Localisation updates from http://translatewiki.net
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Ninomax
6 vi: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Nội dung
11       diary_entry: 
12         language: Ngôn ngữ
13         latitude: Vĩ độ
14         longitude: Kinh độ
15         title: Tiêu đề
16         user: Người dùng
17       friend: 
18         friend: Người bạn
19         user: Người dùng
20       message: 
21         body: Nội dung
22         recipient: Người nhận
23         sender: Người gửi
24         title: Tiêu đề
25       trace: 
26         description: Miêu tả
27         latitude: Vĩ độ
28         longitude: Kinh độ
29         name: Tên
30         public: Công khai
31         size: Kích cỡ
32         user: Người dùng
33         visible: Thấy được
34       user: 
35         active: Tích cực
36         description: Miêu tả
37         display_name: Tên Hiển thị
38         email: Thư điện tử
39         languages: Ngôn ngữ
40         pass_crypt: Mật khẩu
41     models: 
42       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
43       changeset: Bộ thay đổi
44       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
45       country: Quốc gia
46       diary_comment: Bình luận Nhật ký
47       diary_entry: Mục Nhật ký
48       friend: Người bạn
49       language: Ngôn ngữ
50       message: Thư
51       node: Nốt
52       node_tag: Thẻ Nốt
53       notifier: Trình báo
54       old_node: Nốt Cũ
55       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
56       old_relation: Quan hệ Cũ
57       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
58       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
59       old_way: Lối Cũ
60       old_way_node: Nốt Lối Cũ
61       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
62       relation: Quan hệ
63       relation_member: Thành viên Quan hệ
64       relation_tag: Thẻ Quan hệ
65       session: Phiên
66       trace: Tuyến đường
67       tracepoint: Điểm Tuyến đường
68       tracetag: Thẻ Tuyến đường
69       user: Người dùng
70       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
71       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
72       way: Lối
73       way_node: Nốt Lối
74       way_tag: Thẻ Lối
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
78     setup_user_auth: 
79       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
83       changesetxml: Bộ thay đổi XML
84       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
85       feed: 
86         title: Bộ thay đổi {{id}}
87         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
88       osmchangexml: osmChange XML
89       title: Bộ thay đổi
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
92       bounding_box: "Hộp bao:"
93       box: hộp
94       closed_at: "Lúc Đóng:"
95       created_at: "Lúc Tạo:"
96       has_nodes: 
97         one: "Có {{count}} nốt sau:"
98         other: "Có {{count}} nốt sau:"
99       has_relations: 
100         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
102       has_ways: 
103         one: "Có {{count}} lối sau:"
104         other: "Có {{count}} lối sau:"
105       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
106       show_area_box: Hiện Hộp vùng
107     common_details: 
108       changeset_comment: "Miêu tả:"
109       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
110       edited_by: "Người Sửa đổi:"
111       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
112       version: "Phiên bản:"
113     containing_relation: 
114       entry: Quan hệ {{relation_name}}
115       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
116     map: 
117       deleted: Đã xóa
118       larger: 
119         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
120         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
121         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
122         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
123       loading: Đang tải…
124     navigation: 
125       all: 
126         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
127         next_node_tooltip: Node tiếp theo
128         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
129         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
130         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
131         prev_node_tooltip: Node trước
132         prev_relation_tooltip: Relation trước
133         prev_way_tooltip: Lối trước
134       user: 
135         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
136         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
137         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
138     node: 
139       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
140       download_xml: Tải xuống XML
141       edit: sửa đổi
142       node: Nốt
143       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
144       view_history: xem lịch sử
145     node_details: 
146       coordinates: "Tọa độ:"
147       part_of: "Trực thuộc:"
148     node_history: 
149       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
150       download_xml: Tải xuống XML
151       node_history: Lịch sử Nốt
152       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
153       view_details: xem chi tiết
154     not_found: 
155       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
156       type: 
157         changeset: bộ thay đổi
158         node: nốt
159         relation: quan hệ
160         way: lối
161     paging_nav: 
162       of: trong
163       showing_page: Đang hiện trang
164     relation: 
165       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
166       download_xml: Tải xuống XML
167       relation: Quan hệ
168       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
169       view_history: xem lịch sử
170     relation_details: 
171       members: "Thành viên:"
172       part_of: "Trực thuộc:"
173     relation_history: 
174       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
175       download_xml: Tải xuống XML
176       relation_history: Lịch sử Quan hệ
177       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
178       view_details: xem chi tiết
179     relation_member: 
180       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
181       type: 
182         node: Nốt
183         relation: Quan hệ
184         way: Lối
185     start: 
186       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
187       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
188     start_rjs: 
189       data_frame_title: Dữ liệu
190       data_layer_name: Dữ liệu
191       details: Chi tiết
192       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
193       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
194       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
195       load_data: Tải Dữ liệu
196       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
197       loading: Đang tải…
198       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
199       object_list: 
200         api: Lấy vùng này dùng API
201         back: Liệt kê các đối tượng
202         details: Chi tiết
203         heading: Danh sách đối tượng
204         history: 
205           type: 
206             node: Nốt [[id]]
207             way: Lối [[id]]
208         selected: 
209           type: 
210             node: Nốt [[id]]
211             way: Lối [[id]]
212         type: 
213           node: Nốt
214           way: Lối
215       private_user: người bí mật
216       show_history: Xem Lịch sử
217       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
218       wait: Xin chờ...
219       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
220     tag_details: 
221       tags: "Thẻ:"
222       wiki_link: 
223         key: Trang wiki miêu tả khóa {{key}}
224         tag: Trang wiki miêu tả thẻ {{key}}={{value}}
225       wikipedia_link: Bài {{page}} trên Wikipedia
226     timeout: 
227       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của {{type}} có ID {{id}} quá lâu.
228       type: 
229         changeset: bộ thay đổi
230         node: nốt
231         relation: quan hệ
232         way: lối
233     way: 
234       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
235       download_xml: Tải xuống XML
236       edit: sửa đổi
237       view_history: xem lịch sử
238       way: Lối
239       way_title: "Lối: {{way_name}}"
240     way_details: 
241       also_part_of: 
242         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
243         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
244       nodes: "Nốt:"
245       part_of: "Thuộc về:"
246     way_history: 
247       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
248       download_xml: Tải xuống XML
249       view_details: xem chi tiết
250       way_history: Lịch sử Lối
251       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
252   changeset: 
253     changeset: 
254       anonymous: Vô danh
255       big_area: (lớn)
256       no_comment: (không có)
257       no_edits: (không có thay đổi)
258       show_area_box: hiện hộp vùng
259       still_editing: (đang mở)
260       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
261     changeset_paging_nav: 
262       next: Sau »
263       previous: « Trước
264       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
265     changesets: 
266       area: Vùng
267       comment: Miêu tả
268       id: ID
269       saved_at: Lúc Lưu
270       user: Người dùng
271     list: 
272       description: Những thay đổi gần đây
273       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
274       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
275       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
276       heading: Các bộ thay đổi
277       heading_bbox: Các bộ thay đổi
278       heading_user: Các bộ thay đổi
279       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
280       title: Các bộ thay đổi
281       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
282       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
283       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
284     timeout: 
285       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
286   diary_entry: 
287     diary_comment: 
288       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
289       confirm: Xác nhận
290       hide_link: Ẩn bình luận này
291     diary_entry: 
292       comment_count: 
293         one: 1 bình luận
294         other: "{{count}} bình luận"
295       comment_link: Bình luận về mục này
296       confirm: Xác nhận
297       edit_link: Sửa đổi mục này
298       hide_link: Ẩn mục này
299       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
300       reply_link: Trả lời mục này
301     edit: 
302       body: "Nội dung:"
303       language: "Ngôn ngữ:"
304       latitude: "Vĩ độ:"
305       location: "Vị trí:"
306       longitude: "Kinh độ:"
307       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
308       save_button: Lưu
309       subject: "Tiêu đề:"
310       title: Sửa đổi mục nhật ký
311       use_map_link: sử dụng bản đồ
312     feed: 
313       all: 
314         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
315         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
316       language: 
317         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
318         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
319       user: 
320         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
321         title: Các mục nhật ký của {{user}}
322     list: 
323       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
324       new: Mục Nhật ký Mới
325       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
326       newer_entries: Mục Sau
327       no_entries: Chưa có mục nhật ký
328       older_entries: Mục Trước
329       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
330       title: Các Nhật ký Cá nhân
331       user_title: Nhật ký của {{user}}
332     location: 
333       edit: Sửa
334       location: "Vị trí:"
335       view: Xem
336     new: 
337       title: Mục Nhật ký Mới
338     no_such_entry: 
339       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
340       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
341       title: Mục nhật ký không tồn tại
342     no_such_user: 
343       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
344       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
345       title: Người dùng không tồn tại
346     view: 
347       leave_a_comment: Bình luận
348       login: Đăng nhập
349       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
350       save_button: Lưu
351       title: Nhật ký của {{user}} | {{title}}
352       user_title: Nhật ký của {{user}}
353   editor: 
354     default: Mặc định (hiện là {{name}})
355     potlatch: 
356       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
357       name: Potlatch 1
358     potlatch2: 
359       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
360       name: Potlatch 2
361     remote: 
362       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
363       name: phần điều khiển từ xa
364   export: 
365     start: 
366       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
367       area_to_export: Vùng để Xuất
368       embeddable_html: HTML để Nhúng
369       export_button: Xuất
370       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
371       format: "Định dạng:"
372       format_to_export: Định dạng Xuất
373       image_size: Hình có Kích cỡ
374       latitude: "Vĩ độ:"
375       licence: Giấy phép
376       longitude: "Kinh độ:"
377       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
378       mapnik_image: Hình Mapnik
379       max: tối đa
380       options: Tùy chọn
381       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
382       osmarender_image: Hình Osmarender
383       output: Đầu ra
384       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
385       scale: Tỷ lệ
386       too_large: 
387         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
388         heading: Khu vực Lớn quá
389       zoom: Thu phóng
390     start_rjs: 
391       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
392       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
393       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
394       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
395       export: Xuất
396       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
397       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
398   geocoder: 
399     description: 
400       title: 
401         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
402         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
403         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
404       types: 
405         cities: Thành phố
406         places: Địa điểm
407         towns: Thị xã
408     description_osm_namefinder: 
409       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
410     direction: 
411       east: đông
412       north: bắc
413       north_east: đông bắc
414       north_west: tây bắc
415       south: nam
416       south_east: đông nam
417       south_west: tây nam
418       west: tây
419     distance: 
420       one: khoảng 1 km
421       other: khoảng {{count}} km
422       zero: không tới 1 km
423     results: 
424       more_results: Thêm kết quả
425       no_results: Không tìm thấy kết quả
426     search: 
427       title: 
428         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
429         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
430         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
431         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
432         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
433         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
434         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
435     search_osm_namefinder: 
436       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
437       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
438     search_osm_nominatim: 
439       prefix: 
440         amenity: 
441           airport: Sân bay
442           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
443           atm: Máy Rút tiền Tự động
444           auditorium: Phòng hội họp
445           bank: Ngân hàng
446           bar: Quán Rượu
447           bench: Ghế
448           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
449           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
450           brothel: Nhà chứa
451           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
452           bus_station: Trạm Xe buýt
453           cafe: Quán Cà phê
454           car_rental: Chỗ Mướn Xe
455           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
456           car_wash: Tiệm Rửa Xe
457           casino: Sòng bạc
458           cinema: Rạp phim
459           clinic: Phòng khám
460           club: Câu lạc bộ
461           college: Trường Cao đẳng
462           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
463           courthouse: Tòa
464           crematorium: Lò Hỏa táng
465           dentist: Nha sĩ
466           doctors: Bác sĩ
467           dormitory: Ký túc xá
468           drinking_water: Vòi Nước uống
469           driving_school: Trường Lái xe
470           embassy: Tòa Đại sứ
471           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
472           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
473           ferry_terminal: Trạm Phà
474           fire_hydrant: Vòi nước Máy
475           fire_station: Trạm Cứu hỏa
476           fountain: Vòi nước
477           fuel: Cây xăng
478           grave_yard: Nghĩa địa
479           gym: Nhà Thể dục
480           health_centre: Trung tâm Y tế
481           hospital: Bệnh viện
482           hotel: Khách sạn
483           ice_cream: Tiệm Kem
484           kindergarten: Tiểu học
485           library: Thư viện
486           market: Chợ
487           marketplace: Chợ phiên
488           nursery: Nhà trẻ
489           office: Văn phòng
490           park: Công viên
491           parking: Chỗ Đậu xe
492           pharmacy: Nhà thuốc
493           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
494           police: Cảnh sát
495           post_box: Hòm thư
496           post_office: Bưu điện
497           preschool: Trường Mầm non
498           prison: Nhà tù
499           pub: Quán rượu
500           public_building: Tòa nhà Công cộng
501           public_market: Chợ phiên
502           restaurant: Nhà hàng
503           retirement_home: Nhà về hưu
504           sauna: Nhà Tắm hơi
505           school: Trường học
506           shop: Tiệm
507           shopping: Tiệm
508           supermarket: Siêu thị
509           taxi: Taxi
510           telephone: Điện thoại Công cộng
511           theatre: Nhà hát
512           toilets: Vệ sinh
513           townhall: Thị sảnh
514           university: Trường Đại học
515           vending_machine: Máy Bán hàng
516           waste_basket: Thùng rác
517           wifi: Điểm Truy cập Không dây
518           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
519         boundary: 
520           administrative: Biên giới Hành chính
521         building: 
522           bunker: Boong ke
523           church: Nhà thờ
524           city_hall: Trụ sở Thành phố
525           commercial: Tòa nhà Thương mại
526           dormitory: Ký túc xá
527           entrance: Cửa vào
528           garage: Ga ra
529           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
530           hotel: Khách sạn
531           house: Nhà ở
532           industrial: Tòa nhà Công nghiệp
533           office: Tòa nhà Văn phòng
534           public: Tòa nhà Công cộng
535           residential: Nhà ở
536           school: Nhà trường
537           shop: Tiệm
538           stadium: Sân vận động
539           store: Tiệm
540           tower: Tháp
541           train_station: Nhà ga
542           university: Tòa nhà Đại học
543         highway: 
544           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
545           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
546           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
547           byway: Đường mòn Đa mốt
548           construction: Đường Đang Xây
549           cycleway: Đường Xe đạp
550           distance_marker: Cây số
551           footway: Đường bộ
552           ford: Khúc Sông Cạn
553           gate: Cổng
554           living_street: Đường Hàng xóm
555           minor: Đường Nhỏ
556           motorway: Đường Cao tốc
557           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
558           motorway_link: Đường Cao tốc
559           path: Lối
560           pedestrian: Đường bộ Lớn
561           platform: Sân ga
562           primary: Đường Chính
563           primary_link: Đường Chính
564           raceway: Đường đua
565           residential: Đường Nhà ở
566           road: Đường
567           secondary: Đường Lớn
568           secondary_link: Đường Lớn
569           service: Đường phụ
570           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
571           steps: Cầu thang
572           stile: Cửa xoay
573           tertiary: Đường Lớn
574           track: Đường mòn
575           trail: Đường mòn
576           trunk: Xa lộ
577           trunk_link: Xa lộ
578           unclassified: Đường Không Phân loại
579           unsurfaced: Đường Không Lát
580         historic: 
581           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
582           battlefield: Chiến trường
583           boundary_stone: Mốc Biên giới
584           building: Tòa nhà
585           castle: Lâu đài
586           church: Nhà thờ
587           house: Nhà ở
588           icon: Thánh tượng
589           manor: Trang viên
590           memorial: Đài Tưởng niệm
591           mine: Mỏ
592           monument: Đài Kỷ niệm
593           museum: Bảo tàng
594           ruins: Tàn tích
595           tower: Tháp
596           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
597           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
598           wreck: Xác Tàu Đắm
599         landuse: 
600           allotments: Khu Vườn Gia đình
601           basin: Lưu vực
602           cemetery: Nghĩa địa
603           commercial: Khu vực Thương mại
604           conservation: Bảo tồn
605           construction: Công trường Xây dựng
606           farm: Trại
607           farmland: Trại
608           farmyard: Sân Trại
609           forest: Rừng Trồng Cây
610           grass: Cỏ
611           industrial: Khu vực Công nghiệp
612           landfill: Nơi Đổ Rác
613           meadow: Đồng cỏ
614           military: Khu vực Quân sự
615           mine: Mỏ
616           mountain: Núi
617           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
618           park: Công viên
619           piste: Đường Trượt tuyết
620           plaza: Quảng trường
621           quarry: Mỏ Đá
622           railway: Đường sắt
623           recreation_ground: Sân chơi
624           reservoir: Bể nước
625           residential: Khu vực Nhà ở
626           retail: Khu vực Buôn bán
627           vineyard: Vườn Nho
628           wetland: Đầm lầy
629           wood: Rừng
630         leisure: 
631           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
632           common: Đất Công
633           fishing: Hồ Đánh cá
634           garden: Vườn
635           golf_course: Sân Golf
636           ice_rink: Sân băng
637           marina: Bến tàu
638           miniature_golf: Golf Nhỏ
639           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
640           park: Công viên
641           pitch: Bãi Thể thao
642           playground: Sân chơi
643           recreation_ground: Sân Giải trí
644           slipway: Bến tàu
645           sports_centre: Trung tâm Thể thao
646           stadium: Sân vận động
647           swimming_pool: Hồ Bơi
648           track: Đường Chạy
649           water_park: Công viên Nước
650         natural: 
651           bay: Vịnh
652           beach: Bãi biển
653           cape: Mũi đất
654           cave_entrance: Cửa vào Hang
655           channel: Eo biển
656           cliff: Vách đá
657           coastline: Bờ biển
658           crater: Miệng Núi
659           fell: Đồi đá
660           fjord: Vịnh hẹp
661           geyser: Mạch nước Phun
662           glacier: Sông băng
663           heath: Bãi Hoang
664           hill: Đồi
665           island: Đảo
666           land: Đất
667           marsh: Đầm lầy
668           moor: Truông
669           mud: Bùn
670           peak: Đỉnh
671           point: Mũi đất
672           reef: Rạn san hô
673           ridge: Luống đất
674           river: Sông
675           rock: Đá
676           scree: Bãi Đá
677           spring: Suối
678           strait: Eo biển
679           tree: Cây
680           valley: Thung lũng
681           volcano: Núi lửa
682           water: Nước
683           wetland: Đầm lầy
684           wetlands: Đầm lầy
685           wood: Rừng
686         place: 
687           airport: Sân bay
688           city: Thành phố
689           country: Quốc gia
690           county: Quận hạt
691           farm: Trại
692           hamlet: Xóm
693           house: Nhà ở
694           houses: Dãy Nhà
695           island: Đảo
696           islet: Đảo Nhỏ
697           locality: Địa phương
698           moor: Truông
699           municipality: Đô thị
700           postcode: Mã Bưu điện
701           region: Miền
702           sea: Biển
703           state: Tỉnh bang
704           subdivision: Hàng xóm
705           suburb: Ngoại ô
706           town: Thị xã/trấn
707           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
708           village: Làng
709         railway: 
710           construction: Đường sắt Đang Xây
711           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
712           funicular: Đường sắt Leo núi
713           historic_station: Nhà ga Lịch sử
714           junction: Ga Đầu mối
715           light_rail: Đường sắt nhẹ
716           monorail: Đường Một Ray
717           spur: Đường sắt Phụ
718           station: Nhà ga
719           subway: Trạm Xe điện Ngầm
720           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
721           tram: Đường Xe điện
722           yard: Sân ga
723         shop: 
724           bakery: Tiệm Bánh
725           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
726           beverages: Tiệm Đồ uống
727           bicycle: Tiệm Xe đạp
728           books: Tiệm Sách
729           butcher: Tiệm Thịt
730           car: Tiệm Xe hơi
731           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
732           car_repair: Tiệm Sửa Xe
733           carpet: Tiệm Thảm
734           chemist: Nhà thuốc
735           clothes: Tiệm Quần áo
736           computer: Tiệm Máy tính
737           confectionery: Tiệm Kẹo
738           convenience: Tiệm Tập hóa
739           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
740           doityourself: Tiệm Ngũ kim
741           drugstore: Nhà thuốc
742           dry_cleaning: Hấp tẩy
743           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
744           fashion: Tiệm Thời trang
745           fish: Tiệm Cá
746           florist: Tiệm Hoa
747           food: Tiệm Thực phẩm
748           funeral_directors: Nhà tang lễ
749           general: Tiệm Đồ
750           grocery: Tiệm Tạp phẩm
751           hairdresser: Tiệm Làm tóc
752           hardware: Tiệm Ngũ kim
753           insurance: Bảo hiểm
754           jewelry: Tiệm Kim hoàn
755           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
756           mall: Trung tâm Mua sắm
757           market: Chợ
758           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
759           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
760           music: Tiệm Nhạc
761           newsagent: Tiệm Báo
762           optician: Tiệm Kính mắt
763           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
764           photo: Tiệm Rửa Hình
765           salon: Tiệm Làm tóc
766           shoes: Tiệm Giày
767           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
768           sports: Tiệm Thể thao
769           supermarket: Siêu thị
770           toys: Tiệm Đồ chơi
771           travel_agency: Văn phòng Du lịch
772           video: Tiệm Phim
773         tourism: 
774           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
775           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
776           attraction: Nơi Du lịch
777           bed_and_breakfast: Nhà trọ
778           cabin: Túp lều
779           camp_site: Nơi Cắm trại
780           chalet: Nhà ván
781           guest_house: Nhà khách
782           hostel: Nhà trọ
783           hotel: Khách sạn
784           information: Thông tin
785           lean_to: Nhà chái
786           motel: Khách sạn Dọc đường
787           museum: Bảo tàng
788           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
789           theme_park: Công viên Giải trí
790           valley: Thung lũng
791           viewpoint: Thắng cảnh
792           zoo: Vườn thú
793         waterway: 
794           canal: Kênh
795           dam: Đập
796           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
797           ditch: Mương
798           dock: Vũng tàu
799           drain: Cống
800           lock: Âu tàu
801           rapids: Thác ghềnh
802           river: Sông
803           riverbank: Bờ sông
804           stream: Dòng suối
805           wadi: Dòng sông Vào mùa
806           waterfall: Thác
807           weir: Đập Cột nước Thấp
808   javascripts: 
809     map: 
810       base: 
811         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
812         mapnik: Mapnik
813         noname: Không tên
814         osmarender: Osmarender
815       overlays: 
816         maplint: Maplint
817     site: 
818       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
819       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
820       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
821       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
822       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
823       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
824   layouts: 
825     community_blogs: Blog của Cộng đồng
826     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
827     copyright: Bản quyền &amp; Giấy phép
828     documentation: Tài liệu
829     documentation_title: Tài liệu về dự án
830     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
831     donate_link_text: quyên góp
832     edit: Sửa đổi
833     edit_with: Sửa đổi dùng {{editor}}
834     export: Xuất
835     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
836     foundation: Quỹ OpenStreetMap
837     foundation_title: Quỹ Hỗ trợ OpenStreetMap
838     gps_traces: Tuyến đường GPS
839     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
840     help: Trợ giúp
841     help_centre: Trung tâm Trợ giúp
842     help_title: Trang trợ giúp của dự án
843     history: Lịch sử
844     home: nhà
845     home_tooltip: Về vị trí nhà
846     inbox: hộp thư ({{count}})
847     inbox_tooltip: 
848       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
849       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
850       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
851     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
852     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
853     intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại {{partners}}.
854     intro_3_partners: wiki
855     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
856     license: 
857       alt: CC BY-SA 2.0
858       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
859     log_in: đăng nhập
860     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
861     logo: 
862       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
863     logout: đăng xuất
864     logout_tooltip: Đăng xuất
865     make_a_donation: 
866       text: Quyên góp
867       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
868     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
869     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
870     sign_up: đăng ký
871     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
872     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
873     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
874     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
875     view: Xem
876     view_tooltip: Xem bản đồ
877     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
878     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
879     wiki: Wiki
880     wiki_title: Trang wiki của dự án
881     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
882   license_page: 
883     foreign: 
884       english_link: nguyên bản tiếng Anh
885       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang {{english_original_link}}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
886       title: Thông tin về bản dịch này
887     legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC-BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Google Maps hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC-BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
888     native: 
889       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
890       native_link: bản dịch tiếng Việt
891       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về {{native_link}} của trang này hoặc {{mapping_link}} thay vì đọc mãi.
892       title: Giới thiệu về trang này
893   message: 
894     delete: 
895       deleted: Đã xóa thư
896     inbox: 
897       date: Ngày
898       from: Từ
899       my_inbox: Hộp thư đến
900       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
901       outbox: đã gửi
902       people_mapping_nearby: những người ở gần
903       subject: Tiêu đề
904       title: Hộp thư
905       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
906     mark: 
907       as_read: Thư đã đọc
908       as_unread: Thư chưa đọc
909     message_summary: 
910       delete_button: Xóa
911       read_button: Đánh dấu là đã đọc
912       reply_button: Trả lời
913       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
914     new: 
915       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
916       body: Nội dung
917       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
918       message_sent: Thư đã gửi
919       send_button: Gửi
920       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
921       subject: Tiêu đề
922       title: Gửi thư
923     no_such_message: 
924       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
925       heading: Thư không tồn tại
926       title: Thư không tồn tại
927     no_such_user: 
928       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên đó.
929       heading: Người dùng không tồn tại
930       title: Người dùng không tồn tại
931     outbox: 
932       date: Ngày
933       inbox: thư đến
934       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
935       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
936       outbox: thư đã gửi
937       people_mapping_nearby: những người ở gần
938       subject: Tiêu đề
939       title: Hộp thư đã gửi
940       to: Tới
941       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
942     read: 
943       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
944       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
945       date: Ngày
946       from: Từ
947       reading_your_messages: Đọc thư
948       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
949       reply_button: Trả lời
950       subject: Tiêu đề
951       title: Đọc thư
952       to: Tới
953       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
954       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
955     reply: 
956       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
957     sent_message_summary: 
958       delete_button: Xóa
959   notifier: 
960     diary_comment_notification: 
961       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
962       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
963       hi: Chào {{to_user}},
964       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
965     email_confirm: 
966       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
967     email_confirm_html: 
968       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
969       greeting: Chào bạn,
970       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
971     email_confirm_plain: 
972       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
973       greeting: Chào bạn,
974       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
975       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
976     friend_notification: 
977       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại {{befriendurl}}.
978       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
979       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}}.
980       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
981     gpx_notification: 
982       and_no_tags: và không có thẻ
983       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
984       failure: 
985         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
986         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
987         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
988         more_info_2: "vấn đề này tại:"
989         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
990       greeting: Chào bạn,
991       success: 
992         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
993         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
994       with_description: với miêu tả
995       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
996     lost_password: 
997       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
998     lost_password_html: 
999       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1000       greeting: Chào bạn,
1001       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1002     lost_password_plain: 
1003       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1004       greeting: Chào bạn,
1005       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1006       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
1007     message_notification: 
1008       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
1009       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
1010       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
1011       hi: Chào {{to_user}},
1012     signup_confirm: 
1013       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
1014     signup_confirm_html: 
1015       ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
1016       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1017       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
1018       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
1019       greeting: Chào bạn!
1020       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1021       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
1022       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
1023       more_videos_here: thêm video tại đây
1024       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
1025       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
1026       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
1027     signup_confirm_plain: 
1028       ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
1029       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
1030       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
1031       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1032       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
1033       current_user_2: "tại:"
1034       greeting: Chào bạn!
1035       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1036       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
1037       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
1038       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
1039       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
1040       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
1041       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
1042       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
1043       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
1044       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
1045   oauth: 
1046     oauthorize: 
1047       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1048       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1049       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1050       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1051       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1052       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1053       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1054       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1055     revoke: 
1056       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
1057   oauth_clients: 
1058     create: 
1059       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1060     destroy: 
1061       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1062     edit: 
1063       submit: Sửa đổi
1064       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1065     form: 
1066       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1067       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1068       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1069       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1070       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1071       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1072       callback_url: URL Gọi lại
1073       name: Tên
1074       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1075       required: Bắt buộc
1076       support_url: URL Trợ giúp
1077       url: URL Trang chủ Chương trình
1078     index: 
1079       application: Tên Chương trình
1080       issued_at: Lúc Cho phép
1081       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1082       my_apps: Trình khách của Tôi
1083       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1084       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1085       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1086       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1087       revoke: Thu hồi!
1088       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1089     new: 
1090       submit: Đăng ký
1091       title: Đăng ký chương trình mới
1092     not_found: 
1093       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
1094     show: 
1095       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1096       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1097       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1098       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1099       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1100       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1101       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1102       authorize_url: "Cho phép URL:"
1103       edit: Sửa đổi Chi tiết
1104       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1105       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1106       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1107       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1108       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
1109       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1110     update: 
1111       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1112   site: 
1113     edit: 
1114       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1115       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1116       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1117       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1118       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
1119       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1120       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1121       user_page_link: trang cá nhân
1122     index: 
1123       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1124       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1125       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
1126       license: 
1127         license_name: Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0
1128         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
1129         project_name: Dự án OpenStreetMap
1130       permalink: Liên kết Thường trực
1131       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1132       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1133     key: 
1134       map_key: Chú giải
1135       map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
1136       table: 
1137         entry: 
1138           admin: Biên giới hành chính
1139           allotments: Khu vườn gia đình
1140           apron: 
1141             - Sân đậu máy bay
1142             - nhà ga hành khách
1143           bridge: Đường rắn = cầu
1144           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1145           brownfield: Sân để trống
1146           building: Kiến trúc quan trọng
1147           byway: Đường mòn đa mốt
1148           cable: 
1149             - Đường xe cáp
1150             - ski lift
1151           cemetery: Nghĩa địa
1152           centre: Trung tâm thể thao
1153           commercial: Khu vực thương mại
1154           common: 
1155             - Đất công
1156             - bãi cỏ
1157           construction: Đường đang xây
1158           cycleway: Đường xe đạp
1159           destination: Chỉ giao thông địa phương
1160           farm: Ruộng
1161           footway: Đường đi bộ
1162           forest: Rừng trồng cây
1163           golf: Sân golf
1164           heathland: Vùng cây bụi
1165           industrial: Khu vực công nghiệp
1166           lake: 
1167             - Hồ
1168             - bể nước
1169           military: Khu vực quân sự
1170           motorway: Đường cao tốc
1171           park: Công viên
1172           permissive: Đường cho phép
1173           pitch: Sân thể thao
1174           primary: Đường chính
1175           private: Đường riêng
1176           rail: Đường sắt
1177           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1178           resident: Khu vực nhà ở
1179           retail: Khu vực buôn bán
1180           runway: 
1181             - Đường băng
1182             - đường lăn
1183           school: 
1184             - Trường học
1185             - đại học
1186           secondary: Đường lớn
1187           station: Nhà ga
1188           subway: Đường ngầm
1189           summit: 
1190             - Đỉnh núi
1191             - đồi
1192           tourist: Nơi du lịch
1193           track: Đường mòn
1194           tram: 
1195             - Đường sắt nhẹ
1196             - xe điện
1197           trunk: Xa lộ
1198           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1199           unclassified: Đường không phân loại
1200           unsurfaced: Đường không lát
1201           wood: Rừng
1202     search: 
1203       search: Tìm kiếm
1204       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
1205       submit_text: Đi
1206       where_am_i: Tôi ở đâu?
1207       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1208     sidebar: 
1209       close: Đóng
1210       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1211   time: 
1212     formats: 
1213       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1214   trace: 
1215     create: 
1216       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1217       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1218     delete: 
1219       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1220     edit: 
1221       description: "Miêu tả:"
1222       download: tải về
1223       edit: sửa đổi
1224       filename: "Tên tập tin:"
1225       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1226       map: bản đồ
1227       owner: "Tác giả:"
1228       points: "Số nốt:"
1229       save_button: Lưu các Thay đổi
1230       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1231       tags: "Thẻ:"
1232       tags_help: dấu phẩy phân cách
1233       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1234       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1235       visibility: "Mức độ truy cập:"
1236       visibility_help: có nghĩa là gì?
1237       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1238     list: 
1239       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1240       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
1241       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
1242       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1243     make_public: 
1244       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1245     no_such_user: 
1246       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1247       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1248       title: Người dùng không tồn tại
1249     offline: 
1250       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1251       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1252     offline_warning: 
1253       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1254     trace: 
1255       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
1256       by: bởi
1257       count_points: "{{count}} nốt"
1258       edit: sửa đổi
1259       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1260       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1261       in: trong
1262       map: bản đồ
1263       more: thêm
1264       pending: CHƯA XỬ
1265       private: RIÊNG
1266       public: CÔNG KHAI
1267       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1268       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1269       view_map: Xem Bản đồ
1270     trace_form: 
1271       description: Miêu tả
1272       help: Trợ giúp
1273       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1274       tags: Thẻ
1275       tags_help: dấu phẩy phân cách
1276       upload_button: Tải lên
1277       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
1278       visibility: "Mức độ truy cập:"
1279       visibility_help: có nghĩa là gì?
1280       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1281     trace_header: 
1282       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1283       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1284       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1285       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1286       your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn
1287     trace_optionals: 
1288       tags: Thẻ
1289     trace_paging_nav: 
1290       next: Sau »
1291       previous: « Trước
1292       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
1293     view: 
1294       delete_track: Xóa tuyến đường này
1295       description: "Miêu tả:"
1296       download: tải về
1297       edit: sửa đổi
1298       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1299       filename: "Tên tập tin:"
1300       heading: Xem tuyến đường {{name}}
1301       map: bản đồ
1302       none: Không có
1303       owner: "Tác giả:"
1304       pending: CHƯA XỬ
1305       points: "Số nốt:"
1306       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1307       tags: "Thẻ:"
1308       title: Xem tuyến đường {{name}}
1309       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1310       uploaded: "Lúc tải lên:"
1311       visibility: "Mức độ truy cập:"
1312     visibility: 
1313       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1314       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1315       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1316       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1317   user: 
1318     account: 
1319       contributor terms: 
1320         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1321         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1322         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1323         link text: có nghĩa là gì?
1324         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1325         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1326       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1327       delete image: Xóa hình hiện dùng
1328       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1329       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1330       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1331       home location: "Vị trí Nhà:"
1332       image: "Hình:"
1333       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1334       keep image: Giữ hình hiện dùng
1335       latitude: "Vĩ độ:"
1336       longitude: "Kinh độ:"
1337       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1338       my settings: Tùy chọn
1339       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1340       new image: Thêm hình
1341       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1342       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1343       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1344       profile description: "Tự giới thiệu:"
1345       public editing: 
1346         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1347         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1348         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1349         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1350         enabled link text: có nghĩa là gì?
1351         heading: "Sửa đổi công khai:"
1352       public editing note: 
1353         heading: Sửa đổi công khai
1354         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1355       replace image: Thay hình hiện dùng
1356       return to profile: Trở về trang cá nhân
1357       save changes button: Lưu các Thay đổi
1358       title: Chỉnh sửa tài khoản
1359       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1360     confirm: 
1361       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1362       before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
1363       button: Xác nhận
1364       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1365       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1366       reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="{{reconfirm}}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
1367       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1368       unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
1369     confirm_email: 
1370       button: Xác nhận
1371       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1372       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1373       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1374       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1375     confirm_resend: 
1376       failure: Không tìm thấy người dùng {{name}}.
1377       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến {{email}}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1378     filter: 
1379       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1380     go_public: 
1381       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1382     list: 
1383       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1384       empty: Không tìm thấy người dùng.
1385       heading: Người dùng
1386       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1387       showing: 
1388         one: Trang {{page}} ({{first_item}} trên tổng {{items}})
1389         other: Trang {{page}} ({{first_item}}–{{last_item}} trên tổng {{items}})
1390       summary: "{{name}} do {{ip_address}} mở ngày {{date}}"
1391       summary_no_ip: "{{name}} mở ngày {{date}}"
1392       title: Người dùng
1393     login: 
1394       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="{{reconfirm}}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1395       account suspended: Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.<br />Vui lòng liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.
1396       already have: Đã có một tài khoản OpenStreetMap? Xin vui lòng đăng nhập.
1397       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1398       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1399       create_account: mở tài khoản
1400       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1401       heading: Đăng nhập
1402       login_button: Đăng nhập
1403       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1404       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1405       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">Tìm hiểu thêm về thay đổi giấy phép sắp tới của OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">bản dịch</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming?uselang=vi">thảo luận</a>)
1406       password: "Mật khẩu:"
1407       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
1408       register now: Đăng ký ngay
1409       remember: "Nhớ tôi:"
1410       title: Đăng nhập
1411       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1412       webmaster: chủ trang
1413     logout: 
1414       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1415       logout_button: Đăng xuất
1416       title: Đăng xuất
1417     lost_password: 
1418       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1419       heading: Quên mất Mật khẩu?
1420       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1421       new password button: Đặt lại mật khẩu
1422       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1423       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1424       title: Quên mất mật khẩu
1425     make_friend: 
1426       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
1427       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
1428       success: "{{name}} mới là người bạn."
1429     new: 
1430       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1431       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1432       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1433       continue: Tiếp tục
1434       display name: "Tên hiển thị:"
1435       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1436       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1437       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1438       flash create success message: Cám ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến {{email}}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1439       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1440       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1441       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1442       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1443       password: "Mật khẩu:"
1444       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1445       title: Mở tài khoản
1446     no_such_user: 
1447       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1448       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1449       title: Người dùng không tồn tại
1450     popup: 
1451       friend: Người bạn
1452       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1453       your location: Vị trí của bạn
1454     remove_friend: 
1455       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
1456       success: "{{name}} không còn là người bạn."
1457     reset_password: 
1458       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1459       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1460       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1461       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
1462       password: "Mật khẩu:"
1463       reset: Đặt lại Mật khẩu
1464       title: Đặt lại mật khẩu
1465     set_home: 
1466       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1467     suspended: 
1468       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1469       heading: Tài khoản bị Cấm
1470       title: Tài khoản bị Cấm
1471       webmaster: chủ trang
1472     terms: 
1473       agree: Chấp nhận
1474       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1475       consider_pd_why: có nghĩa là gì?
1476       decline: Từ chối
1477       heading: Điều kiện đóng góp
1478       legale_names: 
1479         france: Pháp
1480         italy: Ý
1481         rest_of_world: Các nước khác
1482       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1483       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1484       title: Điều kiện đóng góp
1485     view: 
1486       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1487       add as friend: thêm là người bạn
1488       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
1489       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1490       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1491       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1492       confirm: Xác nhận
1493       confirm_user: xác nhận người dùng này
1494       create_block: cấm người dùng này
1495       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1496       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1497       delete_user: xóa tài khoản này
1498       description: Miêu tả
1499       diary: nhật ký
1500       edits: đóng góp
1501       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1502       hide_user: ẩn tài khoản này
1503       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
1504       km away: cách {{count}} km
1505       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây {{ago}}:"
1506       m away: cách {{count}} m
1507       mapper since: "Tham gia:"
1508       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1509       my diary: nhật ký của tôi
1510       my edits: đóng góp của tôi
1511       my settings: tùy chọn
1512       my traces: tuyến đường của tôi
1513       nearby users: Người dùng khác ở gần
1514       new diary entry: mục nhật ký mới
1515       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1516       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1517       oauth settings: thiết lập OAuth
1518       remove as friend: dời người bạn
1519       role: 
1520         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1521         grant: 
1522           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1523           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1524         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1525         revoke: 
1526           administrator: Rút quyền quản lý viên
1527           moderator: Rút quyền điều hành viên
1528       send message: gửi thư
1529       settings_link_text: tùy chọn
1530       spam score: "Điểm số Spam:"
1531       status: "Trạng thái:"
1532       traces: tuyến đường
1533       unhide_user: hiện tài khoản này
1534       user location: Vị trí của người dùng
1535       your friends: Người bạn của bạn
1536   user_block: 
1537     blocks_by: 
1538       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1539       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1540       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1541     blocks_on: 
1542       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1543       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1544       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1545     create: 
1546       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1547       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1548       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1549     edit: 
1550       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1551       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1552       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1553       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1554       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1555       show: Xem tác vụ cấm này
1556       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1557       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1558     filter: 
1559       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1560       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1561       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1562     helper: 
1563       time_future: Hết hạn {{time}}.
1564       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1565       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1566     index: 
1567       empty: Chưa ai bị cấm.
1568       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1569       title: Người dùng bị cấm
1570     model: 
1571       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1572       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1573     new: 
1574       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1575       heading: Cấm {{name}}
1576       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1577       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1578       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1579       submit: Cấm người dùng
1580       title: Cấm {{name}}
1581       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1582       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1583     not_found: 
1584       back: Trở về trang đầu
1585       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1586     partial: 
1587       confirm: Bạn có chắc không?
1588       creator_name: Người cấm
1589       display_name: Người bị cấm
1590       edit: Sửa đổi
1591       not_revoked: (không bị hủy)
1592       reason: Lý do cấm
1593       revoke: Bỏ cấm!
1594       revoker_name: Người bỏ cấm
1595       show: Hiện
1596       status: Trạng thái
1597     period: "{{count}} giờ"
1598     revoke: 
1599       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1600       flash: Đã bỏ cấm.
1601       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1602       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1603       revoke: Bỏ cấm!
1604       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1605       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1606     show: 
1607       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1608       confirm: Bạn có chắc không?
1609       edit: Sửa đổi
1610       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1611       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1612       reason: "Lý do cấm:"
1613       revoke: Bỏ cấm!
1614       revoker: "Người bỏ cấm:"
1615       show: Hiện
1616       status: Trạng thái
1617       time_future: Hết hạn {{time}}
1618       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1619       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1620     update: 
1621       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1622       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1623   user_role: 
1624     filter: 
1625       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1626       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1627       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1628       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1629     grant: 
1630       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1631       confirm: Xác nhận
1632       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1633       heading: Xác nhận cấp vai trò
1634       title: Xác nhận cấp vai trò
1635     revoke: 
1636       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1637       confirm: Xác nhận
1638       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1639       heading: Xác nhận rút vai trò
1640       title: Xác nhận rút vai trò