Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Abijeet Patro
5 # Author: Dinhxuanduyet
6 # Author: Ioe2015
7 # Author: KhangND
8 # Author: Leducthn
9 # Author: Macofe
10 # Author: Minh Nguyen
11 # Author: Nemo bis
12 # Author: Ninomax
13 # Author: Phjtieudoc
14 # Author: Ruila
15 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
16 # Author: Vinhtantran
17 # Author: 神樂坂秀吉
18 ---
19 vi:
20   time:
21     formats:
22       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
23       blog: '%d tháng %m năm %Y'
24   helpers:
25     submit:
26       diary_comment:
27         create: Lưu
28       diary_entry:
29         create: Đăng
30         update: Cập nhật
31       issue_comment:
32         create: Thêm bình luận
33       message:
34         create: Gửi
35       client_application:
36         create: Đăng ký
37         update: Sửa đổi
38       redaction:
39         create: Ẩn dãy phiên bản
40         update: Lưu dãy ẩn
41       trace:
42         create: Tải lên
43         update: Lưu các Thay đổi
44       user_block:
45         create: Cấm người dùng
46         update: Cập nhật tác vụ cấm
47   activerecord:
48     errors:
49       messages:
50         invalid_email_address: hình như không phải là địa chỉ thư điện tử hợp lệ
51         email_address_not_routable: không thể gửi đến
52     models:
53       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
54       changeset: Bộ thay đổi
55       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
56       country: Quốc gia
57       diary_comment: Bình luận Nhật ký
58       diary_entry: Mục Nhật ký
59       friend: Người bạn
60       language: Ngôn ngữ
61       message: Thư
62       node: Nốt
63       node_tag: Thẻ Nốt
64       notifier: Trình báo
65       old_node: Nốt Cũ
66       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
67       old_relation: Quan hệ Cũ
68       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
69       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
70       old_way: Lối Cũ
71       old_way_node: Nốt Lối Cũ
72       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
73       relation: Quan hệ
74       relation_member: Thành viên Quan hệ
75       relation_tag: Thẻ Quan hệ
76       session: Phiên
77       trace: Tuyến đường
78       tracepoint: Điểm Tuyến đường
79       tracetag: Thẻ Tuyến đường
80       user: Người dùng
81       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
82       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
83       way: Lối
84       way_node: Nốt Lối
85       way_tag: Thẻ Lối
86     attributes:
87       diary_comment:
88         body: Nội dung
89       diary_entry:
90         user: Người dùng
91         title: Tiêu đề
92         latitude: Vĩ độ
93         longitude: Kinh độ
94         language: Ngôn ngữ
95       friend:
96         user: Người dùng
97         friend: Người bạn
98       trace:
99         user: Người dùng
100         visible: Thấy được
101         name: Tên
102         size: Kích cỡ
103         latitude: Vĩ độ
104         longitude: Kinh độ
105         public: Công khai
106         description: Miêu tả
107       message:
108         sender: Người gửi
109         title: Tiêu đề
110         body: Nội dung
111         recipient: Người nhận
112       user:
113         email: Thư điện tử
114         active: Tích cực
115         display_name: Tên Hiển thị
116         description: Miêu tả
117         languages: Ngôn ngữ
118         pass_crypt: Mật khẩu
119   datetime:
120     distance_in_words_ago:
121       about_x_hours:
122         one: khoảng 1 giờ trước
123         other: khoảng %{count} giờ trước
124       half_a_minute: 30 giây trước
125       x_years:
126         one: 1 năm trước
127         other: '%{count} năm trước'
128   editor:
129     default: Mặc định (hiện là %{name})
130     potlatch:
131       name: Potlatch 1
132       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
133     id:
134       name: iD
135       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
136     potlatch2:
137       name: Potlatch 2
138       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
139     remote:
140       name: phần điều khiển từ xa
141       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
142   api:
143     notes:
144       comment:
145         opened_at_html: Được tạo %{when}
146         opened_at_by_html: Được %{user} tạo %{when}
147         commented_at_html: Được cập nhật %{when}
148         commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật %{when}
149         closed_at_html: Được giải quyết %{when}
150         closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết %{when}
151         reopened_at_html: Được mở lại %{when}
152         reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại %{when}
153       rss:
154         title: Ghi chú OpenStreetMap
155         description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
156           khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
157         description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
158         opened: mở ghi chú (gần %{place})
159         commented: bình luận mới (gần %{place})
160         closed: đóng ghi chú (gần %{place})
161         reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
162       entry:
163         comment: Bình luận
164         full: Ghi chú đầy đủ
165   browse:
166     created: Tạo
167     closed: Đóng
168     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr>
169     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr>
170     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> bởi %{user}
171     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> bởi %{user}
172     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> bởi %{user}
173     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> bởi %{user}
174     version: Phiên bản
175     in_changeset: Bộ thay đổi
176     anonymous: vô danh
177     no_comment: (không miêu tả)
178     part_of: Trực thuộc
179     download_xml: Tải về XML
180     view_history: Xem Lịch sử
181     view_details: Xem Chi tiết
182     location: 'Vị trí:'
183     changeset:
184       title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
185       belongs_to: Tác giả
186       node: Các nốt (%{count})
187       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
188       way: Các lối (%{count})
189       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
190       relation: Các quan hệ (%{count})
191       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
192       comment: Bình luận (%{count})
193       hidden_commented_by: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
194       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
195       changesetxml: Bộ thay đổi XML
196       osmchangexml: osmChange XML
197       feed:
198         title: Bộ thay đổi %{id}
199         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
200       join_discussion: Đăng nhập để tham gia thảo luận
201       discussion: Thảo luận
202       still_open: Bộ thay đổi đang mở – có thể thảo luận sau khi bộ thay đổi được
203         đóng.
204     node:
205       title: 'Nốt: %{name}'
206       history_title: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
207     way:
208       title: 'Lối: %{name}'
209       history_title: 'Lịch sử Lối: %{name}'
210       nodes: Các nốt
211       also_part_of:
212         one: trực thuộc lối %{related_ways}
213         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
214     relation:
215       title: 'Quan hệ: %{name}'
216       history_title: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
217       members: Các thành viên
218     relation_member:
219       entry_role: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
220       type:
221         node: Nốt
222         way: Lối
223         relation: Quan hệ
224     containing_relation:
225       entry: Quan hệ %{relation_name}
226       entry_role: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
227     not_found:
228       sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
229       type:
230         node: nốt
231         way: lối
232         relation: quan hệ
233         changeset: bộ thay đổi
234         note: ghi chú
235     timeout:
236       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
237       type:
238         node: nốt
239         way: lối
240         relation: quan hệ
241         changeset: bộ thay đổi
242         note: ghi chú
243     redacted:
244       redaction: Dãy ẩn %{id}
245       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
246         ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
247       type:
248         node: nốt
249         way: lối
250         relation: quan hệ
251     start_rjs:
252       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
253         duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
254         bộ dữ liệu này?
255       load_data: Tải Dữ liệu
256       loading: Đang tải…
257     tag_details:
258       tags: Thẻ
259       wiki_link:
260         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
261         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
262       wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
263       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
264       telephone_link: Gọi %{phone_number}
265     note:
266       title: 'Ghi chú: %{id}'
267       new_note: Ghi chú Mới
268       description: Miêu tả
269       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
270       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
271       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
272       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
273       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
274       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
275       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
276       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
277       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
278       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
279       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
280       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
281       report: Báo cáo ghi chú này
282     query:
283       title: Thăm dò Yếu tố
284       introduction: Nhấn chuột vào bản đồ để tìm những yếu tố lân cận.
285       nearby: Yếu tố lân cận
286       enclosing: Yếu tố bao gồm
287   changesets:
288     changeset_paging_nav:
289       showing_page: Trang %{page}
290       next: Sau »
291       previous: « Trước
292     changeset:
293       anonymous: Vô danh
294       no_edits: (không có thay đổi)
295       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
296     changesets:
297       id: ID
298       saved_at: Lưu vào lúc
299       user: Người dùng
300       comment: Tóm lược
301       area: Vùng
302     index:
303       title: Các bộ thay đổi
304       title_user: Những bộ thay đổi bởi %{user}
305       title_friend: Những bộ thay đổi bởi bạn bè của bạn
306       title_nearby: Những bộ thay đổi bởi người dùng ở gần
307       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
308       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
309       empty_user: Không có bộ thay đổi bởi người dùng này.
310       no_more: Không tìm thấy thêm bộ thay đổi.
311       no_more_area: Không có thêm bộ thay đổi trong khu vực này.
312       no_more_user: Không có thêm bộ thay đổi bởi người dùng này.
313       load_more: Tải thêm
314     timeout:
315       sorry: Rất tiếc, việc lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
316   changeset_comments:
317     comment:
318       comment: 'Nhận xét mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
319       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật %{when}
320     comments:
321       comment: 'Nhận xét mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
322     index:
323       title_all: Thảo luận về bộ thay đổi tại OpenStreetMap
324       title_particular: 'Thảo luận về bộ thay đổi #%{changeset_id} tại OpenStreetMap'
325     timeout:
326       sorry: Rất tiếc, việc lấy danh sách lời tóm lược bộ thay đổi tốn quá nhiều thì
327         giờ.
328   diary_entries:
329     new:
330       title: Mục nhật ký mới
331     form:
332       subject: 'Tiêu đề:'
333       body: 'Nội dung:'
334       language: 'Ngôn ngữ:'
335       location: 'Vị trí:'
336       latitude: 'Vĩ độ:'
337       longitude: 'Kinh độ:'
338       use_map_link: sử dụng bản đồ
339     index:
340       title: Các nhật ký của các người dùng
341       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
342       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
343       user_title: Nhật ký của %{user}
344       in_language_title: Các mục nhật ký bằng %{language}
345       new: Mục nhật ký mới
346       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của tôi
347       no_entries: Chưa có mục nhật ký
348       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
349       older_entries: Mục cũ hơn
350       newer_entries: Mục mới hơn
351     edit:
352       title: Sửa đổi mục nhật ký
353       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
354     show:
355       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
356       user_title: Nhật ký của %{user}
357       leave_a_comment: Để lại nhận xét
358       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} để nhận xét'
359       login: Đăng nhập
360     no_such_entry:
361       title: Mục nhật ký không tồn tại
362       heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
363       body: Rất tiếc, không có mục hoặc ghi chú trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy
364         kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
365     diary_entry:
366       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
367       comment_link: Nhận xét về mục này
368       reply_link: Trả lời mục này
369       comment_count:
370         zero: Chưa có bình luận
371         other: '%{count} bình luận'
372       edit_link: Sửa đổi mục này
373       hide_link: Ẩn mục này
374       unhide_link: Bỏ ẩn mục này
375       confirm: Xác nhận
376       report: Báo cáo mục này
377     diary_comment:
378       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
379       hide_link: Ẩn bình luận này
380       unhide_link: Bỏ ẩn bình luận này
381       confirm: Xác nhận
382       report: Báo cáo bình luận này
383     location:
384       location: 'Vị trí:'
385       view: Xem
386       edit: Sửa
387     feed:
388       user:
389         title: Các mục nhật ký của %{user}
390         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap từ %{user}
391       language:
392         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
393         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
394       all:
395         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
396         description: Những mục nhật ký gần đây từ người dùng OpenStreetMap
397     comments:
398       has_commented_on: '%{display_name} đã nhận xét về các mục nhật ký sau'
399       post: Mục nhật ký
400       when: Lúc đăng
401       comment: Nhận xét
402       newer_comments: Các Nhận xét Mới hơn
403       older_comments: Các Nhận xét Cũ hơn
404   geocoder:
405     search:
406       title:
407         latlon: Kết quả <a href="https://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
408         ca_postcode: Kết quả <a href="https://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
409         osm_nominatim: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
410           Nominatim</a>
411         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
412         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
413           Nominatim</a>
414         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
415     search_osm_nominatim:
416       prefix:
417         aerialway:
418           cable_car: Xe Cáp treo Lớn
419           chair_lift: Ghế Cáp treo
420           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
421           gondola: Xe Cáp treo Nhỏ
422           pylon: Cột tháp
423           station: Trạm Cáp treo
424         aeroway:
425           aerodrome: Sân bay
426           airstrip: Bãi hạ cánh
427           apron: Sân Đậu Máy bay
428           gate: Cổng
429           hangar: Nhà Máy bay
430           helipad: Sân bay Trực thăng
431           parking_position: Chỗ Đậu Máy bay
432           runway: Đường băng
433           taxiway: Đường lăn
434           terminal: Nhà ga Sân bay
435         amenity:
436           animal_shelter: Trạm Bảo vệ Động vật
437           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
438           atm: Máy Rút tiền Tự động
439           bank: Ngân hàng
440           bar: Quán rượu
441           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
442           bench: Ghế
443           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
444           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
445           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
446           boat_rental: Cho thuê Tàu
447           brothel: Nhà chứa
448           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
449           bus_station: Bến Xe buýt
450           cafe: Quán Cà phê
451           car_rental: Chỗ Mướn Xe
452           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
453           car_wash: Tiệm Rửa Xe
454           casino: Sòng bạc
455           charging_station: Trạm Sạc Pin
456           childcare: Nhà Giữ Trẻ
457           cinema: Rạp phim
458           clinic: Phòng khám
459           clock: Đồng hồ
460           college: Trường Cao đẳng
461           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
462           courthouse: Tòa
463           crematorium: Lò Hỏa táng
464           dentist: Nha sĩ
465           doctors: Bác sĩ
466           drinking_water: Vòi Nước uống
467           driving_school: Trường Lái xe
468           embassy: Tòa Đại sứ
469           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
470           ferry_terminal: Trạm Phà
471           fire_station: Trạm Cứu hỏa
472           food_court: Khu Ẩm thực
473           fountain: Vòi nước
474           fuel: Cây xăng
475           gambling: Xe Cáp treo Lớn
476           grave_yard: Nghĩa địa
477           hospital: Bệnh viện
478           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
479           ice_cream: Tiệm Kem
480           kindergarten: Tiểu học
481           library: Thư viện
482           marketplace: Chợ phiên
483           monastery: Nhà tu
484           motorcycle_parking: Chỗ Đậu Xe máy
485           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
486           nursing_home: Viện Dưỡng lão
487           office: Văn phòng
488           parking: Chỗ Đậu xe
489           parking_entrance: Lối vào Bãi đậu xe
490           parking_space: Chỗ Đậu xe
491           pharmacy: Nhà thuốc
492           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
493           police: Cảnh sát
494           post_box: Hòm thư
495           post_office: Bưu điện
496           preschool: Trường Mầm non
497           prison: Nhà tù
498           pub: Quán rượu
499           public_building: Tòa nhà Công cộng
500           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
501           restaurant: Nhà hàng
502           retirement_home: Nhà về hưu
503           sauna: Nhà Tắm hơi
504           school: Trường học
505           shelter: Nơi Trú ẩn
506           shop: Tiệm
507           shower: Vòi tắm
508           social_centre: Hội trường
509           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
510           social_facility: Cơ quan Xã hội
511           studio: Studio
512           swimming_pool: Hồ tắm
513           taxi: Taxi
514           telephone: Điện thoại Công cộng
515           theatre: Nhà hát
516           toilets: Vệ sinh
517           townhall: Thị sảnh
518           university: Trường Đại học
519           vending_machine: Máy Bán hàng
520           veterinary: Phẫu thuật Thú y
521           village_hall: Trụ sở Làng
522           waste_basket: Thùng rác
523           waste_disposal: Thùng rác
524           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
525         boundary:
526           administrative: Biên giới Hành chính
527           census: Biên giới Điều tra Dân số
528           national_park: Vườn quốc gia
529           protected_area: Khu bảo tồn
530         bridge:
531           aqueduct: Cống nước
532           suspension: Cầu Treo
533           swing: Cầu Quay
534           viaduct: Cầu Cạn
535           "yes": Cầu
536         building:
537           "yes": Tòa nhà
538         craft:
539           brewery: Nhà máy Bia
540           carpenter: Thợ Đóng Đồ Gỗ
541           electrician: Thợ Lắp điện
542           gardener: Thợ Làm vườn
543           painter: Thợ Sơn
544           photographer: Nhà Chụp hình
545           plumber: Thợ Sửa Ống nước
546           shoemaker: Thợ Đóng giày
547           tailor: Tiệm May
548           "yes": Doanh nghiệp Thủ công
549         emergency:
550           ambulance_station: Trạm Xe cứu thương
551           defibrillator: Máy Khử Rung Tim
552           landing_site: Nơi Hạ cánh Khẩn cấp
553           phone: Điện thoại Khẩn cấp
554           "yes": Khẩn cấp
555         highway:
556           abandoned: Đường Bỏ hoang
557           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
558           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
559           bus_stop: Trạm Xe buýt
560           construction: Đường Đang Xây
561           corridor: Hành lang
562           cycleway: Đường Xe đạp
563           elevator: Thang máy
564           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
565           footway: Đường Đi bộ
566           ford: Khúc Sông Cạn
567           give_way: Bảng Nhường đường
568           living_street: Đường Hàng xóm
569           milestone: Mốc
570           motorway: Đường Cao tốc
571           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
572           motorway_link: Đường Cao tốc
573           passing_place: Nơi Vượt qua
574           path: Lối
575           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
576           platform: Sân ga
577           primary: Đường Chính
578           primary_link: Đường Chính
579           proposed: Đường được Đề nghị
580           raceway: Đường đua
581           residential: Ngõ Dân cư
582           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
583           road: Đường
584           secondary: Đường Lớn
585           secondary_link: Đường Lớn
586           service: Ngách
587           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
588           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
589           steps: Cầu thang
590           stop: Bảng Dừng lại
591           street_lamp: Đèn Đường phố
592           tertiary: Phố
593           tertiary_link: Phố
594           track: Đường mòn
595           traffic_signals: Đèn Giao thông
596           trail: Đường mòn
597           trunk: Xa lộ
598           trunk_link: Xa lộ
599           unclassified: Ngõ
600           "yes": Đường
601         historic:
602           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
603           battlefield: Chiến trường
604           boundary_stone: Mốc Biên giới
605           building: Tòa nhà Lịch sử
606           bunker: Boong ke
607           castle: Lâu đài
608           church: Nhà thờ
609           city_gate: Cổng Thành phố
610           citywalls: Tường Thành phố
611           fort: Pháo đài
612           heritage: Nơi Di sản
613           house: Nhà ở
614           icon: Thánh tượng
615           manor: Trang viên
616           memorial: Vật Tưởng niệm
617           mine: Mỏ
618           mine_shaft: Hầm Mỏ
619           monument: Công trình Tưởng niệm
620           roman_road: Đường La Mã
621           ruins: Tàn tích
622           stone: Đá
623           tomb: Mộ
624           tower: Tháp
625           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
626           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
627           wreck: Xác Tàu Đắm
628           "yes": Nơi Lịch sử
629         junction:
630           "yes": Giao lộ
631         landuse:
632           allotments: Khu Vườn Gia đình
633           basin: Lưu vực
634           brownfield: Cánh đồng Nâu
635           cemetery: Nghĩa địa
636           commercial: Khu vực Thương mại
637           conservation: Bảo tồn
638           construction: Công trường Xây dựng
639           farm: Trại
640           farmland: Trại
641           farmyard: Sân Trại
642           forest: Rừng Trồng Cây
643           garages: Ga ra
644           grass: Cỏ
645           greenfield: Cánh đồng Xanh
646           industrial: Khu vực Công nghiệp
647           landfill: Nơi Đổ Rác
648           meadow: Đồng cỏ
649           military: Khu vực Quân sự
650           mine: Mỏ
651           orchard: Vườn Cây
652           quarry: Mỏ Đá
653           railway: Đường sắt
654           recreation_ground: Sân Giải trí
655           reservoir: Bể nước
656           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
657           residential: Khu vực Nhà ở
658           retail: Khu vực Buôn bán
659           road: Đất của con Đường
660           village_green: Sân Làng
661           vineyard: Vườn Nho
662           "yes": Sử dụng đất
663         leisure:
664           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
665           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
666           common: Đất Công
667           dog_park: Công viên Chó
668           fishing: Hồ Đánh cá
669           fitness_centre: Trung tâm Thể dục
670           fitness_station: Trạm Thể dục
671           garden: Vườn
672           golf_course: Sân Golf
673           horse_riding: Cưỡi Ngựa
674           ice_rink: Sân băng
675           marina: Bến tàu
676           miniature_golf: Golf Nhỏ
677           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
678           park: Công viên
679           pitch: Sân cỏ
680           playground: Sân chơi
681           recreation_ground: Sân Giải trí
682           resort: Khu Nghỉ mát
683           sauna: Nhà Tắm hơi
684           slipway: Bến tàu
685           sports_centre: Trung tâm Thể thao
686           stadium: Sân vận động
687           swimming_pool: Hồ Bơi
688           track: Đường Chạy
689           water_park: Công viên Nước
690           "yes": Giải trí
691         man_made:
692           adit: Lối vào
693           beacon: Đèn hiệu
694           beehive: Tổ ong
695           breakwater: Đê chắn sóng
696           bridge: Cầu
697           bunker_silo: Boong ke
698           chimney: Ống khói
699           crane: Cần cẩu
700           dolphin: Cột neo đậu
701           embankment: Đê
702           flagpole: Cột cờ
703           gasometer: Máy Đo Khí
704           groyne: Đê biển
705           kiln: Lò
706           lighthouse: Hải đăng
707           mast: Cột
708           mine: Mỏ
709           mineshaft: Hầm Mỏ
710           monitoring_station: Trạm quan sát bằng camera
711           petroleum_well: Giếng dầu
712           pier: Cầu tàu
713           pipeline: Ống dẫn
714           silo: Xi lô
715           storage_tank: Bể chứa
716           tower: Tháp
717           wastewater_plant: Nhà máy Nước thải
718           watermill: Cối xay nước
719           water_tower: Tháp nước
720           water_well: Giếng
721           water_works: Nhà máy Nước
722           windmill: Cối xay gió
723           works: Nhà máy
724           "yes": Nhân tạo
725         military:
726           airfield: Sân bay Không quân
727           barracks: Trại Lính
728           bunker: Boong ke
729           "yes": Quân sự
730         mountain_pass:
731           "yes": Đèo
732         natural:
733           bay: Vịnh
734           beach: Bãi biển
735           cape: Mũi đất
736           cave_entrance: Cửa vào Hang
737           cliff: Vách đá
738           crater: Miệng Núi
739           dune: Cồn cát
740           fell: Đồi Cằn cỗi
741           fjord: Vịnh hẹp
742           forest: Rừng
743           geyser: Mạch nước Phun
744           glacier: Sông băng
745           grassland: Đồng cỏ
746           heath: Bãi Hoang
747           hill: Đồi
748           island: Đảo
749           land: Đất
750           marsh: Đầm lầy
751           moor: Truông
752           mud: Bùn
753           peak: Đỉnh
754           point: Mũi đất
755           reef: Rạn san hô
756           ridge: Luống đất
757           rock: Đá
758           saddle: Đèo
759           sand: Cát
760           scree: Sườn Núi Đá
761           scrub: Đất Bụi rậm
762           spring: Suối
763           stone: Đá
764           strait: Eo biển
765           tree: Cây
766           valley: Thung lũng
767           volcano: Núi lửa
768           water: Nước
769           wetland: Đầm lầy
770           wood: Rừng
771         office:
772           accountant: Kế toán viên
773           administrative: Công sở
774           architect: Kiến trúc sư
775           association: Hiệp hội
776           company: Công ty
777           educational_institution: Học viện
778           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
779           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
780           government: Văn phòng Chính phủ
781           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
782           it: Văn phòng CNTT
783           lawyer: Luật sư
784           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
785           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
786           travel_agent: Văn phòng Du lịch
787           "yes": Văn phòng
788         place:
789           allotments: Khu Vườn Gia đình
790           city: Thành phố
791           country: Quốc gia
792           county: Quận hạt
793           farm: Trại
794           hamlet: Xóm
795           house: Nhà ở
796           houses: Dãy Nhà
797           island: Đảo
798           islet: Đảo Nhỏ
799           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
800           locality: Địa phương
801           municipality: Đô thị
802           neighbourhood: Hàng xóm
803           postcode: Mã Bưu chính
804           region: Miền
805           sea: Biển
806           square: Quảng trường
807           state: Tỉnh bang
808           subdivision: Hàng xóm
809           suburb: Ngoại ô
810           town: Thị xã/trấn
811           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
812           village: Làng
813           "yes": Nơi
814         railway:
815           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
816           construction: Đường sắt Đang Xây
817           disused: Đường sắt Không hoạt động
818           funicular: Đường sắt Leo núi
819           halt: Ga Xép
820           junction: Ga Đầu mối
821           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
822           light_rail: Đường sắt Nhẹ
823           miniature: Đường sắt Nhỏ
824           monorail: Đường sắt Một ray
825           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
826           platform: Ke ga
827           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
828           proposed: Đường sắt được Đề nghị
829           spur: Đường sắt Phụ
830           station: Nhà ga
831           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
832           subway: Đường ngầm
833           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
834           switch: Ghi Đường sắt
835           tram: Đường Xe điện
836           tram_stop: Ga Xép Điện
837         shop:
838           alcohol: Tiệm Rượu
839           antiques: Tiệm Đồ cổ
840           art: Tiệm Nghệ phẩm
841           bakery: Tiệm Bánh
842           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
843           beverages: Tiệm Đồ uống
844           bicycle: Tiệm Xe đạp
845           books: Tiệm Sách
846           boutique: Tiệm Thời trang
847           butcher: Hàng Thịt
848           car: Tiệm Xe hơi
849           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
850           car_repair: Tiệm Sửa Xe
851           carpet: Tiệm Thảm
852           charity: Cửa hàng Từ thiện
853           chemist: Tiệm Dược phẩm
854           clothes: Tiệm Quần áo
855           computer: Tiệm Máy tính
856           confectionery: Tiệm Kẹo
857           convenience: Tiệm Tiện lợi
858           copyshop: Tiệm In ấn
859           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
860           deli: Deli
861           department_store: Cửa hàng Bách hóa
862           discount: Cửa hàng Giảm giá
863           doityourself: Tiệm Ngũ kim
864           dry_cleaning: Hấp tẩy
865           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
866           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
867           farm: Tiệm Nông cụ
868           fashion: Tiệm Thời trang
869           fish: Tiệm Cá
870           florist: Tiệm Hoa
871           food: Tiệm Thực phẩm
872           funeral_directors: Nhà tang lễ
873           furniture: Tiệm Đồ đạc
874           gallery: Thư viện Ảnh
875           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
876           general: Tiệm Đồ
877           gift: Tiệm Quà tặng
878           greengrocer: Tiệm Rau quả
879           grocery: Tiệm Tạp phẩm
880           hairdresser: Tiệm Làm tóc
881           hardware: Tiệm Ngũ kim
882           hifi: Cửa hàng Hi-fi
883           houseware: Cửa hàng gia dụng
884           interior_decoration: Trang trí Nội thất
885           jewelry: Tiệm Kim hoàn
886           kiosk: Quán
887           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
888           lottery: Xổ số
889           mall: Trung tâm Mua sắm
890           market: Chợ
891           massage: Xoa bóp
892           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
893           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
894           music: Tiệm Nhạc
895           newsagent: Tiệm Báo
896           optician: Tiệm Kính mắt
897           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
898           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
899           paint: Tiệm Sơn
900           pet: Tiệm Vật nuôi
901           pharmacy: Nhà thuốc
902           photo: Tiệm Rửa Hình
903           seafood: Đổ biển
904           second_hand: Tiệm Mua lại
905           shoes: Tiệm Giày
906           sports: Tiệm Thể thao
907           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
908           supermarket: Siêu thị
909           tailor: Tiệm May
910           ticket: Tiệm Vé
911           tobacco: Tiệm Thuốc lá
912           toys: Tiệm Đồ chơi
913           travel_agency: Văn phòng Du lịch
914           tyres: Tiệm Lốp xe
915           vacant: Tiệm Đóng cửa
916           video: Tiệm Phim
917           wine: Tiệm Rượu
918           "yes": Tiệm
919         tourism:
920           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
921           apartment: Khu Nghỉ dưỡng Chung cư
922           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
923           attraction: Nơi Du lịch
924           bed_and_breakfast: Nhà trọ
925           cabin: Túp lều
926           camp_site: Nơi Cắm trại
927           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
928           chalet: Nhà ván
929           gallery: Phòng Tranh
930           guest_house: Nhà khách
931           hostel: Nhà trọ
932           hotel: Khách sạn
933           information: Thông tin
934           motel: Khách sạn Dọc đường
935           museum: Bảo tàng
936           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
937           theme_park: Công viên Giải trí
938           viewpoint: Thắng cảnh
939           zoo: Vườn thú
940         tunnel:
941           culvert: Cống
942           "yes": Đường hầm
943         waterway:
944           artificial: Dòng nước Nhân tạo
945           boatyard: Bãi Thuyền
946           canal: Kênh
947           dam: Đập
948           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
949           ditch: Mương
950           dock: Vũng tàu
951           drain: Cống
952           lock: Âu tàu
953           lock_gate: Âu tàu
954           mooring: Cột neo tàu
955           rapids: Thác ghềnh
956           river: Sông
957           stream: Dòng suối
958           wadi: Dòng sông Vào mùa
959           waterfall: Thác
960           weir: Đập Tràn
961           "yes": Đường thủy
962       admin_levels:
963         level2: Biên giới Quốc gia
964         level4: Biên giới Tỉnh bang
965         level5: Biên giới Miền
966         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
967         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
968         level9: Biên giới Làng
969         level10: Biên giới Khu phố
970     description:
971       title:
972         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
973           Nominatim</a>
974         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
975       types:
976         cities: Thành phố
977         towns: Thị xã
978         places: Địa điểm
979     results:
980       no_results: Không tìm thấy kết quả
981       more_results: Thêm kết quả
982   issues:
983     index:
984       title: Vấn đề
985       select_status: Chọn Trạng thái
986       select_type: Chọn Loại
987       select_last_updated_by: Chọn Người Cập nhật Cuối cùng
988       reported_user: Người dùng Báo cáo
989       not_updated: Không được Cập nhật
990       search: Tìm kiếm
991       search_guidance: 'Tìm kiếm Vấn đề:'
992       user_not_found: Người dùng không tồn tại
993       issues_not_found: Không tìm thấy vấn đề
994       status: Trạng thái
995       reports: Báo cáo
996       last_updated: Lần Cập nhật Cuối
997       last_updated_time_html: <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr>
998       last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> bởi %{user}
999       link_to_reports: Xem Báo cáo
1000       reports_count:
1001         one: 1 Báo cáo
1002         other: '%{count} Báo cáo'
1003       reported_item: Mục Báo cáo
1004       states:
1005         ignored: Bỏ qua
1006         open: Mở
1007         resolved: Giải quyết
1008     update:
1009       new_report: Lời báo cáo của bạn đã được gửi thành công
1010       successful_update: Lời báo cáo của bạn đã được cập nhật thành công
1011       provide_details: Vui lòng cung cấp các chi tiết được yêu cầu
1012     show:
1013       title: 'Vấn đề %{status} #%{issue_id}'
1014       reports:
1015         zero: Không có báo cáo
1016         one: 1 báo cáo
1017         other: '%{count} báo cáo'
1018       report_created_at: Báo cáo lần đầu tiên vào %{datetime}
1019       last_resolved_at: Giải quyết lần cuối cùng vào %{datetime}
1020       last_updated_at: Cập nhật lần cuối cùng vào %{datetime} bởi %{displayname}
1021       resolve: Giải quyết
1022       ignore: Bỏ qua
1023       reopen: Mở lại
1024       reports_of_this_issue: Báo cáo về Vấn đề này
1025       read_reports: Báo cáo Đã đọc
1026       new_reports: Báo cáo Mới
1027       other_issues_against_this_user: Vấn đề khác do người dùng này gây ra
1028       no_other_issues: Không có vấn đề khác do người dùng ngày gây ra.
1029       comments_on_this_issue: Bình luận về vấn đề này
1030     resolve:
1031       resolved: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Giải quyết”
1032     ignore:
1033       ignored: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Bỏ qua”
1034     reopen:
1035       reopened: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Mở”
1036     comments:
1037       created_at: Vào %{datetime}
1038       reassign_param: Chỉ định lại Vấn đề?
1039     reports:
1040       updated_at: Vào %{datetime}
1041       reported_by_html: Báo cáo là %{category} bởi %{user}
1042     helper:
1043       reportable_title:
1044         diary_comment: '%{entry_title}, bình luận #%{comment_id}'
1045         note: 'Ghi chú #%{note_id}'
1046   issue_comments:
1047     create:
1048       comment_created: Bình luận của bạn đã được tạo ra thành công
1049   reports:
1050     new:
1051       title_html: Báo cáo %{link}
1052       missing_params: Không thể tạo báo cáo mới
1053       details: Vui lòng cung cấp thêm chi tiết về vấn đề (yêu cầu).
1054       select: 'Chọn lý do bạn báo cáo vấn đề này:'
1055       disclaimer:
1056         intro: 'Trước khi bạn gửi báo cáo cho nhóm điều hành viên, xin hãy chắc chắn:'
1057         not_just_mistake: Bạn chắc chắn rằng vấn đề không chỉ là vụ nhầm lẫn
1058         unable_to_fix: Bạn không thể giải quyết vấn đề một mình hoặc với sự giúp đỡ
1059           của những người khác trong cộng đồng
1060         resolve_with_user: Bạn đã cố gắng giải quyết vấn đề với người dùng gây vấn
1061           đề nhưng không thành công
1062       categories:
1063         diary_entry:
1064           spam_label: Mục nhật ký này là hoặc chứa rác (spam)
1065           offensive_label: Mục nhật ký này tục tĩu hoặc xúc phạm
1066           threat_label: Mục nhật ký này đe họa người nào đó
1067           other_label: Khác
1068         diary_comment:
1069           spam_label: Bình luận nhật ký này là hoặc chứa rác (spam)
1070           offensive_label: Bình luận nhật ký này tục tĩu hoặc xúc phạm
1071           threat_label: Bình luận nhật ký này hăm họa người nào đó
1072           other_label: Khác
1073         user:
1074           spam_label: Trang cá nhân này là hoặc chứa rác (spam)
1075           offensive_label: Trang cá nhân này tục tĩu hoặc xúc phạm
1076           threat_label: Trang cá nhân này đe dọa người nào đó
1077           vandal_label: Người dùng này phá hoại
1078           other_label: Khác
1079         note:
1080           spam_label: Ghi chú này là rác (spam)
1081           personal_label: Ghi chú này chứa thông tin cá nhân
1082           abusive_label: Ghi chú này đe dọa
1083           other_label: Khác
1084     create:
1085       successful_report: Lời báo cáo của bạn đã được gửi thành công
1086       provide_details: Vui lòng cung cấp các chi tiết được yêu cầu
1087   layouts:
1088     logo:
1089       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
1090     home: Về Vị trí Nhà ở
1091     logout: Đăng xuất
1092     log_in: Đăng nhập
1093     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
1094     sign_up: Mở Tài khoản
1095     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1096     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
1097     edit: Sửa đổi
1098     history: Lịch sử
1099     export: Xuất
1100     issues: Vấn đề
1101     data: Dữ liệu
1102     export_data: Xuất Dữ liệu
1103     gps_traces: Tuyến GPS
1104     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
1105     user_diaries: Nhật ký
1106     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
1107     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
1108     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
1109     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
1110     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
1111       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
1112     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
1113     hosting_partners_html: Dịch vụ lưu trữ nhờ sự hỗ trợ của %{ucl}, %{bytemark},
1114       và %{partners} khác.
1115     partners_ucl: UCL
1116     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1117     partners_partners: các công ty bảo trợ
1118     tou: Điều khoản Sử dụng
1119     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
1120       hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1121     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
1122       lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1123     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
1124     help: Trợ giúp
1125     about: Giới thiệu
1126     copyright: Bản quyền
1127     community: Cộng đồng
1128     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
1129     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
1130     foundation: Quỹ OpenStreetMap
1131     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
1132     make_a_donation:
1133       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
1134       text: Quyên góp
1135     learn_more: Tìm hiểu Thêm
1136     more: Thêm
1137   notifier:
1138     diary_comment_notification:
1139       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký'
1140       hi: Chào %{to_user},
1141       header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây tại OpenStreetMap
1142         với tiêu đề %{subject}:'
1143       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
1144         hoặc trả lời tại %{replyurl}
1145     message_notification:
1146       hi: Chào %{to_user},
1147       header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
1148       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời
1149         tại %{replyurl}
1150     friend_notification:
1151       hi: Chào %{to_user},
1152       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
1153       had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
1154       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1155       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1156     gpx_notification:
1157       greeting: Chào bạn,
1158       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1159       with_description: với miêu tả
1160       and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
1161       and_no_tags: và không có thẻ
1162       failure:
1163         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
1164         failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
1165         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1166         more_info_2: 'vấn đề này tại:'
1167         import_failures_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=vi
1168       success:
1169         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
1170         loaded_successfully: |-
1171           %{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số
1172           %{possible_points} điểm.
1173     signup_confirm:
1174       subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
1175       greeting: Chào bạn!
1176       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1177       confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
1178         Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
1179         bạn:'
1180       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
1181         thông tin về cách bắt đầu.
1182     email_confirm:
1183       subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
1184     email_confirm_plain:
1185       greeting: Chào bạn,
1186       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1187         thành %{new_address}.
1188       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1189         để xác nhận thay đổi này.
1190     email_confirm_html:
1191       greeting: Chào bạn,
1192       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1193         thành %{new_address}.
1194       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1195         để xác nhận thay đổi này.
1196     lost_password:
1197       subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
1198     lost_password_plain:
1199       greeting: Chào bạn,
1200       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1201         có địa chỉ thư điện tử này.
1202       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1203         để đặt lại mật khẩu.
1204     lost_password_html:
1205       greeting: Chào bạn,
1206       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1207         có địa chỉ thư điện tử này.
1208       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1209         để đặt lại mật khẩu.
1210     note_comment_notification:
1211       anonymous: Người dùng vô danh
1212       greeting: Chào bạn,
1213       commented:
1214         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
1215           bạn'
1216         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
1217           mà bạn đang quan tâm'
1218         your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
1219           %{place}.'
1220         commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
1221           bản đồ gần %{place}.'
1222       closed:
1223         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
1224         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
1225           bạn đang quan tâm'
1226         your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1227         commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
1228           ghi chú gần %{place}.'
1229       reopened:
1230         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
1231         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
1232           đang quan tâm'
1233         your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1234         commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
1235           chú gần %{place}.'
1236       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1237     changeset_comment_notification:
1238       hi: Chào %{to_user},
1239       greeting: Chào bạn,
1240       commented:
1241         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1242           của bạn'
1243         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1244           mà bạn đang quan tâm'
1245         your_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi do bạn lưu vào
1246           %{time}'
1247         commented_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi mà bạn
1248           đang theo dõi do %{changeset_author} lưu vào %{time}'
1249         partial_changeset_with_comment: với lời bình luận “%{changeset_comment}”
1250         partial_changeset_without_comment: không có lời bình luận
1251       details: Xem chi tiết về bộ thay đổi tại %{url}.
1252       unsubscribe: Để ngừng nhận các thông báo về bộ thay đổi này, mở %{url} và bấm
1253         “Không theo dõi”.
1254   messages:
1255     inbox:
1256       title: Hộp thư
1257       my_inbox: Hộp thư đến
1258       outbox: đã gửi
1259       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1260       new_messages: '%{count} thư mới'
1261       old_messages: '%{count} thư cũ'
1262       from: Từ
1263       subject: Tiêu đề
1264       date: Ngày
1265       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1266       people_mapping_nearby: những người ở gần
1267     message_summary:
1268       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1269       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1270       reply_button: Trả lời
1271       destroy_button: Xóa
1272     new:
1273       title: Gửi thư
1274       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1275       subject: Tiêu đề
1276       body: Nội dung
1277       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1278     create:
1279       message_sent: Thư đã gửi
1280       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
1281         tục gửi thư.
1282     no_such_message:
1283       title: Thư không tồn tại
1284       heading: Thư không tồn tại
1285       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1286     outbox:
1287       title: Hộp thư đã gửi
1288       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1289       inbox: thư đến
1290       outbox: thư đã gửi
1291       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1292       to: Tới
1293       subject: Tiêu đề
1294       date: Ngày
1295       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1296       people_mapping_nearby: những người ở gần
1297     reply:
1298       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
1299         lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1300         xác để trả lời.
1301     show:
1302       title: Đọc thư
1303       from: Từ
1304       subject: Tiêu đề
1305       date: Ngày
1306       reply_button: Trả lời
1307       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1308       destroy_button: Xóa
1309       back: Quay lại
1310       to: Tới
1311       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
1312         một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1313         xác để đọc nó.
1314     sent_message_summary:
1315       destroy_button: Xóa
1316     mark:
1317       as_read: Thư đã đọc
1318       as_unread: Thư chưa đọc
1319     destroy:
1320       destroyed: Đã xóa thư
1321   site:
1322     about:
1323       next: Tiếp
1324       copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
1325       used_by: '%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng ngàn trang Web, ứng dụng
1326         di động, và thiết bị phần cứng'
1327       lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và
1328         bảo quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ
1329         ở khắp thế giới.
1330       local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
1331       local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
1332         người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
1333         đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
1334       community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
1335       community_driven_html: |-
1336         Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
1337         Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
1338         Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc <a href='https://blog.openstreetmap.org'>Blog OpenStreetMap</a>, các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
1339         <a href='https://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='https://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
1340       open_data_title: Dữ liệu Mở
1341       open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng
1342         nó cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người
1343         đóng góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên
1344         dữ liệu theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết
1345         quả dưới cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
1346         Bản quyền và Giấy phép</a>.'
1347       legal_title: Pháp luật
1348       legal_html: |-
1349         Trang Web này và nhiều dịch vụ có liên quan được hoạt động chính thức bởi <a href='https://osmfoundation.org/?uselang=vi'>Quỹ OpenStreetMap</a> (OSMF) thay mặt cho cộng đồng. Việc sử dụng các dịch vụ do OSMF hoạt động phải tuân theo <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Terms_of_Use?uselang=vi">các Điều khoản Sử dụng</a>, <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy?uselang=vi">các Quy định Sử dụng Hợp lý</a>, và <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi">Quy định về Quyền Riêng tư</a> của chúng tôi.
1350         <br>
1351         Xin vui lòng <a href='https://osmfoundation.org/Contact?uselang=vi'>liên lạc với OSMF</a> nếu bạn có thắc mắc về giấy phép, bản quyền, hoặc thắc mắc khác về pháp luật.
1352         <br>
1353         OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều là <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OSM</a>.
1354       partners_title: Nhà bảo trợ
1355     copyright:
1356       foreign:
1357         title: Thông tin về bản dịch này
1358         text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
1359           trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1360         english_link: nguyên bản tiếng Anh
1361       native:
1362         title: Giới thiệu về trang này
1363         text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của
1364           trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1365         native_link: bản dịch tiếng Việt
1366         mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1367       legal_babble:
1368         title_html: Bản quyền và Giấy phép
1369         intro_1_html: |-
1370           OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
1371           href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
1372           Commons</a> (ODbL) bởi <a href="https://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
1373         intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
1374           phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
1375           và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
1376           các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng
1377           giấy phép. <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp
1378           lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1379         intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành
1380           theo giấy phép <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
1381           \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1382         credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1383         credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người
1384           đóng góp vào OpenStreetMap”.
1385         credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
1386           Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ
1387           của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA.
1388           Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">trang
1389           bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
1390           muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt
1391           liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện
1392           không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi
1393           gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
1394           trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
1395           creativecommons.org.
1396         credit_3_html: |-
1397           Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
1398           Ví dụ:
1399         attribution_example:
1400           alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1401           title: Ví dụ ghi công
1402         more_title_html: Tìm hiểu thêm
1403         more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và
1404           cách ghi công chúng tôi tại <a href="https://osmfoundation.org/Licence">trang
1405           giấy phép Quỹ OSM</a>.
1406         more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
1407           thể cung cấp API miễn phí cho bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">Quy
1408           định Sử dụng API</a>, <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">Quy
1409           định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">Quy
1410           định Sử dụng Nominatim</a>.
1411         contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1412         contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá
1413           nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát
1414           quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
1415         contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="https://data.wien.gv.at/">Bang
1416           Viên</a> (theo <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
1417           BY</a>), <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
1418           Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="https://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
1419           sửa đổi CC BY Áo</a>).'
1420         contributors_au_html: '<strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa
1421           trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.'
1422         contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
1423           GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và
1424           StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
1425         contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
1426           liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập
1427           hợp dữ liệu khác theo \n<a href=\"https://www.maanmittauslaitos.fi/en/opendata-licence-version1\">Giấy
1428           phép dữ liệu mở NLS</a>."
1429         contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
1430           (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
1431         contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND
1432           (<a href="https://www.and.com">www.and.com</a>)'
1433         contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1434           từ <a href="https://data.linz.govt.nz/">Dịch vụ Dữ liệu LINZ</a> và được
1435           phát hành theo giấy phép <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.vi">CC
1436           BY 4.0</a>.'
1437         contributors_si_html: "<strong>Slovenia</strong>: Bao gồm dữ liệu từ \n<a
1438           href=\"http://www.gu.gov.si/en/\">Cơ quan Khảo sát và Bản đồ</a> và\n<a
1439           href=\"http://www.mkgp.gov.si/en/\">Cục Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Thức
1440           ăn</a>\n(thông tin công cộng của Slovenia)."
1441         contributors_es_html: "<strong>Tây Ban Nha</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1442           từ \nViện Địa lý Quốc gia Tây Ban Nha (<a href=\"http://www.ign.es/\">IGN</a>)
1443           và\nHệ thống Bản đồ Quốc gia (<a href=\"http://www.scne.es/\">SCNE</a>)\nđược
1444           cấp phép tái sử dụng theo <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.vi\">CC
1445           BY 4.0</a>."
1446         contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
1447           cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
1448           lưu.'
1449         contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
1450           Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–19.'
1451         contributors_footer_1_html: |-
1452           Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
1453           href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
1454         contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
1455           ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
1456           chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
1457         infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1458         infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
1459           bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
1460           các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1461         infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
1462           vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
1463           xin vui lòng tham khảo <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
1464           trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang
1465           khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1466         trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Nhãn hiệu
1467         trademarks_1_html: OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map
1468           đều là nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OpenStreetMap. Nếu bạn có thắc mắc về cách
1469           sử dụng các nhãn hiệu này, xin vui lòng tham khảo <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy?uselang=vi">Quy
1470           định về nhãn hiệu</a> của chúng tôi.
1471     index:
1472       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1473       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1474       permalink: Liên kết Thường trực
1475       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1476       createnote: Thêm ghi chú
1477       license:
1478         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
1479           hành theo giấy phép mở
1480       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
1481         đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1482     edit:
1483       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1484       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép
1485         sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1486       user_page_link: trang cá nhân
1487       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1488       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ
1489         OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">tải
1490         về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
1491         cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1492       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
1493         hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
1494         Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1495       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
1496         tại https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
1497       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
1498         bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1499       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1500       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
1501         trong HTML.
1502     export:
1503       title: Xuất
1504       area_to_export: Vùng để Xuất
1505       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
1506       format_to_export: Định dạng Xuất
1507       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
1508       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
1509       embeddable_html: HTML để Nhúng
1510       licence: Giấy phép
1511       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
1512         phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
1513       too_large:
1514         advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
1515           một trong những nguồn bên dưới:'
1516         body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
1517           lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
1518           từ một dịch vụ sau:'
1519         planet:
1520           title: Quả đất OSM
1521           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
1522             thường xuyên
1523         overpass:
1524           title: Overpass API
1525           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
1526         geofabrik:
1527           title: Tải về Geofabrik
1528           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
1529             thường xuyên
1530         metro:
1531           title: Bản trích Metro
1532           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
1533         other:
1534           title: Nguồn Khác
1535           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
1536       options: Tùy chọn
1537       format: 'Định dạng:'
1538       scale: Tỷ lệ
1539       max: tối đa
1540       image_size: Hình có Kích cỡ
1541       zoom: Thu phóng
1542       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
1543       latitude: 'Vĩ độ:'
1544       longitude: 'Kinh độ:'
1545       output: Đầu ra
1546       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
1547       export_button: Xuất
1548     fixthemap:
1549       title: Báo lỗi / Sửa bản đồ
1550       how_to_help:
1551         title: Cách giúp đỡ
1552         join_the_community:
1553           title: Tham gia cộng đồng
1554           explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của
1555             chúng tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý
1556             tốt nhất là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu
1557             lấy.
1558         add_a_note:
1559           instructions_html: |-
1560             Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
1561             Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
1562       other_concerns:
1563         title: Vấn đề khác
1564         explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
1565           hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
1566           bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
1567           làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
1568     help:
1569       title: Trợ giúp
1570       introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
1571         hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1572       welcome:
1573         url: /welcome
1574         title: Chào mừng đến OpenStreetMap
1575         description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
1576       beginners_guide:
1577         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_guide
1578         title: Hướng dẫn Bắt đầu
1579         description: Hướng dẫn bắt đầu do cộng đồng biên tập.
1580       help:
1581         url: https://help.openstreetmap.org/
1582         title: Diễn đàn Trợ giúp
1583         description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp
1584           của OSM.
1585       mailing_lists:
1586         title: Danh sách thư
1587         description: Hỏi han hoặc thảo luận về các chuyện quan trọng trên nhiều danh
1588           sách thư được sắp xếp theo chủ đề hoặc khu vực.
1589       forums:
1590         title: Diễn đàn
1591         description: Hỏi han và thảo luận trong một giao diện bảng tin.
1592       irc:
1593         title: IRC
1594         description: Trò chuyện tương tác trong nhiều ngôn ngữ về nhiều chủ đề.
1595       switch2osm:
1596         title: switch2osm
1597         description: Trợ giúp cho những công ty và tổ chức muốn đổi qua các bản đồ
1598           và dịch vụ dựa trên OpenStreetMap.
1599       welcomemat:
1600         url: https://welcome.openstreetmap.org/
1601         title: Dành cho các tổ chức
1602         description: Tổ chức của bạn có tính tương tác với OpenStreetMap? Tìm hiểu
1603           thêm trong “Thảm Trước Cửa”.
1604       wiki:
1605         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1606         title: Wiki OpenStreetMap
1607         description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
1608     sidebar:
1609       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1610       close: Đóng
1611     search:
1612       search: Tìm kiếm
1613       get_directions: Chỉ đường
1614       get_directions_title: Chỉ đường từ một địa điểm tới địa điểm khác
1615       from: Từ
1616       to: Đến
1617       where_am_i: Đây là đâu?
1618       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1619       submit_text: Đi
1620       reverse_directions_text: Đảo ngược
1621     key:
1622       table:
1623         entry:
1624           motorway: Đường cao tốc
1625           main_road: Đại lộ
1626           trunk: Xa lộ
1627           primary: Đường chính
1628           secondary: Đường lớn
1629           unclassified: Đường không phân loại
1630           track: Đường mòn
1631           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1632           cycleway: Đường xe đạp
1633           cycleway_national: Quốc lộ xe đạp
1634           cycleway_regional: Xa lộ xe đạp
1635           cycleway_local: Đường xe đạp địa phương
1636           footway: Đường đi bộ
1637           rail: Đường sắt
1638           subway: Đường ngầm
1639           tram:
1640           - Đường sắt nhẹ
1641           - xe điện
1642           cable:
1643           - Đường xe cáp
1644           - ghế cáp treo
1645           runway:
1646           - Đường băng
1647           - đường băng
1648           apron:
1649           - Sân đậu máy bay
1650           - nhà ga hành khách
1651           admin: Biên giới hành chính
1652           forest: Rừng trồng cây
1653           wood: Rừng
1654           golf: Sân golf
1655           park: Công viên
1656           resident: Khu vực nhà ở
1657           common:
1658           - Đất công
1659           - bãi cỏ
1660           retail: Khu vực buôn bán
1661           industrial: Khu vực công nghiệp
1662           commercial: Khu vực thương mại
1663           heathland: Vùng cây bụi
1664           lake:
1665           - Hồ
1666           - bể nước
1667           farm: Ruộng
1668           brownfield: Cánh đồng nâu
1669           cemetery: Nghĩa địa
1670           allotments: Khu vườn gia đình
1671           pitch: Sân cỏ
1672           centre: Trung tâm thể thao
1673           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1674           military: Khu vực quân sự
1675           school:
1676           - Trường học
1677           - đại học
1678           building: Kiến trúc quan trọng
1679           station: Nhà ga
1680           summit:
1681           - Đỉnh núi
1682           - đồi
1683           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1684           bridge: Đường rắn = cầu
1685           private: Đường riêng
1686           destination: Chỉ giao thông địa phương
1687           construction: Đường đang xây
1688           bicycle_shop: Tiệm xe đạp
1689           bicycle_parking: Chỗ đậu xe đạp
1690           toilets: Vệ sinh
1691     richtext_area:
1692       edit: Sửa đổi
1693       preview: Xem trước
1694     markdown_help:
1695       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="https://kramdown.gettalong.org/quickref.html">kramdown</a>
1696       headings: Đề mục
1697       heading: Đề mục
1698       subheading: Đề mục con
1699       unordered: Danh sách không đánh số
1700       ordered: Danh sách đánh số
1701       first: Khoản mục đầu tiên
1702       second: Khoản mục sau
1703       link: Liên kết
1704       text: Văn bản
1705       image: Hình ảnh
1706       alt: Văn bản thay thế
1707       url: URL
1708     welcome:
1709       title: Hoan nghênh!
1710       introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ
1711         liệu mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản
1712         thì hãy cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng
1713         góp.
1714       whats_on_the_map:
1715         title: Mục đích của Bản đồ
1716         on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
1717           – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối…
1718           đủ mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1719         off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
1720           hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
1721           xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản
1722           đồ trực tuyến khác.
1723       basic_terms:
1724         title: Thuật ngữ Cơ bản
1725         paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
1726           vào OpenStreetMap:'
1727         editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho
1728           phép sửa đổi bản đồ.
1729         node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
1730           hàng hoặc một cái cây.
1731         way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
1732           dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1733         tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ
1734           tên của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1735       rules:
1736         title: Quy định!
1737         paragraph_1_html: "OpenStreetMap có ít quy định chính thức, nhưng chúng ta
1738           mong muốn tất cả mọi người tham gia mà cộng tác và giao thiệp với cộng đồng.
1739           Nếu bạn tính hoạt động ngoài việc sửa đổi thủ công, xin vui lòng đọc và
1740           tuân theo các hướng dẫn về việc <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines?uselang=vi'>nhập</a>
1741           và \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct?uselang=vi'>tự
1742           động sửa đổi</a>."
1743       questions:
1744         title: Có thắc mắc?
1745         paragraph_1_html: |-
1746           OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1747           <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>. Nếu bạn thuộc về một tổ chức đang lập kế hoạch về OpenStreetMap, <a href='https://welcome.openstreetmap.org/'>hãy xem phần Thảm cửa Chào mừng</a>.
1748       start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1749       add_a_note:
1750         title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1751         paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
1752           tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1753         paragraph_2_html: |-
1754           Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
1755           <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
1756   traces:
1757     visibility:
1758       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1759       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
1760         không có thứ tự)
1761       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1762       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
1763         điểm có tên và thời điểm)
1764     new:
1765       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1766       upload_gpx: 'Tải lên Tập tin GPX:'
1767       description: 'Miêu tả:'
1768       tags: 'Thẻ:'
1769       tags_help: dấu phẩy phân cách
1770       visibility: 'Mức độ Truy cập:'
1771       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1772       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1773       help: Trợ giúp
1774       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1775     create:
1776       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1777       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
1778         cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
1779         thư điện tử lúc khi nó xong.
1780       upload_failed: Rất tiếc, việc tải lên tuyến GPX bị thất bại. Một quản lý viên
1781         đã được thông báo. Xin vui lòng thử lại.
1782       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
1783         đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
1784         đợi kịp.
1785     edit:
1786       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1787       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1788       filename: 'Tên tập tin:'
1789       download: tải về
1790       uploaded_at: 'Lúc tải lên:'
1791       points: 'Số nốt:'
1792       start_coord: 'Tọa độ đầu đường:'
1793       map: bản đồ
1794       edit: sửa đổi
1795       owner: 'Tác giả:'
1796       description: 'Miêu tả:'
1797       tags: 'Thẻ:'
1798       tags_help: dấu phẩy phân cách
1799       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1800       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1801       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1802     update:
1803       updated: Đã cập nhật tuyến đường
1804     trace_optionals:
1805       tags: Thẻ
1806     show:
1807       title: Xem tuyến đường %{name}
1808       heading: Xem tuyến đường %{name}
1809       pending: CHƯA XỬ
1810       filename: 'Tên tập tin:'
1811       download: tải về
1812       uploaded: 'Lúc tải lên:'
1813       points: 'Số nốt:'
1814       start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
1815       map: bản đồ
1816       edit: sửa đổi
1817       owner: 'Tác giả:'
1818       description: 'Miêu tả:'
1819       tags: 'Thẻ:'
1820       none: Không có
1821       edit_trace: Sửa đổi tuyến đường này
1822       delete_trace: Xóa tuyến đường này
1823       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1824       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1825       confirm_delete: Xóa tuyến đường này?
1826     trace_paging_nav:
1827       showing_page: Trang %{page}
1828       older: Tuyến đường Cũ hơn
1829       newer: Tuyến đường Mới hơn
1830     trace:
1831       pending: CHƯA XỬ
1832       count_points: '%{count} nốt'
1833       more: thêm
1834       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1835       view_map: Xem Bản đồ
1836       edit: sửa đổi
1837       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1838       public: CÔNG KHAI
1839       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1840       private: RIÊNG
1841       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1842       by: bởi
1843       in: trong
1844       map: bản đồ
1845     index:
1846       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1847       my_traces: Tuyên đường GPS của tôi
1848       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1849       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1850       tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
1851       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
1852         hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
1853         wiki</a>.
1854       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1855       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1856       see_my_traces: Xem các tuyến đường của tôi
1857     delete:
1858       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1859     make_public:
1860       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1861     offline_warning:
1862       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1863     offline:
1864       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1865       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1866     georss:
1867       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1868     description:
1869       description_with_count:
1870         other: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1871       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1872   application:
1873     permission_denied: Bạn không có quyền thực hiện tác vụ này
1874     require_cookies:
1875       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
1876         trình duyệt để tiếp tục.
1877     require_admin:
1878       not_an_admin: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1879     setup_user_auth:
1880       blocked_zero_hour: Bạn có tin nhắn mới rất quan trọng tại trang Web OpenStreetMap.
1881         Bạn phải đọc tin nhắn này trước khi được phép lưu thêm thay đổi.
1882       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
1883         diện Web để biết chi tiết.
1884       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
1885         giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
1886         các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
1887   oauth:
1888     authorize:
1889       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1890       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn,
1891         %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này.
1892         Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1893       allow_to: 'Cho phép trình khách:'
1894       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1895       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1896       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1897       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1898       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1899       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1900       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1901       grant_access: Cấp phép Truy cập
1902     authorize_success:
1903       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1904       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1905       verification: Mã xác minh là %{code}.
1906     authorize_failure:
1907       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1908       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
1909         của bạn.
1910       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1911     revoke:
1912       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1913     permissions:
1914       missing: Bạn chưa cấp phép cho ứng dụng sử dụng chức năng này
1915   oauth_clients:
1916     new:
1917       title: Đăng ký chương trình mới
1918     edit:
1919       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1920     show:
1921       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1922       key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
1923       secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
1924       url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
1925       access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
1926       authorize_url: 'Cho phép URL:'
1927       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1928       edit: Sửa đổi Chi tiết
1929       delete: Xóa Trình khách
1930       confirm: Bạn có chắc không?
1931       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1932       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1933       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1934       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1935       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1936       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1937       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1938       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1939     index:
1940       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1941       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1942       list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
1943       application: Tên Chương trình
1944       issued_at: Lúc Cho phép
1945       revoke: Thu hồi!
1946       my_apps: Trình khách của Tôi
1947       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn
1948         %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth
1949         được.
1950       registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
1951       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1952     form:
1953       name: Tên
1954       required: Bắt buộc
1955       url: URL Trang chủ Chương trình
1956       callback_url: URL Gọi lại
1957       support_url: URL Trợ giúp
1958       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1959       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1960       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1961       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1962       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1963       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1964       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1965       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1966     not_found:
1967       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1968     create:
1969       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1970     update:
1971       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1972     destroy:
1973       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1974   users:
1975     login:
1976       title: Đăng nhập
1977       heading: Đăng nhập
1978       email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
1979       password: 'Mật khẩu:'
1980       openid: '%{logo} OpenID:'
1981       remember: Nhớ tôi
1982       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1983       login_button: Đăng nhập
1984       register now: Mở tài khoản ngay
1985       with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
1986         và mật khẩu của bạn:'
1987       with external: 'Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba:'
1988       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1989       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1990       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1991       no account: Chưa có tài khoản?
1992       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
1993         hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
1994         tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1995       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
1996         bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1997         để thảo luận về điều này.
1998       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1999       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
2000       auth_providers:
2001         openid:
2002           title: Đăng nhập qua OpenID
2003           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
2004         google:
2005           title: Đăng nhập qua Google
2006           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Google
2007         facebook:
2008           title: Đăng nhập qua Facebook
2009           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Facebook
2010         windowslive:
2011           title: Đăng nhập qua Windows Live
2012           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Windows Live
2013         github:
2014           title: Đăng nhập qua GitHub
2015           alt: Đăng nhập dùng tài khoản GitHub
2016         wikipedia:
2017           title: Đăng nhập qua Wikipedia
2018           alt: Đăng nhập qua Tài khoản Wikipedia
2019         yahoo:
2020           title: Đăng nhập qua Yahoo!
2021           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Yahoo!
2022         wordpress:
2023           title: Đăng nhập qua WordPress
2024           alt: Đăng nhập dùng OpenID của WordPress
2025         aol:
2026           title: Đăng nhập qua AOL
2027           alt: Đăng nhập dùng OpenID của AOL
2028     logout:
2029       title: Đăng xuất
2030       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
2031       logout_button: Đăng xuất
2032     lost_password:
2033       title: Quên mất mật khẩu
2034       heading: Quên mất Mật khẩu?
2035       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
2036       new password button: Đặt lại mật khẩu
2037       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
2038         tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
2039       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
2040         để bạn đặt nó lại.
2041       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
2042     reset_password:
2043       title: Đặt lại mật khẩu
2044       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
2045       password: 'Mật khẩu:'
2046       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
2047       reset: Đặt lại Mật khẩu
2048       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
2049       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
2050     new:
2051       title: Mở tài khoản
2052       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
2053         khoản tự động cho bạn.
2054       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
2055         để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
2056       about:
2057         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
2058         html: |-
2059           <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
2060           <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
2061       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các
2062         Điều kiện Đóng góp</a>.
2063       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
2064       confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
2065       not displayed publicly: Địa chỉ thư điện tử của bạn không được hiển thị công
2066         khai (xem thêm chi tiết trong <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
2067         title="Quy định quyền riêng tư Quỹ OSM, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
2068         định quyền riêng tư</a> của chúng tôi)
2069       display name: 'Tên hiển thị:'
2070       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
2071         có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
2072       external auth: 'Xác minh qua Dịch vụ Bên thứ ba:'
2073       password: 'Mật khẩu:'
2074       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
2075       use external auth: Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba
2076       auth no password: Nếu xác minh qua dịch vụ bên thứ ba, bạn không cần nhập mật
2077         khẩu, nhưng một số công cụ hoặc máy chủ khác có thể vẫn yêu cầu mật khẩu.
2078       continue: Mở tài khoản
2079       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
2080       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
2081         Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
2082         wiki này</a>.
2083       terms declined url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
2084     terms:
2085       title: Điều khoản
2086       heading: Điều khoản
2087       heading_ct: Điều kiện đóng góp
2088       read and accept with tou: Xin vui lòng đọc thỏa thuận đóng góp và các điều khoản
2089         sử dụng, đọc xong thì đánh cả hai hộp kiểm và bấm nút Tiếp tục.
2090       contributor_terms_explain: Thỏa thuận này quy định các đóng góp do bạn đã thực
2091         hiện và sẽ thực hiện.
2092       read_ct: Tôi đã đọc và chấp nhận các điều khoản đóng góp bên trên
2093       tou_explain_html: Các %{tou_link} quy định cách sử dụng trang Web và các cơ
2094         sở hạ tầng khác do OSMF cung cấp. Xin vui lòng mở liên kết và đọc và chấp
2095         nhận thỏa thuận.
2096       read_tou: Tôi đã đọc và chấp nhận các Điều khoản Sử dụng
2097       consider_pd: Bên ngoài các điều bên trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
2098         thuộc về phạm vi công cộng
2099       consider_pd_why: đây là gì?
2100       consider_pd_why_url: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence_and_Legal_FAQ/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
2101       guidance: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
2102         tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
2103         thức</a>'
2104       continue: Tiếp tục
2105       declined: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
2106       decline: Từ chối
2107       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
2108         Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
2109       legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
2110       legale_names:
2111         france: Pháp
2112         italy: Ý
2113         rest_of_world: Các nước khác
2114     no_such_user:
2115       title: Người dùng không tồn tại
2116       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
2117       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
2118         tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
2119       deleted: đã xóa
2120     show:
2121       my diary: Nhật ký của Tôi
2122       new diary entry: mục nhật ký mới
2123       my edits: Đóng góp của Tôi
2124       my traces: Tuyến đường của Tôi
2125       my notes: Ghi chú của Tôi
2126       my messages: Hộp Tin nhắn
2127       my profile: Trang của Tôi
2128       my settings: Tùy chọn
2129       my comments: Bình luận của Tôi
2130       oauth settings: thiết lập OAuth
2131       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
2132       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
2133       send message: Gửi Thư
2134       diary: Nhật ký
2135       edits: Đóng góp
2136       traces: Tuyến đường
2137       notes: Ghi chú trên Bản đồ
2138       remove as friend: Hủy Kết Bạn
2139       add as friend: Kết Bạn
2140       mapper since: 'Tham gia:'
2141       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
2142       ct undecided: Chưa quyết định
2143       ct declined: Từ chối
2144       latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất (%{ago}):'
2145       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
2146       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
2147       status: 'Trạng thái:'
2148       spam score: 'Điểm số Spam:'
2149       description: Miêu tả
2150       user location: Vị trí của người dùng
2151       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người
2152         dùng ở gần.
2153       settings_link_text: tùy chọn
2154       my friends: Bạn bè của tôi
2155       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
2156       km away: cách %{count} km
2157       m away: cách %{count} m
2158       nearby users: Người dùng khác ở gần
2159       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
2160       role:
2161         administrator: Người dùng này là quản lý viên
2162         moderator: Người dùng này là điều hành viên
2163         grant:
2164           administrator: Cấp quyền quản lý viên
2165           moderator: Cấp quyền điều hành viên
2166         revoke:
2167           administrator: Rút quyền quản lý viên
2168           moderator: Rút quyền điều hành viên
2169       block_history: Tác vụ Cấm Người Này
2170       moderator_history: Tác vụ Cấm bởi Người Này
2171       comments: Bình luận
2172       create_block: Cấm Người dùng Này
2173       activate_user: Kích hoạt Tài khoản Này
2174       deactivate_user: Vô hiệu hóa Tài khoản Này
2175       confirm_user: Xác nhận Người dùng Này
2176       hide_user: Ẩn Tài khoản Này
2177       unhide_user: Hiện Tài khoản Này
2178       delete_user: Xóa Tài khoản Này
2179       confirm: Xác nhận
2180       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
2181       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
2182       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
2183       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
2184       report: Báo cáo Người dùng này
2185     popup:
2186       your location: Vị trí của bạn
2187       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
2188       friend: Người bạn
2189     account:
2190       title: Chỉnh sửa tài khoản
2191       my settings: Tùy chọn
2192       current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
2193       new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
2194       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
2195       external auth: 'Xác minh Bên ngoài:'
2196       openid:
2197         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
2198         link text: đây là gì?
2199       public editing:
2200         heading: 'Sửa đổi công khai:'
2201         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
2202         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
2203         enabled link text: đây là gì?
2204         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. Tất cả các sửa đổi truớc là
2205           vô danh.
2206         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
2207       public editing note:
2208         heading: Sửa đổi công khai
2209         text: |-
2210           Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
2211           <ul>
2212           <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
2213           <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
2214           </ul>
2215       contributor terms:
2216         heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
2217         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
2218         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
2219         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
2220           lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
2221         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
2222           phạm vi công cộng.
2223         link: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence/Contributor_Terms?uselang=vi
2224         link text: đây là gì?
2225       profile description: 'Tự giới thiệu:'
2226       preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
2227       preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
2228       image: 'Hình:'
2229       gravatar:
2230         gravatar: Sử dụng Gravatar
2231         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
2232         link text: đây là gì?
2233         disabled: Hình Gravatar của bạn đã bị tắt.
2234         enabled: Hình Gravatar của bạn đã bị kích hoạt.
2235       new image: Thêm hình
2236       keep image: Giữ hình hiện dùng
2237       delete image: Xóa hình hiện dùng
2238       replace image: Thay hình hiện dùng
2239       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
2240       home location: 'Vị trí Nhà:'
2241       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
2242       latitude: 'Vĩ độ:'
2243       longitude: 'Kinh độ:'
2244       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
2245         đồ?
2246       save changes button: Lưu các Thay đổi
2247       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
2248       return to profile: Trở về trang cá nhân
2249       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2250         Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
2251       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2252     confirm:
2253       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
2254       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
2255       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
2256         tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
2257       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
2258       button: Xác nhận
2259       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
2260       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
2261       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2262       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
2263         nhận lần nữa.
2264     confirm_resend:
2265       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản,
2266         bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác
2267         nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm %{sender} vào danh sách trắng, vì
2268         chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
2269       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
2270     confirm_email:
2271       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
2272       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
2273         mới.
2274       button: Xác nhận
2275       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới!
2276       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
2277       unknown_token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2278     set_home:
2279       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
2280     go_public:
2281       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
2282         được phép sửa đổi.
2283     make_friend:
2284       heading: Kết bạn với %{user}?
2285       button: Thêm là người bạn
2286       success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
2287       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
2288       already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
2289     remove_friend:
2290       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
2291       button: Hủy kết nối bạn
2292       success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
2293       not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
2294     index:
2295       title: Người dùng
2296       heading: Người dùng
2297       showing:
2298         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
2299         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
2300       summary: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
2301       summary_no_ip: '%{name} mở ngày %{date}'
2302       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
2303       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
2304       empty: Không tìm thấy người dùng.
2305     suspended:
2306       title: Tài khoản bị Cấm
2307       heading: Tài khoản bị Cấm
2308       webmaster: chủ trang
2309       body: |-
2310         <p>
2311           Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
2312         </p>
2313         <p>
2314           Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
2315           Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
2316         </p>
2317     auth_failure:
2318       connection_failed: Kết nối đến dịch vụ xác minh bị thất bại
2319       invalid_credentials: Chứng nhận xác minh không hợp lệ
2320       no_authorization_code: Không có mã cho phép
2321       unknown_signature_algorithm: Thuật toán chữ ký không rõ
2322       invalid_scope: Phạm vi không hợp lệ
2323     auth_association:
2324       heading: ID của bạn chưa được liên kết với một tài khoản OpenStreetMap.
2325       option_1: Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, xin vui lòng tạo tài khoản mới dùng
2326         biểu mẫu bên dưới.
2327       option_2: Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn
2328         dùng tên người dùng và mật khẩu của bạn rồi liên kết tài khoản với ID của
2329         bạn trong tùy chọn.
2330   user_role:
2331     filter:
2332       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
2333       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
2334       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
2335       not_revoke_admin_current_user: Không thể rút quyền quản lý viên từ người dùng
2336         hiện tại.
2337     grant:
2338       title: Xác nhận cấp vai trò
2339       heading: Xác nhận cấp vai trò
2340       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
2341       confirm: Xác nhận
2342       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2343         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2344     revoke:
2345       title: Xác nhận rút vai trò
2346       heading: Xác nhận rút vai trò
2347       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
2348       confirm: Xác nhận
2349       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2350         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2351   user_blocks:
2352     model:
2353       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
2354         vụ cấm.
2355       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
2356     not_found:
2357       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
2358       back: Trở về trang đầu
2359     new:
2360       title: Cấm %{name}
2361       heading: Cấm %{name}
2362       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
2363         tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
2364         thể không rành.
2365       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
2366       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
2367       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
2368         gian hợp lý.
2369       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
2370       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2371     edit:
2372       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2373       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2374       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
2375         chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
2376         có thể không rành.
2377       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
2378         giờ.
2379       show: Xem tác vụ cấm này
2380       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2381       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
2382     filter:
2383       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
2384       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
2385         xuống.
2386     create:
2387       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
2388         gian hợp lý trước khi cấm họ.
2389       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
2390         cấm họ.
2391       flash: Cấm người dùng %{name}.
2392     update:
2393       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
2394         sửa đổi nó.
2395       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2396     index:
2397       title: Người dùng bị cấm
2398       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
2399       empty: Chưa ai bị cấm.
2400     revoke:
2401       title: Bỏ cấm %{block_on}
2402       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
2403       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
2404       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn %{time} nên không bỏ được.
2405       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
2406       revoke: Bỏ cấm!
2407       flash: Đã bỏ cấm.
2408     helper:
2409       time_future: Hết hạn %{time}.
2410       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
2411       time_future_and_until_login: Kết thúc %{time} nữa sau khi người dùng đăng nhập.
2412       time_past: Đã hết hạn %{time}.
2413       block_duration:
2414         hours: '%{count} giờ'
2415     blocks_on:
2416       title: Các tác vụ cấm %{name}
2417       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
2418       empty: '%{name} chưa bị cấm.'
2419     blocks_by:
2420       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
2421       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
2422       empty: '%{name} chưa cấm ai.'
2423     show:
2424       title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2425       heading: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2426       created: Tạo
2427       status: Trạng thái
2428       show: Hiện
2429       edit: Sửa đổi
2430       revoke: Bỏ cấm!
2431       confirm: Bạn có chắc không?
2432       reason: 'Lý do cấm:'
2433       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2434       revoker: 'Người bỏ cấm:'
2435       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
2436     block:
2437       not_revoked: (không bị hủy)
2438       show: Hiện
2439       edit: Sửa đổi
2440       revoke: Bỏ cấm!
2441     blocks:
2442       display_name: Người bị cấm
2443       creator_name: Người cấm
2444       reason: Lý do cấm
2445       status: Trạng thái
2446       revoker_name: Người bỏ cấm
2447       showing_page: Trang %{page}
2448       next: Sau »
2449       previous: « Trước
2450   notes:
2451     mine:
2452       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2453       heading: Ghi chú của %{user}
2454       subheading_html: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2455       id: Mã số
2456       creator: Người tạo
2457       description: Miêu tả
2458       created_at: Lúc tạo
2459       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
2460   javascripts:
2461     close: Đóng
2462     share:
2463       title: Chia sẻ
2464       cancel: Hủy bỏ
2465       image: Hình ảnh
2466       link: Liên kết hoặc HTML
2467       long_link: Liên kết
2468       short_link: Liên kết Ngắn gọn
2469       geo_uri: URI geo
2470       embed: HTML
2471       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
2472       format: 'Định dạng:'
2473       scale: 'Tỷ lệ:'
2474       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
2475       download: Tải về
2476       short_url: URL Ngắn gọn
2477       include_marker: Ghim trên bản đồ
2478       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
2479       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
2480       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
2481       only_standard_layer: Chỉ có thể xuất lớp chuẩn ra hình ảnh
2482     embed:
2483       report_problem: Báo vấn đề
2484     key:
2485       title: Chú giải Bản đồ
2486       tooltip: Chú giải Bản đồ
2487       tooltip_disabled: Bảng Chú giải không có sẵn cho lớp này
2488     map:
2489       zoom:
2490         in: Phóng to
2491         out: Thu nhỏ
2492       locate:
2493         title: Bay tới Vị trí của Tôi
2494         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
2495       base:
2496         standard: Chuẩn
2497         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
2498         transport_map: Bản đồ Giao thông
2499         hot: Nhân đạo
2500       layers:
2501         header: Lớp Bản đồ
2502         notes: Ghi chú Bản đồ
2503         data: Dữ liệu Bản đồ
2504         gps: Tuyến đường GPS Công khai
2505         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
2506         title: Lớp
2507       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
2508       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
2509       terms: <a href='%{terms_url}' target='_blank'>Điều khoản trang Web và API</a>
2510     site:
2511       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
2512       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
2513       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
2514       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
2515       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
2516       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
2517       queryfeature_tooltip: Thăm dò yếu tố
2518       queryfeature_disabled_tooltip: Phóng to để thăm dò yếu tố
2519     changesets:
2520       show:
2521         comment: Bình luận
2522         subscribe: Theo dõi
2523         unsubscribe: Không theo dõi
2524         hide_comment: ẩn
2525         unhide_comment: bỏ ẩn
2526     notes:
2527       new:
2528         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
2529           tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
2530           thích vấn đề.
2531         advice: Ghi chú của bạn được hiển thị công khai và có thể được sử dụng để
2532           cập nhật bản đồ. Xin đừng ghi thông tin cá nhân hoặc thông tin lấy từ bản
2533           đồ hay danh bạ có bản quyền.
2534         add: Thêm Ghi chú
2535       show:
2536         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
2537           các bình luận này cần được xác nhận lại.
2538         hide: Ẩn
2539         resolve: Giải quyết
2540         reactivate: Mở lại
2541         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
2542         comment: Bình luận
2543     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
2544       chuột vào đây.
2545     directions:
2546       ascend: Lên
2547       engines:
2548         fossgis_osrm_bike: Xe đạp (OSRM)
2549         fossgis_osrm_car: Xe hơi (OSRM)
2550         fossgis_osrm_foot: Đi bộ (OSRM)
2551         graphhopper_bicycle: Xe đạp (GraphHopper)
2552         graphhopper_car: Xe hơi (GraphHopper)
2553         graphhopper_foot: Đi bộ (GraphHopper)
2554       descend: Xuống
2555       directions: Chỉ đường
2556       distance: Tầm xa
2557       errors:
2558         no_route: Không tìm thấy tuyến đường giữa hai địa điểm này.
2559         no_place: Rất tiếc, không tìm thấy “%{place}”.
2560       instructions:
2561         continue_without_exit: Chạy tiếp trên %{name}
2562         slight_right_without_exit: Nghiêng về bên phải vào %{name}
2563         offramp_right: Đi đường nhánh bên phải
2564         offramp_right_with_exit: Đi theo lối ra %{exit} bên phải
2565         offramp_right_with_exit_name: Đi theo lối ra %{exit} bên phải vào %{name}
2566         offramp_right_with_exit_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên phải về %{directions}
2567         offramp_right_with_exit_name_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên phải vào
2568           %{name} về %{directions}
2569         offramp_right_with_name: Đi đường nhánh bên phải vào %{name}
2570         offramp_right_with_directions: Đi đường nhánh bên phải về %{directions}
2571         offramp_right_with_name_directions: Đi đường nhánh bên phải vào %{name} về
2572           %{directions}
2573         onramp_right_without_exit: Quẹo phải vào lối bên phải vào %{name}
2574         onramp_right_with_directions: Quẹo phải vào đường nhánh về %{directions}
2575         onramp_right_with_name_directions: Quẹo phải vào đường nhánh %{name} về %{directions}
2576         onramp_right_without_directions: Quẹo phải vào đường nhánh
2577         onramp_right: Quẹo phải vào đường nhánh
2578         endofroad_right_without_exit: Tới cuối đường quẹo phải vào %{name}
2579         merge_right_without_exit: Nhập sang phải vào %{name}
2580         fork_right_without_exit: Tới ngã ba quẹo phải vào %{name}
2581         turn_right_without_exit: Quẹo phải vào %{name}
2582         sharp_right_without_exit: Quẹo gắt bên phải vào %{name}
2583         uturn_without_exit: Quay trở lại vào %{name}
2584         sharp_left_without_exit: Quẹo gắt bên trái vào %{name}
2585         turn_left_without_exit: Quẹo trái vào %{name}
2586         offramp_left: Đi đường nhánh bên trái
2587         offramp_left_with_exit: Đi theo lối ra %{exit} bên trái
2588         offramp_left_with_exit_name: Đi theo lối ra %{exit} bên trái vào %{name}
2589         offramp_left_with_exit_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên trái về %{directions}
2590         offramp_left_with_exit_name_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên trái vào
2591           %{name} về %{directions}
2592         offramp_left_with_name: Đi đường nhánh bên trái vào %{name}
2593         offramp_left_with_directions: Đi đường nhánh bên trái về %{directions}
2594         offramp_left_with_name_directions: Đi đường nhánh bên trái vào %{name} về
2595           %{directions}
2596         onramp_left_without_exit: Quẹo phải vào lối bên trái vào %{name}
2597         onramp_left_with_directions: Quẹo trái vào đường nhánh về %{directions}
2598         onramp_left_with_name_directions: Quẹo trái vào đường nhánh %{name} về %{directions}
2599         onramp_left_without_directions: Quẹo trái vào đường nhánh
2600         onramp_left: Quẹo trái vào đường nhánh
2601         endofroad_left_without_exit: Tới cuối đường quẹo trái vào %{name}
2602         merge_left_without_exit: Nhập sang trái vào %{name}
2603         fork_left_without_exit: Tới ngã ba quẹo trái vào %{name}
2604         slight_left_without_exit: Nghiêng về bên trái vào %{name}
2605         via_point_without_exit: (địa điểm trên đường)
2606         follow_without_exit: Chạy theo %{name}
2607         roundabout_without_exit: Tại bùng binh, đi ra %{name}
2608         leave_roundabout_without_exit: Đi ra khỏi bùng binh – %{name}
2609         stay_roundabout_without_exit: Chạy tiếp xung quanh bùng binh – %{name}
2610         start_without_exit: Bắt đầu đi theo %{name}
2611         destination_without_exit: Tới nơi
2612         against_oneway_without_exit: Chạy ngược chiều trên %{name}
2613         end_oneway_without_exit: Kết thúc khúc một chiều trên %{name}
2614         roundabout_with_exit: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức %{name}
2615         roundabout_with_exit_ordinal: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức
2616           %{name}
2617         exit_roundabout: Đi ra tại đường %{name}
2618         unnamed: không tên
2619         courtesy: Chỉ đường do %{link} cung cấp
2620         exit_counts:
2621           first: nhất
2622           second: "2"
2623           third: "3"
2624           fourth: "4"
2625           fifth: "5"
2626           sixth: "6"
2627           seventh: "7"
2628           eighth: "8"
2629           ninth: "9"
2630           tenth: "10"
2631       time: Thời gian
2632     query:
2633       node: Nốt
2634       way: Lối
2635       relation: Quan hệ
2636       nothing_found: Không tìm thấy yếu tố nào
2637       error: 'Lỗi khi kết nối với %{server}: %{error}'
2638       timeout: Hết thời gian kết nối với %{server}
2639     context:
2640       directions_from: Chỉ đường từ đây
2641       directions_to: Chỉ đường tới đây
2642       add_note: Thêm ghi chú tại đây
2643       show_address: Xem địa chỉ
2644       query_features: Thăm dò yếu tố
2645       centre_map: Tập trung bản đồ tại đây
2646   redactions:
2647     edit:
2648       description: Miêu tả
2649       heading: Sửa đổi dãy ẩn
2650       title: Sửa đổi dãy ẩn
2651     index:
2652       empty: Không có dãy ẩn để xem.
2653       heading: Danh sách dãy ẩn
2654       title: Danh sách dãy ẩn
2655     new:
2656       description: Miêu tả
2657       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
2658       title: Đang ẩn dãy phiên bản
2659     show:
2660       description: 'Miêu tả:'
2661       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
2662       title: Đang xem dãy ẩn
2663       user: 'Người ẩn:'
2664       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
2665       destroy: Xóa dãy ẩn này
2666       confirm: Bạn có chắc không?
2667     create:
2668       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
2669     update:
2670       flash: Các thay đổi đã được lưu.
2671     destroy:
2672       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
2673         trong trước khi xóa dãy ẩn.
2674       flash: Đã xóa dãy ẩn.
2675       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
2676   validations:
2677     leading_whitespace: có khoảng cách thừa đằng trước
2678     trailing_whitespace: có khoảng cách thừa đằng sau
2679     invalid_characters: chứa ký tự không hợp lệ
2680     url_characters: chứa ký tự URL đặc biệt (%{characters})
2681 ...