Merge branch 'master' into openid
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Ninomax
6 vi: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Nội dung
11       diary_entry: 
12         language: Ngôn ngữ
13         latitude: Vĩ độ
14         longitude: Kinh độ
15         title: Tiêu đề
16         user: Người dùng
17       friend: 
18         friend: Người bạn
19         user: Người dùng
20       message: 
21         body: Nội dung
22         recipient: Người nhận
23         sender: Người gửi
24         title: Tiêu đề
25       trace: 
26         description: Miêu tả
27         latitude: Vĩ độ
28         longitude: Kinh độ
29         name: Tên
30         public: Công khai
31         size: Kích cỡ
32         user: Người dùng
33         visible: Thấy được
34       user: 
35         active: Tích cực
36         description: Miêu tả
37         display_name: Tên Hiển thị
38         email: Thư điện tử
39         languages: Ngôn ngữ
40         pass_crypt: Mật khẩu
41     models: 
42       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
43       changeset: Bộ thay đổi
44       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
45       country: Quốc gia
46       diary_comment: Bình luận Nhật ký
47       diary_entry: Mục Nhật ký
48       friend: Người bạn
49       language: Ngôn ngữ
50       message: Thư
51       node: Nốt
52       node_tag: Thẻ Nốt
53       notifier: Trình báo
54       old_node: Nốt Cũ
55       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
56       old_relation: Quan hệ Cũ
57       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
58       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
59       old_way: Lối Cũ
60       old_way_node: Nốt Lối Cũ
61       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
62       relation: Quan hệ
63       relation_member: Thành viên Quan hệ
64       relation_tag: Thẻ Quan hệ
65       session: Phiên
66       trace: Tuyến đường
67       tracepoint: Điểm Tuyến đường
68       tracetag: Thẻ Tuyến đường
69       user: Người dùng
70       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
71       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
72       way: Lối
73       way_node: Nốt Lối
74       way_tag: Thẻ Lối
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
78     setup_user_auth: 
79       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
83       changesetxml: Bộ thay đổi XML
84       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
85       feed: 
86         title: Bộ thay đổi {{id}}
87         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
88       osmchangexml: osmChange XML
89       title: Bộ thay đổi
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
92       bounding_box: "Hộp bao:"
93       box: hộp
94       closed_at: "Lúc Đóng:"
95       created_at: "Lúc Tạo:"
96       has_nodes: 
97         one: "Có {{count}} nốt sau:"
98         other: "Có {{count}} nốt sau:"
99       has_relations: 
100         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
102       has_ways: 
103         one: "Có {{count}} lối sau:"
104         other: "Có {{count}} lối sau:"
105       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
106       show_area_box: Hiện Hộp vùng
107     common_details: 
108       changeset_comment: "Miêu tả:"
109       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
110       edited_by: "Người Sửa đổi:"
111       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
112       version: "Phiên bản:"
113     containing_relation: 
114       entry: Quan hệ {{relation_name}}
115       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
116     map: 
117       deleted: Đã xóa
118       larger: 
119         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
120         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
121         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
122         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
123       loading: Đang tải...
124     navigation: 
125       all: 
126         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
127         next_node_tooltip: Node tiếp theo
128         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
129         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
130         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
131         prev_node_tooltip: Node trước
132         prev_relation_tooltip: Relation trước
133         prev_way_tooltip: Lối trước
134       user: 
135         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
136         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
137         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
138     node: 
139       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
140       download_xml: Tải xuống XML
141       edit: sửa đổi
142       node: Nốt
143       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
144       view_history: xem lịch sử
145     node_details: 
146       coordinates: "Tọa độ:"
147       part_of: "Trực thuộc:"
148     node_history: 
149       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
150       download_xml: Tải xuống XML
151       node_history: Lịch sử Nốt
152       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
153       view_details: xem chi tiết
154     not_found: 
155       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
156       type: 
157         changeset: bộ thay đổi
158         node: nốt
159         relation: quan hệ
160         way: lối
161     paging_nav: 
162       of: trong
163       showing_page: Đang hiện trang
164     relation: 
165       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
166       download_xml: Tải xuống XML
167       relation: Quan hệ
168       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
169       view_history: xem lịch sử
170     relation_details: 
171       members: "Thành viên:"
172       part_of: "Trực thuộc:"
173     relation_history: 
174       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
175       download_xml: Tải xuống XML
176       relation_history: Lịch sử Quan hệ
177       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
178       view_details: xem chi tiết
179     relation_member: 
180       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
181       type: 
182         node: Nốt
183         relation: Quan hệ
184         way: Lối
185     start: 
186       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
187       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
188     start_rjs: 
189       data_frame_title: Dữ liệu
190       data_layer_name: Dữ liệu
191       details: Chi tiết
192       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
193       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
194       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
195       load_data: Tải Dữ liệu
196       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
197       loading: Đang tải...
198       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
199       object_list: 
200         api: Lấy vùng này dùng API
201         back: Liệt kê các đối tượng
202         details: Chi tiết
203         heading: Danh sách đối tượng
204         history: 
205           type: 
206             node: Nốt [[id]]
207             way: Lối [[id]]
208         selected: 
209           type: 
210             node: Nốt [[id]]
211             way: Lối [[id]]
212         type: 
213           node: Nốt
214           way: Lối
215       private_user: người bí mật
216       show_history: Xem Lịch sử
217       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
218       wait: Xin chờ...
219       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
220     tag_details: 
221       tags: "Thẻ:"
222       wiki_link: 
223         key: Trang wiki miêu tả khóa {{key}}
224         tag: Trang wiki miêu tả thẻ {{key}}={{value}}
225       wikipedia_link: Bài {{page}} trên Wikipedia
226     timeout: 
227       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của {{type}} có ID {{id}} quá lâu.
228       type: 
229         changeset: bộ thay đổi
230         node: nốt
231         relation: quan hệ
232         way: lối
233     way: 
234       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
235       download_xml: Tải xuống XML
236       edit: sửa đổi
237       view_history: xem lịch sử
238       way: Lối
239       way_title: "Lối: {{way_name}}"
240     way_details: 
241       also_part_of: 
242         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
243         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
244       nodes: "Nốt:"
245       part_of: "Thuộc về:"
246     way_history: 
247       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
248       download_xml: Tải xuống XML
249       view_details: xem chi tiết
250       way_history: Lịch sử Lối
251       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
252   changeset: 
253     changeset: 
254       anonymous: Vô danh
255       big_area: (lớn)
256       no_comment: (không có)
257       no_edits: (không có thay đổi)
258       show_area_box: hiện hộp vùng
259       still_editing: (đang mở)
260       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
261     changeset_paging_nav: 
262       next: Sau »
263       previous: « Trước
264       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
265     changesets: 
266       area: Vùng
267       comment: Miêu tả
268       id: ID
269       saved_at: Lúc Lưu
270       user: Người dùng
271     list: 
272       description: Những thay đổi gần đây
273       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
274       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
275       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
276       heading: Các bộ thay đổi
277       heading_bbox: Các bộ thay đổi
278       heading_user: Các bộ thay đổi
279       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
280       title: Các bộ thay đổi
281       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
282       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
283       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
284     timeout: 
285       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
286   diary_entry: 
287     diary_comment: 
288       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
289       confirm: Xác nhận
290       hide_link: Ẩn bình luận này
291     diary_entry: 
292       comment_count: 
293         one: 1 bình luận
294         other: "{{count}} bình luận"
295       comment_link: Bình luận về mục này
296       confirm: Xác nhận
297       edit_link: Sửa đổi mục này
298       hide_link: Ẩn mục này
299       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
300       reply_link: Trả lời mục này
301     edit: 
302       body: "Nội dung:"
303       language: "Ngôn ngữ:"
304       latitude: "Vĩ độ:"
305       location: "Vị trí:"
306       longitude: "Kinh độ:"
307       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
308       save_button: Lưu
309       subject: "Tiêu đề:"
310       title: Sửa đổi mục nhật ký
311       use_map_link: sử dụng bản đồ
312     feed: 
313       all: 
314         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
315         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
316       language: 
317         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
318         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
319       user: 
320         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
321         title: Các mục nhật ký của {{user}}
322     list: 
323       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
324       new: Mục Nhật ký Mới
325       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
326       newer_entries: Mục Sau
327       no_entries: Chưa có mục nhật ký
328       older_entries: Mục Trước
329       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
330       title: Các Nhật ký Cá nhân
331       user_title: Nhật ký của {{user}}
332     location: 
333       edit: Sửa
334       location: "Vị trí:"
335       view: Xem
336     new: 
337       title: Mục Nhật ký Mới
338     no_such_entry: 
339       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
340       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
341       title: Mục nhật ký không tồn tại
342     no_such_user: 
343       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
344       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
345       title: Người dùng không tồn tại
346     view: 
347       leave_a_comment: Bình luận
348       login: Đăng nhập
349       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
350       save_button: Lưu
351       title: Nhật ký của {{user}} | {{title}}
352       user_title: Nhật ký của {{user}}
353   export: 
354     start: 
355       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
356       area_to_export: Vùng để Xuất
357       embeddable_html: HTML để Nhúng
358       export_button: Xuất
359       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
360       format: "Định dạng:"
361       format_to_export: Định dạng Xuất
362       image_size: Hình có Kích cỡ
363       latitude: "Vĩ độ:"
364       licence: Giấy phép
365       longitude: "Kinh độ:"
366       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
367       mapnik_image: Hình Mapnik
368       max: tối đa
369       options: Tùy chọn
370       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
371       osmarender_image: Hình Osmarender
372       output: Đầu ra
373       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
374       scale: Tỷ lệ
375       too_large: 
376         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
377         heading: Khu vực Lớn quá
378       zoom: Thu phóng
379     start_rjs: 
380       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
381       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
382       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
383       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
384       export: Xuất
385       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
386       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
387   geocoder: 
388     description: 
389       title: 
390         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
391         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
392         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
393       types: 
394         cities: Thành phố
395         places: Địa điểm
396         towns: Thị xã
397     description_osm_namefinder: 
398       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
399     direction: 
400       east: đông
401       north: bắc
402       north_east: đông bắc
403       north_west: tây bắc
404       south: nam
405       south_east: đông nam
406       south_west: tây nam
407       west: tây
408     distance: 
409       one: khoảng 1 km
410       other: khoảng {{count}} km
411       zero: không tới 1 km
412     results: 
413       more_results: Thêm kết quả
414       no_results: Không tìm thấy kết quả
415     search: 
416       title: 
417         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
418         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
419         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
420         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
421         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
422         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
423         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
424     search_osm_namefinder: 
425       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
426       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
427     search_osm_nominatim: 
428       prefix: 
429         amenity: 
430           airport: Sân bay
431           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
432           atm: Máy Rút tiền Tự động
433           auditorium: Phòng hội họp
434           bank: Ngân hàng
435           bar: Quán Rượu
436           bench: Ghế
437           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
438           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
439           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
440           bus_station: Trạm xe bus
441           cafe: Quán Cà phê
442           car_rental: Chỗ Mướn Xe
443           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
444           car_wash: Tiệm Rửa Xe
445           casino: Sòng bạc
446           cinema: Rạp phim
447           club: Câu lạc bộ
448           college: Trường Cao đẳng
449           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
450           courthouse: Tòa
451           crematorium: Lò Hỏa táng
452           dentist: Nha sĩ
453           doctors: Bác sĩ
454           dormitory: Ký túc xá
455           drinking_water: Vòi Nước uống
456           driving_school: Trường Lái xe
457           embassy: Tòa Đại sứ
458           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
459           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
460           ferry_terminal: Trạm Phà
461           fire_hydrant: Vòi nước Máy
462           fire_station: Trạm Cứu hỏa
463           fountain: Vòi nước
464           fuel: Cây xăng
465           grave_yard: Nghĩa địa
466           gym: Nhà Thể dục
467           health_centre: Trung tâm Y tế
468           hospital: Bệnh viện
469           hotel: Khách sạn
470           ice_cream: Tiệm Kem
471           kindergarten: Tiểu học
472           library: Thư viện
473           market: Chợ
474           marketplace: Chợ phiên
475           nursery: Nhà trẻ
476           office: Văn phòng
477           park: Công viên
478           parking: Chỗ Đậu xe
479           pharmacy: Nhà thuốc
480           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
481           police: Cảnh sát
482           post_box: Hòm thư
483           post_office: Bưu điện
484           preschool: Trường Mầm non
485           prison: Nhà tù
486           pub: Quán rượu
487           public_market: Chợ phiên
488           restaurant: Nhà hàng
489           sauna: Nhà Tắm hơi
490           school: Trường học
491           shop: Tiệm
492           shopping: Tiệm
493           supermarket: Siêu thị
494           taxi: Taxi
495           telephone: Điện thoại Công cộng
496           theatre: Nhà hát
497           toilets: Vệ sinh
498           townhall: Thị sảnh
499           university: Trường Đại học
500           vending_machine: Máy Bán hàng
501           waste_basket: Thùng rác
502           wifi: Điểm Truy cập Không dây
503           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
504         boundary: 
505           administrative: Biên giới Hành chính
506         building: 
507           bunker: Boong ke
508           church: Nhà thờ
509           city_hall: Trụ sở Thành phố
510           commercial: Tòa nhà Thương mại
511           dormitory: Ký túc xá
512           entrance: Cửa vào
513           garage: Ga ra
514           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
515           hotel: Khách sạn
516           house: Nhà ở
517           industrial: Tòa nhà Công nghiệp
518           office: Tòa nhà Văn phòng
519           residential: Nhà ở
520           school: Nhà trường
521           shop: Tiệm
522           stadium: Sân vận động
523           store: Tiệm
524           tower: Tháp
525           train_station: Nhà ga
526           university: Tòa nhà Đại học
527           "yes": Tòa nhà
528         highway: 
529           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
530           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
531           construction: Đường Đang Xây
532           cycleway: Đường Xe đạp
533           distance_marker: Cây số
534           footway: Đường bộ
535           gate: Cổng
536           living_street: Đường Hàng xóm
537           minor: Đường Nhỏ
538           motorway: Đường Cao tốc
539           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
540           motorway_link: Đường Cao tốc
541           path: Lối
542           pedestrian: Đường bộ Lớn
543           platform: Sân ga
544           primary: Đường Chính
545           primary_link: Đường Chính
546           raceway: Đường đua
547           residential: Đường Nhà ở
548           road: Đường
549           secondary: Đường Lớn
550           secondary_link: Đường Lớn
551           service: Đường phụ
552           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
553           steps: Cầu thang
554           stile: Cửa xoay
555           tertiary: Đường Lớn
556           track: Đường mòn
557           trail: Đường mòn
558           trunk: Xa lộ
559           trunk_link: Xa lộ
560           unclassified: Đường Không Phân loại
561           unsurfaced: Đường Không Lát
562         historic: 
563           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
564           battlefield: Chiến trường
565           boundary_stone: Mốc Biên giới
566           building: Tòa nhà
567           castle: Lâu đài
568           church: Nhà thờ
569           house: Nhà ở
570           icon: Thánh tượng
571           manor: Trang viên
572           memorial: Đài Tưởng niệm
573           mine: Mỏ
574           monument: Đài Kỷ niệm
575           museum: Bảo tàng
576           ruins: Tàn tích
577           tower: Tháp
578           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
579           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
580         landuse: 
581           allotments: Khu Vườn Gia đình
582           basin: Lưu vực
583           cemetery: Nghĩa địa
584           commercial: Khu vực Thương mại
585           conservation: Bảo tồn
586           construction: Công trường Xây dựng
587           farm: Trại
588           farmland: Trại
589           farmyard: Sân Trại
590           forest: Rừng Trồng Cây
591           grass: Cỏ
592           industrial: Khu vực Công nghiệp
593           landfill: Nơi Đổ Rác
594           meadow: Đồng cỏ
595           military: Khu vực Quân sự
596           mine: Mỏ
597           mountain: Núi
598           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
599           park: Công viên
600           piste: Đường Trượt tuyết
601           plaza: Quảng trường
602           quarry: Mỏ Đá
603           railway: Đường sắt
604           recreation_ground: Sân chơi
605           reservoir: Bể nước
606           residential: Khu vực Nhà ở
607           retail: Khu vực Buôn bán
608           vineyard: Vườn Nho
609           wetland: Đầm lầy
610           wood: Rừng
611         leisure: 
612           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
613           fishing: Hồ Đánh cá
614           garden: Vườn
615           golf_course: Sân Golf
616           ice_rink: Sân băng
617           marina: Bến tàu
618           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
619           park: Công viên
620           pitch: Bãi Thể thao
621           playground: Sân chơi
622           recreation_ground: Sân Giải trí
623           sports_centre: Trung tâm Thể thao
624           stadium: Sân vận động
625           swimming_pool: Hồ Bơi
626           water_park: Công viên Nước
627         natural: 
628           bay: Vịnh
629           beach: Bãi biển
630           cape: Mũi đất
631           cave_entrance: Cửa vào Hang
632           channel: Eo biển
633           cliff: Vách đá
634           coastline: Bờ biển
635           fjord: Vịnh hẹp
636           geyser: Mạch nước Phun
637           glacier: Sông băng
638           heath: Bãi Hoang
639           hill: Đồi
640           island: Đảo
641           land: Đất
642           marsh: Đầm lầy
643           moor: Truông
644           peak: Đỉnh
645           point: Mũi đất
646           reef: Rạn san hô
647           ridge: Luống đất
648           river: Sông
649           rock: Đá
650           spring: Suối
651           strait: Eo biển
652           tree: Cây
653           valley: Thung lũng
654           volcano: Núi lửa
655           water: Nước
656           wetland: Đầm lầy
657           wetlands: Đầm lầy
658           wood: Rừng
659         place: 
660           airport: Sân bay
661           city: Thành phố
662           country: Quốc gia
663           county: Quận hạt
664           farm: Trại
665           hamlet: Xóm
666           house: Nhà ở
667           houses: Dãy Nhà
668           island: Đảo
669           locality: Địa phương
670           postcode: Mã Bưu điện
671           region: Miền
672           sea: Biển
673           state: Tỉnh bang
674           subdivision: Hàng xóm
675           suburb: Ngoại ô
676           town: Thị xã/trấn
677           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
678           village: Làng
679         railway: 
680           construction: Đường sắt Đang Xây
681           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
682           funicular: Đường sắt Leo núi
683           historic_station: Nhà ga Lịch sử
684           junction: Ga Đầu mối
685           light_rail: Đường sắt nhẹ
686           monorail: Đường Một Ray
687           station: Nhà ga
688           subway: Trạm Xe điện Ngầm
689           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
690           tram: Đường Xe điện
691         shop: 
692           bakery: Tiệm Bánh
693           bicycle: Tiệm Xe đạp
694           books: Tiệm Sách
695           butcher: Tiệm Thịt
696           car: Tiệm Xe hơi
697           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
698           car_repair: Tiệm Sửa Xe
699           carpet: Tiệm Thảm
700           chemist: Nhà thuốc
701           clothes: Tiệm Quần áo
702           computer: Tiệm Máy tính
703           confectionery: Tiệm Kẹo
704           convenience: Tiệm Tập hóa
705           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
706           doityourself: Tiệm Ngũ kim
707           drugstore: Nhà thuốc
708           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
709           fashion: Tiệm Thời trang
710           fish: Tiệm Cá
711           florist: Tiệm Hoa
712           food: Tiệm Thực phẩm
713           grocery: Tiệm Tạp phẩm
714           hairdresser: Tiệm Làm tóc
715           insurance: Bảo hiểm
716           jewelry: Tiệm Kim hoàn
717           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
718           mall: Trung tâm Mua sắm
719           market: Chợ
720           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
721           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
722           music: Tiệm Nhạc
723           newsagent: Tiệm Báo
724           optician: Tiệm Kính mắt
725           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
726           photo: Tiệm Rửa Hình
727           salon: Tiệm Làm tóc
728           shoes: Tiệm Giày
729           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
730           sports: Tiệm Thể thao
731           supermarket: Siêu thị
732           toys: Tiệm Đồ chơi
733           travel_agency: Văn phòng Du lịch
734           video: Tiệm Phim
735         tourism: 
736           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
737           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
738           attraction: Nơi Du lịch
739           bed_and_breakfast: Nhà trọ
740           cabin: Túp lều
741           camp_site: Nơi Cắm trại
742           chalet: Nhà ván
743           hostel: Nhà trọ
744           hotel: Khách sạn
745           information: Thông tin
746           lean_to: Nhà chái
747           motel: Khách sạn Dọc đường
748           museum: Bảo tàng
749           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
750           theme_park: Công viên Giải trí
751           valley: Thung lũng
752           viewpoint: Thắng cảnh
753           zoo: Vườn thú
754         waterway: 
755           canal: Kênh
756           dam: Đập
757           rapids: Thác ghềnh
758           river: Sông
759           riverbank: Bờ sông
760           stream: Dòng suối
761           wadi: Dòng sông Vào mùa
762           waterfall: Thác
763   javascripts: 
764     map: 
765       base: 
766         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
767         mapnik: Mapnik
768         noname: Không tên
769         osmarender: Osmarender
770       overlays: 
771         maplint: Maplint
772     site: 
773       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
774       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
775       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
776       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
777       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
778       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
779   layouts: 
780     copyright: Bản quyền &amp; Giấy phép
781     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
782     donate_link_text: quyên góp
783     edit: Sửa đổi
784     export: Xuất
785     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
786     gps_traces: Tuyến đường GPS
787     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
788     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
789     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
790     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
791     history: Lịch sử
792     home: nhà
793     home_tooltip: Về vị trí nhà
794     inbox: hộp thư ({{count}})
795     inbox_tooltip: 
796       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
797       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
798       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
799     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
800     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
801     intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại {{partners}}.
802     intro_3_partners: wiki
803     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
804     license: 
805       alt: CC BY-SA 2.0
806       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
807     log_in: đăng nhập
808     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
809     logo: 
810       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
811     logout: đăng xuất
812     logout_tooltip: Đăng xuất
813     make_a_donation: 
814       text: Quyên góp
815       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
816     news_blog: Blog Tin tức
817     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
818     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
819     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
820     shop: Tiệm
821     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
822     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
823     sign_up: đăng ký
824     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
825     sotm2010: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2010, The State of the Map (Tình trạng Bản đồ), ngày 9–11 tháng 7 tại Girona, Tây Ban Nha!
826     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
827     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
828     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
829     view: Xem
830     view_tooltip: Xem bản đồ
831     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
832     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
833   license_page: 
834     foreign: 
835       english_link: nguyên bản tiếng Anh
836       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang {{english_original_link}}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
837       title: Thông tin về bản dịch này
838     legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC-BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Google Maps hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC-BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
839     native: 
840       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
841       native_link: bản dịch tiếng Việt
842       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về {{native_link}} của trang này hoặc {{mapping_link}} thay vì đọc mãi.
843       title: Giới thiệu về trang này
844   message: 
845     delete: 
846       deleted: Đã xóa thư
847     inbox: 
848       date: Ngày
849       from: Từ
850       my_inbox: Hộp thư đến
851       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
852       outbox: đã gửi
853       people_mapping_nearby: những người ở gần
854       subject: Tiêu đề
855       title: Hộp thư
856       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
857     mark: 
858       as_read: Thư đã đọc
859       as_unread: Thư chưa đọc
860     message_summary: 
861       delete_button: Xóa
862       read_button: Đánh dấu là đã đọc
863       reply_button: Trả lời
864       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
865     new: 
866       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
867       body: Nội dung
868       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
869       message_sent: Thư đã gửi
870       send_button: Gửi
871       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
872       subject: Tiêu đề
873       title: Gửi thư
874     no_such_message: 
875       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
876       heading: Thư không tồn tại
877       title: Thư không tồn tại
878     no_such_user: 
879       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên đó.
880       heading: Người dùng không tồn tại
881       title: Người dùng không tồn tại
882     outbox: 
883       date: Ngày
884       inbox: thư đến
885       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
886       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
887       outbox: thư đã gửi
888       people_mapping_nearby: những người ở gần
889       subject: Tiêu đề
890       title: Hộp thư đã gửi
891       to: Tới
892       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
893     read: 
894       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
895       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
896       date: Ngày
897       from: Từ
898       reading_your_messages: Đọc thư
899       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
900       reply_button: Trả lời
901       subject: Tiêu đề
902       title: Đọc thư
903       to: Tới
904       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
905       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
906     reply: 
907       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
908     sent_message_summary: 
909       delete_button: Xóa
910   notifier: 
911     diary_comment_notification: 
912       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
913       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
914       hi: Chào {{to_user}},
915       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
916     email_confirm: 
917       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
918     email_confirm_html: 
919       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
920       greeting: Chào bạn,
921       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
922     email_confirm_plain: 
923       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
924       greeting: Chào bạn,
925       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
926       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
927     friend_notification: 
928       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại {{befriendurl}}.
929       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
930       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}}.
931       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
932     gpx_notification: 
933       and_no_tags: và không có thẻ
934       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
935       failure: 
936         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
937         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
938         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
939         more_info_2: "vấn đề này tại:"
940         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
941       greeting: Chào bạn,
942       success: 
943         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
944         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
945       with_description: với miêu tả
946       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
947     lost_password: 
948       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
949     lost_password_html: 
950       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
951       greeting: Chào bạn,
952       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
953     lost_password_plain: 
954       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
955       greeting: Hi,
956       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
957       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
958     message_notification: 
959       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
960       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
961       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
962       hi: Chào {{to_user}},
963       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
964     signup_confirm: 
965       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
966     signup_confirm_html: 
967       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
968       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
969       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
970       greeting: Chào bạn!
971       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
972       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
973       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
974       more_videos_here: thêm video tại đây
975       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
976       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
977       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
978     signup_confirm_plain: 
979       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
980       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
981       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
982       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
983       current_user_2: "tại:"
984       greeting: Chào bạn!
985       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
986       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
987       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
988       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
989       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
990       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
991       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
992       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
993       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
994       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
995   oauth: 
996     oauthorize: 
997       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
998       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
999       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1000       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1001       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1002       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1003       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1004       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1005     revoke: 
1006       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
1007   oauth_clients: 
1008     create: 
1009       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1010     destroy: 
1011       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1012     edit: 
1013       submit: Sửa đổi
1014       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1015     form: 
1016       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1017       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1018       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1019       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1020       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1021       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1022       callback_url: URL Gọi lại
1023       name: Tên
1024       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1025       required: Bắt buộc
1026       support_url: URL Trợ giúp
1027       url: URL Trang chủ Chương trình
1028     index: 
1029       application: Tên Chương trình
1030       issued_at: Lúc Cho phép
1031       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1032       my_apps: Trình khách của Tôi
1033       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1034       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1035       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1036       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1037       revoke: Thu hồi!
1038       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1039     new: 
1040       submit: Đăng ký
1041       title: Đăng ký chương trình mới
1042     not_found: 
1043       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
1044     show: 
1045       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1046       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1047       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1048       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1049       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1050       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1051       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1052       authorize_url: "Cho phép URL:"
1053       edit: Sửa đổi Chi tiết
1054       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1055       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1056       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1057       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1058       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
1059       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1060     update: 
1061       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1062   site: 
1063     edit: 
1064       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1065       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1066       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1067       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
1068       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1069       user_page_link: trang cá nhân
1070     index: 
1071       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1072       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1073       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
1074       license: 
1075         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1076         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
1077         project_name: Dự án OpenStreetMap
1078       permalink: Liên kết Thường trực
1079       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1080     key: 
1081       map_key: Chú giải
1082       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
1083       table: 
1084         entry: 
1085           admin: Biên giới hành chính
1086           allotments: Khu vườn gia đình
1087           apron: 
1088             - Sân đậu máy bay
1089             - nhà ga hành khách
1090           bridge: Đường rắn = cầu
1091           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1092           brownfield: Sân để trống
1093           building: Kiến trúc quan trọng
1094           byway: Đường mòn đa mốt
1095           cable: 
1096             - Đường xe cáp
1097             - ski lift
1098           cemetery: Nghĩa địa
1099           centre: Trung tâm thể thao
1100           commercial: Khu vực thương mại
1101           common: 
1102             - Đất công
1103             - bãi cỏ
1104           construction: Đường đang xây
1105           cycleway: Đường xe đạp
1106           destination: Chỉ giao thông địa phương
1107           farm: Ruộng
1108           footway: Đường đi bộ
1109           forest: Rừng trồng cây
1110           golf: Sân golf
1111           heathland: Vùng cây bụi
1112           industrial: Khu vực công nghiệp
1113           lake: 
1114             - Hồ
1115             - bể nước
1116           military: Khu vực quân sự
1117           motorway: Đường cao tốc
1118           park: Công viên
1119           permissive: Đường cho phép
1120           pitch: Sân thể thao
1121           primary: Đường chính
1122           private: Đường riêng
1123           rail: Đường sắt
1124           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1125           resident: Khu vực nhà ở
1126           retail: Khu vực buôn bán
1127           runway: 
1128             - Đường băng
1129             - đường lăn
1130           school: 
1131             - Trường học
1132             - đại học
1133           secondary: Đường lớn
1134           station: Nhà ga
1135           subway: Đường ngầm
1136           summit: 
1137             - Đỉnh núi
1138             - đồi
1139           tourist: Nơi du lịch
1140           track: Đường mòn
1141           tram: 
1142             - Đường sắt nhẹ
1143             - xe điện
1144           trunk: Xa lộ
1145           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1146           unclassified: Đường không phân loại
1147           unsurfaced: Đường không lát
1148           wood: Rừng
1149         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
1150     search: 
1151       search: Tìm kiếm
1152       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
1153       submit_text: Đi
1154       where_am_i: Tôi ở đâu?
1155       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1156     sidebar: 
1157       close: Đóng
1158       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1159   time: 
1160     formats: 
1161       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1162   trace: 
1163     create: 
1164       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1165       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1166     delete: 
1167       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1168     edit: 
1169       description: "Miêu tả:"
1170       download: tải xuống
1171       edit: sửa đổi
1172       filename: "Tên tập tin:"
1173       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1174       map: bản đồ
1175       owner: "Tác giả:"
1176       points: "Số nốt:"
1177       save_button: Lưu các Thay đổi
1178       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1179       tags: "Thẻ:"
1180       tags_help: dấu phẩy phân cách
1181       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1182       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1183       visibility: "Mức độ truy cập:"
1184       visibility_help: có nghĩa là gì?
1185       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1186     list: 
1187       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1188       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
1189       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
1190       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1191     make_public: 
1192       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1193     no_such_user: 
1194       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1195       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1196       title: Người dùng không tồn tại
1197     offline: 
1198       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1199       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1200     offline_warning: 
1201       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1202     trace: 
1203       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
1204       by: bởi
1205       count_points: "{{count}} nốt"
1206       edit: sửa đổi
1207       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1208       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1209       in: trong
1210       map: bản đồ
1211       more: thêm
1212       pending: CHƯA XỬ
1213       private: RIÊNG
1214       public: CÔNG KHAI
1215       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1216       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1217       view_map: Xem Bản đồ
1218     trace_form: 
1219       description: Miêu tả
1220       help: Trợ giúp
1221       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1222       tags: Thẻ
1223       tags_help: dấu phẩy phân cách
1224       upload_button: Tải lên
1225       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
1226       visibility: "Mức độ truy cập:"
1227       visibility_help: có nghĩa là gì?
1228       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1229     trace_header: 
1230       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1231       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
1232       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1233       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1234     trace_optionals: 
1235       tags: Thẻ
1236     trace_paging_nav: 
1237       next: Sau »
1238       previous: « Trước
1239       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
1240     view: 
1241       delete_track: Xóa tuyến đường này
1242       description: "Miêu tả:"
1243       download: tải xuống
1244       edit: sửa đổi
1245       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1246       filename: "Tên tập tin:"
1247       heading: Xem tuyến đường {{name}}
1248       map: bản đồ
1249       none: Không có
1250       owner: "Tác giả:"
1251       pending: CHƯA XỬ
1252       points: "Số nốt:"
1253       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1254       tags: "Thẻ:"
1255       title: Xem tuyến đường {{name}}
1256       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1257       uploaded: "Lúc tải lên:"
1258       visibility: "Mức độ truy cập:"
1259     visibility: 
1260       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1261       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1262       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1263       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1264   user: 
1265     account: 
1266       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1267       delete image: Xóa hình hiện dùng
1268       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1269       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1270       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1271       home location: "Vị trí Nhà:"
1272       image: "Hình:"
1273       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1274       keep image: Giữ hình hiện dùng
1275       latitude: "Vĩ độ:"
1276       longitude: "Kinh độ:"
1277       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1278       my settings: Tùy chọn
1279       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1280       new image: Thêm hình
1281       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1282       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1283       profile description: "Tự giới thiệu:"
1284       public editing: 
1285         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1286         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1287         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1288         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1289         enabled link text: có nghĩa là gì?
1290         heading: "Sửa đổi công khai:"
1291       public editing note: 
1292         heading: Sửa đổi công khai
1293         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1294       replace image: Thay hình hiện dùng
1295       return to profile: Trở về trang cá nhân
1296       save changes button: Lưu các Thay đổi
1297       title: Chỉnh sửa tài khoản
1298       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1299     confirm: 
1300       button: Xác nhận
1301       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
1302       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1303       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1304       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1305     confirm_email: 
1306       button: Xác nhận
1307       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1308       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1309       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1310       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1311     filter: 
1312       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1313     go_public: 
1314       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1315     list: 
1316       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1317       empty: Không tìm thấy người dùng.
1318       heading: Người dùng
1319       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1320       showing: 
1321         one: Trang {{page}} ({{page}} trên tổng {{page}})
1322         other: Trang {{page}} ({{page}}–{{page}} trên tổng {{page}})
1323       summary: "{{name}} do {{ip_address}} mở ngày {{date}}"
1324       summary_no_ip: "{{name}} mở ngày {{date}}"
1325       title: Người dùng
1326     login: 
1327       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
1328       account suspended: Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.<br />Vui lòng liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.
1329       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1330       create_account: mở tài khoản
1331       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1332       heading: Đăng nhập
1333       login_button: Đăng nhập
1334       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1335       password: "Mật khẩu:"
1336       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
1337       remember: "Nhớ tôi:"
1338       title: Đăng nhập
1339       webmaster: chủ trang
1340     logout: 
1341       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1342       logout_button: Đăng xuất
1343       title: Đăng xuất
1344     lost_password: 
1345       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1346       heading: Quên mất Mật khẩu?
1347       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1348       new password button: Đặt lại mật khẩu
1349       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1350       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1351       title: Quên mất mật khẩu
1352     make_friend: 
1353       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
1354       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
1355       success: "{{name}} mới là người bạn."
1356     new: 
1357       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1358       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1359       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1360       continue: Tiếp tục
1361       display name: "Tên hiển thị:"
1362       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1363       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1364       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1365       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1366       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1367       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1368       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1369       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1370       password: "Mật khẩu:"
1371       title: Mở tài khoản
1372     no_such_user: 
1373       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1374       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1375       title: Người dùng không tồn tại
1376     popup: 
1377       friend: Người bạn
1378       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1379       your location: Vị trí của bạn
1380     remove_friend: 
1381       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
1382       success: "{{name}} không còn là người bạn."
1383     reset_password: 
1384       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1385       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1386       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1387       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
1388       password: "Mật khẩu:"
1389       reset: Đặt lại Mật khẩu
1390       title: Đặt lại mật khẩu
1391     set_home: 
1392       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1393     suspended: 
1394       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1395       heading: Tài khoản bị Cấm
1396       title: Tài khoản bị Cấm
1397       webmaster: chủ trang
1398     terms: 
1399       agree: Chấp nhận
1400       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1401       consider_pd_why: có nghĩa là gì?
1402       decline: Từ chối
1403       heading: Điều kiện đóng góp
1404       legale_names: 
1405         france: Pháp
1406         italy: Ý
1407         rest_of_world: Các nước khác
1408       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1409       press accept button: Xin hãy đọc kỹ thỏa thuận ở dưới và bấm nút Chấp nhận để mở tài khoản.
1410     view: 
1411       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1412       add as friend: thêm là người bạn
1413       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
1414       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1415       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1416       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1417       confirm: Xác nhận
1418       confirm_user: xác nhận người dùng này
1419       create_block: cấm người dùng này
1420       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1421       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1422       delete_user: xóa tài khoản này
1423       description: Miêu tả
1424       diary: nhật ký
1425       edits: đóng góp
1426       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1427       hide_user: ẩn tài khoản này
1428       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
1429       km away: cách {{count}} km
1430       m away: cách {{count}} m
1431       mapper since: "Tham gia:"
1432       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1433       my diary: nhật ký của tôi
1434       my edits: đóng góp của tôi
1435       my settings: tùy chọn
1436       my traces: tuyến đường của tôi
1437       nearby users: Người dùng khác ở gần
1438       new diary entry: mục nhật ký mới
1439       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1440       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1441       oauth settings: Thiết lập OAuth
1442       remove as friend: dời người bạn
1443       role: 
1444         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1445         grant: 
1446           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1447           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1448         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1449         revoke: 
1450           administrator: Rút quyền quản lý viên
1451           moderator: Rút quyền điều hành viên
1452       send message: gửi thư
1453       settings_link_text: tùy chọn
1454       spam score: "Điểm số Spam:"
1455       status: "Trạng thái:"
1456       traces: tuyến đường
1457       unhide_user: hiện tài khoản này
1458       user location: Vị trí của người dùng
1459       your friends: Người bạn của bạn
1460   user_block: 
1461     blocks_by: 
1462       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1463       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1464       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1465     blocks_on: 
1466       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1467       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1468       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1469     create: 
1470       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1471       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1472       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1473     edit: 
1474       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1475       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1476       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1477       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1478       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1479       show: Xem tác vụ cấm này
1480       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1481       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1482     filter: 
1483       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1484       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1485       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1486     helper: 
1487       time_future: Hết hạn {{time}}.
1488       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1489       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1490     index: 
1491       empty: Chưa ai bị cấm.
1492       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1493       title: Người dùng bị cấm
1494     model: 
1495       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1496       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1497     new: 
1498       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1499       heading: Cấm {{name}}
1500       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1501       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1502       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1503       submit: Cấm người dùng
1504       title: Cấm {{name}}
1505       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1506       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1507     not_found: 
1508       back: Trở về trang đầu
1509       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1510     partial: 
1511       confirm: Bạn có chắc không?
1512       creator_name: Người cấm
1513       display_name: Người bị cấm
1514       edit: Sửa đổi
1515       not_revoked: (không bị hủy)
1516       reason: Lý do cấm
1517       revoke: Bỏ cấm!
1518       revoker_name: Người bỏ cấm
1519       show: Hiện
1520       status: Trạng thái
1521     period: "{{count}} giờ"
1522     revoke: 
1523       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1524       flash: Đã bỏ cấm.
1525       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1526       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1527       revoke: Bỏ cấm!
1528       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1529       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1530     show: 
1531       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1532       confirm: Bạn có chắc không?
1533       edit: Sửa đổi
1534       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1535       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1536       reason: "Lý do cấm:"
1537       revoke: Bỏ cấm!
1538       revoker: "Người bỏ cấm:"
1539       show: Hiện
1540       status: Trạng thái
1541       time_future: Hết hạn {{time}}
1542       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1543       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1544     update: 
1545       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1546       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1547   user_role: 
1548     filter: 
1549       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1550       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1551       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1552       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1553     grant: 
1554       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1555       confirm: Xác nhận
1556       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1557       heading: Xác nhận cấp vai trò
1558       title: Xác nhận cấp vai trò
1559     revoke: 
1560       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1561       confirm: Xác nhận
1562       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1563       heading: Xác nhận rút vai trò
1564       title: Xác nhận rút vai trò