Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Dinhxuanduyet
5 # Author: Ioe2015
6 # Author: KhangND
7 # Author: Leducthn
8 # Author: Macofe
9 # Author: Minh Nguyen
10 # Author: Nemo bis
11 # Author: Ninomax
12 # Author: Phjtieudoc
13 # Author: Ruila
14 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
15 ---
16 vi:
17   time:
18     formats:
19       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
20       blog: '%d tháng %m năm %Y'
21   activerecord:
22     models:
23       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
24       changeset: Bộ thay đổi
25       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
26       country: Quốc gia
27       diary_comment: Bình luận Nhật ký
28       diary_entry: Mục Nhật ký
29       friend: Người bạn
30       language: Ngôn ngữ
31       message: Thư
32       node: Nốt
33       node_tag: Thẻ Nốt
34       notifier: Trình báo
35       old_node: Nốt Cũ
36       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
37       old_relation: Quan hệ Cũ
38       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
39       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
40       old_way: Lối Cũ
41       old_way_node: Nốt Lối Cũ
42       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
43       relation: Quan hệ
44       relation_member: Thành viên Quan hệ
45       relation_tag: Thẻ Quan hệ
46       session: Phiên
47       trace: Tuyến đường
48       tracepoint: Điểm Tuyến đường
49       tracetag: Thẻ Tuyến đường
50       user: Người dùng
51       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
52       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
53       way: Lối
54       way_node: Nốt Lối
55       way_tag: Thẻ Lối
56     attributes:
57       diary_comment:
58         body: Nội dung
59       diary_entry:
60         user: Người dùng
61         title: Tiêu đề
62         latitude: Vĩ độ
63         longitude: Kinh độ
64         language: Ngôn ngữ
65       friend:
66         user: Người dùng
67         friend: Người bạn
68       trace:
69         user: Người dùng
70         visible: Thấy được
71         name: Tên
72         size: Kích cỡ
73         latitude: Vĩ độ
74         longitude: Kinh độ
75         public: Công khai
76         description: Miêu tả
77       message:
78         sender: Người gửi
79         title: Tiêu đề
80         body: Nội dung
81         recipient: Người nhận
82       user:
83         email: Thư điện tử
84         active: Tích cực
85         display_name: Tên Hiển thị
86         description: Miêu tả
87         languages: Ngôn ngữ
88         pass_crypt: Mật khẩu
89   editor:
90     default: Mặc định (hiện là %{name})
91     potlatch:
92       name: Potlatch 1
93       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
94     id:
95       name: iD
96       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
97     potlatch2:
98       name: Potlatch 2
99       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
100     remote:
101       name: phần điều khiển từ xa
102       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
103   api:
104     notes:
105       comment:
106         opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
107         opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
108         commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
109         commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
110         closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
111         closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
112         reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
113         reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
114       rss:
115         title: Ghi chú OpenStreetMap
116         description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
117           khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
118         description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
119         opened: mở ghi chú (gần %{place})
120         commented: bình luận mới (gần %{place})
121         closed: đóng ghi chú (gần %{place})
122         reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
123       entry:
124         comment: Bình luận
125         full: Ghi chú đầy đủ
126   browse:
127     created: Tạo
128     closed: Đóng
129     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
130     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
131     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
132     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
133     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
134     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
135     version: Phiên bản
136     in_changeset: Bộ thay đổi
137     anonymous: vô danh
138     no_comment: (không miêu tả)
139     part_of: Trực thuộc
140     download_xml: Tải về XML
141     view_history: Xem Lịch sử
142     view_details: Xem Chi tiết
143     location: 'Vị trí:'
144     changeset:
145       title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
146       belongs_to: Tác giả
147       node: Các nốt (%{count})
148       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
149       way: Các lối (%{count})
150       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
151       relation: Các quan hệ (%{count})
152       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
153       comment: Bình luận (%{count})
154       hidden_commented_by: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách
155         đây %{when}</abbr>
156       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
157       changesetxml: Bộ thay đổi XML
158       osmchangexml: osmChange XML
159       feed:
160         title: Bộ thay đổi %{id}
161         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
162       join_discussion: Đăng nhập để tham gia thảo luận
163       discussion: Thảo luận
164       still_open: Bộ thay đổi đang mở – có thể thảo luận sau khi bộ thay đổi được
165         đóng.
166     node:
167       title: 'Nốt: %{name}'
168       history_title: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
169     way:
170       title: 'Lối: %{name}'
171       history_title: 'Lịch sử Lối: %{name}'
172       nodes: Các nốt
173       also_part_of:
174         one: trực thuộc lối %{related_ways}
175         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
176     relation:
177       title: 'Quan hệ: %{name}'
178       history_title: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
179       members: Các thành viên
180     relation_member:
181       entry_role: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
182       type:
183         node: Nốt
184         way: Lối
185         relation: Quan hệ
186     containing_relation:
187       entry: Quan hệ %{relation_name}
188       entry_role: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
189     not_found:
190       sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
191       type:
192         node: nốt
193         way: lối
194         relation: quan hệ
195         changeset: bộ thay đổi
196         note: ghi chú
197     timeout:
198       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
199       type:
200         node: nốt
201         way: lối
202         relation: quan hệ
203         changeset: bộ thay đổi
204         note: ghi chú
205     redacted:
206       redaction: Dãy ẩn %{id}
207       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
208         ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
209       type:
210         node: nốt
211         way: lối
212         relation: quan hệ
213     start_rjs:
214       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
215         duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
216         bộ dữ liệu này?
217       load_data: Tải Dữ liệu
218       loading: Đang tải…
219     tag_details:
220       tags: Thẻ
221       wiki_link:
222         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
223         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
224       wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
225       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
226       telephone_link: Gọi %{phone_number}
227     note:
228       title: 'Ghi chú: %{id}'
229       new_note: Ghi chú Mới
230       description: Miêu tả
231       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
232       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
233       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
234       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
235       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
236       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
237       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
238         %{when}</abbr>
239       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
240       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
241         %{when}</abbr>
242       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
243       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
244       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
245       report: Báo cáo ghi chú này
246     query:
247       title: Thăm dò Yếu tố
248       introduction: Nhấn chuột vào bản đồ để tìm những yếu tố lân cận.
249       nearby: Yếu tố lân cận
250       enclosing: Yếu tố bao gồm
251   changesets:
252     changeset_paging_nav:
253       showing_page: Trang %{page}
254       next: Sau »
255       previous: « Trước
256     changeset:
257       anonymous: Vô danh
258       no_edits: (không có thay đổi)
259       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
260     changesets:
261       id: ID
262       saved_at: Lưu vào lúc
263       user: Người dùng
264       comment: Tóm lược
265       area: Vùng
266     index:
267       title: Các bộ thay đổi
268       title_user: Những bộ thay đổi bởi %{user}
269       title_friend: Những bộ thay đổi bởi bạn bè của bạn
270       title_nearby: Những bộ thay đổi bởi người dùng ở gần
271       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
272       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
273       empty_user: Không có bộ thay đổi bởi người dùng này.
274       no_more: Không tìm thấy thêm bộ thay đổi.
275       no_more_area: Không có thêm bộ thay đổi trong khu vực này.
276       no_more_user: Không có thêm bộ thay đổi bởi người dùng này.
277       load_more: Tải thêm
278     timeout:
279       sorry: Rất tiếc, việc lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
280   changeset_comments:
281     comment:
282       comment: 'Nhận xét mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
283       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
284     comments:
285       comment: 'Nhận xét mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
286     index:
287       title_all: Thảo luận về bộ thay đổi tại OpenStreetMap
288       title_particular: 'Thảo luận về bộ thay đổi #%{changeset_id} tại OpenStreetMap'
289     timeout:
290       sorry: Rất tiếc, việc lấy danh sách lời tóm lược bộ thay đổi tốn quá nhiều thì
291         giờ.
292   diary_entries:
293     new:
294       title: Mục nhật ký mới
295       publish_button: Đăng
296     index:
297       title: Các nhật ký của các người dùng
298       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
299       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
300       user_title: Nhật ký của %{user}
301       in_language_title: Các mục nhật ký bằng %{language}
302       new: Mục nhật ký mới
303       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của tôi
304       no_entries: Chưa có mục nhật ký
305       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
306       older_entries: Mục cũ hơn
307       newer_entries: Mục mới hơn
308     edit:
309       title: Sửa đổi mục nhật ký
310       subject: 'Tiêu đề:'
311       body: 'Nội dung:'
312       language: 'Ngôn ngữ:'
313       location: 'Vị trí:'
314       latitude: 'Vĩ độ:'
315       longitude: 'Kinh độ:'
316       use_map_link: sử dụng bản đồ
317       save_button: Lưu
318       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
319     show:
320       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
321       user_title: Nhật ký của %{user}
322       leave_a_comment: Để lại nhận xét
323       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} để nhận xét'
324       login: Đăng nhập
325       save_button: Lưu
326     no_such_entry:
327       title: Mục nhật ký không tồn tại
328       heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
329       body: Rất tiếc, không có mục hoặc ghi chú trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy
330         kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
331     diary_entry:
332       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
333       comment_link: Nhận xét về mục này
334       reply_link: Trả lời mục này
335       comment_count:
336         zero: Chưa có bình luận
337         other: '%{count} bình luận'
338       edit_link: Sửa đổi mục này
339       hide_link: Ẩn mục này
340       confirm: Xác nhận
341       report: Báo cáo mục này
342     diary_comment:
343       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
344       hide_link: Ẩn bình luận này
345       confirm: Xác nhận
346       report: Báo cáo bình luận này
347     location:
348       location: 'Vị trí:'
349       view: Xem
350       edit: Sửa
351     feed:
352       user:
353         title: Các mục nhật ký của %{user}
354         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap từ %{user}
355       language:
356         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
357         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
358       all:
359         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
360         description: Những mục nhật ký gần đây từ người dùng OpenStreetMap
361     comments:
362       has_commented_on: '%{display_name} đã nhận xét về các mục nhật ký sau'
363       post: Mục nhật ký
364       when: Lúc đăng
365       comment: Nhận xét
366       ago: cách đây %{ago}
367       newer_comments: Các Nhận xét Mới hơn
368       older_comments: Các Nhận xét Cũ hơn
369   geocoder:
370     search:
371       title:
372         latlon: Kết quả <a href="https://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
373         ca_postcode: Kết quả <a href="https://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
374         osm_nominatim: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
375           Nominatim</a>
376         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
377         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
378           Nominatim</a>
379         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
380     search_osm_nominatim:
381       prefix:
382         aerialway:
383           cable_car: Xe Cáp treo Lớn
384           chair_lift: Ghế Cáp treo
385           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
386           gondola: Xe Cáp treo Nhỏ
387           pylon: Cột tháp
388           station: Trạm Cáp treo
389         aeroway:
390           aerodrome: Sân bay
391           airstrip: Bãi hạ cánh
392           apron: Sân Đậu Máy bay
393           gate: Cổng
394           hangar: Nhà Máy bay
395           helipad: Sân bay Trực thăng
396           runway: Đường băng
397           taxiway: Đường lăn
398           terminal: Nhà ga Sân bay
399         amenity:
400           animal_shelter: Trạm Bảo vệ Động vật
401           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
402           atm: Máy Rút tiền Tự động
403           bank: Ngân hàng
404           bar: Quán rượu
405           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
406           bench: Ghế
407           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
408           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
409           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
410           boat_rental: Cho thuê Tàu
411           brothel: Nhà chứa
412           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
413           bus_station: Bến Xe buýt
414           cafe: Quán Cà phê
415           car_rental: Chỗ Mướn Xe
416           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
417           car_wash: Tiệm Rửa Xe
418           casino: Sòng bạc
419           charging_station: Trạm Sạc Pin
420           childcare: Nhà Giữ Trẻ
421           cinema: Rạp phim
422           clinic: Phòng khám
423           clock: Đồng hồ
424           college: Trường Cao đẳng
425           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
426           courthouse: Tòa
427           crematorium: Lò Hỏa táng
428           dentist: Nha sĩ
429           doctors: Bác sĩ
430           drinking_water: Vòi Nước uống
431           driving_school: Trường Lái xe
432           embassy: Tòa Đại sứ
433           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
434           ferry_terminal: Trạm Phà
435           fire_station: Trạm Cứu hỏa
436           food_court: Khu Ẩm thực
437           fountain: Vòi nước
438           fuel: Cây xăng
439           gambling: Xe Cáp treo Lớn
440           grave_yard: Nghĩa địa
441           hospital: Bệnh viện
442           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
443           ice_cream: Tiệm Kem
444           kindergarten: Tiểu học
445           library: Thư viện
446           marketplace: Chợ phiên
447           monastery: Nhà tu
448           motorcycle_parking: Chỗ Đậu Xe máy
449           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
450           nursing_home: Viện Dưỡng lão
451           office: Văn phòng
452           parking: Chỗ Đậu xe
453           parking_entrance: Lối vào Bãi đậu xe
454           parking_space: Chỗ Đậu xe
455           pharmacy: Nhà thuốc
456           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
457           police: Cảnh sát
458           post_box: Hòm thư
459           post_office: Bưu điện
460           preschool: Trường Mầm non
461           prison: Nhà tù
462           pub: Quán rượu
463           public_building: Tòa nhà Công cộng
464           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
465           restaurant: Nhà hàng
466           retirement_home: Nhà về hưu
467           sauna: Nhà Tắm hơi
468           school: Trường học
469           shelter: Nơi Trú ẩn
470           shop: Tiệm
471           shower: Vòi tắm
472           social_centre: Hội trường
473           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
474           social_facility: Cơ quan Xã hội
475           studio: Studio
476           swimming_pool: Hồ tắm
477           taxi: Taxi
478           telephone: Điện thoại Công cộng
479           theatre: Nhà hát
480           toilets: Vệ sinh
481           townhall: Thị sảnh
482           university: Trường Đại học
483           vending_machine: Máy Bán hàng
484           veterinary: Phẫu thuật Thú y
485           village_hall: Trụ sở Làng
486           waste_basket: Thùng rác
487           waste_disposal: Thùng rác
488           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
489         boundary:
490           administrative: Biên giới Hành chính
491           census: Biên giới Điều tra Dân số
492           national_park: Vườn quốc gia
493           protected_area: Khu bảo tồn
494         bridge:
495           aqueduct: Cống nước
496           suspension: Cầu Treo
497           swing: Cầu Quay
498           viaduct: Cầu Cạn
499           "yes": Cầu
500         building:
501           "yes": Tòa nhà
502         craft:
503           brewery: Nhà máy Bia
504           carpenter: Thợ Đóng Đồ Gỗ
505           electrician: Thợ Lắp điện
506           gardener: Thợ Làm vườn
507           painter: Thợ Sơn
508           photographer: Nhà Chụp hình
509           plumber: Thợ Sửa Ống nước
510           shoemaker: Thợ Đóng giày
511           tailor: Tiệm May
512           "yes": Doanh nghiệp Thủ công
513         emergency:
514           ambulance_station: Trạm Xe cứu thương
515           defibrillator: Máy Khử Rung Tim
516           landing_site: Nơi Hạ cánh Khẩn cấp
517           phone: Điện thoại Khẩn cấp
518           "yes": Khẩn cấp
519         highway:
520           abandoned: Đường Bỏ hoang
521           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
522           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
523           bus_stop: Trạm Xe buýt
524           construction: Đường Đang Xây
525           corridor: Hành lang
526           cycleway: Đường Xe đạp
527           elevator: Thang máy
528           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
529           footway: Đường Đi bộ
530           ford: Khúc Sông Cạn
531           give_way: Bảng Nhường đường
532           living_street: Đường Hàng xóm
533           milestone: Mốc
534           motorway: Đường Cao tốc
535           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
536           motorway_link: Đường Cao tốc
537           passing_place: Nơi Vượt qua
538           path: Lối
539           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
540           platform: Sân ga
541           primary: Đường Chính
542           primary_link: Đường Chính
543           proposed: Đường được Đề nghị
544           raceway: Đường đua
545           residential: Ngõ Dân cư
546           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
547           road: Đường
548           secondary: Đường Lớn
549           secondary_link: Đường Lớn
550           service: Ngách
551           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
552           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
553           steps: Cầu thang
554           stop: Bảng Dừng lại
555           street_lamp: Đèn Đường phố
556           tertiary: Phố
557           tertiary_link: Phố
558           track: Đường mòn
559           traffic_signals: Đèn Giao thông
560           trail: Đường mòn
561           trunk: Xa lộ
562           trunk_link: Xa lộ
563           unclassified: Ngõ
564           "yes": Đường
565         historic:
566           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
567           battlefield: Chiến trường
568           boundary_stone: Mốc Biên giới
569           building: Tòa nhà Lịch sử
570           bunker: Boong ke
571           castle: Lâu đài
572           church: Nhà thờ
573           city_gate: Cổng Thành phố
574           citywalls: Tường Thành phố
575           fort: Pháo đài
576           heritage: Nơi Di sản
577           house: Nhà ở
578           icon: Thánh tượng
579           manor: Trang viên
580           memorial: Vật Tưởng niệm
581           mine: Mỏ
582           mine_shaft: Hầm Mỏ
583           monument: Công trình Tưởng niệm
584           roman_road: Đường La Mã
585           ruins: Tàn tích
586           stone: Đá
587           tomb: Mộ
588           tower: Tháp
589           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
590           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
591           wreck: Xác Tàu Đắm
592           "yes": Nơi Lịch sử
593         junction:
594           "yes": Giao lộ
595         landuse:
596           allotments: Khu Vườn Gia đình
597           basin: Lưu vực
598           brownfield: Cánh đồng Nâu
599           cemetery: Nghĩa địa
600           commercial: Khu vực Thương mại
601           conservation: Bảo tồn
602           construction: Công trường Xây dựng
603           farm: Trại
604           farmland: Trại
605           farmyard: Sân Trại
606           forest: Rừng Trồng Cây
607           garages: Ga ra
608           grass: Cỏ
609           greenfield: Cánh đồng Xanh
610           industrial: Khu vực Công nghiệp
611           landfill: Nơi Đổ Rác
612           meadow: Đồng cỏ
613           military: Khu vực Quân sự
614           mine: Mỏ
615           orchard: Vườn Cây
616           quarry: Mỏ Đá
617           railway: Đường sắt
618           recreation_ground: Sân Giải trí
619           reservoir: Bể nước
620           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
621           residential: Khu vực Nhà ở
622           retail: Khu vực Buôn bán
623           road: Đất của con Đường
624           village_green: Sân Làng
625           vineyard: Vườn Nho
626           "yes": Sử dụng đất
627         leisure:
628           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
629           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
630           common: Đất Công
631           dog_park: Công viên Chó
632           fishing: Hồ Đánh cá
633           fitness_centre: Trung tâm Thể dục
634           fitness_station: Trạm Thể dục
635           garden: Vườn
636           golf_course: Sân Golf
637           horse_riding: Cưỡi Ngựa
638           ice_rink: Sân băng
639           marina: Bến tàu
640           miniature_golf: Golf Nhỏ
641           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
642           park: Công viên
643           pitch: Sân cỏ
644           playground: Sân chơi
645           recreation_ground: Sân Giải trí
646           resort: Khu Nghỉ mát
647           sauna: Nhà Tắm hơi
648           slipway: Bến tàu
649           sports_centre: Trung tâm Thể thao
650           stadium: Sân vận động
651           swimming_pool: Hồ Bơi
652           track: Đường Chạy
653           water_park: Công viên Nước
654           "yes": Giải trí
655         man_made:
656           adit: Lối vào
657           beacon: Đèn hiệu
658           beehive: Tổ ong
659           breakwater: Đê chắn sóng
660           bridge: Cầu
661           bunker_silo: Boong ke
662           chimney: Ống khói
663           crane: Cần cẩu
664           dolphin: Cột neo đậu
665           embankment: Đê
666           flagpole: Cột cờ
667           gasometer: Máy Đo Khí
668           groyne: Đê biển
669           kiln: Lò
670           lighthouse: Hải đăng
671           mast: Cột
672           mine: Mỏ
673           mineshaft: Hầm Mỏ
674           monitoring_station: Trạm quan sát bằng camera
675           petroleum_well: Giếng dầu
676           pier: Cầu tàu
677           pipeline: Ống dẫn
678           silo: Xi lô
679           storage_tank: Bể chứa
680           tower: Tháp
681           wastewater_plant: Nhà máy Nước thải
682           watermill: Cối xay nước
683           water_tower: Tháp nước
684           water_well: Giếng
685           water_works: Nhà máy Nước
686           windmill: Cối xay gió
687           works: Nhà máy
688           "yes": Nhân tạo
689         military:
690           airfield: Sân bay Không quân
691           barracks: Trại Lính
692           bunker: Boong ke
693           "yes": Quân sự
694         mountain_pass:
695           "yes": Đèo
696         natural:
697           bay: Vịnh
698           beach: Bãi biển
699           cape: Mũi đất
700           cave_entrance: Cửa vào Hang
701           cliff: Vách đá
702           crater: Miệng Núi
703           dune: Cồn cát
704           fell: Đồi Cằn cỗi
705           fjord: Vịnh hẹp
706           forest: Rừng
707           geyser: Mạch nước Phun
708           glacier: Sông băng
709           grassland: Đồng cỏ
710           heath: Bãi Hoang
711           hill: Đồi
712           island: Đảo
713           land: Đất
714           marsh: Đầm lầy
715           moor: Truông
716           mud: Bùn
717           peak: Đỉnh
718           point: Mũi đất
719           reef: Rạn san hô
720           ridge: Luống đất
721           rock: Đá
722           saddle: Đèo
723           sand: Cát
724           scree: Sườn Núi Đá
725           scrub: Đất Bụi rậm
726           spring: Suối
727           stone: Đá
728           strait: Eo biển
729           tree: Cây
730           valley: Thung lũng
731           volcano: Núi lửa
732           water: Nước
733           wetland: Đầm lầy
734           wood: Rừng
735         office:
736           accountant: Kế toán viên
737           administrative: Công sở
738           architect: Kiến trúc sư
739           association: Hiệp hội
740           company: Công ty
741           educational_institution: Học viện
742           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
743           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
744           government: Văn phòng Chính phủ
745           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
746           it: Văn phòng CNTT
747           lawyer: Luật sư
748           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
749           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
750           travel_agent: Văn phòng Du lịch
751           "yes": Văn phòng
752         place:
753           allotments: Khu Vườn Gia đình
754           city: Thành phố
755           country: Quốc gia
756           county: Quận hạt
757           farm: Trại
758           hamlet: Xóm
759           house: Nhà ở
760           houses: Dãy Nhà
761           island: Đảo
762           islet: Đảo Nhỏ
763           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
764           locality: Địa phương
765           municipality: Đô thị
766           neighbourhood: Hàng xóm
767           postcode: Mã Bưu chính
768           region: Miền
769           sea: Biển
770           square: Quảng trường
771           state: Tỉnh bang
772           subdivision: Hàng xóm
773           suburb: Ngoại ô
774           town: Thị xã/trấn
775           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
776           village: Làng
777           "yes": Nơi
778         railway:
779           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
780           construction: Đường sắt Đang Xây
781           disused: Đường sắt Không hoạt động
782           funicular: Đường sắt Leo núi
783           halt: Ga Xép
784           junction: Ga Đầu mối
785           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
786           light_rail: Đường sắt Nhẹ
787           miniature: Đường sắt Nhỏ
788           monorail: Đường sắt Một ray
789           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
790           platform: Ke ga
791           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
792           proposed: Đường sắt được Đề nghị
793           spur: Đường sắt Phụ
794           station: Nhà ga
795           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
796           subway: Đường ngầm
797           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
798           switch: Ghi Đường sắt
799           tram: Đường Xe điện
800           tram_stop: Ga Xép Điện
801         shop:
802           alcohol: Tiệm Rượu
803           antiques: Tiệm Đồ cổ
804           art: Tiệm Nghệ phẩm
805           bakery: Tiệm Bánh
806           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
807           beverages: Tiệm Đồ uống
808           bicycle: Tiệm Xe đạp
809           books: Tiệm Sách
810           boutique: Tiệm Thời trang
811           butcher: Hàng Thịt
812           car: Tiệm Xe hơi
813           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
814           car_repair: Tiệm Sửa Xe
815           carpet: Tiệm Thảm
816           charity: Cửa hàng Từ thiện
817           chemist: Tiệm Dược phẩm
818           clothes: Tiệm Quần áo
819           computer: Tiệm Máy tính
820           confectionery: Tiệm Kẹo
821           convenience: Tiệm Tiện lợi
822           copyshop: Tiệm In ấn
823           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
824           deli: Deli
825           department_store: Cửa hàng Bách hóa
826           discount: Cửa hàng Giảm giá
827           doityourself: Tiệm Ngũ kim
828           dry_cleaning: Hấp tẩy
829           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
830           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
831           farm: Tiệm Nông cụ
832           fashion: Tiệm Thời trang
833           fish: Tiệm Cá
834           florist: Tiệm Hoa
835           food: Tiệm Thực phẩm
836           funeral_directors: Nhà tang lễ
837           furniture: Tiệm Đồ đạc
838           gallery: Thư viện Ảnh
839           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
840           general: Tiệm Đồ
841           gift: Tiệm Quà tặng
842           greengrocer: Tiệm Rau quả
843           grocery: Tiệm Tạp phẩm
844           hairdresser: Tiệm Làm tóc
845           hardware: Tiệm Ngũ kim
846           hifi: Cửa hàng Hi-fi
847           houseware: Cửa hàng gia dụng
848           jewelry: Tiệm Kim hoàn
849           kiosk: Quán
850           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
851           lottery: Xổ số
852           mall: Trung tâm Mua sắm
853           market: Chợ
854           massage: Xoa bóp
855           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
856           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
857           music: Tiệm Nhạc
858           newsagent: Tiệm Báo
859           optician: Tiệm Kính mắt
860           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
861           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
862           paint: Tiệm Sơn
863           pet: Tiệm Vật nuôi
864           pharmacy: Nhà thuốc
865           photo: Tiệm Rửa Hình
866           seafood: Đổ biển
867           second_hand: Tiệm Mua lại
868           shoes: Tiệm Giày
869           sports: Tiệm Thể thao
870           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
871           supermarket: Siêu thị
872           tailor: Tiệm May
873           ticket: Tiệm Vé
874           tobacco: Tiệm Thuốc lá
875           toys: Tiệm Đồ chơi
876           travel_agency: Văn phòng Du lịch
877           tyres: Tiệm Lốp xe
878           vacant: Tiệm Đóng cửa
879           video: Tiệm Phim
880           wine: Tiệm Rượu
881           "yes": Tiệm
882         tourism:
883           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
884           apartment: Khu chung cư
885           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
886           attraction: Nơi Du lịch
887           bed_and_breakfast: Nhà trọ
888           cabin: Túp lều
889           camp_site: Nơi Cắm trại
890           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
891           chalet: Nhà ván
892           gallery: Phòng Tranh
893           guest_house: Nhà khách
894           hostel: Nhà trọ
895           hotel: Khách sạn
896           information: Thông tin
897           motel: Khách sạn Dọc đường
898           museum: Bảo tàng
899           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
900           theme_park: Công viên Giải trí
901           viewpoint: Thắng cảnh
902           zoo: Vườn thú
903         tunnel:
904           culvert: Cống
905           "yes": Đường hầm
906         waterway:
907           artificial: Dòng nước Nhân tạo
908           boatyard: Bãi Thuyền
909           canal: Kênh
910           dam: Đập
911           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
912           ditch: Mương
913           dock: Vũng tàu
914           drain: Cống
915           lock: Âu tàu
916           lock_gate: Âu tàu
917           mooring: Cột neo tàu
918           rapids: Thác ghềnh
919           river: Sông
920           stream: Dòng suối
921           wadi: Dòng sông Vào mùa
922           waterfall: Thác
923           weir: Đập Tràn
924           "yes": Đường thủy
925       admin_levels:
926         level2: Biên giới Quốc gia
927         level4: Biên giới Tỉnh bang
928         level5: Biên giới Miền
929         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
930         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
931         level9: Biên giới Làng
932         level10: Biên giới Khu phố
933     description:
934       title:
935         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
936           Nominatim</a>
937         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
938       types:
939         cities: Thành phố
940         towns: Thị xã
941         places: Địa điểm
942     results:
943       no_results: Không tìm thấy kết quả
944       more_results: Thêm kết quả
945   issues:
946     index:
947       title: Vấn đề
948       select_status: Chọn Trạng thái
949       select_type: Chọn Loại
950       select_last_updated_by: Chọn Người Cập nhật Cuối cùng
951       reported_user: Người dùng Báo cáo
952       not_updated: Không được Cập nhật
953       search: Tìm kiếm
954       search_guidance: 'Tìm kiếm Vấn đề:'
955       user_not_found: Người dùng không tồn tại
956       issues_not_found: Không tìm thấy vấn đề
957       status: Trạng thái
958       reports: Báo cáo
959       last_updated: Lần Cập nhật Cuối
960       last_updated_time_html: <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
961       last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
962         bởi %{user}
963       link_to_reports: Xem Báo cáo
964       reports_count:
965         one: 1 Báo cáo
966         other: '%{count} Báo cáo'
967       reported_item: Mục Báo cáo
968       states:
969         ignored: Bỏ qua
970         open: Mở
971         resolved: Giải quyết
972     update:
973       new_report: Lời báo cáo của bạn đã được gửi thành công
974       successful_update: Lời báo cáo của bạn đã được cập nhật thành công
975       provide_details: Vui lòng cung cấp các chi tiết được yêu cầu
976     show:
977       title: 'Vấn đề %{status} #%{issue_id}'
978       reports:
979         zero: Không có báo cáo
980         one: 1 báo cáo
981         other: '%{count} báo cáo'
982       report_created_at: Báo cáo lần đầu tiên vào %{datetime}
983       last_resolved_at: Giải quyết lần cuối cùng vào %{datetime}
984       last_updated_at: Cập nhật lần cuối cùng vào %{datetime} bởi %{displayname}
985       resolve: Giải quyết
986       ignore: Bỏ qua
987       reopen: Mở lại
988       reports_of_this_issue: Báo cáo về Vấn đề này
989       read_reports: Báo cáo Đã đọc
990       new_reports: Báo cáo Mới
991       other_issues_against_this_user: Vấn đề khác do người dùng này gây ra
992       no_other_issues: Không có vấn đề khác do người dùng ngày gây ra.
993       comments_on_this_issue: Bình luận về vấn đề này
994     resolve:
995       resolved: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Giải quyết”
996     ignore:
997       ignored: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Bỏ qua”
998     reopen:
999       reopened: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Mở”
1000     comments:
1001       created_at: Vào %{datetime}
1002       reassign_param: Chỉ định lại Vấn đề?
1003     reports:
1004       updated_at: Vào %{datetime}
1005       reported_by_html: Báo cáo là %{category} bởi %{user}
1006     helper:
1007       reportable_title:
1008         diary_comment: '%{entry_title}, bình luận #%{comment_id}'
1009         note: 'Ghi chú #%{note_id}'
1010   issue_comments:
1011     create:
1012       comment_created: Bình luận của bạn đã được tạo ra thành công
1013   reports:
1014     new:
1015       title_html: Báo cáo %{link}
1016       missing_params: Không thể tạo báo cáo mới
1017       details: Vui lòng cung cấp thêm chi tiết về vấn đề (yêu cầu).
1018       select: 'Chọn lý do bạn báo cáo vấn đề này:'
1019       disclaimer:
1020         intro: 'Trước khi bạn gửi báo cáo cho nhóm điều hành viên, xin hãy chắc chắn:'
1021         not_just_mistake: Bạn chắc chắn rằng vấn đề không chỉ là vụ nhầm lẫn
1022         unable_to_fix: Bạn không thể giải quyết vấn đề một mình hoặc với sự giúp đỡ
1023           của những người khác trong cộng đồng
1024         resolve_with_user: Bạn đã cố gắng giải quyết vấn đề với người dùng gây vấn
1025           đề nhưng không thành công
1026       categories:
1027         diary_entry:
1028           spam_label: Mục nhật ký này là hoặc chứa rác (spam)
1029           offensive_label: Mục nhật ký này tục tĩu hoặc xúc phạm
1030           threat_label: Mục nhật ký này đe họa người nào đó
1031           other_label: Khác
1032         diary_comment:
1033           spam_label: Bình luận nhật ký này là hoặc chứa rác (spam)
1034           offensive_label: Bình luận nhật ký này tục tĩu hoặc xúc phạm
1035           threat_label: Bình luận nhật ký này hăm họa người nào đó
1036           other_label: Khác
1037         user:
1038           spam_label: Trang cá nhân này là hoặc chứa rác (spam)
1039           offensive_label: Trang cá nhân này tục tĩu hoặc xúc phạm
1040           threat_label: Trang cá nhân này đe dọa người nào đó
1041           vandal_label: Người dùng này phá hoại
1042           other_label: Khác
1043         note:
1044           spam_label: Ghi chú này là rác (spam)
1045           personal_label: Ghi chú này chứa thông tin cá nhân
1046           abusive_label: Ghi chú này đe dọa
1047           other_label: Khác
1048     create:
1049       successful_report: Lời báo cáo của bạn đã được gửi thành công
1050       provide_details: Vui lòng cung cấp các chi tiết được yêu cầu
1051   layouts:
1052     logo:
1053       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
1054     home: Về Vị trí Nhà ở
1055     logout: Đăng xuất
1056     log_in: Đăng nhập
1057     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
1058     sign_up: Mở Tài khoản
1059     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1060     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
1061     edit: Sửa đổi
1062     history: Lịch sử
1063     export: Xuất
1064     issues: Vấn đề
1065     data: Dữ liệu
1066     export_data: Xuất Dữ liệu
1067     gps_traces: Tuyến GPS
1068     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
1069     user_diaries: Nhật ký
1070     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
1071     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
1072     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
1073     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
1074     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
1075       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
1076     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
1077     partners_ucl: UCL
1078     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1079     partners_partners: các công ty bảo trợ
1080     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
1081       hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1082     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
1083       lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1084     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
1085     help: Trợ giúp
1086     about: Giới thiệu
1087     copyright: Bản quyền
1088     community: Cộng đồng
1089     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
1090     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
1091     foundation: Quỹ OpenStreetMap
1092     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
1093     make_a_donation:
1094       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
1095       text: Quyên góp
1096     learn_more: Tìm hiểu Thêm
1097     more: Thêm
1098   notifier:
1099     diary_comment_notification:
1100       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký'
1101       hi: Chào %{to_user},
1102       header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây tại OpenStreetMap
1103         với tiêu đề %{subject}:'
1104       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
1105         hoặc trả lời tại %{replyurl}
1106     message_notification:
1107       hi: Chào %{to_user},
1108       header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
1109       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời
1110         tại %{replyurl}
1111     friend_notification:
1112       hi: Chào %{to_user},
1113       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
1114       had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
1115       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1116       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1117     gpx_notification:
1118       greeting: Chào bạn,
1119       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1120       with_description: với miêu tả
1121       and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
1122       and_no_tags: và không có thẻ
1123       failure:
1124         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
1125         failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
1126         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1127         more_info_2: 'vấn đề này tại:'
1128         import_failures_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=vi
1129       success:
1130         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
1131         loaded_successfully: |-
1132           %{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số
1133           %{possible_points} điểm.
1134     signup_confirm:
1135       subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
1136       greeting: Chào bạn!
1137       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1138       confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
1139         Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
1140         bạn:'
1141       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
1142         thông tin về cách bắt đầu.
1143     email_confirm:
1144       subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
1145     email_confirm_plain:
1146       greeting: Chào bạn,
1147       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1148         thành %{new_address}.
1149       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1150         để xác nhận thay đổi này.
1151     email_confirm_html:
1152       greeting: Chào bạn,
1153       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1154         thành %{new_address}.
1155       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1156         để xác nhận thay đổi này.
1157     lost_password:
1158       subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
1159     lost_password_plain:
1160       greeting: Chào bạn,
1161       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1162         có địa chỉ thư điện tử này.
1163       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1164         để đặt lại mật khẩu.
1165     lost_password_html:
1166       greeting: Chào bạn,
1167       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1168         có địa chỉ thư điện tử này.
1169       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1170         để đặt lại mật khẩu.
1171     note_comment_notification:
1172       anonymous: Người dùng vô danh
1173       greeting: Chào bạn,
1174       commented:
1175         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
1176           bạn'
1177         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
1178           mà bạn đang quan tâm'
1179         your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
1180           %{place}.'
1181         commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
1182           bản đồ gần %{place}.'
1183       closed:
1184         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
1185         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
1186           bạn đang quan tâm'
1187         your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1188         commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
1189           ghi chú gần %{place}.'
1190       reopened:
1191         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
1192         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
1193           đang quan tâm'
1194         your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1195         commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
1196           chú gần %{place}.'
1197       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1198     changeset_comment_notification:
1199       hi: Chào %{to_user},
1200       greeting: Chào bạn,
1201       commented:
1202         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1203           của bạn'
1204         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1205           mà bạn đang quan tâm'
1206         your_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi do bạn lưu vào
1207           %{time}'
1208         commented_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi mà bạn
1209           đang theo dõi do %{changeset_author} lưu vào %{time}'
1210         partial_changeset_with_comment: với lời bình luận “%{changeset_comment}”
1211         partial_changeset_without_comment: không có lời bình luận
1212       details: Xem chi tiết về bộ thay đổi tại %{url}.
1213       unsubscribe: Để ngừng nhận các thông báo về bộ thay đổi này, mở %{url} và bấm
1214         “Không theo dõi”.
1215   messages:
1216     inbox:
1217       title: Hộp thư
1218       my_inbox: Hộp thư đến
1219       outbox: đã gửi
1220       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1221       new_messages: '%{count} thư mới'
1222       old_messages: '%{count} thư cũ'
1223       from: Từ
1224       subject: Tiêu đề
1225       date: Ngày
1226       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1227       people_mapping_nearby: những người ở gần
1228     message_summary:
1229       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1230       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1231       reply_button: Trả lời
1232       destroy_button: Xóa
1233     new:
1234       title: Gửi thư
1235       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1236       subject: Tiêu đề
1237       body: Nội dung
1238       send_button: Gửi
1239       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1240     create:
1241       message_sent: Thư đã gửi
1242       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
1243         tục gửi thư.
1244     no_such_message:
1245       title: Thư không tồn tại
1246       heading: Thư không tồn tại
1247       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1248     outbox:
1249       title: Hộp thư đã gửi
1250       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1251       inbox: thư đến
1252       outbox: thư đã gửi
1253       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1254       to: Tới
1255       subject: Tiêu đề
1256       date: Ngày
1257       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1258       people_mapping_nearby: những người ở gần
1259     reply:
1260       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
1261         lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1262         xác để trả lời.
1263     show:
1264       title: Đọc thư
1265       from: Từ
1266       subject: Tiêu đề
1267       date: Ngày
1268       reply_button: Trả lời
1269       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1270       destroy_button: Xóa
1271       back: Quay lại
1272       to: Tới
1273       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
1274         một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1275         xác để đọc nó.
1276     sent_message_summary:
1277       destroy_button: Xóa
1278     mark:
1279       as_read: Thư đã đọc
1280       as_unread: Thư chưa đọc
1281     destroy:
1282       destroyed: Đã xóa thư
1283   site:
1284     about:
1285       next: Tiếp
1286       copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
1287       used_by: '%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng ngàn trang Web, ứng dụng
1288         di động, và thiết bị phần cứng'
1289       lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và
1290         bảo quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ
1291         ở khắp thế giới.
1292       local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
1293       local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
1294         người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
1295         đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
1296       community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
1297       community_driven_html: |-
1298         Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
1299         Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
1300         Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc <a href='https://blog.openstreetmap.org'>Blog OpenStreetMap</a>, các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
1301         <a href='https://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='https://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
1302       open_data_title: Dữ liệu Mở
1303       open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng
1304         nó cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người
1305         đóng góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên
1306         dữ liệu theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết
1307         quả dưới cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
1308         Bản quyền và Giấy phép</a>.'
1309       legal_title: Pháp luật
1310       legal_html: |-
1311         Trang Web này và nhiều dịch vụ có liên quan được hoạt động chính thức bởi <a href='https://osmfoundation.org/?uselang=vi'>Quỹ OpenStreetMap</a> (OSMF) thay mặt cho cộng đồng. Việc sử dụng các dịch vụ do OSMF hoạt động phải tuân theo <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy?uselang=vi">các Quy định Sử dụng Hợp lý</a> và <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi">Quy định về Quyền Riêng tư</a> của chúng tôi.
1312         <br>
1313         Xin vui lòng <a href='https://osmfoundation.org/Contact?uselang=vi'>liên lạc với OSMF</a> nếu bạn có thắc mắc về giấy phép, bản quyền, hoặc thắc mắc khác về pháp luật.
1314         <br>
1315         OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều là <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OSM</a>.
1316       partners_title: Nhà bảo trợ
1317     copyright:
1318       foreign:
1319         title: Thông tin về bản dịch này
1320         text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
1321           trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1322         english_link: nguyên bản tiếng Anh
1323       native:
1324         title: Giới thiệu về trang này
1325         text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của
1326           trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1327         native_link: bản dịch tiếng Việt
1328         mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1329       legal_babble:
1330         title_html: Bản quyền và Giấy phép
1331         intro_1_html: |-
1332           OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
1333           href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
1334           Commons</a> (ODbL) bởi <a href="https://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
1335         intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
1336           phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
1337           và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
1338           các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng
1339           giấy phép. <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp
1340           lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1341         intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành
1342           theo giấy phép <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
1343           \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1344         credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1345         credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người
1346           đóng góp vào OpenStreetMap”.
1347         credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
1348           Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ
1349           của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA.
1350           Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">trang
1351           bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
1352           muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt
1353           liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện
1354           không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi
1355           gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
1356           trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
1357           creativecommons.org.
1358         credit_3_html: |-
1359           Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
1360           Ví dụ:
1361         attribution_example:
1362           alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1363           title: Ví dụ ghi công
1364         more_title_html: Tìm hiểu thêm
1365         more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và
1366           cách ghi công chúng tôi tại <a href="https://osmfoundation.org/Licence">trang
1367           giấy phép Quỹ OSM</a>.
1368         more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
1369           thể cung cấp API miễn phí cho bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">Quy
1370           định Sử dụng API</a>, <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">Quy
1371           định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">Quy
1372           định Sử dụng Nominatim</a>.
1373         contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1374         contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá
1375           nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát
1376           quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
1377         contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="https://data.wien.gv.at/">Bang
1378           Viên</a> (theo <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
1379           BY</a>), <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
1380           Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="https://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
1381           sửa đổi CC BY Áo</a>).'
1382         contributors_au_html: '<strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa
1383           trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.'
1384         contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
1385           GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và
1386           StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
1387         contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
1388           liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập
1389           hợp dữ liệu khác theo \n<a href=\"https://www.maanmittauslaitos.fi/en/opendata-licence-version1\">Giấy
1390           phép dữ liệu mở NLS</a>."
1391         contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
1392           (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
1393         contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND
1394           (<a href="https://www.and.com">www.and.com</a>)'
1395         contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1396           từ <a href="https://data.linz.govt.nz/">Dịch vụ Dữ liệu LINZ</a> và được
1397           phát hành theo giấy phép <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.vi">CC
1398           BY 4.0</a>.'
1399         contributors_si_html: "<strong>Slovenia</strong>: Bao gồm dữ liệu từ \n<a
1400           href=\"http://www.gu.gov.si/en/\">Cơ quan Khảo sát và Bản đồ</a> và\n<a
1401           href=\"http://www.mkgp.gov.si/en/\">Cục Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Thức
1402           ăn</a>\n(thông tin công cộng của Slovenia)."
1403         contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
1404           cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
1405           lưu.'
1406         contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
1407           Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12.'
1408         contributors_footer_1_html: |-
1409           Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
1410           href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
1411         contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
1412           ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
1413           chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
1414         infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1415         infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
1416           bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
1417           các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1418         infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
1419           vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
1420           xin vui lòng tham khảo <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
1421           trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang
1422           khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1423         trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Nhãn hiệu
1424         trademarks_1_html: OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map
1425           đều là nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OpenStreetMap. Nếu bạn có thắc mắc về cách
1426           sử dụng các nhãn hiệu này, xin vui lòng tham khảo <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy?uselang=vi">Quy
1427           định về nhãn hiệu</a> của chúng tôi.
1428     index:
1429       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1430       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1431       permalink: Liên kết Thường trực
1432       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1433       createnote: Thêm ghi chú
1434       license:
1435         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
1436           hành theo giấy phép mở
1437       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
1438         đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1439     edit:
1440       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1441       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép
1442         sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1443       user_page_link: trang cá nhân
1444       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1445       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ
1446         OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">tải
1447         về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
1448         cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1449       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
1450         hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
1451         Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1452       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
1453         tại https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
1454       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
1455         bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1456       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1457       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
1458         trong HTML.
1459     export:
1460       title: Xuất
1461       area_to_export: Vùng để Xuất
1462       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
1463       format_to_export: Định dạng Xuất
1464       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
1465       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
1466       embeddable_html: HTML để Nhúng
1467       licence: Giấy phép
1468       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
1469         phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
1470       too_large:
1471         advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
1472           một trong những nguồn bên dưới:'
1473         body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
1474           lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
1475           từ một dịch vụ sau:'
1476         planet:
1477           title: Quả đất OSM
1478           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
1479             thường xuyên
1480         overpass:
1481           title: Overpass API
1482           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
1483         geofabrik:
1484           title: Tải về Geofabrik
1485           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
1486             thường xuyên
1487         metro:
1488           title: Bản trích Metro
1489           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
1490         other:
1491           title: Nguồn Khác
1492           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
1493       options: Tùy chọn
1494       format: 'Định dạng:'
1495       scale: Tỷ lệ
1496       max: tối đa
1497       image_size: Hình có Kích cỡ
1498       zoom: Thu phóng
1499       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
1500       latitude: 'Vĩ độ:'
1501       longitude: 'Kinh độ:'
1502       output: Đầu ra
1503       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
1504       export_button: Xuất
1505     fixthemap:
1506       title: Báo lỗi / Sửa bản đồ
1507       how_to_help:
1508         title: Cách giúp đỡ
1509         join_the_community:
1510           title: Tham gia cộng đồng
1511           explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của
1512             chúng tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý
1513             tốt nhất là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu
1514             lấy.
1515         add_a_note:
1516           instructions_html: |-
1517             Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
1518             Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
1519       other_concerns:
1520         title: Vấn đề khác
1521         explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
1522           hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
1523           bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
1524           làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
1525     help:
1526       title: Trợ giúp
1527       introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
1528         hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1529       welcome:
1530         url: /welcome
1531         title: Chào mừng đến với OSM
1532         description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
1533       beginners_guide:
1534         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_guide
1535         title: Hướng dẫn Bắt đầu
1536         description: Hướng dẫn bắt đầu do cộng đồng biên tập.
1537       help:
1538         url: https://help.openstreetmap.org/
1539         title: help.openstreetmap.org
1540         description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp
1541           của OSM.
1542       mailing_lists:
1543         title: Danh sách thư
1544         description: Hỏi han hoặc thảo luận về các chuyện quan trọng trên nhiều danh
1545           sách thư được sắp xếp theo chủ đề hoặc khu vực.
1546       forums:
1547         title: Diễn đàn
1548         description: Hỏi han và thảo luận trong một giao diện bảng tin.
1549       irc:
1550         title: IRC
1551         description: Trò chuyện tương tác trong nhiều ngôn ngữ về nhiều chủ đề.
1552       switch2osm:
1553         title: switch2osm
1554         description: Trợ giúp cho những công ty và tổ chức muốn đổi qua các bản đồ
1555           và dịch vụ dựa trên OpenStreetMap.
1556       welcomemat:
1557         url: https://welcome.openstreetmap.org/
1558         title: Dành cho các tổ chức
1559       wiki:
1560         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1561         title: wiki.openstreetmap.org
1562         description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
1563     sidebar:
1564       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1565       close: Đóng
1566     search:
1567       search: Tìm kiếm
1568       get_directions: Chỉ đường
1569       get_directions_title: Chỉ đường từ một địa điểm tới địa điểm khác
1570       from: Từ
1571       to: Đến
1572       where_am_i: Đây là đâu?
1573       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1574       submit_text: Đi
1575       reverse_directions_text: Đảo ngược
1576     key:
1577       table:
1578         entry:
1579           motorway: Đường cao tốc
1580           main_road: Đại lộ
1581           trunk: Xa lộ
1582           primary: Đường chính
1583           secondary: Đường lớn
1584           unclassified: Đường không phân loại
1585           track: Đường mòn
1586           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1587           cycleway: Đường xe đạp
1588           cycleway_national: Quốc lộ xe đạp
1589           cycleway_regional: Xa lộ xe đạp
1590           cycleway_local: Đường xe đạp địa phương
1591           footway: Đường đi bộ
1592           rail: Đường sắt
1593           subway: Đường ngầm
1594           tram:
1595           - Đường sắt nhẹ
1596           - xe điện
1597           cable:
1598           - Đường xe cáp
1599           - ghế cáp treo
1600           runway:
1601           - Đường băng
1602           - đường băng
1603           apron:
1604           - Sân đậu máy bay
1605           - nhà ga hành khách
1606           admin: Biên giới hành chính
1607           forest: Rừng trồng cây
1608           wood: Rừng
1609           golf: Sân golf
1610           park: Công viên
1611           resident: Khu vực nhà ở
1612           common:
1613           - Đất công
1614           - bãi cỏ
1615           retail: Khu vực buôn bán
1616           industrial: Khu vực công nghiệp
1617           commercial: Khu vực thương mại
1618           heathland: Vùng cây bụi
1619           lake:
1620           - Hồ
1621           - bể nước
1622           farm: Ruộng
1623           brownfield: Cánh đồng nâu
1624           cemetery: Nghĩa địa
1625           allotments: Khu vườn gia đình
1626           pitch: Sân cỏ
1627           centre: Trung tâm thể thao
1628           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1629           military: Khu vực quân sự
1630           school:
1631           - Trường học
1632           - đại học
1633           building: Kiến trúc quan trọng
1634           station: Nhà ga
1635           summit:
1636           - Đỉnh núi
1637           - đồi
1638           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1639           bridge: Đường rắn = cầu
1640           private: Đường riêng
1641           destination: Chỉ giao thông địa phương
1642           construction: Đường đang xây
1643           bicycle_shop: Tiệm xe đạp
1644           bicycle_parking: Chỗ đậu xe đạp
1645           toilets: Vệ sinh
1646     richtext_area:
1647       edit: Sửa đổi
1648       preview: Xem trước
1649     markdown_help:
1650       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="https://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1651       headings: Đề mục
1652       heading: Đề mục
1653       subheading: Đề mục con
1654       unordered: Danh sách không đánh số
1655       ordered: Danh sách đánh số
1656       first: Khoản mục đầu tiên
1657       second: Khoản mục sau
1658       link: Liên kết
1659       text: Văn bản
1660       image: Hình ảnh
1661       alt: Văn bản thay thế
1662       url: URL
1663     welcome:
1664       title: Hoan nghênh!
1665       introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ
1666         liệu mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản
1667         thì hãy cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng
1668         góp.
1669       whats_on_the_map:
1670         title: Mục đích của Bản đồ
1671         on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
1672           – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối…
1673           đủ mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1674         off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
1675           hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
1676           xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản
1677           đồ trực tuyến khác.
1678       basic_terms:
1679         title: Thuật ngữ Cơ bản
1680         paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
1681           vào OpenStreetMap:'
1682         editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho
1683           phép sửa đổi bản đồ.
1684         node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
1685           hàng hoặc một cái cây.
1686         way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
1687           dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1688         tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ
1689           tên của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1690       rules:
1691         title: Quy định!
1692         paragraph_1_html: "OpenStreetMap có ít quy định chính thức, nhưng chúng ta
1693           mong muốn tất cả mọi người tham gia mà cộng tác và giao thiệp với cộng đồng.
1694           Nếu bạn tính hoạt động ngoài việc sửa đổi thủ công, xin vui lòng đọc và
1695           tuân theo các hướng dẫn về việc <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines?uselang=vi'>nhập</a>
1696           và \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct?uselang=vi'>tự
1697           động sửa đổi</a>."
1698       questions:
1699         title: Có thắc mắc?
1700         paragraph_1_html: |-
1701           OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1702           <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>. Nếu bạn thuộc về một tổ chức đang lập kế hoạch về OpenStreetMap, <a href='https://welcome.openstreetmap.org/'>hãy xem phần Thảm cửa Chào mừng</a>.
1703       start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1704       add_a_note:
1705         title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1706         paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
1707           tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1708         paragraph_2_html: |-
1709           Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
1710           <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
1711   traces:
1712     visibility:
1713       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1714       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
1715         không có thứ tự)
1716       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1717       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
1718         điểm có tên và thời điểm)
1719     new:
1720       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1721       upload_gpx: 'Tải lên Tập tin GPX:'
1722       description: 'Miêu tả:'
1723       tags: 'Thẻ:'
1724       tags_help: dấu phẩy phân cách
1725       visibility: 'Mức độ Truy cập:'
1726       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1727       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1728       upload_button: Tải lên
1729       help: Trợ giúp
1730       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1731     create:
1732       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1733       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
1734         cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
1735         thư điện tử lúc khi nó xong.
1736       upload_failed: Rất tiếc, việc tải lên tuyến GPX bị thất bại. Một quản lý viên
1737         đã được thông báo. Xin vui lòng thử lại.
1738       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
1739         đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
1740         đợi kịp.
1741     edit:
1742       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1743       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1744       filename: 'Tên tập tin:'
1745       download: tải về
1746       uploaded_at: 'Lúc tải lên:'
1747       points: 'Số nốt:'
1748       start_coord: 'Tọa độ đầu đường:'
1749       map: bản đồ
1750       edit: sửa đổi
1751       owner: 'Tác giả:'
1752       description: 'Miêu tả:'
1753       tags: 'Thẻ:'
1754       tags_help: dấu phẩy phân cách
1755       save_button: Lưu các Thay đổi
1756       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1757       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1758       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1759     update:
1760       updated: Đã cập nhật tuyến đường
1761     trace_optionals:
1762       tags: Thẻ
1763     show:
1764       title: Xem tuyến đường %{name}
1765       heading: Xem tuyến đường %{name}
1766       pending: CHƯA XỬ
1767       filename: 'Tên tập tin:'
1768       download: tải về
1769       uploaded: 'Lúc tải lên:'
1770       points: 'Số nốt:'
1771       start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
1772       map: bản đồ
1773       edit: sửa đổi
1774       owner: 'Tác giả:'
1775       description: 'Miêu tả:'
1776       tags: 'Thẻ:'
1777       none: Không có
1778       edit_trace: Sửa đổi tuyến đường này
1779       delete_trace: Xóa tuyến đường này
1780       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1781       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1782       confirm_delete: Xóa tuyến đường này?
1783     trace_paging_nav:
1784       showing_page: Trang %{page}
1785       older: Tuyến đường Cũ hơn
1786       newer: Tuyến đường Mới hơn
1787     trace:
1788       pending: CHƯA XỬ
1789       count_points: '%{count} nốt'
1790       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1791       more: thêm
1792       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1793       view_map: Xem Bản đồ
1794       edit: sửa đổi
1795       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1796       public: CÔNG KHAI
1797       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1798       private: RIÊNG
1799       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1800       by: bởi
1801       in: trong
1802       map: bản đồ
1803     index:
1804       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1805       my_traces: Tuyên đường GPS của tôi
1806       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1807       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1808       tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
1809       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
1810         hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
1811         wiki</a>.
1812       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1813       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1814       see_my_traces: Xem các tuyến đường của tôi
1815     delete:
1816       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1817     make_public:
1818       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1819     offline_warning:
1820       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1821     offline:
1822       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1823       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1824     georss:
1825       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1826     description:
1827       description_with_count:
1828         other: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1829       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1830   application:
1831     require_cookies:
1832       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
1833         trình duyệt để tiếp tục.
1834     require_admin:
1835       not_an_admin: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1836     setup_user_auth:
1837       blocked_zero_hour: Bạn có tin nhắn mới rất quan trọng tại trang Web OpenStreetMap.
1838         Bạn phải đọc tin nhắn này trước khi được phép lưu thêm thay đổi.
1839       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
1840         diện Web để biết chi tiết.
1841       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
1842         giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
1843         các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
1844   oauth:
1845     authorize:
1846       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1847       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn,
1848         %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này.
1849         Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1850       allow_to: 'Cho phép trình khách:'
1851       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1852       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1853       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1854       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1855       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1856       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1857       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1858       grant_access: Cấp phép Truy cập
1859     authorize_success:
1860       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1861       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1862       verification: Mã xác minh là %{code}.
1863     authorize_failure:
1864       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1865       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
1866         của bạn.
1867       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1868     revoke:
1869       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1870     permissions:
1871       missing: Bạn chưa cấp phép cho ứng dụng sử dụng chức năng này
1872   oauth_clients:
1873     new:
1874       title: Đăng ký chương trình mới
1875       submit: Đăng ký
1876     edit:
1877       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1878       submit: Sửa đổi
1879     show:
1880       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1881       key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
1882       secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
1883       url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
1884       access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
1885       authorize_url: 'Cho phép URL:'
1886       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1887       edit: Sửa đổi Chi tiết
1888       delete: Xóa Trình khách
1889       confirm: Bạn có chắc không?
1890       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1891       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1892       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1893       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1894       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1895       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1896       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1897       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1898     index:
1899       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1900       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1901       list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
1902       application: Tên Chương trình
1903       issued_at: Lúc Cho phép
1904       revoke: Thu hồi!
1905       my_apps: Trình khách của Tôi
1906       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn
1907         %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth
1908         được.
1909       registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
1910       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1911     form:
1912       name: Tên
1913       required: Bắt buộc
1914       url: URL Trang chủ Chương trình
1915       callback_url: URL Gọi lại
1916       support_url: URL Trợ giúp
1917       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1918       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1919       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1920       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1921       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1922       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1923       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1924       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1925     not_found:
1926       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1927     create:
1928       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1929     update:
1930       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1931     destroy:
1932       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1933   users:
1934     login:
1935       title: Đăng nhập
1936       heading: Đăng nhập
1937       email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
1938       password: 'Mật khẩu:'
1939       openid: '%{logo} OpenID:'
1940       remember: Nhớ tôi
1941       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1942       login_button: Đăng nhập
1943       register now: Mở tài khoản ngay
1944       with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
1945         và mật khẩu của bạn:'
1946       with external: 'Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba:'
1947       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1948       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1949       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1950       no account: Chưa có tài khoản?
1951       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
1952         hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
1953         tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1954       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
1955         bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1956         để thảo luận về điều này.
1957       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1958       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1959       auth_providers:
1960         openid:
1961           title: Đăng nhập qua OpenID
1962           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1963         google:
1964           title: Đăng nhập qua Google
1965           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Google
1966         facebook:
1967           title: Đăng nhập qua Facebook
1968           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Facebook
1969         windowslive:
1970           title: Đăng nhập qua Windows Live
1971           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Windows Live
1972         github:
1973           title: Đăng nhập qua GitHub
1974           alt: Đăng nhập dùng tài khoản GitHub
1975         wikipedia:
1976           title: Đăng nhập qua Wikipedia
1977           alt: Đăng nhập qua Tài khoản Wikipedia
1978         yahoo:
1979           title: Đăng nhập qua Yahoo!
1980           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Yahoo!
1981         wordpress:
1982           title: Đăng nhập qua WordPress
1983           alt: Đăng nhập dùng OpenID của WordPress
1984         aol:
1985           title: Đăng nhập qua AOL
1986           alt: Đăng nhập dùng OpenID của AOL
1987     logout:
1988       title: Đăng xuất
1989       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1990       logout_button: Đăng xuất
1991     lost_password:
1992       title: Quên mất mật khẩu
1993       heading: Quên mất Mật khẩu?
1994       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1995       new password button: Đặt lại mật khẩu
1996       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
1997         tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1998       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
1999         để bạn đặt nó lại.
2000       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
2001     reset_password:
2002       title: Đặt lại mật khẩu
2003       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
2004       password: 'Mật khẩu:'
2005       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
2006       reset: Đặt lại Mật khẩu
2007       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
2008       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
2009     new:
2010       title: Mở tài khoản
2011       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
2012         khoản tự động cho bạn.
2013       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
2014         để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
2015       about:
2016         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
2017         html: |-
2018           <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
2019           <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
2020       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các
2021         Điều kiện Đóng góp</a>.
2022       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
2023       confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
2024       not displayed publicly: Địa chỉ thư điện tử của bạn không được hiển thị công
2025         khai (xem thêm chi tiết trong <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
2026         title="Quy định quyền riêng tư Quỹ OSM, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
2027         định quyền riêng tư</a> của chúng tôi)
2028       display name: 'Tên hiển thị:'
2029       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
2030         có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
2031       external auth: 'Xác minh qua Dịch vụ Bên thứ ba:'
2032       password: 'Mật khẩu:'
2033       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
2034       use external auth: Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba
2035       auth no password: Nếu xác minh qua dịch vụ bên thứ ba, bạn không cần nhập mật
2036         khẩu, nhưng một số công cụ hoặc máy chủ khác có thể vẫn yêu cầu mật khẩu.
2037       continue: Mở tài khoản
2038       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
2039       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
2040         Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
2041         wiki này</a>.
2042       terms declined url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
2043     terms:
2044       title: Điều kiện đóng góp
2045       heading: Điều kiện đóng góp
2046       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho
2047         biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của
2048         bạn hiện tại và tương lai.
2049       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
2050         thuộc về phạm vi công cộng
2051       consider_pd_why: đây là gì?
2052       consider_pd_why_url: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence_and_Legal_FAQ/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
2053       guidance: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
2054         tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
2055         thức</a>'
2056       agree: Chấp nhận
2057       declined: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
2058       decline: Từ chối
2059       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
2060         Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
2061       legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
2062       legale_names:
2063         france: Pháp
2064         italy: Ý
2065         rest_of_world: Các nước khác
2066     no_such_user:
2067       title: Người dùng không tồn tại
2068       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
2069       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
2070         tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
2071       deleted: đã xóa
2072     show:
2073       my diary: Nhật ký của Tôi
2074       new diary entry: mục nhật ký mới
2075       my edits: Đóng góp của Tôi
2076       my traces: Tuyến đường của Tôi
2077       my notes: Ghi chú của Tôi
2078       my messages: Hộp Tin nhắn
2079       my profile: Trang của Tôi
2080       my settings: Tùy chọn
2081       my comments: Bình luận của Tôi
2082       oauth settings: thiết lập OAuth
2083       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
2084       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
2085       send message: Gửi Thư
2086       diary: Nhật ký
2087       edits: Đóng góp
2088       traces: Tuyến đường
2089       notes: Ghi chú trên Bản đồ
2090       remove as friend: Hủy Kết Bạn
2091       add as friend: Kết Bạn
2092       mapper since: 'Tham gia:'
2093       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
2094       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
2095       ct undecided: Chưa quyết định
2096       ct declined: Từ chối
2097       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
2098       latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:'
2099       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
2100       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
2101       status: 'Trạng thái:'
2102       spam score: 'Điểm số Spam:'
2103       description: Miêu tả
2104       user location: Vị trí của người dùng
2105       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người
2106         dùng ở gần.
2107       settings_link_text: tùy chọn
2108       my friends: Bạn bè của tôi
2109       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
2110       km away: cách %{count} km
2111       m away: cách %{count} m
2112       nearby users: Người dùng khác ở gần
2113       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
2114       role:
2115         administrator: Người dùng này là quản lý viên
2116         moderator: Người dùng này là điều hành viên
2117         grant:
2118           administrator: Cấp quyền quản lý viên
2119           moderator: Cấp quyền điều hành viên
2120         revoke:
2121           administrator: Rút quyền quản lý viên
2122           moderator: Rút quyền điều hành viên
2123       block_history: Tác vụ Cấm Người Này
2124       moderator_history: Tác vụ Cấm bởi Người Này
2125       comments: Bình luận
2126       create_block: Cấm Người dùng Này
2127       activate_user: Kích hoạt Tài khoản Này
2128       deactivate_user: Vô hiệu hóa Tài khoản Này
2129       confirm_user: Xác nhận Người dùng Này
2130       hide_user: Ẩn Tài khoản Này
2131       unhide_user: Hiện Tài khoản Này
2132       delete_user: Xóa Tài khoản Này
2133       confirm: Xác nhận
2134       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
2135       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
2136       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
2137       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
2138       report: Báo cáo Người dùng này
2139     popup:
2140       your location: Vị trí của bạn
2141       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
2142       friend: Người bạn
2143     account:
2144       title: Chỉnh sửa tài khoản
2145       my settings: Tùy chọn
2146       current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
2147       new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
2148       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
2149       external auth: 'Xác minh Bên ngoài:'
2150       openid:
2151         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
2152         link text: đây là gì?
2153       public editing:
2154         heading: 'Sửa đổi công khai:'
2155         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
2156         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
2157         enabled link text: đây là gì?
2158         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. Tất cả các sửa đổi truớc là
2159           vô danh.
2160         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
2161       public editing note:
2162         heading: Sửa đổi công khai
2163         text: |-
2164           Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
2165           <ul>
2166           <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
2167           <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
2168           </ul>
2169       contributor terms:
2170         heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
2171         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
2172         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
2173         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
2174           lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
2175         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
2176           phạm vi công cộng.
2177         link: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence/Contributor_Terms?uselang=vi
2178         link text: đây là gì?
2179       profile description: 'Tự giới thiệu:'
2180       preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
2181       preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
2182       image: 'Hình:'
2183       gravatar:
2184         gravatar: Sử dụng Gravatar
2185         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
2186         link text: đây là gì?
2187         disabled: Hình Gravatar của bạn đã bị tắt.
2188         enabled: Hình Gravatar của bạn đã bị kích hoạt.
2189       new image: Thêm hình
2190       keep image: Giữ hình hiện dùng
2191       delete image: Xóa hình hiện dùng
2192       replace image: Thay hình hiện dùng
2193       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
2194       home location: 'Vị trí Nhà:'
2195       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
2196       latitude: 'Vĩ độ:'
2197       longitude: 'Kinh độ:'
2198       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
2199         đồ?
2200       save changes button: Lưu các Thay đổi
2201       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
2202       return to profile: Trở về trang cá nhân
2203       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2204         Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
2205       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2206     confirm:
2207       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
2208       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
2209       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
2210         tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
2211       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
2212       button: Xác nhận
2213       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
2214       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
2215       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2216       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
2217         nhận lần nữa.
2218     confirm_resend:
2219       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản,
2220         bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác
2221         nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm %{sender} vào danh sách trắng, vì
2222         chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
2223       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
2224     confirm_email:
2225       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
2226       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
2227         mới.
2228       button: Xác nhận
2229       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới!
2230       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
2231       unknown_token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2232     set_home:
2233       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
2234     go_public:
2235       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
2236         được phép sửa đổi.
2237     make_friend:
2238       heading: Kết bạn với %{user}?
2239       button: Thêm là người bạn
2240       success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
2241       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
2242       already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
2243     remove_friend:
2244       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
2245       button: Hủy kết nối bạn
2246       success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
2247       not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
2248     index:
2249       title: Người dùng
2250       heading: Người dùng
2251       showing:
2252         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
2253         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
2254       summary: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
2255       summary_no_ip: '%{name} mở ngày %{date}'
2256       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
2257       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
2258       empty: Không tìm thấy người dùng.
2259     suspended:
2260       title: Tài khoản bị Cấm
2261       heading: Tài khoản bị Cấm
2262       webmaster: chủ trang
2263       body: |-
2264         <p>
2265           Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
2266         </p>
2267         <p>
2268           Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
2269           Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
2270         </p>
2271     auth_failure:
2272       connection_failed: Kết nối đến dịch vụ xác minh bị thất bại
2273       invalid_credentials: Chứng nhận xác minh không hợp lệ
2274       no_authorization_code: Không có mã cho phép
2275       unknown_signature_algorithm: Thuật toán chữ ký không rõ
2276       invalid_scope: Phạm vi không hợp lệ
2277     auth_association:
2278       heading: ID của bạn chưa được liên kết với một tài khoản OpenStreetMap.
2279       option_1: Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, xin vui lòng tạo tài khoản mới dùng
2280         biểu mẫu bên dưới.
2281       option_2: Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn
2282         dùng tên người dùng và mật khẩu của bạn rồi liên kết tài khoản với ID của
2283         bạn trong tùy chọn.
2284   user_role:
2285     filter:
2286       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
2287       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
2288       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
2289       not_revoke_admin_current_user: Không thể rút quyền quản lý viên từ người dùng
2290         hiện tại.
2291     grant:
2292       title: Xác nhận cấp vai trò
2293       heading: Xác nhận cấp vai trò
2294       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
2295       confirm: Xác nhận
2296       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2297         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2298     revoke:
2299       title: Xác nhận rút vai trò
2300       heading: Xác nhận rút vai trò
2301       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
2302       confirm: Xác nhận
2303       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2304         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2305   user_blocks:
2306     model:
2307       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
2308         vụ cấm.
2309       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
2310     not_found:
2311       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
2312       back: Trở về trang đầu
2313     new:
2314       title: Cấm %{name}
2315       heading: Cấm %{name}
2316       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
2317         tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
2318         thể không rành.
2319       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
2320       submit: Cấm người dùng
2321       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
2322       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
2323         gian hợp lý.
2324       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
2325       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2326     edit:
2327       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2328       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2329       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
2330         chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
2331         có thể không rành.
2332       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
2333         giờ.
2334       submit: Cập nhật tác vụ cấm
2335       show: Xem tác vụ cấm này
2336       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2337       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
2338     filter:
2339       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
2340       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
2341         xuống.
2342     create:
2343       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
2344         gian hợp lý trước khi cấm họ.
2345       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
2346         cấm họ.
2347       flash: Cấm người dùng %{name}.
2348     update:
2349       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
2350         sửa đổi nó.
2351       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2352     index:
2353       title: Người dùng bị cấm
2354       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
2355       empty: Chưa ai bị cấm.
2356     revoke:
2357       title: Bỏ cấm %{block_on}
2358       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
2359       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
2360       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
2361       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
2362       revoke: Bỏ cấm!
2363       flash: Đã bỏ cấm.
2364     period: '%{count} giờ'
2365     helper:
2366       time_future: Hết hạn %{time}.
2367       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
2368       time_future_and_until_login: Kết thúc %{time} nữa sau khi người dùng đăng nhập.
2369       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
2370     blocks_on:
2371       title: Các tác vụ cấm %{name}
2372       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
2373       empty: '%{name} chưa bị cấm.'
2374     blocks_by:
2375       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
2376       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
2377       empty: '%{name} chưa cấm ai.'
2378     show:
2379       title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2380       heading: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2381       time_future: Hết hạn %{time}
2382       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
2383       created: Tạo
2384       ago: cách đây %{time}
2385       status: Trạng thái
2386       show: Hiện
2387       edit: Sửa đổi
2388       revoke: Bỏ cấm!
2389       confirm: Bạn có chắc không?
2390       reason: 'Lý do cấm:'
2391       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2392       revoker: 'Người bỏ cấm:'
2393       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
2394     block:
2395       not_revoked: (không bị hủy)
2396       show: Hiện
2397       edit: Sửa đổi
2398       revoke: Bỏ cấm!
2399     blocks:
2400       display_name: Người bị cấm
2401       creator_name: Người cấm
2402       reason: Lý do cấm
2403       status: Trạng thái
2404       revoker_name: Người bỏ cấm
2405       showing_page: Trang %{page}
2406       next: Sau »
2407       previous: « Trước
2408   notes:
2409     mine:
2410       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2411       heading: Ghi chú của %{user}
2412       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2413       id: Mã số
2414       creator: Người tạo
2415       description: Miêu tả
2416       created_at: Lúc tạo
2417       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
2418       ago_html: cách đây %{when}
2419   javascripts:
2420     close: Đóng
2421     share:
2422       title: Chia sẻ
2423       cancel: Hủy bỏ
2424       image: Hình ảnh
2425       link: Liên kết hoặc HTML
2426       long_link: Liên kết
2427       short_link: Liên kết Ngắn gọn
2428       geo_uri: URI geo
2429       embed: HTML
2430       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
2431       format: 'Định dạng:'
2432       scale: 'Tỷ lệ:'
2433       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
2434       download: Tải về
2435       short_url: URL Ngắn gọn
2436       include_marker: Ghim trên bản đồ
2437       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
2438       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
2439       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
2440       only_standard_layer: Chỉ có thể xuất lớp chuẩn ra hình ảnh
2441     embed:
2442       report_problem: Báo vấn đề
2443     key:
2444       title: Chú giải Bản đồ
2445       tooltip: Chú giải Bản đồ
2446       tooltip_disabled: Bảng Chú giải không có sẵn cho lớp này
2447     map:
2448       zoom:
2449         in: Phóng to
2450         out: Thu nhỏ
2451       locate:
2452         title: Bay tới Vị trí của Tôi
2453         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
2454       base:
2455         standard: Chuẩn
2456         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
2457         transport_map: Bản đồ Giao thông
2458         hot: Nhân đạo
2459       layers:
2460         header: Lớp Bản đồ
2461         notes: Ghi chú Bản đồ
2462         data: Dữ liệu Bản đồ
2463         gps: Tuyến đường GPS Công khai
2464         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
2465         title: Lớp
2466       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
2467       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
2468     site:
2469       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
2470       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
2471       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
2472       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
2473       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
2474       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
2475       queryfeature_tooltip: Thăm dò yếu tố
2476       queryfeature_disabled_tooltip: Phóng to để thăm dò yếu tố
2477     changesets:
2478       show:
2479         comment: Bình luận
2480         subscribe: Theo dõi
2481         unsubscribe: Không theo dõi
2482         hide_comment: ẩn
2483         unhide_comment: bỏ ẩn
2484     notes:
2485       new:
2486         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
2487           tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
2488           thích vấn đề.
2489         advice: Ghi chú của bạn được hiển thị công khai và có thể được sử dụng để
2490           cập nhật bản đồ. Xin đừng ghi thông tin cá nhân hoặc thông tin lấy từ bản
2491           đồ hay danh bạ có bản quyền.
2492         add: Thêm Ghi chú
2493       show:
2494         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
2495           các bình luận này cần được xác nhận lại.
2496         hide: Ẩn
2497         resolve: Giải quyết
2498         reactivate: Mở lại
2499         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
2500         comment: Bình luận
2501     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
2502       chuột vào đây.
2503     directions:
2504       ascend: Lên
2505       engines:
2506         fossgis_osrm_car: Xe hơi (OSRM)
2507         graphhopper_bicycle: Xe đạp (GraphHopper)
2508         graphhopper_car: Xe hơi (GraphHopper)
2509         graphhopper_foot: Đi bộ (GraphHopper)
2510       descend: Xuống
2511       directions: Chỉ đường
2512       distance: Tầm xa
2513       errors:
2514         no_route: Không tìm thấy tuyến đường giữa hai địa điểm này.
2515         no_place: Rất tiếc, không tìm thấy “%{place}”.
2516       instructions:
2517         continue_without_exit: Chạy tiếp trên %{name}
2518         slight_right_without_exit: Nghiêng về bên phải vào %{name}
2519         offramp_right: Đi đường nhánh bên phải
2520         offramp_right_with_exit: Đi theo lối ra %{exit} bên phải
2521         offramp_right_with_exit_name: Đi theo lối ra %{exit} bên phải vào %{name}
2522         offramp_right_with_exit_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên phải về %{directions}
2523         offramp_right_with_exit_name_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên phải vào
2524           %{name} về %{directions}
2525         offramp_right_with_name: Đi đường nhánh bên phải vào %{name}
2526         offramp_right_with_directions: Đi đường nhánh bên phải về %{directions}
2527         offramp_right_with_name_directions: Đi đường nhánh bên phải vào %{name} về
2528           %{directions}
2529         onramp_right_without_exit: Quẹo phải vào lối bên phải vào %{name}
2530         onramp_right_with_directions: Quẹo phải vào đường nhánh về %{directions}
2531         onramp_right_with_name_directions: Quẹo phải vào đường nhánh %{name} về %{directions}
2532         onramp_right_without_directions: Quẹo phải vào đường nhánh
2533         onramp_right: Quẹo phải vào đường nhánh
2534         endofroad_right_without_exit: Tới cuối đường quẹo phải vào %{name}
2535         merge_right_without_exit: Nhập sang phải vào %{name}
2536         fork_right_without_exit: Tới ngã ba quẹo phải vào %{name}
2537         turn_right_without_exit: Quẹo phải vào %{name}
2538         sharp_right_without_exit: Quẹo gắt bên phải vào %{name}
2539         uturn_without_exit: Quay trở lại vào %{name}
2540         sharp_left_without_exit: Quẹo gắt bên trái vào %{name}
2541         turn_left_without_exit: Quẹo trái vào %{name}
2542         offramp_left: Đi đường nhánh bên trái
2543         offramp_left_with_exit: Đi theo lối ra %{exit} bên trái
2544         offramp_left_with_exit_name: Đi theo lối ra %{exit} bên trái vào %{name}
2545         offramp_left_with_exit_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên trái về %{directions}
2546         offramp_left_with_exit_name_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên trái vào
2547           %{name} về %{directions}
2548         offramp_left_with_name: Đi đường nhánh bên trái vào %{name}
2549         offramp_left_with_directions: Đi đường nhánh bên trái về %{directions}
2550         offramp_left_with_name_directions: Đi đường nhánh bên trái vào %{name} về
2551           %{directions}
2552         onramp_left_without_exit: Quẹo phải vào lối bên trái vào %{name}
2553         onramp_left_with_directions: Quẹo trái vào đường nhánh về %{directions}
2554         onramp_left_with_name_directions: Quẹo trái vào đường nhánh %{name} về %{directions}
2555         onramp_left_without_directions: Quẹo trái vào đường nhánh
2556         onramp_left: Quẹo trái vào đường nhánh
2557         endofroad_left_without_exit: Tới cuối đường quẹo trái vào %{name}
2558         merge_left_without_exit: Nhập sang trái vào %{name}
2559         fork_left_without_exit: Tới ngã ba quẹo trái vào %{name}
2560         slight_left_without_exit: Nghiêng về bên trái vào %{name}
2561         via_point_without_exit: (địa điểm trên đường)
2562         follow_without_exit: Chạy theo %{name}
2563         roundabout_without_exit: Tại bùng binh, đi ra %{name}
2564         leave_roundabout_without_exit: Đi ra khỏi bùng binh – %{name}
2565         stay_roundabout_without_exit: Chạy tiếp xung quanh bùng binh – %{name}
2566         start_without_exit: Bắt đầu đi theo %{name}
2567         destination_without_exit: Tới nơi
2568         against_oneway_without_exit: Chạy ngược chiều trên %{name}
2569         end_oneway_without_exit: Kết thúc khúc một chiều trên %{name}
2570         roundabout_with_exit: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức %{name}
2571         roundabout_with_exit_ordinal: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức
2572           %{name}
2573         exit_roundabout: Đi ra tại đường %{name}
2574         unnamed: không tên
2575         courtesy: Chỉ đường do %{link} cung cấp
2576         exit_counts:
2577           first: nhất
2578           second: "2"
2579           third: "3"
2580           fourth: "4"
2581           fifth: "5"
2582           sixth: "6"
2583           seventh: "7"
2584           eighth: "8"
2585           ninth: "9"
2586           tenth: "10"
2587       time: Thời gian
2588     query:
2589       node: Nốt
2590       way: Lối
2591       relation: Quan hệ
2592       nothing_found: Không tìm thấy yếu tố nào
2593       error: 'Lỗi khi kết nối với %{server}: %{error}'
2594       timeout: Hết thời gian kết nối với %{server}
2595     context:
2596       directions_from: Chỉ đường từ đây
2597       directions_to: Chỉ đường tới đây
2598       add_note: Thêm ghi chú tại đây
2599       show_address: Xem địa chỉ
2600       query_features: Thăm dò yếu tố
2601       centre_map: Tập trung bản đồ tại đây
2602   redactions:
2603     edit:
2604       description: Miêu tả
2605       heading: Sửa đổi dãy ẩn
2606       submit: Lưu dãy ẩn
2607       title: Sửa đổi dãy ẩn
2608     index:
2609       empty: Không có dãy ẩn để xem.
2610       heading: Danh sách dãy ẩn
2611       title: Danh sách dãy ẩn
2612     new:
2613       description: Miêu tả
2614       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
2615       submit: Ẩn dãy phiên bản
2616       title: Đang ẩn dãy phiên bản
2617     show:
2618       description: 'Miêu tả:'
2619       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
2620       title: Đang xem dãy ẩn
2621       user: 'Người ẩn:'
2622       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
2623       destroy: Xóa dãy ẩn này
2624       confirm: Bạn có chắc không?
2625     create:
2626       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
2627     update:
2628       flash: Các thay đổi đã được lưu.
2629     destroy:
2630       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
2631         trong trước khi xóa dãy ẩn.
2632       flash: Đã xóa dãy ẩn.
2633       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
2634 ...