Merge branch 'master' into notes
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Ninomax
7 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
8 vi: 
9   activerecord: 
10     attributes: 
11       diary_comment: 
12         body: Nội dung
13       diary_entry: 
14         language: Ngôn ngữ
15         latitude: Vĩ độ
16         longitude: Kinh độ
17         title: Tiêu đề
18         user: Người dùng
19       friend: 
20         friend: Người bạn
21         user: Người dùng
22       message: 
23         body: Nội dung
24         recipient: Người nhận
25         sender: Người gửi
26         title: Tiêu đề
27       trace: 
28         description: Miêu tả
29         latitude: Vĩ độ
30         longitude: Kinh độ
31         name: Tên
32         public: Công khai
33         size: Kích cỡ
34         user: Người dùng
35         visible: Thấy được
36       user: 
37         active: Tích cực
38         description: Miêu tả
39         display_name: Tên Hiển thị
40         email: Thư điện tử
41         languages: Ngôn ngữ
42         pass_crypt: Mật khẩu
43     models: 
44       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
45       changeset: Bộ thay đổi
46       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
47       country: Quốc gia
48       diary_comment: Bình luận Nhật ký
49       diary_entry: Mục Nhật ký
50       friend: Người bạn
51       language: Ngôn ngữ
52       message: Thư
53       node: Nốt
54       node_tag: Thẻ Nốt
55       notifier: Trình báo
56       old_node: Nốt Cũ
57       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
58       old_relation: Quan hệ Cũ
59       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
60       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
61       old_way: Lối Cũ
62       old_way_node: Nốt Lối Cũ
63       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
64       relation: Quan hệ
65       relation_member: Thành viên Quan hệ
66       relation_tag: Thẻ Quan hệ
67       session: Phiên
68       trace: Tuyến đường
69       tracepoint: Điểm Tuyến đường
70       tracetag: Thẻ Tuyến đường
71       user: Người dùng
72       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
73       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
74       way: Lối
75       way_node: Nốt Lối
76       way_tag: Thẻ Lối
77   application: 
78     require_cookies: 
79       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
80     require_moderator: 
81       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
82     setup_user_auth: 
83       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
84       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
85   browse: 
86     changeset: 
87       changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
88       changesetxml: Bộ thay đổi XML
89       feed: 
90         title: Bộ thay đổi %{id}
91         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
92       osmchangexml: osmChange XML
93       title: Bộ thay đổi
94     changeset_details: 
95       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
96       bounding_box: "Hộp bao:"
97       box: hộp
98       closed_at: "Lúc Đóng:"
99       created_at: "Lúc Tạo:"
100       has_nodes: 
101         one: "Có nốt sau:"
102         other: "Có %{count} nốt sau:"
103       has_relations: 
104         one: "Có quan hệ sau:"
105         other: "Có %{count} quan hệ sau:"
106       has_ways: 
107         one: "Có lối sau:"
108         other: "Có %{count} lối sau:"
109       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
110       show_area_box: Hiện Hộp vùng
111     common_details: 
112       changeset_comment: "Miêu tả:"
113       deleted_at: "Lúc Xóa:"
114       deleted_by: "Người Xóa:"
115       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
116       edited_by: "Người Sửa đổi:"
117       in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
118       version: "Phiên bản:"
119     containing_relation: 
120       entry: Quan hệ %{relation_name}
121       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
122     map: 
123       deleted: Đã xóa
124       edit: 
125         area: Sửa đổi vùng
126         node: Sửa đổi nốt
127         relation: Sửa đổi quan hệ
128         way: Sửa đổi lối
129       larger: 
130         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
131         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
132         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
133         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
134       loading: Đang tải…
135     navigation: 
136       all: 
137         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
138         next_node_tooltip: Node tiếp theo
139         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
140         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
141         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
142         prev_node_tooltip: Node trước
143         prev_relation_tooltip: Relation trước
144         prev_way_tooltip: Lối trước
145       user: 
146         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
147         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
148         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
149     node: 
150       download_xml: Tải về XML
151       edit: Sửa đổi nốt
152       node: Nốt
153       node_title: "Nốt: %{node_name}"
154       view_history: Xem lịch sử
155     node_details: 
156       coordinates: "Tọa độ:"
157       part_of: "Trực thuộc:"
158     node_history: 
159       download_xml: Tải về XML
160       node_history: Lịch sử Nốt
161       node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
162       view_details: Xem chi tiết
163     not_found: 
164       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
165       type: 
166         changeset: bộ thay đổi
167         node: nốt
168         relation: quan hệ
169         way: lối
170     paging_nav: 
171       of: trong
172       showing_page: Đang hiện trang
173     redacted: 
174       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
175       redaction: Dãy ẩn %{id}
176       type: 
177         node: nốt
178         relation: quan hệ
179         way: lối
180     relation: 
181       download_xml: Tải về XML
182       relation: Quan hệ
183       relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
184       view_history: Xem lịch sử
185     relation_details: 
186       members: "Thành viên:"
187       part_of: "Trực thuộc:"
188     relation_history: 
189       download_xml: Tải về XML
190       relation_history: Lịch sử Quan hệ
191       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
192       view_details: Xem chi tiết
193     relation_member: 
194       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
195       type: 
196         node: Nốt
197         relation: Quan hệ
198         way: Lối
199     start_rjs: 
200       data_frame_title: Dữ liệu
201       data_layer_name: Xem Dữ liệu Bản đồ
202       details: Chi tiết
203       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi %{user} lúc %{timestamp}
204       hide_areas: Ẩn các khu vực
205       history_for_feature: Lịch sử %{đối tượng}
206       load_data: Tải Dữ liệu
207       loaded_an_area_with_num_features: Bạn đã tải vùng chứa %{num_features} đối tượng. Một số trình duyệt bị trục trặc khi hiển thị nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, các trình duyệt hoạt động tốt với tối đa 100 đối tượng cùng lúc; nếu hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới.
208       loading: Đang tải…
209       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
210       object_list: 
211         api: Lấy vùng này dùng API
212         back: Liệt kê các đối tượng
213         details: Chi tiết
214         heading: Danh sách đối tượng
215         history: 
216           type: 
217             node: Nốt %{id}
218             way: Lối %{id}
219         selected: 
220           type: 
221             node: Nốt %{id}
222             way: Lối %{id}
223         type: 
224           node: Nốt
225           way: Lối
226       private_user: người bí mật
227       show_areas: Hiện các khu vực
228       show_history: Xem Lịch sử
229       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ %{bbox_size} quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
230       wait: Xin chờ…
231       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
232     tag_details: 
233       tags: "Thẻ:"
234       wiki_link: 
235         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
236         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
237       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
238     timeout: 
239       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
240       type: 
241         changeset: bộ thay đổi
242         node: nốt
243         relation: quan hệ
244         way: lối
245     way: 
246       download_xml: Tải về XML
247       edit: Sửa đổi lối
248       view_history: Xem lịch sử
249       way: Lối
250       way_title: "Lối: %{way_name}"
251     way_details: 
252       also_part_of: 
253         one: cũng thuộc về lối %{related_ways}
254         other: cũng thuộc về các lối %{related_ways}
255       nodes: "Nốt:"
256       part_of: "Trực thuộc:"
257     way_history: 
258       download_xml: Tải về XML
259       view_details: Xem chi tiết
260       way_history: Lịch sử Lối
261       way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
262   changeset: 
263     changeset: 
264       anonymous: Vô danh
265       big_area: (lớn)
266       no_comment: (không có)
267       no_edits: (không có thay đổi)
268       show_area_box: hiện hộp vùng
269       still_editing: (đang sửa)
270       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
271     changeset_paging_nav: 
272       next: Sau »
273       previous: « Trước
274       showing_page: Đang hiện trang %{page}
275     changesets: 
276       area: Vùng
277       comment: Miêu tả
278       id: ID
279       saved_at: Lúc Lưu
280       user: Người dùng
281     list: 
282       description: Những thay đổi gần đây
283       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
284       description_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
285       description_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
286       description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
287       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
288       empty_anon_html: Chưa sửa đổi lần nào.
289       empty_user_html: Hình như bạn chưa đóng góp sửa đổi nào. Hãy bắt đầu với <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3?uselang=vi">Hướng dẫn Bắt đầu</a>.
290       heading: Các bộ thay đổi
291       heading_bbox: Các bộ thay đổi
292       heading_friend: Các bộ thay đổi
293       heading_nearby: Các bộ thay đổi
294       heading_user: Các bộ thay đổi
295       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
296       title: Các bộ thay đổi
297       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
298       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
299       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
300       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
301       title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
302     timeout: 
303       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
304   diary_entry: 
305     comments: 
306       ago: cách đây %{ago}
307       comment: Bình luận
308       has_commented_on: "%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau"
309       newer_comments: Các Bình luận Sau
310       older_comments: Các Bình luận Trước
311       post: Mục nhật ký
312       when: Lúc đăng
313     diary_comment: 
314       comment_from: Bình luận của %{link_user} lúc %{comment_created_at}
315       confirm: Xác nhận
316       hide_link: Ẩn bình luận này
317     diary_entry: 
318       comment_count: 
319         one: 1 bình luận
320         other: "%{count} bình luận"
321       comment_link: Bình luận về mục này
322       confirm: Xác nhận
323       edit_link: Sửa đổi mục này
324       hide_link: Ẩn mục này
325       posted_by: Được đăng bởi %{link_user} lúc %{created} bằng %{language_link}
326       reply_link: Trả lời mục này
327     edit: 
328       body: "Nội dung:"
329       language: "Ngôn ngữ:"
330       latitude: "Vĩ độ:"
331       location: "Vị trí:"
332       longitude: "Kinh độ:"
333       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
334       save_button: Lưu
335       subject: "Tiêu đề:"
336       title: Sửa đổi mục nhật ký
337       use_map_link: sử dụng bản đồ
338     feed: 
339       all: 
340         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
341         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
342       language: 
343         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
344         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
345       user: 
346         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
347         title: Các mục nhật ký của %{user}
348     list: 
349       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
350       new: Mục Nhật ký Mới
351       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
352       newer_entries: Mục Sau
353       no_entries: Chưa có mục nhật ký
354       older_entries: Mục Trước
355       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
356       title: Các Nhật ký Cá nhân
357       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
358       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
359       user_title: Nhật ký của %{user}
360     location: 
361       edit: Sửa
362       location: "Vị trí:"
363       view: Xem
364     new: 
365       title: Mục Nhật ký Mới
366     no_such_entry: 
367       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
368       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
369       title: Mục nhật ký không tồn tại
370     view: 
371       leave_a_comment: Bình luận
372       login: Đăng nhập
373       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
374       save_button: Lưu
375       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
376       user_title: Nhật ký của %{user}
377   editor: 
378     default: Mặc định (hiện là %{name})
379     potlatch: 
380       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
381       name: Potlatch 1
382     potlatch2: 
383       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
384       name: Potlatch 2
385     remote: 
386       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
387       name: phần điều khiển từ xa
388   export: 
389     start: 
390       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
391       area_to_export: Vùng để Xuất
392       embeddable_html: HTML để Nhúng
393       export_button: Xuất
394       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
395       format: "Định dạng:"
396       format_to_export: Định dạng Xuất
397       image_size: Hình có Kích cỡ
398       latitude: "Vĩ độ:"
399       licence: Giấy phép
400       longitude: "Kinh độ:"
401       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
402       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
403       max: tối đa
404       options: Tùy chọn
405       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
406       output: Đầu ra
407       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
408       scale: Tỷ lệ
409       too_large: 
410         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
411         heading: Khu vực Lớn quá
412       zoom: Thu phóng
413     start_rjs: 
414       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
415       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
416       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
417       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
418       export: Xuất
419       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
420       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
421   geocoder: 
422     description: 
423       title: 
424         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
425         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
426       types: 
427         cities: Thành phố
428         places: Địa điểm
429         towns: Thị xã
430     direction: 
431       east: đông
432       north: bắc
433       north_east: đông bắc
434       north_west: tây bắc
435       south: nam
436       south_east: đông nam
437       south_west: tây nam
438       west: tây
439     distance: 
440       one: khoảng 1 km
441       other: khoảng %{count} km
442       zero: không tới 1 km
443     results: 
444       more_results: Thêm kết quả
445       no_results: Không tìm thấy kết quả
446     search: 
447       title: 
448         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
449         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
450         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
451         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
452         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
453         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
454     search_osm_nominatim: 
455       prefix: 
456         aeroway: 
457           aerodrome: Sân bay
458           apron: Sân Đậu Máy bay
459           gate: Cổng
460           helipad: Sân bay Trực thăng
461           runway: Đường băng
462           taxiway: Đường lăn
463           terminal: Nhà ga Sân bay
464         amenity: 
465           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
466           airport: Phi trường
467           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
468           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
469           atm: Máy Rút tiền Tự động
470           auditorium: Phòng hội họp
471           bank: Ngân hàng
472           bar: Quán rượu
473           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
474           bench: Ghế
475           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
476           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
477           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
478           brothel: Nhà chứa
479           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
480           bus_station: Trạm Xe buýt
481           cafe: Quán Cà phê
482           car_rental: Chỗ Mướn Xe
483           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
484           car_wash: Tiệm Rửa Xe
485           casino: Sòng bạc
486           charging_station: Trạm Sạc Pin
487           cinema: Rạp phim
488           clinic: Phòng khám
489           club: Câu lạc bộ
490           college: Trường Cao đẳng
491           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
492           courthouse: Tòa
493           crematorium: Lò Hỏa táng
494           dentist: Nha sĩ
495           doctors: Bác sĩ
496           dormitory: Ký túc xá
497           drinking_water: Vòi Nước uống
498           driving_school: Trường Lái xe
499           embassy: Tòa Đại sứ
500           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
501           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
502           ferry_terminal: Trạm Phà
503           fire_hydrant: Vòi nước Máy
504           fire_station: Trạm Cứu hỏa
505           food_court: Khu Ẩm thực
506           fountain: Vòi nước
507           fuel: Cây xăng
508           grave_yard: Nghĩa địa
509           gym: Nhà Thể dục
510           hall: Hội trường
511           health_centre: Trung tâm Y tế
512           hospital: Bệnh viện
513           hotel: Khách sạn
514           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
515           ice_cream: Tiệm Kem
516           kindergarten: Tiểu học
517           library: Thư viện
518           market: Chợ
519           marketplace: Chợ phiên
520           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
521           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
522           nursery: Nhà trẻ
523           nursing_home: Viện Dưỡng lão
524           office: Văn phòng
525           park: Công viên
526           parking: Chỗ Đậu xe
527           pharmacy: Nhà thuốc
528           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
529           police: Cảnh sát
530           post_box: Hòm thư
531           post_office: Bưu điện
532           preschool: Trường Mầm non
533           prison: Nhà tù
534           pub: Quán rượu
535           public_building: Tòa nhà Công cộng
536           public_market: Chợ phiên
537           reception_area: Phòng Tiếp khách
538           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
539           restaurant: Nhà hàng
540           retirement_home: Nhà về hưu
541           sauna: Nhà Tắm hơi
542           school: Trường học
543           shelter: Nơi Trú ẩn
544           shop: Tiệm
545           shopping: Tiệm
546           shower: Vòi tắm
547           social_centre: Hội trường
548           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
549           studio: Studio
550           supermarket: Siêu thị
551           swimming_pool: Hồ tắm
552           taxi: Taxi
553           telephone: Điện thoại Công cộng
554           theatre: Nhà hát
555           toilets: Vệ sinh
556           townhall: Thị sảnh
557           university: Trường Đại học
558           vending_machine: Máy Bán hàng
559           veterinary: Phẫu thuật Thú y
560           village_hall: Trụ sở Làng
561           waste_basket: Thùng rác
562           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
563           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
564         boundary: 
565           administrative: Biên giới Hành chính
566           census: Biên giới Điều tra Dân số
567           national_park: Vườn quốc gia
568           protected_area: Khu bảo tồn
569         bridge: 
570           aqueduct: Cống nước
571           suspension: Cầu Treo
572           swing: Cầu Quay
573           viaduct: Cầu Cạn
574           "yes": Cầu
575         building: 
576           "yes": Tòa nhà
577         highway: 
578           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
579           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
580           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
581           byway: Đường mòn Đa mốt
582           construction: Đường Đang Xây
583           cycleway: Đường Xe đạp
584           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
585           footway: Đường bộ
586           ford: Khúc Sông Cạn
587           living_street: Đường Hàng xóm
588           milestone: Mốc
589           minor: Đường Nhỏ
590           motorway: Đường Cao tốc
591           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
592           motorway_link: Đường Cao tốc
593           path: Lối
594           pedestrian: Đường bộ Lớn
595           platform: Sân ga
596           primary: Đường Chính
597           primary_link: Đường Chính
598           raceway: Đường đua
599           residential: Đường Nhà ở
600           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
601           road: Đường
602           secondary: Đường Lớn
603           secondary_link: Đường Lớn
604           service: Đường phụ
605           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
606           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
607           steps: Cầu thang
608           stile: Cửa xoay
609           tertiary: Đường Lớn
610           tertiary_link: Đường Lớn
611           track: Đường mòn
612           trail: Đường mòn
613           trunk: Xa lộ
614           trunk_link: Xa lộ
615           unclassified: Đường Không Phân loại
616           unsurfaced: Đường Không Lát
617         historic: 
618           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
619           battlefield: Chiến trường
620           boundary_stone: Mốc Biên giới
621           building: Tòa nhà
622           castle: Lâu đài
623           church: Nhà thờ
624           fort: Pháo đài
625           house: Nhà ở
626           icon: Thánh tượng
627           manor: Trang viên
628           memorial: Đài Tưởng niệm
629           mine: Mỏ
630           monument: Đài Tưởng niệm
631           museum: Bảo tàng
632           ruins: Tàn tích
633           tower: Tháp
634           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
635           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
636           wreck: Xác Tàu Đắm
637         landuse: 
638           allotments: Khu Vườn Gia đình
639           basin: Lưu vực
640           brownfield: Cánh đồng Nâu
641           cemetery: Nghĩa địa
642           commercial: Khu vực Thương mại
643           conservation: Bảo tồn
644           construction: Công trường Xây dựng
645           farm: Trại
646           farmland: Trại
647           farmyard: Sân Trại
648           forest: Rừng Trồng Cây
649           garages: Ga ra
650           grass: Cỏ
651           greenfield: Cánh đồng Xanh
652           industrial: Khu vực Công nghiệp
653           landfill: Nơi Đổ Rác
654           meadow: Đồng cỏ
655           military: Khu vực Quân sự
656           mine: Mỏ
657           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
658           orchard: Vườn Cây
659           park: Công viên
660           piste: Đường Trượt tuyết
661           quarry: Mỏ Đá
662           railway: Đường sắt
663           recreation_ground: Sân chơi
664           reservoir: Bể nước
665           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
666           residential: Khu vực Nhà ở
667           retail: Khu vực Buôn bán
668           road: Đất của con Đường
669           village_green: Sân Làng
670           vineyard: Vườn Nho
671           wetland: Đầm lầy
672           wood: Rừng
673         leisure: 
674           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
675           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
676           common: Đất Công
677           fishing: Hồ Đánh cá
678           fitness_station: Trạm Thể dục
679           garden: Vườn
680           golf_course: Sân Golf
681           ice_rink: Sân băng
682           marina: Bến tàu
683           miniature_golf: Golf Nhỏ
684           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
685           park: Công viên
686           pitch: Bãi Thể thao
687           playground: Sân chơi
688           recreation_ground: Sân Giải trí
689           sauna: Nhà Tắm hơi
690           slipway: Bến tàu
691           sports_centre: Trung tâm Thể thao
692           stadium: Sân vận động
693           swimming_pool: Hồ Bơi
694           track: Đường Chạy
695           water_park: Công viên Nước
696         military: 
697           airfield: Sân bay Không quân
698           barracks: Trại Lính
699           bunker: Boong ke
700         natural: 
701           bay: Vịnh
702           beach: Bãi biển
703           cape: Mũi đất
704           cave_entrance: Cửa vào Hang
705           channel: Eo biển
706           cliff: Vách đá
707           crater: Miệng Núi
708           dune: Cồn cát
709           feature: Đối tượng Thiên nhiên
710           fell: Đồi đá
711           fjord: Vịnh hẹp
712           forest: Rừng
713           geyser: Mạch nước Phun
714           glacier: Sông băng
715           heath: Bãi Hoang
716           hill: Đồi
717           island: Đảo
718           land: Đất
719           marsh: Đầm lầy
720           moor: Truông
721           mud: Bùn
722           peak: Đỉnh
723           point: Mũi đất
724           reef: Rạn san hô
725           ridge: Luống đất
726           river: Sông
727           rock: Đá
728           scree: Bãi Đá
729           scrub: Đất Bụi rậm
730           shoal: Bãi cạn
731           spring: Suối
732           stone: Đá
733           strait: Eo biển
734           tree: Cây
735           valley: Thung lũng
736           volcano: Núi lửa
737           water: Nước
738           wetland: Đầm lầy
739           wetlands: Đầm lầy
740           wood: Rừng
741         office: 
742           accountant: Kế toán viên
743           architect: Kiến trúc sư
744           company: Công ty
745           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
746           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
747           government: Văn phòng Chính phủ
748           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
749           lawyer: Luật sư
750           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
751           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
752           travel_agent: Văn phòng Du lịch
753           "yes": Văn phòng
754         place: 
755           airport: Phi trường
756           city: Thành phố
757           country: Quốc gia
758           county: Quận hạt
759           farm: Trại
760           hamlet: Xóm
761           house: Nhà ở
762           houses: Dãy Nhà
763           island: Đảo
764           islet: Đảo Nhỏ
765           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
766           locality: Địa phương
767           moor: Truông
768           municipality: Đô thị
769           postcode: Mã Bưu chính
770           region: Miền
771           sea: Biển
772           state: Tỉnh bang
773           subdivision: Hàng xóm
774           suburb: Ngoại ô
775           town: Thị xã/trấn
776           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
777           village: Làng
778         railway: 
779           abandoned: Đường sắt bị Bỏ rơi
780           construction: Đường sắt Đang Xây
781           disused: Đường sắt Ngừng hoạt động
782           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
783           funicular: Đường sắt Leo núi
784           halt: Ga Xép
785           historic_station: Nhà ga Lịch sử
786           junction: Ga Đầu mối
787           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
788           light_rail: Đường sắt Nhẹ
789           miniature: Đường sắt Nhỏ
790           monorail: Đường Một Ray
791           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
792           platform: Ke ga
793           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
794           spur: Đường sắt Phụ
795           station: Nhà ga
796           subway: Trạm Xe điện Ngầm
797           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
798           switch: Ghi Đường sắt
799           tram: Đường Xe điện
800           tram_stop: Ga Xép Điện
801           yard: Sân ga
802         shop: 
803           alcohol: Tiệm Rượu
804           antiques: Tiệm Đồ cổ
805           art: Tiệm Nghệ phẩm
806           bakery: Tiệm Bánh
807           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
808           beverages: Tiệm Đồ uống
809           bicycle: Tiệm Xe đạp
810           books: Tiệm Sách
811           butcher: Tiệm Thịt
812           car: Tiệm Xe hơi
813           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
814           car_repair: Tiệm Sửa Xe
815           carpet: Tiệm Thảm
816           charity: Cửa hàng Từ thiện
817           chemist: Nhà thuốc
818           clothes: Tiệm Quần áo
819           computer: Tiệm Máy tính
820           confectionery: Tiệm Kẹo
821           convenience: Tiệm Tập hóa
822           copyshop: Tiệm In ấn
823           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
824           department_store: Cửa hàng Bách hóa
825           discount: Cửa hàng Giảm giá
826           doityourself: Tiệm Ngũ kim
827           dry_cleaning: Hấp tẩy
828           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
829           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
830           farm: Tiệm Nông cụ
831           fashion: Tiệm Thời trang
832           fish: Tiệm Cá
833           florist: Tiệm Hoa
834           food: Tiệm Thực phẩm
835           funeral_directors: Nhà tang lễ
836           furniture: Tiệm Đồ đạc
837           gallery: Thư viện Ảnh
838           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
839           general: Tiệm Đồ
840           gift: Tiệm Quà tặng
841           greengrocer: Tiệm Rau
842           grocery: Tiệm Tạp phẩm
843           hairdresser: Tiệm Làm tóc
844           hardware: Tiệm Ngũ kim
845           hifi: Cửa hàng Hi-fi
846           insurance: Bảo hiểm
847           jewelry: Tiệm Kim hoàn
848           kiosk: Quán
849           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
850           mall: Trung tâm Mua sắm
851           market: Chợ
852           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
853           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
854           music: Tiệm Nhạc
855           newsagent: Tiệm Báo
856           optician: Tiệm Kính mắt
857           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
858           outdoor: Cửa hàng Ngoài trời
859           pet: Tiệm Vật nuôi
860           photo: Tiệm Rửa Hình
861           salon: Tiệm Làm tóc
862           shoes: Tiệm Giày
863           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
864           sports: Tiệm Thể thao
865           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
866           supermarket: Siêu thị
867           toys: Tiệm Đồ chơi
868           travel_agency: Văn phòng Du lịch
869           video: Tiệm Phim
870           wine: Tiệm Rượu
871         tourism: 
872           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
873           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
874           attraction: Nơi Du lịch
875           bed_and_breakfast: Nhà trọ
876           cabin: Túp lều
877           camp_site: Nơi Cắm trại
878           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
879           chalet: Nhà ván
880           guest_house: Nhà khách
881           hostel: Nhà trọ
882           hotel: Khách sạn
883           information: Thông tin
884           lean_to: Nhà chái
885           motel: Khách sạn Dọc đường
886           museum: Bảo tàng
887           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
888           theme_park: Công viên Giải trí
889           valley: Thung lũng
890           viewpoint: Thắng cảnh
891           zoo: Vườn thú
892         tunnel: 
893           "yes": Đường hầm
894         waterway: 
895           artificial: Dòng nước Nhân tạo
896           boatyard: Bãi Thuyền
897           canal: Kênh
898           connector: Đường thủy Nối
899           dam: Đập
900           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
901           ditch: Mương
902           dock: Vũng tàu
903           drain: Cống
904           lock: Âu tàu
905           lock_gate: Âu tàu
906           mineral_spring: Suối Nước khoáng
907           mooring: Cột neo tàu
908           rapids: Thác ghềnh
909           river: Sông
910           riverbank: Bờ sông
911           stream: Dòng suối
912           wadi: Dòng sông Vào mùa
913           water_point: Máy bơm nước
914           waterfall: Thác
915           weir: Đập Cột nước Thấp
916   javascripts: 
917     map: 
918       base: 
919         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
920         mapquest: MapQuest Mở
921         standard: Chuẩn
922         transport_map: Bản đồ Giao thông
923       overlays: 
924         maplint: Maplint
925     site: 
926       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
927       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
928       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
929       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
930       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
931       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
932   layouts: 
933     community: Cộng đồng
934     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
935     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
936     copyright: Bản quyền & Giấy phép
937     documentation: Tài liệu
938     documentation_title: Tài liệu về dự án
939     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
940     donate_link_text: quyên góp
941     edit: Sửa đổi
942     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
943     export: Xuất
944     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
945     foundation: Quỹ OpenStreetMap
946     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
947     gps_traces: Tuyến đường GPS
948     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
949     help: Trợ giúp
950     help_centre: Hỏi đáp
951     help_title: Trang trợ giúp của dự án
952     history: Lịch sử
953     home: nhà
954     home_tooltip: Về vị trí nhà
955     inbox_html: hộp thư %{count}
956     inbox_tooltip: 
957       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
958       other: Hộp thư của bạn có %{count} thư chưa đọc
959       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
960     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
961     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
962     intro_2_download: tải về
963     intro_2_html: Bạn được phép %{download} và %{use} theo %{license}. Hãy %{create_account} để cải tiến bản đồ.
964     intro_2_license: giấy phép mở
965     intro_2_use: sử dụng
966     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=vi
967     log_in: đăng nhập
968     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
969     logo: 
970       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
971     logout: đăng xuất
972     logout_tooltip: Đăng xuất
973     make_a_donation: 
974       text: Quyên góp
975       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
976     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
977     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
978     partners_bytemark: Bytemark Hosting
979     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}, cũng như %{partners} khác.
980     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
981     partners_partners: các công ty bảo trợ
982     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
983     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
984     sign_up: mở tài khoản
985     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
986     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
987     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
988     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
989     view: Xem
990     view_tooltip: Xem bản đồ
991     welcome_user: Hoan nghênh, %{user_link}
992     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
993     wiki: Wiki
994     wiki_title: Trang wiki của dự án
995     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
996   license_page: 
997     foreign: 
998       english_link: nguyên bản tiếng Anh
999       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1000       title: Thông tin về bản dịch này
1001     legal_babble: 
1002       attribution_example: 
1003         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1004         title: Ví dụ ghi công
1005       contributors_at_html: "<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Bang Viên</a> (theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Bang Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">bản sửa đổi CC BY Áo</a>)."
1006       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada)."
1007       contributors_footer_1_html: "Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi\">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki."
1008       contributors_footer_2_html: "  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào."
1009       contributors_fr_html: "<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>)."
1010       contributors_gb_html: "<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12."
1011       contributors_intro_html: "Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:"
1012       contributors_nl_html: "<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1013       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu."
1014       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1015       contributors_za_html: "<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo lưu."
1016       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng góp vào OpenStreetMap”.
1017       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến creativecommons.org.
1018       credit_3_html: "Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.\nVí dụ:"
1019       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1020       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1021       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng, xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1022       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1023       intro_1_html: "   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1024       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1025       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1026       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
1027       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.
1028       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1029       title_html: Bản quyền và Giấy phép
1030     native: 
1031       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1032       native_link: bản dịch tiếng Việt
1033       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1034       title: Giới thiệu về trang này
1035   message: 
1036     delete: 
1037       deleted: Đã xóa thư
1038     inbox: 
1039       date: Ngày
1040       from: Từ
1041       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1042       my_inbox: Hộp thư đến
1043       new_messages: "%{count} thư mới"
1044       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1045       old_messages: "%{count} thư cũ"
1046       outbox: đã gửi
1047       people_mapping_nearby: những người ở gần
1048       subject: Tiêu đề
1049       title: Hộp thư
1050     mark: 
1051       as_read: Thư đã đọc
1052       as_unread: Thư chưa đọc
1053     message_summary: 
1054       delete_button: Xóa
1055       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1056       reply_button: Trả lời
1057       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1058     new: 
1059       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1060       body: Nội dung
1061       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
1062       message_sent: Thư đã gửi
1063       send_button: Gửi
1064       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1065       subject: Tiêu đề
1066       title: Gửi thư
1067     no_such_message: 
1068       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1069       heading: Thư không tồn tại
1070       title: Thư không tồn tại
1071     outbox: 
1072       date: Ngày
1073       inbox: thư đến
1074       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1075       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1076       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1077       outbox: thư đã gửi
1078       people_mapping_nearby: những người ở gần
1079       subject: Tiêu đề
1080       title: Hộp thư đã gửi
1081       to: Tới
1082     read: 
1083       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1084       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
1085       date: Ngày
1086       from: Từ
1087       reading_your_messages: Đọc thư
1088       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
1089       reply_button: Trả lời
1090       subject: Tiêu đề
1091       title: Đọc thư
1092       to: Tới
1093       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1094       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1095     reply: 
1096       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1097     sent_message_summary: 
1098       delete_button: Xóa
1099   notifier: 
1100     diary_comment_notification: 
1101       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1102       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1103       hi: Chào %{to_user},
1104       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1105     email_confirm: 
1106       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1107     email_confirm_html: 
1108       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1109       greeting: Chào bạn,
1110       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1111     email_confirm_plain: 
1112       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1113       greeting: Chào bạn,
1114       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
1115       hopefully_you_2: "%{server_url} thành %{new_address}."
1116     friend_notification: 
1117       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại %{befriendurl}.
1118       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1119       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1120       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã thêm bạn là người bạn"
1121     gpx_notification: 
1122       and_no_tags: và không có thẻ
1123       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1124       failure: 
1125         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1126         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1127         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1128         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1129         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1130       greeting: Chào bạn,
1131       success: 
1132         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1133         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1134       with_description: với miêu tả
1135       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1136     lost_password: 
1137       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1138     lost_password_html: 
1139       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1140       greeting: Chào bạn,
1141       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1142     lost_password_plain: 
1143       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1144       greeting: Chào bạn,
1145       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1146       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
1147     message_notification: 
1148       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại %{readurl}
1149       footer2: và trả lời tại %{replyurl}
1150       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1151       hi: Chào %{to_user},
1152     signup_confirm: 
1153       confirm: "Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này. Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của bạn:"
1154       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1155       greeting: Chào bạn!
1156       subject: "[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap"
1157       welcome: Chúng tôi xin chào mừng bạn. Thư này có một số thông tin về cách bắt đầu.
1158     signup_confirm_html: 
1159       ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
1160       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
1161       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
1162       introductory_video: Bạn có thể coi %{introductory_video_link}.
1163       more_videos: Cũng có %{more_videos_link}.
1164       more_videos_here: thêm video tại đây
1165       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
1166       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
1167       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
1168     signup_confirm_plain: 
1169       ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
1170       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
1171       current_user: "Có danh sách những người dùng được xếp theo nơi ở tại:"
1172       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
1173       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
1174       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
1175       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
1176       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
1177       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
1178       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
1179       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
1180   oauth: 
1181     oauthorize: 
1182       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1183       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1184       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1185       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1186       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1187       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1188       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1189       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1190     revoke: 
1191       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1192   oauth_clients: 
1193     create: 
1194       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1195     destroy: 
1196       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1197     edit: 
1198       submit: Sửa đổi
1199       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1200     form: 
1201       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1202       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1203       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1204       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1205       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1206       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1207       callback_url: URL Gọi lại
1208       name: Tên
1209       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1210       required: Bắt buộc
1211       support_url: URL Trợ giúp
1212       url: URL Trang chủ Chương trình
1213     index: 
1214       application: Tên Chương trình
1215       issued_at: Lúc Cho phép
1216       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1217       my_apps: Trình khách của Tôi
1218       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1219       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1220       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1221       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1222       revoke: Thu hồi!
1223       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1224     new: 
1225       submit: Đăng ký
1226       title: Đăng ký chương trình mới
1227     not_found: 
1228       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1229     show: 
1230       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1231       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1232       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1233       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1234       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1235       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1236       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1237       authorize_url: "Cho phép URL:"
1238       confirm: Bạn có chắc không?
1239       delete: Xóa Trình khách
1240       edit: Sửa đổi Chi tiết
1241       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1242       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1243       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1244       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1245       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1246       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1247     update: 
1248       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1249   redaction: 
1250     create: 
1251       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
1252     destroy: 
1253       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
1254       flash: Đã xóa dãy ẩn.
1255       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm trong trước khi xóa dãy ẩn.
1256     edit: 
1257       description: Miêu tả
1258       heading: Sửa đổi dãy ẩn
1259       submit: Lưu dãy ẩn
1260       title: Sửa đổi dãy ẩn
1261     index: 
1262       empty: Không có dãy ẩn để xem.
1263       heading: Danh sách dãy ẩn
1264       title: Danh sách dãy ẩn
1265     new: 
1266       description: Miêu tả
1267       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
1268       submit: Ẩn dãy phiên bản
1269       title: Đang ẩn dãy phiên bản
1270     show: 
1271       confirm: Bạn có chắc không?
1272       description: "Miêu tả:"
1273       destroy: Xóa dãy ẩn này
1274       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
1275       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
1276       title: Đang xem dãy ẩn
1277       user: "Người ẩn:"
1278     update: 
1279       flash: Các thay đổi đã được lưu.
1280   site: 
1281     edit: 
1282       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1283       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1284       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1285       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1286       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1287       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1288       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1289       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1290       user_page_link: trang cá nhân
1291     index: 
1292       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1293       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1294       license: 
1295         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát hành theo giấy phép mở
1296       permalink: Liên kết Thường trực
1297       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1298       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1299     key: 
1300       map_key: Chú giải
1301       map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
1302       table: 
1303         entry: 
1304           admin: Biên giới hành chính
1305           allotments: Khu vườn gia đình
1306           apron: 
1307             - Sân đậu máy bay
1308             - nhà ga hành khách
1309           bridge: Đường rắn = cầu
1310           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1311           brownfield: Cánh đồng nâu
1312           building: Kiến trúc quan trọng
1313           byway: Đường mòn đa mốt
1314           cable: 
1315             - Đường xe cáp
1316             - thang kéo trượt tuyết
1317           cemetery: Nghĩa địa
1318           centre: Trung tâm thể thao
1319           commercial: Khu vực thương mại
1320           common: 
1321             - Đất công
1322             - bãi cỏ
1323           construction: Đường đang xây
1324           cycleway: Đường xe đạp
1325           destination: Chỉ giao thông địa phương
1326           farm: Ruộng
1327           footway: Đường đi bộ
1328           forest: Rừng trồng cây
1329           golf: Sân golf
1330           heathland: Vùng cây bụi
1331           industrial: Khu vực công nghiệp
1332           lake: 
1333             - Hồ
1334             - bể nước
1335           military: Khu vực quân sự
1336           motorway: Đường cao tốc
1337           park: Công viên
1338           permissive: Đường cho phép
1339           pitch: Sân thể thao
1340           primary: Đường chính
1341           private: Đường riêng
1342           rail: Đường sắt
1343           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1344           resident: Khu vực nhà ở
1345           retail: Khu vực buôn bán
1346           runway: 
1347             - Đường băng
1348             - đường băng
1349           school: 
1350             - Trường học
1351             - đại học
1352           secondary: Đường lớn
1353           station: Nhà ga
1354           subway: Đường ngầm
1355           summit: 
1356             - Đỉnh núi
1357             - đồi
1358           tourist: Nơi du lịch
1359           track: Đường mòn
1360           tram: 
1361             - Đường sắt nhẹ
1362             - xe điện
1363           trunk: Xa lộ
1364           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1365           unclassified: Đường không phân loại
1366           unsurfaced: Đường không lát
1367           wood: Rừng
1368     markdown_help: 
1369       alt: Văn bản thay thế
1370       first: Khoản mục đầu tiên
1371       heading: Đề mục
1372       headings: Đề mục
1373       image: Hình ảnh
1374       link: Liên kết
1375       ordered: Danh sách đánh số
1376       second: Khoản mục sau
1377       subheading: Đề mục con
1378       text: Văn bản
1379       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1380       unordered: Danh sách không đánh số
1381       url: URL
1382     richtext_area: 
1383       edit: Sửa đổi
1384       preview: Xem trước
1385     search: 
1386       search: Tìm kiếm
1387       search_help: "thí dụ: “Thượng Hải”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
1388       submit_text: Đi
1389       where_am_i: Tôi ở đâu?
1390       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1391     sidebar: 
1392       close: Đóng
1393       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1394   time: 
1395     formats: 
1396       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1397   trace: 
1398     create: 
1399       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1400       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1401     delete: 
1402       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1403     edit: 
1404       description: "Miêu tả:"
1405       download: tải về
1406       edit: sửa đổi
1407       filename: "Tên tập tin:"
1408       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1409       map: bản đồ
1410       owner: "Tác giả:"
1411       points: "Số nốt:"
1412       save_button: Lưu các Thay đổi
1413       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1414       tags: "Thẻ:"
1415       tags_help: dấu phẩy phân cách
1416       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1417       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1418       visibility: "Mức độ truy cập:"
1419       visibility_help: có nghĩa là gì?
1420       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1421     list: 
1422       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a> hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang wiki</a>.
1423       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1424       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1425       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1426       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1427     make_public: 
1428       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1429     offline: 
1430       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1431       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1432     offline_warning: 
1433       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1434     trace: 
1435       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1436       by: bởi
1437       count_points: "%{count} nốt"
1438       edit: sửa đổi
1439       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1440       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1441       in: trong
1442       map: bản đồ
1443       more: thêm
1444       pending: CHƯA XỬ
1445       private: RIÊNG
1446       public: CÔNG KHAI
1447       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1448       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1449       view_map: Xem Bản đồ
1450     trace_form: 
1451       description: "Miêu tả:"
1452       help: Trợ giúp
1453       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1454       tags: "Thẻ:"
1455       tags_help: dấu phẩy phân cách
1456       upload_button: Tải lên
1457       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1458       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1459       visibility_help: có nghĩa là gì?
1460       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1461     trace_header: 
1462       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1463       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1464       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1465       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1466     trace_optionals: 
1467       tags: Thẻ
1468     trace_paging_nav: 
1469       newer: Tuyến đường Mới hơn
1470       older: Tuyến đường Cũ hơn
1471       showing_page: Đang hiện trang %{page}
1472     view: 
1473       delete_track: Xóa tuyến đường này
1474       description: "Miêu tả:"
1475       download: tải về
1476       edit: sửa đổi
1477       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1478       filename: "Tên tập tin:"
1479       heading: Xem tuyến đường %{name}
1480       map: bản đồ
1481       none: Không có
1482       owner: "Tác giả:"
1483       pending: CHƯA XỬ
1484       points: "Số nốt:"
1485       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1486       tags: "Thẻ:"
1487       title: Xem tuyến đường %{name}
1488       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1489       uploaded: "Lúc tải lên:"
1490       visibility: "Mức độ truy cập:"
1491     visibility: 
1492       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1493       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1494       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1495       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1496   user: 
1497     account: 
1498       contributor terms: 
1499         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1500         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1501         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1502         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1503         link text: đây là gì?
1504         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1505         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1506       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1507       delete image: Xóa hình hiện dùng
1508       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1509       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1510       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1511       gravatar: 
1512         gravatar: Sử dụng Gravatar
1513         link text: đây là gì?
1514       home location: "Vị trí Nhà:"
1515       image: "Hình:"
1516       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1517       keep image: Giữ hình hiện dùng
1518       latitude: "Vĩ độ:"
1519       longitude: "Kinh độ:"
1520       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1521       my settings: Tùy chọn
1522       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1523       new image: Thêm hình
1524       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1525       openid: 
1526         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1527         link text: đây là gì?
1528         openid: "OpenID:"
1529       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1530       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1531       profile description: "Tự giới thiệu:"
1532       public editing: 
1533         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1534         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1535         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1536         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1537         enabled link text: đây là gì?
1538         heading: "Sửa đổi công khai:"
1539       public editing note: 
1540         heading: Sửa đổi công khai
1541         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1542       replace image: Thay hình hiện dùng
1543       return to profile: Trở về trang cá nhân
1544       save changes button: Lưu các Thay đổi
1545       title: Chỉnh sửa tài khoản
1546       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1547     confirm: 
1548       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1549       before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
1550       button: Xác nhận
1551       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1552       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1553       reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="%{reconfirm}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
1554       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1555       unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
1556     confirm_email: 
1557       button: Xác nhận
1558       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1559       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1560       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1561       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1562     confirm_resend: 
1563       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1564       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1565     filter: 
1566       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1567     go_public: 
1568       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1569     list: 
1570       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1571       empty: Không tìm thấy người dùng.
1572       heading: Người dùng
1573       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1574       showing: 
1575         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1576         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1577       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1578       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1579       title: Người dùng
1580     login: 
1581       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a> để thảo luận về điều này.
1582       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1583       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1584       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1585       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:"
1586       heading: Đăng nhập
1587       login_button: Đăng nhập
1588       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1589       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1590       no account: Chưa có tài khoản?
1591       openid: "%{logo} OpenID:"
1592       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1593       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1594       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1595       openid_providers: 
1596         aol: 
1597           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1598           title: Đăng nhập với AOL
1599         google: 
1600           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1601           title: Đăng nhập với Google
1602         myopenid: 
1603           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1604           title: Đăng nhập với myOpenID
1605         openid: 
1606           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1607           title: Đăng nhập dùng OpenID
1608         wordpress: 
1609           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1610           title: Đăng nhập với WordPress
1611         yahoo: 
1612           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1613           title: Đăng nhập với Yahoo!
1614       password: "Mật khẩu:"
1615       register now: Mở tài khoản ngay
1616       remember: Nhớ tôi
1617       title: Đăng nhập
1618       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1619       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1620       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1621     logout: 
1622       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1623       logout_button: Đăng xuất
1624       title: Đăng xuất
1625     lost_password: 
1626       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1627       heading: Quên mất Mật khẩu?
1628       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1629       new password button: Đặt lại mật khẩu
1630       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1631       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1632       title: Quên mất mật khẩu
1633     make_friend: 
1634       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1635       button: Thêm là người bạn
1636       failed: Rất tiếc, việc thêm %{name} là người bạn bị thất bại.
1637       heading: Thêm %{user} là người bạn?
1638       success: "%{name} mới là người bạn."
1639     new: 
1640       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1641       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1642       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1643       continue: Tiếp tục
1644       display name: "Tên hiển thị:"
1645       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1646       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1647       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1648       flash create success message: Cám ơn bạn đã mở tài khoản. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1649       flash welcome: Cám ơn bạn đã mở tài khoản. Chúng tôi đã gửi thư chào mừng cho %{email} có một số gợi ý về cách bắt đầu.
1650       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1651       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1652       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1653       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1654       openid: "%{logo} OpenID:"
1655       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1656       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1657       password: "Mật khẩu:"
1658       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1659       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1660       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1661       title: Mở tài khoản
1662       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1663     no_such_user: 
1664       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1665       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1666       title: Người dùng không tồn tại
1667     popup: 
1668       friend: Người bạn
1669       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1670       your location: Vị trí của bạn
1671     remove_friend: 
1672       button: Hủy kết nối bạn
1673       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
1674       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1675       success: "%{name} không còn là người bạn."
1676     reset_password: 
1677       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1678       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1679       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1680       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1681       password: "Mật khẩu:"
1682       reset: Đặt lại Mật khẩu
1683       title: Đặt lại mật khẩu
1684     set_home: 
1685       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1686     suspended: 
1687       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1688       heading: Tài khoản bị Cấm
1689       title: Tài khoản bị Cấm
1690       webmaster: chủ trang
1691     terms: 
1692       agree: Chấp nhận
1693       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1694       consider_pd_why: đây là gì?
1695       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1696       decline: Từ chối
1697       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1698       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1699       heading: Điều kiện đóng góp
1700       legale_names: 
1701         france: Pháp
1702         italy: Ý
1703         rest_of_world: Các nước khác
1704       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1705       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1706       title: Điều kiện đóng góp
1707       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1708     view: 
1709       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1710       add as friend: thêm là người bạn
1711       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1712       block_history: tác vụ cấm người này
1713       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1714       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1715       comments: bình luận
1716       confirm: Xác nhận
1717       confirm_user: xác nhận người dùng này
1718       create_block: cấm người dùng này
1719       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1720       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1721       ct declined: Từ chối
1722       ct status: "Điều khoản đóng góp:"
1723       ct undecided: Chưa quyết định
1724       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1725       delete_user: xóa tài khoản này
1726       description: Miêu tả
1727       diary: nhật ký
1728       edits: đóng góp
1729       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1730       friends_changesets: Xem những bộ thay đổi của bạn bè
1731       friends_diaries: Đọc những mục nhật ký của bạn bè
1732       hide_user: ẩn tài khoản này
1733       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link}.
1734       km away: cách %{count} km
1735       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1736       m away: cách %{count} m
1737       mapper since: "Tham gia:"
1738       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1739       my comments: bình luận của tôi
1740       my diary: nhật ký của tôi
1741       my edits: đóng góp của tôi
1742       my settings: tùy chọn
1743       my traces: tuyến đường của tôi
1744       nearby users: Người dùng khác ở gần
1745       nearby_changesets: Xem các bộ thay đổi của người dùng ở gần
1746       nearby_diaries: Đọc các mục nhật ký của người dùng ở gần
1747       new diary entry: mục nhật ký mới
1748       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1749       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1750       oauth settings: thiết lập OAuth
1751       remove as friend: hủy kết nối bạn
1752       role: 
1753         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1754         grant: 
1755           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1756           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1757         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1758         revoke: 
1759           administrator: Rút quyền quản lý viên
1760           moderator: Rút quyền điều hành viên
1761       send message: gửi thư
1762       settings_link_text: tùy chọn
1763       spam score: "Điểm số Spam:"
1764       status: "Trạng thái:"
1765       traces: tuyến đường
1766       unhide_user: hiện tài khoản này
1767       user location: Vị trí của người dùng
1768       your friends: Người bạn của bạn
1769   user_block: 
1770     blocks_by: 
1771       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1772       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1773       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1774     blocks_on: 
1775       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1776       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1777       title: Các tác vụ cấm %{name}
1778     create: 
1779       flash: Cấm người dùng %{name}.
1780       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1781       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1782     edit: 
1783       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1784       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1785       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1786       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1787       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1788       show: Xem tác vụ cấm này
1789       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1790       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1791     filter: 
1792       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1793       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1794     helper: 
1795       time_future: Hết hạn %{time}.
1796       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1797       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1798     index: 
1799       empty: Chưa ai bị cấm.
1800       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1801       title: Người dùng bị cấm
1802     model: 
1803       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1804       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1805     new: 
1806       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1807       heading: Cấm %{name}
1808       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1809       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1810       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1811       submit: Cấm người dùng
1812       title: Cấm %{name}
1813       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1814       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1815     not_found: 
1816       back: Trở về trang đầu
1817       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1818     partial: 
1819       confirm: Bạn có chắc không?
1820       creator_name: Người cấm
1821       display_name: Người bị cấm
1822       edit: Sửa đổi
1823       next: Sau »
1824       not_revoked: (không bị hủy)
1825       previous: « Trước
1826       reason: Lý do cấm
1827       revoke: Bỏ cấm!
1828       revoker_name: Người bỏ cấm
1829       show: Hiện
1830       showing_page: Đang hiện trang %{page}
1831       status: Trạng thái
1832     period: "%{count} giờ"
1833     revoke: 
1834       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1835       flash: Đã bỏ cấm.
1836       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1837       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1838       revoke: Bỏ cấm!
1839       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1840       title: Bỏ cấm %{block_on}
1841     show: 
1842       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1843       confirm: Bạn có chắc không?
1844       edit: Sửa đổi
1845       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1846       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1847       reason: "Lý do cấm:"
1848       revoke: Bỏ cấm!
1849       revoker: "Người bỏ cấm:"
1850       show: Hiện
1851       status: Trạng thái
1852       time_future: Hết hạn %{time}
1853       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1854       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1855     update: 
1856       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1857       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1858   user_role: 
1859     filter: 
1860       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1861       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1862       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1863       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1864     grant: 
1865       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1866       confirm: Xác nhận
1867       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1868       heading: Xác nhận cấp vai trò
1869       title: Xác nhận cấp vai trò
1870     revoke: 
1871       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1872       confirm: Xác nhận
1873       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1874       heading: Xác nhận rút vai trò
1875       title: Xác nhận rút vai trò