Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Abijeet Patro
5 # Author: Dinhxuanduyet
6 # Author: Ioe2015
7 # Author: KhangND
8 # Author: Leducthn
9 # Author: Macofe
10 # Author: Minh Nguyen
11 # Author: Nemo bis
12 # Author: Ninomax
13 # Author: Phjtieudoc
14 # Author: Ruila
15 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
16 # Author: Vinhtantran
17 # Author: 神樂坂秀吉
18 ---
19 vi:
20   time:
21     formats:
22       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
23       blog: '%d tháng %m năm %Y'
24   helpers:
25     submit:
26       diary_comment:
27         create: Lưu
28       diary_entry:
29         create: Đăng
30       message:
31         create: Gửi
32       client_application:
33         create: Đăng ký
34         update: Sửa đổi
35       redaction:
36         create: Ẩn dãy phiên bản
37         update: Lưu dãy ẩn
38       trace:
39         create: Tải lên
40         update: Lưu các Thay đổi
41       user_block:
42         create: Cấm người dùng
43         update: Cập nhật tác vụ cấm
44   activerecord:
45     errors:
46       messages:
47         invalid_email_address: hình như không phải là địa chỉ thư điện tử hợp lệ
48         email_address_not_routable: không thể gửi đến
49     models:
50       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
51       changeset: Bộ thay đổi
52       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
53       country: Quốc gia
54       diary_comment: Bình luận Nhật ký
55       diary_entry: Mục Nhật ký
56       friend: Người bạn
57       language: Ngôn ngữ
58       message: Thư
59       node: Nốt
60       node_tag: Thẻ Nốt
61       notifier: Trình báo
62       old_node: Nốt Cũ
63       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
64       old_relation: Quan hệ Cũ
65       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
66       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
67       old_way: Lối Cũ
68       old_way_node: Nốt Lối Cũ
69       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
70       relation: Quan hệ
71       relation_member: Thành viên Quan hệ
72       relation_tag: Thẻ Quan hệ
73       session: Phiên
74       trace: Tuyến đường
75       tracepoint: Điểm Tuyến đường
76       tracetag: Thẻ Tuyến đường
77       user: Người dùng
78       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
79       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
80       way: Lối
81       way_node: Nốt Lối
82       way_tag: Thẻ Lối
83     attributes:
84       diary_comment:
85         body: Nội dung
86       diary_entry:
87         user: Người dùng
88         title: Tiêu đề
89         latitude: Vĩ độ
90         longitude: Kinh độ
91         language: Ngôn ngữ
92       friend:
93         user: Người dùng
94         friend: Người bạn
95       trace:
96         user: Người dùng
97         visible: Thấy được
98         name: Tên
99         size: Kích cỡ
100         latitude: Vĩ độ
101         longitude: Kinh độ
102         public: Công khai
103         description: Miêu tả
104       message:
105         sender: Người gửi
106         title: Tiêu đề
107         body: Nội dung
108         recipient: Người nhận
109       user:
110         email: Thư điện tử
111         active: Tích cực
112         display_name: Tên Hiển thị
113         description: Miêu tả
114         languages: Ngôn ngữ
115         pass_crypt: Mật khẩu
116   datetime:
117     distance_in_words_ago:
118       half_a_minute: 30 giây trước
119       x_years:
120         one: 1 năm trước
121         other: '%{count} năm trước'
122   editor:
123     default: Mặc định (hiện là %{name})
124     potlatch:
125       name: Potlatch 1
126       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
127     id:
128       name: iD
129       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
130     potlatch2:
131       name: Potlatch 2
132       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
133     remote:
134       name: phần điều khiển từ xa
135       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
136   api:
137     notes:
138       comment:
139         opened_at_html: Được tạo %{when}
140         opened_at_by_html: Được %{user} tạo %{when}
141         commented_at_html: Được cập nhật %{when}
142         commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật %{when}
143         closed_at_html: Được giải quyết %{when}
144         closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết %{when}
145         reopened_at_html: Được mở lại %{when}
146         reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại %{when}
147       rss:
148         title: Ghi chú OpenStreetMap
149         description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
150           khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
151         description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
152         opened: mở ghi chú (gần %{place})
153         commented: bình luận mới (gần %{place})
154         closed: đóng ghi chú (gần %{place})
155         reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
156       entry:
157         comment: Bình luận
158         full: Ghi chú đầy đủ
159   browse:
160     created: Tạo
161     closed: Đóng
162     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr>
163     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr>
164     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> bởi %{user}
165     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> bởi %{user}
166     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> bởi %{user}
167     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> bởi %{user}
168     version: Phiên bản
169     in_changeset: Bộ thay đổi
170     anonymous: vô danh
171     no_comment: (không miêu tả)
172     part_of: Trực thuộc
173     download_xml: Tải về XML
174     view_history: Xem Lịch sử
175     view_details: Xem Chi tiết
176     location: 'Vị trí:'
177     changeset:
178       title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
179       belongs_to: Tác giả
180       node: Các nốt (%{count})
181       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
182       way: Các lối (%{count})
183       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
184       relation: Các quan hệ (%{count})
185       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
186       comment: Bình luận (%{count})
187       hidden_commented_by: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
188       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
189       changesetxml: Bộ thay đổi XML
190       osmchangexml: osmChange XML
191       feed:
192         title: Bộ thay đổi %{id}
193         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
194       join_discussion: Đăng nhập để tham gia thảo luận
195       discussion: Thảo luận
196       still_open: Bộ thay đổi đang mở – có thể thảo luận sau khi bộ thay đổi được
197         đóng.
198     node:
199       title: 'Nốt: %{name}'
200       history_title: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
201     way:
202       title: 'Lối: %{name}'
203       history_title: 'Lịch sử Lối: %{name}'
204       nodes: Các nốt
205       also_part_of:
206         one: trực thuộc lối %{related_ways}
207         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
208     relation:
209       title: 'Quan hệ: %{name}'
210       history_title: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
211       members: Các thành viên
212     relation_member:
213       entry_role: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
214       type:
215         node: Nốt
216         way: Lối
217         relation: Quan hệ
218     containing_relation:
219       entry: Quan hệ %{relation_name}
220       entry_role: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
221     not_found:
222       sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
223       type:
224         node: nốt
225         way: lối
226         relation: quan hệ
227         changeset: bộ thay đổi
228         note: ghi chú
229     timeout:
230       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
231       type:
232         node: nốt
233         way: lối
234         relation: quan hệ
235         changeset: bộ thay đổi
236         note: ghi chú
237     redacted:
238       redaction: Dãy ẩn %{id}
239       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
240         ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
241       type:
242         node: nốt
243         way: lối
244         relation: quan hệ
245     start_rjs:
246       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
247         duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
248         bộ dữ liệu này?
249       load_data: Tải Dữ liệu
250       loading: Đang tải…
251     tag_details:
252       tags: Thẻ
253       wiki_link:
254         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
255         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
256       wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
257       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
258       telephone_link: Gọi %{phone_number}
259     note:
260       title: 'Ghi chú: %{id}'
261       new_note: Ghi chú Mới
262       description: Miêu tả
263       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
264       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
265       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
266       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
267       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
268       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
269       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
270       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
271       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
272       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
273       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
274       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
275       report: Báo cáo ghi chú này
276     query:
277       title: Thăm dò Yếu tố
278       introduction: Nhấn chuột vào bản đồ để tìm những yếu tố lân cận.
279       nearby: Yếu tố lân cận
280       enclosing: Yếu tố bao gồm
281   changesets:
282     changeset_paging_nav:
283       showing_page: Trang %{page}
284       next: Sau »
285       previous: « Trước
286     changeset:
287       anonymous: Vô danh
288       no_edits: (không có thay đổi)
289       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
290     changesets:
291       id: ID
292       saved_at: Lưu vào lúc
293       user: Người dùng
294       comment: Tóm lược
295       area: Vùng
296     index:
297       title: Các bộ thay đổi
298       title_user: Những bộ thay đổi bởi %{user}
299       title_friend: Những bộ thay đổi bởi bạn bè của bạn
300       title_nearby: Những bộ thay đổi bởi người dùng ở gần
301       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
302       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
303       empty_user: Không có bộ thay đổi bởi người dùng này.
304       no_more: Không tìm thấy thêm bộ thay đổi.
305       no_more_area: Không có thêm bộ thay đổi trong khu vực này.
306       no_more_user: Không có thêm bộ thay đổi bởi người dùng này.
307       load_more: Tải thêm
308     timeout:
309       sorry: Rất tiếc, việc lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
310   changeset_comments:
311     comment:
312       comment: 'Nhận xét mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
313       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật %{when}
314     comments:
315       comment: 'Nhận xét mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
316     index:
317       title_all: Thảo luận về bộ thay đổi tại OpenStreetMap
318       title_particular: 'Thảo luận về bộ thay đổi #%{changeset_id} tại OpenStreetMap'
319     timeout:
320       sorry: Rất tiếc, việc lấy danh sách lời tóm lược bộ thay đổi tốn quá nhiều thì
321         giờ.
322   diary_entries:
323     new:
324       title: Mục nhật ký mới
325     form:
326       subject: 'Tiêu đề:'
327       body: 'Nội dung:'
328       language: 'Ngôn ngữ:'
329       location: 'Vị trí:'
330       latitude: 'Vĩ độ:'
331       longitude: 'Kinh độ:'
332       use_map_link: sử dụng bản đồ
333     index:
334       title: Các nhật ký của các người dùng
335       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
336       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
337       user_title: Nhật ký của %{user}
338       in_language_title: Các mục nhật ký bằng %{language}
339       new: Mục nhật ký mới
340       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của tôi
341       no_entries: Chưa có mục nhật ký
342       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
343       older_entries: Mục cũ hơn
344       newer_entries: Mục mới hơn
345     edit:
346       title: Sửa đổi mục nhật ký
347       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
348     show:
349       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
350       user_title: Nhật ký của %{user}
351       leave_a_comment: Để lại nhận xét
352       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} để nhận xét'
353       login: Đăng nhập
354     no_such_entry:
355       title: Mục nhật ký không tồn tại
356       heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
357       body: Rất tiếc, không có mục hoặc ghi chú trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy
358         kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
359     diary_entry:
360       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
361       comment_link: Nhận xét về mục này
362       reply_link: Trả lời mục này
363       comment_count:
364         zero: Chưa có bình luận
365         other: '%{count} bình luận'
366       edit_link: Sửa đổi mục này
367       hide_link: Ẩn mục này
368       confirm: Xác nhận
369       report: Báo cáo mục này
370     diary_comment:
371       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
372       hide_link: Ẩn bình luận này
373       confirm: Xác nhận
374       report: Báo cáo bình luận này
375     location:
376       location: 'Vị trí:'
377       view: Xem
378       edit: Sửa
379     feed:
380       user:
381         title: Các mục nhật ký của %{user}
382         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap từ %{user}
383       language:
384         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
385         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
386       all:
387         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
388         description: Những mục nhật ký gần đây từ người dùng OpenStreetMap
389     comments:
390       has_commented_on: '%{display_name} đã nhận xét về các mục nhật ký sau'
391       post: Mục nhật ký
392       when: Lúc đăng
393       comment: Nhận xét
394       newer_comments: Các Nhận xét Mới hơn
395       older_comments: Các Nhận xét Cũ hơn
396   geocoder:
397     search:
398       title:
399         latlon: Kết quả <a href="https://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
400         ca_postcode: Kết quả <a href="https://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
401         osm_nominatim: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
402           Nominatim</a>
403         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
404         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
405           Nominatim</a>
406         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
407     search_osm_nominatim:
408       prefix:
409         aerialway:
410           cable_car: Xe Cáp treo Lớn
411           chair_lift: Ghế Cáp treo
412           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
413           gondola: Xe Cáp treo Nhỏ
414           pylon: Cột tháp
415           station: Trạm Cáp treo
416         aeroway:
417           aerodrome: Sân bay
418           airstrip: Bãi hạ cánh
419           apron: Sân Đậu Máy bay
420           gate: Cổng
421           hangar: Nhà Máy bay
422           helipad: Sân bay Trực thăng
423           parking_position: Chỗ Đậu Máy bay
424           runway: Đường băng
425           taxiway: Đường lăn
426           terminal: Nhà ga Sân bay
427         amenity:
428           animal_shelter: Trạm Bảo vệ Động vật
429           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
430           atm: Máy Rút tiền Tự động
431           bank: Ngân hàng
432           bar: Quán rượu
433           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
434           bench: Ghế
435           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
436           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
437           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
438           boat_rental: Cho thuê Tàu
439           brothel: Nhà chứa
440           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
441           bus_station: Bến Xe buýt
442           cafe: Quán Cà phê
443           car_rental: Chỗ Mướn Xe
444           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
445           car_wash: Tiệm Rửa Xe
446           casino: Sòng bạc
447           charging_station: Trạm Sạc Pin
448           childcare: Nhà Giữ Trẻ
449           cinema: Rạp phim
450           clinic: Phòng khám
451           clock: Đồng hồ
452           college: Trường Cao đẳng
453           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
454           courthouse: Tòa
455           crematorium: Lò Hỏa táng
456           dentist: Nha sĩ
457           doctors: Bác sĩ
458           drinking_water: Vòi Nước uống
459           driving_school: Trường Lái xe
460           embassy: Tòa Đại sứ
461           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
462           ferry_terminal: Trạm Phà
463           fire_station: Trạm Cứu hỏa
464           food_court: Khu Ẩm thực
465           fountain: Vòi nước
466           fuel: Cây xăng
467           gambling: Xe Cáp treo Lớn
468           grave_yard: Nghĩa địa
469           hospital: Bệnh viện
470           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
471           ice_cream: Tiệm Kem
472           kindergarten: Tiểu học
473           library: Thư viện
474           marketplace: Chợ phiên
475           monastery: Nhà tu
476           motorcycle_parking: Chỗ Đậu Xe máy
477           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
478           nursing_home: Viện Dưỡng lão
479           office: Văn phòng
480           parking: Chỗ Đậu xe
481           parking_entrance: Lối vào Bãi đậu xe
482           parking_space: Chỗ Đậu xe
483           pharmacy: Nhà thuốc
484           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
485           police: Cảnh sát
486           post_box: Hòm thư
487           post_office: Bưu điện
488           preschool: Trường Mầm non
489           prison: Nhà tù
490           pub: Quán rượu
491           public_building: Tòa nhà Công cộng
492           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
493           restaurant: Nhà hàng
494           retirement_home: Nhà về hưu
495           sauna: Nhà Tắm hơi
496           school: Trường học
497           shelter: Nơi Trú ẩn
498           shop: Tiệm
499           shower: Vòi tắm
500           social_centre: Hội trường
501           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
502           social_facility: Cơ quan Xã hội
503           studio: Studio
504           swimming_pool: Hồ tắm
505           taxi: Taxi
506           telephone: Điện thoại Công cộng
507           theatre: Nhà hát
508           toilets: Vệ sinh
509           townhall: Thị sảnh
510           university: Trường Đại học
511           vending_machine: Máy Bán hàng
512           veterinary: Phẫu thuật Thú y
513           village_hall: Trụ sở Làng
514           waste_basket: Thùng rác
515           waste_disposal: Thùng rác
516           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
517         boundary:
518           administrative: Biên giới Hành chính
519           census: Biên giới Điều tra Dân số
520           national_park: Vườn quốc gia
521           protected_area: Khu bảo tồn
522         bridge:
523           aqueduct: Cống nước
524           suspension: Cầu Treo
525           swing: Cầu Quay
526           viaduct: Cầu Cạn
527           "yes": Cầu
528         building:
529           "yes": Tòa nhà
530         craft:
531           brewery: Nhà máy Bia
532           carpenter: Thợ Đóng Đồ Gỗ
533           electrician: Thợ Lắp điện
534           gardener: Thợ Làm vườn
535           painter: Thợ Sơn
536           photographer: Nhà Chụp hình
537           plumber: Thợ Sửa Ống nước
538           shoemaker: Thợ Đóng giày
539           tailor: Tiệm May
540           "yes": Doanh nghiệp Thủ công
541         emergency:
542           ambulance_station: Trạm Xe cứu thương
543           defibrillator: Máy Khử Rung Tim
544           landing_site: Nơi Hạ cánh Khẩn cấp
545           phone: Điện thoại Khẩn cấp
546           "yes": Khẩn cấp
547         highway:
548           abandoned: Đường Bỏ hoang
549           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
550           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
551           bus_stop: Trạm Xe buýt
552           construction: Đường Đang Xây
553           corridor: Hành lang
554           cycleway: Đường Xe đạp
555           elevator: Thang máy
556           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
557           footway: Đường Đi bộ
558           ford: Khúc Sông Cạn
559           give_way: Bảng Nhường đường
560           living_street: Đường Hàng xóm
561           milestone: Mốc
562           motorway: Đường Cao tốc
563           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
564           motorway_link: Đường Cao tốc
565           passing_place: Nơi Vượt qua
566           path: Lối
567           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
568           platform: Sân ga
569           primary: Đường Chính
570           primary_link: Đường Chính
571           proposed: Đường được Đề nghị
572           raceway: Đường đua
573           residential: Ngõ Dân cư
574           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
575           road: Đường
576           secondary: Đường Lớn
577           secondary_link: Đường Lớn
578           service: Ngách
579           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
580           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
581           steps: Cầu thang
582           stop: Bảng Dừng lại
583           street_lamp: Đèn Đường phố
584           tertiary: Phố
585           tertiary_link: Phố
586           track: Đường mòn
587           traffic_signals: Đèn Giao thông
588           trail: Đường mòn
589           trunk: Xa lộ
590           trunk_link: Xa lộ
591           unclassified: Ngõ
592           "yes": Đường
593         historic:
594           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
595           battlefield: Chiến trường
596           boundary_stone: Mốc Biên giới
597           building: Tòa nhà Lịch sử
598           bunker: Boong ke
599           castle: Lâu đài
600           church: Nhà thờ
601           city_gate: Cổng Thành phố
602           citywalls: Tường Thành phố
603           fort: Pháo đài
604           heritage: Nơi Di sản
605           house: Nhà ở
606           icon: Thánh tượng
607           manor: Trang viên
608           memorial: Vật Tưởng niệm
609           mine: Mỏ
610           mine_shaft: Hầm Mỏ
611           monument: Công trình Tưởng niệm
612           roman_road: Đường La Mã
613           ruins: Tàn tích
614           stone: Đá
615           tomb: Mộ
616           tower: Tháp
617           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
618           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
619           wreck: Xác Tàu Đắm
620           "yes": Nơi Lịch sử
621         junction:
622           "yes": Giao lộ
623         landuse:
624           allotments: Khu Vườn Gia đình
625           basin: Lưu vực
626           brownfield: Cánh đồng Nâu
627           cemetery: Nghĩa địa
628           commercial: Khu vực Thương mại
629           conservation: Bảo tồn
630           construction: Công trường Xây dựng
631           farm: Trại
632           farmland: Trại
633           farmyard: Sân Trại
634           forest: Rừng Trồng Cây
635           garages: Ga ra
636           grass: Cỏ
637           greenfield: Cánh đồng Xanh
638           industrial: Khu vực Công nghiệp
639           landfill: Nơi Đổ Rác
640           meadow: Đồng cỏ
641           military: Khu vực Quân sự
642           mine: Mỏ
643           orchard: Vườn Cây
644           quarry: Mỏ Đá
645           railway: Đường sắt
646           recreation_ground: Sân Giải trí
647           reservoir: Bể nước
648           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
649           residential: Khu vực Nhà ở
650           retail: Khu vực Buôn bán
651           road: Đất của con Đường
652           village_green: Sân Làng
653           vineyard: Vườn Nho
654           "yes": Sử dụng đất
655         leisure:
656           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
657           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
658           common: Đất Công
659           dog_park: Công viên Chó
660           fishing: Hồ Đánh cá
661           fitness_centre: Trung tâm Thể dục
662           fitness_station: Trạm Thể dục
663           garden: Vườn
664           golf_course: Sân Golf
665           horse_riding: Cưỡi Ngựa
666           ice_rink: Sân băng
667           marina: Bến tàu
668           miniature_golf: Golf Nhỏ
669           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
670           park: Công viên
671           pitch: Sân cỏ
672           playground: Sân chơi
673           recreation_ground: Sân Giải trí
674           resort: Khu Nghỉ mát
675           sauna: Nhà Tắm hơi
676           slipway: Bến tàu
677           sports_centre: Trung tâm Thể thao
678           stadium: Sân vận động
679           swimming_pool: Hồ Bơi
680           track: Đường Chạy
681           water_park: Công viên Nước
682           "yes": Giải trí
683         man_made:
684           adit: Lối vào
685           beacon: Đèn hiệu
686           beehive: Tổ ong
687           breakwater: Đê chắn sóng
688           bridge: Cầu
689           bunker_silo: Boong ke
690           chimney: Ống khói
691           crane: Cần cẩu
692           dolphin: Cột neo đậu
693           embankment: Đê
694           flagpole: Cột cờ
695           gasometer: Máy Đo Khí
696           groyne: Đê biển
697           kiln: Lò
698           lighthouse: Hải đăng
699           mast: Cột
700           mine: Mỏ
701           mineshaft: Hầm Mỏ
702           monitoring_station: Trạm quan sát bằng camera
703           petroleum_well: Giếng dầu
704           pier: Cầu tàu
705           pipeline: Ống dẫn
706           silo: Xi lô
707           storage_tank: Bể chứa
708           tower: Tháp
709           wastewater_plant: Nhà máy Nước thải
710           watermill: Cối xay nước
711           water_tower: Tháp nước
712           water_well: Giếng
713           water_works: Nhà máy Nước
714           windmill: Cối xay gió
715           works: Nhà máy
716           "yes": Nhân tạo
717         military:
718           airfield: Sân bay Không quân
719           barracks: Trại Lính
720           bunker: Boong ke
721           "yes": Quân sự
722         mountain_pass:
723           "yes": Đèo
724         natural:
725           bay: Vịnh
726           beach: Bãi biển
727           cape: Mũi đất
728           cave_entrance: Cửa vào Hang
729           cliff: Vách đá
730           crater: Miệng Núi
731           dune: Cồn cát
732           fell: Đồi Cằn cỗi
733           fjord: Vịnh hẹp
734           forest: Rừng
735           geyser: Mạch nước Phun
736           glacier: Sông băng
737           grassland: Đồng cỏ
738           heath: Bãi Hoang
739           hill: Đồi
740           island: Đảo
741           land: Đất
742           marsh: Đầm lầy
743           moor: Truông
744           mud: Bùn
745           peak: Đỉnh
746           point: Mũi đất
747           reef: Rạn san hô
748           ridge: Luống đất
749           rock: Đá
750           saddle: Đèo
751           sand: Cát
752           scree: Sườn Núi Đá
753           scrub: Đất Bụi rậm
754           spring: Suối
755           stone: Đá
756           strait: Eo biển
757           tree: Cây
758           valley: Thung lũng
759           volcano: Núi lửa
760           water: Nước
761           wetland: Đầm lầy
762           wood: Rừng
763         office:
764           accountant: Kế toán viên
765           administrative: Công sở
766           architect: Kiến trúc sư
767           association: Hiệp hội
768           company: Công ty
769           educational_institution: Học viện
770           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
771           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
772           government: Văn phòng Chính phủ
773           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
774           it: Văn phòng CNTT
775           lawyer: Luật sư
776           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
777           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
778           travel_agent: Văn phòng Du lịch
779           "yes": Văn phòng
780         place:
781           allotments: Khu Vườn Gia đình
782           city: Thành phố
783           country: Quốc gia
784           county: Quận hạt
785           farm: Trại
786           hamlet: Xóm
787           house: Nhà ở
788           houses: Dãy Nhà
789           island: Đảo
790           islet: Đảo Nhỏ
791           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
792           locality: Địa phương
793           municipality: Đô thị
794           neighbourhood: Hàng xóm
795           postcode: Mã Bưu chính
796           region: Miền
797           sea: Biển
798           square: Quảng trường
799           state: Tỉnh bang
800           subdivision: Hàng xóm
801           suburb: Ngoại ô
802           town: Thị xã/trấn
803           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
804           village: Làng
805           "yes": Nơi
806         railway:
807           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
808           construction: Đường sắt Đang Xây
809           disused: Đường sắt Không hoạt động
810           funicular: Đường sắt Leo núi
811           halt: Ga Xép
812           junction: Ga Đầu mối
813           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
814           light_rail: Đường sắt Nhẹ
815           miniature: Đường sắt Nhỏ
816           monorail: Đường sắt Một ray
817           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
818           platform: Ke ga
819           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
820           proposed: Đường sắt được Đề nghị
821           spur: Đường sắt Phụ
822           station: Nhà ga
823           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
824           subway: Đường ngầm
825           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
826           switch: Ghi Đường sắt
827           tram: Đường Xe điện
828           tram_stop: Ga Xép Điện
829         shop:
830           alcohol: Tiệm Rượu
831           antiques: Tiệm Đồ cổ
832           art: Tiệm Nghệ phẩm
833           bakery: Tiệm Bánh
834           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
835           beverages: Tiệm Đồ uống
836           bicycle: Tiệm Xe đạp
837           books: Tiệm Sách
838           boutique: Tiệm Thời trang
839           butcher: Hàng Thịt
840           car: Tiệm Xe hơi
841           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
842           car_repair: Tiệm Sửa Xe
843           carpet: Tiệm Thảm
844           charity: Cửa hàng Từ thiện
845           chemist: Tiệm Dược phẩm
846           clothes: Tiệm Quần áo
847           computer: Tiệm Máy tính
848           confectionery: Tiệm Kẹo
849           convenience: Tiệm Tiện lợi
850           copyshop: Tiệm In ấn
851           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
852           deli: Deli
853           department_store: Cửa hàng Bách hóa
854           discount: Cửa hàng Giảm giá
855           doityourself: Tiệm Ngũ kim
856           dry_cleaning: Hấp tẩy
857           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
858           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
859           farm: Tiệm Nông cụ
860           fashion: Tiệm Thời trang
861           fish: Tiệm Cá
862           florist: Tiệm Hoa
863           food: Tiệm Thực phẩm
864           funeral_directors: Nhà tang lễ
865           furniture: Tiệm Đồ đạc
866           gallery: Thư viện Ảnh
867           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
868           general: Tiệm Đồ
869           gift: Tiệm Quà tặng
870           greengrocer: Tiệm Rau quả
871           grocery: Tiệm Tạp phẩm
872           hairdresser: Tiệm Làm tóc
873           hardware: Tiệm Ngũ kim
874           hifi: Cửa hàng Hi-fi
875           houseware: Cửa hàng gia dụng
876           jewelry: Tiệm Kim hoàn
877           kiosk: Quán
878           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
879           lottery: Xổ số
880           mall: Trung tâm Mua sắm
881           market: Chợ
882           massage: Xoa bóp
883           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
884           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
885           music: Tiệm Nhạc
886           newsagent: Tiệm Báo
887           optician: Tiệm Kính mắt
888           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
889           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
890           paint: Tiệm Sơn
891           pet: Tiệm Vật nuôi
892           pharmacy: Nhà thuốc
893           photo: Tiệm Rửa Hình
894           seafood: Đổ biển
895           second_hand: Tiệm Mua lại
896           shoes: Tiệm Giày
897           sports: Tiệm Thể thao
898           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
899           supermarket: Siêu thị
900           tailor: Tiệm May
901           ticket: Tiệm Vé
902           tobacco: Tiệm Thuốc lá
903           toys: Tiệm Đồ chơi
904           travel_agency: Văn phòng Du lịch
905           tyres: Tiệm Lốp xe
906           vacant: Tiệm Đóng cửa
907           video: Tiệm Phim
908           wine: Tiệm Rượu
909           "yes": Tiệm
910         tourism:
911           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
912           apartment: Khu Nghỉ dưỡng Chung cư
913           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
914           attraction: Nơi Du lịch
915           bed_and_breakfast: Nhà trọ
916           cabin: Túp lều
917           camp_site: Nơi Cắm trại
918           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
919           chalet: Nhà ván
920           gallery: Phòng Tranh
921           guest_house: Nhà khách
922           hostel: Nhà trọ
923           hotel: Khách sạn
924           information: Thông tin
925           motel: Khách sạn Dọc đường
926           museum: Bảo tàng
927           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
928           theme_park: Công viên Giải trí
929           viewpoint: Thắng cảnh
930           zoo: Vườn thú
931         tunnel:
932           culvert: Cống
933           "yes": Đường hầm
934         waterway:
935           artificial: Dòng nước Nhân tạo
936           boatyard: Bãi Thuyền
937           canal: Kênh
938           dam: Đập
939           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
940           ditch: Mương
941           dock: Vũng tàu
942           drain: Cống
943           lock: Âu tàu
944           lock_gate: Âu tàu
945           mooring: Cột neo tàu
946           rapids: Thác ghềnh
947           river: Sông
948           stream: Dòng suối
949           wadi: Dòng sông Vào mùa
950           waterfall: Thác
951           weir: Đập Tràn
952           "yes": Đường thủy
953       admin_levels:
954         level2: Biên giới Quốc gia
955         level4: Biên giới Tỉnh bang
956         level5: Biên giới Miền
957         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
958         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
959         level9: Biên giới Làng
960         level10: Biên giới Khu phố
961     description:
962       title:
963         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
964           Nominatim</a>
965         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
966       types:
967         cities: Thành phố
968         towns: Thị xã
969         places: Địa điểm
970     results:
971       no_results: Không tìm thấy kết quả
972       more_results: Thêm kết quả
973   issues:
974     index:
975       title: Vấn đề
976       select_status: Chọn Trạng thái
977       select_type: Chọn Loại
978       select_last_updated_by: Chọn Người Cập nhật Cuối cùng
979       reported_user: Người dùng Báo cáo
980       not_updated: Không được Cập nhật
981       search: Tìm kiếm
982       search_guidance: 'Tìm kiếm Vấn đề:'
983       user_not_found: Người dùng không tồn tại
984       issues_not_found: Không tìm thấy vấn đề
985       status: Trạng thái
986       reports: Báo cáo
987       last_updated: Lần Cập nhật Cuối
988       last_updated_time_html: <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr>
989       last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> bởi %{user}
990       link_to_reports: Xem Báo cáo
991       reports_count:
992         one: 1 Báo cáo
993         other: '%{count} Báo cáo'
994       reported_item: Mục Báo cáo
995       states:
996         ignored: Bỏ qua
997         open: Mở
998         resolved: Giải quyết
999     update:
1000       new_report: Lời báo cáo của bạn đã được gửi thành công
1001       successful_update: Lời báo cáo của bạn đã được cập nhật thành công
1002       provide_details: Vui lòng cung cấp các chi tiết được yêu cầu
1003     show:
1004       title: 'Vấn đề %{status} #%{issue_id}'
1005       reports:
1006         zero: Không có báo cáo
1007         one: 1 báo cáo
1008         other: '%{count} báo cáo'
1009       report_created_at: Báo cáo lần đầu tiên vào %{datetime}
1010       last_resolved_at: Giải quyết lần cuối cùng vào %{datetime}
1011       last_updated_at: Cập nhật lần cuối cùng vào %{datetime} bởi %{displayname}
1012       resolve: Giải quyết
1013       ignore: Bỏ qua
1014       reopen: Mở lại
1015       reports_of_this_issue: Báo cáo về Vấn đề này
1016       read_reports: Báo cáo Đã đọc
1017       new_reports: Báo cáo Mới
1018       other_issues_against_this_user: Vấn đề khác do người dùng này gây ra
1019       no_other_issues: Không có vấn đề khác do người dùng ngày gây ra.
1020       comments_on_this_issue: Bình luận về vấn đề này
1021     resolve:
1022       resolved: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Giải quyết”
1023     ignore:
1024       ignored: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Bỏ qua”
1025     reopen:
1026       reopened: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Mở”
1027     comments:
1028       created_at: Vào %{datetime}
1029       reassign_param: Chỉ định lại Vấn đề?
1030     reports:
1031       updated_at: Vào %{datetime}
1032       reported_by_html: Báo cáo là %{category} bởi %{user}
1033     helper:
1034       reportable_title:
1035         diary_comment: '%{entry_title}, bình luận #%{comment_id}'
1036         note: 'Ghi chú #%{note_id}'
1037   issue_comments:
1038     create:
1039       comment_created: Bình luận của bạn đã được tạo ra thành công
1040   reports:
1041     new:
1042       title_html: Báo cáo %{link}
1043       missing_params: Không thể tạo báo cáo mới
1044       details: Vui lòng cung cấp thêm chi tiết về vấn đề (yêu cầu).
1045       select: 'Chọn lý do bạn báo cáo vấn đề này:'
1046       disclaimer:
1047         intro: 'Trước khi bạn gửi báo cáo cho nhóm điều hành viên, xin hãy chắc chắn:'
1048         not_just_mistake: Bạn chắc chắn rằng vấn đề không chỉ là vụ nhầm lẫn
1049         unable_to_fix: Bạn không thể giải quyết vấn đề một mình hoặc với sự giúp đỡ
1050           của những người khác trong cộng đồng
1051         resolve_with_user: Bạn đã cố gắng giải quyết vấn đề với người dùng gây vấn
1052           đề nhưng không thành công
1053       categories:
1054         diary_entry:
1055           spam_label: Mục nhật ký này là hoặc chứa rác (spam)
1056           offensive_label: Mục nhật ký này tục tĩu hoặc xúc phạm
1057           threat_label: Mục nhật ký này đe họa người nào đó
1058           other_label: Khác
1059         diary_comment:
1060           spam_label: Bình luận nhật ký này là hoặc chứa rác (spam)
1061           offensive_label: Bình luận nhật ký này tục tĩu hoặc xúc phạm
1062           threat_label: Bình luận nhật ký này hăm họa người nào đó
1063           other_label: Khác
1064         user:
1065           spam_label: Trang cá nhân này là hoặc chứa rác (spam)
1066           offensive_label: Trang cá nhân này tục tĩu hoặc xúc phạm
1067           threat_label: Trang cá nhân này đe dọa người nào đó
1068           vandal_label: Người dùng này phá hoại
1069           other_label: Khác
1070         note:
1071           spam_label: Ghi chú này là rác (spam)
1072           personal_label: Ghi chú này chứa thông tin cá nhân
1073           abusive_label: Ghi chú này đe dọa
1074           other_label: Khác
1075     create:
1076       successful_report: Lời báo cáo của bạn đã được gửi thành công
1077       provide_details: Vui lòng cung cấp các chi tiết được yêu cầu
1078   layouts:
1079     logo:
1080       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
1081     home: Về Vị trí Nhà ở
1082     logout: Đăng xuất
1083     log_in: Đăng nhập
1084     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
1085     sign_up: Mở Tài khoản
1086     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1087     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
1088     edit: Sửa đổi
1089     history: Lịch sử
1090     export: Xuất
1091     issues: Vấn đề
1092     data: Dữ liệu
1093     export_data: Xuất Dữ liệu
1094     gps_traces: Tuyến GPS
1095     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
1096     user_diaries: Nhật ký
1097     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
1098     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
1099     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
1100     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
1101     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
1102       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
1103     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
1104     hosting_partners_html: Dịch vụ lưu trữ nhờ sự hỗ trợ của %{ucl}, %{bytemark},
1105       và %{partners} khác.
1106     partners_ucl: UCL
1107     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1108     partners_partners: các công ty bảo trợ
1109     tou: Điều khoản Sử dụng
1110     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
1111       hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1112     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
1113       lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1114     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
1115     help: Trợ giúp
1116     about: Giới thiệu
1117     copyright: Bản quyền
1118     community: Cộng đồng
1119     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
1120     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
1121     foundation: Quỹ OpenStreetMap
1122     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
1123     make_a_donation:
1124       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
1125       text: Quyên góp
1126     learn_more: Tìm hiểu Thêm
1127     more: Thêm
1128   notifier:
1129     diary_comment_notification:
1130       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký'
1131       hi: Chào %{to_user},
1132       header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây tại OpenStreetMap
1133         với tiêu đề %{subject}:'
1134       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
1135         hoặc trả lời tại %{replyurl}
1136     message_notification:
1137       hi: Chào %{to_user},
1138       header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
1139       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời
1140         tại %{replyurl}
1141     friend_notification:
1142       hi: Chào %{to_user},
1143       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
1144       had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
1145       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1146       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1147     gpx_notification:
1148       greeting: Chào bạn,
1149       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1150       with_description: với miêu tả
1151       and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
1152       and_no_tags: và không có thẻ
1153       failure:
1154         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
1155         failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
1156         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1157         more_info_2: 'vấn đề này tại:'
1158         import_failures_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=vi
1159       success:
1160         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
1161         loaded_successfully: |-
1162           %{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số
1163           %{possible_points} điểm.
1164     signup_confirm:
1165       subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
1166       greeting: Chào bạn!
1167       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1168       confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
1169         Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
1170         bạn:'
1171       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
1172         thông tin về cách bắt đầu.
1173     email_confirm:
1174       subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
1175     email_confirm_plain:
1176       greeting: Chào bạn,
1177       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1178         thành %{new_address}.
1179       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1180         để xác nhận thay đổi này.
1181     email_confirm_html:
1182       greeting: Chào bạn,
1183       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1184         thành %{new_address}.
1185       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1186         để xác nhận thay đổi này.
1187     lost_password:
1188       subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
1189     lost_password_plain:
1190       greeting: Chào bạn,
1191       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1192         có địa chỉ thư điện tử này.
1193       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1194         để đặt lại mật khẩu.
1195     lost_password_html:
1196       greeting: Chào bạn,
1197       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1198         có địa chỉ thư điện tử này.
1199       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1200         để đặt lại mật khẩu.
1201     note_comment_notification:
1202       anonymous: Người dùng vô danh
1203       greeting: Chào bạn,
1204       commented:
1205         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
1206           bạn'
1207         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
1208           mà bạn đang quan tâm'
1209         your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
1210           %{place}.'
1211         commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
1212           bản đồ gần %{place}.'
1213       closed:
1214         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
1215         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
1216           bạn đang quan tâm'
1217         your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1218         commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
1219           ghi chú gần %{place}.'
1220       reopened:
1221         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
1222         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
1223           đang quan tâm'
1224         your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1225         commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
1226           chú gần %{place}.'
1227       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1228     changeset_comment_notification:
1229       hi: Chào %{to_user},
1230       greeting: Chào bạn,
1231       commented:
1232         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1233           của bạn'
1234         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1235           mà bạn đang quan tâm'
1236         your_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi do bạn lưu vào
1237           %{time}'
1238         commented_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi mà bạn
1239           đang theo dõi do %{changeset_author} lưu vào %{time}'
1240         partial_changeset_with_comment: với lời bình luận “%{changeset_comment}”
1241         partial_changeset_without_comment: không có lời bình luận
1242       details: Xem chi tiết về bộ thay đổi tại %{url}.
1243       unsubscribe: Để ngừng nhận các thông báo về bộ thay đổi này, mở %{url} và bấm
1244         “Không theo dõi”.
1245   messages:
1246     inbox:
1247       title: Hộp thư
1248       my_inbox: Hộp thư đến
1249       outbox: đã gửi
1250       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1251       new_messages: '%{count} thư mới'
1252       old_messages: '%{count} thư cũ'
1253       from: Từ
1254       subject: Tiêu đề
1255       date: Ngày
1256       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1257       people_mapping_nearby: những người ở gần
1258     message_summary:
1259       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1260       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1261       reply_button: Trả lời
1262       destroy_button: Xóa
1263     new:
1264       title: Gửi thư
1265       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1266       subject: Tiêu đề
1267       body: Nội dung
1268       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1269     create:
1270       message_sent: Thư đã gửi
1271       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
1272         tục gửi thư.
1273     no_such_message:
1274       title: Thư không tồn tại
1275       heading: Thư không tồn tại
1276       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1277     outbox:
1278       title: Hộp thư đã gửi
1279       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1280       inbox: thư đến
1281       outbox: thư đã gửi
1282       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1283       to: Tới
1284       subject: Tiêu đề
1285       date: Ngày
1286       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1287       people_mapping_nearby: những người ở gần
1288     reply:
1289       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
1290         lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1291         xác để trả lời.
1292     show:
1293       title: Đọc thư
1294       from: Từ
1295       subject: Tiêu đề
1296       date: Ngày
1297       reply_button: Trả lời
1298       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1299       destroy_button: Xóa
1300       back: Quay lại
1301       to: Tới
1302       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
1303         một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1304         xác để đọc nó.
1305     sent_message_summary:
1306       destroy_button: Xóa
1307     mark:
1308       as_read: Thư đã đọc
1309       as_unread: Thư chưa đọc
1310     destroy:
1311       destroyed: Đã xóa thư
1312   site:
1313     about:
1314       next: Tiếp
1315       copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
1316       used_by: '%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng ngàn trang Web, ứng dụng
1317         di động, và thiết bị phần cứng'
1318       lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và
1319         bảo quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ
1320         ở khắp thế giới.
1321       local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
1322       local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
1323         người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
1324         đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
1325       community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
1326       community_driven_html: |-
1327         Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
1328         Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
1329         Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc <a href='https://blog.openstreetmap.org'>Blog OpenStreetMap</a>, các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
1330         <a href='https://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='https://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
1331       open_data_title: Dữ liệu Mở
1332       open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng
1333         nó cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người
1334         đóng góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên
1335         dữ liệu theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết
1336         quả dưới cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
1337         Bản quyền và Giấy phép</a>.'
1338       legal_title: Pháp luật
1339       legal_html: |-
1340         Trang Web này và nhiều dịch vụ có liên quan được hoạt động chính thức bởi <a href='https://osmfoundation.org/?uselang=vi'>Quỹ OpenStreetMap</a> (OSMF) thay mặt cho cộng đồng. Việc sử dụng các dịch vụ do OSMF hoạt động phải tuân theo <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Terms_of_Use?uselang=vi">các Điều khoản Sử dụng</a>, <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy?uselang=vi">các Quy định Sử dụng Hợp lý</a>, và <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi">Quy định về Quyền Riêng tư</a> của chúng tôi.
1341         <br>
1342         Xin vui lòng <a href='https://osmfoundation.org/Contact?uselang=vi'>liên lạc với OSMF</a> nếu bạn có thắc mắc về giấy phép, bản quyền, hoặc thắc mắc khác về pháp luật.
1343         <br>
1344         OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều là <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OSM</a>.
1345       partners_title: Nhà bảo trợ
1346     copyright:
1347       foreign:
1348         title: Thông tin về bản dịch này
1349         text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
1350           trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1351         english_link: nguyên bản tiếng Anh
1352       native:
1353         title: Giới thiệu về trang này
1354         text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của
1355           trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1356         native_link: bản dịch tiếng Việt
1357         mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1358       legal_babble:
1359         title_html: Bản quyền và Giấy phép
1360         intro_1_html: |-
1361           OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
1362           href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
1363           Commons</a> (ODbL) bởi <a href="https://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
1364         intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
1365           phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
1366           và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
1367           các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng
1368           giấy phép. <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp
1369           lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1370         intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành
1371           theo giấy phép <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
1372           \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1373         credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1374         credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người
1375           đóng góp vào OpenStreetMap”.
1376         credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
1377           Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ
1378           của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA.
1379           Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">trang
1380           bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
1381           muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt
1382           liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện
1383           không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi
1384           gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
1385           trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
1386           creativecommons.org.
1387         credit_3_html: |-
1388           Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
1389           Ví dụ:
1390         attribution_example:
1391           alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1392           title: Ví dụ ghi công
1393         more_title_html: Tìm hiểu thêm
1394         more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và
1395           cách ghi công chúng tôi tại <a href="https://osmfoundation.org/Licence">trang
1396           giấy phép Quỹ OSM</a>.
1397         more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
1398           thể cung cấp API miễn phí cho bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">Quy
1399           định Sử dụng API</a>, <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">Quy
1400           định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">Quy
1401           định Sử dụng Nominatim</a>.
1402         contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1403         contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá
1404           nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát
1405           quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
1406         contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="https://data.wien.gv.at/">Bang
1407           Viên</a> (theo <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
1408           BY</a>), <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
1409           Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="https://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
1410           sửa đổi CC BY Áo</a>).'
1411         contributors_au_html: '<strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa
1412           trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.'
1413         contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
1414           GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và
1415           StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
1416         contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
1417           liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập
1418           hợp dữ liệu khác theo \n<a href=\"https://www.maanmittauslaitos.fi/en/opendata-licence-version1\">Giấy
1419           phép dữ liệu mở NLS</a>."
1420         contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
1421           (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
1422         contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND
1423           (<a href="https://www.and.com">www.and.com</a>)'
1424         contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1425           từ <a href="https://data.linz.govt.nz/">Dịch vụ Dữ liệu LINZ</a> và được
1426           phát hành theo giấy phép <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.vi">CC
1427           BY 4.0</a>.'
1428         contributors_si_html: "<strong>Slovenia</strong>: Bao gồm dữ liệu từ \n<a
1429           href=\"http://www.gu.gov.si/en/\">Cơ quan Khảo sát và Bản đồ</a> và\n<a
1430           href=\"http://www.mkgp.gov.si/en/\">Cục Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Thức
1431           ăn</a>\n(thông tin công cộng của Slovenia)."
1432         contributors_es_html: "<strong>Tây Ban Nha</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1433           từ \nViện Địa lý Quốc gia Tây Ban Nha (<a href=\"http://www.ign.es/\">IGN</a>)
1434           và\nHệ thống Bản đồ Quốc gia (<a href=\"http://www.scne.es/\">SCNE</a>)\nđược
1435           cấp phép tái sử dụng theo <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.vi\">CC
1436           BY 4.0</a>."
1437         contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
1438           cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
1439           lưu.'
1440         contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
1441           Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–19.'
1442         contributors_footer_1_html: |-
1443           Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
1444           href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
1445         contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
1446           ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
1447           chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
1448         infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1449         infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
1450           bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
1451           các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1452         infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
1453           vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
1454           xin vui lòng tham khảo <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
1455           trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang
1456           khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1457         trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Nhãn hiệu
1458         trademarks_1_html: OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map
1459           đều là nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OpenStreetMap. Nếu bạn có thắc mắc về cách
1460           sử dụng các nhãn hiệu này, xin vui lòng tham khảo <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy?uselang=vi">Quy
1461           định về nhãn hiệu</a> của chúng tôi.
1462     index:
1463       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1464       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1465       permalink: Liên kết Thường trực
1466       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1467       createnote: Thêm ghi chú
1468       license:
1469         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
1470           hành theo giấy phép mở
1471       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
1472         đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1473     edit:
1474       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1475       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép
1476         sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1477       user_page_link: trang cá nhân
1478       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1479       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ
1480         OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">tải
1481         về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
1482         cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1483       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
1484         hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
1485         Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1486       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
1487         tại https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
1488       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
1489         bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1490       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1491       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
1492         trong HTML.
1493     export:
1494       title: Xuất
1495       area_to_export: Vùng để Xuất
1496       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
1497       format_to_export: Định dạng Xuất
1498       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
1499       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
1500       embeddable_html: HTML để Nhúng
1501       licence: Giấy phép
1502       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
1503         phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
1504       too_large:
1505         advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
1506           một trong những nguồn bên dưới:'
1507         body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
1508           lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
1509           từ một dịch vụ sau:'
1510         planet:
1511           title: Quả đất OSM
1512           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
1513             thường xuyên
1514         overpass:
1515           title: Overpass API
1516           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
1517         geofabrik:
1518           title: Tải về Geofabrik
1519           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
1520             thường xuyên
1521         metro:
1522           title: Bản trích Metro
1523           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
1524         other:
1525           title: Nguồn Khác
1526           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
1527       options: Tùy chọn
1528       format: 'Định dạng:'
1529       scale: Tỷ lệ
1530       max: tối đa
1531       image_size: Hình có Kích cỡ
1532       zoom: Thu phóng
1533       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
1534       latitude: 'Vĩ độ:'
1535       longitude: 'Kinh độ:'
1536       output: Đầu ra
1537       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
1538       export_button: Xuất
1539     fixthemap:
1540       title: Báo lỗi / Sửa bản đồ
1541       how_to_help:
1542         title: Cách giúp đỡ
1543         join_the_community:
1544           title: Tham gia cộng đồng
1545           explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của
1546             chúng tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý
1547             tốt nhất là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu
1548             lấy.
1549         add_a_note:
1550           instructions_html: |-
1551             Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
1552             Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
1553       other_concerns:
1554         title: Vấn đề khác
1555         explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
1556           hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
1557           bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
1558           làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
1559     help:
1560       title: Trợ giúp
1561       introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
1562         hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1563       welcome:
1564         url: /welcome
1565         title: Chào mừng đến với OSM
1566         description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
1567       beginners_guide:
1568         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_guide
1569         title: Hướng dẫn Bắt đầu
1570         description: Hướng dẫn bắt đầu do cộng đồng biên tập.
1571       help:
1572         url: https://help.openstreetmap.org/
1573         title: help.openstreetmap.org
1574         description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp
1575           của OSM.
1576       mailing_lists:
1577         title: Danh sách thư
1578         description: Hỏi han hoặc thảo luận về các chuyện quan trọng trên nhiều danh
1579           sách thư được sắp xếp theo chủ đề hoặc khu vực.
1580       forums:
1581         title: Diễn đàn
1582         description: Hỏi han và thảo luận trong một giao diện bảng tin.
1583       irc:
1584         title: IRC
1585         description: Trò chuyện tương tác trong nhiều ngôn ngữ về nhiều chủ đề.
1586       switch2osm:
1587         title: switch2osm
1588         description: Trợ giúp cho những công ty và tổ chức muốn đổi qua các bản đồ
1589           và dịch vụ dựa trên OpenStreetMap.
1590       welcomemat:
1591         url: https://welcome.openstreetmap.org/
1592         title: Dành cho các tổ chức
1593         description: Tổ chức của bạn có tính tương tác với OpenStreetMap? Tìm hiểu
1594           thêm trong “Thảm Trước Cửa”.
1595       wiki:
1596         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1597         title: wiki.openstreetmap.org
1598         description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
1599     sidebar:
1600       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1601       close: Đóng
1602     search:
1603       search: Tìm kiếm
1604       get_directions: Chỉ đường
1605       get_directions_title: Chỉ đường từ một địa điểm tới địa điểm khác
1606       from: Từ
1607       to: Đến
1608       where_am_i: Đây là đâu?
1609       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1610       submit_text: Đi
1611       reverse_directions_text: Đảo ngược
1612     key:
1613       table:
1614         entry:
1615           motorway: Đường cao tốc
1616           main_road: Đại lộ
1617           trunk: Xa lộ
1618           primary: Đường chính
1619           secondary: Đường lớn
1620           unclassified: Đường không phân loại
1621           track: Đường mòn
1622           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1623           cycleway: Đường xe đạp
1624           cycleway_national: Quốc lộ xe đạp
1625           cycleway_regional: Xa lộ xe đạp
1626           cycleway_local: Đường xe đạp địa phương
1627           footway: Đường đi bộ
1628           rail: Đường sắt
1629           subway: Đường ngầm
1630           tram:
1631           - Đường sắt nhẹ
1632           - xe điện
1633           cable:
1634           - Đường xe cáp
1635           - ghế cáp treo
1636           runway:
1637           - Đường băng
1638           - đường băng
1639           apron:
1640           - Sân đậu máy bay
1641           - nhà ga hành khách
1642           admin: Biên giới hành chính
1643           forest: Rừng trồng cây
1644           wood: Rừng
1645           golf: Sân golf
1646           park: Công viên
1647           resident: Khu vực nhà ở
1648           common:
1649           - Đất công
1650           - bãi cỏ
1651           retail: Khu vực buôn bán
1652           industrial: Khu vực công nghiệp
1653           commercial: Khu vực thương mại
1654           heathland: Vùng cây bụi
1655           lake:
1656           - Hồ
1657           - bể nước
1658           farm: Ruộng
1659           brownfield: Cánh đồng nâu
1660           cemetery: Nghĩa địa
1661           allotments: Khu vườn gia đình
1662           pitch: Sân cỏ
1663           centre: Trung tâm thể thao
1664           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1665           military: Khu vực quân sự
1666           school:
1667           - Trường học
1668           - đại học
1669           building: Kiến trúc quan trọng
1670           station: Nhà ga
1671           summit:
1672           - Đỉnh núi
1673           - đồi
1674           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1675           bridge: Đường rắn = cầu
1676           private: Đường riêng
1677           destination: Chỉ giao thông địa phương
1678           construction: Đường đang xây
1679           bicycle_shop: Tiệm xe đạp
1680           bicycle_parking: Chỗ đậu xe đạp
1681           toilets: Vệ sinh
1682     richtext_area:
1683       edit: Sửa đổi
1684       preview: Xem trước
1685     markdown_help:
1686       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="https://kramdown.gettalong.org/quickref.html">kramdown</a>
1687       headings: Đề mục
1688       heading: Đề mục
1689       subheading: Đề mục con
1690       unordered: Danh sách không đánh số
1691       ordered: Danh sách đánh số
1692       first: Khoản mục đầu tiên
1693       second: Khoản mục sau
1694       link: Liên kết
1695       text: Văn bản
1696       image: Hình ảnh
1697       alt: Văn bản thay thế
1698       url: URL
1699     welcome:
1700       title: Hoan nghênh!
1701       introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ
1702         liệu mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản
1703         thì hãy cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng
1704         góp.
1705       whats_on_the_map:
1706         title: Mục đích của Bản đồ
1707         on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
1708           – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối…
1709           đủ mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1710         off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
1711           hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
1712           xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản
1713           đồ trực tuyến khác.
1714       basic_terms:
1715         title: Thuật ngữ Cơ bản
1716         paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
1717           vào OpenStreetMap:'
1718         editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho
1719           phép sửa đổi bản đồ.
1720         node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
1721           hàng hoặc một cái cây.
1722         way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
1723           dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1724         tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ
1725           tên của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1726       rules:
1727         title: Quy định!
1728         paragraph_1_html: "OpenStreetMap có ít quy định chính thức, nhưng chúng ta
1729           mong muốn tất cả mọi người tham gia mà cộng tác và giao thiệp với cộng đồng.
1730           Nếu bạn tính hoạt động ngoài việc sửa đổi thủ công, xin vui lòng đọc và
1731           tuân theo các hướng dẫn về việc <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines?uselang=vi'>nhập</a>
1732           và \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct?uselang=vi'>tự
1733           động sửa đổi</a>."
1734       questions:
1735         title: Có thắc mắc?
1736         paragraph_1_html: |-
1737           OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1738           <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>. Nếu bạn thuộc về một tổ chức đang lập kế hoạch về OpenStreetMap, <a href='https://welcome.openstreetmap.org/'>hãy xem phần Thảm cửa Chào mừng</a>.
1739       start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1740       add_a_note:
1741         title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1742         paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
1743           tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1744         paragraph_2_html: |-
1745           Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
1746           <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
1747   traces:
1748     visibility:
1749       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1750       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
1751         không có thứ tự)
1752       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1753       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
1754         điểm có tên và thời điểm)
1755     new:
1756       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1757       upload_gpx: 'Tải lên Tập tin GPX:'
1758       description: 'Miêu tả:'
1759       tags: 'Thẻ:'
1760       tags_help: dấu phẩy phân cách
1761       visibility: 'Mức độ Truy cập:'
1762       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1763       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1764       help: Trợ giúp
1765       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1766     create:
1767       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1768       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
1769         cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
1770         thư điện tử lúc khi nó xong.
1771       upload_failed: Rất tiếc, việc tải lên tuyến GPX bị thất bại. Một quản lý viên
1772         đã được thông báo. Xin vui lòng thử lại.
1773       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
1774         đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
1775         đợi kịp.
1776     edit:
1777       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1778       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1779       filename: 'Tên tập tin:'
1780       download: tải về
1781       uploaded_at: 'Lúc tải lên:'
1782       points: 'Số nốt:'
1783       start_coord: 'Tọa độ đầu đường:'
1784       map: bản đồ
1785       edit: sửa đổi
1786       owner: 'Tác giả:'
1787       description: 'Miêu tả:'
1788       tags: 'Thẻ:'
1789       tags_help: dấu phẩy phân cách
1790       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1791       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1792       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1793     update:
1794       updated: Đã cập nhật tuyến đường
1795     trace_optionals:
1796       tags: Thẻ
1797     show:
1798       title: Xem tuyến đường %{name}
1799       heading: Xem tuyến đường %{name}
1800       pending: CHƯA XỬ
1801       filename: 'Tên tập tin:'
1802       download: tải về
1803       uploaded: 'Lúc tải lên:'
1804       points: 'Số nốt:'
1805       start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
1806       map: bản đồ
1807       edit: sửa đổi
1808       owner: 'Tác giả:'
1809       description: 'Miêu tả:'
1810       tags: 'Thẻ:'
1811       none: Không có
1812       edit_trace: Sửa đổi tuyến đường này
1813       delete_trace: Xóa tuyến đường này
1814       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1815       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1816       confirm_delete: Xóa tuyến đường này?
1817     trace_paging_nav:
1818       showing_page: Trang %{page}
1819       older: Tuyến đường Cũ hơn
1820       newer: Tuyến đường Mới hơn
1821     trace:
1822       pending: CHƯA XỬ
1823       count_points: '%{count} nốt'
1824       more: thêm
1825       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1826       view_map: Xem Bản đồ
1827       edit: sửa đổi
1828       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1829       public: CÔNG KHAI
1830       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1831       private: RIÊNG
1832       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1833       by: bởi
1834       in: trong
1835       map: bản đồ
1836     index:
1837       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1838       my_traces: Tuyên đường GPS của tôi
1839       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1840       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1841       tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
1842       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
1843         hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
1844         wiki</a>.
1845       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1846       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1847       see_my_traces: Xem các tuyến đường của tôi
1848     delete:
1849       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1850     make_public:
1851       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1852     offline_warning:
1853       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1854     offline:
1855       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1856       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1857     georss:
1858       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1859     description:
1860       description_with_count:
1861         other: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1862       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1863   application:
1864     permission_denied: Bạn không có quyền thực hiện tác vụ này
1865     require_cookies:
1866       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
1867         trình duyệt để tiếp tục.
1868     require_admin:
1869       not_an_admin: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1870     setup_user_auth:
1871       blocked_zero_hour: Bạn có tin nhắn mới rất quan trọng tại trang Web OpenStreetMap.
1872         Bạn phải đọc tin nhắn này trước khi được phép lưu thêm thay đổi.
1873       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
1874         diện Web để biết chi tiết.
1875       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
1876         giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
1877         các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
1878   oauth:
1879     authorize:
1880       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1881       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn,
1882         %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này.
1883         Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1884       allow_to: 'Cho phép trình khách:'
1885       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1886       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1887       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1888       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1889       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1890       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1891       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1892       grant_access: Cấp phép Truy cập
1893     authorize_success:
1894       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1895       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1896       verification: Mã xác minh là %{code}.
1897     authorize_failure:
1898       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1899       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
1900         của bạn.
1901       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1902     revoke:
1903       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1904     permissions:
1905       missing: Bạn chưa cấp phép cho ứng dụng sử dụng chức năng này
1906   oauth_clients:
1907     new:
1908       title: Đăng ký chương trình mới
1909     edit:
1910       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1911     show:
1912       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1913       key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
1914       secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
1915       url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
1916       access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
1917       authorize_url: 'Cho phép URL:'
1918       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1919       edit: Sửa đổi Chi tiết
1920       delete: Xóa Trình khách
1921       confirm: Bạn có chắc không?
1922       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1923       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1924       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1925       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1926       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1927       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1928       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1929       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1930     index:
1931       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1932       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1933       list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
1934       application: Tên Chương trình
1935       issued_at: Lúc Cho phép
1936       revoke: Thu hồi!
1937       my_apps: Trình khách của Tôi
1938       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn
1939         %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth
1940         được.
1941       registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
1942       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1943     form:
1944       name: Tên
1945       required: Bắt buộc
1946       url: URL Trang chủ Chương trình
1947       callback_url: URL Gọi lại
1948       support_url: URL Trợ giúp
1949       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1950       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1951       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1952       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1953       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1954       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1955       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1956       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1957     not_found:
1958       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1959     create:
1960       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1961     update:
1962       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1963     destroy:
1964       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1965   users:
1966     login:
1967       title: Đăng nhập
1968       heading: Đăng nhập
1969       email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
1970       password: 'Mật khẩu:'
1971       openid: '%{logo} OpenID:'
1972       remember: Nhớ tôi
1973       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1974       login_button: Đăng nhập
1975       register now: Mở tài khoản ngay
1976       with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
1977         và mật khẩu của bạn:'
1978       with external: 'Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba:'
1979       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1980       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1981       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1982       no account: Chưa có tài khoản?
1983       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
1984         hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
1985         tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1986       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
1987         bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1988         để thảo luận về điều này.
1989       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1990       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1991       auth_providers:
1992         openid:
1993           title: Đăng nhập qua OpenID
1994           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1995         google:
1996           title: Đăng nhập qua Google
1997           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Google
1998         facebook:
1999           title: Đăng nhập qua Facebook
2000           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Facebook
2001         windowslive:
2002           title: Đăng nhập qua Windows Live
2003           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Windows Live
2004         github:
2005           title: Đăng nhập qua GitHub
2006           alt: Đăng nhập dùng tài khoản GitHub
2007         wikipedia:
2008           title: Đăng nhập qua Wikipedia
2009           alt: Đăng nhập qua Tài khoản Wikipedia
2010         yahoo:
2011           title: Đăng nhập qua Yahoo!
2012           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Yahoo!
2013         wordpress:
2014           title: Đăng nhập qua WordPress
2015           alt: Đăng nhập dùng OpenID của WordPress
2016         aol:
2017           title: Đăng nhập qua AOL
2018           alt: Đăng nhập dùng OpenID của AOL
2019     logout:
2020       title: Đăng xuất
2021       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
2022       logout_button: Đăng xuất
2023     lost_password:
2024       title: Quên mất mật khẩu
2025       heading: Quên mất Mật khẩu?
2026       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
2027       new password button: Đặt lại mật khẩu
2028       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
2029         tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
2030       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
2031         để bạn đặt nó lại.
2032       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
2033     reset_password:
2034       title: Đặt lại mật khẩu
2035       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
2036       password: 'Mật khẩu:'
2037       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
2038       reset: Đặt lại Mật khẩu
2039       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
2040       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
2041     new:
2042       title: Mở tài khoản
2043       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
2044         khoản tự động cho bạn.
2045       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
2046         để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
2047       about:
2048         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
2049         html: |-
2050           <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
2051           <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
2052       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các
2053         Điều kiện Đóng góp</a>.
2054       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
2055       confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
2056       not displayed publicly: Địa chỉ thư điện tử của bạn không được hiển thị công
2057         khai (xem thêm chi tiết trong <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
2058         title="Quy định quyền riêng tư Quỹ OSM, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
2059         định quyền riêng tư</a> của chúng tôi)
2060       display name: 'Tên hiển thị:'
2061       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
2062         có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
2063       external auth: 'Xác minh qua Dịch vụ Bên thứ ba:'
2064       password: 'Mật khẩu:'
2065       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
2066       use external auth: Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba
2067       auth no password: Nếu xác minh qua dịch vụ bên thứ ba, bạn không cần nhập mật
2068         khẩu, nhưng một số công cụ hoặc máy chủ khác có thể vẫn yêu cầu mật khẩu.
2069       continue: Mở tài khoản
2070       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
2071       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
2072         Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
2073         wiki này</a>.
2074       terms declined url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
2075     terms:
2076       title: Điều khoản
2077       heading: Điều khoản
2078       heading_ct: Điều kiện đóng góp
2079       read and accept with tou: Xin vui lòng đọc thỏa thuận đóng góp và các điều khoản
2080         sử dụng, đọc xong thì đánh cả hai hộp kiểm và bấm nút Tiếp tục.
2081       contributor_terms_explain: Thỏa thuận này quy định các đóng góp do bạn đã thực
2082         hiện và sẽ thực hiện.
2083       read_ct: Tôi đã đọc và chấp nhận các điều khoản đóng góp bên trên
2084       tou_explain_html: Các %{tou_link} quy định cách sử dụng trang Web và các cơ
2085         sở hạ tầng khác do OSMF cung cấp. Xin vui lòng mở liên kết và đọc và chấp
2086         nhận thỏa thuận.
2087       read_tou: Tôi đã đọc và chấp nhận các Điều khoản Sử dụng
2088       consider_pd: Bên ngoài các điều bên trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
2089         thuộc về phạm vi công cộng
2090       consider_pd_why: đây là gì?
2091       consider_pd_why_url: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence_and_Legal_FAQ/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
2092       guidance: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
2093         tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
2094         thức</a>'
2095       continue: Tiếp tục
2096       declined: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
2097       decline: Từ chối
2098       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
2099         Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
2100       legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
2101       legale_names:
2102         france: Pháp
2103         italy: Ý
2104         rest_of_world: Các nước khác
2105     no_such_user:
2106       title: Người dùng không tồn tại
2107       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
2108       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
2109         tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
2110       deleted: đã xóa
2111     show:
2112       my diary: Nhật ký của Tôi
2113       new diary entry: mục nhật ký mới
2114       my edits: Đóng góp của Tôi
2115       my traces: Tuyến đường của Tôi
2116       my notes: Ghi chú của Tôi
2117       my messages: Hộp Tin nhắn
2118       my profile: Trang của Tôi
2119       my settings: Tùy chọn
2120       my comments: Bình luận của Tôi
2121       oauth settings: thiết lập OAuth
2122       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
2123       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
2124       send message: Gửi Thư
2125       diary: Nhật ký
2126       edits: Đóng góp
2127       traces: Tuyến đường
2128       notes: Ghi chú trên Bản đồ
2129       remove as friend: Hủy Kết Bạn
2130       add as friend: Kết Bạn
2131       mapper since: 'Tham gia:'
2132       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
2133       ct undecided: Chưa quyết định
2134       ct declined: Từ chối
2135       latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất (%{ago}):'
2136       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
2137       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
2138       status: 'Trạng thái:'
2139       spam score: 'Điểm số Spam:'
2140       description: Miêu tả
2141       user location: Vị trí của người dùng
2142       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người
2143         dùng ở gần.
2144       settings_link_text: tùy chọn
2145       my friends: Bạn bè của tôi
2146       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
2147       km away: cách %{count} km
2148       m away: cách %{count} m
2149       nearby users: Người dùng khác ở gần
2150       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
2151       role:
2152         administrator: Người dùng này là quản lý viên
2153         moderator: Người dùng này là điều hành viên
2154         grant:
2155           administrator: Cấp quyền quản lý viên
2156           moderator: Cấp quyền điều hành viên
2157         revoke:
2158           administrator: Rút quyền quản lý viên
2159           moderator: Rút quyền điều hành viên
2160       block_history: Tác vụ Cấm Người Này
2161       moderator_history: Tác vụ Cấm bởi Người Này
2162       comments: Bình luận
2163       create_block: Cấm Người dùng Này
2164       activate_user: Kích hoạt Tài khoản Này
2165       deactivate_user: Vô hiệu hóa Tài khoản Này
2166       confirm_user: Xác nhận Người dùng Này
2167       hide_user: Ẩn Tài khoản Này
2168       unhide_user: Hiện Tài khoản Này
2169       delete_user: Xóa Tài khoản Này
2170       confirm: Xác nhận
2171       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
2172       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
2173       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
2174       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
2175       report: Báo cáo Người dùng này
2176     popup:
2177       your location: Vị trí của bạn
2178       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
2179       friend: Người bạn
2180     account:
2181       title: Chỉnh sửa tài khoản
2182       my settings: Tùy chọn
2183       current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
2184       new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
2185       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
2186       external auth: 'Xác minh Bên ngoài:'
2187       openid:
2188         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
2189         link text: đây là gì?
2190       public editing:
2191         heading: 'Sửa đổi công khai:'
2192         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
2193         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
2194         enabled link text: đây là gì?
2195         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. Tất cả các sửa đổi truớc là
2196           vô danh.
2197         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
2198       public editing note:
2199         heading: Sửa đổi công khai
2200         text: |-
2201           Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
2202           <ul>
2203           <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
2204           <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
2205           </ul>
2206       contributor terms:
2207         heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
2208         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
2209         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
2210         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
2211           lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
2212         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
2213           phạm vi công cộng.
2214         link: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence/Contributor_Terms?uselang=vi
2215         link text: đây là gì?
2216       profile description: 'Tự giới thiệu:'
2217       preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
2218       preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
2219       image: 'Hình:'
2220       gravatar:
2221         gravatar: Sử dụng Gravatar
2222         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
2223         link text: đây là gì?
2224         disabled: Hình Gravatar của bạn đã bị tắt.
2225         enabled: Hình Gravatar của bạn đã bị kích hoạt.
2226       new image: Thêm hình
2227       keep image: Giữ hình hiện dùng
2228       delete image: Xóa hình hiện dùng
2229       replace image: Thay hình hiện dùng
2230       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
2231       home location: 'Vị trí Nhà:'
2232       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
2233       latitude: 'Vĩ độ:'
2234       longitude: 'Kinh độ:'
2235       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
2236         đồ?
2237       save changes button: Lưu các Thay đổi
2238       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
2239       return to profile: Trở về trang cá nhân
2240       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2241         Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
2242       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2243     confirm:
2244       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
2245       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
2246       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
2247         tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
2248       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
2249       button: Xác nhận
2250       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
2251       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
2252       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2253       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
2254         nhận lần nữa.
2255     confirm_resend:
2256       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản,
2257         bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác
2258         nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm %{sender} vào danh sách trắng, vì
2259         chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
2260       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
2261     confirm_email:
2262       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
2263       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
2264         mới.
2265       button: Xác nhận
2266       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới!
2267       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
2268       unknown_token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2269     set_home:
2270       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
2271     go_public:
2272       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
2273         được phép sửa đổi.
2274     make_friend:
2275       heading: Kết bạn với %{user}?
2276       button: Thêm là người bạn
2277       success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
2278       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
2279       already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
2280     remove_friend:
2281       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
2282       button: Hủy kết nối bạn
2283       success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
2284       not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
2285     index:
2286       title: Người dùng
2287       heading: Người dùng
2288       showing:
2289         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
2290         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
2291       summary: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
2292       summary_no_ip: '%{name} mở ngày %{date}'
2293       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
2294       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
2295       empty: Không tìm thấy người dùng.
2296     suspended:
2297       title: Tài khoản bị Cấm
2298       heading: Tài khoản bị Cấm
2299       webmaster: chủ trang
2300       body: |-
2301         <p>
2302           Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
2303         </p>
2304         <p>
2305           Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
2306           Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
2307         </p>
2308     auth_failure:
2309       connection_failed: Kết nối đến dịch vụ xác minh bị thất bại
2310       invalid_credentials: Chứng nhận xác minh không hợp lệ
2311       no_authorization_code: Không có mã cho phép
2312       unknown_signature_algorithm: Thuật toán chữ ký không rõ
2313       invalid_scope: Phạm vi không hợp lệ
2314     auth_association:
2315       heading: ID của bạn chưa được liên kết với một tài khoản OpenStreetMap.
2316       option_1: Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, xin vui lòng tạo tài khoản mới dùng
2317         biểu mẫu bên dưới.
2318       option_2: Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn
2319         dùng tên người dùng và mật khẩu của bạn rồi liên kết tài khoản với ID của
2320         bạn trong tùy chọn.
2321   user_role:
2322     filter:
2323       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
2324       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
2325       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
2326       not_revoke_admin_current_user: Không thể rút quyền quản lý viên từ người dùng
2327         hiện tại.
2328     grant:
2329       title: Xác nhận cấp vai trò
2330       heading: Xác nhận cấp vai trò
2331       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
2332       confirm: Xác nhận
2333       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2334         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2335     revoke:
2336       title: Xác nhận rút vai trò
2337       heading: Xác nhận rút vai trò
2338       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
2339       confirm: Xác nhận
2340       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2341         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2342   user_blocks:
2343     model:
2344       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
2345         vụ cấm.
2346       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
2347     not_found:
2348       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
2349       back: Trở về trang đầu
2350     new:
2351       title: Cấm %{name}
2352       heading: Cấm %{name}
2353       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
2354         tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
2355         thể không rành.
2356       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
2357       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
2358       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
2359         gian hợp lý.
2360       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
2361       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2362     edit:
2363       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2364       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2365       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
2366         chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
2367         có thể không rành.
2368       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
2369         giờ.
2370       show: Xem tác vụ cấm này
2371       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2372       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
2373     filter:
2374       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
2375       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
2376         xuống.
2377     create:
2378       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
2379         gian hợp lý trước khi cấm họ.
2380       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
2381         cấm họ.
2382       flash: Cấm người dùng %{name}.
2383     update:
2384       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
2385         sửa đổi nó.
2386       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2387     index:
2388       title: Người dùng bị cấm
2389       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
2390       empty: Chưa ai bị cấm.
2391     revoke:
2392       title: Bỏ cấm %{block_on}
2393       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
2394       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
2395       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn %{time} nên không bỏ được.
2396       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
2397       revoke: Bỏ cấm!
2398       flash: Đã bỏ cấm.
2399     helper:
2400       time_future: Hết hạn %{time}.
2401       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
2402       time_future_and_until_login: Kết thúc %{time} nữa sau khi người dùng đăng nhập.
2403       time_past: Đã hết hạn %{time}.
2404       block_duration:
2405         hours: '%{count} giờ'
2406     blocks_on:
2407       title: Các tác vụ cấm %{name}
2408       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
2409       empty: '%{name} chưa bị cấm.'
2410     blocks_by:
2411       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
2412       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
2413       empty: '%{name} chưa cấm ai.'
2414     show:
2415       title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2416       heading: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2417       created: Tạo
2418       status: Trạng thái
2419       show: Hiện
2420       edit: Sửa đổi
2421       revoke: Bỏ cấm!
2422       confirm: Bạn có chắc không?
2423       reason: 'Lý do cấm:'
2424       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2425       revoker: 'Người bỏ cấm:'
2426       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
2427     block:
2428       not_revoked: (không bị hủy)
2429       show: Hiện
2430       edit: Sửa đổi
2431       revoke: Bỏ cấm!
2432     blocks:
2433       display_name: Người bị cấm
2434       creator_name: Người cấm
2435       reason: Lý do cấm
2436       status: Trạng thái
2437       revoker_name: Người bỏ cấm
2438       showing_page: Trang %{page}
2439       next: Sau »
2440       previous: « Trước
2441   notes:
2442     mine:
2443       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2444       heading: Ghi chú của %{user}
2445       subheading_html: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2446       id: Mã số
2447       creator: Người tạo
2448       description: Miêu tả
2449       created_at: Lúc tạo
2450       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
2451   javascripts:
2452     close: Đóng
2453     share:
2454       title: Chia sẻ
2455       cancel: Hủy bỏ
2456       image: Hình ảnh
2457       link: Liên kết hoặc HTML
2458       long_link: Liên kết
2459       short_link: Liên kết Ngắn gọn
2460       geo_uri: URI geo
2461       embed: HTML
2462       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
2463       format: 'Định dạng:'
2464       scale: 'Tỷ lệ:'
2465       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
2466       download: Tải về
2467       short_url: URL Ngắn gọn
2468       include_marker: Ghim trên bản đồ
2469       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
2470       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
2471       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
2472       only_standard_layer: Chỉ có thể xuất lớp chuẩn ra hình ảnh
2473     embed:
2474       report_problem: Báo vấn đề
2475     key:
2476       title: Chú giải Bản đồ
2477       tooltip: Chú giải Bản đồ
2478       tooltip_disabled: Bảng Chú giải không có sẵn cho lớp này
2479     map:
2480       zoom:
2481         in: Phóng to
2482         out: Thu nhỏ
2483       locate:
2484         title: Bay tới Vị trí của Tôi
2485         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
2486       base:
2487         standard: Chuẩn
2488         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
2489         transport_map: Bản đồ Giao thông
2490         hot: Nhân đạo
2491       layers:
2492         header: Lớp Bản đồ
2493         notes: Ghi chú Bản đồ
2494         data: Dữ liệu Bản đồ
2495         gps: Tuyến đường GPS Công khai
2496         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
2497         title: Lớp
2498       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
2499       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
2500       terms: <a href='%{terms_url}' target='_blank'>Điều khoản trang Web và API</a>
2501     site:
2502       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
2503       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
2504       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
2505       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
2506       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
2507       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
2508       queryfeature_tooltip: Thăm dò yếu tố
2509       queryfeature_disabled_tooltip: Phóng to để thăm dò yếu tố
2510     changesets:
2511       show:
2512         comment: Bình luận
2513         subscribe: Theo dõi
2514         unsubscribe: Không theo dõi
2515         hide_comment: ẩn
2516         unhide_comment: bỏ ẩn
2517     notes:
2518       new:
2519         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
2520           tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
2521           thích vấn đề.
2522         advice: Ghi chú của bạn được hiển thị công khai và có thể được sử dụng để
2523           cập nhật bản đồ. Xin đừng ghi thông tin cá nhân hoặc thông tin lấy từ bản
2524           đồ hay danh bạ có bản quyền.
2525         add: Thêm Ghi chú
2526       show:
2527         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
2528           các bình luận này cần được xác nhận lại.
2529         hide: Ẩn
2530         resolve: Giải quyết
2531         reactivate: Mở lại
2532         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
2533         comment: Bình luận
2534     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
2535       chuột vào đây.
2536     directions:
2537       ascend: Lên
2538       engines:
2539         fossgis_osrm_bike: Xe đạp (OSRM)
2540         fossgis_osrm_car: Xe hơi (OSRM)
2541         fossgis_osrm_foot: Đi bộ (OSRM)
2542         graphhopper_bicycle: Xe đạp (GraphHopper)
2543         graphhopper_car: Xe hơi (GraphHopper)
2544         graphhopper_foot: Đi bộ (GraphHopper)
2545       descend: Xuống
2546       directions: Chỉ đường
2547       distance: Tầm xa
2548       errors:
2549         no_route: Không tìm thấy tuyến đường giữa hai địa điểm này.
2550         no_place: Rất tiếc, không tìm thấy “%{place}”.
2551       instructions:
2552         continue_without_exit: Chạy tiếp trên %{name}
2553         slight_right_without_exit: Nghiêng về bên phải vào %{name}
2554         offramp_right: Đi đường nhánh bên phải
2555         offramp_right_with_exit: Đi theo lối ra %{exit} bên phải
2556         offramp_right_with_exit_name: Đi theo lối ra %{exit} bên phải vào %{name}
2557         offramp_right_with_exit_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên phải về %{directions}
2558         offramp_right_with_exit_name_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên phải vào
2559           %{name} về %{directions}
2560         offramp_right_with_name: Đi đường nhánh bên phải vào %{name}
2561         offramp_right_with_directions: Đi đường nhánh bên phải về %{directions}
2562         offramp_right_with_name_directions: Đi đường nhánh bên phải vào %{name} về
2563           %{directions}
2564         onramp_right_without_exit: Quẹo phải vào lối bên phải vào %{name}
2565         onramp_right_with_directions: Quẹo phải vào đường nhánh về %{directions}
2566         onramp_right_with_name_directions: Quẹo phải vào đường nhánh %{name} về %{directions}
2567         onramp_right_without_directions: Quẹo phải vào đường nhánh
2568         onramp_right: Quẹo phải vào đường nhánh
2569         endofroad_right_without_exit: Tới cuối đường quẹo phải vào %{name}
2570         merge_right_without_exit: Nhập sang phải vào %{name}
2571         fork_right_without_exit: Tới ngã ba quẹo phải vào %{name}
2572         turn_right_without_exit: Quẹo phải vào %{name}
2573         sharp_right_without_exit: Quẹo gắt bên phải vào %{name}
2574         uturn_without_exit: Quay trở lại vào %{name}
2575         sharp_left_without_exit: Quẹo gắt bên trái vào %{name}
2576         turn_left_without_exit: Quẹo trái vào %{name}
2577         offramp_left: Đi đường nhánh bên trái
2578         offramp_left_with_exit: Đi theo lối ra %{exit} bên trái
2579         offramp_left_with_exit_name: Đi theo lối ra %{exit} bên trái vào %{name}
2580         offramp_left_with_exit_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên trái về %{directions}
2581         offramp_left_with_exit_name_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên trái vào
2582           %{name} về %{directions}
2583         offramp_left_with_name: Đi đường nhánh bên trái vào %{name}
2584         offramp_left_with_directions: Đi đường nhánh bên trái về %{directions}
2585         offramp_left_with_name_directions: Đi đường nhánh bên trái vào %{name} về
2586           %{directions}
2587         onramp_left_without_exit: Quẹo phải vào lối bên trái vào %{name}
2588         onramp_left_with_directions: Quẹo trái vào đường nhánh về %{directions}
2589         onramp_left_with_name_directions: Quẹo trái vào đường nhánh %{name} về %{directions}
2590         onramp_left_without_directions: Quẹo trái vào đường nhánh
2591         onramp_left: Quẹo trái vào đường nhánh
2592         endofroad_left_without_exit: Tới cuối đường quẹo trái vào %{name}
2593         merge_left_without_exit: Nhập sang trái vào %{name}
2594         fork_left_without_exit: Tới ngã ba quẹo trái vào %{name}
2595         slight_left_without_exit: Nghiêng về bên trái vào %{name}
2596         via_point_without_exit: (địa điểm trên đường)
2597         follow_without_exit: Chạy theo %{name}
2598         roundabout_without_exit: Tại bùng binh, đi ra %{name}
2599         leave_roundabout_without_exit: Đi ra khỏi bùng binh – %{name}
2600         stay_roundabout_without_exit: Chạy tiếp xung quanh bùng binh – %{name}
2601         start_without_exit: Bắt đầu đi theo %{name}
2602         destination_without_exit: Tới nơi
2603         against_oneway_without_exit: Chạy ngược chiều trên %{name}
2604         end_oneway_without_exit: Kết thúc khúc một chiều trên %{name}
2605         roundabout_with_exit: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức %{name}
2606         roundabout_with_exit_ordinal: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức
2607           %{name}
2608         exit_roundabout: Đi ra tại đường %{name}
2609         unnamed: không tên
2610         courtesy: Chỉ đường do %{link} cung cấp
2611         exit_counts:
2612           first: nhất
2613           second: "2"
2614           third: "3"
2615           fourth: "4"
2616           fifth: "5"
2617           sixth: "6"
2618           seventh: "7"
2619           eighth: "8"
2620           ninth: "9"
2621           tenth: "10"
2622       time: Thời gian
2623     query:
2624       node: Nốt
2625       way: Lối
2626       relation: Quan hệ
2627       nothing_found: Không tìm thấy yếu tố nào
2628       error: 'Lỗi khi kết nối với %{server}: %{error}'
2629       timeout: Hết thời gian kết nối với %{server}
2630     context:
2631       directions_from: Chỉ đường từ đây
2632       directions_to: Chỉ đường tới đây
2633       add_note: Thêm ghi chú tại đây
2634       show_address: Xem địa chỉ
2635       query_features: Thăm dò yếu tố
2636       centre_map: Tập trung bản đồ tại đây
2637   redactions:
2638     edit:
2639       description: Miêu tả
2640       heading: Sửa đổi dãy ẩn
2641       title: Sửa đổi dãy ẩn
2642     index:
2643       empty: Không có dãy ẩn để xem.
2644       heading: Danh sách dãy ẩn
2645       title: Danh sách dãy ẩn
2646     new:
2647       description: Miêu tả
2648       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
2649       title: Đang ẩn dãy phiên bản
2650     show:
2651       description: 'Miêu tả:'
2652       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
2653       title: Đang xem dãy ẩn
2654       user: 'Người ẩn:'
2655       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
2656       destroy: Xóa dãy ẩn này
2657       confirm: Bạn có chắc không?
2658     create:
2659       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
2660     update:
2661       flash: Các thay đổi đã được lưu.
2662     destroy:
2663       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
2664         trong trước khi xóa dãy ẩn.
2665       flash: Đã xóa dãy ẩn.
2666       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
2667   validations:
2668     leading_whitespace: có khoảng cách thừa đằng trước
2669     trailing_whitespace: có khoảng cách thừa đằng sau
2670     invalid_characters: chứa ký tự không hợp lệ
2671     url_characters: chứa ký tự URL đặc biệt (%{characters})
2672 ...