]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/vi.yml
Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Dinhxuanduyet
5 # Author: KhangND
6 # Author: Macofe
7 # Author: Minh Nguyen
8 # Author: Nemo bis
9 # Author: Ninomax
10 # Author: Phjtieudoc
11 # Author: Ruila
12 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
13 ---
14 vi:
15   time:
16     formats:
17       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
18       blog: '%d tháng %m năm %Y'
19   activerecord:
20     models:
21       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
22       changeset: Bộ thay đổi
23       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
24       country: Quốc gia
25       diary_comment: Bình luận Nhật ký
26       diary_entry: Mục Nhật ký
27       friend: Người bạn
28       language: Ngôn ngữ
29       message: Thư
30       node: Nốt
31       node_tag: Thẻ Nốt
32       notifier: Trình báo
33       old_node: Nốt Cũ
34       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
35       old_relation: Quan hệ Cũ
36       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
37       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
38       old_way: Lối Cũ
39       old_way_node: Nốt Lối Cũ
40       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
41       relation: Quan hệ
42       relation_member: Thành viên Quan hệ
43       relation_tag: Thẻ Quan hệ
44       session: Phiên
45       trace: Tuyến đường
46       tracepoint: Điểm Tuyến đường
47       tracetag: Thẻ Tuyến đường
48       user: Người dùng
49       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
50       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
51       way: Lối
52       way_node: Nốt Lối
53       way_tag: Thẻ Lối
54     attributes:
55       diary_comment:
56         body: Nội dung
57       diary_entry:
58         user: Người dùng
59         title: Tiêu đề
60         latitude: Vĩ độ
61         longitude: Kinh độ
62         language: Ngôn ngữ
63       friend:
64         user: Người dùng
65         friend: Người bạn
66       trace:
67         user: Người dùng
68         visible: Thấy được
69         name: Tên
70         size: Kích cỡ
71         latitude: Vĩ độ
72         longitude: Kinh độ
73         public: Công khai
74         description: Miêu tả
75       message:
76         sender: Người gửi
77         title: Tiêu đề
78         body: Nội dung
79         recipient: Người nhận
80       user:
81         email: Thư điện tử
82         active: Tích cực
83         display_name: Tên Hiển thị
84         description: Miêu tả
85         languages: Ngôn ngữ
86         pass_crypt: Mật khẩu
87   editor:
88     default: Mặc định (hiện là %{name})
89     potlatch:
90       name: Potlatch 1
91       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
92     id:
93       name: iD
94       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
95     potlatch2:
96       name: Potlatch 2
97       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
98     remote:
99       name: phần điều khiển từ xa
100       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
101   browse:
102     created: Tạo
103     closed: Đóng
104     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
105     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
106     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
107     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
108     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
109     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
110     version: Phiên bản
111     in_changeset: Bộ thay đổi
112     anonymous: vô danh
113     no_comment: (không miêu tả)
114     part_of: Trực thuộc
115     download_xml: Tải về XML
116     view_history: Xem Lịch sử
117     view_details: Xem Chi tiết
118     location: 'Vị trí:'
119     changeset:
120       title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
121       belongs_to: Tác giả
122       node: Các nốt (%{count})
123       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
124       way: Các lối (%{count})
125       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
126       relation: Các quan hệ (%{count})
127       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
128       comment: Bình luận (%{count})
129       hidden_commented_by: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách
130         đây %{when}</abbr>
131       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
132       changesetxml: Bộ thay đổi XML
133       osmchangexml: osmChange XML
134       feed:
135         title: Bộ thay đổi %{id}
136         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
137       join_discussion: Đăng nhập để tham gia thảo luận
138       discussion: Thảo luận
139     node:
140       title: 'Nốt: %{name}'
141       history_title: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
142     way:
143       title: 'Lối: %{name}'
144       history_title: 'Lịch sử Lối: %{name}'
145       nodes: Các nốt
146       also_part_of:
147         one: trực thuộc lối %{related_ways}
148         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
149     relation:
150       title: 'Quan hệ: %{name}'
151       history_title: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
152       members: Các thành viên
153     relation_member:
154       entry_role: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
155       type:
156         node: Nốt
157         way: Lối
158         relation: Quan hệ
159     containing_relation:
160       entry: Quan hệ %{relation_name}
161       entry_role: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
162     not_found:
163       sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
164       type:
165         node: nốt
166         way: lối
167         relation: quan hệ
168         changeset: bộ thay đổi
169         note: ghi chú
170     timeout:
171       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
172       type:
173         node: nốt
174         way: lối
175         relation: quan hệ
176         changeset: bộ thay đổi
177         note: ghi chú
178     redacted:
179       redaction: Dãy ẩn %{id}
180       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
181         ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
182       type:
183         node: nốt
184         way: lối
185         relation: quan hệ
186     start_rjs:
187       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
188         duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
189         bộ dữ liệu này?
190       load_data: Tải Dữ liệu
191       loading: Đang tải…
192     tag_details:
193       tags: Thẻ
194       wiki_link:
195         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
196         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
197       wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
198       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
199       telephone_link: Gọi %{phone_number}
200     note:
201       title: 'Ghi chú: %{id}'
202       new_note: Ghi chú Mới
203       description: Miêu tả
204       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
205       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
206       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
207       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
208       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
209       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
210       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
211         %{when}</abbr>
212       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
213       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
214         %{when}</abbr>
215       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
216       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
217       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
218     query:
219       title: Thăm dò Yếu tố
220       introduction: Nhấn chuột vào bản đồ để tìm những yếu tố lân cận.
221       nearby: Yếu tố lân cận
222       enclosing: Yếu tố bao gồm
223   changeset:
224     changeset_paging_nav:
225       showing_page: Trang %{page}
226       next: Sau »
227       previous: « Trước
228     changeset:
229       anonymous: Vô danh
230       no_edits: (không có thay đổi)
231       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
232     changesets:
233       id: ID
234       saved_at: Lúc Lưu
235       user: Người dùng
236       comment: Miêu tả
237       area: Vùng
238     list:
239       title: Các bộ thay đổi
240       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
241       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
242       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
243       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
244       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
245       empty_user: Người dùng này không có bộ thay đổi nào.
246       no_more: Hết bộ thay đổi.
247       no_more_area: Hết bộ thay đổi trong khu vực này.
248       no_more_user: Hết bộ thay đổi của người dùng này.
249       load_more: Tải tiếp
250     timeout:
251       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
252     rss:
253       title_all: Thảo luận về bộ thay đổi tại OpenStreetMap
254       title_particular: 'Thảo luận về bộ thay đổi #%{changeset_id} tại OpenStreetMap'
255       comment: 'Bình luận mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
256       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
257       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
258       full: Thảo luận đầy đủ
259   diary_entry:
260     new:
261       title: Mục Nhật ký Mới
262       publish_button: Đăng
263     list:
264       title: Các Nhật ký Cá nhân
265       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
266       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
267       user_title: Nhật ký của %{user}
268       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
269       new: Mục Nhật ký Mới
270       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
271       no_entries: Chưa có mục nhật ký
272       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
273       older_entries: Mục Trước
274       newer_entries: Mục Sau
275     edit:
276       title: Sửa đổi mục nhật ký
277       subject: 'Tiêu đề:'
278       body: 'Nội dung:'
279       language: 'Ngôn ngữ:'
280       location: 'Vị trí:'
281       latitude: 'Vĩ độ:'
282       longitude: 'Kinh độ:'
283       use_map_link: sử dụng bản đồ
284       save_button: Lưu
285       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
286     view:
287       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
288       user_title: Nhật ký của %{user}
289       leave_a_comment: Bình luận
290       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} để bình luận'
291       login: Đăng nhập
292       save_button: Lưu
293     no_such_entry:
294       title: Mục nhật ký không tồn tại
295       heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
296       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin
297         hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
298     diary_entry:
299       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
300       comment_link: Bình luận về mục này
301       reply_link: Trả lời mục này
302       comment_count:
303         zero: Chưa có bình luận
304         other: '%{count} bình luận'
305       edit_link: Sửa đổi mục này
306       hide_link: Ẩn mục này
307       confirm: Xác nhận
308     diary_comment:
309       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
310       hide_link: Ẩn bình luận này
311       confirm: Xác nhận
312     location:
313       location: 'Vị trí:'
314       view: Xem
315       edit: Sửa
316     feed:
317       user:
318         title: Các mục nhật ký của %{user}
319         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
320       language:
321         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
322         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
323       all:
324         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
325         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
326     comments:
327       has_commented_on: '%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau'
328       post: Mục nhật ký
329       when: Lúc đăng
330       comment: Bình luận
331       ago: cách đây %{ago}
332       newer_comments: Các Bình luận Sau
333       older_comments: Các Bình luận Trước
334   export:
335     title: Xuất
336     start:
337       area_to_export: Vùng để Xuất
338       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
339       format_to_export: Định dạng Xuất
340       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
341       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
342       embeddable_html: HTML để Nhúng
343       licence: Giấy phép
344       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
345         phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
346       too_large:
347         advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
348           một trong những nguồn bên dưới:'
349         body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
350           lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
351           từ một dịch vụ sau:'
352         planet:
353           title: Quả đất OSM
354           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
355             thường xuyên
356         overpass:
357           title: Overpass API
358           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
359         geofabrik:
360           title: Tải về Geofabrik
361           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
362             thường xuyên
363         metro:
364           title: Bản trích Metro
365           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
366         other:
367           title: Nguồn Khác
368           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
369       options: Tùy chọn
370       format: 'Định dạng:'
371       scale: Tỷ lệ
372       max: tối đa
373       image_size: Hình có Kích cỡ
374       zoom: Thu phóng
375       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
376       latitude: 'Vĩ độ:'
377       longitude: 'Kinh độ:'
378       output: Đầu ra
379       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
380       export_button: Xuất
381   geocoder:
382     search:
383       title:
384         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
385         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
386           Postcode</a>
387         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
388         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
389           Nominatim</a>
390         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
391         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
392           Nominatim</a>
393         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
394     search_osm_nominatim:
395       prefix:
396         aerialway:
397           cable_car: Xe Cáp treo Lớn
398           chair_lift: Ghế Cáp treo
399           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
400           gondola: Xe Cáp treo Nhỏ
401           station: Trạm Cáp treo
402         aeroway:
403           aerodrome: Sân bay
404           apron: Sân Đậu Máy bay
405           gate: Cổng
406           helipad: Sân bay Trực thăng
407           runway: Đường băng
408           taxiway: Đường lăn
409           terminal: Nhà ga Sân bay
410         amenity:
411           animal_shelter: Trạm Bảo vệ Động vật
412           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
413           atm: Máy Rút tiền Tự động
414           bank: Ngân hàng
415           bar: Quán rượu
416           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
417           bench: Ghế
418           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
419           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
420           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
421           boat_rental: Cho thuê Tàu
422           brothel: Nhà chứa
423           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
424           bus_station: Bến Xe buýt
425           cafe: Quán Cà phê
426           car_rental: Chỗ Mướn Xe
427           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
428           car_wash: Tiệm Rửa Xe
429           casino: Sòng bạc
430           charging_station: Trạm Sạc Pin
431           childcare: Nhà Giữ Trẻ
432           cinema: Rạp phim
433           clinic: Phòng khám
434           clock: Đồng hồ
435           college: Trường Cao đẳng
436           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
437           courthouse: Tòa
438           crematorium: Lò Hỏa táng
439           dentist: Nha sĩ
440           doctors: Bác sĩ
441           dormitory: Ký túc xá
442           drinking_water: Vòi Nước uống
443           driving_school: Trường Lái xe
444           embassy: Tòa Đại sứ
445           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
446           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
447           ferry_terminal: Trạm Phà
448           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
449           fire_station: Trạm Cứu hỏa
450           food_court: Khu Ẩm thực
451           fountain: Vòi nước
452           fuel: Cây xăng
453           gambling: Xe Cáp treo Lớn
454           grave_yard: Nghĩa địa
455           gym: Nhà Thể dục
456           health_centre: Trung tâm Y tế
457           hospital: Bệnh viện
458           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
459           ice_cream: Tiệm Kem
460           kindergarten: Tiểu học
461           library: Thư viện
462           market: Chợ
463           marketplace: Chợ phiên
464           monastery: Nhà tu
465           motorcycle_parking: Chỗ Đậu Xe máy
466           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
467           nursery: Nhà trẻ
468           nursing_home: Viện Dưỡng lão
469           office: Văn phòng
470           parking: Chỗ Đậu xe
471           parking_entrance: Lối vào Bãi đậu xe
472           pharmacy: Nhà thuốc
473           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
474           police: Cảnh sát
475           post_box: Hòm thư
476           post_office: Bưu điện
477           preschool: Trường Mầm non
478           prison: Nhà tù
479           pub: Quán rượu
480           public_building: Tòa nhà Công cộng
481           reception_area: Phòng Tiếp khách
482           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
483           restaurant: Nhà hàng
484           retirement_home: Nhà về hưu
485           sauna: Nhà Tắm hơi
486           school: Trường học
487           shelter: Nơi Trú ẩn
488           shop: Tiệm
489           shower: Vòi tắm
490           social_centre: Hội trường
491           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
492           social_facility: Cơ quan Xã hội
493           studio: Studio
494           swimming_pool: Hồ tắm
495           taxi: Taxi
496           telephone: Điện thoại Công cộng
497           theatre: Nhà hát
498           toilets: Vệ sinh
499           townhall: Thị sảnh
500           university: Trường Đại học
501           vending_machine: Máy Bán hàng
502           veterinary: Phẫu thuật Thú y
503           village_hall: Trụ sở Làng
504           waste_basket: Thùng rác
505           waste_disposal: Thùng rác
506           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
507         boundary:
508           administrative: Biên giới Hành chính
509           census: Biên giới Điều tra Dân số
510           national_park: Vườn quốc gia
511           protected_area: Khu bảo tồn
512         bridge:
513           aqueduct: Cống nước
514           suspension: Cầu Treo
515           swing: Cầu Quay
516           viaduct: Cầu Cạn
517           "yes": Cầu
518         building:
519           "yes": Tòa nhà
520         craft:
521           brewery: Nhà máy Bia
522           carpenter: Thợ Đóng Đồ Gỗ
523           electrician: Thợ Lắp điện
524           gardener: Thợ Làm vườn
525           painter: Thợ Sơn
526           photographer: Nhà Chụp hình
527           plumber: Thợ Sửa Ống nước
528           shoemaker: Thợ Đóng giày
529           tailor: Tiệm May
530           "yes": Doanh nghiệp Thủ công
531         emergency:
532           ambulance_station: Trạm Xe cứu thương
533           defibrillator: Máy Khử Rung Tim
534           landing_site: Nơi Hạ cánh Khẩn cấp
535           phone: Điện thoại Khẩn cấp
536         highway:
537           abandoned: Đường Bỏ hoang
538           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
539           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
540           bus_stop: Trạm Xe buýt
541           construction: Đường Đang Xây
542           cycleway: Đường Xe đạp
543           elevator: Thang máy
544           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
545           footway: Đường Đi bộ
546           ford: Khúc Sông Cạn
547           living_street: Đường Hàng xóm
548           milestone: Mốc
549           motorway: Đường Cao tốc
550           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
551           motorway_link: Đường Cao tốc
552           path: Lối
553           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
554           platform: Sân ga
555           primary: Đường Chính
556           primary_link: Đường Chính
557           proposed: Đường được Đề nghị
558           raceway: Đường đua
559           residential: Ngõ Dân cư
560           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
561           road: Đường
562           secondary: Đường Lớn
563           secondary_link: Đường Lớn
564           service: Ngách
565           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
566           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
567           steps: Cầu thang
568           street_lamp: Đèn Đường phố
569           tertiary: Phố
570           tertiary_link: Phố
571           track: Đường mòn
572           traffic_signals: Đèn Giao thông
573           trail: Đường mòn
574           trunk: Xa lộ
575           trunk_link: Xa lộ
576           unclassified: Ngõ
577           unsurfaced: Đường Không Lát
578           "yes": Đường
579         historic:
580           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
581           battlefield: Chiến trường
582           boundary_stone: Mốc Biên giới
583           building: Tòa nhà Lịch sử
584           bunker: Boong ke
585           castle: Lâu đài
586           church: Nhà thờ
587           city_gate: Cổng Thành phố
588           citywalls: Tường Thành phố
589           fort: Pháo đài
590           heritage: Nơi Di sản
591           house: Nhà ở
592           icon: Thánh tượng
593           manor: Trang viên
594           memorial: Vật Tưởng niệm
595           mine: Mỏ
596           monument: Công trình Tưởng niệm
597           roman_road: Đường La Mã
598           ruins: Tàn tích
599           stone: Đá
600           tomb: Mộ
601           tower: Tháp
602           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
603           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
604           wreck: Xác Tàu Đắm
605         junction:
606           "yes": Giao lộ
607         landuse:
608           allotments: Khu Vườn Gia đình
609           basin: Lưu vực
610           brownfield: Cánh đồng Nâu
611           cemetery: Nghĩa địa
612           commercial: Khu vực Thương mại
613           conservation: Bảo tồn
614           construction: Công trường Xây dựng
615           farm: Trại
616           farmland: Trại
617           farmyard: Sân Trại
618           forest: Rừng Trồng Cây
619           garages: Ga ra
620           grass: Cỏ
621           greenfield: Cánh đồng Xanh
622           industrial: Khu vực Công nghiệp
623           landfill: Nơi Đổ Rác
624           meadow: Đồng cỏ
625           military: Khu vực Quân sự
626           mine: Mỏ
627           orchard: Vườn Cây
628           quarry: Mỏ Đá
629           railway: Đường sắt
630           recreation_ground: Sân Giải trí
631           reservoir: Bể nước
632           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
633           residential: Khu vực Nhà ở
634           retail: Khu vực Buôn bán
635           road: Đất của con Đường
636           village_green: Sân Làng
637           vineyard: Vườn Nho
638           "yes": Sử dụng đất
639         leisure:
640           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
641           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
642           club: Câu lạc bộ
643           common: Đất Công
644           dog_park: Công viên Chó
645           fishing: Hồ Đánh cá
646           fitness_centre: Trung tâm Thể dục
647           fitness_station: Trạm Thể dục
648           garden: Vườn
649           golf_course: Sân Golf
650           horse_riding: Cưỡi Ngựa
651           ice_rink: Sân băng
652           marina: Bến tàu
653           miniature_golf: Golf Nhỏ
654           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
655           park: Công viên
656           pitch: Sân cỏ
657           playground: Sân chơi
658           recreation_ground: Sân Giải trí
659           resort: Khu Nghỉ mát
660           sauna: Nhà Tắm hơi
661           slipway: Bến tàu
662           sports_centre: Trung tâm Thể thao
663           stadium: Sân vận động
664           swimming_pool: Hồ Bơi
665           track: Đường Chạy
666           water_park: Công viên Nước
667           "yes": Giải trí
668         man_made:
669           lighthouse: Hải đăng
670           pipeline: Ống dẫn
671           tower: Tháp
672           works: Nhà máy
673           "yes": Nhân tạo
674         military:
675           airfield: Sân bay Không quân
676           barracks: Trại Lính
677           bunker: Boong ke
678         mountain_pass:
679           "yes": Đèo
680         natural:
681           bay: Vịnh
682           beach: Bãi biển
683           cape: Mũi đất
684           cave_entrance: Cửa vào Hang
685           cliff: Vách đá
686           crater: Miệng Núi
687           dune: Cồn cát
688           fell: Đồi Cằn cỗi
689           fjord: Vịnh hẹp
690           forest: Rừng
691           geyser: Mạch nước Phun
692           glacier: Sông băng
693           grassland: Đồng cỏ
694           heath: Bãi Hoang
695           hill: Đồi
696           island: Đảo
697           land: Đất
698           marsh: Đầm lầy
699           moor: Truông
700           mud: Bùn
701           peak: Đỉnh
702           point: Mũi đất
703           reef: Rạn san hô
704           ridge: Luống đất
705           rock: Đá
706           saddle: Đèo
707           sand: Cát
708           scree: Sườn Núi Đá
709           scrub: Đất Bụi rậm
710           spring: Suối
711           stone: Đá
712           strait: Eo biển
713           tree: Cây
714           valley: Thung lũng
715           volcano: Núi lửa
716           water: Nước
717           wetland: Đầm lầy
718           wood: Rừng
719         office:
720           accountant: Kế toán viên
721           administrative: Công sở
722           architect: Kiến trúc sư
723           company: Công ty
724           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
725           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
726           government: Văn phòng Chính phủ
727           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
728           lawyer: Luật sư
729           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
730           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
731           travel_agent: Văn phòng Du lịch
732           "yes": Văn phòng
733         place:
734           allotments: Khu Vườn Gia đình
735           block: Khối phố
736           airport: Sân bay
737           city: Thành phố
738           country: Quốc gia
739           county: Quận hạt
740           farm: Trại
741           hamlet: Xóm
742           house: Nhà ở
743           houses: Dãy Nhà
744           island: Đảo
745           islet: Đảo Nhỏ
746           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
747           locality: Địa phương
748           moor: Truông
749           municipality: Đô thị
750           neighbourhood: Hàng xóm
751           postcode: Mã Bưu chính
752           region: Miền
753           sea: Biển
754           state: Tỉnh bang
755           subdivision: Hàng xóm
756           suburb: Ngoại ô
757           town: Thị xã/trấn
758           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
759           village: Làng
760           "yes": Nơi
761         railway:
762           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
763           construction: Đường sắt Đang Xây
764           disused: Đường sắt Không hoạt động
765           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
766           funicular: Đường sắt Leo núi
767           halt: Ga Xép
768           historic_station: Nhà ga Lịch sử
769           junction: Ga Đầu mối
770           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
771           light_rail: Đường sắt Nhẹ
772           miniature: Đường sắt Nhỏ
773           monorail: Đường sắt Một ray
774           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
775           platform: Ke ga
776           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
777           proposed: Đường sắt được Đề nghị
778           spur: Đường sắt Phụ
779           station: Nhà ga
780           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
781           subway: Đường ngầm
782           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
783           switch: Ghi Đường sắt
784           tram: Đường Xe điện
785           tram_stop: Ga Xép Điện
786         shop:
787           alcohol: Tiệm Rượu
788           antiques: Tiệm Đồ cổ
789           art: Tiệm Nghệ phẩm
790           bakery: Tiệm Bánh
791           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
792           beverages: Tiệm Đồ uống
793           bicycle: Tiệm Xe đạp
794           books: Tiệm Sách
795           boutique: Tiệm Thời trang
796           butcher: Hàng Thịt
797           car: Tiệm Xe hơi
798           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
799           car_repair: Tiệm Sửa Xe
800           carpet: Tiệm Thảm
801           charity: Cửa hàng Từ thiện
802           chemist: Tiệm Dược phẩm
803           clothes: Tiệm Quần áo
804           computer: Tiệm Máy tính
805           confectionery: Tiệm Kẹo
806           convenience: Tiệm Tiện lợi
807           copyshop: Tiệm In ấn
808           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
809           deli: Deli
810           department_store: Cửa hàng Bách hóa
811           discount: Cửa hàng Giảm giá
812           doityourself: Tiệm Ngũ kim
813           dry_cleaning: Hấp tẩy
814           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
815           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
816           farm: Tiệm Nông cụ
817           fashion: Tiệm Thời trang
818           fish: Tiệm Cá
819           florist: Tiệm Hoa
820           food: Tiệm Thực phẩm
821           funeral_directors: Nhà tang lễ
822           furniture: Tiệm Đồ đạc
823           gallery: Thư viện Ảnh
824           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
825           general: Tiệm Đồ
826           gift: Tiệm Quà tặng
827           greengrocer: Tiệm Rau quả
828           grocery: Tiệm Tạp phẩm
829           hairdresser: Tiệm Làm tóc
830           hardware: Tiệm Ngũ kim
831           hifi: Cửa hàng Hi-fi
832           insurance: Bảo hiểm
833           jewelry: Tiệm Kim hoàn
834           kiosk: Quán
835           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
836           mall: Trung tâm Mua sắm
837           market: Chợ
838           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
839           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
840           music: Tiệm Nhạc
841           newsagent: Tiệm Báo
842           optician: Tiệm Kính mắt
843           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
844           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
845           pet: Tiệm Vật nuôi
846           pharmacy: Nhà thuốc
847           photo: Tiệm Rửa Hình
848           salon: Tiệm Làm tóc
849           second_hand: Tiệm Mua lại
850           shoes: Tiệm Giày
851           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
852           sports: Tiệm Thể thao
853           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
854           supermarket: Siêu thị
855           tailor: Tiệm May
856           toys: Tiệm Đồ chơi
857           travel_agency: Văn phòng Du lịch
858           video: Tiệm Phim
859           wine: Tiệm Rượu
860           "yes": Tiệm
861         tourism:
862           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
863           apartment: Khu chung cư
864           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
865           attraction: Nơi Du lịch
866           bed_and_breakfast: Nhà trọ
867           cabin: Túp lều
868           camp_site: Nơi Cắm trại
869           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
870           chalet: Nhà ván
871           gallery: Phòng Tranh
872           guest_house: Nhà khách
873           hostel: Nhà trọ
874           hotel: Khách sạn
875           information: Thông tin
876           motel: Khách sạn Dọc đường
877           museum: Bảo tàng
878           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
879           theme_park: Công viên Giải trí
880           viewpoint: Thắng cảnh
881           zoo: Vườn thú
882         tunnel:
883           culvert: Cống
884           "yes": Đường hầm
885         waterway:
886           artificial: Dòng nước Nhân tạo
887           boatyard: Bãi Thuyền
888           canal: Kênh
889           dam: Đập
890           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
891           ditch: Mương
892           dock: Vũng tàu
893           drain: Cống
894           lock: Âu tàu
895           lock_gate: Âu tàu
896           mooring: Cột neo tàu
897           rapids: Thác ghềnh
898           river: Sông
899           stream: Dòng suối
900           wadi: Dòng sông Vào mùa
901           waterfall: Thác
902           weir: Đập Tràn
903           "yes": Đường thủy
904       admin_levels:
905         level2: Biên giới Quốc gia
906         level4: Biên giới Tỉnh bang
907         level5: Biên giới Miền
908         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
909         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
910         level9: Biên giới Làng
911         level10: Biên giới Khu phố
912     description:
913       title:
914         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
915           Nominatim</a>
916         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
917       types:
918         cities: Thành phố
919         towns: Thị xã
920         places: Địa điểm
921     results:
922       no_results: Không tìm thấy kết quả
923       more_results: Thêm kết quả
924   layouts:
925     logo:
926       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
927     home: Về Vị trí Nhà ở
928     logout: Đăng xuất
929     log_in: Đăng nhập
930     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
931     sign_up: Mở Tài khoản
932     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
933     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
934     edit: Sửa đổi
935     history: Lịch sử
936     export: Xuất
937     data: Dữ liệu
938     export_data: Xuất Dữ liệu
939     gps_traces: Tuyến GPS
940     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
941     user_diaries: Nhật ký
942     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
943     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
944     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
945     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
946     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
947       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
948     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
949     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark},
950       cũng như %{partners} khác.
951     partners_ucl: UCL
952     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
953     partners_bytemark: Bytemark Hosting
954     partners_partners: các công ty bảo trợ
955     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
956       hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
957     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
958       lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
959     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
960     help: Trợ giúp
961     about: Giới thiệu
962     copyright: Bản quyền
963     community: Cộng đồng
964     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
965     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
966     foundation: Quỹ OpenStreetMap
967     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
968     make_a_donation:
969       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
970       text: Quyên góp
971     learn_more: Tìm hiểu Thêm
972     more: Thêm
973   license_page:
974     foreign:
975       title: Thông tin về bản dịch này
976       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
977         trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
978       english_link: nguyên bản tiếng Anh
979     native:
980       title: Giới thiệu về trang này
981       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang
982         này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
983       native_link: bản dịch tiếng Việt
984       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
985     legal_babble:
986       title_html: Bản quyền và Giấy phép
987       intro_1_html: |-
988         OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
989         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
990         Commons</a> (ODbL) bởi <a href="http://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
991       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
992         phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
993         và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
994         các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy
995         phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a>
996         đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
997       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành
998         theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
999         \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1000       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1001       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng
1002         góp vào OpenStreetMap”.
1003       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
1004         Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của
1005         chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn
1006         có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang
1007         bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
1008         muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên
1009         kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không
1010         cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ
1011         các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
1012         trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
1013         creativecommons.org.
1014       credit_3_html: |-
1015         Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
1016         Ví dụ:
1017       attribution_example:
1018         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1019         title: Ví dụ ghi công
1020       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1021       more_1_html: |-
1022         Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi tại <a href="http://osmfoundation.org/Licence">OSMF Licence page</a> and the community <a
1023         <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
1024       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
1025         thể cung cấp API miễn phí cho bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">Quy
1026         định Sử dụng API</a>, <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">Quy
1027         định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">Quy
1028         định Sử dụng Nominatim</a>.
1029       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1030       contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân
1031         và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia
1032         và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
1033       contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://data.wien.gv.at/">Bang
1034         Viên</a> (theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
1035         BY</a>), <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
1036         Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
1037         sửa đổi CC BY Áo</a>).'
1038       contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
1039         GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan
1040         (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
1041       contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
1042         liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập hợp
1043         dữ liệu khác theo \n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501\">Giấy
1044         phép dữ liệu mở NLS</a>."
1045       contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
1046         (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
1047       contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a
1048         href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
1049       contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1050         từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.'
1051       contributors_si_html: "<strong>Slovenia</strong>: Bao gồm dữ liệu từ \n<a href=\"http://www.gu.gov.si/en/\">Cơ
1052         quan Khảo sát và Bản đồ</a> và\n<a href=\"http://www.mkgp.gov.si/en/\">Cục
1053         Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Thức ăn</a>\n(thông tin công cộng của Slovenia)."
1054       contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
1055         cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
1056         lưu.'
1057       contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
1058         Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12.'
1059       contributors_footer_1_html: |-
1060         Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
1061         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
1062       contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
1063         ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
1064         chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
1065       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1066       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
1067         bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
1068         các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1069       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
1070         vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
1071         xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
1072         trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang
1073         khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1074       trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Nhãn hiệu
1075       trademarks_1_html: OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều
1076         là nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OpenStreetMap. Nếu bạn có thắc mắc về cách sử
1077         dụng các nhãn hiệu này, xin vui lòng liên lạc với <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group?uselang=vi">Nhóm
1078         làm việc Giấy phép</a>.
1079   welcome_page:
1080     title: Hoan nghênh!
1081     introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu
1082       mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy
1083       cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
1084     whats_on_the_map:
1085       title: Mục đích của Bản đồ
1086       on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
1087         – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ
1088         mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1089       off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
1090         hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
1091         xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ
1092         trực tuyến khác.
1093     basic_terms:
1094       title: Thuật ngữ Cơ bản
1095       paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
1096         vào OpenStreetMap:'
1097       editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép
1098         sửa đổi bản đồ.
1099       node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
1100         hàng hoặc một cái cây.
1101       way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
1102         dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1103       tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên
1104         của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1105     rules:
1106       title: Quy định!
1107       paragraph_1_html: "OpenStreetMap có ít quy định chính thức, nhưng chúng ta mong
1108         muốn tất cả mọi người tham gia mà cộng tác và giao thiệp với cộng đồng. Nếu
1109         bạn tính hoạt động ngoài việc sửa đổi thủ công, xin vui lòng đọc và tuân theo
1110         các hướng dẫn về việc <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines?uselang=vi'>nhập</a>
1111         và \n<a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct?uselang=vi'>tự
1112         động sửa đổi</a>."
1113     questions:
1114       title: Có thắc mắc?
1115       paragraph_1_html: |-
1116         OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1117         <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>.
1118     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1119     add_a_note:
1120       title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1121       paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
1122         tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1123       paragraph_2_html: |-
1124         Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
1125         <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
1126   fixthemap:
1127     title: Báo lỗi / Sửa bản đồ
1128     how_to_help:
1129       title: Cách giúp đỡ
1130       join_the_community:
1131         title: Tham gia cộng đồng
1132         explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của chúng
1133           tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý tốt nhất
1134           là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu lấy.
1135       add_a_note:
1136         instructions_html: |-
1137           Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
1138           Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
1139     other_concerns:
1140       title: Vấn đề khác
1141       explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
1142         hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
1143         bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
1144         làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
1145   help_page:
1146     title: Trợ giúp
1147     introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
1148       hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1149     welcome:
1150       url: /welcome
1151       title: Chào mừng đến với OSM
1152       description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
1153     beginners_guide:
1154       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_guide
1155       title: Hướng dẫn Bắt đầu
1156       description: Hướng dẫn bắt đầu do cộng đồng biên tập.
1157     help:
1158       url: https://help.openstreetmap.org/
1159       title: help.openstreetmap.org
1160       description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp của
1161         OSM.
1162     mailing_lists:
1163       title: Danh sách thư
1164       description: Hỏi han hoặc thảo luận về các chuyện quan trọng trên nhiều danh
1165         sách thư được sắp xếp theo chủ đề hoặc khu vực.
1166     forums:
1167       title: Diễn đàn
1168       description: Hỏi han và thảo luận trong một giao diện bảng tin.
1169     irc:
1170       title: IRC
1171       description: Trò chuyện tương tác trong nhiều ngôn ngữ về nhiều chủ đề.
1172     switch2osm:
1173       title: switch2osm
1174       description: Trợ giúp cho những công ty và tổ chức muốn đổi qua các bản đồ và
1175         dịch vụ dựa trên OpenStreetMap.
1176     wiki:
1177       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1178       title: wiki.openstreetmap.org
1179       description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
1180   about_page:
1181     next: Tiếp
1182     copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
1183     used_by: '%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng ngàn trang Web, ứng dụng di
1184       động, và thiết bị phần cứng'
1185     lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và bảo
1186       quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ ở khắp
1187       thế giới.
1188     local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
1189     local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
1190       người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
1191       đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
1192     community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
1193     community_driven_html: |-
1194       Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
1195       Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
1196       Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
1197       <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='http://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
1198     open_data_title: Dữ liệu Mở
1199     open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng nó
1200       cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng
1201       góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên dữ liệu
1202       theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết quả dưới
1203       cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
1204       Bản quyền và Giấy phép</a>.'
1205     legal_title: Pháp luật
1206     legal_html: |-
1207       Trang Web này và nhiều dịch vụ có liên quan được hoạt động chính thức bởi <a href='http://osmfoundation.org/?uselang=vi'>Quỹ OpenStreetMap</a> (OSMF) thay mặt cho cộng đồng. Việc sử dụng các dịch vụ do OSMF hoạt động phải tuân theo <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy?uselang=vi">các Quy định Sử dụng Hợp lý</a> và <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi">Quy định về Quyền Riêng tư</a> của chúng tôi.
1208       <br>
1209       Xin vui lòng <a href='http://osmfoundation.org/Contact?uselang=vi'>liên lạc với OSMF</a> nếu bạn có thắc mắc về giấy phép, bản quyền, hoặc vấn đề pháp luật khác.
1210     partners_title: Nhà bảo trợ
1211   notifier:
1212     diary_comment_notification:
1213       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký'
1214       hi: Chào %{to_user},
1215       header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây tại OpenStreetMap
1216         với tiêu đề %{subject}:'
1217       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
1218         hoặc trả lời tại %{replyurl}
1219     message_notification:
1220       hi: Chào %{to_user},
1221       header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
1222       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời
1223         tại %{replyurl}
1224     friend_notification:
1225       hi: Chào %{to_user},
1226       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
1227       had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
1228       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1229       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1230     gpx_notification:
1231       greeting: Chào bạn,
1232       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1233       with_description: với miêu tả
1234       and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
1235       and_no_tags: và không có thẻ
1236       failure:
1237         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
1238         failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
1239         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1240         more_info_2: 'vấn đề này tại:'
1241         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi
1242       success:
1243         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
1244         loaded_successfully: |-
1245           %{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số
1246           %{possible_points} điểm.
1247     signup_confirm:
1248       subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
1249       greeting: Chào bạn!
1250       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1251       confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
1252         Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
1253         bạn:'
1254       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
1255         thông tin về cách bắt đầu.
1256     email_confirm:
1257       subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
1258     email_confirm_plain:
1259       greeting: Chào bạn,
1260       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1261         thành %{new_address}.
1262       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1263         để xác nhận thay đổi này.
1264     email_confirm_html:
1265       greeting: Chào bạn,
1266       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1267         thành %{new_address}.
1268       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1269         để xác nhận thay đổi này.
1270     lost_password:
1271       subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
1272     lost_password_plain:
1273       greeting: Chào bạn,
1274       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1275         có địa chỉ thư điện tử này.
1276       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1277         để đặt lại mật khẩu.
1278     lost_password_html:
1279       greeting: Chào bạn,
1280       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1281         có địa chỉ thư điện tử này.
1282       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1283         để đặt lại mật khẩu.
1284     note_comment_notification:
1285       anonymous: Người dùng vô danh
1286       greeting: Chào bạn,
1287       commented:
1288         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
1289           bạn'
1290         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
1291           mà bạn đang quan tâm'
1292         your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
1293           %{place}.'
1294         commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
1295           bản đồ gần %{place}.'
1296       closed:
1297         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
1298         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
1299           bạn đang quan tâm'
1300         your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1301         commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
1302           ghi chú gần %{place}.'
1303       reopened:
1304         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
1305         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
1306           đang quan tâm'
1307         your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1308         commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
1309           chú gần %{place}.'
1310       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1311     changeset_comment_notification:
1312       hi: Chào %{to_user},
1313       greeting: Chào bạn,
1314       commented:
1315         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1316           của bạn'
1317         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1318           mà bạn đang quan tâm'
1319         your_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi do bạn lưu vào
1320           %{time}'
1321         commented_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi mà bạn
1322           đang theo dõi do %{changeset_author} lưu vào %{time}'
1323         partial_changeset_with_comment: với lời bình luận “%{changeset_comment}”
1324         partial_changeset_without_comment: không có lời bình luận
1325       details: Xem chi tiết về bộ thay đổi tại %{url}.
1326       unsubscribe: Để ngừng nhận các thông báo về bộ thay đổi này, mở %{url} và bấm
1327         “Không theo dõi”.
1328   message:
1329     inbox:
1330       title: Hộp thư
1331       my_inbox: Hộp thư đến
1332       outbox: đã gửi
1333       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1334       new_messages: '%{count} thư mới'
1335       old_messages: '%{count} thư cũ'
1336       from: Từ
1337       subject: Tiêu đề
1338       date: Ngày
1339       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1340       people_mapping_nearby: những người ở gần
1341     message_summary:
1342       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1343       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1344       reply_button: Trả lời
1345       delete_button: Xóa
1346     new:
1347       title: Gửi thư
1348       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1349       subject: Tiêu đề
1350       body: Nội dung
1351       send_button: Gửi
1352       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1353       message_sent: Thư đã gửi
1354       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
1355         tục gửi thư.
1356     no_such_message:
1357       title: Thư không tồn tại
1358       heading: Thư không tồn tại
1359       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1360     outbox:
1361       title: Hộp thư đã gửi
1362       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1363       inbox: thư đến
1364       outbox: thư đã gửi
1365       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1366       to: Tới
1367       subject: Tiêu đề
1368       date: Ngày
1369       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1370       people_mapping_nearby: những người ở gần
1371     reply:
1372       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
1373         lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1374         xác để trả lời.
1375     read:
1376       title: Đọc thư
1377       from: Từ
1378       subject: Tiêu đề
1379       date: Ngày
1380       reply_button: Trả lời
1381       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1382       delete_button: Xóa
1383       back: Quay lại
1384       to: Tới
1385       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
1386         một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1387         xác để đọc nó.
1388     sent_message_summary:
1389       delete_button: Xóa
1390     mark:
1391       as_read: Thư đã đọc
1392       as_unread: Thư chưa đọc
1393     delete:
1394       deleted: Đã xóa thư
1395   site:
1396     index:
1397       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1398       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1399       permalink: Liên kết Thường trực
1400       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1401       createnote: Thêm ghi chú
1402       license:
1403         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
1404           hành theo giấy phép mở
1405       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
1406         đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1407     edit:
1408       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1409       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép
1410         sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1411       user_page_link: trang cá nhân
1412       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1413       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ
1414         OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải
1415         về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
1416         cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1417       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
1418         hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
1419         Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1420       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
1421         tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
1422       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
1423         bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1424       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1425       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
1426         trong HTML.
1427     sidebar:
1428       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1429       close: Đóng
1430     search:
1431       search: Tìm kiếm
1432       get_directions: Chỉ đường
1433       get_directions_title: Chỉ đường từ một địa điểm tới địa điểm khác
1434       from: Từ
1435       to: Đến
1436       where_am_i: Đây là đâu?
1437       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1438       submit_text: Đi
1439     key:
1440       table:
1441         entry:
1442           motorway: Đường cao tốc
1443           main_road: Đại lộ
1444           trunk: Xa lộ
1445           primary: Đường chính
1446           secondary: Đường lớn
1447           unclassified: Đường không phân loại
1448           track: Đường mòn
1449           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1450           cycleway: Đường xe đạp
1451           cycleway_national: Quốc lộ xe đạp
1452           cycleway_regional: Xa lộ xe đạp
1453           cycleway_local: Đường xe đạp địa phương
1454           footway: Đường đi bộ
1455           rail: Đường sắt
1456           subway: Đường ngầm
1457           tram:
1458           - Đường sắt nhẹ
1459           - xe điện
1460           cable:
1461           - Đường xe cáp
1462           - ghế cáp treo
1463           runway:
1464           - Đường băng
1465           - đường băng
1466           apron:
1467           - Sân đậu máy bay
1468           - nhà ga hành khách
1469           admin: Biên giới hành chính
1470           forest: Rừng trồng cây
1471           wood: Rừng
1472           golf: Sân golf
1473           park: Công viên
1474           resident: Khu vực nhà ở
1475           common:
1476           - Đất công
1477           - bãi cỏ
1478           retail: Khu vực buôn bán
1479           industrial: Khu vực công nghiệp
1480           commercial: Khu vực thương mại
1481           heathland: Vùng cây bụi
1482           lake:
1483           - Hồ
1484           - bể nước
1485           farm: Ruộng
1486           brownfield: Cánh đồng nâu
1487           cemetery: Nghĩa địa
1488           allotments: Khu vườn gia đình
1489           pitch: Sân cỏ
1490           centre: Trung tâm thể thao
1491           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1492           military: Khu vực quân sự
1493           school:
1494           - Trường học
1495           - đại học
1496           building: Kiến trúc quan trọng
1497           station: Nhà ga
1498           summit:
1499           - Đỉnh núi
1500           - đồi
1501           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1502           bridge: Đường rắn = cầu
1503           private: Đường riêng
1504           destination: Chỉ giao thông địa phương
1505           construction: Đường đang xây
1506           bicycle_shop: Tiệm xe đạp
1507           bicycle_parking: Chỗ đậu xe đạp
1508           toilets: Vệ sinh
1509     richtext_area:
1510       edit: Sửa đổi
1511       preview: Xem trước
1512     markdown_help:
1513       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1514       headings: Đề mục
1515       heading: Đề mục
1516       subheading: Đề mục con
1517       unordered: Danh sách không đánh số
1518       ordered: Danh sách đánh số
1519       first: Khoản mục đầu tiên
1520       second: Khoản mục sau
1521       link: Liên kết
1522       text: Văn bản
1523       image: Hình ảnh
1524       alt: Văn bản thay thế
1525       url: URL
1526   trace:
1527     visibility:
1528       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1529       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
1530         không có thứ tự)
1531       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1532       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
1533         điểm có tên và thời điểm)
1534     create:
1535       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1536       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
1537         cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
1538         thư điện tử lúc khi nó xong.
1539     edit:
1540       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1541       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1542       filename: 'Tên tập tin:'
1543       download: tải về
1544       uploaded_at: 'Lúc tải lên:'
1545       points: 'Số nốt:'
1546       start_coord: 'Tọa độ đầu đường:'
1547       map: bản đồ
1548       edit: sửa đổi
1549       owner: 'Tác giả:'
1550       description: 'Miêu tả:'
1551       tags: 'Thẻ:'
1552       tags_help: dấu phẩy phân cách
1553       save_button: Lưu các Thay đổi
1554       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1555       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1556       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1557     trace_form:
1558       upload_gpx: 'Tải lên Tập tin GPX:'
1559       description: 'Miêu tả:'
1560       tags: 'Thẻ:'
1561       tags_help: dấu phẩy phân cách
1562       visibility: 'Mức độ Truy cập:'
1563       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1564       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1565       upload_button: Tải lên
1566       help: Trợ giúp
1567       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1568     trace_header:
1569       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1570       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1571       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1572       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
1573         đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
1574         đợi kịp.
1575     trace_optionals:
1576       tags: Thẻ
1577     view:
1578       title: Xem tuyến đường %{name}
1579       heading: Xem tuyến đường %{name}
1580       pending: CHƯA XỬ
1581       filename: 'Tên tập tin:'
1582       download: tải về
1583       uploaded: 'Lúc tải lên:'
1584       points: 'Số nốt:'
1585       start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
1586       map: bản đồ
1587       edit: sửa đổi
1588       owner: 'Tác giả:'
1589       description: 'Miêu tả:'
1590       tags: 'Thẻ:'
1591       none: Không có
1592       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1593       delete_track: Xóa tuyến đường này
1594       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1595       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1596     trace_paging_nav:
1597       showing_page: Trang %{page}
1598       older: Tuyến đường Cũ hơn
1599       newer: Tuyến đường Mới hơn
1600     trace:
1601       pending: CHƯA XỬ
1602       count_points: '%{count} nốt'
1603       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1604       more: thêm
1605       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1606       view_map: Xem Bản đồ
1607       edit: sửa đổi
1608       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1609       public: CÔNG KHAI
1610       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1611       private: RIÊNG
1612       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1613       by: bởi
1614       in: trong
1615       map: bản đồ
1616     list:
1617       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1618       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1619       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1620       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1621       tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
1622       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
1623         hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
1624         wiki</a>.
1625     delete:
1626       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1627     make_public:
1628       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1629     offline_warning:
1630       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1631     offline:
1632       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1633       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1634     georss:
1635       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1636     description:
1637       description_with_count:
1638         other: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1639       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1640   application:
1641     require_cookies:
1642       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
1643         trình duyệt để tiếp tục.
1644     require_moderator:
1645       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1646     setup_user_auth:
1647       blocked_zero_hour: Bạn có tin nhắn mới rất quan trọng tại trang Web OpenStreetMap.
1648         Bạn phải đọc tin nhắn này trước khi được phép lưu thêm thay đổi.
1649       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
1650         diện Web để biết chi tiết.
1651       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
1652         giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
1653         các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
1654   oauth:
1655     oauthorize:
1656       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1657       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn,
1658         %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này.
1659         Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1660       allow_to: 'Cho phép trình khách:'
1661       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1662       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1663       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1664       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1665       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1666       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1667       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1668       grant_access: Cấp phép Truy cập
1669     oauthorize_success:
1670       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1671       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1672       verification: Mã xác minh là %{code}.
1673     oauthorize_failure:
1674       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1675       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
1676         của bạn.
1677       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1678     revoke:
1679       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1680     permissions:
1681       missing: Bạn chưa cấp phép cho ứng dụng sử dụng chức năng này
1682   oauth_clients:
1683     new:
1684       title: Đăng ký chương trình mới
1685       submit: Đăng ký
1686     edit:
1687       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1688       submit: Sửa đổi
1689     show:
1690       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1691       key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
1692       secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
1693       url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
1694       access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
1695       authorize_url: 'Cho phép URL:'
1696       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1697       edit: Sửa đổi Chi tiết
1698       delete: Xóa Trình khách
1699       confirm: Bạn có chắc không?
1700       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1701       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1702       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1703       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1704       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1705       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1706       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1707       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1708     index:
1709       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1710       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1711       list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
1712       application: Tên Chương trình
1713       issued_at: Lúc Cho phép
1714       revoke: Thu hồi!
1715       my_apps: Trình khách của Tôi
1716       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn
1717         %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth
1718         được.
1719       registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
1720       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1721     form:
1722       name: Tên
1723       required: Bắt buộc
1724       url: URL Trang chủ Chương trình
1725       callback_url: URL Gọi lại
1726       support_url: URL Trợ giúp
1727       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1728       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1729       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1730       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1731       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1732       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1733       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1734       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1735     not_found:
1736       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1737     create:
1738       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1739     update:
1740       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1741     destroy:
1742       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1743   user:
1744     login:
1745       title: Đăng nhập
1746       heading: Đăng nhập
1747       email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
1748       password: 'Mật khẩu:'
1749       openid: '%{logo} OpenID:'
1750       remember: Nhớ tôi
1751       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1752       login_button: Đăng nhập
1753       register now: Mở tài khoản ngay
1754       with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
1755         và mật khẩu của bạn:'
1756       with external: 'Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba:'
1757       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1758       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1759       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1760       no account: Chưa có tài khoản?
1761       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
1762         hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
1763         tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1764       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
1765         bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1766         để thảo luận về điều này.
1767       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1768       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1769       auth_providers:
1770         openid:
1771           title: Đăng nhập qua OpenID
1772           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1773         google:
1774           title: Đăng nhập qua Google
1775           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Google
1776         facebook:
1777           title: Đăng nhập qua Facebook
1778           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Facebook
1779         windowslive:
1780           title: Đăng nhập qua Windows Live
1781           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Windows Live
1782         github:
1783           title: Đăng nhập qua GitHub
1784           alt: Đăng nhập dùng tài khoản GitHub
1785         wikipedia:
1786           title: Đăng nhập qua Wikipedia
1787           alt: Đăng nhập qua Tài khoản Wikipedia
1788         yahoo:
1789           title: Đăng nhập qua Yahoo!
1790           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Yahoo!
1791         wordpress:
1792           title: Đăng nhập qua WordPress
1793           alt: Đăng nhập dùng OpenID của WordPress
1794         aol:
1795           title: Đăng nhập qua AOL
1796           alt: Đăng nhập dùng OpenID của AOL
1797     logout:
1798       title: Đăng xuất
1799       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1800       logout_button: Đăng xuất
1801     lost_password:
1802       title: Quên mất mật khẩu
1803       heading: Quên mất Mật khẩu?
1804       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1805       new password button: Đặt lại mật khẩu
1806       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
1807         tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1808       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
1809         để bạn đặt nó lại.
1810       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1811     reset_password:
1812       title: Đặt lại mật khẩu
1813       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1814       password: 'Mật khẩu:'
1815       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1816       reset: Đặt lại Mật khẩu
1817       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1818       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1819     new:
1820       title: Mở tài khoản
1821       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
1822         khoản tự động cho bạn.
1823       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1824         để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1825       about:
1826         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1827         html: |-
1828           <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
1829           <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
1830       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các
1831         Điều kiện Đóng góp</a>.
1832       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1833       confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
1834       not displayed publicly: Địa chỉ thư điện tử của bạn không được hiển thị công
1835         khai (xem thêm chi tiết trong <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
1836         title="Quy định quyền riêng tư OSMF, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
1837         định quyền riêng tư</a> của chúng tôi)
1838       display name: 'Tên hiển thị:'
1839       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
1840         có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1841       external auth: 'Xác minh qua Dịch vụ Bên thứ ba:'
1842       password: 'Mật khẩu:'
1843       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1844       use external auth: Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba
1845       auth no password: Nếu xác minh qua dịch vụ bên thứ ba, bạn không cần nhập mật
1846         khẩu, nhưng một số công cụ hoặc máy chủ khác có thể vẫn yêu cầu mật khẩu.
1847       continue: Mở tài khoản
1848       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1849       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
1850         Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
1851         wiki này</a>.
1852       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1853     terms:
1854       title: Điều kiện đóng góp
1855       heading: Điều kiện đóng góp
1856       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho
1857         biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của
1858         bạn hiện tại và tương lai.
1859       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
1860         thuộc về phạm vi công cộng
1861       consider_pd_why: đây là gì?
1862       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1863       guidance: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
1864         tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
1865         thức</a>'
1866       agree: Chấp nhận
1867       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1868       decline: Từ chối
1869       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
1870         Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1871       legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
1872       legale_names:
1873         france: Pháp
1874         italy: Ý
1875         rest_of_world: Các nước khác
1876     no_such_user:
1877       title: Người dùng không tồn tại
1878       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1879       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
1880         tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1881       deleted: đã xóa
1882     view:
1883       my diary: Nhật ký của Tôi
1884       new diary entry: mục nhật ký mới
1885       my edits: Đóng góp của Tôi
1886       my traces: Tuyến đường của Tôi
1887       my notes: Ghi chú của Tôi
1888       my messages: Hộp Tin nhắn
1889       my profile: Trang của Tôi
1890       my settings: Tùy chọn
1891       my comments: Bình luận của Tôi
1892       oauth settings: thiết lập OAuth
1893       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
1894       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
1895       send message: Gửi Thư
1896       diary: Nhật ký
1897       edits: Đóng góp
1898       traces: Tuyến đường
1899       notes: Ghi chú trên Bản đồ
1900       remove as friend: Hủy Kết Bạn
1901       add as friend: Kết Bạn
1902       mapper since: 'Tham gia:'
1903       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1904       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
1905       ct undecided: Chưa quyết định
1906       ct declined: Từ chối
1907       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1908       latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:'
1909       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
1910       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
1911       status: 'Trạng thái:'
1912       spam score: 'Điểm số Spam:'
1913       description: Miêu tả
1914       user location: Vị trí của người dùng
1915       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người
1916         dùng ở gần.
1917       settings_link_text: tùy chọn
1918       your friends: Bạn bè của bạn
1919       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
1920       km away: cách %{count} km
1921       m away: cách %{count} m
1922       nearby users: Người dùng khác ở gần
1923       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1924       role:
1925         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1926         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1927         grant:
1928           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1929           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1930         revoke:
1931           administrator: Rút quyền quản lý viên
1932           moderator: Rút quyền điều hành viên
1933       block_history: Tác vụ Cấm Người Này
1934       moderator_history: Tác vụ Cấm bởi Người Này
1935       comments: Bình luận
1936       create_block: Cấm Người dùng Này
1937       activate_user: Kích hoạt Tài khoản Này
1938       deactivate_user: Vô hiệu hóa Tài khoản Này
1939       confirm_user: Xác nhận Người dùng Này
1940       hide_user: Ẩn Tài khoản Này
1941       unhide_user: Hiện Tài khoản Này
1942       delete_user: Xóa Tài khoản Này
1943       confirm: Xác nhận
1944       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1945       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1946       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1947       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1948     popup:
1949       your location: Vị trí của bạn
1950       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1951       friend: Người bạn
1952     account:
1953       title: Chỉnh sửa tài khoản
1954       my settings: Tùy chọn
1955       current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
1956       new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
1957       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1958       external auth: 'Xác minh Bên ngoài:'
1959       openid:
1960         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1961         link text: đây là gì?
1962       public editing:
1963         heading: 'Sửa đổi công khai:'
1964         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1965         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1966         enabled link text: đây là gì?
1967         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. Tất cả các sửa đổi truớc là
1968           vô danh.
1969         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1970       public editing note:
1971         heading: Sửa đổi công khai
1972         text: |-
1973           Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
1974           <ul>
1975           <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
1976           <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
1977           </ul>
1978       contributor terms:
1979         heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
1980         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1981         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1982         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
1983           lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1984         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
1985           phạm vi công cộng.
1986         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1987         link text: đây là gì?
1988       profile description: 'Tự giới thiệu:'
1989       preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
1990       preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
1991       image: 'Hình:'
1992       gravatar:
1993         gravatar: Sử dụng Gravatar
1994         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1995         link text: đây là gì?
1996         disabled: Hình Gravatar của bạn đã bị tắt.
1997         enabled: Hình Gravatar của bạn đã bị kích hoạt.
1998       new image: Thêm hình
1999       keep image: Giữ hình hiện dùng
2000       delete image: Xóa hình hiện dùng
2001       replace image: Thay hình hiện dùng
2002       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
2003       home location: 'Vị trí Nhà:'
2004       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
2005       latitude: 'Vĩ độ:'
2006       longitude: 'Kinh độ:'
2007       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
2008         đồ?
2009       save changes button: Lưu các Thay đổi
2010       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
2011       return to profile: Trở về trang cá nhân
2012       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2013         Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
2014       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2015     confirm:
2016       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
2017       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
2018       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
2019         tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
2020       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
2021       button: Xác nhận
2022       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
2023       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
2024       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2025       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
2026         nhận lần nữa.
2027     confirm_resend:
2028       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản,
2029         bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác
2030         nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm %{sender} vào danh sách trắng, vì
2031         chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
2032       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
2033     confirm_email:
2034       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
2035       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
2036         mới.
2037       button: Xác nhận
2038       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới!
2039       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
2040       unknown_token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2041     set_home:
2042       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
2043     go_public:
2044       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
2045         được phép sửa đổi.
2046     make_friend:
2047       heading: Kết bạn với %{user}?
2048       button: Thêm là người bạn
2049       success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
2050       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
2051       already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
2052     remove_friend:
2053       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
2054       button: Hủy kết nối bạn
2055       success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
2056       not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
2057     filter:
2058       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
2059     list:
2060       title: Người dùng
2061       heading: Người dùng
2062       showing:
2063         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
2064         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
2065       summary: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
2066       summary_no_ip: '%{name} mở ngày %{date}'
2067       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
2068       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
2069       empty: Không tìm thấy người dùng.
2070     suspended:
2071       title: Tài khoản bị Cấm
2072       heading: Tài khoản bị Cấm
2073       webmaster: chủ trang
2074       body: |-
2075         <p>
2076           Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
2077         </p>
2078         <p>
2079           Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
2080           Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
2081         </p>
2082     auth_failure:
2083       connection_failed: Kết nối đến dịch vụ xác minh bị thất bại
2084       invalid_credentials: Chứng nhận xác minh không hợp lệ
2085       no_authorization_code: Không có mã cho phép
2086       unknown_signature_algorithm: Thuật toán chữ ký không rõ
2087       invalid_scope: Phạm vi không hợp lệ
2088     auth_association:
2089       heading: ID của bạn chưa được liên kết với một tài khoản OpenStreetMap.
2090       option_1: Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, xin vui lòng tạo tài khoản mới dùng
2091         biểu mẫu bên dưới.
2092       option_2: Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn
2093         dùng tên người dùng và mật khẩu của bạn rồi liên kết tài khoản với ID của
2094         bạn trong tùy chọn.
2095   user_role:
2096     filter:
2097       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người
2098         dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
2099       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
2100       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
2101       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
2102     grant:
2103       title: Xác nhận cấp vai trò
2104       heading: Xác nhận cấp vai trò
2105       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
2106       confirm: Xác nhận
2107       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2108         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2109     revoke:
2110       title: Xác nhận rút vai trò
2111       heading: Xác nhận rút vai trò
2112       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
2113       confirm: Xác nhận
2114       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2115         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2116   user_block:
2117     model:
2118       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
2119         vụ cấm.
2120       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
2121     not_found:
2122       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
2123       back: Trở về trang đầu
2124     new:
2125       title: Cấm %{name}
2126       heading: Cấm %{name}
2127       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
2128         tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
2129         thể không rành.
2130       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
2131       submit: Cấm người dùng
2132       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
2133       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
2134         gian hợp lý.
2135       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
2136       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2137     edit:
2138       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2139       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2140       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
2141         chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
2142         có thể không rành.
2143       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
2144         giờ.
2145       submit: Cập nhật tác vụ cấm
2146       show: Xem tác vụ cấm này
2147       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2148       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
2149     filter:
2150       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
2151       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
2152         xuống.
2153     create:
2154       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
2155         gian hợp lý trước khi cấm họ.
2156       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
2157         cấm họ.
2158       flash: Cấm người dùng %{name}.
2159     update:
2160       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
2161         sửa đổi nó.
2162       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2163     index:
2164       title: Người dùng bị cấm
2165       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
2166       empty: Chưa ai bị cấm.
2167     revoke:
2168       title: Bỏ cấm %{block_on}
2169       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
2170       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
2171       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
2172       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
2173       revoke: Bỏ cấm!
2174       flash: Đã bỏ cấm.
2175     period: '%{count} giờ'
2176     partial:
2177       show: Hiện
2178       edit: Sửa đổi
2179       revoke: Bỏ cấm!
2180       confirm: Bạn có chắc không?
2181       display_name: Người bị cấm
2182       creator_name: Người cấm
2183       reason: Lý do cấm
2184       status: Trạng thái
2185       revoker_name: Người bỏ cấm
2186       not_revoked: (không bị hủy)
2187       showing_page: Trang %{page}
2188       next: Sau »
2189       previous: « Trước
2190     helper:
2191       time_future: Hết hạn %{time}.
2192       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
2193       time_future_and_until_login: Kết thúc %{time} nữa sau khi người dùng đăng nhập.
2194       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
2195     blocks_on:
2196       title: Các tác vụ cấm %{name}
2197       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
2198       empty: '%{name} chưa bị cấm.'
2199     blocks_by:
2200       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
2201       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
2202       empty: '%{name} chưa cấm ai.'
2203     show:
2204       title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2205       heading: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2206       time_future: Hết hạn %{time}
2207       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
2208       created: Tạo
2209       ago: cách đây %{time}
2210       status: Trạng thái
2211       show: Hiện
2212       edit: Sửa đổi
2213       revoke: Bỏ cấm!
2214       confirm: Bạn có chắc không?
2215       reason: 'Lý do cấm:'
2216       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2217       revoker: 'Người bỏ cấm:'
2218       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
2219   note:
2220     description:
2221       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
2222       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
2223       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
2224       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
2225       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
2226       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
2227       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
2228       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
2229     rss:
2230       title: Ghi chú OpenStreetMap
2231       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
2232         khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
2233       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
2234       opened: mở ghi chú (gần %{place})
2235       commented: bình luận mới (gần %{place})
2236       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
2237       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
2238     entry:
2239       comment: Bình luận
2240       full: Ghi chú đầy đủ
2241     mine:
2242       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2243       heading: Ghi chú của %{user}
2244       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2245       id: Mã số
2246       creator: Người tạo
2247       description: Miêu tả
2248       created_at: Lúc tạo
2249       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
2250       ago_html: cách đây %{when}
2251   javascripts:
2252     close: Đóng
2253     share:
2254       title: Chia sẻ
2255       cancel: Hủy bỏ
2256       image: Hình ảnh
2257       link: Liên kết hoặc HTML
2258       long_link: Liên kết
2259       short_link: Liên kết Ngắn gọn
2260       geo_uri: URI geo
2261       embed: HTML
2262       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
2263       format: 'Định dạng:'
2264       scale: 'Tỷ lệ:'
2265       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
2266       download: Tải về
2267       short_url: URL Ngắn gọn
2268       include_marker: Ghim trên bản đồ
2269       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
2270       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
2271       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
2272       only_standard_layer: Chỉ có thể xuất lớp chuẩn ra hình ảnh
2273     embed:
2274       report_problem: Báo vấn đề
2275     key:
2276       title: Chú giải Bản đồ
2277       tooltip: Chú giải Bản đồ
2278       tooltip_disabled: Bảng Chú giải không có sẵn cho lớp này
2279     map:
2280       zoom:
2281         in: Phóng to
2282         out: Thu nhỏ
2283       locate:
2284         title: Bay tới Vị trí của Tôi
2285         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
2286       base:
2287         standard: Chuẩn
2288         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
2289         transport_map: Bản đồ Giao thông
2290         hot: Nhân đạo
2291       layers:
2292         header: Lớp Bản đồ
2293         notes: Ghi chú Bản đồ
2294         data: Dữ liệu Bản đồ
2295         gps: Tuyến đường GPS Công khai
2296         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
2297         title: Lớp
2298       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
2299       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
2300     site:
2301       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
2302       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
2303       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
2304       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
2305       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
2306       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
2307       queryfeature_tooltip: Thăm dò yếu tố
2308       queryfeature_disabled_tooltip: Phóng to để thăm dò yếu tố
2309     changesets:
2310       show:
2311         comment: Bình luận
2312         subscribe: Theo dõi
2313         unsubscribe: Không theo dõi
2314         hide_comment: ẩn
2315         unhide_comment: bỏ ẩn
2316     notes:
2317       new:
2318         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
2319           tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
2320           thích vấn đề. (Xin vui lòng đừng nhập thông tin cá nhân hoặc sao chép từ
2321           danh bạ hoặc bản đồ có bản quyền.)
2322         add: Thêm Ghi chú
2323       show:
2324         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
2325           các bình luận này cần được xác nhận lại.
2326         hide: Ẩn
2327         resolve: Giải quyết
2328         reactivate: Mở lại
2329         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
2330         comment: Bình luận
2331     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
2332       chuột vào đây.
2333     directions:
2334       ascend: Lên
2335       engines:
2336         graphhopper_bicycle: Xe đạp (GraphHopper)
2337         graphhopper_car: Xe hơi (GraphHopper)
2338         graphhopper_foot: Đi bộ (GraphHopper)
2339         mapquest_bicycle: Xe đạp (MapQuest)
2340         mapquest_car: Xe hơi (MapQuest)
2341         mapquest_foot: Đi bộ (MapQuest)
2342         osrm_car: Xe hơi (OSRM)
2343         mapzen_bicycle: Xe đạp (Mapzen)
2344         mapzen_car: Xe hơi (Mapzen)
2345         mapzen_foot: Đi bộ (Mapzen)
2346       descend: Xuống
2347       directions: Chỉ đường
2348       distance: Tầm xa
2349       errors:
2350         no_route: Không tìm thấy tuyến đường giữa hai địa điểm này.
2351         no_place: Rất tiếc, không tìm thấy địa điểm này.
2352       instructions:
2353         continue_without_exit: Chạy tiếp trên %{name}
2354         slight_right_without_exit: Nghiêng về bên phải vào %{name}
2355         offramp_right_without_exit: Đi vào lối ra bên phải vào %{name}
2356         onramp_right_without_exit: Quẹo phải vào lối bên phải vào %{name}
2357         endofroad_right_without_exit: Tới cuối đường quẹo phải vào %{name}
2358         merge_right_without_exit: Nhập sang phải vào %{name}
2359         fork_right_without_exit: Tới ngã ba quẹo phải vào %{name}
2360         turn_right_without_exit: Quẹo phải vào %{name}
2361         sharp_right_without_exit: Quẹo gắt bên phải vào %{name}
2362         uturn_without_exit: Quay trở lại vào %{name}
2363         sharp_left_without_exit: Quẹo gắt bên trái vào %{name}
2364         turn_left_without_exit: Quẹo trái vào %{name}
2365         offramp_left_without_exit: Đi vào lối ra bên trái vào %{name}
2366         onramp_left_without_exit: Quẹo phải vào lối bên trái vào %{name}
2367         endofroad_left_without_exit: Tới cuối đường quẹo trái vào %{name}
2368         merge_left_without_exit: Nhập sang trái vào %{name}
2369         fork_left_without_exit: Tới ngã ba quẹo trái vào %{name}
2370         slight_left_without_exit: Nghiêng về bên trái vào %{name}
2371         via_point_without_exit: (địa điểm trên đường)
2372         follow_without_exit: Chạy theo %{name}
2373         roundabout_without_exit: Tại bùng binh, đi ra tại %{name}
2374         leave_roundabout_without_exit: Đi ra khỏi bùng binh – %{name}
2375         stay_roundabout_without_exit: Chạy tiếp xung quanh bùng binh – %{name}
2376         start_without_exit: Bắt đầu tại cuối %{name}
2377         destination_without_exit: Tới nơi
2378         against_oneway_without_exit: Chạy ngược chiều trên %{name}
2379         end_oneway_without_exit: Kết thúc khúc một chiều trên %{name}
2380         roundabout_with_exit: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức %{name}
2381         turn_left_with_exit: Tới bùng binh quẹo trái vào %{name}
2382         slight_left_with_exit: Tới bùng binh nghiêng về bên trái vào %{name}
2383         turn_right_with_exit: Tới bùng binh quẹo phải vào %{name}
2384         slight_right_with_exit: Tới bùng binh nghiêng về bên phải vào %{name}
2385         continue_with_exit: Tới bùng binh đi thẳng vào %{name}
2386         unnamed: không tên
2387         courtesy: Chỉ đường do %{link} cung cấp
2388       time: Thời gian
2389     query:
2390       node: Nốt
2391       way: Lối
2392       relation: Quan hệ
2393       nothing_found: Không tìm thấy yếu tố nào
2394       error: 'Lỗi khi kết nối với %{server}: %{error}'
2395       timeout: Hết thời gian kết nối với %{server}
2396     context:
2397       directions_from: Chỉ đường từ đây
2398       directions_to: Chỉ đường tới đây
2399       add_note: Thêm ghi chú tại đây
2400       show_address: Xem địa chỉ
2401       query_features: Thăm dò yếu tố
2402       centre_map: Tập trung bản đồ tại đây
2403   redaction:
2404     edit:
2405       description: Miêu tả
2406       heading: Sửa đổi dãy ẩn
2407       submit: Lưu dãy ẩn
2408       title: Sửa đổi dãy ẩn
2409     index:
2410       empty: Không có dãy ẩn để xem.
2411       heading: Danh sách dãy ẩn
2412       title: Danh sách dãy ẩn
2413     new:
2414       description: Miêu tả
2415       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
2416       submit: Ẩn dãy phiên bản
2417       title: Đang ẩn dãy phiên bản
2418     show:
2419       description: 'Miêu tả:'
2420       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
2421       title: Đang xem dãy ẩn
2422       user: 'Người ẩn:'
2423       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
2424       destroy: Xóa dãy ẩn này
2425       confirm: Bạn có chắc không?
2426     create:
2427       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
2428     update:
2429       flash: Các thay đổi đã được lưu.
2430     destroy:
2431       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
2432         trong trước khi xóa dãy ẩn.
2433       flash: Đã xóa dãy ẩn.
2434       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
2435 ...