Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Dinhxuanduyet
5 # Author: KhangND
6 # Author: Macofe
7 # Author: Minh Nguyen
8 # Author: Nemo bis
9 # Author: Ninomax
10 # Author: Phjtieudoc
11 # Author: Ruila
12 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
13 ---
14 vi:
15   time:
16     formats:
17       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
18       blog: '%d tháng %m năm %Y'
19   activerecord:
20     models:
21       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
22       changeset: Bộ thay đổi
23       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
24       country: Quốc gia
25       diary_comment: Bình luận Nhật ký
26       diary_entry: Mục Nhật ký
27       friend: Người bạn
28       language: Ngôn ngữ
29       message: Thư
30       node: Nốt
31       node_tag: Thẻ Nốt
32       notifier: Trình báo
33       old_node: Nốt Cũ
34       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
35       old_relation: Quan hệ Cũ
36       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
37       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
38       old_way: Lối Cũ
39       old_way_node: Nốt Lối Cũ
40       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
41       relation: Quan hệ
42       relation_member: Thành viên Quan hệ
43       relation_tag: Thẻ Quan hệ
44       session: Phiên
45       trace: Tuyến đường
46       tracepoint: Điểm Tuyến đường
47       tracetag: Thẻ Tuyến đường
48       user: Người dùng
49       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
50       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
51       way: Lối
52       way_node: Nốt Lối
53       way_tag: Thẻ Lối
54     attributes:
55       diary_comment:
56         body: Nội dung
57       diary_entry:
58         user: Người dùng
59         title: Tiêu đề
60         latitude: Vĩ độ
61         longitude: Kinh độ
62         language: Ngôn ngữ
63       friend:
64         user: Người dùng
65         friend: Người bạn
66       trace:
67         user: Người dùng
68         visible: Thấy được
69         name: Tên
70         size: Kích cỡ
71         latitude: Vĩ độ
72         longitude: Kinh độ
73         public: Công khai
74         description: Miêu tả
75       message:
76         sender: Người gửi
77         title: Tiêu đề
78         body: Nội dung
79         recipient: Người nhận
80       user:
81         email: Thư điện tử
82         active: Tích cực
83         display_name: Tên Hiển thị
84         description: Miêu tả
85         languages: Ngôn ngữ
86         pass_crypt: Mật khẩu
87   editor:
88     default: Mặc định (hiện là %{name})
89     potlatch:
90       name: Potlatch 1
91       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
92     id:
93       name: iD
94       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
95     potlatch2:
96       name: Potlatch 2
97       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
98     remote:
99       name: phần điều khiển từ xa
100       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
101   browse:
102     created: Tạo
103     closed: Đóng
104     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
105     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
106     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
107     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
108     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
109     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
110     version: Phiên bản
111     in_changeset: Bộ thay đổi
112     anonymous: vô danh
113     no_comment: (không miêu tả)
114     part_of: Trực thuộc
115     download_xml: Tải về XML
116     view_history: Xem Lịch sử
117     view_details: Xem Chi tiết
118     location: 'Vị trí:'
119     changeset:
120       title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
121       belongs_to: Tác giả
122       node: Các nốt (%{count})
123       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
124       way: Các lối (%{count})
125       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
126       relation: Các quan hệ (%{count})
127       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
128       comment: Bình luận (%{count})
129       hidden_commented_by: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách
130         đây %{when}</abbr>
131       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
132       changesetxml: Bộ thay đổi XML
133       osmchangexml: osmChange XML
134       feed:
135         title: Bộ thay đổi %{id}
136         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
137       join_discussion: Đăng nhập để tham gia thảo luận
138       discussion: Thảo luận
139       still_open: Bộ thay đổi đang mở – có thể thảo luận sau khi bộ thay đổi được
140         đóng.
141     node:
142       title: 'Nốt: %{name}'
143       history_title: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
144     way:
145       title: 'Lối: %{name}'
146       history_title: 'Lịch sử Lối: %{name}'
147       nodes: Các nốt
148       also_part_of:
149         one: trực thuộc lối %{related_ways}
150         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
151     relation:
152       title: 'Quan hệ: %{name}'
153       history_title: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
154       members: Các thành viên
155     relation_member:
156       entry_role: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
157       type:
158         node: Nốt
159         way: Lối
160         relation: Quan hệ
161     containing_relation:
162       entry: Quan hệ %{relation_name}
163       entry_role: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
164     not_found:
165       sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
166       type:
167         node: nốt
168         way: lối
169         relation: quan hệ
170         changeset: bộ thay đổi
171         note: ghi chú
172     timeout:
173       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
174       type:
175         node: nốt
176         way: lối
177         relation: quan hệ
178         changeset: bộ thay đổi
179         note: ghi chú
180     redacted:
181       redaction: Dãy ẩn %{id}
182       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
183         ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
184       type:
185         node: nốt
186         way: lối
187         relation: quan hệ
188     start_rjs:
189       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
190         duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
191         bộ dữ liệu này?
192       load_data: Tải Dữ liệu
193       loading: Đang tải…
194     tag_details:
195       tags: Thẻ
196       wiki_link:
197         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
198         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
199       wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
200       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
201       telephone_link: Gọi %{phone_number}
202     note:
203       title: 'Ghi chú: %{id}'
204       new_note: Ghi chú Mới
205       description: Miêu tả
206       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
207       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
208       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
209       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
210       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
211       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
212       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
213         %{when}</abbr>
214       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
215       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
216         %{when}</abbr>
217       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
218       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
219       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
220       report: Báo cáo ghi chú này
221     query:
222       title: Thăm dò Yếu tố
223       introduction: Nhấn chuột vào bản đồ để tìm những yếu tố lân cận.
224       nearby: Yếu tố lân cận
225       enclosing: Yếu tố bao gồm
226   changesets:
227     changeset_paging_nav:
228       showing_page: Trang %{page}
229       next: Sau »
230       previous: « Trước
231     changeset:
232       anonymous: Vô danh
233       no_edits: (không có thay đổi)
234       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
235     changesets:
236       id: ID
237       saved_at: Lúc Lưu
238       user: Người dùng
239       comment: Miêu tả
240       area: Vùng
241     index:
242       title: Các bộ thay đổi
243       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
244       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
245       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
246       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
247       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
248       empty_user: Người dùng này không có bộ thay đổi nào.
249       no_more: Hết bộ thay đổi.
250       no_more_area: Hết bộ thay đổi trong khu vực này.
251       no_more_user: Hết bộ thay đổi của người dùng này.
252       load_more: Tải tiếp
253     timeout:
254       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
255   changeset_comments:
256     comment:
257       comment: 'Bình luận mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
258       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
259     index:
260       title_all: Thảo luận về bộ thay đổi tại OpenStreetMap
261       title_particular: 'Thảo luận về bộ thay đổi #%{changeset_id} tại OpenStreetMap'
262   diary_entries:
263     new:
264       title: Mục Nhật ký Mới
265       publish_button: Đăng
266     index:
267       title: Các Nhật ký Cá nhân
268       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
269       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
270       user_title: Nhật ký của %{user}
271       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
272       new: Mục Nhật ký Mới
273       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của tôi
274       no_entries: Chưa có mục nhật ký
275       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
276       older_entries: Mục Trước
277       newer_entries: Mục Sau
278     edit:
279       title: Sửa đổi mục nhật ký
280       subject: 'Tiêu đề:'
281       body: 'Nội dung:'
282       language: 'Ngôn ngữ:'
283       location: 'Vị trí:'
284       latitude: 'Vĩ độ:'
285       longitude: 'Kinh độ:'
286       use_map_link: sử dụng bản đồ
287       save_button: Lưu
288       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
289     show:
290       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
291       user_title: Nhật ký của %{user}
292       leave_a_comment: Bình luận
293       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} để bình luận'
294       login: Đăng nhập
295       save_button: Lưu
296     no_such_entry:
297       title: Mục nhật ký không tồn tại
298       heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
299       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin
300         hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
301     diary_entry:
302       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
303       comment_link: Bình luận về mục này
304       reply_link: Trả lời mục này
305       comment_count:
306         zero: Chưa có bình luận
307         other: '%{count} bình luận'
308       edit_link: Sửa đổi mục này
309       hide_link: Ẩn mục này
310       confirm: Xác nhận
311       report: Báo cáo mục này
312     diary_comment:
313       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
314       hide_link: Ẩn bình luận này
315       confirm: Xác nhận
316       report: Báo cáo bình luận này
317     location:
318       location: 'Vị trí:'
319       view: Xem
320       edit: Sửa
321     feed:
322       user:
323         title: Các mục nhật ký của %{user}
324         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
325       language:
326         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
327         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
328       all:
329         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
330         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
331     comments:
332       has_commented_on: '%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau'
333       post: Mục nhật ký
334       when: Lúc đăng
335       comment: Bình luận
336       ago: cách đây %{ago}
337       newer_comments: Các Bình luận Sau
338       older_comments: Các Bình luận Trước
339   geocoder:
340     search:
341       title:
342         latlon: Kết quả <a href="https://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
343         ca_postcode: Kết quả <a href="https://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
344         osm_nominatim: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
345           Nominatim</a>
346         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
347         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
348           Nominatim</a>
349         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
350     search_osm_nominatim:
351       prefix:
352         aerialway:
353           cable_car: Xe Cáp treo Lớn
354           chair_lift: Ghế Cáp treo
355           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
356           gondola: Xe Cáp treo Nhỏ
357           station: Trạm Cáp treo
358         aeroway:
359           aerodrome: Sân bay
360           apron: Sân Đậu Máy bay
361           gate: Cổng
362           hangar: Nhà Máy bay
363           helipad: Sân bay Trực thăng
364           runway: Đường băng
365           taxiway: Đường lăn
366           terminal: Nhà ga Sân bay
367         amenity:
368           animal_shelter: Trạm Bảo vệ Động vật
369           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
370           atm: Máy Rút tiền Tự động
371           bank: Ngân hàng
372           bar: Quán rượu
373           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
374           bench: Ghế
375           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
376           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
377           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
378           boat_rental: Cho thuê Tàu
379           brothel: Nhà chứa
380           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
381           bus_station: Bến Xe buýt
382           cafe: Quán Cà phê
383           car_rental: Chỗ Mướn Xe
384           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
385           car_wash: Tiệm Rửa Xe
386           casino: Sòng bạc
387           charging_station: Trạm Sạc Pin
388           childcare: Nhà Giữ Trẻ
389           cinema: Rạp phim
390           clinic: Phòng khám
391           clock: Đồng hồ
392           college: Trường Cao đẳng
393           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
394           courthouse: Tòa
395           crematorium: Lò Hỏa táng
396           dentist: Nha sĩ
397           doctors: Bác sĩ
398           drinking_water: Vòi Nước uống
399           driving_school: Trường Lái xe
400           embassy: Tòa Đại sứ
401           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
402           ferry_terminal: Trạm Phà
403           fire_station: Trạm Cứu hỏa
404           food_court: Khu Ẩm thực
405           fountain: Vòi nước
406           fuel: Cây xăng
407           gambling: Xe Cáp treo Lớn
408           grave_yard: Nghĩa địa
409           hospital: Bệnh viện
410           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
411           ice_cream: Tiệm Kem
412           kindergarten: Tiểu học
413           library: Thư viện
414           marketplace: Chợ phiên
415           monastery: Nhà tu
416           motorcycle_parking: Chỗ Đậu Xe máy
417           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
418           nursing_home: Viện Dưỡng lão
419           office: Văn phòng
420           parking: Chỗ Đậu xe
421           parking_entrance: Lối vào Bãi đậu xe
422           parking_space: Chỗ Đậu xe
423           pharmacy: Nhà thuốc
424           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
425           police: Cảnh sát
426           post_box: Hòm thư
427           post_office: Bưu điện
428           preschool: Trường Mầm non
429           prison: Nhà tù
430           pub: Quán rượu
431           public_building: Tòa nhà Công cộng
432           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
433           restaurant: Nhà hàng
434           retirement_home: Nhà về hưu
435           sauna: Nhà Tắm hơi
436           school: Trường học
437           shelter: Nơi Trú ẩn
438           shop: Tiệm
439           shower: Vòi tắm
440           social_centre: Hội trường
441           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
442           social_facility: Cơ quan Xã hội
443           studio: Studio
444           swimming_pool: Hồ tắm
445           taxi: Taxi
446           telephone: Điện thoại Công cộng
447           theatre: Nhà hát
448           toilets: Vệ sinh
449           townhall: Thị sảnh
450           university: Trường Đại học
451           vending_machine: Máy Bán hàng
452           veterinary: Phẫu thuật Thú y
453           village_hall: Trụ sở Làng
454           waste_basket: Thùng rác
455           waste_disposal: Thùng rác
456           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
457         boundary:
458           administrative: Biên giới Hành chính
459           census: Biên giới Điều tra Dân số
460           national_park: Vườn quốc gia
461           protected_area: Khu bảo tồn
462         bridge:
463           aqueduct: Cống nước
464           suspension: Cầu Treo
465           swing: Cầu Quay
466           viaduct: Cầu Cạn
467           "yes": Cầu
468         building:
469           "yes": Tòa nhà
470         craft:
471           brewery: Nhà máy Bia
472           carpenter: Thợ Đóng Đồ Gỗ
473           electrician: Thợ Lắp điện
474           gardener: Thợ Làm vườn
475           painter: Thợ Sơn
476           photographer: Nhà Chụp hình
477           plumber: Thợ Sửa Ống nước
478           shoemaker: Thợ Đóng giày
479           tailor: Tiệm May
480           "yes": Doanh nghiệp Thủ công
481         emergency:
482           ambulance_station: Trạm Xe cứu thương
483           defibrillator: Máy Khử Rung Tim
484           landing_site: Nơi Hạ cánh Khẩn cấp
485           phone: Điện thoại Khẩn cấp
486           "yes": Khẩn cấp
487         highway:
488           abandoned: Đường Bỏ hoang
489           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
490           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
491           bus_stop: Trạm Xe buýt
492           construction: Đường Đang Xây
493           corridor: Hành lang
494           cycleway: Đường Xe đạp
495           elevator: Thang máy
496           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
497           footway: Đường Đi bộ
498           ford: Khúc Sông Cạn
499           give_way: Bảng Nhường đường
500           living_street: Đường Hàng xóm
501           milestone: Mốc
502           motorway: Đường Cao tốc
503           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
504           motorway_link: Đường Cao tốc
505           passing_place: Nơi Vượt qua
506           path: Lối
507           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
508           platform: Sân ga
509           primary: Đường Chính
510           primary_link: Đường Chính
511           proposed: Đường được Đề nghị
512           raceway: Đường đua
513           residential: Ngõ Dân cư
514           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
515           road: Đường
516           secondary: Đường Lớn
517           secondary_link: Đường Lớn
518           service: Ngách
519           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
520           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
521           steps: Cầu thang
522           stop: Bảng Dừng lại
523           street_lamp: Đèn Đường phố
524           tertiary: Phố
525           tertiary_link: Phố
526           track: Đường mòn
527           traffic_signals: Đèn Giao thông
528           trail: Đường mòn
529           trunk: Xa lộ
530           trunk_link: Xa lộ
531           unclassified: Ngõ
532           "yes": Đường
533         historic:
534           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
535           battlefield: Chiến trường
536           boundary_stone: Mốc Biên giới
537           building: Tòa nhà Lịch sử
538           bunker: Boong ke
539           castle: Lâu đài
540           church: Nhà thờ
541           city_gate: Cổng Thành phố
542           citywalls: Tường Thành phố
543           fort: Pháo đài
544           heritage: Nơi Di sản
545           house: Nhà ở
546           icon: Thánh tượng
547           manor: Trang viên
548           memorial: Vật Tưởng niệm
549           mine: Mỏ
550           mine_shaft: Hầm Mỏ
551           monument: Công trình Tưởng niệm
552           roman_road: Đường La Mã
553           ruins: Tàn tích
554           stone: Đá
555           tomb: Mộ
556           tower: Tháp
557           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
558           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
559           wreck: Xác Tàu Đắm
560           "yes": Nơi Lịch sử
561         junction:
562           "yes": Giao lộ
563         landuse:
564           allotments: Khu Vườn Gia đình
565           basin: Lưu vực
566           brownfield: Cánh đồng Nâu
567           cemetery: Nghĩa địa
568           commercial: Khu vực Thương mại
569           conservation: Bảo tồn
570           construction: Công trường Xây dựng
571           farm: Trại
572           farmland: Trại
573           farmyard: Sân Trại
574           forest: Rừng Trồng Cây
575           garages: Ga ra
576           grass: Cỏ
577           greenfield: Cánh đồng Xanh
578           industrial: Khu vực Công nghiệp
579           landfill: Nơi Đổ Rác
580           meadow: Đồng cỏ
581           military: Khu vực Quân sự
582           mine: Mỏ
583           orchard: Vườn Cây
584           quarry: Mỏ Đá
585           railway: Đường sắt
586           recreation_ground: Sân Giải trí
587           reservoir: Bể nước
588           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
589           residential: Khu vực Nhà ở
590           retail: Khu vực Buôn bán
591           road: Đất của con Đường
592           village_green: Sân Làng
593           vineyard: Vườn Nho
594           "yes": Sử dụng đất
595         leisure:
596           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
597           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
598           common: Đất Công
599           dog_park: Công viên Chó
600           fishing: Hồ Đánh cá
601           fitness_centre: Trung tâm Thể dục
602           fitness_station: Trạm Thể dục
603           garden: Vườn
604           golf_course: Sân Golf
605           horse_riding: Cưỡi Ngựa
606           ice_rink: Sân băng
607           marina: Bến tàu
608           miniature_golf: Golf Nhỏ
609           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
610           park: Công viên
611           pitch: Sân cỏ
612           playground: Sân chơi
613           recreation_ground: Sân Giải trí
614           resort: Khu Nghỉ mát
615           sauna: Nhà Tắm hơi
616           slipway: Bến tàu
617           sports_centre: Trung tâm Thể thao
618           stadium: Sân vận động
619           swimming_pool: Hồ Bơi
620           track: Đường Chạy
621           water_park: Công viên Nước
622           "yes": Giải trí
623         man_made:
624           beehive: Tổ ong
625           bridge: Cầu
626           bunker_silo: Boong ke
627           chimney: Ống khói
628           crane: Cần cẩu
629           flagpole: Cột cờ
630           gasometer: Máy Đo Khí
631           kiln: Lò
632           lighthouse: Hải đăng
633           mast: Cột
634           mine: Mỏ
635           mineshaft: Hầm Mỏ
636           pier: Cầu tàu
637           pipeline: Ống dẫn
638           silo: Xi lô
639           tower: Tháp
640           wastewater_plant: Nhà máy Nước thải
641           water_tower: Tháp nước
642           water_well: Giếng
643           water_works: Nhà máy Nước
644           works: Nhà máy
645           "yes": Nhân tạo
646         military:
647           airfield: Sân bay Không quân
648           barracks: Trại Lính
649           bunker: Boong ke
650           "yes": Quân sự
651         mountain_pass:
652           "yes": Đèo
653         natural:
654           bay: Vịnh
655           beach: Bãi biển
656           cape: Mũi đất
657           cave_entrance: Cửa vào Hang
658           cliff: Vách đá
659           crater: Miệng Núi
660           dune: Cồn cát
661           fell: Đồi Cằn cỗi
662           fjord: Vịnh hẹp
663           forest: Rừng
664           geyser: Mạch nước Phun
665           glacier: Sông băng
666           grassland: Đồng cỏ
667           heath: Bãi Hoang
668           hill: Đồi
669           island: Đảo
670           land: Đất
671           marsh: Đầm lầy
672           moor: Truông
673           mud: Bùn
674           peak: Đỉnh
675           point: Mũi đất
676           reef: Rạn san hô
677           ridge: Luống đất
678           rock: Đá
679           saddle: Đèo
680           sand: Cát
681           scree: Sườn Núi Đá
682           scrub: Đất Bụi rậm
683           spring: Suối
684           stone: Đá
685           strait: Eo biển
686           tree: Cây
687           valley: Thung lũng
688           volcano: Núi lửa
689           water: Nước
690           wetland: Đầm lầy
691           wood: Rừng
692         office:
693           accountant: Kế toán viên
694           administrative: Công sở
695           architect: Kiến trúc sư
696           association: Hiệp hội
697           company: Công ty
698           educational_institution: Học viện
699           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
700           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
701           government: Văn phòng Chính phủ
702           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
703           it: Văn phòng CNTT
704           lawyer: Luật sư
705           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
706           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
707           travel_agent: Văn phòng Du lịch
708           "yes": Văn phòng
709         place:
710           allotments: Khu Vườn Gia đình
711           city: Thành phố
712           country: Quốc gia
713           county: Quận hạt
714           farm: Trại
715           hamlet: Xóm
716           house: Nhà ở
717           houses: Dãy Nhà
718           island: Đảo
719           islet: Đảo Nhỏ
720           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
721           locality: Địa phương
722           municipality: Đô thị
723           neighbourhood: Hàng xóm
724           postcode: Mã Bưu chính
725           region: Miền
726           sea: Biển
727           square: Quảng trường
728           state: Tỉnh bang
729           subdivision: Hàng xóm
730           suburb: Ngoại ô
731           town: Thị xã/trấn
732           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
733           village: Làng
734           "yes": Nơi
735         railway:
736           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
737           construction: Đường sắt Đang Xây
738           disused: Đường sắt Không hoạt động
739           funicular: Đường sắt Leo núi
740           halt: Ga Xép
741           junction: Ga Đầu mối
742           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
743           light_rail: Đường sắt Nhẹ
744           miniature: Đường sắt Nhỏ
745           monorail: Đường sắt Một ray
746           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
747           platform: Ke ga
748           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
749           proposed: Đường sắt được Đề nghị
750           spur: Đường sắt Phụ
751           station: Nhà ga
752           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
753           subway: Đường ngầm
754           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
755           switch: Ghi Đường sắt
756           tram: Đường Xe điện
757           tram_stop: Ga Xép Điện
758         shop:
759           alcohol: Tiệm Rượu
760           antiques: Tiệm Đồ cổ
761           art: Tiệm Nghệ phẩm
762           bakery: Tiệm Bánh
763           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
764           beverages: Tiệm Đồ uống
765           bicycle: Tiệm Xe đạp
766           books: Tiệm Sách
767           boutique: Tiệm Thời trang
768           butcher: Hàng Thịt
769           car: Tiệm Xe hơi
770           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
771           car_repair: Tiệm Sửa Xe
772           carpet: Tiệm Thảm
773           charity: Cửa hàng Từ thiện
774           chemist: Tiệm Dược phẩm
775           clothes: Tiệm Quần áo
776           computer: Tiệm Máy tính
777           confectionery: Tiệm Kẹo
778           convenience: Tiệm Tiện lợi
779           copyshop: Tiệm In ấn
780           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
781           deli: Deli
782           department_store: Cửa hàng Bách hóa
783           discount: Cửa hàng Giảm giá
784           doityourself: Tiệm Ngũ kim
785           dry_cleaning: Hấp tẩy
786           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
787           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
788           farm: Tiệm Nông cụ
789           fashion: Tiệm Thời trang
790           fish: Tiệm Cá
791           florist: Tiệm Hoa
792           food: Tiệm Thực phẩm
793           funeral_directors: Nhà tang lễ
794           furniture: Tiệm Đồ đạc
795           gallery: Thư viện Ảnh
796           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
797           general: Tiệm Đồ
798           gift: Tiệm Quà tặng
799           greengrocer: Tiệm Rau quả
800           grocery: Tiệm Tạp phẩm
801           hairdresser: Tiệm Làm tóc
802           hardware: Tiệm Ngũ kim
803           hifi: Cửa hàng Hi-fi
804           jewelry: Tiệm Kim hoàn
805           kiosk: Quán
806           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
807           lottery: Xổ số
808           mall: Trung tâm Mua sắm
809           market: Chợ
810           massage: Xoa bóp
811           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
812           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
813           music: Tiệm Nhạc
814           newsagent: Tiệm Báo
815           optician: Tiệm Kính mắt
816           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
817           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
818           paint: Tiệm Sơn
819           pet: Tiệm Vật nuôi
820           pharmacy: Nhà thuốc
821           photo: Tiệm Rửa Hình
822           seafood: Đổ biển
823           second_hand: Tiệm Mua lại
824           shoes: Tiệm Giày
825           sports: Tiệm Thể thao
826           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
827           supermarket: Siêu thị
828           tailor: Tiệm May
829           ticket: Tiệm Vé
830           tobacco: Tiệm Thuốc lá
831           toys: Tiệm Đồ chơi
832           travel_agency: Văn phòng Du lịch
833           tyres: Tiệm Lốp xe
834           vacant: Tiệm Đóng cửa
835           video: Tiệm Phim
836           wine: Tiệm Rượu
837           "yes": Tiệm
838         tourism:
839           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
840           apartment: Khu chung cư
841           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
842           attraction: Nơi Du lịch
843           bed_and_breakfast: Nhà trọ
844           cabin: Túp lều
845           camp_site: Nơi Cắm trại
846           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
847           chalet: Nhà ván
848           gallery: Phòng Tranh
849           guest_house: Nhà khách
850           hostel: Nhà trọ
851           hotel: Khách sạn
852           information: Thông tin
853           motel: Khách sạn Dọc đường
854           museum: Bảo tàng
855           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
856           theme_park: Công viên Giải trí
857           viewpoint: Thắng cảnh
858           zoo: Vườn thú
859         tunnel:
860           culvert: Cống
861           "yes": Đường hầm
862         waterway:
863           artificial: Dòng nước Nhân tạo
864           boatyard: Bãi Thuyền
865           canal: Kênh
866           dam: Đập
867           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
868           ditch: Mương
869           dock: Vũng tàu
870           drain: Cống
871           lock: Âu tàu
872           lock_gate: Âu tàu
873           mooring: Cột neo tàu
874           rapids: Thác ghềnh
875           river: Sông
876           stream: Dòng suối
877           wadi: Dòng sông Vào mùa
878           waterfall: Thác
879           weir: Đập Tràn
880           "yes": Đường thủy
881       admin_levels:
882         level2: Biên giới Quốc gia
883         level4: Biên giới Tỉnh bang
884         level5: Biên giới Miền
885         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
886         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
887         level9: Biên giới Làng
888         level10: Biên giới Khu phố
889     description:
890       title:
891         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
892           Nominatim</a>
893         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
894       types:
895         cities: Thành phố
896         towns: Thị xã
897         places: Địa điểm
898     results:
899       no_results: Không tìm thấy kết quả
900       more_results: Thêm kết quả
901   issues:
902     index:
903       title: Vấn đề
904       select_status: Chọn Trạng thái
905       select_type: Chọn Loại
906       select_last_updated_by: Chọn Người Cập nhật Cuối cùng
907       reported_user: Người dùng Báo cáo
908       not_updated: Không được Cập nhật
909       search: Tìm kiếm
910       search_guidance: 'Tìm kiếm Vấn đề:'
911       user_not_found: Người dùng không tồn tại
912       issues_not_found: Không tìm thấy vấn đề
913       status: Trạng thái
914       reports: Báo cáo
915       last_updated: Lần Cập nhật Cuối
916       last_updated_time_html: <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
917       last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
918         bởi %{user}
919       link_to_reports: Xem Báo cáo
920       reports_count:
921         one: 1 Báo cáo
922         other: '%{count} Báo cáo'
923       reported_item: Mục Báo cáo
924       states:
925         ignored: Bỏ qua
926         open: Mở
927         resolved: Giải quyết
928     update:
929       new_report: Lời báo cáo của bạn đã được gửi thành công
930       successful_update: Lời báo cáo của bạn đã được cập nhật thành công
931       provide_details: Vui lòng cung cấp các chi tiết được yêu cầu
932     show:
933       title: 'Vấn đề %{status} #%{issue_id}'
934       reports:
935         zero: Không có báo cáo
936         one: 1 báo cáo
937         other: '%{count} báo cáo'
938       report_created_at: Báo cáo lần đầu tiên vào %{datetime}
939       last_resolved_at: Giải quyết lần cuối cùng vào %{datetime}
940       last_updated_at: Cập nhật lần cuối cùng vào %{datetime} bởi %{displayname}
941       resolve: Giải quyết
942       ignore: Bỏ qua
943       reopen: Mở lại
944       reports_of_this_issue: Báo cáo về Vấn đề này
945       read_reports: Báo cáo Đã đọc
946       new_reports: Báo cáo Mới
947       other_issues_against_this_user: Vấn đề khác do người dùng này gây ra
948       no_other_issues: Không có vấn đề khác do người dùng ngày gây ra.
949       comments_on_this_issue: Bình luận về vấn đề này
950     resolve:
951       resolved: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Giải quyết”
952     ignore:
953       ignored: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Bỏ qua”
954     reopen:
955       reopened: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Mở”
956     comments:
957       created_at: Vào %{datetime}
958       reassign_param: Chỉ định lại Vấn đề?
959     reports:
960       updated_at: Vào %{datetime}
961       reported_by_html: Báo cáo là %{category} bởi %{user}
962     helper:
963       reportable_title:
964         diary_comment: '%{entry_title}, bình luận #%{comment_id}'
965         note: 'Ghi chú #%{note_id}'
966   issue_comments:
967     create:
968       comment_created: Bình luận của bạn đã được tạo ra thành công
969   reports:
970     new:
971       title_html: Báo cáo %{link}
972       missing_params: Không thể tạo báo cáo mới
973       details: Vui lòng cung cấp thêm chi tiết về vấn đề (yêu cầu).
974       select: 'Chọn lý do bạn báo cáo vấn đề này:'
975       disclaimer:
976         intro: 'Trước khi bạn gửi báo cáo cho nhóm điều hành viên, xin hãy chắc chắn:'
977         not_just_mistake: Bạn chắc chắn rằng vấn đề không chỉ là vụ nhầm lẫn
978         unable_to_fix: Bạn không thể giải quyết vấn đề một mình hoặc với sự giúp đỡ
979           của những người khác trong cộng đồng
980         resolve_with_user: Bạn đã cố gắng giải quyết vấn đề với người dùng gây vấn
981           đề nhưng không thành công
982       categories:
983         diary_entry:
984           spam_label: Mục nhật ký này là hoặc chứa rác (spam)
985           offensive_label: Mục nhật ký này tục tĩu hoặc xúc phạm
986           threat_label: Mục nhật ký này đe họa người nào đó
987           other_label: Khác
988         diary_comment:
989           spam_label: Bình luận nhật ký này là hoặc chứa rác (spam)
990           offensive_label: Bình luận nhật ký này tục tĩu hoặc xúc phạm
991           threat_label: Bình luận nhật ký này hăm họa người nào đó
992           other_label: Khác
993         user:
994           spam_label: Trang cá nhân này là hoặc chứa rác (spam)
995           offensive_label: Trang cá nhân này tục tĩu hoặc xúc phạm
996           threat_label: Trang cá nhân này đe dọa người nào đó
997           vandal_label: Người dùng này phá hoại
998           other_label: Khác
999         note:
1000           spam_label: Ghi chú này là rác (spam)
1001           personal_label: Ghi chú này chứa thông tin cá nhân
1002           abusive_label: Ghi chú này đe dọa
1003           other_label: Khác
1004     create:
1005       successful_report: Lời báo cáo của bạn đã được gửi thành công
1006       provide_details: Vui lòng cung cấp các chi tiết được yêu cầu
1007   layouts:
1008     logo:
1009       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
1010     home: Về Vị trí Nhà ở
1011     logout: Đăng xuất
1012     log_in: Đăng nhập
1013     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
1014     sign_up: Mở Tài khoản
1015     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1016     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
1017     edit: Sửa đổi
1018     history: Lịch sử
1019     export: Xuất
1020     issues: Vấn đề
1021     data: Dữ liệu
1022     export_data: Xuất Dữ liệu
1023     gps_traces: Tuyến GPS
1024     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
1025     user_diaries: Nhật ký
1026     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
1027     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
1028     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
1029     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
1030     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
1031       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
1032     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
1033     partners_ucl: UCL
1034     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1035     partners_partners: các công ty bảo trợ
1036     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
1037       hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1038     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
1039       lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1040     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
1041     help: Trợ giúp
1042     about: Giới thiệu
1043     copyright: Bản quyền
1044     community: Cộng đồng
1045     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
1046     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
1047     foundation: Quỹ OpenStreetMap
1048     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
1049     make_a_donation:
1050       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
1051       text: Quyên góp
1052     learn_more: Tìm hiểu Thêm
1053     more: Thêm
1054   notifier:
1055     diary_comment_notification:
1056       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký'
1057       hi: Chào %{to_user},
1058       header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây tại OpenStreetMap
1059         với tiêu đề %{subject}:'
1060       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
1061         hoặc trả lời tại %{replyurl}
1062     message_notification:
1063       hi: Chào %{to_user},
1064       header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
1065       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời
1066         tại %{replyurl}
1067     friend_notification:
1068       hi: Chào %{to_user},
1069       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
1070       had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
1071       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1072       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1073     gpx_notification:
1074       greeting: Chào bạn,
1075       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1076       with_description: với miêu tả
1077       and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
1078       and_no_tags: và không có thẻ
1079       failure:
1080         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
1081         failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
1082         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1083         more_info_2: 'vấn đề này tại:'
1084         import_failures_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=vi
1085       success:
1086         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
1087         loaded_successfully: |-
1088           %{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số
1089           %{possible_points} điểm.
1090     signup_confirm:
1091       subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
1092       greeting: Chào bạn!
1093       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1094       confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
1095         Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
1096         bạn:'
1097       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
1098         thông tin về cách bắt đầu.
1099     email_confirm:
1100       subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
1101     email_confirm_plain:
1102       greeting: Chào bạn,
1103       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1104         thành %{new_address}.
1105       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1106         để xác nhận thay đổi này.
1107     email_confirm_html:
1108       greeting: Chào bạn,
1109       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1110         thành %{new_address}.
1111       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1112         để xác nhận thay đổi này.
1113     lost_password:
1114       subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
1115     lost_password_plain:
1116       greeting: Chào bạn,
1117       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1118         có địa chỉ thư điện tử này.
1119       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1120         để đặt lại mật khẩu.
1121     lost_password_html:
1122       greeting: Chào bạn,
1123       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1124         có địa chỉ thư điện tử này.
1125       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1126         để đặt lại mật khẩu.
1127     note_comment_notification:
1128       anonymous: Người dùng vô danh
1129       greeting: Chào bạn,
1130       commented:
1131         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
1132           bạn'
1133         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
1134           mà bạn đang quan tâm'
1135         your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
1136           %{place}.'
1137         commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
1138           bản đồ gần %{place}.'
1139       closed:
1140         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
1141         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
1142           bạn đang quan tâm'
1143         your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1144         commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
1145           ghi chú gần %{place}.'
1146       reopened:
1147         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
1148         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
1149           đang quan tâm'
1150         your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1151         commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
1152           chú gần %{place}.'
1153       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1154     changeset_comment_notification:
1155       hi: Chào %{to_user},
1156       greeting: Chào bạn,
1157       commented:
1158         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1159           của bạn'
1160         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1161           mà bạn đang quan tâm'
1162         your_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi do bạn lưu vào
1163           %{time}'
1164         commented_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi mà bạn
1165           đang theo dõi do %{changeset_author} lưu vào %{time}'
1166         partial_changeset_with_comment: với lời bình luận “%{changeset_comment}”
1167         partial_changeset_without_comment: không có lời bình luận
1168       details: Xem chi tiết về bộ thay đổi tại %{url}.
1169       unsubscribe: Để ngừng nhận các thông báo về bộ thay đổi này, mở %{url} và bấm
1170         “Không theo dõi”.
1171   messages:
1172     inbox:
1173       title: Hộp thư
1174       my_inbox: Hộp thư đến
1175       outbox: đã gửi
1176       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1177       new_messages: '%{count} thư mới'
1178       old_messages: '%{count} thư cũ'
1179       from: Từ
1180       subject: Tiêu đề
1181       date: Ngày
1182       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1183       people_mapping_nearby: những người ở gần
1184     message_summary:
1185       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1186       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1187       reply_button: Trả lời
1188       destroy_button: Xóa
1189     new:
1190       title: Gửi thư
1191       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1192       subject: Tiêu đề
1193       body: Nội dung
1194       send_button: Gửi
1195       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1196     create:
1197       message_sent: Thư đã gửi
1198       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
1199         tục gửi thư.
1200     no_such_message:
1201       title: Thư không tồn tại
1202       heading: Thư không tồn tại
1203       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1204     outbox:
1205       title: Hộp thư đã gửi
1206       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1207       inbox: thư đến
1208       outbox: thư đã gửi
1209       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1210       to: Tới
1211       subject: Tiêu đề
1212       date: Ngày
1213       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1214       people_mapping_nearby: những người ở gần
1215     reply:
1216       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
1217         lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1218         xác để trả lời.
1219     show:
1220       title: Đọc thư
1221       from: Từ
1222       subject: Tiêu đề
1223       date: Ngày
1224       reply_button: Trả lời
1225       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1226       destroy_button: Xóa
1227       back: Quay lại
1228       to: Tới
1229       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
1230         một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1231         xác để đọc nó.
1232     sent_message_summary:
1233       destroy_button: Xóa
1234     mark:
1235       as_read: Thư đã đọc
1236       as_unread: Thư chưa đọc
1237     destroy:
1238       destroyed: Đã xóa thư
1239   site:
1240     about:
1241       next: Tiếp
1242       copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
1243       used_by: '%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng ngàn trang Web, ứng dụng
1244         di động, và thiết bị phần cứng'
1245       lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và
1246         bảo quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ
1247         ở khắp thế giới.
1248       local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
1249       local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
1250         người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
1251         đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
1252       community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
1253       community_driven_html: |-
1254         Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
1255         Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
1256         Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc <a href='https://blog.openstreetmap.org'>Blog OpenStreetMap</a>, các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
1257         <a href='https://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='https://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
1258       open_data_title: Dữ liệu Mở
1259       open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng
1260         nó cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người
1261         đóng góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên
1262         dữ liệu theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết
1263         quả dưới cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
1264         Bản quyền và Giấy phép</a>.'
1265       legal_title: Pháp luật
1266       legal_html: |-
1267         Trang Web này và nhiều dịch vụ có liên quan được hoạt động chính thức bởi <a href='https://osmfoundation.org/?uselang=vi'>Quỹ OpenStreetMap</a> (OSMF) thay mặt cho cộng đồng. Việc sử dụng các dịch vụ do OSMF hoạt động phải tuân theo <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy?uselang=vi">các Quy định Sử dụng Hợp lý</a> và <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi">Quy định về Quyền Riêng tư</a> của chúng tôi.
1268         <br>
1269         Xin vui lòng <a href='https://osmfoundation.org/Contact?uselang=vi'>liên lạc với OSMF</a> nếu bạn có thắc mắc về giấy phép, bản quyền, hoặc thắc mắc khác về pháp luật.
1270         <br>
1271         OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều là <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OSM</a>.
1272       partners_title: Nhà bảo trợ
1273     copyright:
1274       foreign:
1275         title: Thông tin về bản dịch này
1276         text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
1277           trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1278         english_link: nguyên bản tiếng Anh
1279       native:
1280         title: Giới thiệu về trang này
1281         text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của
1282           trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1283         native_link: bản dịch tiếng Việt
1284         mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1285       legal_babble:
1286         title_html: Bản quyền và Giấy phép
1287         intro_1_html: |-
1288           OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
1289           href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
1290           Commons</a> (ODbL) bởi <a href="https://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
1291         intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
1292           phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
1293           và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
1294           các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng
1295           giấy phép. <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp
1296           lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1297         intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành
1298           theo giấy phép <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
1299           \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1300         credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1301         credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người
1302           đóng góp vào OpenStreetMap”.
1303         credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
1304           Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ
1305           của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA.
1306           Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">trang
1307           bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
1308           muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt
1309           liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện
1310           không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi
1311           gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
1312           trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
1313           creativecommons.org.
1314         credit_3_html: |-
1315           Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
1316           Ví dụ:
1317         attribution_example:
1318           alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1319           title: Ví dụ ghi công
1320         more_title_html: Tìm hiểu thêm
1321         more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và
1322           cách ghi công chúng tôi tại <a href="https://osmfoundation.org/Licence">trang
1323           giấy phép Quỹ OSM</a>.
1324         more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
1325           thể cung cấp API miễn phí cho bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">Quy
1326           định Sử dụng API</a>, <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">Quy
1327           định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">Quy
1328           định Sử dụng Nominatim</a>.
1329         contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1330         contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá
1331           nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát
1332           quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
1333         contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="https://data.wien.gv.at/">Bang
1334           Viên</a> (theo <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
1335           BY</a>), <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
1336           Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="https://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
1337           sửa đổi CC BY Áo</a>).'
1338         contributors_au_html: '<strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa
1339           trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.'
1340         contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
1341           GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và
1342           StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
1343         contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
1344           liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập
1345           hợp dữ liệu khác theo \n<a href=\"https://www.maanmittauslaitos.fi/en/opendata-licence-version1\">Giấy
1346           phép dữ liệu mở NLS</a>."
1347         contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
1348           (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
1349         contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND
1350           (<a href="https://www.and.com">www.and.com</a>)'
1351         contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1352           từ <a href="https://data.linz.govt.nz/">Dịch vụ Dữ liệu LINZ</a> và được
1353           phát hành theo giấy phép <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.vi">CC
1354           BY 4.0</a>.'
1355         contributors_si_html: "<strong>Slovenia</strong>: Bao gồm dữ liệu từ \n<a
1356           href=\"http://www.gu.gov.si/en/\">Cơ quan Khảo sát và Bản đồ</a> và\n<a
1357           href=\"http://www.mkgp.gov.si/en/\">Cục Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Thức
1358           ăn</a>\n(thông tin công cộng của Slovenia)."
1359         contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
1360           cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
1361           lưu.'
1362         contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
1363           Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12.'
1364         contributors_footer_1_html: |-
1365           Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
1366           href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
1367         contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
1368           ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
1369           chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
1370         infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1371         infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
1372           bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
1373           các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1374         infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
1375           vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
1376           xin vui lòng tham khảo <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
1377           trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang
1378           khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1379         trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Nhãn hiệu
1380         trademarks_1_html: OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map
1381           đều là nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OpenStreetMap. Nếu bạn có thắc mắc về cách
1382           sử dụng các nhãn hiệu này, xin vui lòng tham khảo <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy?uselang=vi">Quy
1383           định về nhãn hiệu</a> của chúng tôi.
1384     index:
1385       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1386       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1387       permalink: Liên kết Thường trực
1388       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1389       createnote: Thêm ghi chú
1390       license:
1391         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
1392           hành theo giấy phép mở
1393       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
1394         đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1395     edit:
1396       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1397       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép
1398         sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1399       user_page_link: trang cá nhân
1400       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1401       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ
1402         OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">tải
1403         về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
1404         cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1405       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
1406         hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
1407         Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1408       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
1409         tại https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
1410       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
1411         bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1412       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1413       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
1414         trong HTML.
1415     export:
1416       title: Xuất
1417       area_to_export: Vùng để Xuất
1418       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
1419       format_to_export: Định dạng Xuất
1420       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
1421       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
1422       embeddable_html: HTML để Nhúng
1423       licence: Giấy phép
1424       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
1425         phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
1426       too_large:
1427         advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
1428           một trong những nguồn bên dưới:'
1429         body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
1430           lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
1431           từ một dịch vụ sau:'
1432         planet:
1433           title: Quả đất OSM
1434           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
1435             thường xuyên
1436         overpass:
1437           title: Overpass API
1438           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
1439         geofabrik:
1440           title: Tải về Geofabrik
1441           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
1442             thường xuyên
1443         metro:
1444           title: Bản trích Metro
1445           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
1446         other:
1447           title: Nguồn Khác
1448           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
1449       options: Tùy chọn
1450       format: 'Định dạng:'
1451       scale: Tỷ lệ
1452       max: tối đa
1453       image_size: Hình có Kích cỡ
1454       zoom: Thu phóng
1455       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
1456       latitude: 'Vĩ độ:'
1457       longitude: 'Kinh độ:'
1458       output: Đầu ra
1459       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
1460       export_button: Xuất
1461     fixthemap:
1462       title: Báo lỗi / Sửa bản đồ
1463       how_to_help:
1464         title: Cách giúp đỡ
1465         join_the_community:
1466           title: Tham gia cộng đồng
1467           explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của
1468             chúng tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý
1469             tốt nhất là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu
1470             lấy.
1471         add_a_note:
1472           instructions_html: |-
1473             Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
1474             Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
1475       other_concerns:
1476         title: Vấn đề khác
1477         explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
1478           hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
1479           bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
1480           làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
1481     help:
1482       title: Trợ giúp
1483       introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
1484         hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1485       welcome:
1486         url: /welcome
1487         title: Chào mừng đến với OSM
1488         description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
1489       beginners_guide:
1490         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_guide
1491         title: Hướng dẫn Bắt đầu
1492         description: Hướng dẫn bắt đầu do cộng đồng biên tập.
1493       help:
1494         url: https://help.openstreetmap.org/
1495         title: help.openstreetmap.org
1496         description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp
1497           của OSM.
1498       mailing_lists:
1499         title: Danh sách thư
1500         description: Hỏi han hoặc thảo luận về các chuyện quan trọng trên nhiều danh
1501           sách thư được sắp xếp theo chủ đề hoặc khu vực.
1502       forums:
1503         title: Diễn đàn
1504         description: Hỏi han và thảo luận trong một giao diện bảng tin.
1505       irc:
1506         title: IRC
1507         description: Trò chuyện tương tác trong nhiều ngôn ngữ về nhiều chủ đề.
1508       switch2osm:
1509         title: switch2osm
1510         description: Trợ giúp cho những công ty và tổ chức muốn đổi qua các bản đồ
1511           và dịch vụ dựa trên OpenStreetMap.
1512       wiki:
1513         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1514         title: wiki.openstreetmap.org
1515         description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
1516     sidebar:
1517       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1518       close: Đóng
1519     search:
1520       search: Tìm kiếm
1521       get_directions: Chỉ đường
1522       get_directions_title: Chỉ đường từ một địa điểm tới địa điểm khác
1523       from: Từ
1524       to: Đến
1525       where_am_i: Đây là đâu?
1526       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1527       submit_text: Đi
1528       reverse_directions_text: Đảo ngược
1529     key:
1530       table:
1531         entry:
1532           motorway: Đường cao tốc
1533           main_road: Đại lộ
1534           trunk: Xa lộ
1535           primary: Đường chính
1536           secondary: Đường lớn
1537           unclassified: Đường không phân loại
1538           track: Đường mòn
1539           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1540           cycleway: Đường xe đạp
1541           cycleway_national: Quốc lộ xe đạp
1542           cycleway_regional: Xa lộ xe đạp
1543           cycleway_local: Đường xe đạp địa phương
1544           footway: Đường đi bộ
1545           rail: Đường sắt
1546           subway: Đường ngầm
1547           tram:
1548           - Đường sắt nhẹ
1549           - xe điện
1550           cable:
1551           - Đường xe cáp
1552           - ghế cáp treo
1553           runway:
1554           - Đường băng
1555           - đường băng
1556           apron:
1557           - Sân đậu máy bay
1558           - nhà ga hành khách
1559           admin: Biên giới hành chính
1560           forest: Rừng trồng cây
1561           wood: Rừng
1562           golf: Sân golf
1563           park: Công viên
1564           resident: Khu vực nhà ở
1565           common:
1566           - Đất công
1567           - bãi cỏ
1568           retail: Khu vực buôn bán
1569           industrial: Khu vực công nghiệp
1570           commercial: Khu vực thương mại
1571           heathland: Vùng cây bụi
1572           lake:
1573           - Hồ
1574           - bể nước
1575           farm: Ruộng
1576           brownfield: Cánh đồng nâu
1577           cemetery: Nghĩa địa
1578           allotments: Khu vườn gia đình
1579           pitch: Sân cỏ
1580           centre: Trung tâm thể thao
1581           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1582           military: Khu vực quân sự
1583           school:
1584           - Trường học
1585           - đại học
1586           building: Kiến trúc quan trọng
1587           station: Nhà ga
1588           summit:
1589           - Đỉnh núi
1590           - đồi
1591           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1592           bridge: Đường rắn = cầu
1593           private: Đường riêng
1594           destination: Chỉ giao thông địa phương
1595           construction: Đường đang xây
1596           bicycle_shop: Tiệm xe đạp
1597           bicycle_parking: Chỗ đậu xe đạp
1598           toilets: Vệ sinh
1599     richtext_area:
1600       edit: Sửa đổi
1601       preview: Xem trước
1602     markdown_help:
1603       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="https://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1604       headings: Đề mục
1605       heading: Đề mục
1606       subheading: Đề mục con
1607       unordered: Danh sách không đánh số
1608       ordered: Danh sách đánh số
1609       first: Khoản mục đầu tiên
1610       second: Khoản mục sau
1611       link: Liên kết
1612       text: Văn bản
1613       image: Hình ảnh
1614       alt: Văn bản thay thế
1615       url: URL
1616     welcome:
1617       title: Hoan nghênh!
1618       introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ
1619         liệu mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản
1620         thì hãy cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng
1621         góp.
1622       whats_on_the_map:
1623         title: Mục đích của Bản đồ
1624         on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
1625           – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối…
1626           đủ mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1627         off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
1628           hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
1629           xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản
1630           đồ trực tuyến khác.
1631       basic_terms:
1632         title: Thuật ngữ Cơ bản
1633         paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
1634           vào OpenStreetMap:'
1635         editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho
1636           phép sửa đổi bản đồ.
1637         node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
1638           hàng hoặc một cái cây.
1639         way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
1640           dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1641         tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ
1642           tên của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1643       rules:
1644         title: Quy định!
1645         paragraph_1_html: "OpenStreetMap có ít quy định chính thức, nhưng chúng ta
1646           mong muốn tất cả mọi người tham gia mà cộng tác và giao thiệp với cộng đồng.
1647           Nếu bạn tính hoạt động ngoài việc sửa đổi thủ công, xin vui lòng đọc và
1648           tuân theo các hướng dẫn về việc <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines?uselang=vi'>nhập</a>
1649           và \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct?uselang=vi'>tự
1650           động sửa đổi</a>."
1651       questions:
1652         title: Có thắc mắc?
1653         paragraph_1_html: |-
1654           OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1655           <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>.
1656       start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1657       add_a_note:
1658         title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1659         paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
1660           tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1661         paragraph_2_html: |-
1662           Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
1663           <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
1664   traces:
1665     visibility:
1666       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1667       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
1668         không có thứ tự)
1669       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1670       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
1671         điểm có tên và thời điểm)
1672     new:
1673       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1674       upload_gpx: 'Tải lên Tập tin GPX:'
1675       description: 'Miêu tả:'
1676       tags: 'Thẻ:'
1677       tags_help: dấu phẩy phân cách
1678       visibility: 'Mức độ Truy cập:'
1679       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1680       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1681       upload_button: Tải lên
1682       help: Trợ giúp
1683       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1684     create:
1685       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1686       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
1687         cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
1688         thư điện tử lúc khi nó xong.
1689       upload_failed: Rất tiếc, việc tải lên tuyến GPX bị thất bại. Một quản lý viên
1690         đã được thông báo. Xin vui lòng thử lại.
1691       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
1692         đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
1693         đợi kịp.
1694     edit:
1695       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1696       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1697       filename: 'Tên tập tin:'
1698       download: tải về
1699       uploaded_at: 'Lúc tải lên:'
1700       points: 'Số nốt:'
1701       start_coord: 'Tọa độ đầu đường:'
1702       map: bản đồ
1703       edit: sửa đổi
1704       owner: 'Tác giả:'
1705       description: 'Miêu tả:'
1706       tags: 'Thẻ:'
1707       tags_help: dấu phẩy phân cách
1708       save_button: Lưu các Thay đổi
1709       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1710       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1711       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1712     update:
1713       updated: Đã cập nhật tuyến đường
1714     trace_optionals:
1715       tags: Thẻ
1716     show:
1717       title: Xem tuyến đường %{name}
1718       heading: Xem tuyến đường %{name}
1719       pending: CHƯA XỬ
1720       filename: 'Tên tập tin:'
1721       download: tải về
1722       uploaded: 'Lúc tải lên:'
1723       points: 'Số nốt:'
1724       start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
1725       map: bản đồ
1726       edit: sửa đổi
1727       owner: 'Tác giả:'
1728       description: 'Miêu tả:'
1729       tags: 'Thẻ:'
1730       none: Không có
1731       edit_trace: Sửa đổi tuyến đường này
1732       delete_trace: Xóa tuyến đường này
1733       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1734       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1735       confirm_delete: Xóa tuyến đường này?
1736     trace_paging_nav:
1737       showing_page: Trang %{page}
1738       older: Tuyến đường Cũ hơn
1739       newer: Tuyến đường Mới hơn
1740     trace:
1741       pending: CHƯA XỬ
1742       count_points: '%{count} nốt'
1743       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1744       more: thêm
1745       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1746       view_map: Xem Bản đồ
1747       edit: sửa đổi
1748       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1749       public: CÔNG KHAI
1750       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1751       private: RIÊNG
1752       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1753       by: bởi
1754       in: trong
1755       map: bản đồ
1756     index:
1757       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1758       my_traces: Tuyên đường GPS của tôi
1759       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1760       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1761       tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
1762       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
1763         hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
1764         wiki</a>.
1765       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1766       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1767       see_my_traces: Xem các tuyến đường của tôi
1768     delete:
1769       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1770     make_public:
1771       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1772     offline_warning:
1773       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1774     offline:
1775       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1776       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1777     georss:
1778       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1779     description:
1780       description_with_count:
1781         other: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1782       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1783   application:
1784     require_cookies:
1785       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
1786         trình duyệt để tiếp tục.
1787     require_admin:
1788       not_an_admin: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1789     setup_user_auth:
1790       blocked_zero_hour: Bạn có tin nhắn mới rất quan trọng tại trang Web OpenStreetMap.
1791         Bạn phải đọc tin nhắn này trước khi được phép lưu thêm thay đổi.
1792       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
1793         diện Web để biết chi tiết.
1794       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
1795         giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
1796         các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
1797   oauth:
1798     authorize:
1799       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1800       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn,
1801         %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này.
1802         Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1803       allow_to: 'Cho phép trình khách:'
1804       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1805       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1806       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1807       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1808       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1809       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1810       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1811       grant_access: Cấp phép Truy cập
1812     authorize_success:
1813       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1814       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1815       verification: Mã xác minh là %{code}.
1816     authorize_failure:
1817       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1818       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
1819         của bạn.
1820       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1821     revoke:
1822       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1823     permissions:
1824       missing: Bạn chưa cấp phép cho ứng dụng sử dụng chức năng này
1825   oauth_clients:
1826     new:
1827       title: Đăng ký chương trình mới
1828       submit: Đăng ký
1829     edit:
1830       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1831       submit: Sửa đổi
1832     show:
1833       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1834       key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
1835       secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
1836       url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
1837       access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
1838       authorize_url: 'Cho phép URL:'
1839       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1840       edit: Sửa đổi Chi tiết
1841       delete: Xóa Trình khách
1842       confirm: Bạn có chắc không?
1843       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1844       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1845       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1846       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1847       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1848       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1849       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1850       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1851     index:
1852       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1853       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1854       list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
1855       application: Tên Chương trình
1856       issued_at: Lúc Cho phép
1857       revoke: Thu hồi!
1858       my_apps: Trình khách của Tôi
1859       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn
1860         %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth
1861         được.
1862       registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
1863       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1864     form:
1865       name: Tên
1866       required: Bắt buộc
1867       url: URL Trang chủ Chương trình
1868       callback_url: URL Gọi lại
1869       support_url: URL Trợ giúp
1870       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1871       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1872       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1873       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1874       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1875       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1876       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1877       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1878     not_found:
1879       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1880     create:
1881       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1882     update:
1883       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1884     destroy:
1885       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1886   users:
1887     login:
1888       title: Đăng nhập
1889       heading: Đăng nhập
1890       email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
1891       password: 'Mật khẩu:'
1892       openid: '%{logo} OpenID:'
1893       remember: Nhớ tôi
1894       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1895       login_button: Đăng nhập
1896       register now: Mở tài khoản ngay
1897       with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
1898         và mật khẩu của bạn:'
1899       with external: 'Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba:'
1900       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1901       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1902       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1903       no account: Chưa có tài khoản?
1904       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
1905         hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
1906         tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1907       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
1908         bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1909         để thảo luận về điều này.
1910       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1911       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1912       auth_providers:
1913         openid:
1914           title: Đăng nhập qua OpenID
1915           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1916         google:
1917           title: Đăng nhập qua Google
1918           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Google
1919         facebook:
1920           title: Đăng nhập qua Facebook
1921           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Facebook
1922         windowslive:
1923           title: Đăng nhập qua Windows Live
1924           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Windows Live
1925         github:
1926           title: Đăng nhập qua GitHub
1927           alt: Đăng nhập dùng tài khoản GitHub
1928         wikipedia:
1929           title: Đăng nhập qua Wikipedia
1930           alt: Đăng nhập qua Tài khoản Wikipedia
1931         yahoo:
1932           title: Đăng nhập qua Yahoo!
1933           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Yahoo!
1934         wordpress:
1935           title: Đăng nhập qua WordPress
1936           alt: Đăng nhập dùng OpenID của WordPress
1937         aol:
1938           title: Đăng nhập qua AOL
1939           alt: Đăng nhập dùng OpenID của AOL
1940     logout:
1941       title: Đăng xuất
1942       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1943       logout_button: Đăng xuất
1944     lost_password:
1945       title: Quên mất mật khẩu
1946       heading: Quên mất Mật khẩu?
1947       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1948       new password button: Đặt lại mật khẩu
1949       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
1950         tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1951       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
1952         để bạn đặt nó lại.
1953       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1954     reset_password:
1955       title: Đặt lại mật khẩu
1956       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1957       password: 'Mật khẩu:'
1958       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1959       reset: Đặt lại Mật khẩu
1960       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1961       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1962     new:
1963       title: Mở tài khoản
1964       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
1965         khoản tự động cho bạn.
1966       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1967         để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1968       about:
1969         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1970         html: |-
1971           <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
1972           <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
1973       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các
1974         Điều kiện Đóng góp</a>.
1975       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1976       confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
1977       not displayed publicly: Địa chỉ thư điện tử của bạn không được hiển thị công
1978         khai (xem thêm chi tiết trong <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
1979         title="Quy định quyền riêng tư Quỹ OSM, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
1980         định quyền riêng tư</a> của chúng tôi)
1981       display name: 'Tên hiển thị:'
1982       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
1983         có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1984       external auth: 'Xác minh qua Dịch vụ Bên thứ ba:'
1985       password: 'Mật khẩu:'
1986       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1987       use external auth: Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba
1988       auth no password: Nếu xác minh qua dịch vụ bên thứ ba, bạn không cần nhập mật
1989         khẩu, nhưng một số công cụ hoặc máy chủ khác có thể vẫn yêu cầu mật khẩu.
1990       continue: Mở tài khoản
1991       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1992       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
1993         Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
1994         wiki này</a>.
1995       terms declined url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1996     terms:
1997       title: Điều kiện đóng góp
1998       heading: Điều kiện đóng góp
1999       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho
2000         biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của
2001         bạn hiện tại và tương lai.
2002       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
2003         thuộc về phạm vi công cộng
2004       consider_pd_why: đây là gì?
2005       consider_pd_why_url: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence_and_Legal_FAQ/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
2006       guidance: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
2007         tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
2008         thức</a>'
2009       agree: Chấp nhận
2010       declined: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
2011       decline: Từ chối
2012       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
2013         Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
2014       legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
2015       legale_names:
2016         france: Pháp
2017         italy: Ý
2018         rest_of_world: Các nước khác
2019     no_such_user:
2020       title: Người dùng không tồn tại
2021       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
2022       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
2023         tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
2024       deleted: đã xóa
2025     show:
2026       my diary: Nhật ký của Tôi
2027       new diary entry: mục nhật ký mới
2028       my edits: Đóng góp của Tôi
2029       my traces: Tuyến đường của Tôi
2030       my notes: Ghi chú của Tôi
2031       my messages: Hộp Tin nhắn
2032       my profile: Trang của Tôi
2033       my settings: Tùy chọn
2034       my comments: Bình luận của Tôi
2035       oauth settings: thiết lập OAuth
2036       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
2037       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
2038       send message: Gửi Thư
2039       diary: Nhật ký
2040       edits: Đóng góp
2041       traces: Tuyến đường
2042       notes: Ghi chú trên Bản đồ
2043       remove as friend: Hủy Kết Bạn
2044       add as friend: Kết Bạn
2045       mapper since: 'Tham gia:'
2046       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
2047       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
2048       ct undecided: Chưa quyết định
2049       ct declined: Từ chối
2050       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
2051       latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:'
2052       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
2053       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
2054       status: 'Trạng thái:'
2055       spam score: 'Điểm số Spam:'
2056       description: Miêu tả
2057       user location: Vị trí của người dùng
2058       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người
2059         dùng ở gần.
2060       settings_link_text: tùy chọn
2061       my friends: Bạn bè của tôi
2062       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
2063       km away: cách %{count} km
2064       m away: cách %{count} m
2065       nearby users: Người dùng khác ở gần
2066       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
2067       role:
2068         administrator: Người dùng này là quản lý viên
2069         moderator: Người dùng này là điều hành viên
2070         grant:
2071           administrator: Cấp quyền quản lý viên
2072           moderator: Cấp quyền điều hành viên
2073         revoke:
2074           administrator: Rút quyền quản lý viên
2075           moderator: Rút quyền điều hành viên
2076       block_history: Tác vụ Cấm Người Này
2077       moderator_history: Tác vụ Cấm bởi Người Này
2078       comments: Bình luận
2079       create_block: Cấm Người dùng Này
2080       activate_user: Kích hoạt Tài khoản Này
2081       deactivate_user: Vô hiệu hóa Tài khoản Này
2082       confirm_user: Xác nhận Người dùng Này
2083       hide_user: Ẩn Tài khoản Này
2084       unhide_user: Hiện Tài khoản Này
2085       delete_user: Xóa Tài khoản Này
2086       confirm: Xác nhận
2087       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
2088       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
2089       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
2090       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
2091       report: Báo cáo Người dùng này
2092     popup:
2093       your location: Vị trí của bạn
2094       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
2095       friend: Người bạn
2096     account:
2097       title: Chỉnh sửa tài khoản
2098       my settings: Tùy chọn
2099       current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
2100       new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
2101       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
2102       external auth: 'Xác minh Bên ngoài:'
2103       openid:
2104         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
2105         link text: đây là gì?
2106       public editing:
2107         heading: 'Sửa đổi công khai:'
2108         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
2109         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
2110         enabled link text: đây là gì?
2111         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. Tất cả các sửa đổi truớc là
2112           vô danh.
2113         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
2114       public editing note:
2115         heading: Sửa đổi công khai
2116         text: |-
2117           Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
2118           <ul>
2119           <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
2120           <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
2121           </ul>
2122       contributor terms:
2123         heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
2124         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
2125         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
2126         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
2127           lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
2128         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
2129           phạm vi công cộng.
2130         link: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence/Contributor_Terms?uselang=vi
2131         link text: đây là gì?
2132       profile description: 'Tự giới thiệu:'
2133       preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
2134       preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
2135       image: 'Hình:'
2136       gravatar:
2137         gravatar: Sử dụng Gravatar
2138         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
2139         link text: đây là gì?
2140         disabled: Hình Gravatar của bạn đã bị tắt.
2141         enabled: Hình Gravatar của bạn đã bị kích hoạt.
2142       new image: Thêm hình
2143       keep image: Giữ hình hiện dùng
2144       delete image: Xóa hình hiện dùng
2145       replace image: Thay hình hiện dùng
2146       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
2147       home location: 'Vị trí Nhà:'
2148       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
2149       latitude: 'Vĩ độ:'
2150       longitude: 'Kinh độ:'
2151       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
2152         đồ?
2153       save changes button: Lưu các Thay đổi
2154       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
2155       return to profile: Trở về trang cá nhân
2156       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2157         Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
2158       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2159     confirm:
2160       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
2161       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
2162       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
2163         tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
2164       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
2165       button: Xác nhận
2166       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
2167       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
2168       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2169       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
2170         nhận lần nữa.
2171     confirm_resend:
2172       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản,
2173         bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác
2174         nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm %{sender} vào danh sách trắng, vì
2175         chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
2176       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
2177     confirm_email:
2178       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
2179       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
2180         mới.
2181       button: Xác nhận
2182       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới!
2183       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
2184       unknown_token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2185     set_home:
2186       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
2187     go_public:
2188       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
2189         được phép sửa đổi.
2190     make_friend:
2191       heading: Kết bạn với %{user}?
2192       button: Thêm là người bạn
2193       success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
2194       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
2195       already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
2196     remove_friend:
2197       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
2198       button: Hủy kết nối bạn
2199       success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
2200       not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
2201     filter:
2202       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
2203     index:
2204       title: Người dùng
2205       heading: Người dùng
2206       showing:
2207         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
2208         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
2209       summary: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
2210       summary_no_ip: '%{name} mở ngày %{date}'
2211       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
2212       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
2213       empty: Không tìm thấy người dùng.
2214     suspended:
2215       title: Tài khoản bị Cấm
2216       heading: Tài khoản bị Cấm
2217       webmaster: chủ trang
2218       body: |-
2219         <p>
2220           Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
2221         </p>
2222         <p>
2223           Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
2224           Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
2225         </p>
2226     auth_failure:
2227       connection_failed: Kết nối đến dịch vụ xác minh bị thất bại
2228       invalid_credentials: Chứng nhận xác minh không hợp lệ
2229       no_authorization_code: Không có mã cho phép
2230       unknown_signature_algorithm: Thuật toán chữ ký không rõ
2231       invalid_scope: Phạm vi không hợp lệ
2232     auth_association:
2233       heading: ID của bạn chưa được liên kết với một tài khoản OpenStreetMap.
2234       option_1: Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, xin vui lòng tạo tài khoản mới dùng
2235         biểu mẫu bên dưới.
2236       option_2: Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn
2237         dùng tên người dùng và mật khẩu của bạn rồi liên kết tài khoản với ID của
2238         bạn trong tùy chọn.
2239   user_role:
2240     filter:
2241       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
2242       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
2243       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
2244       not_revoke_admin_current_user: Không thể rút quyền quản lý viên từ người dùng
2245         hiện tại.
2246     grant:
2247       title: Xác nhận cấp vai trò
2248       heading: Xác nhận cấp vai trò
2249       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
2250       confirm: Xác nhận
2251       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2252         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2253     revoke:
2254       title: Xác nhận rút vai trò
2255       heading: Xác nhận rút vai trò
2256       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
2257       confirm: Xác nhận
2258       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2259         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2260   user_blocks:
2261     model:
2262       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
2263         vụ cấm.
2264       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
2265     not_found:
2266       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
2267       back: Trở về trang đầu
2268     new:
2269       title: Cấm %{name}
2270       heading: Cấm %{name}
2271       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
2272         tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
2273         thể không rành.
2274       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
2275       submit: Cấm người dùng
2276       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
2277       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
2278         gian hợp lý.
2279       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
2280       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2281     edit:
2282       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2283       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2284       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
2285         chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
2286         có thể không rành.
2287       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
2288         giờ.
2289       submit: Cập nhật tác vụ cấm
2290       show: Xem tác vụ cấm này
2291       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2292       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
2293     filter:
2294       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
2295       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
2296         xuống.
2297     create:
2298       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
2299         gian hợp lý trước khi cấm họ.
2300       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
2301         cấm họ.
2302       flash: Cấm người dùng %{name}.
2303     update:
2304       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
2305         sửa đổi nó.
2306       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2307     index:
2308       title: Người dùng bị cấm
2309       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
2310       empty: Chưa ai bị cấm.
2311     revoke:
2312       title: Bỏ cấm %{block_on}
2313       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
2314       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
2315       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
2316       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
2317       revoke: Bỏ cấm!
2318       flash: Đã bỏ cấm.
2319     period: '%{count} giờ'
2320     helper:
2321       time_future: Hết hạn %{time}.
2322       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
2323       time_future_and_until_login: Kết thúc %{time} nữa sau khi người dùng đăng nhập.
2324       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
2325     blocks_on:
2326       title: Các tác vụ cấm %{name}
2327       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
2328       empty: '%{name} chưa bị cấm.'
2329     blocks_by:
2330       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
2331       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
2332       empty: '%{name} chưa cấm ai.'
2333     show:
2334       title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2335       heading: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2336       time_future: Hết hạn %{time}
2337       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
2338       created: Tạo
2339       ago: cách đây %{time}
2340       status: Trạng thái
2341       show: Hiện
2342       edit: Sửa đổi
2343       revoke: Bỏ cấm!
2344       confirm: Bạn có chắc không?
2345       reason: 'Lý do cấm:'
2346       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2347       revoker: 'Người bỏ cấm:'
2348       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
2349     block:
2350       not_revoked: (không bị hủy)
2351       show: Hiện
2352       edit: Sửa đổi
2353       revoke: Bỏ cấm!
2354     blocks:
2355       display_name: Người bị cấm
2356       creator_name: Người cấm
2357       reason: Lý do cấm
2358       status: Trạng thái
2359       revoker_name: Người bỏ cấm
2360       showing_page: Trang %{page}
2361       next: Sau »
2362       previous: « Trước
2363   notes:
2364     comment:
2365       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
2366       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
2367       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
2368       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
2369       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
2370       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
2371       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
2372       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
2373     rss:
2374       title: Ghi chú OpenStreetMap
2375       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
2376         khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
2377       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
2378       opened: mở ghi chú (gần %{place})
2379       commented: bình luận mới (gần %{place})
2380       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
2381       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
2382     entry:
2383       comment: Bình luận
2384       full: Ghi chú đầy đủ
2385     mine:
2386       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2387       heading: Ghi chú của %{user}
2388       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2389       id: Mã số
2390       creator: Người tạo
2391       description: Miêu tả
2392       created_at: Lúc tạo
2393       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
2394       ago_html: cách đây %{when}
2395   javascripts:
2396     close: Đóng
2397     share:
2398       title: Chia sẻ
2399       cancel: Hủy bỏ
2400       image: Hình ảnh
2401       link: Liên kết hoặc HTML
2402       long_link: Liên kết
2403       short_link: Liên kết Ngắn gọn
2404       geo_uri: URI geo
2405       embed: HTML
2406       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
2407       format: 'Định dạng:'
2408       scale: 'Tỷ lệ:'
2409       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
2410       download: Tải về
2411       short_url: URL Ngắn gọn
2412       include_marker: Ghim trên bản đồ
2413       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
2414       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
2415       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
2416       only_standard_layer: Chỉ có thể xuất lớp chuẩn ra hình ảnh
2417     embed:
2418       report_problem: Báo vấn đề
2419     key:
2420       title: Chú giải Bản đồ
2421       tooltip: Chú giải Bản đồ
2422       tooltip_disabled: Bảng Chú giải không có sẵn cho lớp này
2423     map:
2424       zoom:
2425         in: Phóng to
2426         out: Thu nhỏ
2427       locate:
2428         title: Bay tới Vị trí của Tôi
2429         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
2430       base:
2431         standard: Chuẩn
2432         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
2433         transport_map: Bản đồ Giao thông
2434         hot: Nhân đạo
2435       layers:
2436         header: Lớp Bản đồ
2437         notes: Ghi chú Bản đồ
2438         data: Dữ liệu Bản đồ
2439         gps: Tuyến đường GPS Công khai
2440         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
2441         title: Lớp
2442       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
2443       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
2444     site:
2445       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
2446       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
2447       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
2448       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
2449       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
2450       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
2451       queryfeature_tooltip: Thăm dò yếu tố
2452       queryfeature_disabled_tooltip: Phóng to để thăm dò yếu tố
2453     changesets:
2454       show:
2455         comment: Bình luận
2456         subscribe: Theo dõi
2457         unsubscribe: Không theo dõi
2458         hide_comment: ẩn
2459         unhide_comment: bỏ ẩn
2460     notes:
2461       new:
2462         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
2463           tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
2464           thích vấn đề.
2465         advice: Ghi chú của bạn được hiển thị công khai và có thể được sử dụng để
2466           cập nhật bản đồ. Xin đừng ghi thông tin cá nhân hoặc thông tin lấy từ bản
2467           đồ hay danh bạ có bản quyền.
2468         add: Thêm Ghi chú
2469       show:
2470         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
2471           các bình luận này cần được xác nhận lại.
2472         hide: Ẩn
2473         resolve: Giải quyết
2474         reactivate: Mở lại
2475         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
2476         comment: Bình luận
2477     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
2478       chuột vào đây.
2479     directions:
2480       ascend: Lên
2481       engines:
2482         graphhopper_bicycle: Xe đạp (GraphHopper)
2483         graphhopper_car: Xe hơi (GraphHopper)
2484         graphhopper_foot: Đi bộ (GraphHopper)
2485         mapquest_bicycle: Xe đạp (MapQuest)
2486         mapquest_car: Xe hơi (MapQuest)
2487         mapquest_foot: Đi bộ (MapQuest)
2488         osrm_car: Xe hơi (OSRM)
2489       descend: Xuống
2490       directions: Chỉ đường
2491       distance: Tầm xa
2492       errors:
2493         no_route: Không tìm thấy tuyến đường giữa hai địa điểm này.
2494         no_place: Rất tiếc, không tìm thấy “%{place}”.
2495       instructions:
2496         continue_without_exit: Chạy tiếp trên %{name}
2497         slight_right_without_exit: Nghiêng về bên phải vào %{name}
2498         offramp_right: Đi đường nhánh bên phải
2499         offramp_right_with_exit: Đi theo lối ra %{exit} bên phải
2500         offramp_right_with_exit_name: Đi theo lối ra %{exit} bên phải vào %{name}
2501         offramp_right_with_exit_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên phải về %{directions}
2502         offramp_right_with_exit_name_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên phải vào
2503           %{name} về %{directions}
2504         offramp_right_with_name: Đi đường nhánh bên phải vào %{name}
2505         offramp_right_with_directions: Đi đường nhánh bên phải về %{directions}
2506         offramp_right_with_name_directions: Đi đường nhánh bên phải vào %{name} về
2507           %{directions}
2508         onramp_right_without_exit: Quẹo phải vào lối bên phải vào %{name}
2509         onramp_right_with_directions: Quẹo phải vào đường nhánh về %{directions}
2510         onramp_right_with_name_directions: Quẹo phải vào đường nhánh %{name} về %{directions}
2511         onramp_right_without_directions: Quẹo phải vào đường nhánh
2512         onramp_right: Quẹo phải vào đường nhánh
2513         endofroad_right_without_exit: Tới cuối đường quẹo phải vào %{name}
2514         merge_right_without_exit: Nhập sang phải vào %{name}
2515         fork_right_without_exit: Tới ngã ba quẹo phải vào %{name}
2516         turn_right_without_exit: Quẹo phải vào %{name}
2517         sharp_right_without_exit: Quẹo gắt bên phải vào %{name}
2518         uturn_without_exit: Quay trở lại vào %{name}
2519         sharp_left_without_exit: Quẹo gắt bên trái vào %{name}
2520         turn_left_without_exit: Quẹo trái vào %{name}
2521         offramp_left: Đi đường nhánh bên trái
2522         offramp_left_with_exit: Đi theo lối ra %{exit} bên trái
2523         offramp_left_with_exit_name: Đi theo lối ra %{exit} bên trái vào %{name}
2524         offramp_left_with_exit_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên trái về %{directions}
2525         offramp_left_with_exit_name_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên trái vào
2526           %{name} về %{directions}
2527         offramp_left_with_name: Đi đường nhánh bên trái vào %{name}
2528         offramp_left_with_directions: Đi đường nhánh bên trái về %{directions}
2529         offramp_left_with_name_directions: Đi đường nhánh bên trái vào %{name} về
2530           %{directions}
2531         onramp_left_without_exit: Quẹo phải vào lối bên trái vào %{name}
2532         onramp_left_with_directions: Quẹo trái vào đường nhánh về %{directions}
2533         onramp_left_with_name_directions: Quẹo trái vào đường nhánh %{name} về %{directions}
2534         onramp_left_without_directions: Quẹo trái vào đường nhánh
2535         onramp_left: Quẹo trái vào đường nhánh
2536         endofroad_left_without_exit: Tới cuối đường quẹo trái vào %{name}
2537         merge_left_without_exit: Nhập sang trái vào %{name}
2538         fork_left_without_exit: Tới ngã ba quẹo trái vào %{name}
2539         slight_left_without_exit: Nghiêng về bên trái vào %{name}
2540         via_point_without_exit: (địa điểm trên đường)
2541         follow_without_exit: Chạy theo %{name}
2542         roundabout_without_exit: Tại bùng binh, đi ra %{name}
2543         leave_roundabout_without_exit: Đi ra khỏi bùng binh – %{name}
2544         stay_roundabout_without_exit: Chạy tiếp xung quanh bùng binh – %{name}
2545         start_without_exit: Bắt đầu đi theo %{name}
2546         destination_without_exit: Tới nơi
2547         against_oneway_without_exit: Chạy ngược chiều trên %{name}
2548         end_oneway_without_exit: Kết thúc khúc một chiều trên %{name}
2549         roundabout_with_exit: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức %{name}
2550         roundabout_with_exit_ordinal: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức
2551           %{name}
2552         exit_roundabout: Đi ra tại đường %{name}
2553         unnamed: không tên
2554         courtesy: Chỉ đường do %{link} cung cấp
2555         exit_counts:
2556           first: nhất
2557           second: "2"
2558           third: "3"
2559           fourth: "4"
2560           fifth: "5"
2561           sixth: "6"
2562           seventh: "7"
2563           eighth: "8"
2564           ninth: "9"
2565           tenth: "10"
2566       time: Thời gian
2567     query:
2568       node: Nốt
2569       way: Lối
2570       relation: Quan hệ
2571       nothing_found: Không tìm thấy yếu tố nào
2572       error: 'Lỗi khi kết nối với %{server}: %{error}'
2573       timeout: Hết thời gian kết nối với %{server}
2574     context:
2575       directions_from: Chỉ đường từ đây
2576       directions_to: Chỉ đường tới đây
2577       add_note: Thêm ghi chú tại đây
2578       show_address: Xem địa chỉ
2579       query_features: Thăm dò yếu tố
2580       centre_map: Tập trung bản đồ tại đây
2581   redactions:
2582     edit:
2583       description: Miêu tả
2584       heading: Sửa đổi dãy ẩn
2585       submit: Lưu dãy ẩn
2586       title: Sửa đổi dãy ẩn
2587     index:
2588       empty: Không có dãy ẩn để xem.
2589       heading: Danh sách dãy ẩn
2590       title: Danh sách dãy ẩn
2591     new:
2592       description: Miêu tả
2593       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
2594       submit: Ẩn dãy phiên bản
2595       title: Đang ẩn dãy phiên bản
2596     show:
2597       description: 'Miêu tả:'
2598       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
2599       title: Đang xem dãy ẩn
2600       user: 'Người ẩn:'
2601       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
2602       destroy: Xóa dãy ẩn này
2603       confirm: Bạn có chắc không?
2604     create:
2605       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
2606     update:
2607       flash: Các thay đổi đã được lưu.
2608     destroy:
2609       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
2610         trong trước khi xóa dãy ẩn.
2611       flash: Đã xóa dãy ẩn.
2612       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
2613 ...