]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/vi.yml
Make a branch for working on the copyright page.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 vi: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Nội dung
10       diary_entry: 
11         language: Ngôn ngữ
12         latitude: Vĩ độ
13         longitude: Kinh độ
14         title: Tiêu đề
15         user: Người dùng
16       friend: 
17         friend: Người bạn
18         user: Người dùng
19       message: 
20         body: Nội dung
21         recipient: Người nhận
22         sender: Người gửi
23         title: Tiêu đề
24       trace: 
25         description: Miêu tả
26         latitude: Vĩ độ
27         longitude: Kinh độ
28         name: Tên
29         public: Công khai
30         size: Kích cỡ
31         user: Người dùng
32         visible: Thấy được
33       user: 
34         active: Tích cực
35         description: Miêu tả
36         display_name: Tên Hiển thị
37         email: Thư điện tử
38         languages: Ngôn ngữ
39         pass_crypt: Mật khẩu
40     models: 
41       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
42       changeset: Bộ thay đổi
43       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
44       country: Quốc gia
45       diary_comment: Bình luận Nhật ký
46       diary_entry: Mục Nhật ký
47       friend: Người bạn
48       language: Ngôn ngữ
49       message: Thư
50       node: Nốt
51       node_tag: Thẻ Nốt
52       notifier: Trình báo
53       old_node: Nốt Cũ
54       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
55       old_relation: Quan hệ Cũ
56       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
57       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
58       old_way: Lối Cũ
59       old_way_node: Nốt Lối Cũ
60       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
61       relation: Quan hệ
62       relation_member: Thành viên Quan hệ
63       relation_tag: Thẻ Quan hệ
64       session: Phiên
65       trace: Tuyến đường
66       tracepoint: Điểm Tuyến đường
67       tracetag: Thẻ Tuyến đường
68       user: Người dùng
69       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
70       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
71       way: Lối
72       way_node: Nốt Lối
73       way_tag: Thẻ Lối
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
82       changesetxml: Bộ thay đổi XML
83       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
84       feed: 
85         title: Bộ thay đổi {{id}}
86         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
87       osmchangexml: osmChange XML
88       title: Bộ thay đổi
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
91       bounding_box: "Hộp bao:"
92       box: hộp
93       closed_at: "Lúc Đóng:"
94       created_at: "Lúc Tạo:"
95       has_nodes: 
96         one: "Có {{count}} nốt sau:"
97         other: "Có {{count}} nốt sau:"
98       has_relations: 
99         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
100         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101       has_ways: 
102         one: "Có {{count}} lối sau:"
103         other: "Có {{count}} lối sau:"
104       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
105       show_area_box: Hiện Hộp vùng
106     changeset_navigation: 
107       all: 
108         next_tooltip: Bộ thay đổi sau
109         prev_tooltip: Bộ thay đổi trước
110       user: 
111         name_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
112         next_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
113         prev_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Miêu tả:"
116       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
117       edited_by: "Người Sửa đổi:"
118       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
119       version: "Phiên bản:"
120     containing_relation: 
121       entry: Quan hệ {{relation_name}}
122       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
123     map: 
124       deleted: Đã xóa
125       larger: 
126         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
127         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
128         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
129         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
130       loading: Đang tải...
131     node: 
132       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
133       download_xml: Tải xuống XML
134       edit: sửa đổi
135       node: Nốt
136       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
137       view_history: xem lịch sử
138     node_details: 
139       coordinates: "Tọa độ:"
140       part_of: "Trực thuộc:"
141     node_history: 
142       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
143       download_xml: Tải xuống XML
144       node_history: Lịch sử Nốt
145       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
146       view_details: xem chi tiết
147     not_found: 
148       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
149       type: 
150         changeset: bộ thay đổi
151         node: nốt
152         relation: quan hệ
153         way: lối
154     paging_nav: 
155       of: trong
156       showing_page: Đang hiện trang
157     relation: 
158       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
159       download_xml: Tải xuống XML
160       relation: Quan hệ
161       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
162       view_history: xem lịch sử
163     relation_details: 
164       members: "Thành viên:"
165       part_of: "Trực thuộc:"
166     relation_history: 
167       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
168       download_xml: Tải xuống XML
169       relation_history: Lịch sử Quan hệ
170       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
171       view_details: xem chi tiết
172     relation_member: 
173       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
174       type: 
175         node: Nốt
176         relation: Quan hệ
177         way: Lối
178     start: 
179       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
180       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
181     start_rjs: 
182       data_frame_title: Dữ liệu
183       data_layer_name: Dữ liệu
184       details: Chi tiết
185       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
186       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
187       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
188       load_data: Tải Dữ liệu
189       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
190       loading: Đang tải...
191       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
192       object_list: 
193         api: Lấy vùng này dùng API
194         back: Liệt kê các đối tượng
195         details: Chi tiết
196         heading: Danh sách đối tượng
197         history: 
198           type: 
199             node: Nốt [[id]]
200             way: Lối [[id]]
201         selected: 
202           type: 
203             node: Nốt [[id]]
204             way: Lối [[id]]
205         type: 
206           node: Nốt
207           way: Lối
208       private_user: người bí mật
209       show_history: Xem Lịch sử
210       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
211       wait: Xin chờ...
212       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
213     tag_details: 
214       tags: "Thẻ:"
215     timeout: 
216       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của {{type}} có ID {{id}} quá lâu.
217       type: 
218         changeset: bộ thay đổi
219         node: nốt
220         relation: quan hệ
221         way: lối
222     way: 
223       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
224       download_xml: Tải xuống XML
225       edit: sửa đổi
226       view_history: xem lịch sử
227       way: Lối
228       way_title: "Lối: {{way_name}}"
229     way_details: 
230       also_part_of: 
231         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
232         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
233       nodes: "Nốt:"
234       part_of: "Thuộc về:"
235     way_history: 
236       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
237       download_xml: Tải xuống XML
238       view_details: xem chi tiết
239       way_history: Lịch sử Lối
240       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
241   changeset: 
242     changeset: 
243       anonymous: Vô danh
244       big_area: (lớn)
245       no_comment: (không có)
246       no_edits: (không có thay đổi)
247       show_area_box: hiện hộp vùng
248       still_editing: (đang mở)
249       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
250     changeset_paging_nav: 
251       next: Sau »
252       previous: « Trước
253       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
254     changesets: 
255       area: Vùng
256       comment: Miêu tả
257       id: ID
258       saved_at: Lúc Lưu
259       user: Người dùng
260     list: 
261       description: Những thay đổi gần đây
262       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
263       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
264       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
265       heading: Các bộ thay đổi
266       heading_bbox: Các bộ thay đổi
267       heading_user: Các bộ thay đổi
268       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
269       title: Các bộ thay đổi
270       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
271       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
272       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
273   diary_entry: 
274     diary_comment: 
275       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
276       confirm: Xác nhận
277       hide_link: Ẩn bình luận này
278     diary_entry: 
279       comment_count: 
280         one: 1 bình luận
281         other: "{{count}} bình luận"
282       comment_link: Bình luận về mục này
283       confirm: Xác nhận
284       edit_link: Sửa đổi mục này
285       hide_link: Ẩn mục này
286       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
287       reply_link: Trả lời mục này
288     edit: 
289       body: "Nội dung:"
290       language: "Ngôn ngữ:"
291       latitude: "Vĩ độ:"
292       location: "Vị trí:"
293       longitude: "Kinh độ:"
294       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
295       save_button: Lưu
296       subject: "Tiêu đề:"
297       title: Sửa đổi mục nhật ký
298       use_map_link: sử dụng bản đồ
299     feed: 
300       all: 
301         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
302         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
303       language: 
304         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
305         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
306       user: 
307         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
308         title: Các mục nhật ký của {{user}}
309     list: 
310       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
311       new: Mục Nhật ký Mới
312       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
313       newer_entries: Mục Sau
314       no_entries: Chưa có mục nhật ký
315       older_entries: Mục Trước
316       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
317       title: Các Nhật ký Cá nhân
318       user_title: Nhật ký của {{user}}
319     location: 
320       edit: Sửa
321       location: "Vị trí:"
322       view: Xem
323     new: 
324       title: Mục Nhật ký Mới
325     no_such_entry: 
326       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
327       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
328       title: Mục nhật ký không tồn tại
329     no_such_user: 
330       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
331       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
332       title: Người dùng không tồn tại
333     view: 
334       leave_a_comment: Bình luận
335       login: Đăng nhập
336       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
337       save_button: Lưu
338       title: Nhật ký của {{user}} | {{title}}
339       user_title: Nhật ký của {{user}}
340   export: 
341     start: 
342       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
343       area_to_export: Vùng để Xuất
344       embeddable_html: HTML để Nhúng
345       export_button: Xuất
346       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
347       format: "Định dạng:"
348       format_to_export: Định dạng Xuất
349       image_size: Hình có Kích cỡ
350       latitude: "Vĩ độ:"
351       licence: Giấy phép
352       longitude: "Kinh độ:"
353       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
354       mapnik_image: Hình Mapnik
355       max: tối đa
356       options: Tùy chọn
357       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
358       osmarender_image: Hình Osmarender
359       output: Đầu ra
360       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
361       scale: Tỷ lệ
362       too_large: 
363         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
364         heading: Khu vực Lớn quá
365       zoom: Thu phóng
366     start_rjs: 
367       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
368       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
369       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
370       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
371       export: Xuất
372       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
373       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
374   geocoder: 
375     description: 
376       title: 
377         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
378         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
379         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
380       types: 
381         cities: Thành phố
382         places: Địa điểm
383         towns: Thị xã
384     description_osm_namefinder: 
385       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
386     direction: 
387       east: đông
388       north: bắc
389       north_east: đông bắc
390       north_west: tây bắc
391       south: nam
392       south_east: đông nam
393       south_west: tây nam
394       west: tây
395     distance: 
396       one: khoảng 1 km
397       other: khoảng {{count}} km
398       zero: không tới 1 km
399     results: 
400       more_results: Thêm kết quả
401       no_results: Không tìm thấy kết quả
402     search: 
403       title: 
404         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
405         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
406         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
407         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
408         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
409         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
410         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
411     search_osm_namefinder: 
412       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
413       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
414     search_osm_nominatim: 
415       prefix: 
416         amenity: 
417           airport: Sân bay
418           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
419           atm: Máy Rút tiền Tự động
420           bank: Ngân hàng
421           bar: Quán Rượu
422           bench: Ghế
423           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
424           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
425           cafe: Quán Cà phê
426           car_rental: Chỗ Mướn Xe
427           car_wash: Tiệm Rửa Xe
428           casino: Sòng bạc
429           cinema: Rạp phim
430           college: Trường Cao đẳng
431           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
432           courthouse: Tòa
433           dentist: Nha sĩ
434           doctors: Bác sĩ
435           dormitory: Ký túc xá
436           drinking_water: Vòi Nước uống
437           driving_school: Trường Lái xe
438           embassy: Tòa Đại sứ
439           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
440           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
441           ferry_terminal: Trạm Phà
442           fire_hydrant: Vòi nước Máy
443           fire_station: Trạm Cứu hỏa
444           fountain: Vòi nước
445           fuel: Cây xăng
446           grave_yard: Nghĩa địa
447           gym: Nhà Thể dục
448           health_centre: Trung tâm Y tế
449           hospital: Bệnh viện
450           hotel: Khách sạn
451           ice_cream: Tiệm Kem
452           kindergarten: Tiểu học
453           library: Thư viện
454           market: Chợ
455           marketplace: Chợ phiên
456           nursery: Nhà trẻ
457           office: Văn phòng
458           park: Công viên
459           parking: Chỗ Đậu xe
460           pharmacy: Nhà thuốc
461           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
462           police: Cảnh sát
463           post_box: Hòm thư
464           post_office: Bưu điện
465           preschool: Trường Mầm non
466           prison: Nhà tù
467           public_market: Chợ phiên
468           restaurant: Nhà hàng
469           sauna: Nhà Tắm hơi
470           school: Trường học
471           shop: Tiệm
472           shopping: Tiệm
473           supermarket: Siêu thị
474           taxi: Taxi
475           telephone: Điện thoại Công cộng
476           theatre: Nhà hát
477           toilets: Vệ sinh
478           university: Trường Đại học
479           waste_basket: Thùng rác
480           wifi: Điểm Truy cập Không dây
481         boundary: 
482           administrative: Biên giới Hành chính
483         building: 
484           bunker: Boong ke
485           church: Nhà thờ
486           commercial: Tòa nhà Thương mại
487           dormitory: Ký túc xá
488           entrance: Cửa vào
489           garage: Ga ra
490           hotel: Khách sạn
491           house: Nhà ở
492           school: Nhà trường
493           shop: Tiệm
494           stadium: Sân vận động
495           store: Tiệm
496           tower: Tháp
497           train_station: Nhà ga
498           university: Tòa nhà Đại học
499         highway: 
500           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
501           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
502           construction: Đường Đang Xây
503           cycleway: Đường Xe đạp
504           footway: Đường bộ
505           gate: Cổng
506           minor: Đường Nhỏ
507           motorway: Đường Cao tốc
508           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
509           path: Lối
510           pedestrian: Đường bộ Lớn
511           primary: Đường Chính
512           primary_link: Đường Chính
513           raceway: Đường đua
514           residential: Đường Nhà ở
515           road: Đường
516           secondary: Đường Lớn
517           secondary_link: Đường Lớn
518           service: Đường phụ
519           steps: Cầu thang
520           trail: Đường mòn
521           trunk: Xa lộ
522           trunk_link: Xa lộ
523           unsurfaced: Đường Không Lát
524         historic: 
525           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
526           battlefield: Chiến trường
527           boundary_stone: Mốc Biên giới
528           building: Tòa nhà
529           castle: Lâu đài
530           church: Nhà thờ
531           house: Nhà ở
532           icon: Thánh tượng
533           manor: Trang viên
534           memorial: Đài Tưởng niệm
535           mine: Mỏ
536           monument: Đài Kỷ niệm
537           museum: Bảo tàng
538           ruins: Tàn tích
539           tower: Tháp
540           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
541           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
542         landuse: 
543           allotments: Khu Vườn Gia đình
544           basin: Lưu vực
545           cemetery: Nghĩa địa
546           commercial: Khu vực Thương mại
547           conservation: Bảo tồn
548           construction: Công trường Xây dựng
549           farm: Trại
550           farmland: Trại
551           farmyard: Sân Trại
552           forest: Rừng Trồng Cây
553           grass: Cỏ
554           industrial: Khu vực Công nghiệp
555           landfill: Nơi Đổ Rác
556           meadow: Đồng cỏ
557           military: Khu vực Quân sự
558           mine: Mỏ
559           mountain: Núi
560           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
561           park: Công viên
562           piste: Đường Trượt tuyết
563           plaza: Quảng trường
564           quarry: Mỏ Đá
565           railway: Đường sắt
566           recreation_ground: Sân chơi
567           reservoir: Bể nước
568           residential: Khu vực Nhà ở
569           retail: Khu vực Buôn bán
570           vineyard: Vườn Nho
571           wetland: Đầm lầy
572           wood: Rừng
573         leisure: 
574           fishing: Hồ Đánh cá
575           garden: Vườn
576           golf_course: Sân Golf
577           ice_rink: Sân băng
578           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
579           park: Công viên
580           pitch: Bãi Thể thao
581           playground: Sân chơi
582           recreation_ground: Sân Giải trí
583           sports_centre: Trung tâm Thể thao
584           stadium: Sân vận động
585           swimming_pool: Hồ Bơi
586           water_park: Công viên Nước
587         natural: 
588           bay: Vịnh
589           beach: Bãi biển
590           cape: Mũi đất
591           cave_entrance: Cửa vào Hang
592           channel: Eo biển
593           cliff: Vách đá
594           coastline: Bờ biển
595           geyser: Mạch nước Phun
596           glacier: Sông băng
597           heath: Bãi Hoang
598           hill: Đồi
599           island: Đảo
600           land: Đất
601           moor: Truông
602           peak: Đỉnh
603           reef: Rạn san hô
604           river: Sông
605           rock: Đá
606           spring: Suối
607           strait: Eo biển
608           tree: Cây
609           valley: Thung lũng
610           volcano: Núi lửa
611           water: Nước
612           wood: Rừng
613         place: 
614           airport: Sân bay
615           city: Thành phố
616           country: Quốc gia
617           county: Quận hạt
618           farm: Trại
619           house: Nhà ở
620           houses: Dãy Nhà
621           island: Đảo
622           locality: Địa phương
623           postcode: Mã Bưu điện
624           region: Miền
625           sea: Biển
626           state: Tỉnh bang
627           subdivision: Hàng xóm
628           suburb: Ngoại ô
629           town: Thị xã/trấn
630           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
631           village: Làng
632         railway: 
633           construction: Đường sắt Đang Xây
634           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
635           funicular: Đường sắt Leo núi
636           historic_station: Nhà ga Lịch sử
637           junction: Ga Đầu mối
638           monorail: Đường Một Ray
639           station: Nhà ga
640           subway: Trạm Xe điện Ngầm
641           tram: Đường Xe điện
642         shop: 
643           bakery: Tiệm Bánh
644           bicycle: Tiệm Xe đạp
645           books: Tiệm Sách
646           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
647           car_repair: Tiệm Sửa Xe
648           carpet: Tiệm Thảm
649           chemist: Nhà thuốc
650           clothes: Tiệm Quần áo
651           computer: Tiệm Máy tính
652           confectionery: Tiệm Kẹo
653           convenience: Tiệm Tập hóa
654           drugstore: Nhà thuốc
655           fashion: Tiệm Thời trang
656           fish: Tiệm Cá
657           florist: Tiệm Hoa
658           grocery: Tiệm Tạp phẩm
659           hairdresser: Tiệm Làm tóc
660           insurance: Bảo hiểm
661           jewelry: Tiệm Kim hoàn
662           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
663           mall: Trung tâm Mua sắm
664           market: Chợ
665           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
666           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
667           music: Tiệm Nhạc
668           newsagent: Tiệm Báo
669           optician: Tiệm Kính mắt
670           photo: Tiệm Rửa Hình
671           salon: Tiệm Làm tóc
672           shoes: Tiệm Giày
673           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
674           sports: Tiệm Thể thao
675           supermarket: Siêu thị
676           toys: Tiệm Đồ chơi
677           travel_agency: Văn phòng Du lịch
678           video: Tiệm Phim
679         tourism: 
680           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
681           attraction: Nơi Du lịch
682           bed_and_breakfast: Nhà trọ
683           cabin: Túp lều
684           camp_site: Nơi Cắm trại
685           hotel: Khách sạn
686           information: Thông tin
687           museum: Bảo tàng
688           valley: Thung lũng
689           zoo: Vườn thú
690         waterway: 
691           canal: Kênh
692           dam: Đập
693           river: Sông
694           riverbank: Bờ sông
695           stream: Dòng suối
696           waterfall: Thác
697   javascripts: 
698     map: 
699       base: 
700         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
701         mapnik: Mapnik
702         noname: Không tên
703         osmarender: Osmarender
704       overlays: 
705         maplint: Maplint
706     site: 
707       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
708       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
709       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
710       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
711       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
712       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
713   layouts: 
714     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
715     donate_link_text: quyên góp
716     edit: Sửa đổi
717     export: Xuất
718     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
719     gps_traces: Tuyến đường GPS
720     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
721     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
722     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
723     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
724     history: Lịch sử
725     home: nhà
726     home_tooltip: Về vị trí nhà
727     inbox: hộp thư ({{count}})
728     inbox_tooltip: 
729       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
730       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
731       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
732     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
733     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
734     intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại {{partners}}.
735     intro_3_partners: wiki
736     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
737     license: 
738       alt: CC BY-SA 2.0
739       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
740     log_in: đăng nhập
741     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
742     logo: 
743       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
744     logout: đăng xuất
745     logout_tooltip: Đăng xuất
746     make_a_donation: 
747       text: Quyên góp
748       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
749     news_blog: Blog Tin tức
750     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
751     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
752     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
753     shop: Tiệm
754     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
755     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
756     sign_up: đăng ký
757     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
758     sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
759     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
760     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
761     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
762     view: Xem
763     view_tooltip: Xem bản đồ
764     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
765     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
766   message: 
767     delete: 
768       deleted: Đã xóa thư
769     inbox: 
770       date: Ngày
771       from: Từ
772       my_inbox: Hộp thư đến
773       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
774       outbox: đã gửi
775       people_mapping_nearby: những người ở gần
776       subject: Tiêu đề
777       title: Hộp thư
778       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
779     mark: 
780       as_read: Thư đã đọc
781       as_unread: Thư chưa đọc
782     message_summary: 
783       delete_button: Xóa
784       read_button: Đánh dấu là đã đọc
785       reply_button: Trả lời
786       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
787     new: 
788       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
789       body: Nội dung
790       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
791       message_sent: Thư đã gửi
792       send_button: Gửi
793       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
794       subject: Tiêu đề
795       title: Gửi thư
796     no_such_user: 
797       body: Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó
798       heading: Người dùng hoặc thư không tồn tại
799       title: Người dùng hoặc thư không tồn tại
800     outbox: 
801       date: Ngày
802       inbox: thư đến
803       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
804       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
805       outbox: thư đã gửi
806       people_mapping_nearby: những người ở gần
807       subject: Tiêu đề
808       title: Hộp thư đã gửi
809       to: Tới
810       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
811     read: 
812       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
813       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
814       date: Ngày
815       from: Từ
816       reading_your_messages: Đọc thư
817       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
818       reply_button: Trả lời
819       subject: Tiêu đề
820       title: Đọc thư
821       to: Tới
822       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
823     sent_message_summary: 
824       delete_button: Xóa
825   notifier: 
826     diary_comment_notification: 
827       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
828       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
829       hi: Chào {{to_user}},
830       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
831     email_confirm: 
832       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
833     email_confirm_html: 
834       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
835       greeting: Chào bạn,
836       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
837     email_confirm_plain: 
838       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
839       greeting: Chào bạn,
840       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
841       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
842     friend_notification: 
843       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
844       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý.
845       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
846     gpx_notification: 
847       and_no_tags: và không có thẻ
848       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
849       failure: 
850         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
851         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
852         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
853         more_info_2: "vấn đề này tại:"
854         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
855       greeting: Chào bạn,
856       success: 
857         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
858         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
859       with_description: với miêu tả
860       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
861     lost_password: 
862       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
863     lost_password_html: 
864       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
865       greeting: Chào bạn,
866       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
867     lost_password_plain: 
868       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
869       greeting: Hi,
870       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
871       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
872     message_notification: 
873       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
874       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
875       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
876       hi: Chào {{to_user}},
877       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
878     signup_confirm: 
879       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
880     signup_confirm_html: 
881       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
882       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
883       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
884       greeting: Chào bạn!
885       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
886       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
887       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
888       more_videos_here: thêm video tại đây
889       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
890       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
891       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
892     signup_confirm_plain: 
893       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
894       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
895       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
896       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
897       current_user_2: "tại:"
898       greeting: Chào bạn!
899       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
900       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
901       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
902       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
903       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
904       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
905       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
906       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
907       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
908       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
909   oauth: 
910     oauthorize: 
911       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
912       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
913       allow_to: "Cho phép trình khách:"
914       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
915       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
916       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
917       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
918       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
919     revoke: 
920       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
921   oauth_clients: 
922     create: 
923       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
924     destroy: 
925       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
926     edit: 
927       submit: Sửa đổi
928       title: Sửa đổi chương trình của bạn
929     form: 
930       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
931       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
932       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
933       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
934       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
935       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
936       callback_url: URL Gọi lại
937       name: Tên
938       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
939       required: Bắt buộc
940       support_url: URL Trợ giúp
941       url: URL Trang chủ Chương trình
942     index: 
943       application: Tên Chương trình
944       issued_at: Lúc Cho phép
945       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
946       my_apps: Trình khách của Tôi
947       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
948       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
949       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
950       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
951       revoke: Thu hồi!
952       title: Chi tiết OAuth của Tôi
953     new: 
954       submit: Đăng ký
955       title: Đăng ký chương trình mới
956     not_found: 
957       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
958     show: 
959       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
960       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
961       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
962       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
963       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
964       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
965       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
966       authorize_url: "Cho phép URL:"
967       edit: Sửa đổi Chi tiết
968       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
969       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
970       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
971       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
972       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
973       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
974     update: 
975       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
976   site: 
977     edit: 
978       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
979       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
980       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
981       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
982       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
983       user_page_link: trang cá nhân
984     index: 
985       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
986       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
987       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
988       license: 
989         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
990         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
991         project_name: Dự án OpenStreetMap
992       permalink: Liên kết Thường trực
993       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
994     key: 
995       map_key: Chú giải
996       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
997       table: 
998         entry: 
999           admin: Biên giới hành chính
1000           allotments: Khu vườn gia đình
1001           apron: 
1002             - Sân đậu máy bay
1003             - nhà ga hành khách
1004           bridge: Đường rắn = cầu
1005           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1006           brownfield: Sân để trống
1007           building: Kiến trúc quan trọng
1008           byway: Đường mòn đa mốt
1009           cable: 
1010             - Đường xe cáp
1011             - ski lift
1012           cemetery: Nghĩa địa
1013           centre: Trung tâm thể thao
1014           commercial: Khu vực thương mại
1015           common: 
1016             - Đất công
1017             - bãi cỏ
1018           construction: Đường đang xây
1019           cycleway: Đường xe đạp
1020           destination: Chỉ giao thông địa phương
1021           farm: Ruộng
1022           footway: Đường đi bộ
1023           forest: Rừng trồng cây
1024           golf: Sân golf
1025           heathland: Vùng cây bụi
1026           industrial: Khu vực công nghiệp
1027           lake: 
1028             - Hồ
1029             - bể nước
1030           military: Khu vực quân sự
1031           motorway: Đường cao tốc
1032           park: Công viên
1033           permissive: Đường cho phép
1034           pitch: Sân thể thao
1035           primary: Đường chính
1036           private: Đường riêng
1037           rail: Đường sắt
1038           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1039           resident: Khu vực nhà ở
1040           retail: Khu vực buôn bán
1041           runway: 
1042             - Đường băng
1043             - đường lăn
1044           school: 
1045             - Trường học
1046             - đại học
1047           secondary: Đường lớn
1048           station: Nhà ga
1049           subway: Đường ngầm
1050           summit: 
1051             - Đỉnh núi
1052             - đồi
1053           tourist: Nơi du lịch
1054           track: Đường mòn
1055           tram: 
1056             - Đường sắt nhẹ
1057             - xe điện
1058           trunk: Xa lộ
1059           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1060           unclassified: Đường không phân loại
1061           unsurfaced: Đường không lát
1062           wood: Rừng
1063         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
1064     search: 
1065       search: Tìm kiếm
1066       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
1067       submit_text: Đi
1068       where_am_i: Tôi ở đâu?
1069       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1070     sidebar: 
1071       close: Đóng
1072       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1073   trace: 
1074     create: 
1075       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1076       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1077     delete: 
1078       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1079     edit: 
1080       description: "Miêu tả:"
1081       download: tải xuống
1082       edit: sửa đổi
1083       filename: "Tên tập tin:"
1084       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1085       map: bản đồ
1086       owner: "Tác giả:"
1087       points: "Số nốt:"
1088       save_button: Lưu các Thay đổi
1089       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1090       tags: "Thẻ:"
1091       tags_help: dấu phẩy phân cách
1092       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1093       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1094       visibility: "Mức độ truy cập:"
1095       visibility_help: có nghĩa là gì?
1096       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1097     list: 
1098       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1099       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
1100       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
1101       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1102     make_public: 
1103       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1104     no_such_user: 
1105       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1106       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1107       title: Người dùng không tồn tại
1108     offline: 
1109       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1110       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1111     offline_warning: 
1112       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1113     trace: 
1114       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
1115       by: bởi
1116       count_points: "{{count}} nốt"
1117       edit: sửa đổi
1118       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1119       in: trong
1120       map: bản đồ
1121       more: thêm
1122       pending: CHƯA XỬ
1123       private: RIÊNG
1124       public: CÔNG KHAI
1125       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1126       view_map: Xem Bản đồ
1127     trace_form: 
1128       description: Miêu tả
1129       help: Trợ giúp
1130       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1131       tags: Thẻ
1132       tags_help: dấu phẩy phân cách
1133       upload_button: Tải lên
1134       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
1135       visibility: "Mức độ truy cập:"
1136       visibility_help: có nghĩa là gì?
1137       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1138     trace_header: 
1139       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1140       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
1141       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1142       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1143     trace_optionals: 
1144       tags: Thẻ
1145     trace_paging_nav: 
1146       next: Sau »
1147       previous: « Trước
1148       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
1149     view: 
1150       delete_track: Xóa tuyến đường này
1151       description: "Miêu tả:"
1152       download: tải xuống
1153       edit: sửa đổi
1154       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1155       filename: "Tên tập tin:"
1156       heading: Xem tuyến đường {{name}}
1157       map: bản đồ
1158       none: Không có
1159       owner: "Tác giả:"
1160       pending: CHƯA XỬ
1161       points: "Số nốt:"
1162       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1163       tags: "Thẻ:"
1164       title: Xem tuyến đường {{name}}
1165       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1166       uploaded: "Lúc tải lên:"
1167       visibility: "Mức độ truy cập:"
1168     visibility: 
1169       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1170       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1171       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1172       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1173   user: 
1174     account: 
1175       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1176       delete image: Xóa hình hiện dùng
1177       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1178       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1179       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1180       home location: "Vị trí Nhà:"
1181       image: "Hình:"
1182       keep image: Giữ hình hiện dùng
1183       latitude: "Vĩ độ:"
1184       longitude: "Kinh độ:"
1185       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1186       my settings: Tùy chọn
1187       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1188       new image: Thêm hình
1189       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1190       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1191       profile description: "Tự giới thiệu:"
1192       public editing: 
1193         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1194         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1195         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1196         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1197         enabled link text: có nghĩa là gì?
1198         heading: "Sửa đổi công khai:"
1199       public editing note: 
1200         heading: Sửa đổi công khai
1201         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1202       replace image: Thay hình hiện dùng
1203       return to profile: Trở về trang cá nhân
1204       save changes button: Lưu các Thay đổi
1205       title: Chỉnh sửa tài khoản
1206       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1207     confirm: 
1208       button: Xác nhận
1209       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
1210       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1211       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1212       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1213     confirm_email: 
1214       button: Xác nhận
1215       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1216       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1217       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1218       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1219     filter: 
1220       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1221     go_public: 
1222       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1223     login: 
1224       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
1225       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1226       create_account: mở tài khoản
1227       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1228       heading: Đăng nhập
1229       login_button: Đăng nhập
1230       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1231       password: "Mật khẩu:"
1232       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
1233       title: Đăng nhập
1234     lost_password: 
1235       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1236       heading: Quên mất Mật khẩu?
1237       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1238       new password button: Đặt lại mật khẩu
1239       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1240       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1241       title: Quên mất mật khẩu
1242     make_friend: 
1243       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
1244       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
1245       success: "{{name}} mới là người bạn."
1246     new: 
1247       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1248       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1249       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1250       display name: "Tên hiển thị:"
1251       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1252       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1253       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1254       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1255       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1256       license_agreement: Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (BY-SA)</a>.
1257       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1258       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1259       password: "Mật khẩu:"
1260       signup: Đăng ký
1261       title: Mở tài khoản
1262     no_such_user: 
1263       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1264       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1265       title: Người dùng không tồn tại
1266     popup: 
1267       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1268       your location: Vị trí của bạn
1269     remove_friend: 
1270       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
1271       success: "{{name}} không còn là người bạn."
1272     reset_password: 
1273       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1274       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1275       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1276       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
1277       password: "Mật khẩu:"
1278       reset: Đặt lại Mật khẩu
1279       title: Đặt lại mật khẩu
1280     set_home: 
1281       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1282     view: 
1283       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1284       add as friend: thêm là người bạn
1285       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
1286       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1287       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1288       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1289       confirm: Xác nhận
1290       create_block: cấm người dùng này
1291       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1292       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1293       delete_user: xóa tài khoản này
1294       description: Miêu tả
1295       diary: nhật ký
1296       edits: đóng góp
1297       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1298       hide_user: ẩn tài khoản này
1299       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
1300       km away: cách {{count}} km
1301       m away: cách {{count}} m
1302       mapper since: "Tham gia:"
1303       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1304       my diary: nhật ký của tôi
1305       my edits: đóng góp của tôi
1306       my settings: tùy chọn
1307       my traces: tuyến đường của tôi
1308       nearby users: "Người dùng ở gần:"
1309       new diary entry: mục nhật ký mới
1310       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1311       no nearby users: Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần.
1312       remove as friend: dời người bạn
1313       role: 
1314         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1315         grant: 
1316           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1317           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1318         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1319         revoke: 
1320           administrator: Rút quyền quản lý viên
1321           moderator: Rút quyền điều hành viên
1322       send message: gửi thư
1323       settings_link_text: tùy chọn
1324       traces: tuyến đường
1325       unhide_user: hiện tài khoản này
1326       user location: Vị trí của người dùng
1327       your friends: Người bạn của bạn
1328   user_block: 
1329     blocks_by: 
1330       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1331       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1332       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1333     blocks_on: 
1334       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1335       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1336       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1337     create: 
1338       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1339       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1340       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1341     edit: 
1342       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1343       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1344       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1345       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1346       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1347       show: Xem tác vụ cấm này
1348       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1349       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1350     filter: 
1351       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1352       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1353       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1354     helper: 
1355       time_future: Hết hạn {{time}}.
1356       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1357       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1358     index: 
1359       empty: Chưa ai bị cấm.
1360       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1361       title: Người dùng bị cấm
1362     model: 
1363       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1364       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1365     new: 
1366       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1367       heading: Cấm {{name}}
1368       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1369       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1370       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1371       submit: Cấm người dùng
1372       title: Cấm {{name}}
1373       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1374       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1375     not_found: 
1376       back: Trở về trang đầu
1377       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1378     partial: 
1379       confirm: Bạn có chắc không?
1380       creator_name: Người cấm
1381       display_name: Người bị cấm
1382       edit: Sửa đổi
1383       not_revoked: (không bị hủy)
1384       reason: Lý do cấm
1385       revoke: Bỏ cấm!
1386       revoker_name: Người bỏ cấm
1387       show: Hiện
1388       status: Trạng thái
1389     period: "{{count}} giờ"
1390     revoke: 
1391       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1392       flash: Đã bỏ cấm.
1393       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1394       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1395       revoke: Bỏ cấm!
1396       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1397       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1398     show: 
1399       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1400       confirm: Bạn có chắc không?
1401       edit: Sửa đổi
1402       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1403       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1404       reason: "Lý do cấm:"
1405       revoke: Bỏ cấm!
1406       revoker: "Người bỏ cấm:"
1407       show: Hiện
1408       status: Trạng thái
1409       time_future: Hết hạn {{time}}
1410       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1411       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1412     update: 
1413       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1414       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1415   user_role: 
1416     filter: 
1417       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1418       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1419       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1420       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1421     grant: 
1422       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1423       confirm: Xác nhận
1424       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1425       heading: Xác nhận cấp vai trò
1426       title: Xác nhận cấp vai trò
1427     revoke: 
1428       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1429       confirm: Xác nhận
1430       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1431       heading: Xác nhận rút vai trò
1432       title: Xác nhận rút vai trò