Localisation updates from translatewiki.net (2009-12-03)
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 vi: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Nội dung
10       diary_entry: 
11         language: Ngôn ngữ
12         latitude: Vĩ độ
13         longitude: Kinh độ
14         title: Tiêu đề
15         user: Người dùng
16       friend: 
17         friend: Người bạn
18         user: Người dùng
19       message: 
20         body: Nội dung
21         recipient: Người nhận
22         sender: Người gửi
23         title: Tiêu đề
24       trace: 
25         description: Miêu tả
26         latitude: Vĩ độ
27         longitude: Kinh độ
28         name: Tên
29         public: Công khai
30         size: Kích cỡ
31         user: Người dùng
32         visible: Thấy được
33       user: 
34         active: Tích cực
35         description: Miêu tả
36         display_name: Tên Hiển thị
37         email: Thư điện tử
38         languages: Ngôn ngữ
39         pass_crypt: Mật khẩu
40     models: 
41       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
42       changeset: Bộ thay đổi
43       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
44       country: Quốc gia
45       diary_comment: Bình luận Nhật ký
46       diary_entry: Mục Nhật ký
47       friend: Người bạn
48       language: Ngôn ngữ
49       message: Thư
50       node: Nốt
51       node_tag: Thẻ Nốt
52       notifier: Trình báo
53       old_node: Nốt Cũ
54       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
55       old_relation: Quan hệ Cũ
56       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
57       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
58       old_way: Lối Cũ
59       old_way_node: Nốt Lối Cũ
60       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
61       relation: Quan hệ
62       relation_member: Thành viên Quan hệ
63       relation_tag: Thẻ Quan hệ
64       session: Phiên
65       trace: Tuyến đường
66       tracepoint: Điểm Tuyến đường
67       tracetag: Thẻ Tuyến đường
68       user: Người dùng
69       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
70       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
71       way: Lối
72       way_node: Nốt Lối
73       way_tag: Thẻ Lối
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
82       changesetxml: Bộ thay đổi XML
83       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
84       feed: 
85         title: Bộ thay đổi {{id}}
86         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
87       osmchangexml: osmChange XML
88       title: Bộ thay đổi
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
91       bounding_box: "Hộp bao:"
92       box: hộp
93       closed_at: "Lúc Đóng:"
94       created_at: "Lúc Tạo:"
95       has_nodes: 
96         one: "Có {{count}} nốt sau:"
97         other: "Có {{count}} nốt sau:"
98       has_relations: 
99         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
100         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101       has_ways: 
102         one: "Có {{count}} lối sau:"
103         other: "Có {{count}} lối sau:"
104       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
105       show_area_box: Hiện Hộp vùng
106     changeset_navigation: 
107       all: 
108         next_tooltip: Bộ thay đổi sau
109         prev_tooltip: Bộ thay đổi trước
110       user: 
111         name_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
112         next_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
113         prev_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Miêu tả:"
116       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
117       edited_by: "Người Sửa đổi:"
118       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
119       version: "Phiên bản:"
120     containing_relation: 
121       entry: Quan hệ {{relation_name}}
122       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
123     map: 
124       deleted: Đã xóa
125       larger: 
126         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
127         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
128         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
129         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
130       loading: Đang tải...
131     node: 
132       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
133       download_xml: Tải xuống XML
134       edit: sửa đổi
135       node: Nốt
136       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
137       view_history: xem lịch sử
138     node_details: 
139       coordinates: "Tọa độ:"
140       part_of: "Trực thuộc:"
141     node_history: 
142       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
143       download_xml: Tải xuống XML
144       node_history: Lịch sử Nốt
145       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
146       view_details: xem chi tiết
147     not_found: 
148       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
149       type: 
150         changeset: bộ thay đổi
151         node: nốt
152         relation: quan hệ
153         way: lối
154     paging_nav: 
155       of: trong
156       showing_page: Đang hiện trang
157     relation: 
158       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
159       download_xml: Tải xuống XML
160       relation: Quan hệ
161       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
162       view_history: xem lịch sử
163     relation_details: 
164       members: "Thành viên:"
165       part_of: "Trực thuộc:"
166     relation_history: 
167       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
168       download_xml: Tải xuống XML
169       relation_history: Lịch sử Quan hệ
170       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
171       view_details: xem chi tiết
172     relation_member: 
173       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
174       type: 
175         node: Nốt
176         relation: Quan hệ
177         way: Lối
178     start: 
179       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
180       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
181     start_rjs: 
182       data_frame_title: Dữ liệu
183       data_layer_name: Dữ liệu
184       details: Chi tiết
185       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
186       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
187       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
188       load_data: Tải Dữ liệu
189       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
190       loading: Đang tải...
191       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
192       object_list: 
193         api: Lấy vùng này dùng API
194         back: Liệt kê các đối tượng
195         details: Chi tiết
196         heading: Danh sách đối tượng
197         history: 
198           type: 
199             node: Nốt [[id]]
200             way: Lối [[id]]
201         selected: 
202           type: 
203             node: Nốt [[id]]
204             way: Lối [[id]]
205         type: 
206           node: Nốt
207           way: Lối
208       private_user: người bí mật
209       show_history: Xem Lịch sử
210       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
211       wait: Xin chờ...
212       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
213     tag_details: 
214       tags: "Thẻ:"
215     way: 
216       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
217       download_xml: Tải xuống XML
218       edit: sửa đổi
219       view_history: xem lịch sử
220       way: Lối
221       way_title: "Lối: {{way_name}}"
222     way_details: 
223       also_part_of: 
224         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
225         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
226       nodes: "Nốt:"
227       part_of: "Thuộc về:"
228     way_history: 
229       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
230       download_xml: Tải xuống XML
231       view_details: xem chi tiết
232       way_history: Lịch sử Lối
233       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
234   changeset: 
235     changeset: 
236       anonymous: Vô danh
237       big_area: (lớn)
238       no_comment: (không có)
239       no_edits: (không có thay đổi)
240       show_area_box: hiện hộp vùng
241       still_editing: (đang mở)
242       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
243     changeset_paging_nav: 
244       next: Sau »
245       previous: « Trước
246       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
247     changesets: 
248       area: Vùng
249       comment: Miêu tả
250       id: ID
251       saved_at: Lúc Lưu
252       user: Người dùng
253     list: 
254       description: Những thay đổi gần đây
255       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
256       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
257       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
258       heading: Các bộ thay đổi
259       heading_bbox: Các bộ thay đổi
260       heading_user: Các bộ thay đổi
261       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
262       title: Các bộ thay đổi
263       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
264       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
265       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
266   diary_entry: 
267     diary_comment: 
268       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
269       confirm: Xác nhận
270       hide_link: Ẩn bình luận này
271     diary_entry: 
272       comment_count: 
273         one: 1 bình luận
274         other: "{{count}} bình luận"
275       comment_link: Bình luận về mục này
276       confirm: Xác nhận
277       edit_link: Sửa đổi mục này
278       hide_link: Ẩn mục này
279       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
280       reply_link: Trả lời mục này
281     edit: 
282       body: "Nội dung:"
283       language: "Ngôn ngữ:"
284       latitude: "Vĩ độ:"
285       location: "Vị trí:"
286       longitude: "Kinh độ:"
287       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
288       save_button: Lưu
289       subject: "Tiêu đề:"
290       title: Sửa đổi mục nhật ký
291       use_map_link: sử dụng bản đồ
292     feed: 
293       all: 
294         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
295         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
296       language: 
297         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
298         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
299       user: 
300         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
301         title: Các mục nhật ký của {{user}}
302     list: 
303       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
304       new: Mục Nhật ký Mới
305       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
306       newer_entries: Mục Sau
307       no_entries: Chưa có mục nhật ký
308       older_entries: Mục Trước
309       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
310       title: Các Nhật ký Cá nhân
311       user_title: Nhật ký của {{user}}
312     new: 
313       title: Mục Nhật ký Mới
314     no_such_entry: 
315       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
316       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
317       title: Mục nhật ký không tồn tại
318     no_such_user: 
319       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
320       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
321       title: Người dùng không tồn tại
322     view: 
323       leave_a_comment: Bình luận
324       login: Đăng nhập
325       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
326       save_button: Lưu
327       title: Các Nhật ký Cá nhân | {{user}}
328       user_title: Nhật ký của {{user}}
329   export: 
330     start: 
331       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
332       area_to_export: Vùng để Xuất
333       embeddable_html: HTML để Nhúng
334       export_button: Xuất
335       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
336       format: "Định dạng:"
337       format_to_export: Định dạng Xuất
338       image_size: Hình có Kích cỡ
339       latitude: "Vĩ độ:"
340       licence: Giấy phép
341       longitude: "Kinh độ:"
342       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
343       mapnik_image: Hình Mapnik
344       max: tối đa
345       options: Tùy chọn
346       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
347       osmarender_image: Hình Osmarender
348       output: Đầu ra
349       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
350       scale: Tỷ lệ
351       zoom: Thu phóng
352     start_rjs: 
353       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
354       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
355       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
356       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
357       export: Xuất
358       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
359       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
360   geocoder: 
361     description: 
362       title: 
363         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
364         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
365         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
366       types: 
367         cities: Thành phố
368         places: Địa điểm
369         towns: Thị xã
370     description_osm_namefinder: 
371       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
372     direction: 
373       east: đông
374       north: bắc
375       north_east: đông bắc
376       north_west: tây bắc
377       south: nam
378       south_east: đông nam
379       south_west: tây nam
380       west: tây
381     distance: 
382       one: khoảng 1 km
383       other: khoảng {{count}} km
384       zero: không tới 1 km
385     results: 
386       no_results: Không tìm thấy kết quả
387     search: 
388       title: 
389         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
390         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
391         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
392         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
393         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
394         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
395         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
396     search_osm_namefinder: 
397       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
398       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
399     search_osm_nominatim: 
400       prefix: 
401         amenity: 
402           airport: Sân bay
403           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
404           atm: Máy Rút tiền Tự động
405           bank: Ngân hàng
406           bench: Ghế
407           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
408           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
409           cafe: Quán Cà phê
410           car_rental: Chỗ Mướn Xe
411           car_wash: Tiệm Rửa Xe
412           casino: Sòng bạc
413           cinema: Rạp phim
414           college: Trường Cao đẳng
415           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
416           courthouse: Tòa
417           dentist: Nha sĩ
418           doctors: Bác sĩ
419           dormitory: Ký túc xá
420           drinking_water: Vòi Nước uống
421           driving_school: Trường Lái xe
422           embassy: Tòa Đại sứ
423           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
424           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
425           ferry_terminal: Trạm Phà
426           fire_hydrant: Vòi nước Máy
427           fire_station: Trạm Cứu hỏa
428           fountain: Vòi nước
429           fuel: Cây xăng
430           grave_yard: Nghĩa địa
431           health_centre: Trung tâm Y tế
432           hospital: Bệnh viện
433           hotel: Khách sạn
434           ice_cream: Tiệm Kem
435           kindergarten: Tiểu học
436           library: Thư viện
437           market: Chợ
438           marketplace: Chợ phiên
439           nursery: Nhà trẻ
440           office: Văn phòng
441           park: Công viên
442           parking: Chỗ Đậu xe
443           pharmacy: Nhà thuốc
444           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
445           police: Cảnh sát
446           post_box: Hòm thư
447           post_office: Bưu điện
448           preschool: Trường Mầm non
449           prison: Nhà tù
450           public_market: Chợ phiên
451           restaurant: Nhà hàng
452           sauna: Nhà Tắm hơi
453           school: Trường học
454           shop: Tiệm
455           shopping: Tiệm
456           supermarket: Siêu thị
457           taxi: Taxi
458           telephone: Điện thoại Công cộng
459           theatre: Nhà hát
460           toilets: Vệ sinh
461           university: Trường Đại học
462           waste_basket: Thùng rác
463         building: 
464           church: Nhà thờ
465           dormitory: Ký túc xá
466           entrance: Cửa vào
467           garage: Ga ra
468           hotel: Khách sạn
469           house: Nhà ở
470           school: Nhà trường
471           shop: Tiệm
472           stadium: Sân vận động
473           store: Tiệm
474           tower: Tháp
475           train_station: Nhà ga
476         highway: 
477           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
478           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
479           construction: Đường Đang Xây
480           cycleway: Đường Xe đạp
481           footway: Đường bộ
482           gate: Cổng
483           minor: Đường Nhỏ
484           motorway: Đường Cao tốc
485           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
486           pedestrian: Đường bộ Lớn
487           primary: Đường Chính
488           primary_link: Đường Chính
489           raceway: Đường đua
490           road: Đường
491           secondary_link: Đường Lớn
492           service: Đường phụ
493           steps: Cầu thang
494           trail: Đường mòn
495           trunk_link: Xa lộ
496           unsurfaced: Đường Không Lát
497         historic: 
498           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
499           battlefield: Chiến trường
500           boundary_stone: Mốc Biên giới
501           building: Tòa nhà
502           castle: Lâu đài
503           church: Nhà thờ
504           house: Nhà ở
505           icon: Thánh tượng
506           manor: Trang viên
507           mine: Mỏ
508           monument: Đài Kỷ niệm
509           museum: Bảo tàng
510           ruins: Tàn tích
511           tower: Tháp
512           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
513           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
514         landuse: 
515           allotments: Khu Vườn Gia đình
516           basin: Lưu vực
517           cemetery: Nghĩa địa
518           commercial: Khu vực Thương mại
519           conservation: Bảo tồn
520           construction: Công trường Xây dựng
521           farm: Trại
522           farmland: Trại
523           farmyard: Sân Trại
524           forest: Rừng Trồng Cây
525           grass: Cỏ
526           industrial: Khu vực Công nghiệp
527           landfill: Nơi Đổ Rác
528           meadow: Đồng cỏ
529           military: Khu vực Quân sự
530           mine: Mỏ
531           mountain: Núi
532           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
533           park: Công viên
534           piste: Đường Trượt tuyết
535           plaza: Quảng trường
536           quarry: Mỏ Đá
537           railway: Đường sắt
538           recreation_ground: Sân chơi
539           reservoir: Bể nước
540           residential: Khu vực Nhà ở
541           retail: Khu vực Buôn bán
542           vineyard: Vườn Nho
543           wetland: Đầm lầy
544           wood: Rừng
545         leisure: 
546           fishing: Hồ Đánh cá
547           garden: Vườn
548           golf_course: Sân Golf
549           ice_rink: Sân băng
550           park: Công viên
551           pitch: Bãi Thể thao
552           sports_centre: Trung tâm Thể thao
553           stadium: Sân vận động
554         natural: 
555           bay: Vịnh
556           beach: Bãi biển
557           cape: Mũi đất
558           cliff: Vách đá
559           coastline: Bờ biển
560           glacier: Sông băng
561           hill: Đồi
562           island: Đảo
563           land: Đất
564           moor: Truông
565           peak: Đỉnh
566           river: Sông
567           spring: Suối
568           strait: Eo biển
569           tree: Cây
570           valley: Thung lũng
571           volcano: Núi lửa
572           water: Nước
573           wood: Rừng
574         place: 
575           airport: Sân bay
576           city: Thành phố
577           country: Quốc gia
578           county: Quận hạt
579           farm: Trại
580           house: Nhà ở
581           island: Đảo
582           locality: Địa phương
583           postcode: Mã Bưu điện
584           region: Miền
585           sea: Biển
586           state: Tỉnh bang
587           subdivision: Hàng xóm
588           suburb: Ngoại ô
589           town: Thị xã/trấn
590           village: Làng
591         railway: 
592           construction: Đường sắt Đang Xây
593           funicular: Đường sắt Leo núi
594           monorail: Đường Một Ray
595           subway: Trạm Xe điện Ngầm
596         shop: 
597           bakery: Tiệm Bánh
598           bicycle: Tiệm Xe đạp
599           books: Tiệm Sách
600           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
601           car_repair: Tiệm Sửa Xe
602           carpet: Tiệm Thảm
603           chemist: Nhà thuốc
604           clothes: Tiệm Quần áo
605           computer: Tiệm Máy tính
606           confectionery: Tiệm Kẹo
607           convenience: Tiệm Tập hóa
608           drugstore: Nhà thuốc
609           fashion: Tiệm Thời trang
610           fish: Tiệm Cá
611           florist: Tiệm Hoa
612           grocery: Tiệm Tạp phẩm
613           hairdresser: Tiệm Làm tóc
614           insurance: Bảo hiểm
615           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
616           market: Chợ
617           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
618           music: Tiệm Nhạc
619           newsagent: Tiệm Báo
620           optician: Tiệm Kính mắt
621           photo: Tiệm Rửa Hình
622           salon: Tiệm Làm tóc
623           shoes: Tiệm Giày
624           supermarket: Siêu thị
625           toys: Tiệm Đồ chơi
626           travel_agency: Văn phòng Du lịch
627           video: Tiệm Phim
628         tourism: 
629           attraction: Nơi Du lịch
630           hotel: Khách sạn
631           information: Thông tin
632           museum: Bảo tàng
633           valley: Thung lũng
634           zoo: Vườn thú
635         waterway: 
636           canal: Kênh
637           stream: Dòng suối
638   javascripts: 
639     map: 
640       base: 
641         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
642         mapnik: Mapnik
643         noname: Không tên
644         osmarender: Osmarender
645       overlays: 
646         maplint: Maplint
647     site: 
648       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
649       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
650   layouts: 
651     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
652     donate_link_text: quyên góp
653     edit: Sửa đổi
654     edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
655     export: Xuất
656     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
657     gps_traces: Tuyến đường GPS
658     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường
659     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
660     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
661     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
662     history: Lịch sử
663     history_tooltip: Lịch sử bộ thay đổi
664     home: nhà
665     home_tooltip: Về vị trí nhà
666     inbox: hộp thư ({{count}})
667     inbox_tooltip: 
668       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
669       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
670       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
671     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
672     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
673     intro_3: OpenStreetMap hoạt động do sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}.
674     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
675     license: 
676       alt: CC BY-SA 2.0
677       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
678     log_in: đăng nhập
679     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
680     logo: 
681       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
682     logout: đăng xuất
683     logout_tooltip: Đăng xuất
684     make_a_donation: 
685       text: Quyên góp
686       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
687     news_blog: Blog Tin tức
688     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
689     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
690     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
691     shop: Tiệm
692     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
693     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
694     sign_up: đăng ký
695     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
696     sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
697     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
698     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
699     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
700     view: Xem
701     view_tooltip: Xem bản đồ
702     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
703     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
704   map: 
705     coordinates: "Tọa độ:"
706     edit: Sửa đổi
707     view: Hiển thị
708   message: 
709     delete: 
710       deleted: Đã xóa thư
711     inbox: 
712       date: Ngày
713       from: Từ
714       my_inbox: Hộp thư đến
715       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
716       outbox: đã gửi
717       people_mapping_nearby: những người ở gần
718       subject: Tiêu đề
719       title: Hộp thư
720       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
721     mark: 
722       as_read: Thư đã đọc
723       as_unread: Thư chưa đọc
724     message_summary: 
725       delete_button: Xóa
726       read_button: Đánh dấu là đã đọc
727       reply_button: Trả lời
728       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
729     new: 
730       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
731       body: Nội dung
732       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
733       message_sent: Thư đã gửi
734       send_button: Gửi
735       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
736       subject: Tiêu đề
737       title: Gửi thư
738     no_such_user: 
739       body: Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó
740       heading: Người dùng hoặc thư không tồn tại
741       title: Người dùng hoặc thư không tồn tại
742     outbox: 
743       date: Ngày
744       inbox: thư đến
745       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
746       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
747       outbox: thư đã gửi
748       people_mapping_nearby: những người ở gần
749       subject: Tiêu đề
750       title: Hộp thư đã gửi
751       to: Tới
752       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
753     read: 
754       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
755       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
756       date: Ngày
757       from: Từ
758       reading_your_messages: Đọc thư
759       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
760       reply_button: Trả lời
761       subject: Tiêu đề
762       title: Đọc thư
763       to: Tới
764       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
765     sent_message_summary: 
766       delete_button: Xóa
767   notifier: 
768     diary_comment_notification: 
769       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
770       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
771       hi: Chào {{to_user}},
772       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
773     email_confirm: 
774       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
775     email_confirm_html: 
776       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
777       greeting: Chào bạn,
778       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
779     email_confirm_plain: 
780       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
781       greeting: Chào bạn,
782       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
783       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
784     friend_notification: 
785       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
786       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý.
787       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
788     gpx_notification: 
789       and_no_tags: và không có thẻ
790       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
791       failure: 
792         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
793         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
794         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
795         more_info_2: "vấn đề này tại:"
796         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
797       greeting: Chào bạn,
798       success: 
799         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
800         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
801       with_description: với miêu tả
802       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
803     lost_password: 
804       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
805     lost_password_html: 
806       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
807       greeting: Chào bạn,
808       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
809     lost_password_plain: 
810       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
811       greeting: Hi,
812       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
813       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
814     message_notification: 
815       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
816       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
817       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
818       hi: Chào {{to_user}},
819       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
820     signup_confirm: 
821       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
822     signup_confirm_html: 
823       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
824       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
825       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
826       greeting: Chào bạn!
827       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
828       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
829       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
830       more_videos_here: thêm video tại đây
831       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
832       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
833       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
834     signup_confirm_plain: 
835       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
836       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
837       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
838       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
839       current_user_2: "tại:"
840       greeting: Chào bạn!
841       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
842       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
843       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
844       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
845       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
846       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
847       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
848       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
849       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
850       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
851   oauth: 
852     oauthorize: 
853       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
854       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
855       allow_to: "Cho phép trình khách:"
856       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
857       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
858       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
859       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
860       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
861     revoke: 
862       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
863   oauth_clients: 
864     create: 
865       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
866     destroy: 
867       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
868     edit: 
869       submit: Sửa đổi
870       title: Sửa đổi chương trình của bạn
871     form: 
872       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
873       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
874       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
875       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
876       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
877       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
878       callback_url: URL Gọi lại
879       name: Tên
880       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
881       required: Bắt buộc
882       support_url: URL Trợ giúp
883       url: URL Trang chủ Chương trình
884     index: 
885       application: Tên Chương trình
886       issued_at: Lúc Cho phép
887       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
888       my_apps: Trình khách của Tôi
889       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
890       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
891       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
892       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
893       revoke: Thu hồi!
894       title: Chi tiết OAuth của Tôi
895     new: 
896       submit: Đăng ký
897       title: Đăng ký chương trình mới
898     not_found: 
899       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
900     show: 
901       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
902       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
903       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
904       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
905       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
906       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
907       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
908       authorize_url: "Cho phép URL:"
909       edit: Sửa đổi Chi tiết
910       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
911       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
912       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
913       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
914       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
915       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
916     update: 
917       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
918   site: 
919     edit: 
920       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
921       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
922       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
923       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
924       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
925       user_page_link: trang cá nhân
926     index: 
927       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
928       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
929       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
930       license: 
931         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
932         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
933         project_name: Dự án OpenStreetMap
934       permalink: Liên kết Thường trực
935       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
936     key: 
937       map_key: Chú giải
938       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
939       table: 
940         entry: 
941           admin: Biên giới hành chính
942           allotments: Khu vườn gia đình
943           apron: 
944             - Sân đậu máy bay
945             - nhà ga hành khách
946           bridge: Đường rắn = cầu
947           bridleway: Đường cưỡi ngựa
948           brownfield: Sân để trống
949           building: Kiến trúc quan trọng
950           byway: Đường mòn đa mốt
951           cable: 
952             - Đường xe cáp
953             - ski lift
954           cemetery: Nghĩa địa
955           centre: Trung tâm thể thao
956           commercial: Khu vực thương mại
957           common: 
958             - Đất công
959             - bãi cỏ
960           construction: Đường đang xây
961           cycleway: Đường xe đạp
962           destination: Chỉ giao thông địa phương
963           farm: Ruộng
964           footway: Đường đi bộ
965           forest: Rừng trồng cây
966           golf: Sân golf
967           heathland: Vùng cây bụi
968           industrial: Khu vực công nghiệp
969           lake: 
970             - Hồ
971             - bể nước
972           military: Khu vực quân sự
973           motorway: Đường cao tốc
974           park: Công viên
975           permissive: Đường cho phép
976           pitch: Sân thể thao
977           primary: Đường chính
978           private: Đường riêng
979           rail: Đường sắt
980           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
981           resident: Khu vực nhà ở
982           retail: Khu vực buôn bán
983           runway: 
984             - Đường băng
985             - đường lăn
986           school: 
987             - Trường học
988             - đại học
989           secondary: Đường lớn
990           station: Nhà ga
991           subway: Đường ngầm
992           summit: 
993             - Đỉnh núi
994             - đồi
995           tourist: Nơi du lịch
996           track: Đường mòn
997           tram: 
998             - Đường sắt nhẹ
999             - xe điện
1000           trunk: Xa lộ
1001           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1002           unclassified: Đường không phân loại
1003           unsurfaced: Đường không lát
1004           wood: Rừng
1005         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
1006     search: 
1007       search: Tìm kiếm
1008       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
1009       submit_text: Đi
1010       where_am_i: Tôi ở đâu?
1011       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1012     sidebar: 
1013       close: Đóng
1014       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1015   trace: 
1016     create: 
1017       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1018       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1019     delete: 
1020       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1021     edit: 
1022       description: "Miêu tả:"
1023       download: tải xuống
1024       edit: sửa đổi
1025       filename: "Tên tập tin:"
1026       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1027       map: bản đồ
1028       owner: "Tác giả:"
1029       points: "Số nốt:"
1030       save_button: Lưu các Thay đổi
1031       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1032       tags: "Thẻ:"
1033       tags_help: dấu phẩy phân cách
1034       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1035       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1036       visibility: "Mức độ truy cập:"
1037       visibility_help: có nghĩa là gì?
1038       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1039     list: 
1040       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1041       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
1042       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
1043       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1044     make_public: 
1045       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1046     no_such_user: 
1047       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1048       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1049       title: Người dùng không tồn tại
1050     trace: 
1051       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
1052       by: bởi
1053       count_points: "{{count}} nốt"
1054       edit: sửa đổi
1055       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1056       in: trong
1057       map: bản đồ
1058       more: thêm
1059       pending: CHƯA XỬ
1060       private: RIÊNG
1061       public: CÔNG KHAI
1062       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1063       view_map: Xem Bản đồ
1064     trace_form: 
1065       description: Miêu tả
1066       help: Trợ giúp
1067       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1068       tags: Thẻ
1069       tags_help: dấu phẩy phân cách
1070       upload_button: Tải lên
1071       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
1072       visibility: "Mức độ truy cập:"
1073       visibility_help: có nghĩa là gì?
1074       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1075     trace_header: 
1076       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1077       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
1078       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1079       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1080     trace_optionals: 
1081       tags: Thẻ
1082     trace_paging_nav: 
1083       of: trong
1084       showing: Xem trang
1085     view: 
1086       delete_track: Xóa tuyến đường này
1087       description: "Miêu tả:"
1088       download: tải xuống
1089       edit: sửa đổi
1090       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1091       filename: "Tên tập tin:"
1092       heading: Xem tuyến đường {{name}}
1093       map: bản đồ
1094       none: Không có
1095       owner: "Tác giả:"
1096       pending: CHƯA XỬ
1097       points: "Số nốt:"
1098       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1099       tags: "Thẻ:"
1100       title: Xem tuyến đường {{name}}
1101       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1102       uploaded: "Lúc tải lên:"
1103       visibility: "Mức độ truy cập:"
1104     visibility: 
1105       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1106       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1107       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1108       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1109   user: 
1110     account: 
1111       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1112       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1113       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1114       home location: "Vị trí Nhà:"
1115       latitude: "Vĩ độ:"
1116       longitude: "Kinh độ:"
1117       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1118       my settings: Tùy chọn
1119       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1120       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1121       profile description: "Tự giới thiệu:"
1122       public editing: 
1123         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1124         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1125         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1126         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1127         enabled link text: có nghĩa là gì?
1128         heading: "Sửa đổi công khai:"
1129       public editing note: 
1130         heading: Sửa đổi công khai
1131         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1132       return to profile: Trở về trang cá nhân
1133       save changes button: Lưu các Thay đổi
1134       title: Chỉnh sửa tài khoản
1135       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1136     confirm: 
1137       button: Xác nhận
1138       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
1139       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1140       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1141       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1142     confirm_email: 
1143       button: Xác nhận
1144       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1145       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1146       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1147       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1148     filter: 
1149       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1150     friend_map: 
1151       nearby mapper: "Người vẽ bản đồ ở gần: [[nearby_user]]"
1152       your location: Vị trí của bạn
1153     go_public: 
1154       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1155     login: 
1156       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
1157       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1158       create_account: mở tài khoản
1159       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1160       heading: Đăng nhập
1161       login_button: Đăng nhập
1162       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1163       password: "Mật khẩu:"
1164       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
1165       title: Đăng nhập
1166     lost_password: 
1167       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1168       heading: Quên mất Mật khẩu?
1169       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1170       new password button: Đặt lại mật khẩu
1171       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1172       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1173       title: Quên mất mật khẩu
1174     make_friend: 
1175       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
1176       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
1177       success: "{{name}} mới là người bạn."
1178     new: 
1179       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1180       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1181       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1182       display name: "Tên hiển thị:"
1183       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1184       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1185       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1186       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1187       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1188       license_agreement: Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (BY-SA)</a>.
1189       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1190       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1191       password: "Mật khẩu:"
1192       signup: Đăng ký
1193       title: Mở tài khoản
1194     no_such_user: 
1195       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1196       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1197       title: Người dùng không tồn tại
1198     remove_friend: 
1199       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
1200       success: "{{name}} không còn là người bạn."
1201     reset_password: 
1202       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1203       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1204       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1205       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
1206       password: "Mật khẩu:"
1207       reset: Đặt lại Mật khẩu
1208       title: Đặt lại mật khẩu
1209     set_home: 
1210       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1211     view: 
1212       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1213       add as friend: thêm là người bạn
1214       add image: Thêm Hình
1215       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
1216       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1217       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1218       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1219       change your settings: thay đổi tùy chọn của bạn
1220       confirm: Xác nhận
1221       create_block: cấm người dùng này
1222       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1223       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1224       delete image: Xóa Hình
1225       delete_user: xóa tài khoản này
1226       description: Miêu tả
1227       diary: nhật ký
1228       edits: đóng góp
1229       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1230       hide_user: ẩn tài khoản này
1231       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
1232       km away: cách {{count}} km
1233       m away: cách {{count}} m
1234       mapper since: "Tham gia:"
1235       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1236       my diary: nhật ký của tôi
1237       my edits: đóng góp của tôi
1238       my settings: tùy chọn
1239       my traces: tuyến đường của tôi
1240       my_oauth_details: Xem chi tiết OAuth của tôi
1241       nearby users: "Người dùng ở gần:"
1242       new diary entry: mục nhật ký mới
1243       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1244       no home location: Chưa đặt vị trí nhà.
1245       no nearby users: Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần.
1246       remove as friend: dời người bạn
1247       role: 
1248         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1249         grant: 
1250           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1251           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1252         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1253         revoke: 
1254           administrator: Rút quyền quản lý viên
1255           moderator: Rút quyền điều hành viên
1256       send message: gửi thư
1257       settings_link_text: tùy chọn
1258       traces: tuyến đường
1259       unhide_user: hiện tài khoản này
1260       upload an image: Tải lên hình
1261       user image heading: Hình người dùng
1262       user location: Vị trí của người dùng
1263       your friends: Người bạn của bạn
1264   user_block: 
1265     blocks_by: 
1266       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1267       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1268       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1269     blocks_on: 
1270       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1271       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1272       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1273     create: 
1274       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1275       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1276       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1277     edit: 
1278       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1279       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1280       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1281       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1282       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1283       show: Xem tác vụ cấm này
1284       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1285       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1286     filter: 
1287       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1288       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1289       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1290     helper: 
1291       time_future: Hết hạn {{time}}.
1292       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1293       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1294     index: 
1295       empty: Chưa ai bị cấm.
1296       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1297       title: Người dùng bị cấm
1298     model: 
1299       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1300       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1301     new: 
1302       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1303       heading: Cấm {{name}}
1304       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1305       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1306       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1307       submit: Cấm người dùng
1308       title: Cấm {{name}}
1309       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1310       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1311     not_found: 
1312       back: Trở về trang đầu
1313       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1314     partial: 
1315       confirm: Bạn có chắc không?
1316       creator_name: Người cấm
1317       display_name: Người bị cấm
1318       edit: Sửa đổi
1319       not_revoked: (không bị hủy)
1320       reason: Lý do cấm
1321       revoke: Bỏ cấm!
1322       revoker_name: Người bỏ cấm
1323       show: Hiện
1324       status: Trạng thái
1325     period: "{{count}} giờ"
1326     revoke: 
1327       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1328       flash: Đã bỏ cấm.
1329       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1330       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1331       revoke: Bỏ cấm!
1332       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1333       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1334     show: 
1335       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1336       confirm: Bạn có chắc không?
1337       edit: Sửa đổi
1338       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1339       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1340       reason: "Lý do cấm:"
1341       revoke: Bỏ cấm!
1342       revoker: "Người bỏ cấm:"
1343       show: Hiện
1344       status: Trạng thái
1345       time_future: Hết hạn {{time}}
1346       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1347       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1348     update: 
1349       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1350       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1351   user_role: 
1352     filter: 
1353       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1354       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1355       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1356       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1357     grant: 
1358       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1359       confirm: Xác nhận
1360       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1361       heading: Xác nhận cấp vai trò
1362       title: Xác nhận cấp vai trò
1363     revoke: 
1364       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1365       confirm: Xác nhận
1366       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1367       heading: Xác nhận rút vai trò
1368       title: Xác nhận rút vai trò