Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Dinhxuanduyet
5 # Author: KhangND
6 # Author: Macofe
7 # Author: Minh Nguyen
8 # Author: Nemo bis
9 # Author: Ninomax
10 # Author: Phjtieudoc
11 # Author: Ruila
12 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
13 ---
14 vi:
15   time:
16     formats:
17       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
18       blog: '%d tháng %m năm %Y'
19   activerecord:
20     models:
21       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
22       changeset: Bộ thay đổi
23       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
24       country: Quốc gia
25       diary_comment: Bình luận Nhật ký
26       diary_entry: Mục Nhật ký
27       friend: Người bạn
28       language: Ngôn ngữ
29       message: Thư
30       node: Nốt
31       node_tag: Thẻ Nốt
32       notifier: Trình báo
33       old_node: Nốt Cũ
34       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
35       old_relation: Quan hệ Cũ
36       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
37       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
38       old_way: Lối Cũ
39       old_way_node: Nốt Lối Cũ
40       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
41       relation: Quan hệ
42       relation_member: Thành viên Quan hệ
43       relation_tag: Thẻ Quan hệ
44       session: Phiên
45       trace: Tuyến đường
46       tracepoint: Điểm Tuyến đường
47       tracetag: Thẻ Tuyến đường
48       user: Người dùng
49       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
50       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
51       way: Lối
52       way_node: Nốt Lối
53       way_tag: Thẻ Lối
54     attributes:
55       diary_comment:
56         body: Nội dung
57       diary_entry:
58         user: Người dùng
59         title: Tiêu đề
60         latitude: Vĩ độ
61         longitude: Kinh độ
62         language: Ngôn ngữ
63       friend:
64         user: Người dùng
65         friend: Người bạn
66       trace:
67         user: Người dùng
68         visible: Thấy được
69         name: Tên
70         size: Kích cỡ
71         latitude: Vĩ độ
72         longitude: Kinh độ
73         public: Công khai
74         description: Miêu tả
75       message:
76         sender: Người gửi
77         title: Tiêu đề
78         body: Nội dung
79         recipient: Người nhận
80       user:
81         email: Thư điện tử
82         active: Tích cực
83         display_name: Tên Hiển thị
84         description: Miêu tả
85         languages: Ngôn ngữ
86         pass_crypt: Mật khẩu
87   editor:
88     default: Mặc định (hiện là %{name})
89     potlatch:
90       name: Potlatch 1
91       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
92     id:
93       name: iD
94       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
95     potlatch2:
96       name: Potlatch 2
97       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
98     remote:
99       name: phần điều khiển từ xa
100       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
101   browse:
102     created: Tạo
103     closed: Đóng
104     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
105     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
106     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
107     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
108     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
109     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
110     version: Phiên bản
111     in_changeset: Bộ thay đổi
112     anonymous: vô danh
113     no_comment: (không miêu tả)
114     part_of: Trực thuộc
115     download_xml: Tải về XML
116     view_history: Xem Lịch sử
117     view_details: Xem Chi tiết
118     location: 'Vị trí:'
119     changeset:
120       title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
121       belongs_to: Tác giả
122       node: Các nốt (%{count})
123       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
124       way: Các lối (%{count})
125       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
126       relation: Các quan hệ (%{count})
127       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
128       comment: Bình luận (%{count})
129       hidden_commented_by: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách
130         đây %{when}</abbr>
131       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
132       changesetxml: Bộ thay đổi XML
133       osmchangexml: osmChange XML
134       feed:
135         title: Bộ thay đổi %{id}
136         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
137       join_discussion: Đăng nhập để tham gia thảo luận
138       discussion: Thảo luận
139       still_open: Bộ thay đổi đang mở – có thể thảo luận sau khi bộ thay đổi được
140         đóng.
141     node:
142       title: 'Nốt: %{name}'
143       history_title: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
144     way:
145       title: 'Lối: %{name}'
146       history_title: 'Lịch sử Lối: %{name}'
147       nodes: Các nốt
148       also_part_of:
149         one: trực thuộc lối %{related_ways}
150         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
151     relation:
152       title: 'Quan hệ: %{name}'
153       history_title: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
154       members: Các thành viên
155     relation_member:
156       entry_role: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
157       type:
158         node: Nốt
159         way: Lối
160         relation: Quan hệ
161     containing_relation:
162       entry: Quan hệ %{relation_name}
163       entry_role: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
164     not_found:
165       sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
166       type:
167         node: nốt
168         way: lối
169         relation: quan hệ
170         changeset: bộ thay đổi
171         note: ghi chú
172     timeout:
173       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
174       type:
175         node: nốt
176         way: lối
177         relation: quan hệ
178         changeset: bộ thay đổi
179         note: ghi chú
180     redacted:
181       redaction: Dãy ẩn %{id}
182       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
183         ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
184       type:
185         node: nốt
186         way: lối
187         relation: quan hệ
188     start_rjs:
189       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
190         duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
191         bộ dữ liệu này?
192       load_data: Tải Dữ liệu
193       loading: Đang tải…
194     tag_details:
195       tags: Thẻ
196       wiki_link:
197         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
198         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
199       wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
200       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
201       telephone_link: Gọi %{phone_number}
202     note:
203       title: 'Ghi chú: %{id}'
204       new_note: Ghi chú Mới
205       description: Miêu tả
206       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
207       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
208       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
209       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
210       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
211       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
212       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
213         %{when}</abbr>
214       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
215       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
216         %{when}</abbr>
217       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
218       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
219       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
220     query:
221       title: Thăm dò Yếu tố
222       introduction: Nhấn chuột vào bản đồ để tìm những yếu tố lân cận.
223       nearby: Yếu tố lân cận
224       enclosing: Yếu tố bao gồm
225   changeset:
226     changeset_paging_nav:
227       showing_page: Trang %{page}
228       next: Sau »
229       previous: « Trước
230     changeset:
231       anonymous: Vô danh
232       no_edits: (không có thay đổi)
233       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
234     changesets:
235       id: ID
236       saved_at: Lúc Lưu
237       user: Người dùng
238       comment: Miêu tả
239       area: Vùng
240     list:
241       title: Các bộ thay đổi
242       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
243       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
244       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
245       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
246       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
247       empty_user: Người dùng này không có bộ thay đổi nào.
248       no_more: Hết bộ thay đổi.
249       no_more_area: Hết bộ thay đổi trong khu vực này.
250       no_more_user: Hết bộ thay đổi của người dùng này.
251       load_more: Tải tiếp
252     timeout:
253       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
254     rss:
255       title_all: Thảo luận về bộ thay đổi tại OpenStreetMap
256       title_particular: 'Thảo luận về bộ thay đổi #%{changeset_id} tại OpenStreetMap'
257       comment: 'Bình luận mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
258       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
259       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
260       full: Thảo luận đầy đủ
261   diary_entry:
262     new:
263       title: Mục Nhật ký Mới
264       publish_button: Đăng
265     list:
266       title: Các Nhật ký Cá nhân
267       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
268       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
269       user_title: Nhật ký của %{user}
270       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
271       new: Mục Nhật ký Mới
272       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của tôi
273       no_entries: Chưa có mục nhật ký
274       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
275       older_entries: Mục Trước
276       newer_entries: Mục Sau
277     edit:
278       title: Sửa đổi mục nhật ký
279       subject: 'Tiêu đề:'
280       body: 'Nội dung:'
281       language: 'Ngôn ngữ:'
282       location: 'Vị trí:'
283       latitude: 'Vĩ độ:'
284       longitude: 'Kinh độ:'
285       use_map_link: sử dụng bản đồ
286       save_button: Lưu
287       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
288     view:
289       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
290       user_title: Nhật ký của %{user}
291       leave_a_comment: Bình luận
292       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} để bình luận'
293       login: Đăng nhập
294       save_button: Lưu
295     no_such_entry:
296       title: Mục nhật ký không tồn tại
297       heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
298       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin
299         hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
300     diary_entry:
301       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
302       comment_link: Bình luận về mục này
303       reply_link: Trả lời mục này
304       comment_count:
305         zero: Chưa có bình luận
306         other: '%{count} bình luận'
307       edit_link: Sửa đổi mục này
308       hide_link: Ẩn mục này
309       confirm: Xác nhận
310     diary_comment:
311       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
312       hide_link: Ẩn bình luận này
313       confirm: Xác nhận
314     location:
315       location: 'Vị trí:'
316       view: Xem
317       edit: Sửa
318     feed:
319       user:
320         title: Các mục nhật ký của %{user}
321         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
322       language:
323         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
324         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
325       all:
326         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
327         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
328     comments:
329       has_commented_on: '%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau'
330       post: Mục nhật ký
331       when: Lúc đăng
332       comment: Bình luận
333       ago: cách đây %{ago}
334       newer_comments: Các Bình luận Sau
335       older_comments: Các Bình luận Trước
336   geocoder:
337     search:
338       title:
339         latlon: Kết quả <a href="https://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
340         ca_postcode: Kết quả <a href="https://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
341         osm_nominatim: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
342           Nominatim</a>
343         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
344         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
345           Nominatim</a>
346         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
347     search_osm_nominatim:
348       prefix:
349         aerialway:
350           cable_car: Xe Cáp treo Lớn
351           chair_lift: Ghế Cáp treo
352           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
353           gondola: Xe Cáp treo Nhỏ
354           station: Trạm Cáp treo
355         aeroway:
356           aerodrome: Sân bay
357           apron: Sân Đậu Máy bay
358           gate: Cổng
359           hangar: Nhà Máy bay
360           helipad: Sân bay Trực thăng
361           runway: Đường băng
362           taxiway: Đường lăn
363           terminal: Nhà ga Sân bay
364         amenity:
365           animal_shelter: Trạm Bảo vệ Động vật
366           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
367           atm: Máy Rút tiền Tự động
368           bank: Ngân hàng
369           bar: Quán rượu
370           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
371           bench: Ghế
372           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
373           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
374           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
375           boat_rental: Cho thuê Tàu
376           brothel: Nhà chứa
377           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
378           bus_station: Bến Xe buýt
379           cafe: Quán Cà phê
380           car_rental: Chỗ Mướn Xe
381           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
382           car_wash: Tiệm Rửa Xe
383           casino: Sòng bạc
384           charging_station: Trạm Sạc Pin
385           childcare: Nhà Giữ Trẻ
386           cinema: Rạp phim
387           clinic: Phòng khám
388           clock: Đồng hồ
389           college: Trường Cao đẳng
390           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
391           courthouse: Tòa
392           crematorium: Lò Hỏa táng
393           dentist: Nha sĩ
394           doctors: Bác sĩ
395           drinking_water: Vòi Nước uống
396           driving_school: Trường Lái xe
397           embassy: Tòa Đại sứ
398           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
399           ferry_terminal: Trạm Phà
400           fire_station: Trạm Cứu hỏa
401           food_court: Khu Ẩm thực
402           fountain: Vòi nước
403           fuel: Cây xăng
404           gambling: Xe Cáp treo Lớn
405           grave_yard: Nghĩa địa
406           hospital: Bệnh viện
407           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
408           ice_cream: Tiệm Kem
409           kindergarten: Tiểu học
410           library: Thư viện
411           marketplace: Chợ phiên
412           monastery: Nhà tu
413           motorcycle_parking: Chỗ Đậu Xe máy
414           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
415           nursing_home: Viện Dưỡng lão
416           office: Văn phòng
417           parking: Chỗ Đậu xe
418           parking_entrance: Lối vào Bãi đậu xe
419           parking_space: Chỗ Đậu xe
420           pharmacy: Nhà thuốc
421           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
422           police: Cảnh sát
423           post_box: Hòm thư
424           post_office: Bưu điện
425           preschool: Trường Mầm non
426           prison: Nhà tù
427           pub: Quán rượu
428           public_building: Tòa nhà Công cộng
429           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
430           restaurant: Nhà hàng
431           retirement_home: Nhà về hưu
432           sauna: Nhà Tắm hơi
433           school: Trường học
434           shelter: Nơi Trú ẩn
435           shop: Tiệm
436           shower: Vòi tắm
437           social_centre: Hội trường
438           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
439           social_facility: Cơ quan Xã hội
440           studio: Studio
441           swimming_pool: Hồ tắm
442           taxi: Taxi
443           telephone: Điện thoại Công cộng
444           theatre: Nhà hát
445           toilets: Vệ sinh
446           townhall: Thị sảnh
447           university: Trường Đại học
448           vending_machine: Máy Bán hàng
449           veterinary: Phẫu thuật Thú y
450           village_hall: Trụ sở Làng
451           waste_basket: Thùng rác
452           waste_disposal: Thùng rác
453           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
454         boundary:
455           administrative: Biên giới Hành chính
456           census: Biên giới Điều tra Dân số
457           national_park: Vườn quốc gia
458           protected_area: Khu bảo tồn
459         bridge:
460           aqueduct: Cống nước
461           suspension: Cầu Treo
462           swing: Cầu Quay
463           viaduct: Cầu Cạn
464           "yes": Cầu
465         building:
466           "yes": Tòa nhà
467         craft:
468           brewery: Nhà máy Bia
469           carpenter: Thợ Đóng Đồ Gỗ
470           electrician: Thợ Lắp điện
471           gardener: Thợ Làm vườn
472           painter: Thợ Sơn
473           photographer: Nhà Chụp hình
474           plumber: Thợ Sửa Ống nước
475           shoemaker: Thợ Đóng giày
476           tailor: Tiệm May
477           "yes": Doanh nghiệp Thủ công
478         emergency:
479           ambulance_station: Trạm Xe cứu thương
480           defibrillator: Máy Khử Rung Tim
481           landing_site: Nơi Hạ cánh Khẩn cấp
482           phone: Điện thoại Khẩn cấp
483           "yes": Khẩn cấp
484         highway:
485           abandoned: Đường Bỏ hoang
486           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
487           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
488           bus_stop: Trạm Xe buýt
489           construction: Đường Đang Xây
490           corridor: Hành lang
491           cycleway: Đường Xe đạp
492           elevator: Thang máy
493           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
494           footway: Đường Đi bộ
495           ford: Khúc Sông Cạn
496           give_way: Bảng Nhường đường
497           living_street: Đường Hàng xóm
498           milestone: Mốc
499           motorway: Đường Cao tốc
500           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
501           motorway_link: Đường Cao tốc
502           path: Lối
503           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
504           platform: Sân ga
505           primary: Đường Chính
506           primary_link: Đường Chính
507           proposed: Đường được Đề nghị
508           raceway: Đường đua
509           residential: Ngõ Dân cư
510           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
511           road: Đường
512           secondary: Đường Lớn
513           secondary_link: Đường Lớn
514           service: Ngách
515           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
516           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
517           steps: Cầu thang
518           stop: Bảng Dừng lại
519           street_lamp: Đèn Đường phố
520           tertiary: Phố
521           tertiary_link: Phố
522           track: Đường mòn
523           traffic_signals: Đèn Giao thông
524           trail: Đường mòn
525           trunk: Xa lộ
526           trunk_link: Xa lộ
527           unclassified: Ngõ
528           "yes": Đường
529         historic:
530           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
531           battlefield: Chiến trường
532           boundary_stone: Mốc Biên giới
533           building: Tòa nhà Lịch sử
534           bunker: Boong ke
535           castle: Lâu đài
536           church: Nhà thờ
537           city_gate: Cổng Thành phố
538           citywalls: Tường Thành phố
539           fort: Pháo đài
540           heritage: Nơi Di sản
541           house: Nhà ở
542           icon: Thánh tượng
543           manor: Trang viên
544           memorial: Vật Tưởng niệm
545           mine: Mỏ
546           mine_shaft: Hầm Mỏ
547           monument: Công trình Tưởng niệm
548           roman_road: Đường La Mã
549           ruins: Tàn tích
550           stone: Đá
551           tomb: Mộ
552           tower: Tháp
553           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
554           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
555           wreck: Xác Tàu Đắm
556           "yes": Nơi Lịch sử
557         junction:
558           "yes": Giao lộ
559         landuse:
560           allotments: Khu Vườn Gia đình
561           basin: Lưu vực
562           brownfield: Cánh đồng Nâu
563           cemetery: Nghĩa địa
564           commercial: Khu vực Thương mại
565           conservation: Bảo tồn
566           construction: Công trường Xây dựng
567           farm: Trại
568           farmland: Trại
569           farmyard: Sân Trại
570           forest: Rừng Trồng Cây
571           garages: Ga ra
572           grass: Cỏ
573           greenfield: Cánh đồng Xanh
574           industrial: Khu vực Công nghiệp
575           landfill: Nơi Đổ Rác
576           meadow: Đồng cỏ
577           military: Khu vực Quân sự
578           mine: Mỏ
579           orchard: Vườn Cây
580           quarry: Mỏ Đá
581           railway: Đường sắt
582           recreation_ground: Sân Giải trí
583           reservoir: Bể nước
584           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
585           residential: Khu vực Nhà ở
586           retail: Khu vực Buôn bán
587           road: Đất của con Đường
588           village_green: Sân Làng
589           vineyard: Vườn Nho
590           "yes": Sử dụng đất
591         leisure:
592           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
593           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
594           common: Đất Công
595           dog_park: Công viên Chó
596           fishing: Hồ Đánh cá
597           fitness_centre: Trung tâm Thể dục
598           fitness_station: Trạm Thể dục
599           garden: Vườn
600           golf_course: Sân Golf
601           horse_riding: Cưỡi Ngựa
602           ice_rink: Sân băng
603           marina: Bến tàu
604           miniature_golf: Golf Nhỏ
605           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
606           park: Công viên
607           pitch: Sân cỏ
608           playground: Sân chơi
609           recreation_ground: Sân Giải trí
610           resort: Khu Nghỉ mát
611           sauna: Nhà Tắm hơi
612           slipway: Bến tàu
613           sports_centre: Trung tâm Thể thao
614           stadium: Sân vận động
615           swimming_pool: Hồ Bơi
616           track: Đường Chạy
617           water_park: Công viên Nước
618           "yes": Giải trí
619         man_made:
620           beehive: Tổ ong
621           bridge: Cầu
622           bunker_silo: Boong ke
623           chimney: Ống khói
624           crane: Cần cẩu
625           flagpole: Cột cờ
626           gasometer: Máy Đo Khí
627           kiln: Lò
628           lighthouse: Hải đăng
629           mast: Cột
630           mine: Mỏ
631           mineshaft: Hầm Mỏ
632           pier: Cầu tàu
633           pipeline: Ống dẫn
634           silo: Xi lô
635           tower: Tháp
636           wastewater_plant: Nhà máy Nước thải
637           water_tower: Tháp nước
638           water_well: Giếng
639           works: Nhà máy
640           "yes": Nhân tạo
641         military:
642           airfield: Sân bay Không quân
643           barracks: Trại Lính
644           bunker: Boong ke
645         mountain_pass:
646           "yes": Đèo
647         natural:
648           bay: Vịnh
649           beach: Bãi biển
650           cape: Mũi đất
651           cave_entrance: Cửa vào Hang
652           cliff: Vách đá
653           crater: Miệng Núi
654           dune: Cồn cát
655           fell: Đồi Cằn cỗi
656           fjord: Vịnh hẹp
657           forest: Rừng
658           geyser: Mạch nước Phun
659           glacier: Sông băng
660           grassland: Đồng cỏ
661           heath: Bãi Hoang
662           hill: Đồi
663           island: Đảo
664           land: Đất
665           marsh: Đầm lầy
666           moor: Truông
667           mud: Bùn
668           peak: Đỉnh
669           point: Mũi đất
670           reef: Rạn san hô
671           ridge: Luống đất
672           rock: Đá
673           saddle: Đèo
674           sand: Cát
675           scree: Sườn Núi Đá
676           scrub: Đất Bụi rậm
677           spring: Suối
678           stone: Đá
679           strait: Eo biển
680           tree: Cây
681           valley: Thung lũng
682           volcano: Núi lửa
683           water: Nước
684           wetland: Đầm lầy
685           wood: Rừng
686         office:
687           accountant: Kế toán viên
688           administrative: Công sở
689           architect: Kiến trúc sư
690           company: Công ty
691           educational_institution: Học viện
692           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
693           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
694           government: Văn phòng Chính phủ
695           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
696           it: Văn phòng CNTT
697           lawyer: Luật sư
698           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
699           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
700           travel_agent: Văn phòng Du lịch
701           "yes": Văn phòng
702         place:
703           allotments: Khu Vườn Gia đình
704           city: Thành phố
705           country: Quốc gia
706           county: Quận hạt
707           farm: Trại
708           hamlet: Xóm
709           house: Nhà ở
710           houses: Dãy Nhà
711           island: Đảo
712           islet: Đảo Nhỏ
713           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
714           locality: Địa phương
715           municipality: Đô thị
716           neighbourhood: Hàng xóm
717           postcode: Mã Bưu chính
718           region: Miền
719           sea: Biển
720           square: Quảng trường
721           state: Tỉnh bang
722           subdivision: Hàng xóm
723           suburb: Ngoại ô
724           town: Thị xã/trấn
725           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
726           village: Làng
727           "yes": Nơi
728         railway:
729           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
730           construction: Đường sắt Đang Xây
731           disused: Đường sắt Không hoạt động
732           funicular: Đường sắt Leo núi
733           halt: Ga Xép
734           junction: Ga Đầu mối
735           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
736           light_rail: Đường sắt Nhẹ
737           miniature: Đường sắt Nhỏ
738           monorail: Đường sắt Một ray
739           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
740           platform: Ke ga
741           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
742           proposed: Đường sắt được Đề nghị
743           spur: Đường sắt Phụ
744           station: Nhà ga
745           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
746           subway: Đường ngầm
747           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
748           switch: Ghi Đường sắt
749           tram: Đường Xe điện
750           tram_stop: Ga Xép Điện
751         shop:
752           alcohol: Tiệm Rượu
753           antiques: Tiệm Đồ cổ
754           art: Tiệm Nghệ phẩm
755           bakery: Tiệm Bánh
756           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
757           beverages: Tiệm Đồ uống
758           bicycle: Tiệm Xe đạp
759           books: Tiệm Sách
760           boutique: Tiệm Thời trang
761           butcher: Hàng Thịt
762           car: Tiệm Xe hơi
763           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
764           car_repair: Tiệm Sửa Xe
765           carpet: Tiệm Thảm
766           charity: Cửa hàng Từ thiện
767           chemist: Tiệm Dược phẩm
768           clothes: Tiệm Quần áo
769           computer: Tiệm Máy tính
770           confectionery: Tiệm Kẹo
771           convenience: Tiệm Tiện lợi
772           copyshop: Tiệm In ấn
773           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
774           deli: Deli
775           department_store: Cửa hàng Bách hóa
776           discount: Cửa hàng Giảm giá
777           doityourself: Tiệm Ngũ kim
778           dry_cleaning: Hấp tẩy
779           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
780           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
781           farm: Tiệm Nông cụ
782           fashion: Tiệm Thời trang
783           fish: Tiệm Cá
784           florist: Tiệm Hoa
785           food: Tiệm Thực phẩm
786           funeral_directors: Nhà tang lễ
787           furniture: Tiệm Đồ đạc
788           gallery: Thư viện Ảnh
789           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
790           general: Tiệm Đồ
791           gift: Tiệm Quà tặng
792           greengrocer: Tiệm Rau quả
793           grocery: Tiệm Tạp phẩm
794           hairdresser: Tiệm Làm tóc
795           hardware: Tiệm Ngũ kim
796           hifi: Cửa hàng Hi-fi
797           jewelry: Tiệm Kim hoàn
798           kiosk: Quán
799           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
800           lottery: Xổ số
801           mall: Trung tâm Mua sắm
802           market: Chợ
803           massage: Xoa bóp
804           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
805           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
806           music: Tiệm Nhạc
807           newsagent: Tiệm Báo
808           optician: Tiệm Kính mắt
809           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
810           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
811           pet: Tiệm Vật nuôi
812           pharmacy: Nhà thuốc
813           photo: Tiệm Rửa Hình
814           seafood: Đổ biển
815           second_hand: Tiệm Mua lại
816           shoes: Tiệm Giày
817           sports: Tiệm Thể thao
818           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
819           supermarket: Siêu thị
820           tailor: Tiệm May
821           ticket: Tiệm Vé
822           tobacco: Tiệm Thuốc lá
823           toys: Tiệm Đồ chơi
824           travel_agency: Văn phòng Du lịch
825           tyres: Tiệm Lốp xe
826           vacant: Tiệm Đóng cửa
827           video: Tiệm Phim
828           wine: Tiệm Rượu
829           "yes": Tiệm
830         tourism:
831           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
832           apartment: Khu chung cư
833           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
834           attraction: Nơi Du lịch
835           bed_and_breakfast: Nhà trọ
836           cabin: Túp lều
837           camp_site: Nơi Cắm trại
838           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
839           chalet: Nhà ván
840           gallery: Phòng Tranh
841           guest_house: Nhà khách
842           hostel: Nhà trọ
843           hotel: Khách sạn
844           information: Thông tin
845           motel: Khách sạn Dọc đường
846           museum: Bảo tàng
847           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
848           theme_park: Công viên Giải trí
849           viewpoint: Thắng cảnh
850           zoo: Vườn thú
851         tunnel:
852           culvert: Cống
853           "yes": Đường hầm
854         waterway:
855           artificial: Dòng nước Nhân tạo
856           boatyard: Bãi Thuyền
857           canal: Kênh
858           dam: Đập
859           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
860           ditch: Mương
861           dock: Vũng tàu
862           drain: Cống
863           lock: Âu tàu
864           lock_gate: Âu tàu
865           mooring: Cột neo tàu
866           rapids: Thác ghềnh
867           river: Sông
868           stream: Dòng suối
869           wadi: Dòng sông Vào mùa
870           waterfall: Thác
871           weir: Đập Tràn
872           "yes": Đường thủy
873       admin_levels:
874         level2: Biên giới Quốc gia
875         level4: Biên giới Tỉnh bang
876         level5: Biên giới Miền
877         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
878         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
879         level9: Biên giới Làng
880         level10: Biên giới Khu phố
881     description:
882       title:
883         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
884           Nominatim</a>
885         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
886       types:
887         cities: Thành phố
888         towns: Thị xã
889         places: Địa điểm
890     results:
891       no_results: Không tìm thấy kết quả
892       more_results: Thêm kết quả
893   layouts:
894     logo:
895       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
896     home: Về Vị trí Nhà ở
897     logout: Đăng xuất
898     log_in: Đăng nhập
899     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
900     sign_up: Mở Tài khoản
901     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
902     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
903     edit: Sửa đổi
904     history: Lịch sử
905     export: Xuất
906     data: Dữ liệu
907     export_data: Xuất Dữ liệu
908     gps_traces: Tuyến GPS
909     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
910     user_diaries: Nhật ký
911     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
912     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
913     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
914     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
915     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
916       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
917     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
918     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{bytemark}, %{ic}, và
919       %{partners} khác.
920     partners_ucl: UCL
921     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
922     partners_bytemark: Bytemark Hosting
923     partners_partners: các công ty bảo trợ
924     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
925       hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
926     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
927       lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
928     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
929     help: Trợ giúp
930     about: Giới thiệu
931     copyright: Bản quyền
932     community: Cộng đồng
933     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
934     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
935     foundation: Quỹ OpenStreetMap
936     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
937     make_a_donation:
938       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
939       text: Quyên góp
940     learn_more: Tìm hiểu Thêm
941     more: Thêm
942   notifier:
943     diary_comment_notification:
944       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký'
945       hi: Chào %{to_user},
946       header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây tại OpenStreetMap
947         với tiêu đề %{subject}:'
948       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
949         hoặc trả lời tại %{replyurl}
950     message_notification:
951       hi: Chào %{to_user},
952       header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
953       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời
954         tại %{replyurl}
955     friend_notification:
956       hi: Chào %{to_user},
957       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
958       had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
959       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
960       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
961     gpx_notification:
962       greeting: Chào bạn,
963       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
964       with_description: với miêu tả
965       and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
966       and_no_tags: và không có thẻ
967       failure:
968         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
969         failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
970         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
971         more_info_2: 'vấn đề này tại:'
972         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi
973       success:
974         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
975         loaded_successfully: |-
976           %{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số
977           %{possible_points} điểm.
978     signup_confirm:
979       subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
980       greeting: Chào bạn!
981       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
982       confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
983         Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
984         bạn:'
985       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
986         thông tin về cách bắt đầu.
987     email_confirm:
988       subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
989     email_confirm_plain:
990       greeting: Chào bạn,
991       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
992         thành %{new_address}.
993       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
994         để xác nhận thay đổi này.
995     email_confirm_html:
996       greeting: Chào bạn,
997       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
998         thành %{new_address}.
999       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1000         để xác nhận thay đổi này.
1001     lost_password:
1002       subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
1003     lost_password_plain:
1004       greeting: Chào bạn,
1005       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1006         có địa chỉ thư điện tử này.
1007       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1008         để đặt lại mật khẩu.
1009     lost_password_html:
1010       greeting: Chào bạn,
1011       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1012         có địa chỉ thư điện tử này.
1013       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1014         để đặt lại mật khẩu.
1015     note_comment_notification:
1016       anonymous: Người dùng vô danh
1017       greeting: Chào bạn,
1018       commented:
1019         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
1020           bạn'
1021         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
1022           mà bạn đang quan tâm'
1023         your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
1024           %{place}.'
1025         commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
1026           bản đồ gần %{place}.'
1027       closed:
1028         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
1029         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
1030           bạn đang quan tâm'
1031         your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1032         commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
1033           ghi chú gần %{place}.'
1034       reopened:
1035         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
1036         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
1037           đang quan tâm'
1038         your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1039         commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
1040           chú gần %{place}.'
1041       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1042     changeset_comment_notification:
1043       hi: Chào %{to_user},
1044       greeting: Chào bạn,
1045       commented:
1046         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1047           của bạn'
1048         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1049           mà bạn đang quan tâm'
1050         your_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi do bạn lưu vào
1051           %{time}'
1052         commented_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi mà bạn
1053           đang theo dõi do %{changeset_author} lưu vào %{time}'
1054         partial_changeset_with_comment: với lời bình luận “%{changeset_comment}”
1055         partial_changeset_without_comment: không có lời bình luận
1056       details: Xem chi tiết về bộ thay đổi tại %{url}.
1057       unsubscribe: Để ngừng nhận các thông báo về bộ thay đổi này, mở %{url} và bấm
1058         “Không theo dõi”.
1059   messages:
1060     inbox:
1061       title: Hộp thư
1062       my_inbox: Hộp thư đến
1063       outbox: đã gửi
1064       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1065       new_messages: '%{count} thư mới'
1066       old_messages: '%{count} thư cũ'
1067       from: Từ
1068       subject: Tiêu đề
1069       date: Ngày
1070       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1071       people_mapping_nearby: những người ở gần
1072     message_summary:
1073       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1074       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1075       reply_button: Trả lời
1076       destroy_button: Xóa
1077     new:
1078       title: Gửi thư
1079       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1080       subject: Tiêu đề
1081       body: Nội dung
1082       send_button: Gửi
1083       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1084       message_sent: Thư đã gửi
1085       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
1086         tục gửi thư.
1087     no_such_message:
1088       title: Thư không tồn tại
1089       heading: Thư không tồn tại
1090       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1091     outbox:
1092       title: Hộp thư đã gửi
1093       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1094       inbox: thư đến
1095       outbox: thư đã gửi
1096       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1097       to: Tới
1098       subject: Tiêu đề
1099       date: Ngày
1100       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1101       people_mapping_nearby: những người ở gần
1102     reply:
1103       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
1104         lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1105         xác để trả lời.
1106     show:
1107       title: Đọc thư
1108       from: Từ
1109       subject: Tiêu đề
1110       date: Ngày
1111       reply_button: Trả lời
1112       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1113       destroy_button: Xóa
1114       back: Quay lại
1115       to: Tới
1116       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
1117         một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1118         xác để đọc nó.
1119     sent_message_summary:
1120       destroy_button: Xóa
1121     mark:
1122       as_read: Thư đã đọc
1123       as_unread: Thư chưa đọc
1124     destroy:
1125       destroyed: Đã xóa thư
1126   site:
1127     about:
1128       next: Tiếp
1129       copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
1130       used_by: '%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng ngàn trang Web, ứng dụng
1131         di động, và thiết bị phần cứng'
1132       lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và
1133         bảo quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ
1134         ở khắp thế giới.
1135       local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
1136       local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
1137         người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
1138         đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
1139       community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
1140       community_driven_html: |-
1141         Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
1142         Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
1143         Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc <a href='https://blog.openstreetmap.org'>Blog OpenStreetMap</a>, các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
1144         <a href='https://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='https://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
1145       open_data_title: Dữ liệu Mở
1146       open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng
1147         nó cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người
1148         đóng góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên
1149         dữ liệu theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết
1150         quả dưới cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
1151         Bản quyền và Giấy phép</a>.'
1152       legal_title: Pháp luật
1153       legal_html: |-
1154         Trang Web này và nhiều dịch vụ có liên quan được hoạt động chính thức bởi <a href='https://osmfoundation.org/?uselang=vi'>Quỹ OpenStreetMap</a> (OSMF) thay mặt cho cộng đồng. Việc sử dụng các dịch vụ do OSMF hoạt động phải tuân theo <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy?uselang=vi">các Quy định Sử dụng Hợp lý</a> và <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi">Quy định về Quyền Riêng tư</a> của chúng tôi.
1155         <br>
1156         Xin vui lòng <a href='https://osmfoundation.org/Contact?uselang=vi'>liên lạc với OSMF</a> nếu bạn có thắc mắc về giấy phép, bản quyền, hoặc thắc mắc khác về pháp luật.
1157         <br>
1158         OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều là <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OSM</a>.
1159       partners_title: Nhà bảo trợ
1160     copyright:
1161       foreign:
1162         title: Thông tin về bản dịch này
1163         text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
1164           trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1165         english_link: nguyên bản tiếng Anh
1166       native:
1167         title: Giới thiệu về trang này
1168         text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của
1169           trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1170         native_link: bản dịch tiếng Việt
1171         mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1172       legal_babble:
1173         title_html: Bản quyền và Giấy phép
1174         intro_1_html: |-
1175           OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
1176           href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
1177           Commons</a> (ODbL) bởi <a href="https://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
1178         intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
1179           phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
1180           và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
1181           các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng
1182           giấy phép. <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp
1183           lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1184         intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành
1185           theo giấy phép <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
1186           \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1187         credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1188         credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người
1189           đóng góp vào OpenStreetMap”.
1190         credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
1191           Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ
1192           của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA.
1193           Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">trang
1194           bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
1195           muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt
1196           liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện
1197           không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi
1198           gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
1199           trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
1200           creativecommons.org.
1201         credit_3_html: |-
1202           Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
1203           Ví dụ:
1204         attribution_example:
1205           alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1206           title: Ví dụ ghi công
1207         more_title_html: Tìm hiểu thêm
1208         more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và
1209           cách ghi công chúng tôi tại <a href="https://osmfoundation.org/Licence">trang
1210           giấy phép Quỹ OSM</a>.
1211         more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
1212           thể cung cấp API miễn phí cho bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">Quy
1213           định Sử dụng API</a>, <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">Quy
1214           định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">Quy
1215           định Sử dụng Nominatim</a>.
1216         contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1217         contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá
1218           nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát
1219           quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
1220         contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="https://data.wien.gv.at/">Bang
1221           Viên</a> (theo <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
1222           BY</a>), <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
1223           Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="https://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
1224           sửa đổi CC BY Áo</a>).'
1225         contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
1226           GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và
1227           StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
1228         contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
1229           liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập
1230           hợp dữ liệu khác theo \n<a href=\"https://www.maanmittauslaitos.fi/en/opendata-licence-version1\">Giấy
1231           phép dữ liệu mở NLS</a>."
1232         contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
1233           (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
1234         contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND
1235           (<a href="https://www.and.com">www.and.com</a>)'
1236         contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1237           từ <a href="https://data.linz.govt.nz/">Dịch vụ Dữ liệu LINZ</a> và được
1238           phát hành theo giấy phép <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.vi">CC
1239           BY 4.0</a>.'
1240         contributors_si_html: "<strong>Slovenia</strong>: Bao gồm dữ liệu từ \n<a
1241           href=\"http://www.gu.gov.si/en/\">Cơ quan Khảo sát và Bản đồ</a> và\n<a
1242           href=\"http://www.mkgp.gov.si/en/\">Cục Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Thức
1243           ăn</a>\n(thông tin công cộng của Slovenia)."
1244         contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
1245           cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
1246           lưu.'
1247         contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
1248           Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12.'
1249         contributors_footer_1_html: |-
1250           Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
1251           href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
1252         contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
1253           ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
1254           chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
1255         infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1256         infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
1257           bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
1258           các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1259         infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
1260           vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
1261           xin vui lòng tham khảo <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
1262           trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang
1263           khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1264         trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Nhãn hiệu
1265         trademarks_1_html: OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map
1266           đều là nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OpenStreetMap. Nếu bạn có thắc mắc về cách
1267           sử dụng các nhãn hiệu này, xin vui lòng tham khảo <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy?uselang=vi">Quy
1268           định về nhãn hiệu</a> của chúng tôi.
1269     index:
1270       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1271       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1272       permalink: Liên kết Thường trực
1273       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1274       createnote: Thêm ghi chú
1275       license:
1276         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
1277           hành theo giấy phép mở
1278       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
1279         đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1280     edit:
1281       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1282       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép
1283         sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1284       user_page_link: trang cá nhân
1285       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1286       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ
1287         OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">tải
1288         về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
1289         cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1290       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
1291         hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
1292         Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1293       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
1294         tại https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
1295       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
1296         bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1297       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1298       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
1299         trong HTML.
1300     export:
1301       title: Xuất
1302       area_to_export: Vùng để Xuất
1303       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
1304       format_to_export: Định dạng Xuất
1305       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
1306       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
1307       embeddable_html: HTML để Nhúng
1308       licence: Giấy phép
1309       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
1310         phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
1311       too_large:
1312         advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
1313           một trong những nguồn bên dưới:'
1314         body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
1315           lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
1316           từ một dịch vụ sau:'
1317         planet:
1318           title: Quả đất OSM
1319           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
1320             thường xuyên
1321         overpass:
1322           title: Overpass API
1323           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
1324         geofabrik:
1325           title: Tải về Geofabrik
1326           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
1327             thường xuyên
1328         metro:
1329           title: Bản trích Metro
1330           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
1331         other:
1332           title: Nguồn Khác
1333           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
1334       options: Tùy chọn
1335       format: 'Định dạng:'
1336       scale: Tỷ lệ
1337       max: tối đa
1338       image_size: Hình có Kích cỡ
1339       zoom: Thu phóng
1340       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
1341       latitude: 'Vĩ độ:'
1342       longitude: 'Kinh độ:'
1343       output: Đầu ra
1344       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
1345       export_button: Xuất
1346     fixthemap:
1347       title: Báo lỗi / Sửa bản đồ
1348       how_to_help:
1349         title: Cách giúp đỡ
1350         join_the_community:
1351           title: Tham gia cộng đồng
1352           explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của
1353             chúng tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý
1354             tốt nhất là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu
1355             lấy.
1356         add_a_note:
1357           instructions_html: |-
1358             Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
1359             Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
1360       other_concerns:
1361         title: Vấn đề khác
1362         explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
1363           hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
1364           bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
1365           làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
1366     help:
1367       title: Trợ giúp
1368       introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
1369         hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1370       welcome:
1371         url: /welcome
1372         title: Chào mừng đến với OSM
1373         description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
1374       beginners_guide:
1375         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_guide
1376         title: Hướng dẫn Bắt đầu
1377         description: Hướng dẫn bắt đầu do cộng đồng biên tập.
1378       help:
1379         url: https://help.openstreetmap.org/
1380         title: help.openstreetmap.org
1381         description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp
1382           của OSM.
1383       mailing_lists:
1384         title: Danh sách thư
1385         description: Hỏi han hoặc thảo luận về các chuyện quan trọng trên nhiều danh
1386           sách thư được sắp xếp theo chủ đề hoặc khu vực.
1387       forums:
1388         title: Diễn đàn
1389         description: Hỏi han và thảo luận trong một giao diện bảng tin.
1390       irc:
1391         title: IRC
1392         description: Trò chuyện tương tác trong nhiều ngôn ngữ về nhiều chủ đề.
1393       switch2osm:
1394         title: switch2osm
1395         description: Trợ giúp cho những công ty và tổ chức muốn đổi qua các bản đồ
1396           và dịch vụ dựa trên OpenStreetMap.
1397       wiki:
1398         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1399         title: wiki.openstreetmap.org
1400         description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
1401     sidebar:
1402       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1403       close: Đóng
1404     search:
1405       search: Tìm kiếm
1406       get_directions: Chỉ đường
1407       get_directions_title: Chỉ đường từ một địa điểm tới địa điểm khác
1408       from: Từ
1409       to: Đến
1410       where_am_i: Đây là đâu?
1411       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1412       submit_text: Đi
1413       reverse_directions_text: Đảo ngược
1414     key:
1415       table:
1416         entry:
1417           motorway: Đường cao tốc
1418           main_road: Đại lộ
1419           trunk: Xa lộ
1420           primary: Đường chính
1421           secondary: Đường lớn
1422           unclassified: Đường không phân loại
1423           track: Đường mòn
1424           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1425           cycleway: Đường xe đạp
1426           cycleway_national: Quốc lộ xe đạp
1427           cycleway_regional: Xa lộ xe đạp
1428           cycleway_local: Đường xe đạp địa phương
1429           footway: Đường đi bộ
1430           rail: Đường sắt
1431           subway: Đường ngầm
1432           tram:
1433           - Đường sắt nhẹ
1434           - xe điện
1435           cable:
1436           - Đường xe cáp
1437           - ghế cáp treo
1438           runway:
1439           - Đường băng
1440           - đường băng
1441           apron:
1442           - Sân đậu máy bay
1443           - nhà ga hành khách
1444           admin: Biên giới hành chính
1445           forest: Rừng trồng cây
1446           wood: Rừng
1447           golf: Sân golf
1448           park: Công viên
1449           resident: Khu vực nhà ở
1450           common:
1451           - Đất công
1452           - bãi cỏ
1453           retail: Khu vực buôn bán
1454           industrial: Khu vực công nghiệp
1455           commercial: Khu vực thương mại
1456           heathland: Vùng cây bụi
1457           lake:
1458           - Hồ
1459           - bể nước
1460           farm: Ruộng
1461           brownfield: Cánh đồng nâu
1462           cemetery: Nghĩa địa
1463           allotments: Khu vườn gia đình
1464           pitch: Sân cỏ
1465           centre: Trung tâm thể thao
1466           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1467           military: Khu vực quân sự
1468           school:
1469           - Trường học
1470           - đại học
1471           building: Kiến trúc quan trọng
1472           station: Nhà ga
1473           summit:
1474           - Đỉnh núi
1475           - đồi
1476           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1477           bridge: Đường rắn = cầu
1478           private: Đường riêng
1479           destination: Chỉ giao thông địa phương
1480           construction: Đường đang xây
1481           bicycle_shop: Tiệm xe đạp
1482           bicycle_parking: Chỗ đậu xe đạp
1483           toilets: Vệ sinh
1484     richtext_area:
1485       edit: Sửa đổi
1486       preview: Xem trước
1487     markdown_help:
1488       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="https://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1489       headings: Đề mục
1490       heading: Đề mục
1491       subheading: Đề mục con
1492       unordered: Danh sách không đánh số
1493       ordered: Danh sách đánh số
1494       first: Khoản mục đầu tiên
1495       second: Khoản mục sau
1496       link: Liên kết
1497       text: Văn bản
1498       image: Hình ảnh
1499       alt: Văn bản thay thế
1500       url: URL
1501     welcome:
1502       title: Hoan nghênh!
1503       introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ
1504         liệu mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản
1505         thì hãy cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng
1506         góp.
1507       whats_on_the_map:
1508         title: Mục đích của Bản đồ
1509         on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
1510           – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối…
1511           đủ mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1512         off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
1513           hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
1514           xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản
1515           đồ trực tuyến khác.
1516       basic_terms:
1517         title: Thuật ngữ Cơ bản
1518         paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
1519           vào OpenStreetMap:'
1520         editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho
1521           phép sửa đổi bản đồ.
1522         node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
1523           hàng hoặc một cái cây.
1524         way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
1525           dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1526         tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ
1527           tên của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1528       rules:
1529         title: Quy định!
1530         paragraph_1_html: "OpenStreetMap có ít quy định chính thức, nhưng chúng ta
1531           mong muốn tất cả mọi người tham gia mà cộng tác và giao thiệp với cộng đồng.
1532           Nếu bạn tính hoạt động ngoài việc sửa đổi thủ công, xin vui lòng đọc và
1533           tuân theo các hướng dẫn về việc <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines?uselang=vi'>nhập</a>
1534           và \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct?uselang=vi'>tự
1535           động sửa đổi</a>."
1536       questions:
1537         title: Có thắc mắc?
1538         paragraph_1_html: |-
1539           OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1540           <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>.
1541       start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1542       add_a_note:
1543         title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1544         paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
1545           tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1546         paragraph_2_html: |-
1547           Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
1548           <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
1549   traces:
1550     visibility:
1551       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1552       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
1553         không có thứ tự)
1554       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1555       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
1556         điểm có tên và thời điểm)
1557     new:
1558       upload_gpx: 'Tải lên Tập tin GPX:'
1559       description: 'Miêu tả:'
1560       tags: 'Thẻ:'
1561       tags_help: dấu phẩy phân cách
1562       visibility: 'Mức độ Truy cập:'
1563       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1564       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1565       upload_button: Tải lên
1566       help: Trợ giúp
1567       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1568     create:
1569       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1570       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
1571         cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
1572         thư điện tử lúc khi nó xong.
1573       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
1574         đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
1575         đợi kịp.
1576     edit:
1577       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1578       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1579       filename: 'Tên tập tin:'
1580       download: tải về
1581       uploaded_at: 'Lúc tải lên:'
1582       points: 'Số nốt:'
1583       start_coord: 'Tọa độ đầu đường:'
1584       map: bản đồ
1585       edit: sửa đổi
1586       owner: 'Tác giả:'
1587       description: 'Miêu tả:'
1588       tags: 'Thẻ:'
1589       tags_help: dấu phẩy phân cách
1590       save_button: Lưu các Thay đổi
1591       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1592       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1593       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1594     trace_optionals:
1595       tags: Thẻ
1596     view:
1597       title: Xem tuyến đường %{name}
1598       heading: Xem tuyến đường %{name}
1599       pending: CHƯA XỬ
1600       filename: 'Tên tập tin:'
1601       download: tải về
1602       uploaded: 'Lúc tải lên:'
1603       points: 'Số nốt:'
1604       start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
1605       map: bản đồ
1606       edit: sửa đổi
1607       owner: 'Tác giả:'
1608       description: 'Miêu tả:'
1609       tags: 'Thẻ:'
1610       none: Không có
1611       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1612       delete_track: Xóa tuyến đường này
1613       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1614       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1615       confirm_delete: Xóa tuyến đường này?
1616     trace_paging_nav:
1617       showing_page: Trang %{page}
1618       older: Tuyến đường Cũ hơn
1619       newer: Tuyến đường Mới hơn
1620     trace:
1621       pending: CHƯA XỬ
1622       count_points: '%{count} nốt'
1623       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1624       more: thêm
1625       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1626       view_map: Xem Bản đồ
1627       edit: sửa đổi
1628       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1629       public: CÔNG KHAI
1630       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1631       private: RIÊNG
1632       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1633       by: bởi
1634       in: trong
1635       map: bản đồ
1636     list:
1637       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1638       my_traces: Tuyên đường GPS của tôi
1639       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1640       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1641       tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
1642       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
1643         hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
1644         wiki</a>.
1645       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1646       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1647       see_my_traces: Xem các tuyến đường của tôi
1648     delete:
1649       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1650     make_public:
1651       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1652     offline_warning:
1653       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1654     offline:
1655       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1656       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1657     georss:
1658       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1659     description:
1660       description_with_count:
1661         other: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1662       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1663   application:
1664     require_cookies:
1665       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
1666         trình duyệt để tiếp tục.
1667     require_moderator:
1668       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1669     setup_user_auth:
1670       blocked_zero_hour: Bạn có tin nhắn mới rất quan trọng tại trang Web OpenStreetMap.
1671         Bạn phải đọc tin nhắn này trước khi được phép lưu thêm thay đổi.
1672       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
1673         diện Web để biết chi tiết.
1674       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
1675         giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
1676         các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
1677   oauth:
1678     authorize:
1679       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1680       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn,
1681         %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này.
1682         Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1683       allow_to: 'Cho phép trình khách:'
1684       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1685       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1686       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1687       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1688       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1689       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1690       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1691       grant_access: Cấp phép Truy cập
1692     authorize_success:
1693       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1694       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1695       verification: Mã xác minh là %{code}.
1696     authorize_failure:
1697       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1698       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
1699         của bạn.
1700       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1701     revoke:
1702       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1703     permissions:
1704       missing: Bạn chưa cấp phép cho ứng dụng sử dụng chức năng này
1705   oauth_clients:
1706     new:
1707       title: Đăng ký chương trình mới
1708       submit: Đăng ký
1709     edit:
1710       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1711       submit: Sửa đổi
1712     show:
1713       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1714       key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
1715       secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
1716       url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
1717       access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
1718       authorize_url: 'Cho phép URL:'
1719       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1720       edit: Sửa đổi Chi tiết
1721       delete: Xóa Trình khách
1722       confirm: Bạn có chắc không?
1723       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1724       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1725       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1726       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1727       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1728       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1729       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1730       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1731     index:
1732       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1733       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1734       list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
1735       application: Tên Chương trình
1736       issued_at: Lúc Cho phép
1737       revoke: Thu hồi!
1738       my_apps: Trình khách của Tôi
1739       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn
1740         %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth
1741         được.
1742       registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
1743       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1744     form:
1745       name: Tên
1746       required: Bắt buộc
1747       url: URL Trang chủ Chương trình
1748       callback_url: URL Gọi lại
1749       support_url: URL Trợ giúp
1750       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1751       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1752       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1753       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1754       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1755       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1756       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1757       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1758     not_found:
1759       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1760     create:
1761       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1762     update:
1763       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1764     destroy:
1765       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1766   user:
1767     login:
1768       title: Đăng nhập
1769       heading: Đăng nhập
1770       email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
1771       password: 'Mật khẩu:'
1772       openid: '%{logo} OpenID:'
1773       remember: Nhớ tôi
1774       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1775       login_button: Đăng nhập
1776       register now: Mở tài khoản ngay
1777       with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
1778         và mật khẩu của bạn:'
1779       with external: 'Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba:'
1780       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1781       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1782       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1783       no account: Chưa có tài khoản?
1784       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
1785         hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
1786         tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1787       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
1788         bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1789         để thảo luận về điều này.
1790       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1791       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1792       auth_providers:
1793         openid:
1794           title: Đăng nhập qua OpenID
1795           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1796         google:
1797           title: Đăng nhập qua Google
1798           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Google
1799         facebook:
1800           title: Đăng nhập qua Facebook
1801           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Facebook
1802         windowslive:
1803           title: Đăng nhập qua Windows Live
1804           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Windows Live
1805         github:
1806           title: Đăng nhập qua GitHub
1807           alt: Đăng nhập dùng tài khoản GitHub
1808         wikipedia:
1809           title: Đăng nhập qua Wikipedia
1810           alt: Đăng nhập qua Tài khoản Wikipedia
1811         yahoo:
1812           title: Đăng nhập qua Yahoo!
1813           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Yahoo!
1814         wordpress:
1815           title: Đăng nhập qua WordPress
1816           alt: Đăng nhập dùng OpenID của WordPress
1817         aol:
1818           title: Đăng nhập qua AOL
1819           alt: Đăng nhập dùng OpenID của AOL
1820     logout:
1821       title: Đăng xuất
1822       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1823       logout_button: Đăng xuất
1824     lost_password:
1825       title: Quên mất mật khẩu
1826       heading: Quên mất Mật khẩu?
1827       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1828       new password button: Đặt lại mật khẩu
1829       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
1830         tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1831       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
1832         để bạn đặt nó lại.
1833       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1834     reset_password:
1835       title: Đặt lại mật khẩu
1836       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1837       password: 'Mật khẩu:'
1838       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1839       reset: Đặt lại Mật khẩu
1840       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1841       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1842     new:
1843       title: Mở tài khoản
1844       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
1845         khoản tự động cho bạn.
1846       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1847         để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1848       about:
1849         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1850         html: |-
1851           <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
1852           <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
1853       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các
1854         Điều kiện Đóng góp</a>.
1855       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1856       confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
1857       not displayed publicly: Địa chỉ thư điện tử của bạn không được hiển thị công
1858         khai (xem thêm chi tiết trong <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
1859         title="Quy định quyền riêng tư Quỹ OSM, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
1860         định quyền riêng tư</a> của chúng tôi)
1861       display name: 'Tên hiển thị:'
1862       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
1863         có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1864       external auth: 'Xác minh qua Dịch vụ Bên thứ ba:'
1865       password: 'Mật khẩu:'
1866       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1867       use external auth: Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba
1868       auth no password: Nếu xác minh qua dịch vụ bên thứ ba, bạn không cần nhập mật
1869         khẩu, nhưng một số công cụ hoặc máy chủ khác có thể vẫn yêu cầu mật khẩu.
1870       continue: Mở tài khoản
1871       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1872       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
1873         Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
1874         wiki này</a>.
1875       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1876     terms:
1877       title: Điều kiện đóng góp
1878       heading: Điều kiện đóng góp
1879       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho
1880         biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của
1881         bạn hiện tại và tương lai.
1882       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
1883         thuộc về phạm vi công cộng
1884       consider_pd_why: đây là gì?
1885       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1886       guidance: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
1887         tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
1888         thức</a>'
1889       agree: Chấp nhận
1890       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1891       decline: Từ chối
1892       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
1893         Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1894       legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
1895       legale_names:
1896         france: Pháp
1897         italy: Ý
1898         rest_of_world: Các nước khác
1899     no_such_user:
1900       title: Người dùng không tồn tại
1901       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1902       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
1903         tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1904       deleted: đã xóa
1905     view:
1906       my diary: Nhật ký của Tôi
1907       new diary entry: mục nhật ký mới
1908       my edits: Đóng góp của Tôi
1909       my traces: Tuyến đường của Tôi
1910       my notes: Ghi chú của Tôi
1911       my messages: Hộp Tin nhắn
1912       my profile: Trang của Tôi
1913       my settings: Tùy chọn
1914       my comments: Bình luận của Tôi
1915       oauth settings: thiết lập OAuth
1916       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
1917       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
1918       send message: Gửi Thư
1919       diary: Nhật ký
1920       edits: Đóng góp
1921       traces: Tuyến đường
1922       notes: Ghi chú trên Bản đồ
1923       remove as friend: Hủy Kết Bạn
1924       add as friend: Kết Bạn
1925       mapper since: 'Tham gia:'
1926       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1927       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
1928       ct undecided: Chưa quyết định
1929       ct declined: Từ chối
1930       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1931       latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:'
1932       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
1933       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
1934       status: 'Trạng thái:'
1935       spam score: 'Điểm số Spam:'
1936       description: Miêu tả
1937       user location: Vị trí của người dùng
1938       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người
1939         dùng ở gần.
1940       settings_link_text: tùy chọn
1941       my friends: Bạn bè của tôi
1942       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
1943       km away: cách %{count} km
1944       m away: cách %{count} m
1945       nearby users: Người dùng khác ở gần
1946       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1947       role:
1948         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1949         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1950         grant:
1951           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1952           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1953         revoke:
1954           administrator: Rút quyền quản lý viên
1955           moderator: Rút quyền điều hành viên
1956       block_history: Tác vụ Cấm Người Này
1957       moderator_history: Tác vụ Cấm bởi Người Này
1958       comments: Bình luận
1959       create_block: Cấm Người dùng Này
1960       activate_user: Kích hoạt Tài khoản Này
1961       deactivate_user: Vô hiệu hóa Tài khoản Này
1962       confirm_user: Xác nhận Người dùng Này
1963       hide_user: Ẩn Tài khoản Này
1964       unhide_user: Hiện Tài khoản Này
1965       delete_user: Xóa Tài khoản Này
1966       confirm: Xác nhận
1967       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1968       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1969       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1970       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1971     popup:
1972       your location: Vị trí của bạn
1973       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1974       friend: Người bạn
1975     account:
1976       title: Chỉnh sửa tài khoản
1977       my settings: Tùy chọn
1978       current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
1979       new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
1980       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1981       external auth: 'Xác minh Bên ngoài:'
1982       openid:
1983         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1984         link text: đây là gì?
1985       public editing:
1986         heading: 'Sửa đổi công khai:'
1987         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1988         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1989         enabled link text: đây là gì?
1990         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. Tất cả các sửa đổi truớc là
1991           vô danh.
1992         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1993       public editing note:
1994         heading: Sửa đổi công khai
1995         text: |-
1996           Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
1997           <ul>
1998           <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
1999           <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
2000           </ul>
2001       contributor terms:
2002         heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
2003         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
2004         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
2005         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
2006           lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
2007         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
2008           phạm vi công cộng.
2009         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
2010         link text: đây là gì?
2011       profile description: 'Tự giới thiệu:'
2012       preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
2013       preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
2014       image: 'Hình:'
2015       gravatar:
2016         gravatar: Sử dụng Gravatar
2017         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
2018         link text: đây là gì?
2019         disabled: Hình Gravatar của bạn đã bị tắt.
2020         enabled: Hình Gravatar của bạn đã bị kích hoạt.
2021       new image: Thêm hình
2022       keep image: Giữ hình hiện dùng
2023       delete image: Xóa hình hiện dùng
2024       replace image: Thay hình hiện dùng
2025       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
2026       home location: 'Vị trí Nhà:'
2027       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
2028       latitude: 'Vĩ độ:'
2029       longitude: 'Kinh độ:'
2030       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
2031         đồ?
2032       save changes button: Lưu các Thay đổi
2033       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
2034       return to profile: Trở về trang cá nhân
2035       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2036         Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
2037       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2038     confirm:
2039       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
2040       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
2041       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
2042         tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
2043       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
2044       button: Xác nhận
2045       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
2046       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
2047       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2048       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
2049         nhận lần nữa.
2050     confirm_resend:
2051       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản,
2052         bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác
2053         nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm %{sender} vào danh sách trắng, vì
2054         chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
2055       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
2056     confirm_email:
2057       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
2058       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
2059         mới.
2060       button: Xác nhận
2061       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới!
2062       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
2063       unknown_token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2064     set_home:
2065       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
2066     go_public:
2067       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
2068         được phép sửa đổi.
2069     make_friend:
2070       heading: Kết bạn với %{user}?
2071       button: Thêm là người bạn
2072       success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
2073       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
2074       already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
2075     remove_friend:
2076       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
2077       button: Hủy kết nối bạn
2078       success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
2079       not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
2080     filter:
2081       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
2082     list:
2083       title: Người dùng
2084       heading: Người dùng
2085       showing:
2086         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
2087         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
2088       summary: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
2089       summary_no_ip: '%{name} mở ngày %{date}'
2090       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
2091       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
2092       empty: Không tìm thấy người dùng.
2093     suspended:
2094       title: Tài khoản bị Cấm
2095       heading: Tài khoản bị Cấm
2096       webmaster: chủ trang
2097       body: |-
2098         <p>
2099           Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
2100         </p>
2101         <p>
2102           Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
2103           Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
2104         </p>
2105     auth_failure:
2106       connection_failed: Kết nối đến dịch vụ xác minh bị thất bại
2107       invalid_credentials: Chứng nhận xác minh không hợp lệ
2108       no_authorization_code: Không có mã cho phép
2109       unknown_signature_algorithm: Thuật toán chữ ký không rõ
2110       invalid_scope: Phạm vi không hợp lệ
2111     auth_association:
2112       heading: ID của bạn chưa được liên kết với một tài khoản OpenStreetMap.
2113       option_1: Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, xin vui lòng tạo tài khoản mới dùng
2114         biểu mẫu bên dưới.
2115       option_2: Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn
2116         dùng tên người dùng và mật khẩu của bạn rồi liên kết tài khoản với ID của
2117         bạn trong tùy chọn.
2118   user_role:
2119     filter:
2120       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người
2121         dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
2122       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
2123       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
2124       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
2125       not_revoke_admin_current_user: Không thể rút quyền quản lý viên từ người dùng
2126         hiện tại.
2127     grant:
2128       title: Xác nhận cấp vai trò
2129       heading: Xác nhận cấp vai trò
2130       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
2131       confirm: Xác nhận
2132       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2133         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2134     revoke:
2135       title: Xác nhận rút vai trò
2136       heading: Xác nhận rút vai trò
2137       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
2138       confirm: Xác nhận
2139       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2140         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2141   user_blocks:
2142     model:
2143       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
2144         vụ cấm.
2145       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
2146     not_found:
2147       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
2148       back: Trở về trang đầu
2149     new:
2150       title: Cấm %{name}
2151       heading: Cấm %{name}
2152       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
2153         tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
2154         thể không rành.
2155       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
2156       submit: Cấm người dùng
2157       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
2158       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
2159         gian hợp lý.
2160       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
2161       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2162     edit:
2163       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2164       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2165       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
2166         chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
2167         có thể không rành.
2168       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
2169         giờ.
2170       submit: Cập nhật tác vụ cấm
2171       show: Xem tác vụ cấm này
2172       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2173       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
2174     filter:
2175       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
2176       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
2177         xuống.
2178     create:
2179       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
2180         gian hợp lý trước khi cấm họ.
2181       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
2182         cấm họ.
2183       flash: Cấm người dùng %{name}.
2184     update:
2185       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
2186         sửa đổi nó.
2187       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2188     index:
2189       title: Người dùng bị cấm
2190       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
2191       empty: Chưa ai bị cấm.
2192     revoke:
2193       title: Bỏ cấm %{block_on}
2194       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
2195       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
2196       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
2197       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
2198       revoke: Bỏ cấm!
2199       flash: Đã bỏ cấm.
2200     period: '%{count} giờ'
2201     helper:
2202       time_future: Hết hạn %{time}.
2203       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
2204       time_future_and_until_login: Kết thúc %{time} nữa sau khi người dùng đăng nhập.
2205       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
2206     blocks_on:
2207       title: Các tác vụ cấm %{name}
2208       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
2209       empty: '%{name} chưa bị cấm.'
2210     blocks_by:
2211       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
2212       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
2213       empty: '%{name} chưa cấm ai.'
2214     show:
2215       title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2216       heading: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2217       time_future: Hết hạn %{time}
2218       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
2219       created: Tạo
2220       ago: cách đây %{time}
2221       status: Trạng thái
2222       show: Hiện
2223       edit: Sửa đổi
2224       revoke: Bỏ cấm!
2225       confirm: Bạn có chắc không?
2226       reason: 'Lý do cấm:'
2227       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2228       revoker: 'Người bỏ cấm:'
2229       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
2230     block:
2231       not_revoked: (không bị hủy)
2232       show: Hiện
2233       edit: Sửa đổi
2234       revoke: Bỏ cấm!
2235     blocks:
2236       display_name: Người bị cấm
2237       creator_name: Người cấm
2238       reason: Lý do cấm
2239       status: Trạng thái
2240       revoker_name: Người bỏ cấm
2241       showing_page: Trang %{page}
2242       next: Sau »
2243       previous: « Trước
2244   notes:
2245     comment:
2246       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
2247       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
2248       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
2249       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
2250       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
2251       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
2252       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
2253       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
2254     rss:
2255       title: Ghi chú OpenStreetMap
2256       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
2257         khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
2258       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
2259       opened: mở ghi chú (gần %{place})
2260       commented: bình luận mới (gần %{place})
2261       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
2262       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
2263     entry:
2264       comment: Bình luận
2265       full: Ghi chú đầy đủ
2266     mine:
2267       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2268       heading: Ghi chú của %{user}
2269       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2270       id: Mã số
2271       creator: Người tạo
2272       description: Miêu tả
2273       created_at: Lúc tạo
2274       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
2275       ago_html: cách đây %{when}
2276   javascripts:
2277     close: Đóng
2278     share:
2279       title: Chia sẻ
2280       cancel: Hủy bỏ
2281       image: Hình ảnh
2282       link: Liên kết hoặc HTML
2283       long_link: Liên kết
2284       short_link: Liên kết Ngắn gọn
2285       geo_uri: URI geo
2286       embed: HTML
2287       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
2288       format: 'Định dạng:'
2289       scale: 'Tỷ lệ:'
2290       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
2291       download: Tải về
2292       short_url: URL Ngắn gọn
2293       include_marker: Ghim trên bản đồ
2294       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
2295       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
2296       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
2297       only_standard_layer: Chỉ có thể xuất lớp chuẩn ra hình ảnh
2298     embed:
2299       report_problem: Báo vấn đề
2300     key:
2301       title: Chú giải Bản đồ
2302       tooltip: Chú giải Bản đồ
2303       tooltip_disabled: Bảng Chú giải không có sẵn cho lớp này
2304     map:
2305       zoom:
2306         in: Phóng to
2307         out: Thu nhỏ
2308       locate:
2309         title: Bay tới Vị trí của Tôi
2310         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
2311       base:
2312         standard: Chuẩn
2313         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
2314         transport_map: Bản đồ Giao thông
2315         hot: Nhân đạo
2316       layers:
2317         header: Lớp Bản đồ
2318         notes: Ghi chú Bản đồ
2319         data: Dữ liệu Bản đồ
2320         gps: Tuyến đường GPS Công khai
2321         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
2322         title: Lớp
2323       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
2324       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
2325     site:
2326       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
2327       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
2328       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
2329       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
2330       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
2331       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
2332       queryfeature_tooltip: Thăm dò yếu tố
2333       queryfeature_disabled_tooltip: Phóng to để thăm dò yếu tố
2334     changesets:
2335       show:
2336         comment: Bình luận
2337         subscribe: Theo dõi
2338         unsubscribe: Không theo dõi
2339         hide_comment: ẩn
2340         unhide_comment: bỏ ẩn
2341     notes:
2342       new:
2343         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
2344           tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
2345           thích vấn đề.
2346         advice: Ghi chú của bạn được hiển thị công khai và có thể được sử dụng để
2347           cập nhật bản đồ. Xin đừng ghi thông tin cá nhân hoặc thông tin lấy từ bản
2348           đồ hay danh bạ có bản quyền.
2349         add: Thêm Ghi chú
2350       show:
2351         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
2352           các bình luận này cần được xác nhận lại.
2353         hide: Ẩn
2354         resolve: Giải quyết
2355         reactivate: Mở lại
2356         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
2357         comment: Bình luận
2358     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
2359       chuột vào đây.
2360     directions:
2361       ascend: Lên
2362       engines:
2363         graphhopper_bicycle: Xe đạp (GraphHopper)
2364         graphhopper_car: Xe hơi (GraphHopper)
2365         graphhopper_foot: Đi bộ (GraphHopper)
2366         mapquest_bicycle: Xe đạp (MapQuest)
2367         mapquest_car: Xe hơi (MapQuest)
2368         mapquest_foot: Đi bộ (MapQuest)
2369         osrm_car: Xe hơi (OSRM)
2370       descend: Xuống
2371       directions: Chỉ đường
2372       distance: Tầm xa
2373       errors:
2374         no_route: Không tìm thấy tuyến đường giữa hai địa điểm này.
2375         no_place: Rất tiếc, không tìm thấy “%{place}”.
2376       instructions:
2377         continue_without_exit: Chạy tiếp trên %{name}
2378         slight_right_without_exit: Nghiêng về bên phải vào %{name}
2379         offramp_right: Đi đường nhánh bên phải
2380         offramp_right_with_exit: Đi theo lối ra %{exit} bên phải
2381         offramp_right_with_exit_name: Đi theo lối ra %{exit} bên phải vào %{name}
2382         offramp_right_with_exit_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên phải về %{directions}
2383         offramp_right_with_exit_name_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên phải vào
2384           %{name} về %{directions}
2385         offramp_right_with_name: Đi đường nhánh bên phải vào %{name}
2386         offramp_right_with_directions: Đi đường nhánh bên phải về %{directions}
2387         offramp_right_with_name_directions: Đi đường nhánh bên phải vào %{name} về
2388           %{directions}
2389         onramp_right_without_exit: Quẹo phải vào lối bên phải vào %{name}
2390         onramp_right_with_directions: Quẹo phải vào đường nhánh về %{directions}
2391         onramp_right_with_name_directions: Quẹo phải vào đường nhánh %{name} về %{directions}
2392         onramp_right_without_directions: Quẹo phải vào đường nhánh
2393         onramp_right: Quẹo phải vào đường nhánh
2394         endofroad_right_without_exit: Tới cuối đường quẹo phải vào %{name}
2395         merge_right_without_exit: Nhập sang phải vào %{name}
2396         fork_right_without_exit: Tới ngã ba quẹo phải vào %{name}
2397         turn_right_without_exit: Quẹo phải vào %{name}
2398         sharp_right_without_exit: Quẹo gắt bên phải vào %{name}
2399         uturn_without_exit: Quay trở lại vào %{name}
2400         sharp_left_without_exit: Quẹo gắt bên trái vào %{name}
2401         turn_left_without_exit: Quẹo trái vào %{name}
2402         offramp_left: Đi đường nhánh bên trái
2403         offramp_left_with_exit: Đi theo lối ra %{exit} bên trái
2404         offramp_left_with_exit_name: Đi theo lối ra %{exit} bên trái vào %{name}
2405         offramp_left_with_exit_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên trái về %{directions}
2406         offramp_left_with_exit_name_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên trái vào
2407           %{name} về %{directions}
2408         offramp_left_with_name: Đi đường nhánh bên trái vào %{name}
2409         offramp_left_with_directions: Đi đường nhánh bên trái về %{directions}
2410         offramp_left_with_name_directions: Đi đường nhánh bên trái vào %{name} về
2411           %{directions}
2412         onramp_left_without_exit: Quẹo phải vào lối bên trái vào %{name}
2413         onramp_left_with_directions: Quẹo trái vào đường nhánh về %{directions}
2414         onramp_left_with_name_directions: Quẹo trái vào đường nhánh %{name} về %{directions}
2415         onramp_left_without_directions: Quẹo trái vào đường nhánh
2416         onramp_left: Quẹo trái vào đường nhánh
2417         endofroad_left_without_exit: Tới cuối đường quẹo trái vào %{name}
2418         merge_left_without_exit: Nhập sang trái vào %{name}
2419         fork_left_without_exit: Tới ngã ba quẹo trái vào %{name}
2420         slight_left_without_exit: Nghiêng về bên trái vào %{name}
2421         via_point_without_exit: (địa điểm trên đường)
2422         follow_without_exit: Chạy theo %{name}
2423         roundabout_without_exit: Tại bùng binh, đi ra %{name}
2424         leave_roundabout_without_exit: Đi ra khỏi bùng binh – %{name}
2425         stay_roundabout_without_exit: Chạy tiếp xung quanh bùng binh – %{name}
2426         start_without_exit: Bắt đầu đi theo %{name}
2427         destination_without_exit: Tới nơi
2428         against_oneway_without_exit: Chạy ngược chiều trên %{name}
2429         end_oneway_without_exit: Kết thúc khúc một chiều trên %{name}
2430         roundabout_with_exit: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức %{name}
2431         roundabout_with_exit_ordinal: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức
2432           %{name}
2433         exit_roundabout: Đi ra tại đường %{name}
2434         unnamed: không tên
2435         courtesy: Chỉ đường do %{link} cung cấp
2436         exit_counts:
2437           first: nhất
2438           second: "2"
2439           third: "3"
2440           fourth: "4"
2441           fifth: "5"
2442           sixth: "6"
2443           seventh: "7"
2444           eighth: "8"
2445           ninth: "9"
2446           tenth: "10"
2447       time: Thời gian
2448     query:
2449       node: Nốt
2450       way: Lối
2451       relation: Quan hệ
2452       nothing_found: Không tìm thấy yếu tố nào
2453       error: 'Lỗi khi kết nối với %{server}: %{error}'
2454       timeout: Hết thời gian kết nối với %{server}
2455     context:
2456       directions_from: Chỉ đường từ đây
2457       directions_to: Chỉ đường tới đây
2458       add_note: Thêm ghi chú tại đây
2459       show_address: Xem địa chỉ
2460       query_features: Thăm dò yếu tố
2461       centre_map: Tập trung bản đồ tại đây
2462   redactions:
2463     edit:
2464       description: Miêu tả
2465       heading: Sửa đổi dãy ẩn
2466       submit: Lưu dãy ẩn
2467       title: Sửa đổi dãy ẩn
2468     index:
2469       empty: Không có dãy ẩn để xem.
2470       heading: Danh sách dãy ẩn
2471       title: Danh sách dãy ẩn
2472     new:
2473       description: Miêu tả
2474       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
2475       submit: Ẩn dãy phiên bản
2476       title: Đang ẩn dãy phiên bản
2477     show:
2478       description: 'Miêu tả:'
2479       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
2480       title: Đang xem dãy ẩn
2481       user: 'Người ẩn:'
2482       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
2483       destroy: Xóa dãy ẩn này
2484       confirm: Bạn có chắc không?
2485     create:
2486       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
2487     update:
2488       flash: Các thay đổi đã được lưu.
2489     destroy:
2490       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
2491         trong trước khi xóa dãy ẩn.
2492       flash: Đã xóa dãy ẩn.
2493       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
2494 ...