Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Ninomax
7 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
8 vi: 
9   activerecord: 
10     attributes: 
11       diary_comment: 
12         body: Nội dung
13       diary_entry: 
14         language: Ngôn ngữ
15         latitude: Vĩ độ
16         longitude: Kinh độ
17         title: Tiêu đề
18         user: Người dùng
19       friend: 
20         friend: Người bạn
21         user: Người dùng
22       message: 
23         body: Nội dung
24         recipient: Người nhận
25         sender: Người gửi
26         title: Tiêu đề
27       trace: 
28         description: Miêu tả
29         latitude: Vĩ độ
30         longitude: Kinh độ
31         name: Tên
32         public: Công khai
33         size: Kích cỡ
34         user: Người dùng
35         visible: Thấy được
36       user: 
37         active: Tích cực
38         description: Miêu tả
39         display_name: Tên Hiển thị
40         email: Thư điện tử
41         languages: Ngôn ngữ
42         pass_crypt: Mật khẩu
43     models: 
44       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
45       changeset: Bộ thay đổi
46       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
47       country: Quốc gia
48       diary_comment: Bình luận Nhật ký
49       diary_entry: Mục Nhật ký
50       friend: Người bạn
51       language: Ngôn ngữ
52       message: Thư
53       node: Nốt
54       node_tag: Thẻ Nốt
55       notifier: Trình báo
56       old_node: Nốt Cũ
57       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
58       old_relation: Quan hệ Cũ
59       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
60       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
61       old_way: Lối Cũ
62       old_way_node: Nốt Lối Cũ
63       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
64       relation: Quan hệ
65       relation_member: Thành viên Quan hệ
66       relation_tag: Thẻ Quan hệ
67       session: Phiên
68       trace: Tuyến đường
69       tracepoint: Điểm Tuyến đường
70       tracetag: Thẻ Tuyến đường
71       user: Người dùng
72       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
73       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
74       way: Lối
75       way_node: Nốt Lối
76       way_tag: Thẻ Lối
77   application: 
78     require_cookies: 
79       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
80     require_moderator: 
81       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
82     setup_user_auth: 
83       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
84       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
85   browse: 
86     changeset: 
87       changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
88       changesetxml: Bộ thay đổi XML
89       feed: 
90         title: Bộ thay đổi %{id}
91         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
92       osmchangexml: osmChange XML
93       title: Bộ thay đổi
94     changeset_details: 
95       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
96       bounding_box: "Hộp bao:"
97       box: hộp
98       closed_at: "Lúc Đóng:"
99       created_at: "Lúc Tạo:"
100       has_nodes: 
101         one: "Có nốt sau:"
102         other: "Có %{count} nốt sau:"
103       has_relations: 
104         one: "Có quan hệ sau:"
105         other: "Có %{count} quan hệ sau:"
106       has_ways: 
107         one: "Có lối sau:"
108         other: "Có %{count} lối sau:"
109       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
110       show_area_box: Hiện Hộp vùng
111     common_details: 
112       changeset_comment: "Miêu tả:"
113       deleted_at: "Lúc Xóa:"
114       deleted_by: "Người Xóa:"
115       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
116       edited_by: "Người Sửa đổi:"
117       in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
118       version: "Phiên bản:"
119     containing_relation: 
120       entry: Quan hệ %{relation_name}
121       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
122     map: 
123       deleted: Đã xóa
124       edit: 
125         area: Sửa đổi vùng
126         node: Sửa đổi nốt
127         relation: Sửa đổi quan hệ
128         way: Sửa đổi lối
129       larger: 
130         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
131         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
132         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
133         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
134       loading: Đang tải…
135     navigation: 
136       all: 
137         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
138         next_node_tooltip: Node tiếp theo
139         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
140         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
141         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
142         prev_node_tooltip: Node trước
143         prev_relation_tooltip: Relation trước
144         prev_way_tooltip: Lối trước
145       user: 
146         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
147         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
148         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
149     node: 
150       download_xml: Tải về XML
151       edit: Sửa đổi nốt
152       node: Nốt
153       node_title: "Nốt: %{node_name}"
154       view_history: Xem lịch sử
155     node_details: 
156       coordinates: "Tọa độ:"
157       part_of: "Trực thuộc:"
158     node_history: 
159       download_xml: Tải về XML
160       node_history: Lịch sử Nốt
161       node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
162       view_details: Xem chi tiết
163     not_found: 
164       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
165       type: 
166         changeset: bộ thay đổi
167         node: nốt
168         relation: quan hệ
169         way: lối
170     paging_nav: 
171       of: trong
172       showing_page: Đang hiện trang
173     redacted: 
174       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
175       redaction: Dãy ẩn %{id}
176       type: 
177         node: nốt
178         relation: quan hệ
179         way: lối
180     relation: 
181       download_xml: Tải về XML
182       relation: Quan hệ
183       relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
184       view_history: Xem lịch sử
185     relation_details: 
186       members: "Thành viên:"
187       part_of: "Trực thuộc:"
188     relation_history: 
189       download_xml: Tải về XML
190       relation_history: Lịch sử Quan hệ
191       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
192       view_details: Xem chi tiết
193     relation_member: 
194       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
195       type: 
196         node: Nốt
197         relation: Quan hệ
198         way: Lối
199     start: 
200       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
201       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
202     start_rjs: 
203       data_frame_title: Dữ liệu
204       data_layer_name: Xem Dữ liệu Bản đồ
205       details: Chi tiết
206       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
207       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi %{user} lúc %{timestamp}
208       hide_areas: Ẩn các khu vực
209       history_for_feature: Lịch sử %{đối tượng}
210       load_data: Tải Dữ liệu
211       loaded_an_area_with_num_features: Bạn đã tải vùng chứa %{num_features} đối tượng. Một số trình duyệt bị trục trặc khi hiển thị nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, các trình duyệt hoạt động tốt với tối đa 100 đối tượng cùng lúc; nếu hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới.
212       loading: Đang tải…
213       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
214       object_list: 
215         api: Lấy vùng này dùng API
216         back: Liệt kê các đối tượng
217         details: Chi tiết
218         heading: Danh sách đối tượng
219         history: 
220           type: 
221             node: Nốt %{id}
222             way: Lối %{id}
223         selected: 
224           type: 
225             node: Nốt %{id}
226             way: Lối %{id}
227         type: 
228           node: Nốt
229           way: Lối
230       private_user: người bí mật
231       show_areas: Hiện các khu vực
232       show_history: Xem Lịch sử
233       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ %{bbox_size} quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
234       wait: Xin chờ…
235       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
236     tag_details: 
237       tags: "Thẻ:"
238       wiki_link: 
239         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
240         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
241       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
242     timeout: 
243       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
244       type: 
245         changeset: bộ thay đổi
246         node: nốt
247         relation: quan hệ
248         way: lối
249     way: 
250       download_xml: Tải về XML
251       edit: Sửa đổi lối
252       view_history: Xem lịch sử
253       way: Lối
254       way_title: "Lối: %{way_name}"
255     way_details: 
256       also_part_of: 
257         one: cũng thuộc về lối %{related_ways}
258         other: cũng thuộc về các lối %{related_ways}
259       nodes: "Nốt:"
260       part_of: "Trực thuộc:"
261     way_history: 
262       download_xml: Tải về XML
263       view_details: Xem chi tiết
264       way_history: Lịch sử Lối
265       way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
266   changeset: 
267     changeset: 
268       anonymous: Vô danh
269       big_area: (lớn)
270       no_comment: (không có)
271       no_edits: (không có thay đổi)
272       show_area_box: hiện hộp vùng
273       still_editing: (đang sửa)
274       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
275     changeset_paging_nav: 
276       next: Sau »
277       previous: « Trước
278       showing_page: Đang hiện trang %{page}
279     changesets: 
280       area: Vùng
281       comment: Miêu tả
282       id: ID
283       saved_at: Lúc Lưu
284       user: Người dùng
285     list: 
286       description: Những thay đổi gần đây
287       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
288       description_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
289       description_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
290       description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
291       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
292       empty_anon_html: Chưa sửa đổi lần nào.
293       empty_user_html: Hình như bạn chưa đóng góp sửa đổi nào. Hãy bắt đầu với <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3?uselang=vi">Hướng dẫn Bắt đầu</a>.
294       heading: Các bộ thay đổi
295       heading_bbox: Các bộ thay đổi
296       heading_friend: Các bộ thay đổi
297       heading_nearby: Các bộ thay đổi
298       heading_user: Các bộ thay đổi
299       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
300       title: Các bộ thay đổi
301       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
302       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
303       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
304       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
305       title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
306     timeout: 
307       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
308   diary_entry: 
309     comments: 
310       ago: cách đây %{ago}
311       comment: Bình luận
312       has_commented_on: "%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau"
313       newer_comments: Các Bình luận Sau
314       older_comments: Các Bình luận Trước
315       post: Mục nhật ký
316       when: Lúc đăng
317     diary_comment: 
318       comment_from: Bình luận của %{link_user} lúc %{comment_created_at}
319       confirm: Xác nhận
320       hide_link: Ẩn bình luận này
321     diary_entry: 
322       comment_count: 
323         one: 1 bình luận
324         other: "%{count} bình luận"
325       comment_link: Bình luận về mục này
326       confirm: Xác nhận
327       edit_link: Sửa đổi mục này
328       hide_link: Ẩn mục này
329       posted_by: Được đăng bởi %{link_user} lúc %{created} bằng %{language_link}
330       reply_link: Trả lời mục này
331     edit: 
332       body: "Nội dung:"
333       language: "Ngôn ngữ:"
334       latitude: "Vĩ độ:"
335       location: "Vị trí:"
336       longitude: "Kinh độ:"
337       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
338       save_button: Lưu
339       subject: "Tiêu đề:"
340       title: Sửa đổi mục nhật ký
341       use_map_link: sử dụng bản đồ
342     feed: 
343       all: 
344         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
345         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
346       language: 
347         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
348         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
349       user: 
350         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
351         title: Các mục nhật ký của %{user}
352     list: 
353       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
354       new: Mục Nhật ký Mới
355       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
356       newer_entries: Mục Sau
357       no_entries: Chưa có mục nhật ký
358       older_entries: Mục Trước
359       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
360       title: Các Nhật ký Cá nhân
361       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
362       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
363       user_title: Nhật ký của %{user}
364     location: 
365       edit: Sửa
366       location: "Vị trí:"
367       view: Xem
368     new: 
369       title: Mục Nhật ký Mới
370     no_such_entry: 
371       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
372       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
373       title: Mục nhật ký không tồn tại
374     view: 
375       leave_a_comment: Bình luận
376       login: Đăng nhập
377       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
378       save_button: Lưu
379       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
380       user_title: Nhật ký của %{user}
381   editor: 
382     default: Mặc định (hiện là %{name})
383     potlatch: 
384       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
385       name: Potlatch 1
386     potlatch2: 
387       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
388       name: Potlatch 2
389     remote: 
390       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
391       name: phần điều khiển từ xa
392   export: 
393     start: 
394       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
395       area_to_export: Vùng để Xuất
396       embeddable_html: HTML để Nhúng
397       export_button: Xuất
398       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
399       format: "Định dạng:"
400       format_to_export: Định dạng Xuất
401       image_size: Hình có Kích cỡ
402       latitude: "Vĩ độ:"
403       licence: Giấy phép
404       longitude: "Kinh độ:"
405       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
406       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
407       max: tối đa
408       options: Tùy chọn
409       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
410       output: Đầu ra
411       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
412       scale: Tỷ lệ
413       too_large: 
414         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
415         heading: Khu vực Lớn quá
416       zoom: Thu phóng
417     start_rjs: 
418       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
419       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
420       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
421       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
422       export: Xuất
423       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
424       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
425   geocoder: 
426     description: 
427       title: 
428         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
429         osm_namefinder: "%{types} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
430         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
431       types: 
432         cities: Thành phố
433         places: Địa điểm
434         towns: Thị xã
435     description_osm_namefinder: 
436       prefix: "%{distance} về phía %{direction} của %{type}"
437     direction: 
438       east: đông
439       north: bắc
440       north_east: đông bắc
441       north_west: tây bắc
442       south: nam
443       south_east: đông nam
444       south_west: tây nam
445       west: tây
446     distance: 
447       one: khoảng 1 km
448       other: khoảng %{count} km
449       zero: không tới 1 km
450     results: 
451       more_results: Thêm kết quả
452       no_results: Không tìm thấy kết quả
453     search: 
454       title: 
455         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
456         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
457         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
458         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
459         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
460         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
461         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
462     search_osm_namefinder: 
463       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} về phía %{parentdirection} của %{parentname})"
464       suffix_place: ", %{distance} về phía %{direction} của %{placename}"
465     search_osm_nominatim: 
466       prefix: 
467         aeroway: 
468           aerodrome: Sân bay
469           apron: Sân Đậu Máy bay
470           gate: Cổng
471           helipad: Sân bay Trực thăng
472           runway: Đường băng
473           taxiway: Đường lăn
474           terminal: Nhà ga Sân bay
475         amenity: 
476           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
477           airport: Phi trường
478           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
479           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
480           atm: Máy Rút tiền Tự động
481           auditorium: Phòng hội họp
482           bank: Ngân hàng
483           bar: Quán rượu
484           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
485           bench: Ghế
486           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
487           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
488           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
489           brothel: Nhà chứa
490           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
491           bus_station: Trạm Xe buýt
492           cafe: Quán Cà phê
493           car_rental: Chỗ Mướn Xe
494           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
495           car_wash: Tiệm Rửa Xe
496           casino: Sòng bạc
497           charging_station: Trạm Sạc Pin
498           cinema: Rạp phim
499           clinic: Phòng khám
500           club: Câu lạc bộ
501           college: Trường Cao đẳng
502           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
503           courthouse: Tòa
504           crematorium: Lò Hỏa táng
505           dentist: Nha sĩ
506           doctors: Bác sĩ
507           dormitory: Ký túc xá
508           drinking_water: Vòi Nước uống
509           driving_school: Trường Lái xe
510           embassy: Tòa Đại sứ
511           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
512           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
513           ferry_terminal: Trạm Phà
514           fire_hydrant: Vòi nước Máy
515           fire_station: Trạm Cứu hỏa
516           food_court: Khu Ẩm thực
517           fountain: Vòi nước
518           fuel: Cây xăng
519           grave_yard: Nghĩa địa
520           gym: Nhà Thể dục
521           hall: Hội trường
522           health_centre: Trung tâm Y tế
523           hospital: Bệnh viện
524           hotel: Khách sạn
525           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
526           ice_cream: Tiệm Kem
527           kindergarten: Tiểu học
528           library: Thư viện
529           market: Chợ
530           marketplace: Chợ phiên
531           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
532           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
533           nursery: Nhà trẻ
534           nursing_home: Viện Dưỡng lão
535           office: Văn phòng
536           park: Công viên
537           parking: Chỗ Đậu xe
538           pharmacy: Nhà thuốc
539           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
540           police: Cảnh sát
541           post_box: Hòm thư
542           post_office: Bưu điện
543           preschool: Trường Mầm non
544           prison: Nhà tù
545           pub: Quán rượu
546           public_building: Tòa nhà Công cộng
547           public_market: Chợ phiên
548           reception_area: Phòng Tiếp khách
549           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
550           restaurant: Nhà hàng
551           retirement_home: Nhà về hưu
552           sauna: Nhà Tắm hơi
553           school: Trường học
554           shelter: Nơi Trú ẩn
555           shop: Tiệm
556           shopping: Tiệm
557           shower: Vòi tắm
558           social_centre: Hội trường
559           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
560           studio: Studio
561           supermarket: Siêu thị
562           swimming_pool: Hồ tắm
563           taxi: Taxi
564           telephone: Điện thoại Công cộng
565           theatre: Nhà hát
566           toilets: Vệ sinh
567           townhall: Thị sảnh
568           university: Trường Đại học
569           vending_machine: Máy Bán hàng
570           veterinary: Phẫu thuật Thú y
571           village_hall: Trụ sở Làng
572           waste_basket: Thùng rác
573           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
574           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
575         boundary: 
576           administrative: Biên giới Hành chính
577           census: Biên giới Điều tra Dân số
578           national_park: Vườn quốc gia
579           protected_area: Khu bảo tồn
580         bridge: 
581           aqueduct: Cống nước
582           suspension: Cầu Treo
583           swing: Cầu Quay
584           viaduct: Cầu Cạn
585           "yes": Cầu
586         building: 
587           "yes": Tòa nhà
588         highway: 
589           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
590           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
591           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
592           byway: Đường mòn Đa mốt
593           construction: Đường Đang Xây
594           cycleway: Đường Xe đạp
595           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
596           footway: Đường bộ
597           ford: Khúc Sông Cạn
598           living_street: Đường Hàng xóm
599           milestone: Mốc
600           minor: Đường Nhỏ
601           motorway: Đường Cao tốc
602           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
603           motorway_link: Đường Cao tốc
604           path: Lối
605           pedestrian: Đường bộ Lớn
606           platform: Sân ga
607           primary: Đường Chính
608           primary_link: Đường Chính
609           raceway: Đường đua
610           residential: Đường Nhà ở
611           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
612           road: Đường
613           secondary: Đường Lớn
614           secondary_link: Đường Lớn
615           service: Đường phụ
616           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
617           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
618           steps: Cầu thang
619           stile: Cửa xoay
620           tertiary: Đường Lớn
621           tertiary_link: Đường Lớn
622           track: Đường mòn
623           trail: Đường mòn
624           trunk: Xa lộ
625           trunk_link: Xa lộ
626           unclassified: Đường Không Phân loại
627           unsurfaced: Đường Không Lát
628         historic: 
629           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
630           battlefield: Chiến trường
631           boundary_stone: Mốc Biên giới
632           building: Tòa nhà
633           castle: Lâu đài
634           church: Nhà thờ
635           fort: Pháo đài
636           house: Nhà ở
637           icon: Thánh tượng
638           manor: Trang viên
639           memorial: Đài Tưởng niệm
640           mine: Mỏ
641           monument: Đài Tưởng niệm
642           museum: Bảo tàng
643           ruins: Tàn tích
644           tower: Tháp
645           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
646           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
647           wreck: Xác Tàu Đắm
648         landuse: 
649           allotments: Khu Vườn Gia đình
650           basin: Lưu vực
651           brownfield: Cánh đồng Nâu
652           cemetery: Nghĩa địa
653           commercial: Khu vực Thương mại
654           conservation: Bảo tồn
655           construction: Công trường Xây dựng
656           farm: Trại
657           farmland: Trại
658           farmyard: Sân Trại
659           forest: Rừng Trồng Cây
660           garages: Ga ra
661           grass: Cỏ
662           greenfield: Cánh đồng Xanh
663           industrial: Khu vực Công nghiệp
664           landfill: Nơi Đổ Rác
665           meadow: Đồng cỏ
666           military: Khu vực Quân sự
667           mine: Mỏ
668           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
669           orchard: Vườn Cây
670           park: Công viên
671           piste: Đường Trượt tuyết
672           quarry: Mỏ Đá
673           railway: Đường sắt
674           recreation_ground: Sân chơi
675           reservoir: Bể nước
676           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
677           residential: Khu vực Nhà ở
678           retail: Khu vực Buôn bán
679           road: Đất của con Đường
680           village_green: Sân Làng
681           vineyard: Vườn Nho
682           wetland: Đầm lầy
683           wood: Rừng
684         leisure: 
685           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
686           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
687           common: Đất Công
688           fishing: Hồ Đánh cá
689           fitness_station: Trạm Thể dục
690           garden: Vườn
691           golf_course: Sân Golf
692           ice_rink: Sân băng
693           marina: Bến tàu
694           miniature_golf: Golf Nhỏ
695           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
696           park: Công viên
697           pitch: Bãi Thể thao
698           playground: Sân chơi
699           recreation_ground: Sân Giải trí
700           sauna: Nhà Tắm hơi
701           slipway: Bến tàu
702           sports_centre: Trung tâm Thể thao
703           stadium: Sân vận động
704           swimming_pool: Hồ Bơi
705           track: Đường Chạy
706           water_park: Công viên Nước
707         military: 
708           airfield: Sân bay Không quân
709           barracks: Trại Lính
710           bunker: Boong ke
711         natural: 
712           bay: Vịnh
713           beach: Bãi biển
714           cape: Mũi đất
715           cave_entrance: Cửa vào Hang
716           channel: Eo biển
717           cliff: Vách đá
718           crater: Miệng Núi
719           dune: Cồn cát
720           feature: Đối tượng Thiên nhiên
721           fell: Đồi đá
722           fjord: Vịnh hẹp
723           forest: Rừng
724           geyser: Mạch nước Phun
725           glacier: Sông băng
726           heath: Bãi Hoang
727           hill: Đồi
728           island: Đảo
729           land: Đất
730           marsh: Đầm lầy
731           moor: Truông
732           mud: Bùn
733           peak: Đỉnh
734           point: Mũi đất
735           reef: Rạn san hô
736           ridge: Luống đất
737           river: Sông
738           rock: Đá
739           scree: Bãi Đá
740           scrub: Đất Bụi rậm
741           shoal: Bãi cạn
742           spring: Suối
743           stone: Đá
744           strait: Eo biển
745           tree: Cây
746           valley: Thung lũng
747           volcano: Núi lửa
748           water: Nước
749           wetland: Đầm lầy
750           wetlands: Đầm lầy
751           wood: Rừng
752         office: 
753           accountant: Kế toán viên
754           architect: Kiến trúc sư
755           company: Công ty
756           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
757           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
758           government: Văn phòng Chính phủ
759           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
760           lawyer: Luật sư
761           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
762           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
763           travel_agent: Văn phòng Du lịch
764           "yes": Văn phòng
765         place: 
766           airport: Phi trường
767           city: Thành phố
768           country: Quốc gia
769           county: Quận hạt
770           farm: Trại
771           hamlet: Xóm
772           house: Nhà ở
773           houses: Dãy Nhà
774           island: Đảo
775           islet: Đảo Nhỏ
776           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
777           locality: Địa phương
778           moor: Truông
779           municipality: Đô thị
780           postcode: Mã Bưu chính
781           region: Miền
782           sea: Biển
783           state: Tỉnh bang
784           subdivision: Hàng xóm
785           suburb: Ngoại ô
786           town: Thị xã/trấn
787           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
788           village: Làng
789         railway: 
790           abandoned: Đường sắt bị Bỏ rơi
791           construction: Đường sắt Đang Xây
792           disused: Đường sắt Ngừng hoạt động
793           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
794           funicular: Đường sắt Leo núi
795           halt: Ga Xép
796           historic_station: Nhà ga Lịch sử
797           junction: Ga Đầu mối
798           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
799           light_rail: Đường sắt Nhẹ
800           miniature: Đường sắt Nhỏ
801           monorail: Đường Một Ray
802           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
803           platform: Ke ga
804           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
805           spur: Đường sắt Phụ
806           station: Nhà ga
807           subway: Trạm Xe điện Ngầm
808           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
809           switch: Ghi Đường sắt
810           tram: Đường Xe điện
811           tram_stop: Ga Xép Điện
812           yard: Sân ga
813         shop: 
814           alcohol: Tiệm Rượu
815           antiques: Tiệm Đồ cổ
816           art: Tiệm Nghệ phẩm
817           bakery: Tiệm Bánh
818           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
819           beverages: Tiệm Đồ uống
820           bicycle: Tiệm Xe đạp
821           books: Tiệm Sách
822           butcher: Tiệm Thịt
823           car: Tiệm Xe hơi
824           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
825           car_repair: Tiệm Sửa Xe
826           carpet: Tiệm Thảm
827           charity: Cửa hàng Từ thiện
828           chemist: Nhà thuốc
829           clothes: Tiệm Quần áo
830           computer: Tiệm Máy tính
831           confectionery: Tiệm Kẹo
832           convenience: Tiệm Tập hóa
833           copyshop: Tiệm In ấn
834           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
835           department_store: Cửa hàng Bách hóa
836           discount: Cửa hàng Giảm giá
837           doityourself: Tiệm Ngũ kim
838           dry_cleaning: Hấp tẩy
839           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
840           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
841           farm: Tiệm Nông cụ
842           fashion: Tiệm Thời trang
843           fish: Tiệm Cá
844           florist: Tiệm Hoa
845           food: Tiệm Thực phẩm
846           funeral_directors: Nhà tang lễ
847           furniture: Tiệm Đồ đạc
848           gallery: Thư viện Ảnh
849           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
850           general: Tiệm Đồ
851           gift: Tiệm Quà tặng
852           greengrocer: Tiệm Rau
853           grocery: Tiệm Tạp phẩm
854           hairdresser: Tiệm Làm tóc
855           hardware: Tiệm Ngũ kim
856           hifi: Cửa hàng Hi-fi
857           insurance: Bảo hiểm
858           jewelry: Tiệm Kim hoàn
859           kiosk: Quán
860           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
861           mall: Trung tâm Mua sắm
862           market: Chợ
863           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
864           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
865           music: Tiệm Nhạc
866           newsagent: Tiệm Báo
867           optician: Tiệm Kính mắt
868           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
869           outdoor: Cửa hàng Ngoài trời
870           pet: Tiệm Vật nuôi
871           photo: Tiệm Rửa Hình
872           salon: Tiệm Làm tóc
873           shoes: Tiệm Giày
874           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
875           sports: Tiệm Thể thao
876           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
877           supermarket: Siêu thị
878           toys: Tiệm Đồ chơi
879           travel_agency: Văn phòng Du lịch
880           video: Tiệm Phim
881           wine: Tiệm Rượu
882         tourism: 
883           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
884           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
885           attraction: Nơi Du lịch
886           bed_and_breakfast: Nhà trọ
887           cabin: Túp lều
888           camp_site: Nơi Cắm trại
889           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
890           chalet: Nhà ván
891           guest_house: Nhà khách
892           hostel: Nhà trọ
893           hotel: Khách sạn
894           information: Thông tin
895           lean_to: Nhà chái
896           motel: Khách sạn Dọc đường
897           museum: Bảo tàng
898           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
899           theme_park: Công viên Giải trí
900           valley: Thung lũng
901           viewpoint: Thắng cảnh
902           zoo: Vườn thú
903         tunnel: 
904           "yes": Đường hầm
905         waterway: 
906           artificial: Dòng nước Nhân tạo
907           boatyard: Bãi Thuyền
908           canal: Kênh
909           connector: Đường thủy Nối
910           dam: Đập
911           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
912           ditch: Mương
913           dock: Vũng tàu
914           drain: Cống
915           lock: Âu tàu
916           lock_gate: Âu tàu
917           mineral_spring: Suối Nước khoáng
918           mooring: Cột neo tàu
919           rapids: Thác ghềnh
920           river: Sông
921           riverbank: Bờ sông
922           stream: Dòng suối
923           wadi: Dòng sông Vào mùa
924           water_point: Máy bơm nước
925           waterfall: Thác
926           weir: Đập Cột nước Thấp
927   javascripts: 
928     map: 
929       base: 
930         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
931         mapquest: MapQuest Mở
932         standard: Chuẩn
933         transport_map: Bản đồ Giao thông
934       overlays: 
935         maplint: Maplint
936     site: 
937       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
938       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
939       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
940       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
941       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
942       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
943   layouts: 
944     community: Cộng đồng
945     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
946     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
947     copyright: Bản quyền & Giấy phép
948     documentation: Tài liệu
949     documentation_title: Tài liệu về dự án
950     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
951     donate_link_text: quyên góp
952     edit: Sửa đổi
953     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
954     export: Xuất
955     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
956     foundation: Quỹ OpenStreetMap
957     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
958     gps_traces: Tuyến đường GPS
959     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
960     help: Trợ giúp
961     help_centre: Hỏi đáp
962     help_title: Trang trợ giúp của dự án
963     history: Lịch sử
964     home: nhà
965     home_tooltip: Về vị trí nhà
966     inbox_html: hộp thư %{count}
967     inbox_tooltip: 
968       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
969       other: Hộp thư của bạn có %{count} thư chưa đọc
970       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
971     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
972     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
973     intro_2_download: tải về
974     intro_2_html: Bạn được phép %{download} và %{use} theo %{license}. Hãy %{create_account} để cải tiến bản đồ.
975     intro_2_license: giấy phép mở
976     intro_2_use: sử dụng
977     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=vi
978     log_in: đăng nhập
979     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
980     logo: 
981       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
982     logout: đăng xuất
983     logout_tooltip: Đăng xuất
984     make_a_donation: 
985       text: Quyên góp
986       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
987     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
988     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
989     partners_bytemark: Bytemark Hosting
990     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}, cũng như %{partners} khác.
991     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
992     partners_partners: các công ty bảo trợ
993     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
994     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
995     sign_up: đăng ký
996     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
997     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
998     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
999     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
1000     view: Xem
1001     view_tooltip: Xem bản đồ
1002     welcome_user: Hoan nghênh, %{user_link}
1003     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
1004     wiki: Wiki
1005     wiki_title: Trang wiki của dự án
1006     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1007   license_page: 
1008     foreign: 
1009       english_link: nguyên bản tiếng Anh
1010       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1011       title: Thông tin về bản dịch này
1012     legal_babble: 
1013       contributors_at_html: "<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Bang Viên</a> (theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Bang Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">bản sửa đổi CC BY Áo</a>)."
1014       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada)."
1015       contributors_footer_1_html: "Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi\">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki."
1016       contributors_footer_2_html: "  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào."
1017       contributors_fr_html: "<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>)."
1018       contributors_gb_html: "<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010."
1019       contributors_intro_html: "  Giấy phép CC BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này."
1020       contributors_nl_html: "<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1021       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu."
1022       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1023       contributors_za_html: "<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo lưu."
1024       credit_1_html: "  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC BY-SA”."
1025       credit_2_html: "  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org."
1026       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1027       intro_1_html: "   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1028       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1029       more_1_html: "  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>."
1030       more_2_html: "  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng."
1031       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1032       title_html: Bản quyền và Giấy phép
1033     native: 
1034       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1035       native_link: bản dịch tiếng Việt
1036       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1037       title: Giới thiệu về trang này
1038   message: 
1039     delete: 
1040       deleted: Đã xóa thư
1041     inbox: 
1042       date: Ngày
1043       from: Từ
1044       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1045       my_inbox: Hộp thư đến
1046       new_messages: "%{count} thư mới"
1047       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1048       old_messages: "%{count} thư cũ"
1049       outbox: đã gửi
1050       people_mapping_nearby: những người ở gần
1051       subject: Tiêu đề
1052       title: Hộp thư
1053     mark: 
1054       as_read: Thư đã đọc
1055       as_unread: Thư chưa đọc
1056     message_summary: 
1057       delete_button: Xóa
1058       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1059       reply_button: Trả lời
1060       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1061     new: 
1062       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1063       body: Nội dung
1064       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
1065       message_sent: Thư đã gửi
1066       send_button: Gửi
1067       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1068       subject: Tiêu đề
1069       title: Gửi thư
1070     no_such_message: 
1071       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1072       heading: Thư không tồn tại
1073       title: Thư không tồn tại
1074     outbox: 
1075       date: Ngày
1076       inbox: thư đến
1077       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1078       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1079       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1080       outbox: thư đã gửi
1081       people_mapping_nearby: những người ở gần
1082       subject: Tiêu đề
1083       title: Hộp thư đã gửi
1084       to: Tới
1085     read: 
1086       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1087       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
1088       date: Ngày
1089       from: Từ
1090       reading_your_messages: Đọc thư
1091       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
1092       reply_button: Trả lời
1093       subject: Tiêu đề
1094       title: Đọc thư
1095       to: Tới
1096       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1097       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1098     reply: 
1099       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1100     sent_message_summary: 
1101       delete_button: Xóa
1102   notifier: 
1103     diary_comment_notification: 
1104       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1105       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1106       hi: Chào %{to_user},
1107       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1108     email_confirm: 
1109       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1110     email_confirm_html: 
1111       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1112       greeting: Chào bạn,
1113       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1114     email_confirm_plain: 
1115       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1116       greeting: Chào bạn,
1117       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
1118       hopefully_you_2: "%{server_url} thành %{new_address}."
1119     friend_notification: 
1120       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại %{befriendurl}.
1121       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1122       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1123       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã thêm bạn là người bạn"
1124     gpx_notification: 
1125       and_no_tags: và không có thẻ
1126       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1127       failure: 
1128         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1129         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1130         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1131         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1132         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1133       greeting: Chào bạn,
1134       success: 
1135         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1136         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1137       with_description: với miêu tả
1138       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1139     lost_password: 
1140       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1141     lost_password_html: 
1142       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1143       greeting: Chào bạn,
1144       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1145     lost_password_plain: 
1146       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1147       greeting: Chào bạn,
1148       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1149       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
1150     message_notification: 
1151       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại %{readurl}
1152       footer2: và trả lời tại %{replyurl}
1153       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1154       hi: Chào %{to_user},
1155     signup_confirm: 
1156       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
1157     signup_confirm_html: 
1158       ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
1159       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1160       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
1161       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
1162       greeting: Chào bạn!
1163       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1164       introductory_video: Bạn có thể coi %{introductory_video_link}.
1165       more_videos: Cũng có %{more_videos_link}.
1166       more_videos_here: thêm video tại đây
1167       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
1168       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
1169       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
1170     signup_confirm_plain: 
1171       ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
1172       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
1173       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
1174       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1175       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
1176       current_user_2: "tại:"
1177       greeting: Chào bạn!
1178       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1179       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
1180       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
1181       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
1182       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
1183       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
1184       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
1185       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
1186       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
1187       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
1188   oauth: 
1189     oauthorize: 
1190       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1191       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1192       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1193       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1194       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1195       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1196       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1197       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1198     revoke: 
1199       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1200   oauth_clients: 
1201     create: 
1202       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1203     destroy: 
1204       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1205     edit: 
1206       submit: Sửa đổi
1207       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1208     form: 
1209       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1210       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1211       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1212       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1213       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1214       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1215       callback_url: URL Gọi lại
1216       name: Tên
1217       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1218       required: Bắt buộc
1219       support_url: URL Trợ giúp
1220       url: URL Trang chủ Chương trình
1221     index: 
1222       application: Tên Chương trình
1223       issued_at: Lúc Cho phép
1224       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1225       my_apps: Trình khách của Tôi
1226       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1227       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1228       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1229       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1230       revoke: Thu hồi!
1231       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1232     new: 
1233       submit: Đăng ký
1234       title: Đăng ký chương trình mới
1235     not_found: 
1236       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1237     show: 
1238       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1239       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1240       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1241       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1242       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1243       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1244       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1245       authorize_url: "Cho phép URL:"
1246       confirm: Bạn có chắc không?
1247       delete: Xóa Trình khách
1248       edit: Sửa đổi Chi tiết
1249       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1250       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1251       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1252       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1253       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1254       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1255     update: 
1256       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1257   redaction: 
1258     create: 
1259       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
1260     destroy: 
1261       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
1262       flash: Đã xóa dãy ẩn.
1263       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm trong trước khi xóa dãy ẩn.
1264     edit: 
1265       description: Miêu tả
1266       heading: Sửa đổi dãy ẩn
1267       submit: Lưu dãy ẩn
1268       title: Sửa đổi dãy ẩn
1269     index: 
1270       empty: Không có dãy ẩn để xem.
1271       heading: Danh sách dãy ẩn
1272       title: Danh sách dãy ẩn
1273     new: 
1274       description: Miêu tả
1275       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
1276       submit: Ẩn dãy phiên bản
1277       title: Đang ẩn dãy phiên bản
1278     show: 
1279       confirm: Bạn có chắc không?
1280       description: "Miêu tả:"
1281       destroy: Xóa dãy ẩn này
1282       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
1283       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
1284       title: Đang xem dãy ẩn
1285       user: "Người ẩn:"
1286     update: 
1287       flash: Các thay đổi đã được lưu.
1288   site: 
1289     edit: 
1290       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1291       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1292       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1293       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1294       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1295       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1296       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1297       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1298       user_page_link: trang cá nhân
1299     index: 
1300       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1301       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1302       permalink: Liên kết Thường trực
1303       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1304       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1305     key: 
1306       map_key: Chú giải
1307       map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
1308       table: 
1309         entry: 
1310           admin: Biên giới hành chính
1311           allotments: Khu vườn gia đình
1312           apron: 
1313             - Sân đậu máy bay
1314             - nhà ga hành khách
1315           bridge: Đường rắn = cầu
1316           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1317           brownfield: Cánh đồng nâu
1318           building: Kiến trúc quan trọng
1319           byway: Đường mòn đa mốt
1320           cable: 
1321             - Đường xe cáp
1322             - thang kéo trượt tuyết
1323           cemetery: Nghĩa địa
1324           centre: Trung tâm thể thao
1325           commercial: Khu vực thương mại
1326           common: 
1327             - Đất công
1328             - bãi cỏ
1329           construction: Đường đang xây
1330           cycleway: Đường xe đạp
1331           destination: Chỉ giao thông địa phương
1332           farm: Ruộng
1333           footway: Đường đi bộ
1334           forest: Rừng trồng cây
1335           golf: Sân golf
1336           heathland: Vùng cây bụi
1337           industrial: Khu vực công nghiệp
1338           lake: 
1339             - Hồ
1340             - bể nước
1341           military: Khu vực quân sự
1342           motorway: Đường cao tốc
1343           park: Công viên
1344           permissive: Đường cho phép
1345           pitch: Sân thể thao
1346           primary: Đường chính
1347           private: Đường riêng
1348           rail: Đường sắt
1349           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1350           resident: Khu vực nhà ở
1351           retail: Khu vực buôn bán
1352           runway: 
1353             - Đường băng
1354             - đường băng
1355           school: 
1356             - Trường học
1357             - đại học
1358           secondary: Đường lớn
1359           station: Nhà ga
1360           subway: Đường ngầm
1361           summit: 
1362             - Đỉnh núi
1363             - đồi
1364           tourist: Nơi du lịch
1365           track: Đường mòn
1366           tram: 
1367             - Đường sắt nhẹ
1368             - xe điện
1369           trunk: Xa lộ
1370           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1371           unclassified: Đường không phân loại
1372           unsurfaced: Đường không lát
1373           wood: Rừng
1374     markdown_help: 
1375       alt: Văn bản thay thế
1376       first: Khoản mục đầu tiên
1377       heading: Đề mục
1378       headings: Đề mục
1379       image: Hình ảnh
1380       link: Liên kết
1381       ordered: Danh sách đánh số
1382       second: Khoản mục sau
1383       subheading: Đề mục con
1384       text: Văn bản
1385       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1386       unordered: Danh sách không đánh số
1387       url: URL
1388     richtext_area: 
1389       edit: Sửa đổi
1390       preview: Xem trước
1391     search: 
1392       search: Tìm kiếm
1393       search_help: "thí dụ: “Thượng Hải”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
1394       submit_text: Đi
1395       where_am_i: Tôi ở đâu?
1396       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1397     sidebar: 
1398       close: Đóng
1399       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1400   time: 
1401     formats: 
1402       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1403   trace: 
1404     create: 
1405       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1406       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1407     delete: 
1408       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1409     edit: 
1410       description: "Miêu tả:"
1411       download: tải về
1412       edit: sửa đổi
1413       filename: "Tên tập tin:"
1414       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1415       map: bản đồ
1416       owner: "Tác giả:"
1417       points: "Số nốt:"
1418       save_button: Lưu các Thay đổi
1419       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1420       tags: "Thẻ:"
1421       tags_help: dấu phẩy phân cách
1422       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1423       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1424       visibility: "Mức độ truy cập:"
1425       visibility_help: có nghĩa là gì?
1426       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1427     list: 
1428       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a> hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang wiki</a>.
1429       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1430       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1431       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1432       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1433     make_public: 
1434       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1435     offline: 
1436       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1437       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1438     offline_warning: 
1439       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1440     trace: 
1441       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1442       by: bởi
1443       count_points: "%{count} nốt"
1444       edit: sửa đổi
1445       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1446       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1447       in: trong
1448       map: bản đồ
1449       more: thêm
1450       pending: CHƯA XỬ
1451       private: RIÊNG
1452       public: CÔNG KHAI
1453       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1454       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1455       view_map: Xem Bản đồ
1456     trace_form: 
1457       description: "Miêu tả:"
1458       help: Trợ giúp
1459       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1460       tags: "Thẻ:"
1461       tags_help: dấu phẩy phân cách
1462       upload_button: Tải lên
1463       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1464       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1465       visibility_help: có nghĩa là gì?
1466       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1467     trace_header: 
1468       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1469       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1470       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1471       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1472     trace_optionals: 
1473       tags: Thẻ
1474     trace_paging_nav: 
1475       newer: Tuyến đường Mới hơn
1476       older: Tuyến đường Cũ hơn
1477       showing_page: Đang hiện trang %{page}
1478     view: 
1479       delete_track: Xóa tuyến đường này
1480       description: "Miêu tả:"
1481       download: tải về
1482       edit: sửa đổi
1483       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1484       filename: "Tên tập tin:"
1485       heading: Xem tuyến đường %{name}
1486       map: bản đồ
1487       none: Không có
1488       owner: "Tác giả:"
1489       pending: CHƯA XỬ
1490       points: "Số nốt:"
1491       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1492       tags: "Thẻ:"
1493       title: Xem tuyến đường %{name}
1494       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1495       uploaded: "Lúc tải lên:"
1496       visibility: "Mức độ truy cập:"
1497     visibility: 
1498       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1499       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1500       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1501       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1502   user: 
1503     account: 
1504       contributor terms: 
1505         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1506         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1507         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1508         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1509         link text: đây là gì?
1510         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1511         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1512       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1513       delete image: Xóa hình hiện dùng
1514       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1515       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1516       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1517       home location: "Vị trí Nhà:"
1518       image: "Hình:"
1519       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1520       keep image: Giữ hình hiện dùng
1521       latitude: "Vĩ độ:"
1522       longitude: "Kinh độ:"
1523       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1524       my settings: Tùy chọn
1525       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1526       new image: Thêm hình
1527       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1528       openid: 
1529         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1530         link text: đây là gì?
1531         openid: "OpenID:"
1532       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1533       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1534       profile description: "Tự giới thiệu:"
1535       public editing: 
1536         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1537         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1538         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1539         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1540         enabled link text: đây là gì?
1541         heading: "Sửa đổi công khai:"
1542       public editing note: 
1543         heading: Sửa đổi công khai
1544         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1545       replace image: Thay hình hiện dùng
1546       return to profile: Trở về trang cá nhân
1547       save changes button: Lưu các Thay đổi
1548       title: Chỉnh sửa tài khoản
1549       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1550     confirm: 
1551       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1552       before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
1553       button: Xác nhận
1554       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1555       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1556       reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="%{reconfirm}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
1557       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1558       unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
1559     confirm_email: 
1560       button: Xác nhận
1561       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1562       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1563       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1564       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1565     confirm_resend: 
1566       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1567       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1568     filter: 
1569       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1570     go_public: 
1571       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1572     list: 
1573       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1574       empty: Không tìm thấy người dùng.
1575       heading: Người dùng
1576       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1577       showing: 
1578         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1579         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1580       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1581       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1582       title: Người dùng
1583     login: 
1584       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a> để thảo luận về điều này.
1585       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1586       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1587       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1588       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1589       heading: Đăng nhập
1590       login_button: Đăng nhập
1591       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1592       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1593       no account: Chưa có tài khoản?
1594       openid: "%{logo} OpenID:"
1595       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1596       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1597       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1598       openid_providers: 
1599         aol: 
1600           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1601           title: Đăng nhập với AOL
1602         google: 
1603           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1604           title: Đăng nhập với Google
1605         myopenid: 
1606           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1607           title: Đăng nhập với myOpenID
1608         openid: 
1609           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1610           title: Đăng nhập dùng OpenID
1611         wordpress: 
1612           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1613           title: Đăng nhập với WordPress
1614         yahoo: 
1615           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1616           title: Đăng nhập với Yahoo!
1617       password: "Mật khẩu:"
1618       register now: Đăng ký ngay
1619       remember: Nhớ tôi
1620       title: Đăng nhập
1621       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1622       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1623       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1624     logout: 
1625       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1626       logout_button: Đăng xuất
1627       title: Đăng xuất
1628     lost_password: 
1629       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1630       heading: Quên mất Mật khẩu?
1631       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1632       new password button: Đặt lại mật khẩu
1633       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1634       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1635       title: Quên mất mật khẩu
1636     make_friend: 
1637       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1638       button: Thêm là người bạn
1639       failed: Rất tiếc, việc thêm %{name} là người bạn bị thất bại.
1640       heading: Thêm %{user} là người bạn?
1641       success: "%{name} mới là người bạn."
1642     new: 
1643       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1644       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1645       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1646       continue: Tiếp tục
1647       display name: "Tên hiển thị:"
1648       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1649       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1650       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1651       flash create success message: Cám ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1652       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1653       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1654       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1655       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1656       openid: "%{logo} OpenID:"
1657       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1658       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1659       password: "Mật khẩu:"
1660       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1661       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1662       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1663       title: Mở tài khoản
1664       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1665     no_such_user: 
1666       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1667       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1668       title: Người dùng không tồn tại
1669     popup: 
1670       friend: Người bạn
1671       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1672       your location: Vị trí của bạn
1673     remove_friend: 
1674       button: Hủy kết nối bạn
1675       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
1676       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1677       success: "%{name} không còn là người bạn."
1678     reset_password: 
1679       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1680       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1681       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1682       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1683       password: "Mật khẩu:"
1684       reset: Đặt lại Mật khẩu
1685       title: Đặt lại mật khẩu
1686     set_home: 
1687       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1688     suspended: 
1689       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1690       heading: Tài khoản bị Cấm
1691       title: Tài khoản bị Cấm
1692       webmaster: chủ trang
1693     terms: 
1694       agree: Chấp nhận
1695       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1696       consider_pd_why: đây là gì?
1697       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1698       decline: Từ chối
1699       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1700       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1701       heading: Điều kiện đóng góp
1702       legale_names: 
1703         france: Pháp
1704         italy: Ý
1705         rest_of_world: Các nước khác
1706       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1707       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1708       title: Điều kiện đóng góp
1709       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1710     view: 
1711       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1712       add as friend: thêm là người bạn
1713       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1714       block_history: tác vụ cấm người này
1715       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1716       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1717       comments: bình luận
1718       confirm: Xác nhận
1719       confirm_user: xác nhận người dùng này
1720       create_block: cấm người dùng này
1721       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1722       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1723       ct declined: Từ chối
1724       ct status: "Điều khoản đóng góp:"
1725       ct undecided: Chưa quyết định
1726       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1727       delete_user: xóa tài khoản này
1728       description: Miêu tả
1729       diary: nhật ký
1730       edits: đóng góp
1731       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1732       friends_changesets: Xem những bộ thay đổi của bạn bè
1733       friends_diaries: Đọc những mục nhật ký của bạn bè
1734       hide_user: ẩn tài khoản này
1735       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link}.
1736       km away: cách %{count} km
1737       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1738       m away: cách %{count} m
1739       mapper since: "Tham gia:"
1740       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1741       my comments: bình luận của tôi
1742       my diary: nhật ký của tôi
1743       my edits: đóng góp của tôi
1744       my settings: tùy chọn
1745       my traces: tuyến đường của tôi
1746       nearby users: Người dùng khác ở gần
1747       nearby_changesets: Xem các bộ thay đổi của người dùng ở gần
1748       nearby_diaries: Đọc các mục nhật ký của người dùng ở gần
1749       new diary entry: mục nhật ký mới
1750       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1751       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1752       oauth settings: thiết lập OAuth
1753       remove as friend: hủy kết nối bạn
1754       role: 
1755         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1756         grant: 
1757           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1758           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1759         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1760         revoke: 
1761           administrator: Rút quyền quản lý viên
1762           moderator: Rút quyền điều hành viên
1763       send message: gửi thư
1764       settings_link_text: tùy chọn
1765       spam score: "Điểm số Spam:"
1766       status: "Trạng thái:"
1767       traces: tuyến đường
1768       unhide_user: hiện tài khoản này
1769       user location: Vị trí của người dùng
1770       your friends: Người bạn của bạn
1771   user_block: 
1772     blocks_by: 
1773       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1774       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1775       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1776     blocks_on: 
1777       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1778       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1779       title: Các tác vụ cấm %{name}
1780     create: 
1781       flash: Cấm người dùng %{name}.
1782       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1783       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1784     edit: 
1785       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1786       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1787       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1788       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1789       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1790       show: Xem tác vụ cấm này
1791       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1792       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1793     filter: 
1794       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1795       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1796     helper: 
1797       time_future: Hết hạn %{time}.
1798       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1799       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1800     index: 
1801       empty: Chưa ai bị cấm.
1802       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1803       title: Người dùng bị cấm
1804     model: 
1805       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1806       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1807     new: 
1808       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1809       heading: Cấm %{name}
1810       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1811       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1812       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1813       submit: Cấm người dùng
1814       title: Cấm %{name}
1815       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1816       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1817     not_found: 
1818       back: Trở về trang đầu
1819       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1820     partial: 
1821       confirm: Bạn có chắc không?
1822       creator_name: Người cấm
1823       display_name: Người bị cấm
1824       edit: Sửa đổi
1825       next: Sau »
1826       not_revoked: (không bị hủy)
1827       previous: « Trước
1828       reason: Lý do cấm
1829       revoke: Bỏ cấm!
1830       revoker_name: Người bỏ cấm
1831       show: Hiện
1832       showing_page: Đang hiện trang %{page}
1833       status: Trạng thái
1834     period: "%{count} giờ"
1835     revoke: 
1836       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1837       flash: Đã bỏ cấm.
1838       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1839       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1840       revoke: Bỏ cấm!
1841       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1842       title: Bỏ cấm %{block_on}
1843     show: 
1844       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1845       confirm: Bạn có chắc không?
1846       edit: Sửa đổi
1847       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1848       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1849       reason: "Lý do cấm:"
1850       revoke: Bỏ cấm!
1851       revoker: "Người bỏ cấm:"
1852       show: Hiện
1853       status: Trạng thái
1854       time_future: Hết hạn %{time}
1855       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1856       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1857     update: 
1858       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1859       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1860   user_role: 
1861     filter: 
1862       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1863       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1864       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1865       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1866     grant: 
1867       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1868       confirm: Xác nhận
1869       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1870       heading: Xác nhận cấp vai trò
1871       title: Xác nhận cấp vai trò
1872     revoke: 
1873       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1874       confirm: Xác nhận
1875       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1876       heading: Xác nhận rút vai trò
1877       title: Xác nhận rút vai trò