Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Ninomax
7 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
8 vi: 
9   activerecord: 
10     attributes: 
11       diary_comment: 
12         body: Nội dung
13       diary_entry: 
14         language: Ngôn ngữ
15         latitude: Vĩ độ
16         longitude: Kinh độ
17         title: Tiêu đề
18         user: Người dùng
19       friend: 
20         friend: Người bạn
21         user: Người dùng
22       message: 
23         body: Nội dung
24         recipient: Người nhận
25         sender: Người gửi
26         title: Tiêu đề
27       trace: 
28         description: Miêu tả
29         latitude: Vĩ độ
30         longitude: Kinh độ
31         name: Tên
32         public: Công khai
33         size: Kích cỡ
34         user: Người dùng
35         visible: Thấy được
36       user: 
37         active: Tích cực
38         description: Miêu tả
39         display_name: Tên Hiển thị
40         email: Thư điện tử
41         languages: Ngôn ngữ
42         pass_crypt: Mật khẩu
43     models: 
44       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
45       changeset: Bộ thay đổi
46       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
47       country: Quốc gia
48       diary_comment: Bình luận Nhật ký
49       diary_entry: Mục Nhật ký
50       friend: Người bạn
51       language: Ngôn ngữ
52       message: Thư
53       node: Nốt
54       node_tag: Thẻ Nốt
55       notifier: Trình báo
56       old_node: Nốt Cũ
57       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
58       old_relation: Quan hệ Cũ
59       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
60       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
61       old_way: Lối Cũ
62       old_way_node: Nốt Lối Cũ
63       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
64       relation: Quan hệ
65       relation_member: Thành viên Quan hệ
66       relation_tag: Thẻ Quan hệ
67       session: Phiên
68       trace: Tuyến đường
69       tracepoint: Điểm Tuyến đường
70       tracetag: Thẻ Tuyến đường
71       user: Người dùng
72       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
73       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
74       way: Lối
75       way_node: Nốt Lối
76       way_tag: Thẻ Lối
77   application: 
78     require_cookies: 
79       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
80     require_moderator: 
81       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
82     setup_user_auth: 
83       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
84       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
85   browse: 
86     changeset: 
87       changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
88       changesetxml: Bộ thay đổi XML
89       feed: 
90         title: Bộ thay đổi %{id}
91         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
92       osmchangexml: osmChange XML
93       title: Bộ thay đổi
94     changeset_details: 
95       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
96       bounding_box: "Hộp bao:"
97       box: hộp
98       closed_at: "Lúc Đóng:"
99       created_at: "Lúc Tạo:"
100       has_nodes: 
101         one: "Có nốt sau:"
102         other: "Có %{count} nốt sau:"
103       has_relations: 
104         one: "Có quan hệ sau:"
105         other: "Có %{count} quan hệ sau:"
106       has_ways: 
107         one: "Có lối sau:"
108         other: "Có %{count} lối sau:"
109       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
110       show_area_box: Hiện Hộp vùng
111     common_details: 
112       changeset_comment: "Miêu tả:"
113       deleted_at: "Lúc Xóa:"
114       deleted_by: "Người Xóa:"
115       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
116       edited_by: "Người Sửa đổi:"
117       in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
118       version: "Phiên bản:"
119     containing_relation: 
120       entry: Quan hệ %{relation_name}
121       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
122     map: 
123       deleted: Đã xóa
124       edit: 
125         area: Sửa đổi vùng
126         node: Sửa đổi nốt
127         relation: Sửa đổi quan hệ
128         way: Sửa đổi lối
129       larger: 
130         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
131         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
132         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
133         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
134       loading: Đang tải…
135     navigation: 
136       all: 
137         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
138         next_node_tooltip: Node tiếp theo
139         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
140         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
141         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
142         prev_node_tooltip: Node trước
143         prev_relation_tooltip: Relation trước
144         prev_way_tooltip: Lối trước
145       user: 
146         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
147         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
148         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
149     node: 
150       download_xml: Tải về XML
151       edit: Sửa đổi nốt
152       node: Nốt
153       node_title: "Nốt: %{node_name}"
154       view_history: Xem lịch sử
155     node_details: 
156       coordinates: "Tọa độ:"
157       part_of: "Trực thuộc:"
158     node_history: 
159       download_xml: Tải về XML
160       node_history: Lịch sử Nốt
161       node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
162       view_details: Xem chi tiết
163     not_found: 
164       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
165       type: 
166         changeset: bộ thay đổi
167         node: nốt
168         relation: quan hệ
169         way: lối
170     paging_nav: 
171       of: trong
172       showing_page: Đang hiện trang
173     redacted: 
174       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
175       redaction: Dãy ẩn %{id}
176       type: 
177         node: nốt
178         relation: quan hệ
179         way: lối
180     relation: 
181       download_xml: Tải về XML
182       relation: Quan hệ
183       relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
184       view_history: Xem lịch sử
185     relation_details: 
186       members: "Thành viên:"
187       part_of: "Trực thuộc:"
188     relation_history: 
189       download_xml: Tải về XML
190       relation_history: Lịch sử Quan hệ
191       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
192       view_details: Xem chi tiết
193     relation_member: 
194       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
195       type: 
196         node: Nốt
197         relation: Quan hệ
198         way: Lối
199     start_rjs: 
200       data_frame_title: Dữ liệu
201       data_layer_name: Xem Dữ liệu Bản đồ
202       details: Chi tiết
203       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi %{user} lúc %{timestamp}
204       hide_areas: Ẩn các khu vực
205       history_for_feature: Lịch sử %{đối tượng}
206       load_data: Tải Dữ liệu
207       loaded_an_area_with_num_features: Bạn đã tải vùng chứa %{num_features} đối tượng. Một số trình duyệt bị trục trặc khi hiển thị nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, các trình duyệt hoạt động tốt với tối đa 100 đối tượng cùng lúc; nếu hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới.
208       loading: Đang tải…
209       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
210       object_list: 
211         api: Lấy vùng này dùng API
212         back: Liệt kê các đối tượng
213         details: Chi tiết
214         heading: Danh sách đối tượng
215         history: 
216           type: 
217             node: Nốt %{id}
218             way: Lối %{id}
219         selected: 
220           type: 
221             node: Nốt %{id}
222             way: Lối %{id}
223         type: 
224           node: Nốt
225           way: Lối
226       private_user: người bí mật
227       show_areas: Hiện các khu vực
228       show_history: Xem Lịch sử
229       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ %{bbox_size} quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
230       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
231       wait: Xin chờ…
232       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
233     tag_details: 
234       tags: "Thẻ:"
235       wiki_link: 
236         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
237         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
238       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
239     timeout: 
240       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
241       type: 
242         changeset: bộ thay đổi
243         node: nốt
244         relation: quan hệ
245         way: lối
246     way: 
247       download_xml: Tải về XML
248       edit: Sửa đổi lối
249       view_history: Xem lịch sử
250       way: Lối
251       way_title: "Lối: %{way_name}"
252     way_details: 
253       also_part_of: 
254         one: cũng thuộc về lối %{related_ways}
255         other: cũng thuộc về các lối %{related_ways}
256       nodes: "Nốt:"
257       part_of: "Trực thuộc:"
258     way_history: 
259       download_xml: Tải về XML
260       view_details: Xem chi tiết
261       way_history: Lịch sử Lối
262       way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
263   changeset: 
264     changeset: 
265       anonymous: Vô danh
266       big_area: (lớn)
267       no_comment: (không có)
268       no_edits: (không có thay đổi)
269       show_area_box: hiện hộp vùng
270       still_editing: (đang sửa)
271       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
272     changeset_paging_nav: 
273       next: Sau »
274       previous: « Trước
275       showing_page: Đang hiện trang %{page}
276     changesets: 
277       area: Vùng
278       comment: Miêu tả
279       id: ID
280       saved_at: Lúc Lưu
281       user: Người dùng
282     list: 
283       description: Những thay đổi gần đây
284       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
285       description_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
286       description_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
287       description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
288       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
289       empty_anon_html: Chưa sửa đổi lần nào.
290       empty_user_html: Hình như bạn chưa đóng góp sửa đổi nào. Hãy bắt đầu với <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3?uselang=vi">Hướng dẫn Bắt đầu</a>.
291       heading: Các bộ thay đổi
292       heading_bbox: Các bộ thay đổi
293       heading_friend: Các bộ thay đổi
294       heading_nearby: Các bộ thay đổi
295       heading_user: Các bộ thay đổi
296       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
297       title: Các bộ thay đổi
298       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
299       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
300       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
301       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
302       title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
303     timeout: 
304       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
305   diary_entry: 
306     comments: 
307       ago: cách đây %{ago}
308       comment: Bình luận
309       has_commented_on: "%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau"
310       newer_comments: Các Bình luận Sau
311       older_comments: Các Bình luận Trước
312       post: Mục nhật ký
313       when: Lúc đăng
314     diary_comment: 
315       comment_from: Bình luận của %{link_user} lúc %{comment_created_at}
316       confirm: Xác nhận
317       hide_link: Ẩn bình luận này
318     diary_entry: 
319       comment_count: 
320         other: "%{count} bình luận"
321         zero: Chưa có bình luận
322       comment_link: Bình luận về mục này
323       confirm: Xác nhận
324       edit_link: Sửa đổi mục này
325       hide_link: Ẩn mục này
326       posted_by: Được đăng bởi %{link_user} lúc %{created} bằng %{language_link}
327       reply_link: Trả lời mục này
328     edit: 
329       body: "Nội dung:"
330       language: "Ngôn ngữ:"
331       latitude: "Vĩ độ:"
332       location: "Vị trí:"
333       longitude: "Kinh độ:"
334       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
335       save_button: Lưu
336       subject: "Tiêu đề:"
337       title: Sửa đổi mục nhật ký
338       use_map_link: sử dụng bản đồ
339     feed: 
340       all: 
341         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
342         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
343       language: 
344         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
345         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
346       user: 
347         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
348         title: Các mục nhật ký của %{user}
349     list: 
350       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
351       new: Mục Nhật ký Mới
352       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
353       newer_entries: Mục Sau
354       no_entries: Chưa có mục nhật ký
355       older_entries: Mục Trước
356       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
357       title: Các Nhật ký Cá nhân
358       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
359       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
360       user_title: Nhật ký của %{user}
361     location: 
362       edit: Sửa
363       location: "Vị trí:"
364       view: Xem
365     new: 
366       title: Mục Nhật ký Mới
367     no_such_entry: 
368       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
369       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
370       title: Mục nhật ký không tồn tại
371     view: 
372       leave_a_comment: Bình luận
373       login: Đăng nhập
374       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
375       save_button: Lưu
376       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
377       user_title: Nhật ký của %{user}
378   editor: 
379     default: Mặc định (hiện là %{name})
380     potlatch: 
381       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
382       name: Potlatch 1
383     potlatch2: 
384       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
385       name: Potlatch 2
386     remote: 
387       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
388       name: phần điều khiển từ xa
389   export: 
390     start: 
391       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
392       area_to_export: Vùng để Xuất
393       embeddable_html: HTML để Nhúng
394       export_button: Xuất
395       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
396       format: "Định dạng:"
397       format_to_export: Định dạng Xuất
398       image_size: Hình có Kích cỡ
399       latitude: "Vĩ độ:"
400       licence: Giấy phép
401       longitude: "Kinh độ:"
402       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
403       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
404       max: tối đa
405       options: Tùy chọn
406       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
407       output: Đầu ra
408       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
409       scale: Tỷ lệ
410       too_large: 
411         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
412         heading: Khu vực Lớn quá
413       zoom: Thu phóng
414     start_rjs: 
415       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
416       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
417       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
418       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
419       export: Xuất
420       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
421       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
422   geocoder: 
423     description: 
424       title: 
425         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
426         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
427       types: 
428         cities: Thành phố
429         places: Địa điểm
430         towns: Thị xã
431     direction: 
432       east: đông
433       north: bắc
434       north_east: đông bắc
435       north_west: tây bắc
436       south: nam
437       south_east: đông nam
438       south_west: tây nam
439       west: tây
440     distance: 
441       one: khoảng 1 km
442       other: khoảng %{count} km
443       zero: không tới 1 km
444     results: 
445       more_results: Thêm kết quả
446       no_results: Không tìm thấy kết quả
447     search: 
448       title: 
449         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
450         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
451         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
452         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
453         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
454         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
455     search_osm_nominatim: 
456       prefix: 
457         aeroway: 
458           aerodrome: Sân bay
459           apron: Sân Đậu Máy bay
460           gate: Cổng
461           helipad: Sân bay Trực thăng
462           runway: Đường băng
463           taxiway: Đường lăn
464           terminal: Nhà ga Sân bay
465         amenity: 
466           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
467           airport: Phi trường
468           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
469           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
470           atm: Máy Rút tiền Tự động
471           auditorium: Phòng hội họp
472           bank: Ngân hàng
473           bar: Quán rượu
474           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
475           bench: Ghế
476           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
477           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
478           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
479           brothel: Nhà chứa
480           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
481           bus_station: Trạm Xe buýt
482           cafe: Quán Cà phê
483           car_rental: Chỗ Mướn Xe
484           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
485           car_wash: Tiệm Rửa Xe
486           casino: Sòng bạc
487           charging_station: Trạm Sạc Pin
488           cinema: Rạp phim
489           clinic: Phòng khám
490           club: Câu lạc bộ
491           college: Trường Cao đẳng
492           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
493           courthouse: Tòa
494           crematorium: Lò Hỏa táng
495           dentist: Nha sĩ
496           doctors: Bác sĩ
497           dormitory: Ký túc xá
498           drinking_water: Vòi Nước uống
499           driving_school: Trường Lái xe
500           embassy: Tòa Đại sứ
501           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
502           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
503           ferry_terminal: Trạm Phà
504           fire_hydrant: Vòi nước Máy
505           fire_station: Trạm Cứu hỏa
506           food_court: Khu Ẩm thực
507           fountain: Vòi nước
508           fuel: Cây xăng
509           grave_yard: Nghĩa địa
510           gym: Nhà Thể dục
511           hall: Hội trường
512           health_centre: Trung tâm Y tế
513           hospital: Bệnh viện
514           hotel: Khách sạn
515           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
516           ice_cream: Tiệm Kem
517           kindergarten: Tiểu học
518           library: Thư viện
519           market: Chợ
520           marketplace: Chợ phiên
521           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
522           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
523           nursery: Nhà trẻ
524           nursing_home: Viện Dưỡng lão
525           office: Văn phòng
526           park: Công viên
527           parking: Chỗ Đậu xe
528           pharmacy: Nhà thuốc
529           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
530           police: Cảnh sát
531           post_box: Hòm thư
532           post_office: Bưu điện
533           preschool: Trường Mầm non
534           prison: Nhà tù
535           pub: Quán rượu
536           public_building: Tòa nhà Công cộng
537           public_market: Chợ phiên
538           reception_area: Phòng Tiếp khách
539           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
540           restaurant: Nhà hàng
541           retirement_home: Nhà về hưu
542           sauna: Nhà Tắm hơi
543           school: Trường học
544           shelter: Nơi Trú ẩn
545           shop: Tiệm
546           shopping: Tiệm
547           shower: Vòi tắm
548           social_centre: Hội trường
549           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
550           studio: Studio
551           supermarket: Siêu thị
552           swimming_pool: Hồ tắm
553           taxi: Taxi
554           telephone: Điện thoại Công cộng
555           theatre: Nhà hát
556           toilets: Vệ sinh
557           townhall: Thị sảnh
558           university: Trường Đại học
559           vending_machine: Máy Bán hàng
560           veterinary: Phẫu thuật Thú y
561           village_hall: Trụ sở Làng
562           waste_basket: Thùng rác
563           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
564           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
565         boundary: 
566           administrative: Biên giới Hành chính
567           census: Biên giới Điều tra Dân số
568           national_park: Vườn quốc gia
569           protected_area: Khu bảo tồn
570         bridge: 
571           aqueduct: Cống nước
572           suspension: Cầu Treo
573           swing: Cầu Quay
574           viaduct: Cầu Cạn
575           "yes": Cầu
576         building: 
577           "yes": Tòa nhà
578         highway: 
579           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
580           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
581           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
582           byway: Đường mòn Đa mốt
583           construction: Đường Đang Xây
584           cycleway: Đường Xe đạp
585           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
586           footway: Đường bộ
587           ford: Khúc Sông Cạn
588           living_street: Đường Hàng xóm
589           milestone: Mốc
590           minor: Đường Nhỏ
591           motorway: Đường Cao tốc
592           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
593           motorway_link: Đường Cao tốc
594           path: Lối
595           pedestrian: Đường bộ Lớn
596           platform: Sân ga
597           primary: Đường Chính
598           primary_link: Đường Chính
599           raceway: Đường đua
600           residential: Đường Nhà ở
601           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
602           road: Đường
603           secondary: Đường Lớn
604           secondary_link: Đường Lớn
605           service: Đường phụ
606           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
607           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
608           steps: Cầu thang
609           stile: Cửa xoay
610           tertiary: Đường Lớn
611           tertiary_link: Đường Lớn
612           track: Đường mòn
613           trail: Đường mòn
614           trunk: Xa lộ
615           trunk_link: Xa lộ
616           unclassified: Đường Không Phân loại
617           unsurfaced: Đường Không Lát
618         historic: 
619           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
620           battlefield: Chiến trường
621           boundary_stone: Mốc Biên giới
622           building: Tòa nhà
623           castle: Lâu đài
624           church: Nhà thờ
625           fort: Pháo đài
626           house: Nhà ở
627           icon: Thánh tượng
628           manor: Trang viên
629           memorial: Đài Tưởng niệm
630           mine: Mỏ
631           monument: Đài Tưởng niệm
632           museum: Bảo tàng
633           ruins: Tàn tích
634           tower: Tháp
635           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
636           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
637           wreck: Xác Tàu Đắm
638         landuse: 
639           allotments: Khu Vườn Gia đình
640           basin: Lưu vực
641           brownfield: Cánh đồng Nâu
642           cemetery: Nghĩa địa
643           commercial: Khu vực Thương mại
644           conservation: Bảo tồn
645           construction: Công trường Xây dựng
646           farm: Trại
647           farmland: Trại
648           farmyard: Sân Trại
649           forest: Rừng Trồng Cây
650           garages: Ga ra
651           grass: Cỏ
652           greenfield: Cánh đồng Xanh
653           industrial: Khu vực Công nghiệp
654           landfill: Nơi Đổ Rác
655           meadow: Đồng cỏ
656           military: Khu vực Quân sự
657           mine: Mỏ
658           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
659           orchard: Vườn Cây
660           park: Công viên
661           piste: Đường Trượt tuyết
662           quarry: Mỏ Đá
663           railway: Đường sắt
664           recreation_ground: Sân chơi
665           reservoir: Bể nước
666           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
667           residential: Khu vực Nhà ở
668           retail: Khu vực Buôn bán
669           road: Đất của con Đường
670           village_green: Sân Làng
671           vineyard: Vườn Nho
672           wetland: Đầm lầy
673           wood: Rừng
674         leisure: 
675           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
676           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
677           common: Đất Công
678           fishing: Hồ Đánh cá
679           fitness_station: Trạm Thể dục
680           garden: Vườn
681           golf_course: Sân Golf
682           ice_rink: Sân băng
683           marina: Bến tàu
684           miniature_golf: Golf Nhỏ
685           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
686           park: Công viên
687           pitch: Bãi Thể thao
688           playground: Sân chơi
689           recreation_ground: Sân Giải trí
690           sauna: Nhà Tắm hơi
691           slipway: Bến tàu
692           sports_centre: Trung tâm Thể thao
693           stadium: Sân vận động
694           swimming_pool: Hồ Bơi
695           track: Đường Chạy
696           water_park: Công viên Nước
697         military: 
698           airfield: Sân bay Không quân
699           barracks: Trại Lính
700           bunker: Boong ke
701         natural: 
702           bay: Vịnh
703           beach: Bãi biển
704           cape: Mũi đất
705           cave_entrance: Cửa vào Hang
706           channel: Eo biển
707           cliff: Vách đá
708           crater: Miệng Núi
709           dune: Cồn cát
710           feature: Đối tượng Thiên nhiên
711           fell: Đồi đá
712           fjord: Vịnh hẹp
713           forest: Rừng
714           geyser: Mạch nước Phun
715           glacier: Sông băng
716           heath: Bãi Hoang
717           hill: Đồi
718           island: Đảo
719           land: Đất
720           marsh: Đầm lầy
721           moor: Truông
722           mud: Bùn
723           peak: Đỉnh
724           point: Mũi đất
725           reef: Rạn san hô
726           ridge: Luống đất
727           river: Sông
728           rock: Đá
729           scree: Bãi Đá
730           scrub: Đất Bụi rậm
731           shoal: Bãi cạn
732           spring: Suối
733           stone: Đá
734           strait: Eo biển
735           tree: Cây
736           valley: Thung lũng
737           volcano: Núi lửa
738           water: Nước
739           wetland: Đầm lầy
740           wetlands: Đầm lầy
741           wood: Rừng
742         office: 
743           accountant: Kế toán viên
744           architect: Kiến trúc sư
745           company: Công ty
746           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
747           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
748           government: Văn phòng Chính phủ
749           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
750           lawyer: Luật sư
751           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
752           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
753           travel_agent: Văn phòng Du lịch
754           "yes": Văn phòng
755         place: 
756           airport: Phi trường
757           city: Thành phố
758           country: Quốc gia
759           county: Quận hạt
760           farm: Trại
761           hamlet: Xóm
762           house: Nhà ở
763           houses: Dãy Nhà
764           island: Đảo
765           islet: Đảo Nhỏ
766           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
767           locality: Địa phương
768           moor: Truông
769           municipality: Đô thị
770           postcode: Mã Bưu chính
771           region: Miền
772           sea: Biển
773           state: Tỉnh bang
774           subdivision: Hàng xóm
775           suburb: Ngoại ô
776           town: Thị xã/trấn
777           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
778           village: Làng
779         railway: 
780           abandoned: Đường sắt bị Bỏ rơi
781           construction: Đường sắt Đang Xây
782           disused: Đường sắt Ngừng hoạt động
783           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
784           funicular: Đường sắt Leo núi
785           halt: Ga Xép
786           historic_station: Nhà ga Lịch sử
787           junction: Ga Đầu mối
788           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
789           light_rail: Đường sắt Nhẹ
790           miniature: Đường sắt Nhỏ
791           monorail: Đường Một Ray
792           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
793           platform: Ke ga
794           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
795           spur: Đường sắt Phụ
796           station: Nhà ga
797           subway: Trạm Xe điện Ngầm
798           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
799           switch: Ghi Đường sắt
800           tram: Đường Xe điện
801           tram_stop: Ga Xép Điện
802           yard: Sân ga
803         shop: 
804           alcohol: Tiệm Rượu
805           antiques: Tiệm Đồ cổ
806           art: Tiệm Nghệ phẩm
807           bakery: Tiệm Bánh
808           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
809           beverages: Tiệm Đồ uống
810           bicycle: Tiệm Xe đạp
811           books: Tiệm Sách
812           butcher: Tiệm Thịt
813           car: Tiệm Xe hơi
814           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
815           car_repair: Tiệm Sửa Xe
816           carpet: Tiệm Thảm
817           charity: Cửa hàng Từ thiện
818           chemist: Nhà thuốc
819           clothes: Tiệm Quần áo
820           computer: Tiệm Máy tính
821           confectionery: Tiệm Kẹo
822           convenience: Tiệm Tập hóa
823           copyshop: Tiệm In ấn
824           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
825           department_store: Cửa hàng Bách hóa
826           discount: Cửa hàng Giảm giá
827           doityourself: Tiệm Ngũ kim
828           dry_cleaning: Hấp tẩy
829           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
830           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
831           farm: Tiệm Nông cụ
832           fashion: Tiệm Thời trang
833           fish: Tiệm Cá
834           florist: Tiệm Hoa
835           food: Tiệm Thực phẩm
836           funeral_directors: Nhà tang lễ
837           furniture: Tiệm Đồ đạc
838           gallery: Thư viện Ảnh
839           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
840           general: Tiệm Đồ
841           gift: Tiệm Quà tặng
842           greengrocer: Tiệm Rau
843           grocery: Tiệm Tạp phẩm
844           hairdresser: Tiệm Làm tóc
845           hardware: Tiệm Ngũ kim
846           hifi: Cửa hàng Hi-fi
847           insurance: Bảo hiểm
848           jewelry: Tiệm Kim hoàn
849           kiosk: Quán
850           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
851           mall: Trung tâm Mua sắm
852           market: Chợ
853           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
854           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
855           music: Tiệm Nhạc
856           newsagent: Tiệm Báo
857           optician: Tiệm Kính mắt
858           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
859           outdoor: Cửa hàng Ngoài trời
860           pet: Tiệm Vật nuôi
861           photo: Tiệm Rửa Hình
862           salon: Tiệm Làm tóc
863           shoes: Tiệm Giày
864           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
865           sports: Tiệm Thể thao
866           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
867           supermarket: Siêu thị
868           toys: Tiệm Đồ chơi
869           travel_agency: Văn phòng Du lịch
870           video: Tiệm Phim
871           wine: Tiệm Rượu
872         tourism: 
873           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
874           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
875           attraction: Nơi Du lịch
876           bed_and_breakfast: Nhà trọ
877           cabin: Túp lều
878           camp_site: Nơi Cắm trại
879           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
880           chalet: Nhà ván
881           guest_house: Nhà khách
882           hostel: Nhà trọ
883           hotel: Khách sạn
884           information: Thông tin
885           lean_to: Nhà chái
886           motel: Khách sạn Dọc đường
887           museum: Bảo tàng
888           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
889           theme_park: Công viên Giải trí
890           valley: Thung lũng
891           viewpoint: Thắng cảnh
892           zoo: Vườn thú
893         tunnel: 
894           "yes": Đường hầm
895         waterway: 
896           artificial: Dòng nước Nhân tạo
897           boatyard: Bãi Thuyền
898           canal: Kênh
899           connector: Đường thủy Nối
900           dam: Đập
901           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
902           ditch: Mương
903           dock: Vũng tàu
904           drain: Cống
905           lock: Âu tàu
906           lock_gate: Âu tàu
907           mineral_spring: Suối Nước khoáng
908           mooring: Cột neo tàu
909           rapids: Thác ghềnh
910           river: Sông
911           riverbank: Bờ sông
912           stream: Dòng suối
913           wadi: Dòng sông Vào mùa
914           water_point: Máy bơm nước
915           waterfall: Thác
916           weir: Đập Cột nước Thấp
917   javascripts: 
918     map: 
919       base: 
920         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
921         mapquest: MapQuest Mở
922         standard: Chuẩn
923         transport_map: Bản đồ Giao thông
924       overlays: 
925         maplint: Maplint
926     site: 
927       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
928       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
929       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
930       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
931       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
932       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
933   layouts: 
934     community: Cộng đồng
935     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
936     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
937     copyright: Bản quyền & Giấy phép
938     documentation: Tài liệu
939     documentation_title: Tài liệu về dự án
940     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
941     donate_link_text: quyên góp
942     edit: Sửa đổi
943     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
944     export: Xuất
945     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
946     foundation: Quỹ OpenStreetMap
947     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
948     gps_traces: Tuyến đường GPS
949     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
950     help: Trợ giúp
951     help_centre: Hỏi đáp
952     help_title: Trang trợ giúp của dự án
953     history: Lịch sử
954     home: nhà
955     home_tooltip: Về vị trí nhà
956     inbox_html: hộp thư %{count}
957     inbox_tooltip: 
958       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
959       other: Hộp thư của bạn có %{count} thư chưa đọc
960       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
961     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
962     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
963     intro_2_download: tải về
964     intro_2_html: Bạn được phép %{download} và %{use} theo %{license}. Hãy %{create_account} để cải tiến bản đồ.
965     intro_2_license: giấy phép mở
966     intro_2_use: sử dụng
967     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=vi
968     log_in: đăng nhập
969     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
970     logo: 
971       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
972     logout: đăng xuất
973     logout_tooltip: Đăng xuất
974     make_a_donation: 
975       text: Quyên góp
976       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
977     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
978     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
979     partners_bytemark: Bytemark Hosting
980     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}, cũng như %{partners} khác.
981     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
982     partners_partners: các công ty bảo trợ
983     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
984     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
985     sign_up: mở tài khoản
986     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
987     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
988     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
989     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
990     view: Xem
991     view_tooltip: Xem bản đồ
992     welcome_user: Hoan nghênh, %{user_link}
993     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
994     wiki: Wiki
995     wiki_title: Trang wiki của dự án
996     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
997   license_page: 
998     foreign: 
999       english_link: nguyên bản tiếng Anh
1000       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1001       title: Thông tin về bản dịch này
1002     legal_babble: 
1003       attribution_example: 
1004         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1005         title: Ví dụ ghi công
1006       contributors_at_html: "<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Bang Viên</a> (theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Bang Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">bản sửa đổi CC BY Áo</a>)."
1007       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada)."
1008       contributors_footer_1_html: "Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi\">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki."
1009       contributors_footer_2_html: "  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào."
1010       contributors_fr_html: "<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>)."
1011       contributors_gb_html: "<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12."
1012       contributors_intro_html: "Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:"
1013       contributors_nl_html: "<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1014       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu."
1015       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1016       contributors_za_html: "<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo lưu."
1017       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng góp vào OpenStreetMap”.
1018       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến creativecommons.org.
1019       credit_3_html: "Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.\nVí dụ:"
1020       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1021       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1022       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng, xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1023       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1024       intro_1_html: "OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data\nCommons</a> (ODbL)."
1025       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1026       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1027       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
1028       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.
1029       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1030       title_html: Bản quyền và Giấy phép
1031     native: 
1032       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1033       native_link: bản dịch tiếng Việt
1034       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1035       title: Giới thiệu về trang này
1036   message: 
1037     delete: 
1038       deleted: Đã xóa thư
1039     inbox: 
1040       date: Ngày
1041       from: Từ
1042       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1043       my_inbox: Hộp thư đến
1044       new_messages: "%{count} thư mới"
1045       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1046       old_messages: "%{count} thư cũ"
1047       outbox: đã gửi
1048       people_mapping_nearby: những người ở gần
1049       subject: Tiêu đề
1050       title: Hộp thư
1051     mark: 
1052       as_read: Thư đã đọc
1053       as_unread: Thư chưa đọc
1054     message_summary: 
1055       delete_button: Xóa
1056       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1057       reply_button: Trả lời
1058       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1059     new: 
1060       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1061       body: Nội dung
1062       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
1063       message_sent: Thư đã gửi
1064       send_button: Gửi
1065       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1066       subject: Tiêu đề
1067       title: Gửi thư
1068     no_such_message: 
1069       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1070       heading: Thư không tồn tại
1071       title: Thư không tồn tại
1072     outbox: 
1073       date: Ngày
1074       inbox: thư đến
1075       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1076       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1077       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1078       outbox: thư đã gửi
1079       people_mapping_nearby: những người ở gần
1080       subject: Tiêu đề
1081       title: Hộp thư đã gửi
1082       to: Tới
1083     read: 
1084       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1085       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
1086       date: Ngày
1087       from: Từ
1088       reading_your_messages: Đọc thư
1089       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
1090       reply_button: Trả lời
1091       subject: Tiêu đề
1092       title: Đọc thư
1093       to: Tới
1094       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1095       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1096     reply: 
1097       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1098     sent_message_summary: 
1099       delete_button: Xóa
1100   notifier: 
1101     diary_comment_notification: 
1102       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1103       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1104       hi: Chào %{to_user},
1105       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1106     email_confirm: 
1107       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1108     email_confirm_html: 
1109       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1110       greeting: Chào bạn,
1111       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1112     email_confirm_plain: 
1113       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1114       greeting: Chào bạn,
1115       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
1116       hopefully_you_2: "%{server_url} thành %{new_address}."
1117     friend_notification: 
1118       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại %{befriendurl}.
1119       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1120       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1121       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã thêm bạn là người bạn"
1122     gpx_notification: 
1123       and_no_tags: và không có thẻ
1124       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1125       failure: 
1126         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1127         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1128         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1129         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1130         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1131       greeting: Chào bạn,
1132       success: 
1133         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1134         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1135       with_description: với miêu tả
1136       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1137     lost_password: 
1138       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1139     lost_password_html: 
1140       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1141       greeting: Chào bạn,
1142       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1143     lost_password_plain: 
1144       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1145       greeting: Chào bạn,
1146       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1147       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
1148     message_notification: 
1149       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại %{readurl}
1150       footer2: và trả lời tại %{replyurl}
1151       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1152       hi: Chào %{to_user},
1153     signup_confirm: 
1154       confirm: "Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này. Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của bạn:"
1155       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1156       greeting: Chào bạn!
1157       subject: "[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap"
1158       welcome: Chúng tôi xin chào mừng bạn. Thư này có một số thông tin về cách bắt đầu.
1159     signup_confirm_html: 
1160       ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
1161       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
1162       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
1163       introductory_video: Bạn có thể coi %{introductory_video_link}.
1164       more_videos: Cũng có %{more_videos_link}.
1165       more_videos_here: thêm video tại đây
1166       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
1167       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
1168       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
1169     signup_confirm_plain: 
1170       ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
1171       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
1172       current_user: "Có danh sách những người dùng được xếp theo nơi ở tại:"
1173       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
1174       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
1175       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
1176       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
1177       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
1178       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
1179       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
1180       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
1181   oauth: 
1182     oauthorize: 
1183       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1184       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1185       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1186       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1187       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1188       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1189       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1190       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1191     revoke: 
1192       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1193   oauth_clients: 
1194     create: 
1195       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1196     destroy: 
1197       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1198     edit: 
1199       submit: Sửa đổi
1200       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1201     form: 
1202       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1203       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1204       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1205       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1206       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1207       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1208       callback_url: URL Gọi lại
1209       name: Tên
1210       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1211       required: Bắt buộc
1212       support_url: URL Trợ giúp
1213       url: URL Trang chủ Chương trình
1214     index: 
1215       application: Tên Chương trình
1216       issued_at: Lúc Cho phép
1217       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1218       my_apps: Trình khách của Tôi
1219       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1220       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1221       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1222       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1223       revoke: Thu hồi!
1224       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1225     new: 
1226       submit: Đăng ký
1227       title: Đăng ký chương trình mới
1228     not_found: 
1229       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1230     show: 
1231       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1232       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1233       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1234       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1235       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1236       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1237       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1238       authorize_url: "Cho phép URL:"
1239       confirm: Bạn có chắc không?
1240       delete: Xóa Trình khách
1241       edit: Sửa đổi Chi tiết
1242       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1243       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1244       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1245       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1246       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1247       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1248     update: 
1249       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1250   redaction: 
1251     create: 
1252       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
1253     destroy: 
1254       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
1255       flash: Đã xóa dãy ẩn.
1256       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm trong trước khi xóa dãy ẩn.
1257     edit: 
1258       description: Miêu tả
1259       heading: Sửa đổi dãy ẩn
1260       submit: Lưu dãy ẩn
1261       title: Sửa đổi dãy ẩn
1262     index: 
1263       empty: Không có dãy ẩn để xem.
1264       heading: Danh sách dãy ẩn
1265       title: Danh sách dãy ẩn
1266     new: 
1267       description: Miêu tả
1268       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
1269       submit: Ẩn dãy phiên bản
1270       title: Đang ẩn dãy phiên bản
1271     show: 
1272       confirm: Bạn có chắc không?
1273       description: "Miêu tả:"
1274       destroy: Xóa dãy ẩn này
1275       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
1276       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
1277       title: Đang xem dãy ẩn
1278       user: "Người ẩn:"
1279     update: 
1280       flash: Các thay đổi đã được lưu.
1281   site: 
1282     edit: 
1283       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1284       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1285       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1286       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1287       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1288       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1289       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1290       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1291       user_page_link: trang cá nhân
1292     index: 
1293       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1294       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1295       license: 
1296         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát hành theo giấy phép mở
1297       permalink: Liên kết Thường trực
1298       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1299       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1300     key: 
1301       map_key: Chú giải
1302       map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
1303       table: 
1304         entry: 
1305           admin: Biên giới hành chính
1306           allotments: Khu vườn gia đình
1307           apron: 
1308             - Sân đậu máy bay
1309             - nhà ga hành khách
1310           bridge: Đường rắn = cầu
1311           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1312           brownfield: Cánh đồng nâu
1313           building: Kiến trúc quan trọng
1314           byway: Đường mòn đa mốt
1315           cable: 
1316             - Đường xe cáp
1317             - thang kéo trượt tuyết
1318           cemetery: Nghĩa địa
1319           centre: Trung tâm thể thao
1320           commercial: Khu vực thương mại
1321           common: 
1322             - Đất công
1323             - bãi cỏ
1324           construction: Đường đang xây
1325           cycleway: Đường xe đạp
1326           destination: Chỉ giao thông địa phương
1327           farm: Ruộng
1328           footway: Đường đi bộ
1329           forest: Rừng trồng cây
1330           golf: Sân golf
1331           heathland: Vùng cây bụi
1332           industrial: Khu vực công nghiệp
1333           lake: 
1334             - Hồ
1335             - bể nước
1336           military: Khu vực quân sự
1337           motorway: Đường cao tốc
1338           park: Công viên
1339           permissive: Đường cho phép
1340           pitch: Sân thể thao
1341           primary: Đường chính
1342           private: Đường riêng
1343           rail: Đường sắt
1344           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1345           resident: Khu vực nhà ở
1346           retail: Khu vực buôn bán
1347           runway: 
1348             - Đường băng
1349             - đường băng
1350           school: 
1351             - Trường học
1352             - đại học
1353           secondary: Đường lớn
1354           station: Nhà ga
1355           subway: Đường ngầm
1356           summit: 
1357             - Đỉnh núi
1358             - đồi
1359           tourist: Nơi du lịch
1360           track: Đường mòn
1361           tram: 
1362             - Đường sắt nhẹ
1363             - xe điện
1364           trunk: Xa lộ
1365           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1366           unclassified: Đường không phân loại
1367           unsurfaced: Đường không lát
1368           wood: Rừng
1369     markdown_help: 
1370       alt: Văn bản thay thế
1371       first: Khoản mục đầu tiên
1372       heading: Đề mục
1373       headings: Đề mục
1374       image: Hình ảnh
1375       link: Liên kết
1376       ordered: Danh sách đánh số
1377       second: Khoản mục sau
1378       subheading: Đề mục con
1379       text: Văn bản
1380       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1381       unordered: Danh sách không đánh số
1382       url: URL
1383     richtext_area: 
1384       edit: Sửa đổi
1385       preview: Xem trước
1386     search: 
1387       search: Tìm kiếm
1388       search_help: "thí dụ: “Thượng Hải”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
1389       submit_text: Đi
1390       where_am_i: Tôi ở đâu?
1391       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1392     sidebar: 
1393       close: Đóng
1394       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1395   time: 
1396     formats: 
1397       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1398   trace: 
1399     create: 
1400       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1401       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1402     delete: 
1403       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1404     edit: 
1405       description: "Miêu tả:"
1406       download: tải về
1407       edit: sửa đổi
1408       filename: "Tên tập tin:"
1409       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1410       map: bản đồ
1411       owner: "Tác giả:"
1412       points: "Số nốt:"
1413       save_button: Lưu các Thay đổi
1414       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1415       tags: "Thẻ:"
1416       tags_help: dấu phẩy phân cách
1417       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1418       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1419       visibility: "Mức độ truy cập:"
1420       visibility_help: có nghĩa là gì?
1421       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1422     list: 
1423       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a> hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang wiki</a>.
1424       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1425       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1426       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1427       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1428     make_public: 
1429       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1430     offline: 
1431       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1432       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1433     offline_warning: 
1434       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1435     trace: 
1436       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1437       by: bởi
1438       count_points: "%{count} nốt"
1439       edit: sửa đổi
1440       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1441       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1442       in: trong
1443       map: bản đồ
1444       more: thêm
1445       pending: CHƯA XỬ
1446       private: RIÊNG
1447       public: CÔNG KHAI
1448       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1449       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1450       view_map: Xem Bản đồ
1451     trace_form: 
1452       description: "Miêu tả:"
1453       help: Trợ giúp
1454       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1455       tags: "Thẻ:"
1456       tags_help: dấu phẩy phân cách
1457       upload_button: Tải lên
1458       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1459       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1460       visibility_help: có nghĩa là gì?
1461       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1462     trace_header: 
1463       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1464       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1465       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1466       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1467     trace_optionals: 
1468       tags: Thẻ
1469     trace_paging_nav: 
1470       newer: Tuyến đường Mới hơn
1471       older: Tuyến đường Cũ hơn
1472       showing_page: Đang hiện trang %{page}
1473     view: 
1474       delete_track: Xóa tuyến đường này
1475       description: "Miêu tả:"
1476       download: tải về
1477       edit: sửa đổi
1478       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1479       filename: "Tên tập tin:"
1480       heading: Xem tuyến đường %{name}
1481       map: bản đồ
1482       none: Không có
1483       owner: "Tác giả:"
1484       pending: CHƯA XỬ
1485       points: "Số nốt:"
1486       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1487       tags: "Thẻ:"
1488       title: Xem tuyến đường %{name}
1489       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1490       uploaded: "Lúc tải lên:"
1491       visibility: "Mức độ truy cập:"
1492     visibility: 
1493       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1494       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1495       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1496       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1497   user: 
1498     account: 
1499       contributor terms: 
1500         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1501         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1502         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1503         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1504         link text: đây là gì?
1505         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1506         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1507       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1508       delete image: Xóa hình hiện dùng
1509       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1510       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1511       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1512       gravatar: 
1513         gravatar: Sử dụng Gravatar
1514         link text: đây là gì?
1515       home location: "Vị trí Nhà:"
1516       image: "Hình:"
1517       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1518       keep image: Giữ hình hiện dùng
1519       latitude: "Vĩ độ:"
1520       longitude: "Kinh độ:"
1521       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1522       my settings: Tùy chọn
1523       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1524       new image: Thêm hình
1525       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1526       openid: 
1527         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1528         link text: đây là gì?
1529         openid: "OpenID:"
1530       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1531       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1532       profile description: "Tự giới thiệu:"
1533       public editing: 
1534         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1535         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1536         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1537         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1538         enabled link text: đây là gì?
1539         heading: "Sửa đổi công khai:"
1540       public editing note: 
1541         heading: Sửa đổi công khai
1542         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1543       replace image: Thay hình hiện dùng
1544       return to profile: Trở về trang cá nhân
1545       save changes button: Lưu các Thay đổi
1546       title: Chỉnh sửa tài khoản
1547       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1548     confirm: 
1549       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1550       before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
1551       button: Xác nhận
1552       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1553       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1554       reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="%{reconfirm}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
1555       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1556       unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
1557     confirm_email: 
1558       button: Xác nhận
1559       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1560       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1561       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1562       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1563     confirm_resend: 
1564       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1565       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1566     filter: 
1567       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1568     go_public: 
1569       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1570     list: 
1571       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1572       empty: Không tìm thấy người dùng.
1573       heading: Người dùng
1574       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1575       showing: 
1576         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1577         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1578       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1579       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1580       title: Người dùng
1581     login: 
1582       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a> để thảo luận về điều này.
1583       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1584       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1585       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1586       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:"
1587       heading: Đăng nhập
1588       login_button: Đăng nhập
1589       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1590       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1591       no account: Chưa có tài khoản?
1592       openid: "%{logo} OpenID:"
1593       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1594       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1595       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1596       openid_providers: 
1597         aol: 
1598           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1599           title: Đăng nhập với AOL
1600         google: 
1601           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1602           title: Đăng nhập với Google
1603         myopenid: 
1604           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1605           title: Đăng nhập với myOpenID
1606         openid: 
1607           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1608           title: Đăng nhập dùng OpenID
1609         wordpress: 
1610           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1611           title: Đăng nhập với WordPress
1612         yahoo: 
1613           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1614           title: Đăng nhập với Yahoo!
1615       password: "Mật khẩu:"
1616       register now: Mở tài khoản ngay
1617       remember: Nhớ tôi
1618       title: Đăng nhập
1619       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1620       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1621       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1622     logout: 
1623       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1624       logout_button: Đăng xuất
1625       title: Đăng xuất
1626     lost_password: 
1627       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1628       heading: Quên mất Mật khẩu?
1629       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1630       new password button: Đặt lại mật khẩu
1631       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1632       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1633       title: Quên mất mật khẩu
1634     make_friend: 
1635       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1636       button: Thêm là người bạn
1637       failed: Rất tiếc, việc thêm %{name} là người bạn bị thất bại.
1638       heading: Thêm %{user} là người bạn?
1639       success: "%{name} mới là người bạn."
1640     new: 
1641       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1642       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1643       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1644       continue: Tiếp tục
1645       display name: "Tên hiển thị:"
1646       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1647       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1648       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1649       flash create success message: Cám ơn bạn đã mở tài khoản. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1650       flash welcome: Cám ơn bạn đã mở tài khoản. Chúng tôi đã gửi thư chào mừng cho %{email} có một số gợi ý về cách bắt đầu.
1651       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1652       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1653       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1654       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1655       openid: "%{logo} OpenID:"
1656       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1657       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1658       password: "Mật khẩu:"
1659       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1660       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1661       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1662       title: Mở tài khoản
1663       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1664     no_such_user: 
1665       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1666       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1667       title: Người dùng không tồn tại
1668     popup: 
1669       friend: Người bạn
1670       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1671       your location: Vị trí của bạn
1672     remove_friend: 
1673       button: Hủy kết nối bạn
1674       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
1675       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1676       success: "%{name} không còn là người bạn."
1677     reset_password: 
1678       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1679       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1680       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1681       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1682       password: "Mật khẩu:"
1683       reset: Đặt lại Mật khẩu
1684       title: Đặt lại mật khẩu
1685     set_home: 
1686       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1687     suspended: 
1688       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1689       heading: Tài khoản bị Cấm
1690       title: Tài khoản bị Cấm
1691       webmaster: chủ trang
1692     terms: 
1693       agree: Chấp nhận
1694       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1695       consider_pd_why: đây là gì?
1696       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1697       decline: Từ chối
1698       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1699       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1700       heading: Điều kiện đóng góp
1701       legale_names: 
1702         france: Pháp
1703         italy: Ý
1704         rest_of_world: Các nước khác
1705       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1706       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1707       title: Điều kiện đóng góp
1708       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1709     view: 
1710       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1711       add as friend: thêm là người bạn
1712       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1713       block_history: tác vụ cấm người này
1714       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1715       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1716       comments: bình luận
1717       confirm: Xác nhận
1718       confirm_user: xác nhận người dùng này
1719       create_block: cấm người dùng này
1720       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1721       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1722       ct declined: Từ chối
1723       ct status: "Điều khoản đóng góp:"
1724       ct undecided: Chưa quyết định
1725       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1726       delete_user: xóa tài khoản này
1727       description: Miêu tả
1728       diary: nhật ký
1729       edits: đóng góp
1730       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1731       friends_changesets: Xem những bộ thay đổi của bạn bè
1732       friends_diaries: Đọc những mục nhật ký của bạn bè
1733       hide_user: ẩn tài khoản này
1734       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link}.
1735       km away: cách %{count} km
1736       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1737       m away: cách %{count} m
1738       mapper since: "Tham gia:"
1739       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1740       my comments: bình luận của tôi
1741       my diary: nhật ký của tôi
1742       my edits: đóng góp của tôi
1743       my settings: tùy chọn
1744       my traces: tuyến đường của tôi
1745       nearby users: Người dùng khác ở gần
1746       nearby_changesets: Xem các bộ thay đổi của người dùng ở gần
1747       nearby_diaries: Đọc các mục nhật ký của người dùng ở gần
1748       new diary entry: mục nhật ký mới
1749       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1750       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1751       oauth settings: thiết lập OAuth
1752       remove as friend: hủy kết nối bạn
1753       role: 
1754         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1755         grant: 
1756           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1757           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1758         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1759         revoke: 
1760           administrator: Rút quyền quản lý viên
1761           moderator: Rút quyền điều hành viên
1762       send message: gửi thư
1763       settings_link_text: tùy chọn
1764       spam score: "Điểm số Spam:"
1765       status: "Trạng thái:"
1766       traces: tuyến đường
1767       unhide_user: hiện tài khoản này
1768       user location: Vị trí của người dùng
1769       your friends: Người bạn của bạn
1770   user_block: 
1771     blocks_by: 
1772       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1773       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1774       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1775     blocks_on: 
1776       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1777       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1778       title: Các tác vụ cấm %{name}
1779     create: 
1780       flash: Cấm người dùng %{name}.
1781       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1782       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1783     edit: 
1784       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1785       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1786       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1787       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1788       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1789       show: Xem tác vụ cấm này
1790       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1791       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1792     filter: 
1793       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1794       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1795     helper: 
1796       time_future: Hết hạn %{time}.
1797       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1798       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1799     index: 
1800       empty: Chưa ai bị cấm.
1801       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1802       title: Người dùng bị cấm
1803     model: 
1804       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1805       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1806     new: 
1807       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1808       heading: Cấm %{name}
1809       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1810       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1811       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1812       submit: Cấm người dùng
1813       title: Cấm %{name}
1814       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1815       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1816     not_found: 
1817       back: Trở về trang đầu
1818       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1819     partial: 
1820       confirm: Bạn có chắc không?
1821       creator_name: Người cấm
1822       display_name: Người bị cấm
1823       edit: Sửa đổi
1824       next: Sau »
1825       not_revoked: (không bị hủy)
1826       previous: « Trước
1827       reason: Lý do cấm
1828       revoke: Bỏ cấm!
1829       revoker_name: Người bỏ cấm
1830       show: Hiện
1831       showing_page: Đang hiện trang %{page}
1832       status: Trạng thái
1833     period: "%{count} giờ"
1834     revoke: 
1835       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1836       flash: Đã bỏ cấm.
1837       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1838       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1839       revoke: Bỏ cấm!
1840       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1841       title: Bỏ cấm %{block_on}
1842     show: 
1843       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1844       confirm: Bạn có chắc không?
1845       edit: Sửa đổi
1846       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1847       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1848       reason: "Lý do cấm:"
1849       revoke: Bỏ cấm!
1850       revoker: "Người bỏ cấm:"
1851       show: Hiện
1852       status: Trạng thái
1853       time_future: Hết hạn %{time}
1854       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1855       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1856     update: 
1857       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1858       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1859   user_role: 
1860     filter: 
1861       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1862       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1863       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1864       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1865     grant: 
1866       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1867       confirm: Xác nhận
1868       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1869       heading: Xác nhận cấp vai trò
1870       title: Xác nhận cấp vai trò
1871     revoke: 
1872       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1873       confirm: Xác nhận
1874       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1875       heading: Xác nhận rút vai trò
1876       title: Xác nhận rút vai trò