]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/vi.yml
There are a bunch of keys on Translatewiki that are equivalent to
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 vi: 
2   activerecord: 
3     attributes: 
4       diary_comment: 
5         body: Nội dung
6       diary_entry: 
7         language: Ngôn ngữ
8         latitude: Vĩ độ
9         longitude: Kinh độ
10         title: Tiêu đề
11         user: Người dùng
12       friend: 
13         friend: Người bạn
14         user: Người dùng
15       message: 
16         body: Nội dung
17         recipient: Người nhận
18         sender: Người gửi
19         title: Tiêu đề
20       trace: 
21         description: Miêu tả
22         latitude: Vĩ độ
23         longitude: Kinh độ
24         name: Tên
25         public: Công khai
26         size: Kích cỡ
27         user: Người dùng
28         visible: Thấy được
29       user: 
30         active: Tích cực
31         description: Miêu tả
32         display_name: Tên Hiển thị
33         email: Thư điện tử
34         languages: Ngôn ngữ
35         pass_crypt: Mật khẩu
36     models: 
37       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
38       changeset: Bộ thay đổi
39       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
40       country: Quốc gia
41       diary_comment: Bình luận Nhật ký
42       diary_entry: Mục Nhật ký
43       friend: Người bạn
44       language: Ngôn ngữ
45       message: Thư
46       node: Nốt
47       node_tag: Thẻ Nốt
48       notifier: Trình báo
49       old_node: Nốt Cũ
50       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
51       old_relation: Quan hệ Cũ
52       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
53       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
54       old_way: Lối Cũ
55       old_way_node: Nốt Lối Cũ
56       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
57       relation: Quan hệ
58       relation_member: Thành viên Quan hệ
59       relation_tag: Thẻ Quan hệ
60       session: Phiên
61       trace: Tuyến đường
62       tracepoint: Điểm Tuyến đường
63       tracetag: Thẻ Tuyến đường
64       user: Người dùng
65       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
66       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
67       way: Lối
68       way_node: Nốt Lối
69       way_tag: Thẻ Lối
70   browse: 
71     changeset: 
72       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
73       changesetxml: Bộ thay đổi XML
74       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
75       feed: 
76         title: Bộ thay đổi {{id}}
77         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
78       title: Bộ thay đổi
79     changeset_details: 
80       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
81       bounding_box: "Hộp bao:"
82       box: hộp
83       closed_at: "Lúc Đóng:"
84       created_at: "Lúc Tạo:"
85       has_nodes: 
86         one: "Có {{count}} nốt sau:"
87         other: "Có {{count}} nốt sau:"
88       has_relations: 
89         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
90         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
91       has_ways: 
92         one: "Có {{count}} lối sau:"
93         other: "Có {{count}} lối sau:"
94       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
95       show_area_box: Hiện Hộp vùng
96     changeset_navigation: 
97       all: 
98         next_tooltip: Bộ thay đổi sau
99         prev_tooltip: Bộ thay đổi trước
100       user: 
101         name_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
102         next_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
103         prev_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
104     common_details: 
105       changeset_comment: "Miêu tả:"
106       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
107       edited_by: "Người Sửa đổi:"
108       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
109       version: "Phiên bản:"
110     containing_relation: 
111       entry: Quan hệ {{relation_name}}
112       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
113     map: 
114       deleted: Đã xóa
115       larger: 
116         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
117         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
118         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
119         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
120       loading: Đang tải...
121     node: 
122       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
123       download_xml: Tải xuống XML
124       edit: sửa đổi
125       node: Nốt
126       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
127       view_history: xem lịch sử
128     node_details: 
129       coordinates: "Tọa độ:"
130       part_of: "Trực thuộc:"
131     node_history: 
132       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
133       download_xml: Tải xuống XML
134       node_history: Lịch sử Nốt
135       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
136       view_details: xem chi tiết
137     not_found: 
138       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
139       type: 
140         changeset: bộ thay đổi
141         node: nốt
142         relation: quan hệ
143         way: lối
144     paging_nav: 
145       of: trong
146       showing_page: Đang hiện trang
147     relation: 
148       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
149       download_xml: Tải xuống XML
150       relation: Quan hệ
151       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
152       view_history: xem lịch sử
153     relation_details: 
154       members: "Thành viên:"
155       part_of: "Trực thuộc:"
156     relation_history: 
157       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
158       download_xml: Tải xuống XML
159       relation_history: Lịch sử Quan hệ
160       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
161       view_details: xem chi tiết
162     relation_member: 
163       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
164       type: 
165         node: Nốt
166         relation: Quan hệ
167         way: Lối
168     start: 
169       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
170       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
171     start_rjs: 
172       data_frame_title: Dữ liệu
173       data_layer_name: Dữ liệu
174       details: Chi tiết
175       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
176       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
177       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
178       load_data: Tải Dữ liệu
179       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
180       loading: Đang tải...
181       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
182       object_list: 
183         api: Lấy vùng này dùng API
184         back: Liệt kê các đối tượng
185         details: Chi tiết
186         heading: Danh sách đối tượng
187         history: 
188           type: 
189             node: Nốt [[id]]
190             way: Lối [[id]]
191         selected: 
192           type: 
193             node: Nốt [[id]]
194             way: Lối [[id]]
195         type: 
196           node: Nốt
197           way: Lối
198       private_user: người bí mật
199       show_history: Xem Lịch sử
200       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
201       wait: Xin chờ...
202       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
203     tag_details: 
204       tags: "Thẻ:"
205     way: 
206       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
207       download_xml: Tải xuống XML
208       edit: sửa đổi
209       view_history: xem lịch sử
210       way: Lối
211       way_title: "Lối: {{way_name}}"
212     way_details: 
213       also_part_of: 
214         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
215         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
216       nodes: "Nốt:"
217       part_of: "Thuộc về:"
218     way_history: 
219       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
220       download_xml: Tải xuống XML
221       view_details: xem chi tiết
222       way_history: Lịch sử Lối
223       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
224   changeset: 
225     changeset: 
226       anonymous: Vô danh
227       big_area: (lớn)
228       no_comment: (không có)
229       no_edits: (không có thay đổi)
230       show_area_box: hiện hộp vùng
231       still_editing: (đang mở)
232       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
233     changeset_paging_nav: 
234       of: trong
235       showing_page: Đang hiện trang
236     changesets: 
237       area: Vùng
238       comment: Miêu tả
239       saved_at: Lúc Lưu
240       user: Người dùng
241     list: 
242       description: Những thay đổi gần đây
243       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
244       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
245       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
246       heading: Các bộ thay đổi
247       heading_bbox: Các bộ thay đổi
248       heading_user: Các bộ thay đổi
249       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
250       title: Các bộ thay đổi
251       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
252       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
253       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
254   diary_entry: 
255     diary_comment: 
256       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
257     diary_entry: 
258       comment_count: 
259         one: 1 bình luận
260         other: "{{count}} bình luận"
261       comment_link: Bình luận về mục này
262       edit_link: Sửa đổi mục này
263       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
264       reply_link: Trả lời mục này
265     edit: 
266       body: "Nội dung:"
267       language: "Ngôn ngữ:"
268       latitude: "Vĩ độ:"
269       location: "Vị trí:"
270       longitude: "Kinh độ:"
271       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
272       save_button: Lưu
273       subject: "Tiêu đề:"
274       title: Sửa đổi mục nhật ký
275       use_map_link: sử dụng bản đồ
276     feed: 
277       all: 
278         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
279         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
280       language: 
281         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
282         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
283       user: 
284         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
285         title: Các mục nhật ký của {{user}}
286     list: 
287       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
288       new: Mục Nhật ký Mới
289       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
290       newer_entries: Mục Sau
291       no_entries: Chưa có mục nhật ký
292       older_entries: Mục Trước
293       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
294       title: Các Nhật ký Cá nhân
295       user_title: Nhật ký của {{user}}
296     new: 
297       title: Mục Nhật ký Mới
298     no_such_entry: 
299       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
300       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
301       title: Mục nhật ký không tồn tại
302     no_such_user: 
303       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
304       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
305       title: Người dùng không tồn tại
306     view: 
307       leave_a_comment: Bình luận
308       login: Đăng nhập
309       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
310       save_button: Lưu
311       title: Các Nhật ký Cá nhân | {{user}}
312       user_title: Nhật ký của {{user}}
313   export: 
314     start: 
315       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
316       area_to_export: Vùng để Xuất
317       embeddable_html: HTML để Nhúng
318       export_button: Xuất
319       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
320       format: Định dạng
321       format_to_export: Định dạng Xuất
322       image_size: Kích cỡ Hình
323       latitude: "Vĩ độ:"
324       licence: Giấy phép
325       longitude: "Kinh độ:"
326       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
327       mapnik_image: Hình Mapnik
328       max: tối đa
329       options: Tùy chọn
330       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
331       osmarender_image: Hình Osmarender
332       output: Đầu ra
333       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
334       scale: Tỷ lệ
335       zoom: Thu phóng
336     start_rjs: 
337       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
338       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
339       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
340       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
341       export: Xuất
342       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
343       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
344   geocoder: 
345     description: 
346       title: 
347         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
348         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
349       types: 
350         cities: Thành phố
351         places: Địa điểm
352         towns: Thị xã
353     description_osm_namefinder: 
354       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
355     direction: 
356       east: đông
357       north: bắc
358       north_east: đông bắc
359       north_west: tây bắc
360       south: nam
361       south_east: đông nam
362       south_west: tây nam
363       west: tây
364     distance: 
365       one: khoảng 1 km
366       other: khoảng {{count}} km
367       zero: không tới 1 km
368     results: 
369       no_results: Không tìm thấy kết quả
370     search: 
371       title: 
372         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
373         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
374         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
375         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
376         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
377         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
378     search_osm_namefinder: 
379       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
380       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
381   layouts: 
382     alt_donation: Quyên góp
383     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
384     donate_link_text: quyên góp
385     edit: Sửa đổi
386     edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
387     export: Xuất
388     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
389     gps_traces: Tuyến đường GPS
390     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường
391     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
392     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
393     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
394     history: Lịch sử
395     history_tooltip: Lịch sử bộ thay đổi
396     home: nhà
397     home_tooltip: Về vị trí nhà
398     inbox: hộp thư ({{count}})
399     inbox_tooltip: 
400       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
401       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
402       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
403     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
404     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
405     intro_3: OpenStreetMap hoạt động do sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}.
406     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
407     log_in: đăng nhập
408     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
409     logo: 
410       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
411     logout: đăng xuất
412     logout_tooltip: Đăng xuất
413     news_blog: Blog Tin tức
414     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
415     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
416     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
417     shop: Tiệm
418     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
419     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
420     sign_up: đăng ký
421     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
422     sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
423     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
424     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
425     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
426     view: Xem
427     view_tooltip: Xem bản đồ
428     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
429     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
430   map: 
431     coordinates: "Tọa độ:"
432     edit: Sửa đổi
433     view: Hiển thị
434   message: 
435     delete: 
436       deleted: Đã xóa thư
437     inbox: 
438       date: Ngày
439       from: Từ
440       my_inbox: Hộp thư đến
441       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
442       outbox: đã gửi
443       people_mapping_nearby: những người ở gần
444       subject: Tiêu đề
445       title: Hộp thư
446       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
447     mark: 
448       as_read: Thư đã đọc
449       as_unread: Thư chưa đọc
450     message_summary: 
451       delete_button: Xóa
452       read_button: Đánh dấu là đã đọc
453       reply_button: Trả lời
454       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
455     new: 
456       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
457       body: Nội dung
458       message_sent: Thư đã gửi
459       send_button: Gửi
460       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
461       subject: Tiêu đề
462       title: Gửi thư
463     no_such_user: 
464       body: Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó
465       heading: Người dùng hoặc thư không tồn tại
466       title: Người dùng hoặc thư không tồn tại
467     outbox: 
468       date: Ngày
469       inbox: thư đến
470       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
471       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
472       outbox: thư đã gửi
473       people_mapping_nearby: những người ở gần
474       subject: Tiêu đề
475       title: Hộp thư đã gửi
476       to: Tới
477       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{sent_count}} thư
478     read: 
479       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
480       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
481       date: Ngày
482       from: Từ
483       reading_your_messages: Đọc thư
484       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
485       reply_button: Trả lời
486       subject: Tiêu đề
487       title: Đọc thư
488       to: Tới
489       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
490     sent_message_summary: 
491       delete_button: Xóa
492   notifier: 
493     diary_comment_notification: 
494       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
495       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
496       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
497       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
498       hi: Chào {{to_user}},
499       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
500     email_confirm: 
501       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
502     email_confirm_html: 
503       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
504       greeting: Chào bạn,
505       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
506     email_confirm_plain: 
507       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
508       greeting: Chào bạn,
509       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
510       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
511     friend_notification: 
512       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
513       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý.
514       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
515     gpx_notification: 
516       and_no_tags: và không có thẻ
517       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
518       failure: 
519         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
520         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
521         more_info_2: "vấn đề này tại:"
522         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
523       greeting: Chào bạn,
524       success: 
525         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
526         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
527       with_description: với miêu tả
528       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
529     lost_password: 
530       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
531     lost_password_html: 
532       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
533       greeting: Chào bạn,
534       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
535     lost_password_plain: 
536       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
537       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
538       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
539     message_notification: 
540       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
541       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
542       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
543       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
544       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
545       hi: Chào {{to_user}},
546       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
547     signup_confirm: 
548       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
549     signup_confirm_html: 
550       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
551       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
552       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a> hoặc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog OpenGeoData</a>, blog này cũng chứa <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast để nghe</a>!
553       greeting: Chào bạn!
554       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
555       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
556       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
557       more_videos_here: thêm video tại đây
558       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
559       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
560       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
561     signup_confirm_plain: 
562       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
563       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
564       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
565       current_user_2: "tại:"
566       greeting: Chào bạn!
567       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
568       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
569       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
570       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của OpenStreetMap, nó cũng chứa podcast:"
571       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
572       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide
573       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
574       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
575       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
576       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page
577   oauth: 
578     oauthorize: 
579       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
580       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
581       allow_to: "Cho phép trình khách:"
582       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
583       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
584       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
585       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
586       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
587     revoke: 
588       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
589   oauth_clients: 
590     create: 
591       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
592     destroy: 
593       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
594     edit: 
595       submit: Sửa đổi
596       title: Sửa đổi chương trình của bạn
597     form: 
598       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
599       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
600       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
601       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
602       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
603       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
604       callback_url: URL Gọi lại
605       name: Tên
606       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
607       required: Bắt buộc
608       support_url: URL Trợ giúp
609       url: URL Trang chủ Chương trình
610     index: 
611       application: Tên Chương trình
612       issued_at: Lúc Cho phép
613       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
614       my_apps: Trình khách của Tôi
615       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
616       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
617       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
618       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
619       revoke: Thu hồi!
620       title: Chi tiết OAuth của Tôi
621     new: 
622       submit: Đăng ký
623       title: Đăng ký chương trình mới
624     not_found: 
625       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
626     show: 
627       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
628       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
629       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
630       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
631       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
632       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
633       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
634       authorize_url: "Cho phép URL:"
635       edit: Sửa đổi Chi tiết
636       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
637       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
638       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
639       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa hmac-sha1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
640       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
641       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
642     update: 
643       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
644   site: 
645     edit: 
646       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
647       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
648       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
649       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
650       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
651       user_page_link: trang cá nhân
652     index: 
653       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
654       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
655       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
656       license: 
657         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
658         project_name: Dự án OpenStreetMap
659       permalink: Liên kết Thường trực
660       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
661     key: 
662       map_key: Chú giải
663       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
664       table: 
665         entry: 
666           admin: Biên giới hành chính
667           allotments: Khu vườn gia đình
668           apron: 
669             - Sân đậu máy bay
670             - nhà ga hành khách
671           bridge: Đường rắn = cầu
672           bridleway: Đường cưỡi ngựa
673           brownfield: Sân để trống
674           building: Kiến trúc quan trọng
675           byway: Đường mòn đa mốt
676           cable: 
677             - Đường xe cáp
678             - ski lift
679           cemetery: Nghĩa địa
680           centre: Trung tâm thể thao
681           commercial: Khu vực thương mại
682           common: 
683             - Đất công
684             - bãi cỏ
685           construction: Đường đang xây
686           cycleway: Đường xe đạp
687           destination: Chỉ giao thông địa phương
688           farm: Ruộng
689           footway: Đường đi bộ
690           forest: Rừng trồng cây
691           golf: Sân golf
692           heathland: Vùng cây bụi
693           industrial: Khu vực công nghiệp
694           lake: 
695             - Hồ
696             - bể nước
697           military: Khu vực quân sự
698           motorway: Đường cao tốc
699           park: Công viên
700           permissive: Đường cho phép
701           pitch: Sân thể thao
702           primary: Đường chính
703           private: Đường riêng
704           rail: Đường sắt
705           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
706           resident: Khu vực nhà ở
707           retail: Khu vực buôn bán
708           runway: 
709             - Đường băng
710             - đường lăn
711           school: Trường học
712           secondary: Đường lớn
713           station: Nhà ga
714           subway: Đường ngầm
715           summit: 
716             - Đỉnh núi
717             - đồi
718           tourist: Nơi du lịch
719           track: Đường mòn
720           tram: 
721             - Đường sắt nhẹ
722             - xe điện
723           trunk: Xa lộ
724           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
725           unclassified: Đường không phân loại
726           unsurfaced: Đường không lát
727           wood: Rừng
728         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
729     search: 
730       search: Tìm kiếm
731       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
732       submit_text: Đi
733       where_am_i: Tôi ở đâu?
734     sidebar: 
735       close: Đóng
736       search_results: Kết quả Tìm kiếm
737   trace: 
738     create: 
739       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
740       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
741     delete: 
742       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
743     edit: 
744       description: "Miêu tả:"
745       download: tải xuống
746       edit: sửa đổi
747       filename: "Tên tập tin:"
748       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
749       map: bản đồ
750       owner: "Tác giả:"
751       points: "Số nốt:"
752       save_button: Lưu các Thay đổi
753       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
754       tags: "Thẻ:"
755       tags_help: dấu phẩy phân cách
756       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
757       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
758       visibility: "Mức độ truy cập:"
759       visibility_help: có nghĩa là gì?
760       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
761     list: 
762       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
763       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
764       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
765       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
766     make_public: 
767       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
768     no_such_user: 
769       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
770       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
771       title: Người dùng không tồn tại
772     trace: 
773       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
774       by: bởi
775       count_points: "{{count}} nốt"
776       edit: sửa đổi
777       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
778       in: trong
779       map: bản đồ
780       more: thêm
781       pending: CHƯA XỬ
782       private: RIÊNG
783       public: CÔNG KHAI
784       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
785       view_map: Xem Bản đồ
786     trace_form: 
787       description: Miêu tả
788       help: Trợ giúp
789       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
790       tags: Thẻ
791       tags_help: dấu phẩy phân cách
792       upload_button: Tải lên
793       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
794       visibility: "Mức độ truy cập:"
795       visibility_help: có nghĩa là gì?
796       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
797     trace_header: 
798       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
799       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
800       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
801       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
802     trace_optionals: 
803       tags: Thẻ
804     trace_paging_nav: 
805       of: trong
806       showing: Xem trang
807     view: 
808       delete_track: Xóa tuyến đường này
809       description: "Miêu tả:"
810       download: tải xuống
811       edit: sửa đổi
812       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
813       filename: "Tên tập tin:"
814       heading: Xem tuyến đường {{name}}
815       map: bản đồ
816       none: Không có
817       owner: "Tác giả:"
818       pending: CHƯA XỬ
819       points: "Số nốt:"
820       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
821       tags: "Thẻ:"
822       title: Xem tuyến đường {{name}}
823       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
824       uploaded: "Lúc tải lên:"
825       visibility: "Mức độ truy cập:"
826     visibility: 
827       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
828       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
829       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
830       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
831   user: 
832     account: 
833       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
834       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
835       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
836       home location: "Vị trí Nhà:"
837       latitude: "Vĩ độ:"
838       longitude: "Kinh độ:"
839       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
840       my settings: Tùy chọn
841       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
842       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
843       profile description: "Tự giới thiệu:"
844       public editing: 
845         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
846         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
847         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
848         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
849         enabled link text: có nghĩa là gì?
850         heading: "Sửa đổi công khai:"
851       return to profile: Trở về trang cá nhân
852       save changes button: Lưu các Thay đổi
853       title: Chỉnh sửa tài khoản
854       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
855     confirm: 
856       button: Xác nhận
857       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
858       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
859       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
860       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
861     confirm_email: 
862       button: Xác nhận
863       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
864       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
865       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
866       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
867     friend_map: 
868       nearby mapper: "Người vẽ bản đồ ở gần: [[nearby_user]]"
869       your location: Vị trí của bạn
870     go_public: 
871       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
872     login: 
873       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
874       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
875       create_account: mở tài khoản
876       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
877       heading: Đăng nhập
878       login_button: Đăng nhập
879       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
880       password: "Mật khẩu:"
881       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
882       title: Đăng nhập
883     lost_password: 
884       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
885       heading: Quên mất Mật khẩu?
886       new password button: Đặt lại mật khẩu
887       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
888       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
889       title: Quên mất mật khẩu
890     make_friend: 
891       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
892       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
893       success: "{{name}} mới là người bạn."
894     new: 
895       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
896       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
897       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
898       display name: "Tên hiển thị:"
899       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
900       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
901       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
902       heading: Mở Tài khoản Người dùng
903       license_agreement: Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (by-sa)</a>.
904       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
905       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
906       password: "Mật khẩu:"
907       signup: Đăng ký
908       title: Mở tài khoản
909     no_such_user: 
910       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
911       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
912       title: Người dùng không tồn tại
913     remove_friend: 
914       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
915       success: "{{name}} không còn là người bạn."
916     reset_password: 
917       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
918       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
919       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
920       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
921       password: "Mật khẩu:"
922       reset: Đặt lại Mật khẩu
923       title: Đặt lại mật khẩu
924     set_home: 
925       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
926     view: 
927       add as friend: thêm là người bạn
928       add image: Thêm Hình
929       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
930       change your settings: thay đổi tùy chọn của bạn
931       delete image: Xóa Hình
932       description: Miêu tả
933       diary: nhật ký
934       edits: đóng góp
935       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
936       km away: cách {{count}} km
937       m away: cách {{count}} m
938       mapper since: "Tham gia:"
939       my diary: nhật ký của tôi
940       my edits: đóng góp của tôi
941       my settings: tùy chọn
942       my traces: tuyến đường của tôi
943       my_oauth_details: Xem chi tiết OAuth của tôi
944       nearby users: "Người dùng ở gần:"
945       new diary entry: mục nhật ký mới
946       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
947       no home location: Chưa đặt vị trí nhà.
948       no nearby users: Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần.
949       remove as friend: dời người bạn
950       send message: gửi thư
951       settings_link_text: tùy chọn
952       traces: tuyến đường
953       upload an image: Tải lên hình
954       user image heading: Hình người dùng
955       user location: Vị trí của người dùng
956       your friends: Người bạn của bạn