Update to iD v2.15.2
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / mk.json
1 {
2     "mk": {
3         "icons": {
4             "download": "преземи",
5             "information": "инфо",
6             "remove": "отстрани",
7             "undo": "откажи",
8             "zoom_to": "приближете кон",
9             "copy": "копирај",
10             "open_wikidata": "отвори на wikidata.org",
11             "favorite": "омилено"
12         },
13         "toolbar": {
14             "inspect": "Преглед",
15             "undo_redo": "Поврати / Повтори",
16             "recent": "Скорешно",
17             "favorites": "Омилено",
18             "add_feature": "Додај елемент"
19         },
20         "modes": {
21             "add_feature": {
22                 "key": "Јазиче",
23                 "result": "{count} исходна ставка",
24                 "results": "{count} исходни ставки"
25             },
26             "add_area": {
27                 "title": "Подрачје",
28                 "description": "Додајте паркови, градби, езера и други подрачја на картата.",
29                 "tail": "Стиснете на картата за да почнете да цртате подрачје, како на пр. парк, езеро или градба.",
30                 "filter_tooltip": "подрачја"
31             },
32             "add_line": {
33                 "title": "Линија",
34                 "description": "Додајте автопати, улици, пешачки патеки, канали и други линии на картата.",
35                 "tail": "Стиснете на картата за да почнете со цртање на пат, патека или патен правец.",
36                 "filter_tooltip": "линии"
37             },
38             "add_point": {
39                 "title": "Точка",
40                 "description": "Додајте ресторани, споменици, поштенски сандачиња и други точки на картата.",
41                 "tail": "Стиснете на картата за да додадете точка.",
42                 "filter_tooltip": "точки"
43             },
44             "add_note": {
45                 "title": "Белешка",
46                 "label": "Додај белешка",
47                 "description": "Забележавте некој проблем? Соопштете им го на другите картографи.",
48                 "tail": "Стиснете на картата за да додадете патека.",
49                 "key": "N"
50             },
51             "add_preset": {
52                 "title": "Додај {feature}",
53                 "point": {
54                     "title": "Додај {feature} како точка"
55                 },
56                 "line": {
57                     "title": "Додај {feature} како линија"
58                 },
59                 "area": {
60                     "title": "Додај {feature} како подрачје"
61                 },
62                 "building": {
63                     "title": "Додај {feature} како градба"
64                 }
65             },
66             "browse": {
67                 "title": "Прелистај",
68                 "description": "Поместете и приближете ја картата."
69             },
70             "draw_area": {
71                 "tail": "Стиснете за да му додадете јазли на подрачјето. Стиснете на првиот јазол за да го довршите подрачјето."
72             },
73             "draw_line": {
74                 "tail": "Стиснете за да додадете повеќе јазли на линијата. Стиснете на други линии за се надоврзете на нив, а двоен стисок за да завршите линија."
75             },
76             "drag_node": {
77                 "connected_to_hidden": "Ова не може да се уредува бидејќи е поврзано со скриен елемент."
78             }
79         },
80         "operations": {
81             "add": {
82                 "annotation": {
83                     "point": "Додадена точка.",
84                     "vertex": "Додаден јазол на пат.",
85                     "relation": "Додаден однос.",
86                     "note": "Додадена белешка."
87                 }
88             },
89             "start": {
90                 "annotation": {
91                     "line": "Започната линија.",
92                     "area": "Започнато подрачје."
93                 }
94             },
95             "continue": {
96                 "key": "A",
97                 "title": "Продолжи",
98                 "description": "Продолжете ја линијава.",
99                 "not_eligible": "Тука не може да се продолжуваат линии.",
100                 "multiple": "Тука може да се продолжат неколку линии. За да изберете која, стиснете на Shift, па стиснете на линијата, за да ја одберете.",
101                 "annotation": {
102                     "line": "Продолжена линија.",
103                     "area": "Продолжено подрачје."
104                 }
105             },
106             "cancel_draw": {
107                 "annotation": "Откажано исцртување."
108             },
109             "change_role": {
110                 "annotation": "Изменета улогата на член на однос."
111             },
112             "change_tags": {
113                 "annotation": "Изменети ознаки."
114             },
115             "circularize": {
116                 "title": "Направи кружно",
117                 "description": {
118                     "line": "Направете ја линијава кружна.",
119                     "area": "Направете го подрачјево кружно."
120                 },
121                 "key": "O",
122                 "annotation": {
123                     "line": "Направена линија кружна.",
124                     "area": "Направено подрачје кружно."
125                 },
126                 "not_closed": "Не може да се направи кружно бидејќи не е јамка.",
127                 "too_large": "Не може да се направи кружно бидејќи не е наполно видливо.",
128                 "connected_to_hidden": "Не може да се направи кружно бидејќи обликот е поврзан со скриен елемент.",
129                 "not_downloaded": "Не може да се направи кружно бидејќи не е наполно преземено."
130             },
131             "orthogonalize": {
132                 "title": "Исправи агли",
133                 "description": {
134                     "vertex": "Исправи го аголов.",
135                     "line": "Исправи ги аглите на линијава.",
136                     "area": "Исправи ги аглите на подрачјево."
137                 },
138                 "key": "Q",
139                 "annotation": {
140                     "vertex": "Исправен еден агол.",
141                     "line": "Исправени аглите на линија.",
142                     "area": "Исправени аглите на подрачје."
143                 },
144                 "end_vertex": "Овој агол не може да се исправи бидејќи е завршен јазол.",
145                 "square_enough": "Ова не може да се направи поправоаголно отколку што е.",
146                 "not_squarish": "Не може да се исправат аглите бидејќи обликот не е квадратест.",
147                 "too_large": "Не може да се исправат аглите бидејќи не е наполно видливо.",
148                 "connected_to_hidden": "Не може да се исправат аглите бидејќи обликот е поврзан со скриен елемент.",
149                 "not_downloaded": "Не може да се направи квадратно бидејќи не е наполно преземено."
150             },
151             "straighten": {
152                 "title": "Исправи",
153                 "description": {
154                     "points": "Исправи ги точкиве,",
155                     "line": "Исправи ја линијава."
156                 },
157                 "key": "S",
158                 "annotation": {
159                     "points": "Исправи неколку точки.",
160                     "line": "Исправена линија."
161                 },
162                 "too_bendy": "Не може да се исправи бидејќи линијата е премногу свиткана.",
163                 "connected_to_hidden": "Не може да се исправи бидејќи е поврзано со скриен елемент.",
164                 "not_downloaded": "Не може да се исправи бидејќи не е наполно преземена."
165             },
166             "delete": {
167                 "title": "Избриши",
168                 "description": {
169                     "single": "Трајно избриши го елементов.",
170                     "multiple": "Трајно избриши го елементов."
171                 },
172                 "annotation": {
173                     "point": "Избришана точка.",
174                     "vertex": "Избришан јазол на пат.",
175                     "line": "Избришана линија.",
176                     "area": "Избришано подрачје.",
177                     "relation": "Избришан однос.",
178                     "multiple": "Избришани {n} елементи."
179                 },
180                 "too_large": {
181                     "single": "Овој елемент не може да се избрише бидејќи не е наполно видлив.",
182                     "multiple": "Овој елементи не можат да се избришат бидејќи не се наполно видливи."
183                 },
184                 "incomplete_relation": {
185                     "single": "Овој елемент не може да се избрише бидејќи не е наполно преземен.",
186                     "multiple": "Овие елементи не можат да се избришат бидејќи не се наполно видливи."
187                 },
188                 "part_of_relation": {
189                     "single": "Овие елементи не можат да се избришат бидејќи се дел од поголем однос. Ќе мора најпрвин да ги отстраните од односот.",
190                     "multiple": "Овие елементи не можат да се избришат бидејќи се дел од поголеми односи. Ќе мора најпрвин да ги отстраните од односите."
191                 },
192                 "connected_to_hidden": {
193                     "single": "Овој елемент не може да се избрише бидејќи е поврзан со скриен елемент.",
194                     "multiple": "Овие елементи не можат да се избришат бидејќи некои од нив се поврзани со скриени елементи."
195                 },
196                 "not_downloaded": {
197                     "single": "Овој елемент не може да се избрише бидејќи не е наполно преземен.",
198                     "multiple": "Овие елементи не можат да се избрише бидејќи не се наполно преземени."
199                 },
200                 "has_wikidata_tag": {
201                     "single": "Овој елемент не може да се збрише бидејќи има ознака за Википодатоците.",
202                     "multiple": "Овие елементи не можат да се избришат бидејќи некои од нив имаат ознаки за Википодатоците."
203                 }
204             },
205             "downgrade": {
206                 "title": "Снижи",
207                 "description": {
208                     "building_address": "Отстрани ги сите ознаки што не се адреси и не се градби.",
209                     "building": "Отстрани ги сите ознаки што не се градби.",
210                     "address": "Отстрани ги сите ознаки што не се адреси."
211                 },
212                 "annotation": {
213                     "building": {
214                         "single": "Снижен елемент во проста градба.",
215                         "multiple": "Снижени {n} елементи на прости градби."
216                     },
217                     "address": {
218                         "single": "Снижен елемент на адреса.",
219                         "multiple": "Снижени {n} елементи на адреси."
220                     },
221                     "multiple": "Снижени {n} елементи."
222                 },
223                 "has_wikidata_tag": {
224                     "single": "Овој елемент не може да се снижи бидејќи има ознака за Википодатоци.",
225                     "multiple": "Овие елементи не може да се снижат бидејќи имаат ознаки за Википодатоци."
226                 }
227             },
228             "add_member": {
229                 "annotation": "Додаден член во однос."
230             },
231             "delete_member": {
232                 "annotation": "Отстранет член од однос."
233             },
234             "reorder_members": {
235                 "annotation": "Прередени членовите на односот."
236             },
237             "connect": {
238                 "annotation": {
239                     "from_vertex": {
240                         "to_point": "Поврзан пат со точка.",
241                         "to_vertex": "Поврзан еден пат со друг.",
242                         "to_line": "Поврзан пат со линија.",
243                         "to_area": "Поврзан пат со подрачје.",
244                         "to_adjacent_vertex": "Соседни точки споени во пат.",
245                         "to_sibling_vertex": "Пат споен во самиот себе."
246                     },
247                     "from_point": {
248                         "to_point": "Споена една точка во друга.",
249                         "to_vertex": "Споена точка со точка на пат.",
250                         "to_line": "Преместена точка на линија.",
251                         "to_area": "Преместена точка во подрачје."
252                     }
253                 },
254                 "relation": "Овие елементи не можат да се поврзат бидејќи имаат спротиставени односни улоги.",
255                 "restriction": "Овие елементи не можат да се поврзат бидејќи ќе го расипат односот „{relation}“ relation."
256             },
257             "disconnect": {
258                 "title": "Оддели",
259                 "description": "Одделете ги линииве/подрачјава.",
260                 "line": {
261                     "description": "Оддели ја линијава од други елементи."
262                 },
263                 "area": {
264                     "description": "Оддели го подрачјево од други елементи."
265                 },
266                 "key": "D",
267                 "annotation": "Одделени линии/подрачја.",
268                 "too_large": {
269                     "single": "Не може да се оддели бидејќи не е наполно видливо."
270                 },
271                 "not_connected": "Нема доволно линии/подрачја за одделување.",
272                 "connected_to_hidden": "Не може да се оддели бидејќи е поврзано со скриен елемент.",
273                 "relation": "Не може да се оддели бидејќи поврзува членови на однос."
274             },
275             "merge": {
276                 "title": "Спој",
277                 "description": "Спојте ги елементиве.",
278                 "key": "C",
279                 "annotation": "Споени {n} елементи.",
280                 "not_eligible": "Овие елементи не можат да се спојат.",
281                 "not_adjacent": "Овие елементи не можат да се спојат бидејќи нивните крајни точки не се поврзани.",
282                 "restriction": "Овие елементи не можат да се спојат бидејќи ќе го расипат односот „{relation}“ relation.",
283                 "relation": "Овие елементи не можат да се поврзат бидејќи имаат спротиставени односни улоги.",
284                 "incomplete_relation": "Овие елементи не можат да се спојат бидејќи барем еден од нив не е наполно преземен.",
285                 "conflicting_tags": "Овие елементи не можат да се спојат бидејќи некои од нивните ознаки имаат спротиставени вредности.",
286                 "paths_intersect": "Овие елементи не можат да се спојат бидејќи  исходната патека ќе се пресекува самата со себе."
287             },
288             "move": {
289                 "title": "Премести",
290                 "description": {
291                     "single": "Премести го елементов на друго место.",
292                     "multiple": "Премести ги елементиве на друго место."
293                 },
294                 "key": "M",
295                 "annotation": {
296                     "point": "Преместена точка.",
297                     "vertex": "Преместен јазол во пат.",
298                     "line": "Преместена линија.",
299                     "area": "Преместено подрачје.",
300                     "multiple": "Преместени повеќе елементи."
301                 },
302                 "incomplete_relation": {
303                     "single": "Овој елемент не може да се премести бидејќи не е наполно преземен.",
304                     "multiple": "Овие елементи не можат да се преместат бидејќи не се наполно преземени."
305                 },
306                 "too_large": {
307                     "single": "Овој елемент не може да се премести бидејќи не е наполно видлив.",
308                     "multiple": "Овие елементи не можат да се преместат бидејќи не се наполно видливи."
309                 },
310                 "connected_to_hidden": {
311                     "single": "Овој елемент не може да се премести бидејќи е поврзан со скриен елемент.",
312                     "multiple": "Овие елементи не можат да се преместат бидејќи се поврзани со скриени елементи."
313                 }
314             },
315             "reflect": {
316                 "title": {
317                     "long": "Пресликај по долгата",
318                     "short": "Пресликај по кратката"
319                 },
320                 "description": {
321                     "long": {
322                         "single": "Пресликајте го елементов по долгата оска.",
323                         "multiple": "Пресликајте ги елементиве по долгите оски."
324                     },
325                     "short": {
326                         "single": "Пресликајте го елементов по кратката оска.",
327                         "multiple": "Пресликајте ги елементиве по кратките оски."
328                     }
329                 },
330                 "key": {
331                     "long": "T",
332                     "short": "Y"
333                 },
334                 "annotation": {
335                     "long": {
336                         "single": "Пресликан елемент по неговата долга оска.",
337                         "multiple": "Пресликани повеќе елементи по нивните долги оски."
338                     },
339                     "short": {
340                         "single": "Пресликан елемент по неговата кратка оска.",
341                         "multiple": "Пресликани повеќе елементи по нивните кратки оски."
342                     }
343                 },
344                 "incomplete_relation": {
345                     "single": "Овој елемент не може да се преслика бидејќи не е наполно преземен.",
346                     "multiple": "Овие елементи не можат да се пресликаат бидејќи не се наполно преземени."
347                 },
348                 "too_large": {
349                     "single": "Овој елемент не може да се преслика бидејќи не е наполно видлив.",
350                     "multiple": "Овие елементи не можат да се пресликаат бидејќи не се наполно видливи."
351                 },
352                 "connected_to_hidden": {
353                     "single": "Овој елемент не може да се преслика бидејќи не е поврзан со скриен елемент.",
354                     "multiple": "Овие елементи не можат да се пресликаат бидејќи се поврзани со скриени елементи."
355                 }
356             },
357             "rotate": {
358                 "title": "Сврти",
359                 "description": {
360                     "single": "Сврти го елементов околу неговото средиште",
361                     "multiple": "Сврти ги елементиве околку нивото средиште."
362                 },
363                 "key": "R",
364                 "annotation": {
365                     "line": "Свртена линија.",
366                     "area": "Свртено подрачје.",
367                     "multiple": "Свртени повеќе елементи."
368                 },
369                 "incomplete_relation": {
370                     "single": "Овој елемент не може да се сврти бидејќи не е наполно преземен.",
371                     "multiple": "Овие елементи не можат да се свртат бидејќи не се наполно преземени."
372                 },
373                 "too_large": {
374                     "single": "Овој елемент не може да се сврти бидејќи не е наполно видлив.",
375                     "multiple": "Овие елементи не можат да се свртат бидејќи не се наполно преземени."
376                 },
377                 "connected_to_hidden": {
378                     "single": "Овој елемент не може да се сврти бидејќи е поврзан со скриен елемент.",
379                     "multiple": "Овие елементи не можат да се свртат бидејќи се поврзани со скриени елементи."
380                 }
381             },
382             "reverse": {
383                 "title": "Преврти",
384                 "description": "Превртете ја линијава за да оди во обратната насока.",
385                 "key": "V",
386                 "annotation": "Превртена линија."
387             },
388             "split": {
389                 "title": "Расцепи",
390                 "description": {
391                     "line": "Расцепете ја линијава во овој јазол на два дела.",
392                     "area": "Расцепете ја границата на подрачјево на два дела.",
393                     "multiple": "Расцепете ги линиите/границите на подрачјето во овој јазол на два дела."
394                 },
395                 "key": "X",
396                 "annotation": {
397                     "line": "Расцепена линија.",
398                     "area": "Расцепена граница на подрачје.",
399                     "multiple": "Расцепени {n} линии/граници на подрачја."
400                 },
401                 "not_eligible": "Линиите не можат да се расцепат во нивните почетоци или завршетоци.",
402                 "multiple_ways": "Тука има премногу јазли за да може да се раздвојат.",
403                 "connected_to_hidden": "Ова не може да се расцепи бидејќи е поврзано со скриен елемент."
404             },
405             "restriction": {
406                 "annotation": {
407                     "create": "Додадена забрана за вртење",
408                     "delete": "Избришана забрана за вртење"
409                 }
410             },
411             "extract": {
412                 "title": "Извади",
413                 "description": {
414                     "vertex": {
415                         "single": "Извади ја точкава од нејзините матички линии/подрачја."
416                     },
417                     "area": {
418                         "single": "Извади точка од подрачјево."
419                     }
420                 },
421                 "annotation": {
422                     "single": "Изведена точка."
423                 },
424                 "too_large": {
425                     "area": {
426                         "single": "Не може да се извади точката од ова подрачје бидејќи не е наполно видлива."
427                     }
428                 },
429                 "restriction": {
430                     "vertex": {
431                         "single": "Оваа точка не може да се извади бидејќи со тоа ќе се расипе односот „{relation}“."
432                     }
433                 },
434                 "connected_to_hidden": {
435                     "vertex": {
436                         "single": "Оваа точка не може да се извади бидејќи е поврзана со скриен елемент."
437                     }
438                 }
439             }
440         },
441         "restriction": {
442             "controls": {
443                 "distance": "Растојание",
444                 "distance_up_to": "До {distance}",
445                 "via": "Преку",
446                 "via_node_only": "Само јазол",
447                 "via_up_to_one": "До 1 насока",
448                 "via_up_to_two": "До 2 насоки"
449             },
450             "help": {
451                 "indirect": "(посредно)",
452                 "turn": {
453                     "no_left_turn": "ЗАБРАНЕТО вртење лево {indirect}",
454                     "no_right_turn": "ЗАБРАНЕТО вртење десно {indirect}",
455                     "no_u_turn": "ЗАБРАНЕТО полукружно свртување {indirect}",
456                     "no_straight_on": "ЗАБРАНЕТО одење право {indirect}",
457                     "only_left_turn": "САМО вртење лево {indirect}",
458                     "only_right_turn": "САМО вртење десно {indirect}",
459                     "only_u_turn": "САМО полукружно свртување {indirect}",
460                     "only_straight_on": "САМО одење право {indirect}",
461                     "allowed_left_turn": "Дозволено вртење лево {indirect}",
462                     "allowed_right_turn": "Дозволено вртење десно {indirect}",
463                     "allowed_u_turn": "Дозволено полукружно свртување {indirect}",
464                     "allowed_straight_on": "Дозволено одење право {indirect}"
465                 },
466                 "from": "ОД",
467                 "via": "ПРЕКУ",
468                 "to": "ДО",
469                 "from_name": "{from} {fromName}",
470                 "from_name_to_name": "{from} {fromName} {to} {toName}",
471                 "via_names": "{via} {viaNames}",
472                 "select_from": "Стиснете за да изберете отсечка {from}",
473                 "select_from_name": "Стиснете за да изберете {from} {fromName}",
474                 "toggle": "Стиснете за „{turn}“"
475             }
476         },
477         "undo": {
478             "tooltip": "Отповикај: {action}",
479             "nothing": "Нема што да се отповика."
480         },
481         "redo": {
482             "tooltip": "Поврати: {action}",
483             "nothing": "Нема што да се поврати."
484         },
485         "tooltip_keyhint": "Кратенка:",
486         "browser_notice": "Уредников е поддржан во Firefox, Chrome, Safari, Opera и Internet Explorer 11 или понова верзија. Надградете го прелистувачот или користете го Potlatch 2 за уредување на картата.",
487         "translate": {
488             "translate": "Преведи",
489             "localized_translation_label": "Повеќејазично име",
490             "localized_translation_language": "Изберете јазик",
491             "localized_translation_name": "Име"
492         },
493         "zoom_in_edit": "Приближете за да уредувате",
494         "login": "Најава",
495         "logout": "Одјава",
496         "loading_auth": "Се поврзувам со OpenStreetMap...",
497         "report_a_bug": "Пријави грешка",
498         "help_translate": "Помогнете со преводот",
499         "sidebar": {
500             "key": "`",
501             "tooltip": "Дај/тргни го страничникот."
502         },
503         "feature_info": {
504             "hidden_warning": "{count} скриени елементи",
505             "hidden_details": "Овие елементи се тековно скриени: {details}"
506         },
507         "status": {
508             "error": "Не можам да се поврзам со извршникот.",
509             "offline": "Извршникот не е на линија. Пробајте да уредувате подоцна.",
510             "readonly": "Извршникот не може да се запишува. Ќе треба да почекате за да ги зачувате промените.",
511             "rateLimit": "Извршникот забранува анонимни поврзувања. Ќе мора да се најавите."
512         },
513         "commit": {
514             "title": "Подигни на OpenStreetMap",
515             "upload_explanation": "Измените што ги подигате ќе бидат видливи на сите карти што користат  податоци од OpenStreetMap.",
516             "upload_explanation_with_user": "Измените што ги подигате како {user} ќе бидат видливи на сите карти што користат  податоци од OpenStreetMap.",
517             "request_review": "Би сакал некој ди ми ги прегледа уредувањата.",
518             "save": "Подигни",
519             "cancel": "Откажи",
520             "changes": "{count} промени",
521             "download_changes": "Преземи osmChange-податотека",
522             "errors": "Грешки",
523             "warnings": "Предупредувања",
524             "modified": "Изменети",
525             "deleted": "Избришани",
526             "created": "Создадени",
527             "outstanding_errors_message": "Најпрвин поправете ги сите грешки. Преостануваат {count}.",
528             "comment_needed_message": "Најпрвин ставете коментар на промените.",
529             "about_changeset_comments": "За прибелешките кон промените",
530             "about_changeset_comments_link": "//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments",
531             "google_warning": "Го спомнавте Гугл во прибелешката: имајте на ум дека копирањето од Гугл Карти е строго забрането.",
532             "google_warning_link": "https://www.openstreetmap.org/copyright"
533         },
534         "contributors": {
535             "list": "Уредувања на {users}",
536             "truncated_list": "Уредувања на {users} и {count} други"
537         },
538         "info_panels": {
539             "key": "I",
540             "background": {
541                 "key": "B",
542                 "title": "Заднина",
543                 "zoom": "Приближи",
544                 "vintage": "Стара",
545                 "source": "Извор",
546                 "description": "Опис",
547                 "resolution": "Разложеност",
548                 "accuracy": "Точност",
549                 "unknown": "Непознато",
550                 "show_tiles": "Прикажи полиња",
551                 "hide_tiles": "Скриј полиња",
552                 "show_vintage": "Прикажи стара",
553                 "hide_vintage": "Скриј стара"
554             },
555             "history": {
556                 "key": "H",
557                 "title": "Историја",
558                 "selected": "Избрано {n}",
559                 "no_history": "Нема историја (нов елемент)",
560                 "version": "Верзија",
561                 "last_edit": "Последно уредување",
562                 "edited_by": "Уредил",
563                 "changeset": "Промени",
564                 "unknown": "Непознато",
565                 "link_text": "Историја на openstreetmap.org",
566                 "note_no_history": "Нема историја (Нова белешка)",
567                 "note_comments": "Коментари",
568                 "note_created_date": "Создадено на",
569                 "note_created_user": "Создал",
570                 "note_link_text": "Белешка на openstreetmap.org"
571             },
572             "location": {
573                 "key": "L",
574                 "title": "Место",
575                 "unknown_location": "Непознато место"
576             },
577             "measurement": {
578                 "key": "M",
579                 "title": "Мерење",
580                 "selected": "Избрано {n}",
581                 "geometry": "Геометрија",
582                 "closed_line": "затворена линија",
583                 "closed_area": "затворено подрачје",
584                 "center": "Средиште",
585                 "perimeter": "Обиколка",
586                 "length": "Должина",
587                 "area": "Површина",
588                 "centroid": "Геом. средина",
589                 "location": "Место",
590                 "metric": "Метрички",
591                 "imperial": "Империјални",
592                 "node_count": "Бр. на јазли"
593             }
594         },
595         "geometry": {
596             "point": "точка",
597             "vertex": "теме",
598             "line": "отсечка",
599             "area": "површина",
600             "relation": "однос",
601             "note": "белешка"
602         },
603         "geocoder": {
604             "search": "Пребарај по светот...",
605             "no_results_worldwide": "Не најдов ништо"
606         },
607         "geolocate": {
608             "title": "Моја местоположба",
609             "locating": "Ве пронаоѓам. Почекајте..."
610         },
611         "inspector": {
612             "zoom_to": {
613                 "key": "Z",
614                 "title": "Приближи го ова",
615                 "tooltip_feature": "Сосредоточи и приближи го овој елемент.",
616                 "tooltip_note": "Сосредоточи и приближи ја оваа белешка.",
617                 "tooltip_data": "Сосредоточи и приближи го овој податок.",
618                 "tooltip_issue": "Сосредоточи и приближи го овој проблем."
619             },
620             "show_more": "Повеќе",
621             "view_on_osm": "Погл. на openstreetmap.org",
622             "view_on_keepRight": "Погл. на keepright.at",
623             "all_fields": "Сите полиња",
624             "all_tags": "Сите ознаки",
625             "all_members": "Сите членови",
626             "all_relations": "Сите односи",
627             "add_to_relation": "Додај во однос",
628             "new_relation": "Нов однос...",
629             "choose_relation": "Изберете матичен однос",
630             "role": "Улога",
631             "choose": "Изберете вид елемент",
632             "results": "{n} ставки од пребарувањето на {search}",
633             "no_documentation_key": "Нема расположива документација.",
634             "edit_reference": "уреди/преведи",
635             "wiki_reference": "Погл. документација",
636             "wiki_en_reference": "Погл. документација на англиски",
637             "hidden_preset": {
638                 "manual": "{features} се скриени. Овозможете ги во делот Податоци за картата.",
639                 "zoom": "{features} се скриени. Приближете за да ги овозможите."
640             },
641             "back_tooltip": "Измени елемент",
642             "remove": "Отстрани",
643             "search": "Пребарај",
644             "multiselect": "Избрани елементи",
645             "unknown": "Непознато",
646             "incomplete": "<непреземено>",
647             "feature_list": "Пребарај елементи",
648             "edit": "Измени елемент",
649             "check": {
650                 "yes": "Да",
651                 "no": "Не",
652                 "reverser": "Смени насока"
653             },
654             "radio": {
655                 "structure": {
656                     "type": "Вид",
657                     "default": "По основно",
658                     "layer": "Слој"
659                 }
660             },
661             "add": "Додај",
662             "none": "ништо",
663             "node": "Јазол",
664             "way": "Пат",
665             "relation": "Однос",
666             "location": "Местоположба",
667             "add_fields": "Додај поле:",
668             "lock": {
669                 "suggestion": "Полето „{label}“ е заклучено бидејќи е ознака за Википодатоците. Ознаките можете да ги бришете или уредувате во одделот „Сите ознаки“."
670             }
671         },
672         "background": {
673             "title": "Заднина",
674             "description": "Поставки за заднината",
675             "key": "B",
676             "backgrounds": "Заднини",
677             "none": "ништо",
678             "best_imagery": "Најдобра позната заднина за ова место",
679             "switch": "Префрли назад на заднинава",
680             "custom": "Прилагодено",
681             "overlays": "Облоги",
682             "imagery_source_faq": "Инфо за снимките / Пријави проблем",
683             "reset": "одново",
684             "reset_all": "Поништи сè",
685             "display_options": "Приказни можности",
686             "brightness": "Светлост",
687             "contrast": "Контраст",
688             "saturation": "Заситеност",
689             "sharpness": "Острина",
690             "minimap": {
691                 "description": "Прикажи Миникарта",
692                 "tooltip": "Прикажи оддалечена карта за пронаоѓање на тековно прикажаното подрачје.",
693                 "key": "/"
694             },
695             "fix_misalignment": "Прилагоди отстап на заднината",
696             "offset": "Довлечете некаде во сивото подрачје подолу за да го прилагодите отстапот на заднината, или пак внесете ги отстапните вредности во метри."
697         },
698         "map_data": {
699             "title": "Картографски податоци",
700             "description": "Картографски податоци",
701             "key": "F",
702             "data_layers": "Податочни слоеви",
703             "layers": {
704                 "osm": {
705                     "tooltip": "Карт. податоци од OpenStreetMap",
706                     "title": "Податоци од OpenStreetMap"
707                 },
708                 "notes": {
709                     "tooltip": "Податоците во белешки се од OpenStreetMap",
710                     "title": "Белешки од OpenStreetMap"
711                 },
712                 "keepRight": {
713                     "tooltip": "Автоматски утврдени проблеми со картата од keepright.at",
714                     "title": "Проблеми според KeepRight"
715                 },
716                 "improveOSM": {
717                     "tooltip": "Автоматски утврдни отсутни податоци од improveosm.org",
718                     "title": "Проблеми според ImproveOSM"
719                 },
720                 "custom": {
721                     "tooltip": "Повлечете и пуштете ја податотеката на страница, или пак стиснете на копчето за да направите поставка",
722                     "title": "Прилагодени катог. податоци",
723                     "zoom": "Приближи кон податоците"
724                 }
725             },
726             "fill_area": "Исполнети подрачја",
727             "map_features": "Картографски елементи",
728             "autohidden": "Овие елементи се автоматски скриени бидејќи на екранот би се прикажале премногу. Можете да приближите за да ги уредите.",
729             "osmhidden": "Овие елементи се автоматски скриени бидејќи слојот на OpenStreetMap е скриен."
730         },
731         "photo_overlays": {
732             "title": "Фотооблоги",
733             "traffic_signs": {
734                 "title": "Сообраќајни знаци"
735             },
736             "photo_type": {
737                 "flat": {
738                     "title": "Рамни фотографии",
739                     "tooltip": "Традиционални фотографии"
740                 },
741                 "panoramic": {
742                     "title": "Панорамски фотографии",
743                     "tooltip": "Круговидни фотографии 360°"
744                 }
745             }
746         },
747         "feature": {
748             "points": {
749                 "description": "Точки",
750                 "tooltip": "Точки од интерес"
751             },
752             "traffic_roads": {
753                 "description": "Сообраќајни патишта",
754                 "tooltip": "Автопати, улици и тн."
755             },
756             "service_roads": {
757                 "description": "Помошни патишта",
758                 "tooltip": "Помошни патишта, паркинг-минувалишта, ленти и тн."
759             },
760             "paths": {
761                 "description": "Патеки",
762                 "tooltip": "Тротоари, пешачки патеки, велосипедски патеки и тн."
763             },
764             "buildings": {
765                 "description": "Градби",
766                 "tooltip": "Згради, засолништа, гаражи и тн."
767             },
768             "building_parts": {
769                 "description": "Делови од градби",
770                 "tooltip": "Делови од 3Д градби и покриви"
771             },
772             "indoor": {
773                 "description": "Внатрешни елементи",
774                 "tooltip": "Простории, ходници, скалишта и тн."
775             },
776             "landuse": {
777                 "description": "Видови земјиште",
778                 "tooltip": "Шуми, обработливи површини, паркови, домување, стопанисување и тн."
779             },
780             "boundaries": {
781                 "description": "Граници",
782                 "tooltip": "Административни граници"
783             },
784             "water": {
785                 "description": "Водни површини",
786                 "tooltip": "Реки, езера, бари, сливови и тн."
787             },
788             "rail": {
789                 "description": "Железница",
790                 "tooltip": "Железници"
791             },
792             "pistes": {
793                 "description": "Зимскорекреативни патеки",
794                 "tooltip": "Скијачки падини, патеки за лизгање, спушталишта за санки и тн."
795             },
796             "aerialways": {
797                 "description": "Жичнички елементи",
798                 "tooltip": "Клупни жичници, гондоли, жичени спушталки и тн."
799             },
800             "power": {
801                 "description": "Електродистрибуција",
802                 "tooltip": "Електрични водови, електрани, трафостаници и тн."
803             },
804             "past_future": {
805                 "description": "Минати/идни елементи",
806                 "tooltip": "Предложено, во изградба, напуштено, урнато и тн."
807             },
808             "others": {
809                 "description": "Други елементи",
810                 "tooltip": "Сето останато"
811             }
812         },
813         "area_fill": {
814             "wireframe": {
815                 "description": "Неисполнето (решетка)",
816                 "tooltip": "Овозможувајќи го решеткастиот режим лесно ќе ја видите заднината.",
817                 "key": "W"
818             },
819             "partial": {
820                 "description": "Делумна исполнетост",
821                 "tooltip": "Подрачјата се исцртуваат само со исполнување околу нивните внатрешни рабови. (Се препорачува за почетници)"
822             },
823             "full": {
824                 "description": "Целосна исполнетост",
825                 "tooltip": "Подрачјата се исцртуваат наполно исполнети."
826             }
827         },
828         "settings": {
829             "custom_background": {
830                 "tooltip": "Уреди прилагодена заднина",
831                 "header": "Нагодувања за прилагодената заднина",
832                 "instructions": "Внесете шаблон со URL на полето. Важечки шифри се:\n   {zoom} или {z}, {x}, {y} за шемата Z/X/Y\n   {-y} или пак {ty} за превртени Y-координати во стил на TMS\n   {u} за четворополска тема\n   {switch:a,b,c} за мултиплексирање на доменскиот опслужувач\n\nПример:\n{example}",
833                 "template": {
834                     "placeholder": "Внесете URL на шаблонот"
835                 }
836             },
837             "custom_data": {
838                 "tooltip": "Уреди прилагоден податочен слој",
839                 "header": "Поставки за прилагодените картог. податоци",
840                 "file": {
841                     "instructions": "Изберете месна податотека за податоците. Поддржани се:\n   .gpx, .kml, .geojson, .json",
842                     "label": "Прелистај податотеки"
843                 },
844                 "or": "Или",
845                 "url": {
846                     "instructions": "Внесете URL на податотеката или шаблон со URL за векторското поле. Важечки шифри се:\n   {zoom} или {z}, {x}, {y} за шемата Z/X/Y",
847                     "placeholder": "Внесете URL"
848                 }
849             }
850         },
851         "save": {
852             "title": "Зачувај",
853             "help": "Прегледајте ги направените промени и подигнете ги на OpenStreetMap, со што ќе станат видливи за јавноста.",
854             "no_changes": "Нема промени за зачувување.",
855             "error": "Се појавија грешки при обидот за зачувување",
856             "status_code": "Опслужувачот го даде состојбениот код {code}",
857             "unknown_error_details": "Проверете дали сте поврзани со семрежјето.",
858             "uploading": "Ги подигам промените на OpenStreetMap...",
859             "conflict_progress": "Проверувам спротиставености: {num} од {total}",
860             "unsaved_changes": "Имате незачувани промени",
861             "conflict": {
862                 "header": "Реши ги спротиставените уредувања",
863                 "count": "Спротиставеност {num} од {total}",
864                 "previous": "< Претходно",
865                 "next": "Следно>",
866                 "keep_local": "Задржи го моето",
867                 "keep_remote": "Користи го неговото",
868                 "restore": "Поврати",
869                 "delete": "Остави избришано",
870                 "download_changes": "Или пак преземете податотека osmChange",
871                 "done": "Сите спротиставености се разрешени!",
872                 "help": "Друг корисник измени некои од елементите кои вие ги менувавте.\nСтиснете на секој елемент подолу за да добиете повеќе сознанија за спротиставеноста и да изберете дали да ги задржите\nвашите промени, или промените на другиот корисник.\n"
873             }
874         },
875         "merge_remote_changes": {
876             "conflict": {
877                 "deleted": "Елементов е избришан од  {user}.",
878                 "location": "Елементов е преместен и од вас и од {user}.",
879                 "nodelist": "Јазлите се изменети и од вас, и од {user}.",
880                 "memberlist": "Членовите на односот се изменети и од вас и од {user}.",
881                 "tags": "Ја изменивте ознаката <b>{tag}</b> во „{local}“, а {user} ја смени во „{remote}“."
882             }
883         },
884         "success": {
885             "thank_you_where": {
886                 "format": "{place}{separator}{region}",
887                 "separator": ", "
888             },
889             "help_link_text": "Подробно",
890             "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ#I_have_just_made_some_changes_to_the_map._How_do_I_get_to_see_my_changes.3F",
891             "view_on_osm": "Погледајте ги промените на OSM",
892             "changeset_id": "Број на промената: {changeset_id}",
893             "like_osm": "Ви се допаѓа OpenStreetMap? Поврзете се со другите уредници:",
894             "more": "Повеќе",
895             "events": "Настани",
896             "languages": "Јазици: {languages}",
897             "missing": "Нешто недостасува од списокот?",
898             "tell_us": "Известете нè!"
899         },
900         "confirm": {
901             "okay": "ОК",
902             "cancel": "Откажи"
903         },
904         "source_switch": {
905             "live": "во живо",
906             "lose_changes": "Имате незачувани промени. Ако се префрлите на друг картог. опслужувач, истите ќе се избришат. Дали сигурно сакате да се префрлите на друг опслужувач?",
907             "dev": "разр"
908         },
909         "version": {
910             "whats_new": "Што има ново во iD {version}"
911         },
912         "tag_reference": {
913             "description": "Опис",
914             "on_wiki": "{tag} на wiki.osm.org",
915             "used_with": "се користи со {type}"
916         },
917         "zoom": {
918             "in": "Приближи",
919             "out": "Оддалечи"
920         },
921         "cannot_zoom": "Не можам повеќе да оддалечувам во тековниот режим.",
922         "full_screen": "Дај/тргни полн екран",
923         "QA": {
924             "improveOSM": {
925                 "title": "Пронаоѓање со ImproveOSM",
926                 "geometry_types": {
927                     "path": "патеки",
928                     "parking": "паркирање",
929                     "road": "патишта",
930                     "both": "патишта и паркирање"
931                 },
932                 "directions": {
933                     "east": "исток",
934                     "north": "север",
935                     "northeast": "североисток",
936                     "northwest": "северозапад",
937                     "south": "југ",
938                     "southeast": "југоисток",
939                     "southwest": "југозапад",
940                     "west": "запад"
941                 },
942                 "error_types": {
943                     "ow": {
944                         "title": "Недостасува еднонасочна",
945                         "description": "Долж оваа делница на {highway}, {percentage} % од заведените {num_trips} патувања се одвиваат од {from_node} до {to_node}. Може да им недостасува ознака „oneway“ за еднонасочност."
946                     },
947                     "mr": {
948                         "title": "Отсутна геометрија",
949                         "description": "Според {num_trips} заведени патувања на ова подрачје, може да се заклучи дека овде нема неисцртано {geometry_type}.",
950                         "description_alt": "Според податоците од други извори, т.е. 3-ти лица., може да се заклучи дека овде нема неисцртано  {geometry_type}."
951                     },
952                     "tr": {
953                         "title": "Отсуствува забрана за вртење",
954                         "description": "{num_passed} од {num_trips} заведени патувања (патувајќи на {travel_direction}) на {junction} свртуваат од {from_way} кон {to_way} . Може да отсуствува забрана „{turn_restriction}“."
955                     }
956                 }
957             },
958             "keepRight": {
959                 "title": "Грешка по KeepRight",
960                 "detail_title": "Грешка",
961                 "detail_description": "Опис",
962                 "comment": "Коментар",
963                 "comment_placeholder": "Внесете коментар кој ќе биде видлив за другите.",
964                 "close": "Затвори (Грешката е исправена)",
965                 "ignore": "Занемари (Не е грешка)",
966                 "save_comment": "Зачувај коментар",
967                 "close_comment": "Затвори и коментирај",
968                 "ignore_comment": "Занемари и коментирај",
969                 "error_parts": {
970                     "this_node": "овој јазол",
971                     "this_way": "овој пат",
972                     "this_relation": "овој однос",
973                     "this_oneway": "овој еднонасочник",
974                     "this_highway": "овој автопат",
975                     "this_railway": "оваа пруга",
976                     "this_waterway": "овој воден пат",
977                     "this_cycleway": "оваа велосипедска патека",
978                     "this_cycleway_footpath": "оваа велосипедска/пешачка патека",
979                     "this_riverbank": "овој речен брег",
980                     "this_crossing": "овој преми",
981                     "this_railway_crossing": "вој железнички премин",
982                     "this_bridge": "овој мост",
983                     "this_tunnel": "овој тунел",
984                     "this_boundary": "оваа граница",
985                     "this_turn_restriction": "ова забрането вртење",
986                     "this_roundabout": "овој кружен тек",
987                     "this_mini_roundabout": "овој мини-кружен тек",
988                     "this_track": "оваа патека",
989                     "this_feature": "овој елемент",
990                     "highway": "автопат",
991                     "railway": "пруга",
992                     "waterway": "воден пат",
993                     "cycleway": "велосипедска патека",
994                     "cycleway_footpath": "велосипедска/пешачка патека",
995                     "riverbank": "речен брег",
996                     "place_of_worship": "верско здание",
997                     "pub": "пивница",
998                     "restaurant": "ресторан",
999                     "school": "училиште",
1000                     "university": "универзитет",
1001                     "hospital": "болница",
1002                     "library": "библиотека",
1003                     "theatre": "театар",
1004                     "courthouse": "суд",
1005                     "bank": "банка",
1006                     "cinema": "кино",
1007                     "pharmacy": "аптека",
1008                     "cafe": "кафуле",
1009                     "fast_food": "брза храна",
1010                     "fuel": "гориво",
1011                     "from": "од",
1012                     "to": "до",
1013                     "left_hand": "на лево",
1014                     "right_hand": "на десно"
1015                 },
1016                 "errorTypes": {
1017                     "20": {
1018                         "title": "Повеќе јазли на исто место.",
1019                         "description": "На ова место има повеќе од еден јазол. Нивни назнаки: {var1}."
1020                     },
1021                     "30": {
1022                         "title": "Незатворено подрачје",
1023                         "description": "{var1} е означно со „{var2}“ и треба да биде затворена јамка."
1024                     },
1025                     "40": {
1026                         "title": "Невозможен еднонасочник",
1027                         "description": "Првиот јазол {var1} од {var2} не е поврзан со ниеден друг пат."
1028                     },
1029                     "41": {
1030                         "description": "Последниот јазол {var1} од {var2} не е поврзан со ниеден друг пат."
1031                     },
1032                     "42": {
1033                         "description": "Не можете да стасате до {var1} бидејќи сите патишта што водат од него се еднонасочни."
1034                     },
1035                     "43": {
1036                         "description": "Не можете да излезете од {var1} бидејќи сите патишта што водат од него се еднонасочни."
1037                     },
1038                     "50": {
1039                         "title": "Речиси е клучка",
1040                         "description": "{var1} е многу блиску, но не е поврзано со патот {var2}."
1041                     },
1042                     "60": {
1043                         "title": "Застарена ознака",
1044                         "description": "{var1} ја користи застарената ознака „{var2}“. Наместо неа, служете се со „{var3}“."
1045                     },
1046                     "70": {
1047                         "title": "Недостасува ознака",
1048                         "description": "{var1} ја има празната ознака: „{var2}“."
1049                     },
1050                     "71": {
1051                         "description": "{var1} нема ознаки."
1052                     },
1053                     "72": {
1054                         "description": "{var1} не е член на ниеден пат и нема никакви ознаки."
1055                     },
1056                     "73": {
1057                         "description": "{var1} има ознака „{var2}“ но нема ознака „автопат“."
1058                     },
1059                     "74": {
1060                         "description": "{var1} ја има празната ознака: „{var2}“."
1061                     },
1062                     "75": {
1063                         "description": "{var1} го носи името „{var2}“ но ниедна друга ознака."
1064                     },
1065                     "90": {
1066                         "title": "Автопат без упатна ознака",
1067                         "description": "{var1} е означено како автопат и затоа му треба ознака „ref“, „nat_ref“ или „int_ref“."
1068                     },
1069                     "100": {
1070                         "title": "Верско здание без вера",
1071                         "description": "{var1} е означено како верско здание и затоа му треба верска назнака."
1072                     },
1073                     "110": {
1074                         "title": "Точка од интерес без име.",
1075                         "description": "{var1} е означено како „{var2}“ и затоа му треба ознака за име."
1076                     },
1077                     "120": {
1078                         "title": "Пат без јазли",
1079                         "description": "{var1} има само еден јазол."
1080                     },
1081                     "130": {
1082                         "title": "Одделен пат",
1083                         "description": "{var1} не е поврзан со остатокот од картата."
1084                     },
1085                     "150": {
1086                         "title": "Железнички премин без ознака",
1087                         "description": "{var1} на пат и пруга треба да биде означен како „railway=crossing“ или „railway=level_crossing“."
1088                     },
1089                     "160": {
1090                         "title": "Спротиставеност во железничките слоеви",
1091                         "description": "Има два пата во различни слоеви (на пр. тунел или мост) кои се среќаваат во {var1}."
1092                     },
1093                     "170": {
1094                         "title": "Елемент означен со ПОПРАВИ МЕ",
1095                         "description": "{var1} има ознака ПОПРАВИ МЕ: {var2}"
1096                     },
1097                     "180": {
1098                         "title": "Однос без вид",
1099                         "description": "На {var1} му недостасува ознака „type“."
1100                     },
1101                     "190": {
1102                         "title": "Пресек без клучка",
1103                         "description": "{var1} се сече со {var2} {var3} но нема јазол за клучка, мост или тунел."
1104                     },
1105                     "200": {
1106                         "title": "Преклопени патишта",
1107                         "description": "{var1} се преклопува со {var2} {var3}."
1108                     },
1109                     "210": {
1110                         "title": "Самопресечен пат",
1111                         "description": "Се јави неукажан проблем со самопресечените патишта."
1112                     },
1113                     "211": {
1114                         "description": "{var1} содржи повеќе од еден јазол на повеќе наврати. Јазлите се {var2}. Ова може да биде грешка, но не мора да значи."
1115                     },
1116                     "212": {
1117                         "description": "{var1} има само два различни јазли, од кои еден се јавува повеќепати."
1118                     },
1119                     "220": {
1120                         "title": "Погрешно напишана ознака",
1121                         "description": "{var1} е означено како „{var2}“, додека пак „{var3}“ личи на „{var4}“."
1122                     },
1123                     "221": {
1124                         "description": "{var1} ја има сомнителната ознака „{var2}“."
1125                     },
1126                     "230": {
1127                         "title": "Спротиставеност во слоевите",
1128                         "description": "{var1} е клучка на патишта во разни слоеви."
1129                     },
1130                     "231": {
1131                         "description": "{var1} е клучка на патишта во разни слоеви: {var2}.",
1132                         "layer": "(слој: {layer})"
1133                     },
1134                     "232": {
1135                         "description": "{var1} е означено со „layer={var2}“. Ова не мора да биде по грешка, но делува чудно."
1136                     },
1137                     "270": {
1138                         "title": "Необична автопатна врска",
1139                         "description": "{var1} е клучка на автопат и пат кој не е „motorway“, „motorway_link“, „trunk“, „rest_area“ или „construction“. Врската со „service“ и „unclassified“ е исправна само ако има „access=no/private“, ако води до опслужно подрачје на автопатот, или пак ако е „service=parking_aisle“."
1140                     },
1141                     "280": {
1142                         "title": "Проблем со границата",
1143                         "description": "Се појави неодреден проблем со границава."
1144                     },
1145                     "281": {
1146                         "title": "Граница со отсутно име",
1147                         "description": "{var1} нема име."
1148                     },
1149                     "282": {
1150                         "title": "Граница се отсутен административен степен",
1151                         "description": "Границата на {var1} нема важечки бројчен admin_level. Не ги мешајте административните степени (на пр. „6;7“). Секогаш означувајте го најнискиот admin_level на сите граници."
1152                     },
1153                     "283": {
1154                         "title": "Границата не сочинува затворена јамка",
1155                         "description": "Границата на {var1} не сочинува затворена јамка."
1156                     },
1157                     "284": {
1158                         "title": "Границата е расцепена",
1159                         "description": "Границата на {var1} тука се цепи."
1160                     },
1161                     "285": {
1162                         "title": "admin_level на границата е превисоко"
1163                     },
1164                     "290": {
1165                         "title": "Проблем со забраната",
1166                         "description": "Се јави неукажан проблем со оваа забрана."
1167                     },
1168                     "291": {
1169                         "title": "На забраната ѝ недостасува вид.",
1170                         "description": "{var1} има непрепознаен вид на ограничување."
1171                     },
1172                     "292": {
1173                         "title": "Недостасува ограничување „од“ патот",
1174                         "description": "{var1} има {var2} члена „од“, но треба да има 1."
1175                     },
1176                     "293": {
1177                         "title": "Недостасува ограничување „кон“ патот",
1178                         "description": "{var1} има {var2} членови „кон“, но треба да има 1."
1179                     },
1180                     "294": {
1181                         "title": "Ограничувањето „од“ или „кон“ не е пат",
1182                         "description": "{var1} има членови „од“ или „кон“ кои треба да бидат патишта. {var2}."
1183                     },
1184                     "295": {
1185                         "title": "Ограничувањето „преку“ не е крајна точка",
1186                         "description": "{var1} има „преку“ (јазол {var2}) кој не е ни првиот ни последниот член на „{var3}“ (пат {var4})."
1187                     },
1188                     "296": {
1189                         "title": "Вообичаен агол на забраната",
1190                         "description": "{var1} има забрана од видот „{var2}“ но аголот изнесува {var3} степени. Можеби овој вид забрана е несоодветен?"
1191                     },
1192                     "297": {
1193                         "title": "Погрешна насока на патот „кон“",
1194                         "description": "{var1} не одговара на насоката на патот „кон“ {var2}."
1195                     },
1196                     "298": {
1197                         "title": "Излишна забрана — еднонасочно"
1198                     },
1199                     "300": {
1200                         "title": "Недостасува дозволена брзина"
1201                     },
1202                     "310": {
1203                         "title": "Проблем со кружниот тек",
1204                         "description": "Се појави неодреден проблем со кружниов тек."
1205                     },
1206                     "311": {
1207                         "title": "Кружниот тек не е затворен",
1208                         "description": "{var1} е дел од кружен тек, но е затворена јамка. (Одвоените колосеци кои наближуваат кружен тек не треба да се означуваат како кружен тек)."
1209                     },
1210                     "312": {
1211                         "title": "Кружниот тек оди во погрешна насока",
1212                         "description": "Ако {var1} се наоѓа во земја каде се вози на {var2}, тогаш оваа насоченост е обратна од правилната."
1213                     },
1214                     "313": {
1215                         "title": "Кружниот тек е слабо поврзан",
1216                         "description": "Со {var1} се поврзани само уште {var2} пат(ишта). Кружните текови обично имаат 3 или повеќе."
1217                     },
1218                     "370": {
1219                         "title": "Дуплирани места",
1220                         "description": "{var1} има заеднички ознаки со околниот пат {var2} {var3}, што делува излишно.",
1221                         "including_the_name": "(вкл. името {name})"
1222                     },
1223                     "380": {
1224                         "title": "Нефизичка употреба на спортска ознака",
1225                         "description": "{var1} е означено како „{var2}“ но нема физичка ознака (на пр. „разонода“, „градба“, „услужна постројка“ или „автопат“)."
1226                     },
1227                     "401": {
1228                         "title": "Недостасува забрана за вртење"
1229                     }
1230                 }
1231             }
1232         },
1233         "streetside": {
1234             "tooltip": "Улични фотографии од Microsoft",
1235             "title": "Bing Streetside",
1236             "report": "Пријави нарушување на приватност во сликава",
1237             "view_on_bing": "Погл. на Bing Карти",
1238             "hires": "Високоразделна"
1239         },
1240         "mapillary_images": {
1241             "tooltip": "Улични слики од Mapillary"
1242         },
1243         "mapillary": {
1244             "title": "Mapillary",
1245             "signs": {
1246                 "tooltip": "Сообраќајни знаци од Mapillary"
1247             },
1248             "view_on_mapillary": "Погледајте ја сликава на Mapillary"
1249         },
1250         "openstreetcam_images": {
1251             "tooltip": "Улични фотографии од OpenStreetCam"
1252         },
1253         "openstreetcam": {
1254             "title": "OpenStreetCam",
1255             "view_on_openstreetcam": "Погледајте ја сликава на OpenStreetCam"
1256         },
1257         "note": {
1258             "note": "Белешка",
1259             "title": "Белешка при уредување",
1260             "anonymous": "анонимно",
1261             "closed": "(Затворено)",
1262             "commentTitle": "Коментари",
1263             "status": {
1264                 "opened": "отворено {when}",
1265                 "reopened": "преотворено {when}",
1266                 "commented": "коментирано {when}",
1267                 "closed": "затворено {when}"
1268             },
1269             "newComment": "Нов коментар",
1270             "inputPlaceholder": "Внесете коментар што сакате да го видат другите.",
1271             "close": "Затвори белешка",
1272             "open": "Преотвори белешка",
1273             "comment": "Коментар",
1274             "close_comment": "Затвори и коментирај",
1275             "open_comment": "Преотвори и коментирај",
1276             "report": "Пријави",
1277             "new": "Нова белешка",
1278             "newDescription": "Опишете го проблемот.",
1279             "save": "Зачувај белешка.",
1280             "login": "Мора да сте најавени за да менувате или коментирате на белешкава.",
1281             "upload_explanation": "Вашите коментари ќе бидат јавно видливи за сите корисинци на OpenStreetMap.",
1282             "upload_explanation_with_user": "Вашите коментари како {user} ќе бидат јавно видливи за сите корисници на OpenStreetMap."
1283         },
1284         "help": {
1285             "title": "Помош",
1286             "key": "H",
1287             "help": {
1288                 "title": "Помош",
1289                 "welcome": "Добре дојдовте на уредникот iD за [OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/). Со овој уредник можете да го менувате OpenStreetMap право од прелистувачот.",
1290                 "open_data_h": "Отворени податоци",
1291                 "before_start_h": "Пред да почнете",
1292                 "open_source_h": "Отворен код",
1293                 "open_source": "Уредникот iD е отворен соработен проект, а вие сега ја користите верзијата {version}. Изворниот код ќе го најдете на [on GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD)."
1294             },
1295             "overview": {
1296                 "title": "Преглед",
1297                 "navigation_h": "Прегледник",
1298                 "features_h": "Елементи на картата"
1299             },
1300             "editing": {
1301                 "title": "Уредување и зачувување",
1302                 "select_h": "Избери",
1303                 "multiselect_h": "Повеќекратен избор",
1304                 "multiselect_shift_click": "„{shift}“+{leftclick} лево копче на глушецот за да одберете неколку елементи наеднаш. Ова го олеснува преместувањето или бришењето на повеќе елементи во еден потег.",
1305                 "undo_redo_h": "Поврати и повтори",
1306                 "undo_redo": "Вашите уредувања се складираат месно, во вашиот прелистувач, сè додека не решите да ја ги зачувате на OpenStreetMap. Уредувањата можете да ги отповикате со копчето {undo} **Поврати**, и да ги повторите на копчето {redo} **Повтори**.",
1307                 "save_h": "Зачувај",
1308                 "upload_h": "Подигни",
1309                 "upload": "Пред да ги подигнете вашите промени ќе треба да внесете [changeset comment] (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments). Потоа стиснете на **Подигни** за да ги испратите на OpenStreetMap, каде ќе бидат спроведени на картата, јавно видливи за сите.",
1310                 "keyboard_h": "Тастатурни кратенки"
1311             },
1312             "feature_editor": {
1313                 "type_h": "Вид елемент"
1314             },
1315             "lines": {
1316                 "connect_line_drag": "За да поврзете линија со друг елемент, довлечете една од нејзините точки врз елементот додека двете не се спојат самите. Совет: Можете го држите копчето „{alt}“ за да го спречите ова самоповрзување на јазлите со други елементи.",
1317                 "disconnect_line_h": "Одделување на линии",
1318                 "disconnect_line_command": "За да одделите еден пат од друг елемент, {rightclick} стиснете со десното копче на сврзниот јазол и изберете ја наредбата {disconnect} **Оддели** од уредувачкото мени."
1319             },
1320             "areas": {
1321                 "point_or_area": "Многу елементи можат да се претстават како точки или како подрачја. Градбите и имотите треба да се исцртуваат во подрачја. Точките се ставаат во исцртаното подрачје со цел да означат што претсатвува местото, како на пр. деловни простории, услужни постројки и други елементи сместени внатре во зградата.",
1322                 "square_area_h": "Исправи агли"
1323             },
1324             "relations": {
1325                 "maintain_relation": "iD речиси секогаш автоматски ќе ги запазува односите додека уредувате. Внимавајте кога заменувате елементи кои може да членуваат во односи. На пример, ако избришете патна делница и нацртате нова за да ја замените, новата ќе мора да ја придодадете кон истите односи (патни правци, забрани за вртење и тн.) како што било изворно.",
1326                 "relation_types_h": "Видови односи",
1327                 "turn_restriction_h": "Забрани за вртење",
1328                 "route_h": "Патни правци",
1329                 "route": "Односот *Патен правец* е група од еден или повеќе линиски елементи кои заеднички образуваат мрежа од правци, како на пр. автобуски, железнички или автопатен правец.",
1330                 "route_add": "За да додадете елемент во однос на патен правец, изберете го и пролизгајте надолу додека не дојдете до делот „Сите односи“ од уредникот на елементи, а потоа стиснете на {plus} копчето за додавање за да го природадете тој елемент кон постоечки или нов однос.",
1331                 "boundary": "Односот *граница* е група од еден или повеќе линиски елементи кои заеднички образуваат административна граница.",
1332                 "boundary_add": "За да додадете елемент во однос на патен правец, изберете го и пролизгајте надолу додека не дојдете до делот „Сите односи“ од уредникот на елементи, а потоа стиснете на {plus} копчето за додавање за да го природадете тој елемент кон постоечки или нов околен однос."
1333             },
1334             "gps": {
1335                 "title": "ГПС-траги",
1336                 "using_h": "Употреба на ГПС-траги"
1337             },
1338             "qa": {
1339                 "title": "Проверка на квалитетот",
1340                 "intro": "Алатките на *Проверка на квалитетот* (Q/A) пронаоѓаат несоодветни ознаки, прекинати патни врски и други проблеми во OpenStreetMap, со цел да им ги понудат на картографите за исправка. За да ги погледате постоечките проблеми според Q/A, стиснете на {data} на рамката **Картографски податоци** за да овозможите даден слој на Q/A.",
1341                 "tools_h": "Алатки"
1342             },
1343             "field": {
1344                 "restrictions": {
1345                     "about": {
1346                         "title": "За ова"
1347                     },
1348                     "inspecting": {
1349                         "title": "Преглед",
1350                         "from_shadow": "{fromShadow} **отсечка ОД**",
1351                         "allow_shadow": "{allowShadow} **Дозволено КОН**",
1352                         "restrict_shadow": "{restrictShadow} **Забрането КОН**",
1353                         "only_shadow": "{onlyShadow} **Само КОН**",
1354                         "restricted": "„Забрането“ значи дека постои забрана за вртење, на пр. „Забрането вртење лево“.",
1355                         "only": "„Само“ значи дека возилото на тој пат ја има само таа можност, на пр. „Само одење право“."
1356                     },
1357                     "modifying": {
1358                         "allow_turn": "{allowTurn} **Дозволено КОН**",
1359                         "restrict_turn": "{restrictTurn} **Забрането КОН**",
1360                         "only_turn": "{onlyTurn} **Само КОН**"
1361                     },
1362                     "tips": {
1363                         "title": "Совети"
1364                     }
1365                 }
1366             }
1367         },
1368         "issues": {
1369             "title": "Проблеми",
1370             "key": "I",
1371             "list_title": "Issues ({count})",
1372             "errors": {
1373                 "list_title": "Грешки ({count})"
1374             },
1375             "warnings": {
1376                 "list_title": "Предупредувања ({count})"
1377             },
1378             "rules": {
1379                 "title": "Правила"
1380             },
1381             "no_issues": {
1382                 "message": {
1383                     "everything": "Сè е во ред",
1384                     "everything_in_view": "Сè е во ред во погледот",
1385                     "edits": "Вашите уредувања се во ред",
1386                     "edits_in_view": "Вашите уредувања во погледот се во ред"
1387                 },
1388                 "hidden_issues": {
1389                     "none": "Утврдените проблеми ќе се прикажуваат овде",
1390                     "elsewhere": "Проблеми другаде: {count}",
1391                     "other_features": "Проблеми со други елементи: {count}",
1392                     "other_features_elsewhere": "Проблеми другаде со други елементи: {count}",
1393                     "disabled_rules": "Проблеми со оневозможени правила: {count}",
1394                     "disabled_rules_elsewhere": "Проблеми другаде со оневозможени правила: {count}",
1395                     "ignored_issues": "Занемарени проблеми: {count}",
1396                     "ignored_issues_elsewhere": "Занемарени проблеми другаде: {count}"
1397                 }
1398             },
1399             "options": {
1400                 "what": {
1401                     "title": "Провери:",
1402                     "edited": "Мои уредувања",
1403                     "all": "Сè"
1404                 },
1405                 "where": {
1406                     "title": "Каде:",
1407                     "visible": "Во погледот",
1408                     "all": "Секаде"
1409                 }
1410             },
1411             "suggested": "Предложени поднови:",
1412             "enable_all": "Овозможи сè",
1413             "disable_all": "Оневозможи сè",
1414             "reset_ignored": "Занемарените одново ({count})",
1415             "fix_one": {
1416                 "title": "поправи"
1417             },
1418             "fix_all": {
1419                 "title": "Поправи сè",
1420                 "annotation": "Поправени неколку проблеми со заверката."
1421             },
1422             "almost_junction": {
1423                 "title": "Речиси клучки",
1424                 "message": "{feature}  е многу блиску, но не е поврзано со {feature2}.",
1425                 "self": {
1426                     "message": "{feature} завршува многу близу до самото себе, но не се преповрзува"
1427                 }
1428             },
1429             "close_nodes": {
1430                 "tip": "Најди излишни и пренатрупани точки",
1431                 "reference": "Излишните точки на патиштата треба да се спојат или да се оддалечат.",
1432                 "detached": {
1433                     "message": "{feature} е преблиску до {feature2}",
1434                     "reference": "Одделни точки не можат да стојат на исто место."
1435                 }
1436             },
1437             "crossing_ways": {
1438                 "title": "Вкрстени патишта",
1439                 "message": "{feature} — поминува преку {feature2}"
1440             },
1441             "disconnected_way": {
1442                 "title": "Одделени патишта",
1443                 "tip": "Најди патишта, патеки и траектни линии без одредиште",
1444                 "routable": {
1445                     "message": {
1446                         "multiple": "{count} одредишни елементи се поврзани само еден со друг."
1447                     },
1448                     "reference": "Сите патишта, патеки и траектни линии треба да се поврзат, образувајќи едиствена одредишна мрежа."
1449                 },
1450                 "highway": {
1451                     "message": "{highway} е одделен од други патишта и патеки"
1452                 }
1453             },
1454             "fixme_tag": {
1455                 "message": "{feature} има барање „Поправи ме“",
1456                 "tip": "Најди елементи со ознаки „поправи ме“"
1457             },
1458             "missing_tag": {
1459                 "title": "Отсутни ознаки",
1460                 "any": {
1461                     "message": "{feature} нема ознаки"
1462                 },
1463                 "descriptive": {
1464                     "message": "{feature} нема описни ознаки"
1465                 },
1466                 "relation_type": {
1467                     "message": "{feature} е однос без вид"
1468                 }
1469             },
1470             "outdated_tags": {
1471                 "incomplete": {
1472                     "message": "{feature} има непотполни ознаки",
1473                     "reference": "Некои елементи треба да имаат дополнителни ознаки."
1474                 }
1475             },
1476             "private_data": {
1477                 "title": "Лични податоци",
1478                 "tip": "Најди елементи што може да содржат лични податоци",
1479                 "reference": "Чувствителните податоци како лични телефонски броеви не треба да се означуваат.",
1480                 "contact": {
1481                     "message": "{feature} може да се означи како личен контактен податок"
1482                 }
1483             },
1484             "unknown_road": {
1485                 "message": "{feature} нема класификација"
1486             },
1487             "unsquare_way": {
1488                 "title": "Неправоаголно (до {val}°)",
1489                 "message": "{feature} има неправаголни агли",
1490                 "tip": "Најди елементи со неправоаголни агли кои можат подобро да се исцртаат",
1491                 "buildings": {
1492                     "reference": "Градбите со неправоаголни агли најчесто можат да се исцртаат поверно"
1493                 }
1494             },
1495             "fix": {
1496                 "connect_almost_junction": {
1497                     "annotation": "Поврзани мошне блиски елементи."
1498                 },
1499                 "connect_crossing_features": {
1500                     "annotation": "Поврзани вкрстени елементи."
1501                 },
1502                 "connect_endpoints": {
1503                     "title": "Поврзете ги краевите",
1504                     "annotation": "Поврзани крајните точки на пат."
1505                 },
1506                 "connect_feature": {
1507                     "title": "Поврзи го елементов"
1508                 },
1509                 "connect_features": {
1510                     "title": "Поврзете ги елементите"
1511                 },
1512                 "continue_from_start": {
1513                     "title": "Продолжете со цртање од почетокот"
1514                 },
1515                 "continue_from_end": {
1516                     "title": "Продолжете со цртање од крајот"
1517                 },
1518                 "delete_feature": {
1519                     "title": "Избриши го елементов"
1520                 },
1521                 "ignore_issue": {
1522                     "title": "Занемари го проблемов"
1523                 },
1524                 "merge_close_vertices": {
1525                     "annotation": "Споени мошне блиски точки во пат."
1526                 },
1527                 "move_points_apart": {
1528                     "title": "Оддалечи ги точкиве"
1529                 },
1530                 "move_tags": {
1531                     "title": "Премести ги ознаките",
1532                     "annotation": "Преместени ознаки."
1533                 },
1534                 "remove_from_relation": {
1535                     "title": "Отстрани од однос"
1536                 },
1537                 "remove_generic_name": {
1538                     "title": "Отстрането името",
1539                     "annotation": "Отстрането општовидовно име."
1540                 },
1541                 "remove_private_info": {
1542                     "annotation": "Отстранети лични податоци."
1543                 },
1544                 "remove_proprietary_data": {
1545                     "title": "Отстранете сопственички податоци"
1546                 },
1547                 "remove_tag": {
1548                     "title": "Отстрани ја ознаката",
1549                     "annotation": "Отстранета ознаката."
1550                 },
1551                 "remove_tags": {
1552                     "title": "Отстрани ги ознаките"
1553                 },
1554                 "reposition_features": {
1555                     "title": "Разместете ги елементите"
1556                 },
1557                 "select_preset": {
1558                     "title": "Изберете вид на елемент"
1559                 },
1560                 "select_road_type": {
1561                     "title": "Изберете вид на пат"
1562                 },
1563                 "set_as_inner": {
1564                     "title": "Задај како внатрешно"
1565                 },
1566                 "set_as_outer": {
1567                     "title": "Задај како надворешно"
1568                 },
1569                 "tag_as_disconnected": {
1570                     "title": "Ознаката е одделена",
1571                     "annotation": "Означени многу блиски елементи како одделени."
1572                 },
1573                 "tag_as_unsquare": {
1574                     "title": "Означи како физички неправоаголно",
1575                     "annotation": "Означен пат како со неправоаголни агли."
1576                 },
1577                 "tag_this_as_higher": {
1578                     "title": "Означи како повисоко"
1579                 },
1580                 "tag_this_as_lower": {
1581                     "title": "Означи како пониско"
1582                 },
1583                 "upgrade_tags": {
1584                     "title": "Поднови ги ознаките",
1585                     "annotation": "Подновени стари ознаки."
1586                 },
1587                 "use_bridge_or_tunnel": {
1588                     "title": "Ставете мост или тунел"
1589                 },
1590                 "use_different_layers": {
1591                     "title": "Користи различни слоеви"
1592                 },
1593                 "use_different_levels": {
1594                     "title": "Користи различни нивоа"
1595                 },
1596                 "use_tunnel": {
1597                     "title": "Користи тунел"
1598                 }
1599             }
1600         },
1601         "intro": {
1602             "done": "готово",
1603             "ok": "ОК",
1604             "graph": {
1605                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
1606                 "city": "Three Rivers",
1607                 "county": "<value for addr:county>",
1608                 "district": "<value for addr:district>",
1609                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
1610                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
1611                 "postcode": "49093",
1612                 "province": "<value for addr:province>",
1613                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
1614                 "state": "<value for addr:state>",
1615                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
1616                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
1617                 "countrycode": "mk",
1618                 "name": {
1619                     "1st-avenue": "ул „1 Мај“",
1620                     "2nd-avenue": "ул „2-ра Ударна Бригада“",
1621                     "4th-avenue": "ул „14-та Ударна бригада“",
1622                     "5th-avenue": "ул „50-та Дивизија“",
1623                     "6th-avenue": "бул. „60-ти Корпус “",
1624                     "6th-street": "ул. „16 Солунски книжевници“",
1625                     "7th-avenue": "ул. „7 Џуџиња“",
1626                     "8th-avenue": "бул. „8-ми Септември“",
1627                     "9th-avenue": "бул. „9 Великани“",
1628                     "10th-avenue": "ул. „105“",
1629                     "11th-avenue": "ул. „11 Октомври“",
1630                     "12th-avenue": "ул. „12 Апостоли“",
1631                     "adams-street": "ул. „Кнез Пребонд“",
1632                     "andrews-street": "ул „Раде Рогожаров“",
1633                     "armitage-street": "ул. „Градобор“",
1634                     "mural-mall": "ТЦ „Ексклузив“",
1635                     "paisanos-bar-and-grill": "Скара и пиво „Кај Столе“",
1636                     "paisley-emporium": "Стоковна куќа „Елегант“",
1637                     "paparazzi-tattoo": "Тетоважи „Готика“",
1638                     "pizza-hut": "Пицерија „Доминос“",
1639                     "preferred-insurance-services": "Осигурително друштво „Полог“",
1640                     "river-city-appliance": "Апарати за домаќинство „Електротехника“",
1641                     "riverside-cemetery": "Гробишта „Сопот“",
1642                     "riverwalk-trail": "Патека „Горска Чука“",
1643                     "riviera-theatre": "Театар „Васил Иљоски“",
1644                     "rocky-river": "р. Присојница",
1645                     "saint-joseph-river": "Ајдучка Река",
1646                     "wood-street": "ул. Шишкова",
1647                     "world-fare": "Светска изложба"
1648                 }
1649             },
1650             "welcome": {
1651                 "title": "Добре дојдовте"
1652             },
1653             "navigation": {
1654                 "title": "Упатување",
1655                 "points_lines_areas": "Елементите на картата се претставени со *точки, линии или подрачја.*"
1656             },
1657             "points": {
1658                 "title": "Точки",
1659                 "choose_cafe": "**Изберете {preset} од списокот.**",
1660                 "rightclick": "Можете да стиснете со десното копче на било кој елемент за да ви излезе *уредувачко мени*, каде се прикажани уредувачките зафати кои можете да ги извршите. **Стиснете со десното копче за да ја изберете направената точка и да го прикажете менито.**"
1661             },
1662             "areas": {
1663                 "title": "Подрачја",
1664                 "search_playground": "**Пребарај го „{preset}“.**"
1665             },
1666             "lines": {
1667                 "title": "Линии"
1668             },
1669             "buildings": {
1670                 "title": "Градби",
1671                 "choose_preset_house": "Постојат многу видови градби, но оваа очигледно е куќа.{br}Доколку не сте сигурни од кој вид е градбата, допуштено е да изберете само општ Вид на градба. **Изберете го видот {preset}.**",
1672                 "search_tank": "**Пребарај го „{preset}“.**",
1673                 "choose_tank": "**Изберете {preset} од списокот.**"
1674             },
1675             "startediting": {
1676                 "title": "Почнете со уредување",
1677                 "save": "Не заборавајте редовно да ги зачувувате промените!",
1678                 "start": "Почнете со картографската работа!"
1679             }
1680         },
1681         "shortcuts": {
1682             "title": "Тастатурни кратенки",
1683             "tooltip": "Прикажи го екранот со тастатурни кратенки.",
1684             "toggle": {
1685                 "key": "?"
1686             },
1687             "key": {
1688                 "alt": "Alt",
1689                 "backspace": "Враќач",
1690                 "cmd": "Cmd",
1691                 "ctrl": "Ctrl",
1692                 "delete": "Delete",
1693                 "del": "Del",
1694                 "end": "End",
1695                 "enter": "Enter",
1696                 "esc": "Esc",
1697                 "home": "Home",
1698                 "option": "Option",
1699                 "pause": "Pause",
1700                 "pgdn": "PgDn",
1701                 "pgup": "PgUp",
1702                 "return": "Return",
1703                 "shift": "Shift",
1704                 "space": "пробел"
1705             },
1706             "gesture": {
1707                 "drag": "повлечете"
1708             },
1709             "or": "-или-",
1710             "browsing": {
1711                 "title": "Прелистување",
1712                 "navigation": {
1713                     "title": "Прегледник",
1714                     "pan": "Поместете ја кратата",
1715                     "pan_more": "Поместете ја картата за еден екран",
1716                     "zoom": "Приближи / Оддалечи",
1717                     "zoom_more": "Приближи / Оддалечи многу"
1718                 },
1719                 "help": {
1720                     "title": "Помош",
1721                     "help": "Прикажи помош/документација",
1722                     "keyboard": "Прикажи тастатурни кратенки"
1723                 },
1724                 "display_options": {
1725                     "title": "Можности за приказ",
1726                     "background": "Прикажи можности за заднина",
1727                     "background_switch": "Врати ме на последната заднина",
1728                     "map_data": "Прикажи можности за картог. податоци",
1729                     "fullscreen": "Отвори на цел екран",
1730                     "sidebar": "Дај/тргни страничник",
1731                     "wireframe": "Дај/тргни омрежување",
1732                     "osm_data": "Дај/тргни податоци од OpenStreetMap",
1733                     "minimap": "Дај/тргни миникарта"
1734                 },
1735                 "selecting": {
1736                     "title": "Избор на елементи",
1737                     "select_one": "Избери еден елемент",
1738                     "select_multi": "Избери повеќе елементи",
1739                     "lasso": "Исцртајте изборно ласо околу елементи",
1740                     "search": "Најдете елементи што одговарат на пребран текст"
1741                 },
1742                 "with_selected": {
1743                     "title": "Со избраниот елемент",
1744                     "edit_menu": "Дај/тргни уредувачко мени",
1745                     "zoom_to": "Приближи го избраниот елемент"
1746                 },
1747                 "vertex_selected": {
1748                     "title": "Со избраниот јазол",
1749                     "previous": "Прејди на претходниот јазол",
1750                     "next": "Прејди на следниот јазол",
1751                     "first": "Прејди на првиот јазол",
1752                     "last": "Прејди на последниот јазол",
1753                     "change_parent": "Смени матичен пат"
1754                 }
1755             },
1756             "editing": {
1757                 "title": "Уредување",
1758                 "drawing": {
1759                     "title": "Цртање",
1760                     "focus_add_feature": "Сосредоточи го полето за пребарување на елементи",
1761                     "add_point": "Режим „Додај точка“",
1762                     "add_line": "Режим „Додај линија“",
1763                     "add_area": "Режим „Додај подрачје“",
1764                     "add_note": "Режим „Додај белешка“",
1765                     "add_favorite": "Додај омилен елемент",
1766                     "place_point": "Стави точка или јазол",
1767                     "disable_snap": "Како да исклучите самоспојување на точки",
1768                     "stop_line": "Заврши со цртање на линија или подрачје"
1769                 },
1770                 "operations": {
1771                     "title": "Зафати",
1772                     "continue_line": "Продолжи линија од избраниот јазол",
1773                     "merge": "Здружи (спој) ги избраните елементи",
1774                     "disconnect": "Оддели елементи во избраниот јазол",
1775                     "extract": "Извади точка од елемент",
1776                     "split": "Расцепи линија во овој јазол на два дела",
1777                     "reverse": "Превртете линијата во обратна насока",
1778                     "move": "Преместете ги избраните елементи",
1779                     "rotate": "Свртете ги избраните елементи",
1780                     "orthogonalize": "Исправете ги аглите на линија или подрачје",
1781                     "straighten": "Исправи линија или точки",
1782                     "circularize": "Направете кружна затворена линија или подрачје ",
1783                     "reflect_long": "Пресликај елементи по подолгата оска",
1784                     "reflect_short": "Пресликај елементи по пократката оска",
1785                     "delete": "Избришете ги избраните елементи"
1786                 },
1787                 "commands": {
1788                     "title": "Наредби",
1789                     "copy": "Ископирај ги избраните елементи",
1790                     "paste": "Залепи ги копираните елементи",
1791                     "undo": "Отповикај го последното дејство",
1792                     "redo": "Повтори го последното дејство",
1793                     "save": "Зачувај промени"
1794                 }
1795             },
1796             "tools": {
1797                 "title": "Алатки",
1798                 "info": {
1799                     "title": "Информации",
1800                     "all": "Дај/тргни ги сите информативни прозорци",
1801                     "background": "Дај/тргни заднински прозорец",
1802                     "history": "Дај/тргни оддел за историја",
1803                     "location": "Дај/тргни оддел за место",
1804                     "measurement": "Дај/тргни оддел за мерење"
1805                 }
1806             }
1807         },
1808         "units": {
1809             "feet": "{quantity} ст",
1810             "miles": "{quantity} ми",
1811             "square_feet": "{quantity} ст²",
1812             "square_miles": "{quantity} ми²",
1813             "acres": "{quantity} ак",
1814             "meters": "{quantity} м",
1815             "kilometers": "{quantity} км",
1816             "square_meters": "{quantity} м²",
1817             "square_kilometers": "{quantity} км²",
1818             "hectares": "{quantity} ха",
1819             "area_pair": "{area1} ({area2})",
1820             "arcdegrees": "{quantity}°",
1821             "arcminutes": "{quantity}′",
1822             "arcseconds": "{quantity}″",
1823             "north": "СГШ",
1824             "south": "ЈГШ",
1825             "east": "ИГД",
1826             "west": "ЗГД",
1827             "coordinate": "{coordinate} {direction}",
1828             "coordinate_pair": "{latitude}, {longitude}"
1829         },
1830         "wikidata": {
1831             "identifier": "Назнака",
1832             "label": "Натпис",
1833             "description": "Опис"
1834         },
1835         "presets": {
1836             "categories": {
1837                 "category-barrier": {
1838                     "name": "Елементи за препреки"
1839                 },
1840                 "category-building": {
1841                     "name": "Елементи за градби"
1842                 },
1843                 "category-golf": {
1844                     "name": "Елементи за голф"
1845                 },
1846                 "category-landuse": {
1847                     "name": "Елементи за видови земјиште"
1848                 },
1849                 "category-natural": {
1850                     "name": "Природни елементи"
1851                 },
1852                 "category-path": {
1853                     "name": "Патеки"
1854                 },
1855                 "category-rail": {
1856                     "name": "Пруги"
1857                 },
1858                 "category-restriction": {
1859                     "name": "Елементи за забрани"
1860                 },
1861                 "category-road_major": {
1862                     "name": "Главни патишта"
1863                 },
1864                 "category-road_minor": {
1865                     "name": "Споредни патишта"
1866                 },
1867                 "category-road_service": {
1868                     "name": "Службени патишта"
1869                 },
1870                 "category-route": {
1871                     "name": "Елементи за патни правци"
1872                 },
1873                 "category-utility": {
1874                     "name": "Јавнослужбени елементи"
1875                 },
1876                 "category-water": {
1877                     "name": "Водни површини"
1878                 },
1879                 "category-waterway": {
1880                     "name": "Водни патишта"
1881                 }
1882             },
1883             "fields": {
1884                 "access": {
1885                     "label": "Дозволен пристап",
1886                     "options": {
1887                         "designated": {
1888                             "description": "Пристапот е дозволен согласно знаците или дадените месни закони",
1889                             "title": "Укажано"
1890                         },
1891                         "destination": {
1892                             "description": "Пристапот е дозволен само до одредиштето",
1893                             "title": "Одредиште"
1894                         },
1895                         "dismount": {
1896                             "description": "Пристапот е дозволен, но јавачот мора да се симне од коњот",
1897                             "title": "Со симнување"
1898                         },
1899                         "no": {
1900                             "description": "Пристапот е дозволен за јавноста",
1901                             "title": "Забранет"
1902                         },
1903                         "permissive": {
1904                             "description": "Пристапот е дозволен сè додека сопственикот не го отповика одобрението",
1905                             "title": "Со дозвола"
1906                         },
1907                         "permit": {
1908                             "description": "Пристапот е дозволен само со важечка дозвола или службена исправа",
1909                             "title": "Дозвола"
1910                         },
1911                         "private": {
1912                             "description": "Пристапот е дозволен со одобрение од сопственикот на поединечна основа",
1913                             "title": "Приватен"
1914                         },
1915                         "yes": {
1916                             "description": "Пристапот е дозволен по закон — важи правото на поминување",
1917                             "title": "Дозволен"
1918                         }
1919                     },
1920                     "placeholder": "Неукажано",
1921                     "types": {
1922                         "access": "Сите",
1923                         "bicycle": "Велосипеди",
1924                         "foot": "Пешаци",
1925                         "horse": "Коњи",
1926                         "motor_vehicle": "Моторни возила"
1927                     }
1928                 },
1929                 "access_simple": {
1930                     "label": "Дозволен пристап"
1931                 },
1932                 "address": {
1933                     "label": "Адреса",
1934                     "placeholders": {
1935                         "block_number": "Блок бр.",
1936                         "block_number!jp": "Блок бр.",
1937                         "city": "Град",
1938                         "city!jp": "Град/Село/Специјален округ во Токио",
1939                         "city!vn": "Град",
1940                         "conscriptionnumber": "123",
1941                         "country": "Земја",
1942                         "county": "Округ",
1943                         "county!jp": "Округ",
1944                         "district": "Округ",
1945                         "district!vn": "Округ/Населба",
1946                         "floor": "Кат",
1947                         "hamlet": "Заселок",
1948                         "housename": "Име на куќата",
1949                         "housenumber": "123",
1950                         "housenumber!jp": "Бр. на градба/Бр. на парцела",
1951                         "neighbourhood": "Маало",
1952                         "neighbourhood!jp": "Округ/Населба/Маало",
1953                         "place": "Место",
1954                         "postcode": "Поштенски број",
1955                         "province": "Покраина",
1956                         "province!jp": "Префектура",
1957                         "quarter": "Четврт",
1958                         "quarter!jp": "Оаза/Мачи",
1959                         "state": "Сојузна држава",
1960                         "street": "Улица",
1961                         "subdistrict": "Подокруг",
1962                         "subdistrict!vn": "Заедница/Паланка",
1963                         "suburb": "Предградие",
1964                         "suburb!jp": "Гласачка единица",
1965                         "unit": "Единица"
1966                     }
1967                 },
1968                 "admin_level": {
1969                     "label": "Админ. степен"
1970                 },
1971                 "aerialway": {
1972                     "label": "Вид"
1973                 },
1974                 "aerialway/access": {
1975                     "label": "Пристап",
1976                     "options": {
1977                         "both": "Обете",
1978                         "entry": "Влез",
1979                         "exit": "Излез"
1980                     }
1981                 },
1982                 "aerialway/bubble": {
1983                     "label": "Облаче"
1984                 },
1985                 "aerialway/capacity": {
1986                     "label": "Превозливост (на час)",
1987                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
1988                 },
1989                 "aerialway/duration": {
1990                     "label": "Времетраење (минути)",
1991                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1992                 },
1993                 "aerialway/heating": {
1994                     "label": "Со греење"
1995                 },
1996                 "aerialway/occupancy": {
1997                     "label": "Носивост",
1998                     "placeholder": "2, 4, 8..."
1999                 },
2000                 "aerialway/summer/access": {
2001                     "label": "Пристап (лете)",
2002                     "options": {
2003                         "both": "Обете",
2004                         "entry": "Влез",
2005                         "exit": "Излез"
2006                     }
2007                 },
2008                 "aeroway": {
2009                     "label": "Вид"
2010                 },
2011                 "agrarian": {
2012                     "label": "Производи"
2013                 },
2014                 "air_conditioning": {
2015                     "label": "Климатизација"
2016                 },
2017                 "amenity": {
2018                     "label": "Вид"
2019                 },
2020                 "animal_boarding": {
2021                     "label": "За животни"
2022                 },
2023                 "animal_breeding": {
2024                     "label": "За животни"
2025                 },
2026                 "animal_shelter": {
2027                     "label": "За животни"
2028                 },
2029                 "architect": {
2030                     "label": "Архитект"
2031                 },
2032                 "area/highway": {
2033                     "label": "Вид"
2034                 },
2035                 "artist": {
2036                     "label": "Уметник"
2037                 },
2038                 "artwork_type": {
2039                     "label": "Вид"
2040                 },
2041                 "atm": {
2042                     "label": "Банкомат"
2043                 },
2044                 "attraction": {
2045                     "label": "Вид"
2046                 },
2047                 "backrest": {
2048                     "label": "Наслон"
2049                 },
2050                 "bar": {
2051                     "label": "Бар"
2052                 },
2053                 "barrier": {
2054                     "label": "Вид"
2055                 },
2056                 "basin": {
2057                     "label": "Вид"
2058                 },
2059                 "bath/open_air": {
2060                     "label": "На отворено"
2061                 },
2062                 "bath/sand_bath": {
2063                     "label": "Песочна бања"
2064                 },
2065                 "bath/type": {
2066                     "label": "Намена",
2067                     "options": {
2068                         "foot_bath": "Ножна бања",
2069                         "hot_spring": "Топол извор",
2070                         "onsen": "Јапонска бања"
2071                     }
2072                 },
2073                 "beauty": {
2074                     "label": "Козметичар"
2075                 },
2076                 "bench": {
2077                     "label": "Клупа"
2078                 },
2079                 "bicycle_parking": {
2080                     "label": "Вид"
2081                 },
2082                 "bin": {
2083                     "label": "Канта за отпадоци"
2084                 },
2085                 "blood_components": {
2086                     "label": "Крвни составници",
2087                     "options": {
2088                         "plasma": "плазма",
2089                         "platelets": "плочки",
2090                         "stemcells": "примероци од матични ќелии",
2091                         "whole": "целовидна крв"
2092                     }
2093                 },
2094                 "board_type": {
2095                     "label": "Вид"
2096                 },
2097                 "booth": {
2098                     "label": "Трафика"
2099                 },
2100                 "boules": {
2101                     "label": "Вид"
2102                 },
2103                 "boundary": {
2104                     "label": "Вид"
2105                 },
2106                 "brand": {
2107                     "label": "Марка"
2108                 },
2109                 "brewery": {
2110                     "label": "Точено пиво"
2111                 },
2112                 "bridge": {
2113                     "label": "Вид",
2114                     "placeholder": "По основно"
2115                 },
2116                 "bridge/support": {
2117                     "label": "Вид"
2118                 },
2119                 "building": {
2120                     "label": "Градба"
2121                 },
2122                 "building/levels_building": {
2123                     "label": "Катови на градбата",
2124                     "placeholder": "2, 4, 6..."
2125                 },
2126                 "building/material": {
2127                     "label": "Материјал"
2128                 },
2129                 "building_area": {
2130                     "label": "Градба"
2131                 },
2132                 "bunker_type": {
2133                     "label": "Вид"
2134                 },
2135                 "cables": {
2136                     "label": "Кабли",
2137                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2138                 },
2139                 "camera/direction": {
2140                     "label": "Насока (степени вдесно)",
2141                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
2142                 },
2143                 "camera/mount": {
2144                     "label": "Сталак"
2145                 },
2146                 "camera/type": {
2147                     "label": "Вид фотоапарат",
2148                     "options": {
2149                         "dome": "Купола",
2150                         "fixed": "Неподвижен",
2151                         "panning": "Кадровско движење"
2152                     }
2153                 },
2154                 "capacity": {
2155                     "label": "Приемност",
2156                     "placeholder": "50, 100, 200..."
2157                 },
2158                 "cash_in": {
2159                     "label": "Готовинска размена"
2160                 },
2161                 "castle_type": {
2162                     "label": "Вид"
2163                 },
2164                 "check_date": {
2165                     "label": "Датум на последна проверка"
2166                 },
2167                 "clothes": {
2168                     "label": "Облека"
2169                 },
2170                 "club": {
2171                     "label": "Вид"
2172                 },
2173                 "collection_times": {
2174                     "label": "Распоред на собирање"
2175                 },
2176                 "colour": {
2177                     "label": "Боја"
2178                 },
2179                 "comment": {
2180                     "label": "Коментар на промените",
2181                     "placeholder": "Краток опис на вашите придонеси (задолжително)"
2182                 },
2183                 "communication_multi": {
2184                     "label": "Видови општење"
2185                 },
2186                 "construction": {
2187                     "label": "Вид"
2188                 },
2189                 "consulate": {
2190                     "label": "Вид"
2191                 },
2192                 "contact/webcam": {
2193                     "label": "URL на семрежната камера",
2194                     "placeholder": "http://example.com/"
2195                 },
2196                 "content": {
2197                     "label": "Содржина"
2198                 },
2199                 "conveying": {
2200                     "label": "Правец на движење",
2201                     "options": {
2202                         "backward": "Наназад",
2203                         "forward": "Нанапред",
2204                         "reversible": "Променлива насока"
2205                     }
2206                 },
2207                 "country": {
2208                     "label": "Земја"
2209                 },
2210                 "couplings": {
2211                     "label": "Спојки",
2212                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2213                 },
2214                 "covered": {
2215                     "label": "На покриено"
2216                 },
2217                 "craft": {
2218                     "label": "Вид"
2219                 },
2220                 "crane/type": {
2221                     "label": "Вид дигалка",
2222                     "options": {
2223                         "floor-mounted_crane": "Подна дигалка",
2224                         "portal_crane": "Опчекорувачка дигалка",
2225                         "travel_lift": "Бродопреносна дигалка"
2226                     }
2227                 },
2228                 "crop": {
2229                     "label": "Посеви"
2230                 },
2231                 "crossing": {
2232                     "label": "Вид"
2233                 },
2234                 "cuisine": {
2235                     "label": "Кујни"
2236                 },
2237                 "currency_multi": {
2238                     "label": "Видови валути"
2239                 },
2240                 "cutting": {
2241                     "label": "Вид",
2242                     "placeholder": "По основно"
2243                 },
2244                 "cycle_network": {
2245                     "label": "Мрежа"
2246                 },
2247                 "cycleway": {
2248                     "label": "Велосипедски патеки",
2249                     "options": {
2250                         "lane": {
2251                             "description": "Велосипедска патека одделена од сообраќајот со нацртана препрека",
2252                             "title": "Стандардна велосипедска патека"
2253                         },
2254                         "none": {
2255                             "description": "Без велосипедска патека",
2256                             "title": "Ништо"
2257                         },
2258                         "opposite": {
2259                             "description": "Велосипедска патека што оди во две насоки во еднонасочна улица",
2260                             "title": "Спротивозна велосипедска патека"
2261                         },
2262                         "opposite_lane": {
2263                             "description": "Велосипедска патека што оди спротивно од сообраќајот",
2264                             "title": "Спротивна велосипедска патека"
2265                         },
2266                         "share_busway": {
2267                             "description": "Велосипедска патека заедно со автобуска лента",
2268                             "title": "Велосипедска патека заедно со автобуска патека"
2269                         },
2270                         "shared_lane": {
2271                             "description": "Велосипедска трафика неодделена од моторниот сообраќај",
2272                             "title": "Заедничка велосипедска патека"
2273                         },
2274                         "track": {
2275                             "description": "Велосипедска патека одделена од сообраќајот со физичка препрека",
2276                             "title": "Велосипедско патче"
2277                         }
2278                     },
2279                     "placeholder": "нема",
2280                     "types": {
2281                         "cycleway:left": "Лево",
2282                         "cycleway:right": "Десно"
2283                     }
2284                 },
2285                 "dance/style": {
2286                     "label": "Танцови стилови"
2287                 },
2288                 "date": {
2289                     "label": "Датум"
2290                 },
2291                 "delivery": {
2292                     "label": "Достава"
2293                 },
2294                 "denomination": {
2295                     "label": "Вероисповед"
2296                 },
2297                 "denotation": {
2298                     "label": "Значење"
2299                 },
2300                 "departures_board": {
2301                     "label": "Табла на поаѓања",
2302                     "options": {
2303                         "no": "Ништо",
2304                         "realtime": "Во живо",
2305                         "timetable": "Распоред",
2306                         "yes": "Да"
2307                     }
2308                 },
2309                 "description": {
2310                     "label": "Опис"
2311                 },
2312                 "design": {
2313                     "label": "Дизајн"
2314                 },
2315                 "destination/ref_oneway": {
2316                     "label": "Патни броеви на одредиштето"
2317                 },
2318                 "destination/symbol_oneway": {
2319                     "label": "Симболи за одредиште"
2320                 },
2321                 "destination_oneway": {
2322                     "label": "Одредишта"
2323                 },
2324                 "devices": {
2325                     "label": "Уреди",
2326                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2327                 },
2328                 "diaper": {
2329                     "label": "Достапно менување пелени"
2330                 },
2331                 "diet_multi": {
2332                     "label": "Видови исхрана"
2333                 },
2334                 "diplomatic": {
2335                     "label": "Вид"
2336                 },
2337                 "diplomatic/services": {
2338                     "label": "Услуги"
2339                 },
2340                 "direction": {
2341                     "label": "Правец (степени вдесно)",
2342                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
2343                 },
2344                 "direction_cardinal": {
2345                     "label": "Правец",
2346                     "options": {
2347                         "E": "исток",
2348                         "ENE": "исток-североисток",
2349                         "ESE": "исток-југоисток",
2350                         "N": "север",
2351                         "NE": "североисток",
2352                         "NNE": "север-североисток",
2353                         "NNW": "север-северозапад",
2354                         "NW": "северозапад",
2355                         "S": "југ",
2356                         "SE": "југоисток",
2357                         "SSE": "југ-југоисток",
2358                         "SSW": "југ-југозапад",
2359                         "SW": "југозапад",
2360                         "W": "запад",
2361                         "WNW": "запад-северозапад",
2362                         "WSW": "запад-југозапад"
2363                     }
2364                 },
2365                 "direction_clock": {
2366                     "label": "Правец",
2367                     "options": {
2368                         "anticlockwise": "Влево",
2369                         "clockwise": "Вдесно"
2370                     }
2371                 },
2372                 "direction_vertex": {
2373                     "label": "Засегната насока",
2374                     "options": {
2375                         "backward": "Назад",
2376                         "both": "Двете / Сите",
2377                         "forward": "Напред"
2378                     }
2379                 },
2380                 "dispensing": {
2381                     "label": "Издава препишани лекови"
2382                 },
2383                 "display": {
2384                     "label": "Приказ"
2385                 },
2386                 "distance": {
2387                     "label": "Растојание"
2388                 },
2389                 "dock": {
2390                     "label": "Вид"
2391                 },
2392                 "dog": {
2393                     "label": "Кучиња",
2394                     "options": {
2395                         "leashed": "Само на ланец",
2396                         "no": "Недопуштено",
2397                         "yes": "Допуштено"
2398                     }
2399                 },
2400                 "door": {
2401                     "label": "Врата"
2402                 },
2403                 "door_type": {
2404                     "label": "Вид"
2405                 },
2406                 "drive_through": {
2407                     "label": "Услужна патека"
2408                 },
2409                 "duration": {
2410                     "label": "Времетраење",
2411                     "placeholder": "00:00"
2412                 },
2413                 "electrified": {
2414                     "label": "Електрификација",
2415                     "options": {
2416                         "contact_line": "Контактна шина",
2417                         "no": "Не",
2418                         "rail": "Електрифицирана пруга",
2419                         "yes": "Да (неукажано)"
2420                     },
2421                     "placeholder": "Контактна шина, електрифицирана пруга..."
2422                 },
2423                 "elevation": {
2424                     "label": "Надм. висина"
2425                 },
2426                 "email": {
2427                     "label": "Е-пошта",
2428                     "placeholder": "example@example.com"
2429                 },
2430                 "embankment": {
2431                     "label": "Вид",
2432                     "placeholder": "По основно"
2433                 },
2434                 "embassy": {
2435                     "label": "Вид"
2436                 },
2437                 "emergency": {
2438                     "label": "Итна служба"
2439                 },
2440                 "emergency_combo": {
2441                     "label": "Вид"
2442                 },
2443                 "enforcement": {
2444                     "label": "Вид"
2445                 },
2446                 "entrance": {
2447                     "label": "Вид"
2448                 },
2449                 "except": {
2450                     "label": "Исклучоци"
2451                 },
2452                 "faces": {
2453                     "label": "Лица"
2454                 },
2455                 "fax": {
2456                     "label": "Факс",
2457                     "placeholder": "+31 42 123 4567"
2458                 },
2459                 "fee": {
2460                     "label": "Наплата"
2461                 },
2462                 "fence_type": {
2463                     "label": "Вид"
2464                 },
2465                 "fire_hydrant/diameter": {
2466                     "label": "Пречник (мм, инчи или букви)"
2467                 },
2468                 "fire_hydrant/pressure": {
2469                     "label": "Притисок (бари)"
2470                 },
2471                 "fire_hydrant/type": {
2472                     "label": "Облик",
2473                     "options": {
2474                         "pillar": "Столб/надземен",
2475                         "pipe": "Цевка со затворен завршеток",
2476                         "underground": "Подземен",
2477                         "wall": "Ѕиден"
2478                     }
2479                 },
2480                 "fireplace": {
2481                     "label": "Ками"
2482                 },
2483                 "fishing": {
2484                     "label": "Риболов"
2485                 },
2486                 "fitness_station": {
2487                     "label": "Вид опрема"
2488                 },
2489                 "fixme": {
2490                     "label": "Поправи ме"
2491                 },
2492                 "flag/type": {
2493                     "label": "Вид знаме"
2494                 },
2495                 "floating": {
2496                     "label": "Пловечки"
2497                 },
2498                 "flood_prone": {
2499                     "label": "Подложно на поплави"
2500                 },
2501                 "ford": {
2502                     "label": "Вид",
2503                     "placeholder": "По основно"
2504                 },
2505                 "frequency": {
2506                     "label": "Фреквенција на напојувањето"
2507                 },
2508                 "frequency_electrified": {
2509                     "label": "Фреквенција на напојувањето"
2510                 },
2511                 "from": {
2512                     "label": "Од"
2513                 },
2514                 "fuel": {
2515                     "label": "Гориво"
2516                 },
2517                 "fuel_multi": {
2518                     "label": "Видови гориво"
2519                 },
2520                 "gauge": {
2521                     "label": "Колосек"
2522                 },
2523                 "gender": {
2524                     "label": "Пол",
2525                     "options": {
2526                         "female": "Женски",
2527                         "male": "Машки",
2528                         "unisex": "Двополов"
2529                     },
2530                     "placeholder": "Непознат"
2531                 },
2532                 "generator/method": {
2533                     "label": "Начин"
2534                 },
2535                 "generator/output/electricity": {
2536                     "label": "Излезна моќност",
2537                     "placeholder": "50 MW, 100 MW, 200 MW..."
2538                 },
2539                 "generator/source": {
2540                     "label": "Извор"
2541                 },
2542                 "generator/type": {
2543                     "label": "Вид"
2544                 },
2545                 "government": {
2546                     "label": "Вид"
2547                 },
2548                 "grape_variety": {
2549                     "label": "Сорти грозје"
2550                 },
2551                 "guest_house": {
2552                     "label": "Вид"
2553                 },
2554                 "handicap": {
2555                     "label": "Хендикеп",
2556                     "placeholder": "1-18"
2557                 },
2558                 "handrail": {
2559                     "label": "Гелендер"
2560                 },
2561                 "hashtags": {
2562                     "label": "Предложени тарабни ознаки",
2563                     "placeholder": "#пример"
2564                 },
2565                 "healthcare": {
2566                     "label": "Вид"
2567                 },
2568                 "healthcare/speciality": {
2569                     "label": "Специјалисти"
2570                 },
2571                 "height": {
2572                     "label": "Висина (метри)"
2573                 },
2574                 "height_building": {
2575                     "label": "Висина на градбата (метри)"
2576                 },
2577                 "highspeed": {
2578                     "label": "Големобрзинск"
2579                 },
2580                 "highway": {
2581                     "label": "Вид"
2582                 },
2583                 "historic": {
2584                     "label": "Вид"
2585                 },
2586                 "historic/civilization": {
2587                     "label": "Историска цивилизација"
2588                 },
2589                 "historic/wreck/date_sunk": {
2590                     "label": "Кога потонало"
2591                 },
2592                 "historic/wreck/visible_at_high_tide": {
2593                     "label": "Видливо при плима"
2594                 },
2595                 "historic/wreck/visible_at_low_tide": {
2596                     "label": "Видливо при осека"
2597                 },
2598                 "hoops": {
2599                     "label": "Обрачи",
2600                     "placeholder": "1, 2, 4..."
2601                 },
2602                 "horse_dressage": {
2603                     "label": "Дресурно јавање",
2604                     "options": {
2605                         "equestrian": "Да",
2606                         "undefined": "Не"
2607                     }
2608                 },
2609                 "horse_riding": {
2610                     "label": "Коњички спорт",
2611                     "options": {
2612                         "horse_riding": "Да",
2613                         "undefined": "Не"
2614                     }
2615                 },
2616                 "horse_scale": {
2617                     "label": "Тешкотија на јавањето",
2618                     "options": {
2619                         "common": "Лесно: Без проблеми или потешкотии. (по основно)",
2620                         "critical": "Преодно: Проодно само за искусни јавачи и коњи. Значајни препреки. Мостовите треба да се прегледаат внимателно.",
2621                         "dangerous": "Опасно: Проодно само за многу искусни јавачи и коњи и само при поволни временски услови. Симнете се од коњот.",
2622                         "demanding": "Обратете внимание: Нерамен пат, напати со тешки прооди.",
2623                         "difficult": "Тешко: Многу тесно и изложено. Може да има препреки за прегазување и тесни прооди.",
2624                         "impossible": "Непроодно: Патот или мостот е непрооден за коњи. Премногу тесно, недоволна потпора, препреки како скали. Опасно по живот."
2625                     },
2626                     "placeholder": "Тешко, Опасно..."
2627                 },
2628                 "horse_stables": {
2629                     "label": "Покриена јавачница",
2630                     "options": {
2631                         "stables": "Да",
2632                         "undefined": "Не"
2633                     }
2634                 },
2635                 "iata": {
2636                     "label": "IATA"
2637                 },
2638                 "icao": {
2639                     "label": "ICAO"
2640                 },
2641                 "incline": {
2642                     "label": "Наклон"
2643                 },
2644                 "incline_steps": {
2645                     "label": "Наклон",
2646                     "options": {
2647                         "down": "Надолу",
2648                         "up": "Нагоре"
2649                     }
2650                 },
2651                 "indoor": {
2652                     "label": "На затворено"
2653                 },
2654                 "indoor_type": {
2655                     "label": "Вид"
2656                 },
2657                 "industrial": {
2658                     "label": "Вид"
2659                 },
2660                 "information": {
2661                     "label": "Вид"
2662                 },
2663                 "inscription": {
2664                     "label": "Натпис"
2665                 },
2666                 "intermittent": {
2667                     "label": "Нередовно"
2668                 },
2669                 "intermittent_yes": {
2670                     "label": "Нередовно"
2671                 },
2672                 "internet_access": {
2673                     "label": "Семрежен пристап",
2674                     "options": {
2675                         "no": "Нема",
2676                         "terminal": "Јазол",
2677                         "wired": "Жичен",
2678                         "wlan": "Безжичен",
2679                         "yes": "Да"
2680                     }
2681                 },
2682                 "internet_access/fee": {
2683                     "label": "Наплата за семрежјето"
2684                 },
2685                 "internet_access/ssid": {
2686                     "label": "Назив на WiFi-мрежата"
2687                 },
2688                 "interval": {
2689                     "label": "Временско растојание"
2690                 },
2691                 "junction/ref_oneway": {
2692                     "label": "Бр. на клучка"
2693                 },
2694                 "junction_line": {
2695                     "label": "Клучка",
2696                     "options": {
2697                         "circular": "Кружен тек",
2698                         "jughandle": "Извиена рампа",
2699                         "roundabout": "Кружен тек"
2700                     }
2701                 },
2702                 "kerb": {
2703                     "label": "Рабник"
2704                 },
2705                 "kerb/height": {
2706                     "label": "Висина"
2707                 },
2708                 "label": {
2709                     "label": "Натпис"
2710                 },
2711                 "lamp_type": {
2712                     "label": "Вид"
2713                 },
2714                 "landuse": {
2715                     "label": "Вид"
2716                 },
2717                 "lanes": {
2718                     "label": "Ленти",
2719                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2720                 },
2721                 "language_multi": {
2722                     "label": "Јазици"
2723                 },
2724                 "layer": {
2725                     "label": "Слој",
2726                     "placeholder": "0"
2727                 },
2728                 "leaf_cycle": {
2729                     "label": "Листен циклус",
2730                     "options": {
2731                         "deciduous": "Листопадно",
2732                         "evergreen": "Зимзелено",
2733                         "mixed": "Мешано",
2734                         "semi_deciduous": "Полулистопадно",
2735                         "semi_evergreen": "Полузимзелено"
2736                     }
2737                 },
2738                 "leaf_cycle_singular": {
2739                     "label": "Листен циклус",
2740                     "options": {
2741                         "deciduous": "Зимзелен",
2742                         "evergreen": "Листопаден",
2743                         "semi_deciduous": "Полузимзелен",
2744                         "semi_evergreen": "Полулистопаден"
2745                     }
2746                 },
2747                 "leaf_type": {
2748                     "label": "Вид листови",
2749                     "options": {
2750                         "broadleaved": "Широколисни",
2751                         "leafless": "Безлисни",
2752                         "mixed": "Мешани",
2753                         "needleleaved": "Иглолисни"
2754                     }
2755                 },
2756                 "leaf_type_singular": {
2757                     "label": "Вид лист",
2758                     "options": {
2759                         "broadleaved": "Широколистен",
2760                         "leafless": "Безлистен",
2761                         "needleleaved": "Иглолистен"
2762                     }
2763                 },
2764                 "leisure": {
2765                     "label": "Вид"
2766                 },
2767                 "length": {
2768                     "label": "Должина (метри)"
2769                 },
2770                 "level": {
2771                     "label": "Кат"
2772                 },
2773                 "levels": {
2774                     "label": "Катови",
2775                     "placeholder": "2, 4, 6..."
2776                 },
2777                 "liaison": {
2778                     "label": "Вид"
2779                 },
2780                 "lit": {
2781                     "label": "Осветлено"
2782                 },
2783                 "location": {
2784                     "label": "Место"
2785                 },
2786                 "location_pool": {
2787                     "label": "Место",
2788                     "options": {
2789                         "indoor": "Внатре",
2790                         "outdoor": "Надвор",
2791                         "roof": "На покрив"
2792                     }
2793                 },
2794                 "lock": {
2795                     "label": "Преводница"
2796                 },
2797                 "man_made": {
2798                     "label": "Вид"
2799                 },
2800                 "manhole": {
2801                     "label": "Вид"
2802                 },
2803                 "manufacturer": {
2804                     "label": "Производител"
2805                 },
2806                 "map_size": {
2807                     "label": "Покриеност"
2808                 },
2809                 "map_type": {
2810                     "label": "Вид"
2811                 },
2812                 "material": {
2813                     "label": "Материјал"
2814                 },
2815                 "maxheight": {
2816                     "label": "Најг. височина",
2817                     "placeholder": "4, 4,5, 5, 14'0\", 14'6\", 15'0\""
2818                 },
2819                 "maxspeed": {
2820                     "label": "Дозволена брзина",
2821                     "placeholder": "40, 50, 60..."
2822                 },
2823                 "maxspeed/advisory": {
2824                     "label": "Препорачана брзина",
2825                     "placeholder": "40, 50, 60..."
2826                 },
2827                 "maxstay": {
2828                     "label": "Дозволен престој"
2829                 },
2830                 "maxweight": {
2831                     "label": "Најг. тежина"
2832                 },
2833                 "maxweight_bridge": {
2834                     "label": "Најг. тежина"
2835                 },
2836                 "memorial": {
2837                     "label": "Вид"
2838                 },
2839                 "microbrewery": {
2840                     "label": "Микропиварница"
2841                 },
2842                 "minspeed": {
2843                     "label": "Најмала дозволена брзина",
2844                     "placeholder": "20, 30, 40..."
2845                 },
2846                 "monitoring_multi": {
2847                     "label": "Надзор"
2848                 },
2849                 "mtb/scale": {
2850                     "label": "Тешкотија за планински велосипедизам",
2851                     "options": {
2852                         "0": "0: Збиен чакал/набиена земја, без препреки, широки кривини",
2853                         "1": "1: Извесни растресити површини, мали препреки, широки кривини",
2854                         "2": "2: Доста растресити површини, големи препреки, лесни остри кривини",
2855                         "3": "3: Лизгава површина, големи препреки, многу остри кривини",
2856                         "4": "4: Растресита површина или големи камења, опасни остри кривини",
2857                         "5": "5: Најтежок терен, полиња со големи камења, одрони",
2858                         "6": "6: Невозможно, освен за најврвните планински велосипедисти"
2859                     },
2860                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
2861                 },
2862                 "mtb/scale/imba": {
2863                     "label": "Тешкотија на патеката според IMBA",
2864                     "options": {
2865                         "0": "Најлесна (бел круг)",
2866                         "1": "Лесна (зелен круг)",
2867                         "2": "Средна (син круг)",
2868                         "3": "Тешка (црна баклава)",
2869                         "4": "Крајно тешка (двојна црна баклава)"
2870                     },
2871                     "placeholder": "Лесна, средна, тешка"
2872                 },
2873                 "mtb/scale/uphill": {
2874                     "label": "Тешкотии на нагорнините",
2875                     "options": {
2876                         "0": "0: Прос. наклон <10%, чакал/набиена земја, без препреки",
2877                         "1": "1: Прос. наклон <15%, чакал/набиена земја, многу мали објекти",
2878                         "2": "2: Прос. наклон <20%, стабилна површина, камења/корења колку тупаница",
2879                         "3": "3: Прос. наклон <25%, променлива површина, камења/корења колку тупаница",
2880                         "4": "4: Прос. наклон <30%, во лоша состојба, големи камења/гранки",
2881                         "5": "5: Многу стрмно, велосипедот треба да се турка или носи"
2882                     },
2883                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
2884                 },
2885                 "name": {
2886                     "label": "Име",
2887                     "placeholder": "Вообичаено име (ако има)"
2888                 },
2889                 "natural": {
2890                     "label": "Природно"
2891                 },
2892                 "network": {
2893                     "label": "Мрежа"
2894                 },
2895                 "network_bicycle": {
2896                     "label": "Вид мрежа",
2897                     "options": {
2898                         "icn": "Меѓународна",
2899                         "lcn": "Месна",
2900                         "ncn": "Државна",
2901                         "rcn": "Регионална"
2902                     },
2903                     "placeholder": "Месна, регионална, државна, меѓународна"
2904                 },
2905                 "network_foot": {
2906                     "label": "Вид мрежа",
2907                     "options": {
2908                         "iwn": "Меѓународна",
2909                         "lwn": "Месна",
2910                         "nwn": "Државна",
2911                         "rwn": "Регионална"
2912                     },
2913                     "placeholder": "Месна, регионална, државна, меѓународна"
2914                 },
2915                 "network_horse": {
2916                     "label": "Вид мрежа",
2917                     "options": {
2918                         "ihn": "Меѓународна",
2919                         "lhn": "Месна",
2920                         "nhn": "Државна",
2921                         "rhn": "Регионална"
2922                     },
2923                     "placeholder": "Месна, регионална, државна, меѓународна"
2924                 },
2925                 "network_road": {
2926                     "label": "Мрежа"
2927                 },
2928                 "note": {
2929                     "label": "Напомена"
2930                 },
2931                 "office": {
2932                     "label": "Вид"
2933                 },
2934                 "oneway": {
2935                     "label": "Еднонасочно",
2936                     "options": {
2937                         "alternating": "Наизменично",
2938                         "no": "Не",
2939                         "reversible": "Променлива насока",
2940                         "undefined": "Претпоставено дека не е",
2941                         "yes": "Да"
2942                     }
2943                 },
2944                 "oneway/bicycle": {
2945                     "label": "Еднонасочно (велосипеди)"
2946                 },
2947                 "oneway_yes": {
2948                     "label": "Еднонасочно",
2949                     "options": {
2950                         "alternating": "Наизменично",
2951                         "no": "Не",
2952                         "reversible": "Променлива насока",
2953                         "undefined": "Претпоставено дека е",
2954                         "yes": "Да"
2955                     }
2956                 },
2957                 "opening_date": {
2958                     "label": "Очекувано пуштање"
2959                 },
2960                 "opening_hours": {
2961                     "label": "Часови",
2962                     "placeholder": "непознато"
2963                 },
2964                 "operator": {
2965                     "label": "Стопанисувач"
2966                 },
2967                 "outdoor_seating": {
2968                     "label": "Надворешни седишта"
2969                 },
2970                 "par": {
2971                     "label": "Норма",
2972                     "placeholder": "3, 4, 5..."
2973                 },
2974                 "park_ride": {
2975                     "label": "Преодно паркиралиште"
2976                 },
2977                 "parking": {
2978                     "label": "Вид",
2979                     "options": {
2980                         "carports": "Автомобилски стреи",
2981                         "garage_boxes": "Гаражи",
2982                         "lane": "Крајпатна лента",
2983                         "multi-storey": "Катно",
2984                         "sheds": "Шупи",
2985                         "surface": "Надземно",
2986                         "underground": "Подземно"
2987                     }
2988                 },
2989                 "payment_multi": {
2990                     "label": "Видови плаќање"
2991                 },
2992                 "payment_multi_fee": {
2993                     "label": "Видови плаќање"
2994                 },
2995                 "phases": {
2996                     "label": "Етапи",
2997                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2998                 },
2999                 "phone": {
3000                     "label": "Телефон",
3001                     "placeholder": "+31 42 123 4567"
3002                 },
3003                 "piste/difficulty": {
3004                     "label": "Тешкотија",
3005                     "options": {
3006                         "advanced": "Напредно",
3007                         "easy": "Лесно",
3008                         "expert": "За стручњаци",
3009                         "extreme": "Крајно тешко",
3010                         "freeride": "Слободно",
3011                         "intermediate": "Средно",
3012                         "novice": "Почетнички"
3013                     },
3014                     "placeholder": "Лесно, средно, напредно..."
3015                 },
3016                 "piste/difficulty_downhill": {
3017                     "label": "Тешкотија",
3018                     "options": {
3019                         "advanced": "Напредно (црна баклава)",
3020                         "easy": "Лесно (зелен круг)",
3021                         "expert": "За стручњаци (двојна црна баклава)",
3022                         "extreme": "Крајно тешко (бара искачувачка опрема)",
3023                         "freeride": "Слободно (вон скијалиште)",
3024                         "intermediate": "Средно (син квадрат)",
3025                         "novice": "Почетнички (за учење)"
3026                     },
3027                     "placeholder": "Лесно, Средно, Напредно..."
3028                 },
3029                 "piste/difficulty_nordic": {
3030                     "label": "Тешкотија",
3031                     "options": {
3032                         "advanced": "Напоредно — Тесен, стрмен или замрзнат потег, нагло свртување",
3033                         "easy": "Лесно — Благи ридови, краток стрмен потег",
3034                         "expert": "За стручњаци — опасен околен терен",
3035                         "intermediate": "Средно — стрмен потег",
3036                         "novice": "Почетнички — Рамно, без напор"
3037                     },
3038                     "placeholder": "Лесно, Средно, Напредно..."
3039                 },
3040                 "piste/difficulty_skitour": {
3041                     "label": "Тешкотија",
3042                     "options": {
3043                         "advanced": "Напредно — S: наклон 40-45°",
3044                         "easy": "Лесно — WS: наклон 30-35°",
3045                         "expert": "За стручњаци — SS: наклон 45–50°",
3046                         "extreme": "Крајно тешко — EX: >наклон 55°",
3047                         "freeride": "Слободно — AS: наклон 50–55°",
3048                         "intermediate": "Средно — ZS: наклон 35-40°",
3049                         "novice": "Почетнички — L: наклон <30°"
3050                     },
3051                     "placeholder": "Лесно, Средно, Напредно..."
3052                 },
3053                 "piste/grooming": {
3054                     "label": "Тимарење",
3055                     "options": {
3056                         "backcountry": "Диво",
3057                         "classic": "Класично",
3058                         "classic+skating": "Класично и лизгање",
3059                         "mogul": "Спуст по грпки",
3060                         "scooter": "Моторна санка/снеговоз",
3061                         "skating": "Лизгање"
3062                     }
3063                 },
3064                 "piste/grooming_downhill": {
3065                     "label": "Одржување",
3066                     "options": {
3067                         "backcountry": "Зафрлени предели — не се одржува",
3068                         "classic": "Класично",
3069                         "mogul": "Со грпки"
3070                     }
3071                 },
3072                 "piste/grooming_hike": {
3073                     "label": "Одржување",
3074                     "options": {
3075                         "backcountry": "Зафрлено — со снегоодалки",
3076                         "classic": "Класично — зимско планинарење"
3077                     }
3078                 },
3079                 "piste/grooming_nordic": {
3080                     "label": "Одржување",
3081                     "options": {
3082                         "backcountry": "Зафрлени предели — не се одржува",
3083                         "classic": "Класично",
3084                         "classic+skating": "Класично или лизгање",
3085                         "scooter": "Моторна санка",
3086                         "skating": "Лизгање"
3087                     }
3088                 },
3089                 "piste/type": {
3090                     "label": "Вид",
3091                     "options": {
3092                         "connection": "Врска",
3093                         "downhill": "Надолно",
3094                         "hike": "Планинарско",
3095                         "ice_skate": "Лизгање по мраз",
3096                         "nordic": "Нордиско",
3097                         "playground": "Игралиште",
3098                         "skitour": "Скитурнеја",
3099                         "sled": "Санкање",
3100                         "sleigh": "Санкање",
3101                         "snow_park": "Снегопарк"
3102                     }
3103                 },
3104                 "place": {
3105                     "label": "Вид"
3106                 },
3107                 "plant": {
3108                     "label": "Погон"
3109                 },
3110                 "plant/output/electricity": {
3111                     "label": "Излезна моќност",
3112                     "placeholder": "500 MW, 1000 MW, 2000 MW..."
3113                 },
3114                 "playground": {
3115                     "label": "Вид"
3116                 },
3117                 "playground/baby": {
3118                     "label": "Бебешка седалка"
3119                 },
3120                 "playground/max_age": {