967     legal_babble:
968       title_html: Bản quyền và Giấy phép
969       intro_1_html: |-
970         OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
971         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
972         Commons</a> (ODbL) bởi <a href="http://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
973       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
974         phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
975         và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
976         các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy
977         phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a>
978         đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
979       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành
980         theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
981         \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
982       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
983       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng
984         góp vào OpenStreetMap”.
985       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
986         Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của
987         chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn
988         có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang
989         bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
990         muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên
991         kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không
992         cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ
993         các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
994         trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
995         creativecommons.org.
996       credit_3_html: |-
997         Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
998         Ví dụ:
999       attribution_example:
1000         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1001         title: Ví dụ ghi công
1002       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1003       more_1_html: |-
1004         Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi tại <a href="http://osmfoundation.org/Licence">OSMF Licence page</a> and the community <a
1005         <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
1006       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
1007         thể cung cấp API miễn phí cho bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">Quy
1008         định Sử dụng API</a>, <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">Quy
1009         định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">Quy
1010         định Sử dụng Nominatim</a>.
1011       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1012       contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân
1013         và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia
1014         và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
1015       contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://data.wien.gv.at/">Bang
1016         Viên</a> (theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
1017         BY</a>), <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
1018         Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
1019         sửa đổi CC BY Áo</a>).'
1020       contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
1021         GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan
1022         (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
1023       contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
1024         liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập hợp
1025         dữ liệu khác theo \n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501\">Giấy
1026         phép dữ liệu mở NLS</a>."
1027       contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
1028         (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
1029       contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a
1030         href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
1031       contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1032         từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.'
1033       contributors_si_html: "<strong>Slovenia</strong>: Bao gồm dữ liệu từ \n<a href=\"http://www.gu.gov.si/en/\">Cơ
1034         quan Khảo sát và Bản đồ</a> và\n<a href=\"http://www.mkgp.gov.si/en/\">Cục
1035         Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Thức ăn</a>\n(thông tin công cộng của Slovenia)."
1036       contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
1037         cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
1038         lưu.'
1039       contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
1040         Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12.'
1041       contributors_footer_1_html: |-
1042         Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
1043         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
1044       contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
1045         ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
1046         chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
1047       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1048       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
1049         bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
1050         các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1051       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
1052         vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
1053         xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
1054         trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang
1055         khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1056       trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Nhãn hiệu
1057       trademarks_1_html: OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều
1058         là nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OpenStreetMap. Nếu bạn có thắc mắc về cách sử
1059         dụng các nhãn hiệu này, xin vui lòng liên lạc với <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group?uselang=vi">Nhóm
1060         làm việc Giấy phép</a>.
1061   welcome_page:
1062     title: Hoan nghênh!
1063     introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu
1064       mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy
1065       cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
1066     whats_on_the_map:
1067       title: Mục đích của Bản đồ
1068       on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
1069         – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ
1070         mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1071       off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
1072         hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
1073         xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ
1074         trực tuyến khác.
1075     basic_terms:
1076       title: Thuật ngữ Cơ bản
1077       paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
1078         vào OpenStreetMap:'
1079       editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép
1080         sửa đổi bản đồ.
1081       node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
1082         hàng hoặc một cái cây.
1083       way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
1084         dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1085       tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên
1086         của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1087     rules:
1088       title: Quy định!
1089       paragraph_1_html: "OpenStreetMap có ít quy định chính thức, nhưng chúng ta mong
1090         muốn tất cả mọi người tham gia mà cộng tác và giao thiệp với cộng đồng. Nếu
1091         bạn tính hoạt động ngoài việc sửa đổi thủ công, xin vui lòng đọc và tuân theo
1092         các hướng dẫn về việc <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines?uselang=vi'>nhập</a>
1093         và \n<a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct?uselang=vi'>tự
1094         động sửa đổi</a>."
1095     questions:
1096       title: Có thắc mắc?
1097       paragraph_1_html: |-
1098         OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1099         <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>.
1100     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1101     add_a_note:
1102       title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1103       paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
1104         tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1105       paragraph_2_html: |-
1106         Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
1107         <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
1108   fixthemap:
1109     title: Báo lỗi / Sửa bản đồ
1110     how_to_help:
1111       title: Cách giúp đỡ
1112       join_the_community:
1113         title: Tham gia cộng đồng
1114         explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của chúng
1115           tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý tốt nhất
1116           là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu lấy.
1117       add_a_note:
1118         instructions_html: |-
1119           Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
1120           Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
1121     other_concerns:
1122       title: Vấn đề khác
1123       explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
1124         hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
1125         bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
1126         làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
1127   help_page:
1128     title: Trợ giúp
1129     introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
1130       hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1131     welcome:
1132       url: /welcome
1133       title: Chào mừng đến với OSM
1134       description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
1135     beginners_guide:
1136       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_guide
1137       title: Hướng dẫn Bắt đầu
1138       description: Hướng dẫn bắt đầu do cộng đồng biên tập.
1139     help:
1140       url: https://help.openstreetmap.org/
1141       title: help.openstreetmap.org
1142       description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp của
1143         OSM.
1144     mailing_lists:
1145       title: Danh sách thư
1146       description: Hỏi han hoặc thảo luận về các chuyện quan trọng trên nhiều danh
1147         sách thư được sắp xếp theo chủ đề hoặc khu vực.
1148     forums:
1149       title: Diễn đàn
1150       description: Hỏi han và thảo luận trong một giao diện bảng tin.
1151     irc:
1152       title: IRC
1153       description: Trò chuyện tương tác trong nhiều ngôn ngữ về nhiều chủ đề.
1154     switch2osm:
1155       title: switch2osm
1156       description: Trợ giúp cho những công ty và tổ chức muốn đổi qua các bản đồ và
1157         dịch vụ dựa trên OpenStreetMap.
1158     wiki:
1159       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1160       title: wiki.openstreetmap.org
1161       description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
1162   about_page:
1163     next: Tiếp
1164     copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
1165     used_by: '%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng ngàn trang Web, ứng dụng di
1166       động, và thiết bị phần cứng'
1167     lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và bảo
1168       quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ ở khắp
1169       thế giới.
1170     local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
1171     local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
1172       người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
1173       đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
1174     community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
1175     community_driven_html: |-
1176       Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
1177       Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
1178       Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
1179       <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='http://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
1180     open_data_title: Dữ liệu Mở
1181     open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng nó
1182       cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng
1183       góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên dữ liệu
1184       theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết quả dưới
1185       cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
1186       Bản quyền và Giấy phép</a>.'
1187     legal_title: Pháp luật
1188     legal_html: |-
1189       Trang Web này và nhiều dịch vụ có liên quan được hoạt động chính thức bởi <a href='http://osmfoundation.org/?uselang=vi'>Quỹ OpenStreetMap</a> (OSMF) thay mặt cho cộng đồng. Việc sử dụng các dịch vụ do OSMF hoạt động phải tuân theo <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy?uselang=vi">các Quy định Sử dụng Hợp lý</a> và <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi">Quy định về Quyền Riêng tư</a> của chúng tôi.
1190       <br>
1191       Xin vui lòng <a href='http://osmfoundation.org/Contact?uselang=vi'>liên lạc với OSMF</a> nếu bạn có thắc mắc về giấy phép, bản quyền, hoặc vấn đề pháp luật khác.
1192     partners_title: Nhà bảo trợ
1193   notifier:
1194     diary_comment_notification:
1195       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký'
1196       hi: Chào %{to_user},
1197       header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây tại OpenStreetMap
1198         với tiêu đề %{subject}:'
1199       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
1200         hoặc trả lời tại %{replyurl}
1201     message_notification:
1202       hi: Chào %{to_user},
1203       header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
1204       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời
1205         tại %{replyurl}
1206     friend_notification:
1207       hi: Chào %{to_user},
1208       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
1209       had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
1210       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1211       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1212     gpx_notification:
1213       greeting: Chào bạn,
1214       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1215       with_description: với miêu tả
1216       and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
1217       and_no_tags: và không có thẻ
1218       failure:
1219         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
1220         failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
1221         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1222         more_info_2: 'vấn đề này tại:'
1223         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi
1224       success:
1225         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
1226         loaded_successfully: |-
1227           %{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số
1228           %{possible_points} điểm.
1229     signup_confirm:
1230       subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
1231       greeting: Chào bạn!
1232       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1233       confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
1234         Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
1235         bạn:'
1236       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
1237         thông tin về cách bắt đầu.
1238     email_confirm:
1239       subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
1240     email_confirm_plain:
1241       greeting: Chào bạn,
1242       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1243         thành %{new_address}.
1244       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1245         để xác nhận thay đổi này.
1246     email_confirm_html:
1247       greeting: Chào bạn,
1248       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1249         thành %{new_address}.
1250       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1251         để xác nhận thay đổi này.
1252     lost_password:
1253       subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
1254     lost_password_plain:
1255       greeting: Chào bạn,
1256       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1257         có địa chỉ thư điện tử này.
1258       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1259         để đặt lại mật khẩu.
1260     lost_password_html:
1261       greeting: Chào bạn,
1262       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1263         có địa chỉ thư điện tử này.
1264       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1265         để đặt lại mật khẩu.
1266     note_comment_notification:
1267       anonymous: Người dùng vô danh
1268       greeting: Chào bạn,
1269       commented:
1270         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
1271           bạn'
1272         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
1273           mà bạn đang quan tâm'
1274         your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
1275           %{place}.'
1276         commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
1277           bản đồ gần %{place}.'
1278       closed:
1279         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
1280         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
1281           bạn đang quan tâm'
1282         your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1283         commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
1284           ghi chú gần %{place}.'
1285       reopened:
1286         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
1287         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
1288           đang quan tâm'
1289         your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1290         commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
1291           chú gần %{place}.'
1292       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1293     changeset_comment_notification:
1294       hi: Chào %{to_user},
1295       greeting: Chào bạn,
1296       commented:
1297         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1298           của bạn'
1299         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1300           mà bạn đang quan tâm'
1301         your_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi do bạn lưu vào
1302           %{time}'
1303         commented_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi mà bạn
1304           đang theo dõi do %{changeset_author} lưu vào %{time}'
1305         partial_changeset_with_comment: với lời bình luận “%{changeset_comment}”
1306         partial_changeset_without_comment: không có lời bình luận
1307       details: Xem chi tiết về bộ thay đổi tại %{url}.
1308       unsubscribe: Để ngừng nhận các thông báo về bộ thay đổi này, mở %{url} và bấm
1309         “Không theo dõi”.
1310   message:
1311     inbox:
1312       title: Hộp thư
1313       my_inbox: Hộp thư đến
1314       outbox: đã gửi
1315       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1316       new_messages: '%{count} thư mới'
1317       old_messages: '%{count} thư cũ'
1318       from: Từ
1319       subject: Tiêu đề
1320       date: Ngày
1321       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1322       people_mapping_nearby: những người ở gần
1323     message_summary:
1324       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1325       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1326       reply_button: Trả lời
1327       delete_button: Xóa
1328     new:
1329       title: Gửi thư
1330       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1331       subject: Tiêu đề
1332       body: Nội dung
1333       send_button: Gửi
1334       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1335       message_sent: Thư đã gửi
1336       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
1337         tục gửi thư.
1338     no_such_message:
1339       title: Thư không tồn tại
1340       heading: Thư không tồn tại
1341       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1342     outbox:
1343       title: Hộp thư đã gửi
1344       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1345       inbox: thư đến
1346       outbox: thư đã gửi
1347       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1348       to: Tới
1349       subject: Tiêu đề
1350       date: Ngày
1351       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1352       people_mapping_nearby: những người ở gần
1353     reply:
1354       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
1355         lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1356         xác để trả lời.
1357     read:
1358       title: Đọc thư
1359       from: Từ
1360       subject: Tiêu đề
1361       date: Ngày
1362       reply_button: Trả lời
1363       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1364       delete_button: Xóa
1365       back: Quay lại
1366       to: Tới
1367       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
1368         một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1369         xác để đọc nó.
1370     sent_message_summary:
1371       delete_button: Xóa
1372     mark:
1373       as_read: Thư đã đọc
1374       as_unread: Thư chưa đọc
1375     delete:
1376       deleted: Đã xóa thư
1377   site:
1378     index:
1379       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1380       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1381       permalink: Liên kết Thường trực
1382       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1383       createnote: Thêm ghi chú
1384       license:
1385         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
1386           hành theo giấy phép mở
1387       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
1388         đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1389     edit:
1390       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1391       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép
1392         sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1393       user_page_link: trang cá nhân
1394       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1395       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ
1396         OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải
1397         về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
1398         cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1399       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
1400         hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
1401         Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1402       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
1403         tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
1404       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
1405         bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1406       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1407       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
1408         trong HTML.
1409     sidebar:
1410       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1411       close: Đóng
1412     search:
1413       search: Tìm kiếm
1414       get_directions: Chỉ đường
1415       get_directions_title: Chỉ đường từ một địa điểm tới địa điểm khác
1416       from: Từ
1417       to: Đến
1418       where_am_i: Đây là đâu?
1419       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1420       submit_text: Đi
1421     key:
1422       table:
1423         entry:
1424           motorway: Đường cao tốc
1425           main_road: Đại lộ
1426           trunk: Xa lộ
1427           primary: Đường chính
1428           secondary: Đường lớn
1429           unclassified: Đường không phân loại
1430           track: Đường mòn
1431           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1432           cycleway: Đường xe đạp
1433           cycleway_national: Quốc lộ xe đạp
1434           cycleway_regional: Xa lộ xe đạp
1435           cycleway_local: Đường xe đạp địa phương
1436           footway: Đường đi bộ
1437           rail: Đường sắt
1438           subway: Đường ngầm
1439           tram:
1440           - Đường sắt nhẹ
1441           - xe điện
1442           cable:
1443           - Đường xe cáp
1444           - ghế cáp treo
1445           runway:
1446           - Đường băng
1447           - đường băng
1448           apron:
1449           - Sân đậu máy bay
1450           - nhà ga hành khách
1451           admin: Biên giới hành chính
1452           forest: Rừng trồng cây
1453           wood: Rừng
1454           golf: Sân golf
1455           park: Công viên
1456           resident: Khu vực nhà ở
1457           common:
1458           - Đất công
1459           - bãi cỏ
1460           retail: Khu vực buôn bán
1461           industrial: Khu vực công nghiệp
1462           commercial: Khu vực thương mại
1463           heathland: Vùng cây bụi
1464           lake:
1465           - Hồ
1466           - bể nước
1467           farm: Ruộng
1468           brownfield: Cánh đồng nâu
1469           cemetery: Nghĩa địa
1470           allotments: Khu vườn gia đình
1471           pitch: Sân cỏ
1472           centre: Trung tâm thể thao
1473           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1474           military: Khu vực quân sự
1475           school:
1476           - Trường học
1477           - đại học
1478           building: Kiến trúc quan trọng
1479           station: Nhà ga
1480           summit:
1481           - Đỉnh núi
1482           - đồi
1483           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1484           bridge: Đường rắn = cầu
1485           private: Đường riêng
1486           destination: Chỉ giao thông địa phương
1487           construction: Đường đang xây
1488           bicycle_shop: Tiệm xe đạp
1489           bicycle_parking: Chỗ đậu xe đạp
1490           toilets: Vệ sinh
1491     richtext_area:
1492       edit: Sửa đổi
1493       preview: Xem trước
1494     markdown_help:
1495       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1496       headings: Đề mục
1497       heading: Đề mục
1498       subheading: Đề mục con
1499       unordered: Danh sách không đánh số
1500       ordered: Danh sách đánh số
1501       first: Khoản mục đầu tiên
1502       second: Khoản mục sau
1503       link: Liên kết
1504       text: Văn bản
1505       image: Hình ảnh
1506       alt: Văn bản thay thế
1507       url: URL
1508   trace:
1509     visibility:
1510       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1511       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
1512         không có thứ tự)
1513       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1514       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
1515         điểm có tên và thời điểm)
1516     create:
1517       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1518       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
1519         cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
1520         thư điện tử lúc khi nó xong.
1521     edit:
1522       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1523       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1524       filename: 'Tên tập tin:'
1525       download: tải về
1526       uploaded_at: 'Lúc tải lên:'
1527       points: 'Số nốt:'
1528       start_coord: 'Tọa độ đầu đường:'
1529       map: bản đồ
1530       edit: sửa đổi
1531       owner: 'Tác giả:'
1532       description: 'Miêu tả:'
1533       tags: 'Thẻ:'
1534       tags_help: dấu phẩy phân cách
1535       save_button: Lưu các Thay đổi
1536       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1537       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1538       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1539     trace_form:
1540       upload_gpx: 'Tải lên Tập tin GPX:'
1541       description: 'Miêu tả:'
1542       tags: 'Thẻ:'
1543       tags_help: dấu phẩy phân cách
1544       visibility: 'Mức độ Truy cập:'
1545       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1546       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1547       upload_button: Tải lên
1548       help: Trợ giúp
1549       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1550     trace_header:
1551       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1552       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1553       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1554       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
1555         đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
1556         đợi kịp.
1557     trace_optionals:
1558       tags: Thẻ
1559     view:
1560       title: Xem tuyến đường %{name}
1561       heading: Xem tuyến đường %{name}
1562       pending: CHƯA XỬ
1563       filename: 'Tên tập tin:'
1564       download: tải về
1565       uploaded: 'Lúc tải lên:'
1566       points: 'Số nốt:'
1567       start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
1568       map: bản đồ
1569       edit: sửa đổi
1570       owner: 'Tác giả:'
1571       description: 'Miêu tả:'
1572       tags: 'Thẻ:'
1573       none: Không có
1574       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1575       delete_track: Xóa tuyến đường này
1576       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1577       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1578     trace_paging_nav:
1579       showing_page: Trang %{page}
1580       older: Tuyến đường Cũ hơn
1581       newer: Tuyến đường Mới hơn
1582     trace:
1583       pending: CHƯA XỬ
1584       count_points: '%{count} nốt'
1585       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1586       more: thêm
1587       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1588       view_map: Xem Bản đồ
1589       edit: sửa đổi
1590       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1591       public: CÔNG KHAI
1592       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1593       private: RIÊNG
1594       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1595       by: bởi
1596       in: trong
1597       map: bản đồ
1598     list:
1599       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1600       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1601       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1602       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1603       tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
1604       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
1605         hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
1606         wiki</a>.
1607     delete:
1608       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1609     make_public:
1610       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1611     offline_warning:
1612       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1613     offline:
1614       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1615       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1616     georss:
1617       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1618     description:
1619       description_with_count:
1620         other: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1621       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1622   application:
1623     require_cookies:
1624       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
1625         trình duyệt để tiếp tục.
1626     require_moderator:
1627       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1628     setup_user_auth:
1629       blocked_zero_hour: Bạn có tin nhắn mới rất quan trọng tại trang Web OpenStreetMap.
1630         Bạn phải đọc tin nhắn này trước khi được phép lưu thêm thay đổi.
1631       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
1632         diện Web để biết chi tiết.
1633       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
1634         giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
1635         các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
1636   oauth:
1637     oauthorize:
1638       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1639       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn,
1640         %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này.
1641         Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1642       allow_to: 'Cho phép trình khách:'
1643       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1644       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1645       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1646       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1647       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1648       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1649       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1650       grant_access: Cấp phép Truy cập
1651     oauthorize_success:
1652       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1653       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1654       verification: Mã xác minh là %{code}.
1655     oauthorize_failure:
1656       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1657       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
1658         của bạn.
1659       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1660     revoke:
1661       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1662     permissions:
1663       missing: Bạn chưa cấp phép cho ứng dụng sử dụng chức năng này
1664   oauth_clients:
1665     new:
1666       title: Đăng ký chương trình mới
1667       submit: Đăng ký
1668     edit:
1669       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1670       submit: Sửa đổi
1671     show:
1672       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1673       key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
1674       secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
1675       url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
1676       access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
1677       authorize_url: 'Cho phép URL:'
1678       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1679       edit: Sửa đổi Chi tiết
1680       delete: Xóa Trình khách
1681       confirm: Bạn có chắc không?
1682       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1683       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1684       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1685       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1686       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1687       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1688       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1689       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1690     index:
1691       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1692       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1693       list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
1694       application: Tên Chương trình
1695       issued_at: Lúc Cho phép
1696       revoke: Thu hồi!
1697       my_apps: Trình khách của Tôi
1698       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn
1699         %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth
1700         được.
1701       registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
1702       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1703     form:
1704       name: Tên
1705       required: Bắt buộc
1706       url: URL Trang chủ Chương trình
1707       callback_url: URL Gọi lại
1708       support_url: URL Trợ giúp
1709       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1710       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1711       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1712       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1713       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1714       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1715       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1716       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1717     not_found:
1718       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1719     create:
1720       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1721     update:
1722       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1723     destroy:
1724       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1725   user:
1726     login:
1727       title: Đăng nhập
1728       heading: Đăng nhập
1729       email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
1730       password: 'Mật khẩu:'
1731       openid: '%{logo} OpenID:'
1732       remember: Nhớ tôi
1733       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1734       login_button: Đăng nhập
1735       register now: Mở tài khoản ngay
1736       with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
1737         và mật khẩu của bạn:'
1738       with external: 'Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba:'
1739       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1740       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1741       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1742       no account: Chưa có tài khoản?
1743       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
1744         hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
1745         tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1746       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
1747         bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1748         để thảo luận về điều này.
1749       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1750       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1751       auth_providers:
1752         openid:
1753           title: Đăng nhập qua OpenID
1754           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1755         google:
1756           title: Đăng nhập qua Google
1757           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Google
1758         facebook:
1759           title: Đăng nhập qua Facebook
1760           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Facebook
1761         windowslive:
1762           title: Đăng nhập qua Windows Live
1763           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Windows Live
1764         github:
1765           title: Đăng nhập qua GitHub
1766           alt: Đăng nhập dùng tài khoản GitHub
1767         wikipedia:
1768           title: Đăng nhập qua Wikipedia
1769           alt: Đăng nhập qua Tài khoản Wikipedia
1770         yahoo:
1771           title: Đăng nhập qua Yahoo!
1772           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Yahoo!
1773         wordpress:
1774           title: Đăng nhập qua WordPress
1775           alt: Đăng nhập dùng OpenID của WordPress
1776         aol:
1777           title: Đăng nhập qua AOL
1778           alt: Đăng nhập dùng OpenID của AOL
1779     logout:
1780       title: Đăng xuất
1781       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1782       logout_button: Đăng xuất
1783     lost_password:
1784       title: Quên mất mật khẩu
1785       heading: Quên mất Mật khẩu?
1786       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1787       new password button: Đặt lại mật khẩu
1788       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
1789         tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1790       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
1791         để bạn đặt nó lại.
1792       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1793     reset_password:
1794       title: Đặt lại mật khẩu
1795       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1796       password: 'Mật khẩu:'
1797       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1798       reset: Đặt lại Mật khẩu
1799       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1800       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1801     new:
1802       title: Mở tài khoản
1803       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
1804         khoản tự động cho bạn.
1805       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1806         để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1807       about:
1808         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1809         html: |-
1810           <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
1811           <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
1812       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các
1813         Điều kiện Đóng góp</a>.
1814       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1815       confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
1816       not displayed publicly: Địa chỉ thư điện tử của bạn không được hiển thị công
1817         khai (xem thêm chi tiết trong <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
1818         title="Quy định quyền riêng tư OSMF, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
1819         định quyền riêng tư</a> của chúng tôi)
1820       display name: 'Tên hiển thị:'
1821       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
1822         có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1823       external auth: 'Xác minh qua Dịch vụ Bên thứ ba:'
1824       password: 'Mật khẩu:'
1825       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1826       use external auth: Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba
1827       auth no password: Nếu xác minh qua dịch vụ bên thứ ba, bạn không cần nhập mật
1828         khẩu, nhưng một số công cụ hoặc máy chủ khác có thể vẫn yêu cầu mật khẩu.
1829       continue: Mở tài khoản
1830       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1831       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
1832         Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
1833         wiki này</a>.
1834       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1835     terms:
1836       title: Điều kiện đóng góp
1837       heading: Điều kiện đóng góp
1838       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho
1839         biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của
1840         bạn hiện tại và tương lai.
1841       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
1842         thuộc về phạm vi công cộng
1843       consider_pd_why: đây là gì?
1844       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1845       guidance: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
1846         tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
1847         thức</a>'
1848       agree: Chấp nhận
1849       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1850       decline: Từ chối
1851       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
1852         Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1853       legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
1854       legale_names:
1855         france: Pháp
1856         italy: Ý
1857         rest_of_world: Các nước khác
1858     no_such_user:
1859       title: Người dùng không tồn tại
1860       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1861       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
1862         tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1863       deleted: đã xóa
1864     view:
1865       my diary: Nhật ký của Tôi
1866       new diary entry: mục nhật ký mới
1867       my edits: Đóng góp của Tôi
1868       my traces: Tuyến đường của Tôi
1869       my notes: Ghi chú của Tôi
1870       my messages: Hộp Tin nhắn
1871       my profile: Trang của Tôi
1872       my settings: Tùy chọn
1873       my comments: Bình luận của Tôi
1874       oauth settings: thiết lập OAuth
1875       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
1876       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
1877       send message: Gửi Thư
1878       diary: Nhật ký
1879       edits: Đóng góp
1880       traces: Tuyến đường
1881       notes: Ghi chú trên Bản đồ
1882       remove as friend: Hủy Kết Bạn
1883       add as friend: Kết Bạn
1884       mapper since: 'Tham gia:'
1885       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1886       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
1887       ct undecided: Chưa quyết định
1888       ct declined: Từ chối
1889       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1890       latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:'
1891       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
1892       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
1893       status: 'Trạng thái:'
1894       spam score: 'Điểm số Spam:'
1895       description: Miêu tả
1896       user location: Vị trí của người dùng
1897       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người
1898         dùng ở gần.
1899       settings_link_text: tùy chọn
1900       your friends: Bạn bè của bạn
1901       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
1902       km away: cách %{count} km
1903       m away: cách %{count} m
1904       nearby users: Người dùng khác ở gần
1905       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1906       role:
1907         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1908         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1909         grant:
1910           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1911           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1912         revoke:
1913           administrator: Rút quyền quản lý viên
1914           moderator: Rút quyền điều hành viên
1915       block_history: Tác vụ Cấm Người Này
1916       moderator_history: Tác vụ Cấm bởi Người Này
1917       comments: Bình luận
1918       create_block: Cấm Người dùng Này
1919       activate_user: Kích hoạt Tài khoản Này
1920       deactivate_user: Vô hiệu hóa Tài khoản Này
1921       confirm_user: Xác nhận Người dùng Này
1922       hide_user: Ẩn Tài khoản Này
1923       unhide_user: Hiện Tài khoản Này
1924       delete_user: Xóa Tài khoản Này
1925       confirm: Xác nhận
1926       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1927       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1928       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1929       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1930     popup:
1931       your location: Vị trí của bạn
1932       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1933       friend: Người bạn
1934     account:
1935       title: Chỉnh sửa tài khoản
1936       my settings: Tùy chọn
1937       current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
1938       new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
1939       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1940       external auth: 'Xác minh Bên ngoài:'
1941       openid:
1942         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1943         link text: đây là gì?
1944       public editing:
1945         heading: 'Sửa đổi công khai:'
1946         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1947         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1948         enabled link text: đây là gì?
1949         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. Tất cả các sửa đổi truớc là
1950           vô danh.
1951         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1952       public editing note:
1953         heading: Sửa đổi công khai
1954         text: |-
1955           Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
1956           <ul>
1957           <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
1958           <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
1959           </ul>
1960       contributor terms:
1961         heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
1962         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1963         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1964         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
1965           lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1966         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
1967           phạm vi công cộng.
1968         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1969         link text: đây là gì?
1970       profile description: 'Tự giới thiệu:'
1971       preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
1972       preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
1973       image: 'Hình:'
1974       gravatar:
1975         gravatar: Sử dụng Gravatar
1976         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1977         link text: đây là gì?
1978         disabled: Hình Gravatar của bạn đã bị tắt.
1979         enabled: Hình Gravatar của bạn đã bị kích hoạt.
1980       new image: Thêm hình
1981       keep image: Giữ hình hiện dùng
1982       delete image: Xóa hình hiện dùng
1983       replace image: Thay hình hiện dùng
1984       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1985       home location: 'Vị trí Nhà:'
1986       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1987       latitude: 'Vĩ độ:'
1988       longitude: 'Kinh độ:'
1989       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
1990         đồ?
1991       save changes button: Lưu các Thay đổi
1992       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1993       return to profile: Trở về trang cá nhân
1994       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1995         Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1996       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1997     confirm:
1998       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
1999       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
2000       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
2001         tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
2002       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
2003       button: Xác nhận
2004       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
2005       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
2006       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2007       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
2008         nhận lần nữa.
2009     confirm_resend:
2010       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản,
2011         bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác
2012         nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm %{sender} vào danh sách trắng, vì
2013         chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
2014       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
2015     confirm_email:
2016       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
2017       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
2018         mới.
2019       button: Xác nhận
2020       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới!
2021       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
2022       unknown_token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2023     set_home:
2024       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
2025     go_public:
2026       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
2027         được phép sửa đổi.
2028     make_friend:
2029       heading: Kết bạn với %{user}?
2030       button: Thêm là người bạn
2031       success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
2032       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
2033       already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
2034     remove_friend:
2035       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
2036       button: Hủy kết nối bạn
2037       success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
2038       not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
2039     filter:
2040       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
2041     list:
2042       title: Người dùng
2043       heading: Người dùng
2044       showing:
2045         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
2046         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
2047       summary: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
2048       summary_no_ip: '%{name} mở ngày %{date}'
2049       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
2050       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
2051       empty: Không tìm thấy người dùng.
2052     suspended:
2053       title: Tài khoản bị Cấm
2054       heading: Tài khoản bị Cấm
2055       webmaster: chủ trang
2056       body: |-
2057         <p>
2058           Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
2059         </p>
2060         <p>
2061           Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
2062           Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
2063         </p>
2064     auth_failure:
2065       connection_failed: Kết nối đến dịch vụ xác minh bị thất bại
2066       invalid_credentials: Chứng nhận xác minh không hợp lệ
2067       no_authorization_code: Không có mã cho phép
2068       unknown_signature_algorithm: Thuật toán chữ ký không rõ
2069       invalid_scope: Phạm vi không hợp lệ
2070     auth_association:
2071       heading: ID của bạn chưa được liên kết với một tài khoản OpenStreetMap.
2072       option_1: Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, xin vui lòng tạo tài khoản mới dùng
2073         biểu mẫu bên dưới.
2074       option_2: Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn
2075         dùng tên người dùng và mật khẩu của bạn rồi liên kết tài khoản với ID của
2076         bạn trong tùy chọn.
2077   user_role:
2078     filter:
2079       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người
2080         dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
2081       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
2082       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
2083       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
2084     grant:
2085       title: Xác nhận cấp vai trò
2086       heading: Xác nhận cấp vai trò
2087       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
2088       confirm: Xác nhận
2089       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2090         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2091     revoke:
2092       title: Xác nhận rút vai trò
2093       heading: Xác nhận rút vai trò
2094       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
2095       confirm: Xác nhận
2096       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2097         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2098   user_block:
2099     model:
2100       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
2101         vụ cấm.
2102       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
2103     not_found:
2104       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
2105       back: Trở về trang đầu
2106     new:
2107       title: Cấm %{name}
2108       heading: Cấm %{name}
2109       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
2110         tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
2111         thể không rành.
2112       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
2113       submit: Cấm người dùng
2114       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
2115       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
2116         gian hợp lý.
2117       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
2118       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2119     edit:
2120       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2121       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2122       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
2123         chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
2124         có thể không rành.
2125       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
2126         giờ.
2127       submit: Cập nhật tác vụ cấm
2128       show: Xem tác vụ cấm này
2129       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2130       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
2131     filter:
2132       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
2133       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
2134         xuống.
2135     create:
2136       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
2137         gian hợp lý trước khi cấm họ.
2138       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
2139         cấm họ.
2140       flash: Cấm người dùng %{name}.
2141     update:
2142       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
2143         sửa đổi nó.
2144       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2145     index:
2146       title: Người dùng bị cấm
2147       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
2148       empty: Chưa ai bị cấm.
2149     revoke:
2150       title: Bỏ cấm %{block_on}
2151       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
2152       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
2153       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
2154       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
2155       revoke: Bỏ cấm!
2156       flash: Đã bỏ cấm.
2157     period: '%{count} giờ'
2158     partial:
2159       show: Hiện
2160       edit: Sửa đổi
2161       revoke: Bỏ cấm!
2162       confirm: Bạn có chắc không?
2163       display_name: Người bị cấm
2164       creator_name: Người cấm
2165       reason: Lý do cấm
2166       status: Trạng thái
2167       revoker_name: Người bỏ cấm
2168       not_revoked: (không bị hủy)
2169       showing_page: Trang %{page}
2170       next: Sau »
2171       previous: « Trước
2172     helper:
2173       time_future: Hết hạn %{time}.
2174       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
2175       time_future_and_until_login: Kết thúc %{time} nữa sau khi người dùng đăng nhập.
2176       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
2177     blocks_on:
2178       title: Các tác vụ cấm %{name}
2179       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
2180       empty: '%{name} chưa bị cấm.'
2181     blocks_by:
2182       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
2183       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
2184       empty: '%{name} chưa cấm ai.'
2185     show:
2186       title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2187       heading: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2188       time_future: Hết hạn %{time}
2189       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
2190       created: Tạo
2191       ago: cách đây %{time}
2192       status: Trạng thái
2193       show: Hiện
2194       edit: Sửa đổi
2195       revoke: Bỏ cấm!
2196       confirm: Bạn có chắc không?
2197       reason: 'Lý do cấm:'
2198       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2199       revoker: 'Người bỏ cấm:'
2200       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
2201   note:
2202     description:
2203       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
2204       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
2205       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
2206       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
2207       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
2208       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
2209       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
2210       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
2211     rss:
2212       title: Ghi chú OpenStreetMap
2213       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
2214         khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
2215       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
2216       opened: mở ghi chú (gần %{place})
2217       commented: bình luận mới (gần %{place})
2218       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
2219       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
2220     entry:
2221       comment: Bình luận
2222       full: Ghi chú đầy đủ
2223     mine:
2224       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2225       heading: Ghi chú của %{user}
2226       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2227       id: Mã số
2228       creator: Người tạo
2229       description: Miêu tả
2230       created_at: Lúc tạo
2231       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
2232       ago_html: cách đây %{when}
2233   javascripts:
2234     close: Đóng
2235     share:
2236       title: Chia sẻ
2237       cancel: Hủy bỏ
2238       image: Hình ảnh
2239       link: Liên kết hoặc HTML
2240       long_link: Liên kết
2241       short_link: Liên kết Ngắn gọn
2242       geo_uri: URI geo
2243       embed: HTML
2244       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
2245       format: 'Định dạng:'
2246       scale: 'Tỷ lệ:'
2247       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
2248       download: Tải về
2249       short_url: URL Ngắn gọn
2250       include_marker: Ghim trên bản đồ
2251       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
2252       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
2253       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
2254       only_standard_layer: Chỉ có thể xuất lớp chuẩn ra hình ảnh
2255     embed:
2256       report_problem: Báo vấn đề
2257     key:
2258       title: Chú giải Bản đồ
2259       tooltip: Chú giải Bản đồ
2260       tooltip_disabled: Bảng Chú giải không có sẵn cho lớp này
2261     map:
2262       zoom:
2263         in: Phóng to
2264         out: Thu nhỏ
2265       locate:
2266         title: Bay tới Vị trí của Tôi
2267         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
2268       base:
2269         standard: Chuẩn
2270         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
2271         transport_map: Bản đồ Giao thông
2272         hot: Nhân đạo
2273       layers:
2274         header: Lớp Bản đồ
2275         notes: Ghi chú Bản đồ
2276         data: Dữ liệu Bản đồ
2277         gps: Tuyến đường GPS Công khai
2278         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
2279         title: Lớp
2280       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
2281       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
2282     site:
2283       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
2284       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
2285       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
2286       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
2287       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
2288       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
2289       queryfeature_tooltip: Thăm dò yếu tố
2290       queryfeature_disabled_tooltip: Phóng to để thăm dò yếu tố
2291     changesets:
2292       show:
2293         comment: Bình luận
2294         subscribe: Theo dõi
2295         unsubscribe: Không theo dõi
2296         hide_comment: ẩn
2297         unhide_comment: bỏ ẩn
2298     notes:
2299       new:
2300         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
2301           tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
2302           thích vấn đề. (Xin vui lòng đừng nhập thông tin cá nhân hoặc sao chép từ
2303           danh bạ hoặc bản đồ có bản quyền.)
2304         add: Thêm Ghi chú
2305       show:
2306         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
2307           các bình luận này cần được xác nhận lại.
2308         hide: Ẩn
2309         resolve: Giải quyết
2310         reactivate: Mở lại
2311         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
2312         comment: Bình luận
2313     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
2314       chuột vào đây.
2315     directions:
2316       ascend: Lên
2317       engines:
2318         graphhopper_bicycle: Xe đạp (GraphHopper)
2319         graphhopper_car: Xe hơi (GraphHopper)
2320         graphhopper_foot: Đi bộ (GraphHopper)
2321         mapquest_bicycle: Xe đạp (MapQuest)
2322         mapquest_car: Xe hơi (MapQuest)
2323         mapquest_foot: Đi bộ (MapQuest)
2324         osrm_car: Xe hơi (OSRM)
2325       descend: Xuống
2326       directions: Chỉ đường
2327       distance: Tầm xa
2328       errors:
2329         no_route: Không tìm thấy tuyến đường giữa hai địa điểm này.
2330         no_place: Rất tiếc, không tìm thấy địa điểm này.
2331       instructions:
2332         continue_without_exit: Chạy tiếp trên %{name}
2333         slight_right_without_exit: Nghiêng về bên phải vào %{name}
2334         offramp_right_without_exit: Đi vào lối ra bên phải vào %{name}
2335         onramp_right_without_exit: Quẹo phải vào lối bên phải vào %{name}
2336         endofroad_right_without_exit: Tới cuối đường quẹo phải vào %{name}
2337         merge_right_without_exit: Nhập sang phải vào %{name}
2338         fork_right_without_exit: Tới ngã ba quẹo phải vào %{name}
2339         turn_right_without_exit: Quẹo phải vào %{name}
2340         sharp_right_without_exit: Quẹo gắt bên phải vào %{name}
2341         uturn_without_exit: Quay trở lại vào %{name}
2342         sharp_left_without_exit: Quẹo gắt bên trái vào %{name}
2343         turn_left_without_exit: Quẹo trái vào %{name}
2344         offramp_left_without_exit: Đi vào lối ra bên trái vào %{name}
2345         onramp_left_without_exit: Quẹo phải vào lối bên trái vào %{name}
2346         endofroad_left_without_exit: Tới cuối đường quẹo trái vào %{name}
2347         merge_left_without_exit: Nhập sang trái vào %{name}
2348         fork_left_without_exit: Tới ngã ba quẹo trái vào %{name}
2349         slight_left_without_exit: Nghiêng về bên trái vào %{name}
2350         via_point_without_exit: (địa điểm trên đường)
2351         follow_without_exit: Chạy theo %{name}
2352         roundabout_without_exit: Tại bùng binh, đi ra tại %{name}
2353         leave_roundabout_without_exit: Đi ra khỏi bùng binh – %{name}
2354         stay_roundabout_without_exit: Chạy tiếp xung quanh bùng binh – %{name}
2355         start_without_exit: Bắt đầu tại cuối %{name}
2356         destination_without_exit: Tới nơi
2357         against_oneway_without_exit: Chạy ngược chiều trên %{name}
2358         end_oneway_without_exit: Kết thúc khúc một chiều trên %{name}
2359         roundabout_with_exit: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức %{name}
2360         turn_left_with_exit: Tới bùng binh quẹo trái vào %{name}
2361         slight_left_with_exit: Tới bùng binh nghiêng về bên trái vào %{name}
2362         turn_right_with_exit: Tới bùng binh quẹo phải vào %{name}
2363         slight_right_with_exit: Tới bùng binh nghiêng về bên phải vào %{name}
2364         continue_with_exit: Tới bùng binh đi thẳng vào %{name}
2365         unnamed: không tên
2366         courtesy: Chỉ đường do %{link} cung cấp
2367       time: Thời gian
2368     query:
2369       node: Nốt
2370       way: Lối
2371       relation: Quan hệ
2372       nothing_found: Không tìm thấy yếu tố nào
2373       error: 'Lỗi khi kết nối với %{server}: %{error}'
2374       timeout: Hết thời gian kết nối với %{server}
2375     context:
2376       directions_from: Chỉ đường từ đây
2377       directions_to: Chỉ đường tới đây
2378       add_note: Thêm ghi chú tại đây
2379       show_address: Xem địa chỉ
2380       query_features: Thăm dò yếu tố
2381       centre_map: Tập trung bản đồ tại đây
2382   redaction:
2383     edit:
2384       description: Miêu tả
2385       heading: Sửa đổi dãy ẩn
2386       submit: Lưu dãy ẩn
2387       title: Sửa đổi dãy ẩn
2388     index:
2389       empty: Không có dãy ẩn để xem.
2390       heading: Danh sách dãy ẩn
2391       title: Danh sách dãy ẩn
2392     new:
2393       description: Miêu tả
2394       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
2395       submit: Ẩn dãy phiên bản
2396       title: Đang ẩn dãy phiên bản
2397     show:
2398       description: 'Miêu tả:'
2399       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
2400       title: Đang xem dãy ẩn
2401       user: 'Người ẩn:'
2402       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
2403       destroy: Xóa dãy ẩn này
2404       confirm: Bạn có chắc không?
2405     create:
2406       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
2407     update:
2408       flash: Các thay đổi đã được lưu.
2409     destroy:
2410       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
2411         trong trước khi xóa dãy ẩn.
2412       flash: Đã xóa dãy ẩn.
2413       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
2414 ...