Improve translatability of nominatim results. Closes #2498.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 vi: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Nội dung
10       diary_entry: 
11         language: Ngôn ngữ
12         latitude: Vĩ độ
13         longitude: Kinh độ
14         title: Tiêu đề
15         user: Người dùng
16       friend: 
17         friend: Người bạn
18         user: Người dùng
19       message: 
20         body: Nội dung
21         recipient: Người nhận
22         sender: Người gửi
23         title: Tiêu đề
24       trace: 
25         description: Miêu tả
26         latitude: Vĩ độ
27         longitude: Kinh độ
28         name: Tên
29         public: Công khai
30         size: Kích cỡ
31         user: Người dùng
32         visible: Thấy được
33       user: 
34         active: Tích cực
35         description: Miêu tả
36         display_name: Tên Hiển thị
37         email: Thư điện tử
38         languages: Ngôn ngữ
39         pass_crypt: Mật khẩu
40     models: 
41       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
42       changeset: Bộ thay đổi
43       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
44       country: Quốc gia
45       diary_comment: Bình luận Nhật ký
46       diary_entry: Mục Nhật ký
47       friend: Người bạn
48       language: Ngôn ngữ
49       message: Thư
50       node: Nốt
51       node_tag: Thẻ Nốt
52       notifier: Trình báo
53       old_node: Nốt Cũ
54       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
55       old_relation: Quan hệ Cũ
56       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
57       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
58       old_way: Lối Cũ
59       old_way_node: Nốt Lối Cũ
60       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
61       relation: Quan hệ
62       relation_member: Thành viên Quan hệ
63       relation_tag: Thẻ Quan hệ
64       session: Phiên
65       trace: Tuyến đường
66       tracepoint: Điểm Tuyến đường
67       tracetag: Thẻ Tuyến đường
68       user: Người dùng
69       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
70       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
71       way: Lối
72       way_node: Nốt Lối
73       way_tag: Thẻ Lối
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
82       changesetxml: Bộ thay đổi XML
83       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
84       feed: 
85         title: Bộ thay đổi {{id}}
86         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
87       osmchangexml: osmChange XML
88       title: Bộ thay đổi
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
91       bounding_box: "Hộp bao:"
92       box: hộp
93       closed_at: "Lúc Đóng:"
94       created_at: "Lúc Tạo:"
95       has_nodes: 
96         one: "Có {{count}} nốt sau:"
97         other: "Có {{count}} nốt sau:"
98       has_relations: 
99         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
100         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101       has_ways: 
102         one: "Có {{count}} lối sau:"
103         other: "Có {{count}} lối sau:"
104       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
105       show_area_box: Hiện Hộp vùng
106     changeset_navigation: 
107       all: 
108         next_tooltip: Bộ thay đổi sau
109         prev_tooltip: Bộ thay đổi trước
110       user: 
111         name_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
112         next_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
113         prev_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Miêu tả:"
116       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
117       edited_by: "Người Sửa đổi:"
118       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
119       version: "Phiên bản:"
120     containing_relation: 
121       entry: Quan hệ {{relation_name}}
122       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
123     map: 
124       deleted: Đã xóa
125       larger: 
126         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
127         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
128         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
129         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
130       loading: Đang tải...
131     node: 
132       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
133       download_xml: Tải xuống XML
134       edit: sửa đổi
135       node: Nốt
136       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
137       view_history: xem lịch sử
138     node_details: 
139       coordinates: "Tọa độ:"
140       part_of: "Trực thuộc:"
141     node_history: 
142       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
143       download_xml: Tải xuống XML
144       node_history: Lịch sử Nốt
145       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
146       view_details: xem chi tiết
147     not_found: 
148       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
149       type: 
150         changeset: bộ thay đổi
151         node: nốt
152         relation: quan hệ
153         way: lối
154     paging_nav: 
155       of: trong
156       showing_page: Đang hiện trang
157     relation: 
158       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
159       download_xml: Tải xuống XML
160       relation: Quan hệ
161       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
162       view_history: xem lịch sử
163     relation_details: 
164       members: "Thành viên:"
165       part_of: "Trực thuộc:"
166     relation_history: 
167       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
168       download_xml: Tải xuống XML
169       relation_history: Lịch sử Quan hệ
170       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
171       view_details: xem chi tiết
172     relation_member: 
173       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
174       type: 
175         node: Nốt
176         relation: Quan hệ
177         way: Lối
178     start: 
179       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
180       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
181     start_rjs: 
182       data_frame_title: Dữ liệu
183       data_layer_name: Dữ liệu
184       details: Chi tiết
185       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
186       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
187       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
188       load_data: Tải Dữ liệu
189       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
190       loading: Đang tải...
191       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
192       object_list: 
193         api: Lấy vùng này dùng API
194         back: Liệt kê các đối tượng
195         details: Chi tiết
196         heading: Danh sách đối tượng
197         history: 
198           type: 
199             node: Nốt [[id]]
200             way: Lối [[id]]
201         selected: 
202           type: 
203             node: Nốt [[id]]
204             way: Lối [[id]]
205         type: 
206           node: Nốt
207           way: Lối
208       private_user: người bí mật
209       show_history: Xem Lịch sử
210       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
211       wait: Xin chờ...
212       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
213     tag_details: 
214       tags: "Thẻ:"
215     way: 
216       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
217       download_xml: Tải xuống XML
218       edit: sửa đổi
219       view_history: xem lịch sử
220       way: Lối
221       way_title: "Lối: {{way_name}}"
222     way_details: 
223       also_part_of: 
224         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
225         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
226       nodes: "Nốt:"
227       part_of: "Thuộc về:"
228     way_history: 
229       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
230       download_xml: Tải xuống XML
231       view_details: xem chi tiết
232       way_history: Lịch sử Lối
233       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
234   changeset: 
235     changeset: 
236       anonymous: Vô danh
237       big_area: (lớn)
238       no_comment: (không có)
239       no_edits: (không có thay đổi)
240       show_area_box: hiện hộp vùng
241       still_editing: (đang mở)
242       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
243     changeset_paging_nav: 
244       showing_page: Đang hiện trang
245     changesets: 
246       area: Vùng
247       comment: Miêu tả
248       id: ID
249       saved_at: Lúc Lưu
250       user: Người dùng
251     list: 
252       description: Những thay đổi gần đây
253       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
254       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
255       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
256       heading: Các bộ thay đổi
257       heading_bbox: Các bộ thay đổi
258       heading_user: Các bộ thay đổi
259       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
260       title: Các bộ thay đổi
261       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
262       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
263       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
264   diary_entry: 
265     diary_comment: 
266       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
267       confirm: Xác nhận
268       hide_link: Ẩn bình luận này
269     diary_entry: 
270       comment_count: 
271         one: 1 bình luận
272         other: "{{count}} bình luận"
273       comment_link: Bình luận về mục này
274       confirm: Xác nhận
275       edit_link: Sửa đổi mục này
276       hide_link: Ẩn mục này
277       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
278       reply_link: Trả lời mục này
279     edit: 
280       body: "Nội dung:"
281       language: "Ngôn ngữ:"
282       latitude: "Vĩ độ:"
283       location: "Vị trí:"
284       longitude: "Kinh độ:"
285       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
286       save_button: Lưu
287       subject: "Tiêu đề:"
288       title: Sửa đổi mục nhật ký
289       use_map_link: sử dụng bản đồ
290     feed: 
291       all: 
292         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
293         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
294       language: 
295         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
296         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
297       user: 
298         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
299         title: Các mục nhật ký của {{user}}
300     list: 
301       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
302       new: Mục Nhật ký Mới
303       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
304       newer_entries: Mục Sau
305       no_entries: Chưa có mục nhật ký
306       older_entries: Mục Trước
307       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
308       title: Các Nhật ký Cá nhân
309       user_title: Nhật ký của {{user}}
310     new: 
311       title: Mục Nhật ký Mới
312     no_such_entry: 
313       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
314       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
315       title: Mục nhật ký không tồn tại
316     no_such_user: 
317       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
318       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
319       title: Người dùng không tồn tại
320     view: 
321       leave_a_comment: Bình luận
322       login: Đăng nhập
323       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
324       save_button: Lưu
325       title: Các Nhật ký Cá nhân | {{user}}
326       user_title: Nhật ký của {{user}}
327   export: 
328     start: 
329       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
330       area_to_export: Vùng để Xuất
331       embeddable_html: HTML để Nhúng
332       export_button: Xuất
333       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
334       format: "Định dạng:"
335       format_to_export: Định dạng Xuất
336       image_size: Hình có Kích cỡ
337       latitude: "Vĩ độ:"
338       licence: Giấy phép
339       longitude: "Kinh độ:"
340       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
341       mapnik_image: Hình Mapnik
342       max: tối đa
343       options: Tùy chọn
344       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
345       osmarender_image: Hình Osmarender
346       output: Đầu ra
347       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
348       scale: Tỷ lệ
349       zoom: Thu phóng
350     start_rjs: 
351       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
352       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
353       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
354       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
355       export: Xuất
356       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
357       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
358   geocoder: 
359     description: 
360       title: 
361         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
362         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
363         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
364       types: 
365         cities: Thành phố
366         places: Địa điểm
367         towns: Thị xã
368     description_osm_namefinder: 
369       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
370     direction: 
371       east: đông
372       north: bắc
373       north_east: đông bắc
374       north_west: tây bắc
375       south: nam
376       south_east: đông nam
377       south_west: tây nam
378       west: tây
379     distance: 
380       one: khoảng 1 km
381       other: khoảng {{count}} km
382       zero: không tới 1 km
383     results: 
384       no_results: Không tìm thấy kết quả
385     search: 
386       title: 
387         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
388         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
389         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
390         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
391         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
392         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
393         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
394     search_osm_namefinder: 
395       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
396       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
397   javascripts: 
398     map: 
399       base: 
400         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
401         mapnik: Mapnik
402         noname: Không tên
403         osmarender: Osmarender
404       overlays: 
405         maplint: Maplint
406     site: 
407       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
408       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
409   layouts: 
410     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
411     donate_link_text: quyên góp
412     edit: Sửa đổi
413     edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
414     export: Xuất
415     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
416     gps_traces: Tuyến đường GPS
417     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường
418     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
419     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
420     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
421     history: Lịch sử
422     history_tooltip: Lịch sử bộ thay đổi
423     home: nhà
424     home_tooltip: Về vị trí nhà
425     inbox: hộp thư ({{count}})
426     inbox_tooltip: 
427       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
428       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
429       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
430     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
431     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
432     intro_3: OpenStreetMap hoạt động do sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}.
433     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
434     license: 
435       alt: CC BY-SA 2.0
436       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
437     log_in: đăng nhập
438     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
439     logo: 
440       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
441     logout: đăng xuất
442     logout_tooltip: Đăng xuất
443     make_a_donation: 
444       text: Quyên góp
445       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
446     news_blog: Blog Tin tức
447     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
448     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
449     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
450     shop: Tiệm
451     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
452     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
453     sign_up: đăng ký
454     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
455     sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
456     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
457     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
458     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
459     view: Xem
460     view_tooltip: Xem bản đồ
461     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
462     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
463   map: 
464     coordinates: "Tọa độ:"
465     edit: Sửa đổi
466     view: Hiển thị
467   message: 
468     delete: 
469       deleted: Đã xóa thư
470     inbox: 
471       date: Ngày
472       from: Từ
473       my_inbox: Hộp thư đến
474       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
475       outbox: đã gửi
476       people_mapping_nearby: những người ở gần
477       subject: Tiêu đề
478       title: Hộp thư
479       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
480     mark: 
481       as_read: Thư đã đọc
482       as_unread: Thư chưa đọc
483     message_summary: 
484       delete_button: Xóa
485       read_button: Đánh dấu là đã đọc
486       reply_button: Trả lời
487       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
488     new: 
489       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
490       body: Nội dung
491       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
492       message_sent: Thư đã gửi
493       send_button: Gửi
494       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
495       subject: Tiêu đề
496       title: Gửi thư
497     no_such_user: 
498       body: Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó
499       heading: Người dùng hoặc thư không tồn tại
500       title: Người dùng hoặc thư không tồn tại
501     outbox: 
502       date: Ngày
503       inbox: thư đến
504       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
505       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
506       outbox: thư đã gửi
507       people_mapping_nearby: những người ở gần
508       subject: Tiêu đề
509       title: Hộp thư đã gửi
510       to: Tới
511       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
512     read: 
513       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
514       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
515       date: Ngày
516       from: Từ
517       reading_your_messages: Đọc thư
518       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
519       reply_button: Trả lời
520       subject: Tiêu đề
521       title: Đọc thư
522       to: Tới
523       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
524     sent_message_summary: 
525       delete_button: Xóa
526   notifier: 
527     diary_comment_notification: 
528       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
529       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
530       hi: Chào {{to_user}},
531       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
532     email_confirm: 
533       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
534     email_confirm_html: 
535       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
536       greeting: Chào bạn,
537       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
538     email_confirm_plain: 
539       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
540       greeting: Chào bạn,
541       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
542       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
543     friend_notification: 
544       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
545       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý.
546       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
547     gpx_notification: 
548       and_no_tags: và không có thẻ
549       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
550       failure: 
551         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
552         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
553         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
554         more_info_2: "vấn đề này tại:"
555         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
556       greeting: Chào bạn,
557       success: 
558         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
559         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
560       with_description: với miêu tả
561       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
562     lost_password: 
563       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
564     lost_password_html: 
565       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
566       greeting: Chào bạn,
567       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
568     lost_password_plain: 
569       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
570       greeting: Hi,
571       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
572       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
573     message_notification: 
574       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
575       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
576       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
577       hi: Chào {{to_user}},
578       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
579     signup_confirm: 
580       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
581     signup_confirm_html: 
582       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
583       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
584       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
585       greeting: Chào bạn!
586       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
587       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
588       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
589       more_videos_here: thêm video tại đây
590       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
591       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
592       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
593     signup_confirm_plain: 
594       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
595       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
596       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
597       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
598       current_user_2: "tại:"
599       greeting: Chào bạn!
600       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
601       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
602       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
603       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
604       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
605       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
606       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
607       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
608       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
609       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
610   oauth: 
611     oauthorize: 
612       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
613       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
614       allow_to: "Cho phép trình khách:"
615       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
616       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
617       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
618       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
619       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
620     revoke: 
621       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
622   oauth_clients: 
623     create: 
624       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
625     destroy: 
626       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
627     edit: 
628       submit: Sửa đổi
629       title: Sửa đổi chương trình của bạn
630     form: 
631       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
632       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
633       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
634       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
635       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
636       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
637       callback_url: URL Gọi lại
638       name: Tên
639       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
640       required: Bắt buộc
641       support_url: URL Trợ giúp
642       url: URL Trang chủ Chương trình
643     index: 
644       application: Tên Chương trình
645       issued_at: Lúc Cho phép
646       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
647       my_apps: Trình khách của Tôi
648       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
649       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
650       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
651       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
652       revoke: Thu hồi!
653       title: Chi tiết OAuth của Tôi
654     new: 
655       submit: Đăng ký
656       title: Đăng ký chương trình mới
657     not_found: 
658       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
659     show: 
660       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
661       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
662       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
663       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
664       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
665       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
666       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
667       authorize_url: "Cho phép URL:"
668       edit: Sửa đổi Chi tiết
669       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
670       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
671       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
672       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
673       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
674       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
675     update: 
676       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
677   site: 
678     edit: 
679       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
680       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
681       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
682       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
683       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
684       user_page_link: trang cá nhân
685     index: 
686       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
687       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
688       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
689       license: 
690         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
691         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
692         project_name: Dự án OpenStreetMap
693       permalink: Liên kết Thường trực
694       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
695     key: 
696       map_key: Chú giải
697       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
698       table: 
699         entry: 
700           admin: Biên giới hành chính
701           allotments: Khu vườn gia đình
702           apron: 
703             - Sân đậu máy bay
704             - nhà ga hành khách
705           bridge: Đường rắn = cầu
706           bridleway: Đường cưỡi ngựa
707           brownfield: Sân để trống
708           building: Kiến trúc quan trọng
709           byway: Đường mòn đa mốt
710           cable: 
711             - Đường xe cáp
712             - ski lift
713           cemetery: Nghĩa địa
714           centre: Trung tâm thể thao
715           commercial: Khu vực thương mại
716           common: 
717             - Đất công
718             - bãi cỏ
719           construction: Đường đang xây
720           cycleway: Đường xe đạp
721           destination: Chỉ giao thông địa phương
722           farm: Ruộng
723           footway: Đường đi bộ
724           forest: Rừng trồng cây
725           golf: Sân golf
726           heathland: Vùng cây bụi
727           industrial: Khu vực công nghiệp
728           lake: 
729             - Hồ
730             - bể nước
731           military: Khu vực quân sự
732           motorway: Đường cao tốc
733           park: Công viên
734           permissive: Đường cho phép
735           pitch: Sân thể thao
736           primary: Đường chính
737           private: Đường riêng
738           rail: Đường sắt
739           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
740           resident: Khu vực nhà ở
741           retail: Khu vực buôn bán
742           runway: 
743             - Đường băng
744             - đường lăn
745           school: 
746             - Trường học
747             - đại học
748           secondary: Đường lớn
749           station: Nhà ga
750           subway: Đường ngầm
751           summit: 
752             - Đỉnh núi
753             - đồi
754           tourist: Nơi du lịch
755           track: Đường mòn
756           tram: 
757             - Đường sắt nhẹ
758             - xe điện
759           trunk: Xa lộ
760           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
761           unclassified: Đường không phân loại
762           unsurfaced: Đường không lát
763           wood: Rừng
764         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
765     search: 
766       search: Tìm kiếm
767       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
768       submit_text: Đi
769       where_am_i: Tôi ở đâu?
770       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
771     sidebar: 
772       close: Đóng
773       search_results: Kết quả Tìm kiếm
774   trace: 
775     create: 
776       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
777       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
778     delete: 
779       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
780     edit: 
781       description: "Miêu tả:"
782       download: tải xuống
783       edit: sửa đổi
784       filename: "Tên tập tin:"
785       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
786       map: bản đồ
787       owner: "Tác giả:"
788       points: "Số nốt:"
789       save_button: Lưu các Thay đổi
790       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
791       tags: "Thẻ:"
792       tags_help: dấu phẩy phân cách
793       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
794       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
795       visibility: "Mức độ truy cập:"
796       visibility_help: có nghĩa là gì?
797       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
798     list: 
799       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
800       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
801       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
802       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
803     make_public: 
804       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
805     no_such_user: 
806       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
807       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
808       title: Người dùng không tồn tại
809     trace: 
810       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
811       by: bởi
812       count_points: "{{count}} nốt"
813       edit: sửa đổi
814       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
815       in: trong
816       map: bản đồ
817       more: thêm
818       pending: CHƯA XỬ
819       private: RIÊNG
820       public: CÔNG KHAI
821       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
822       view_map: Xem Bản đồ
823     trace_form: 
824       description: Miêu tả
825       help: Trợ giúp
826       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
827       tags: Thẻ
828       tags_help: dấu phẩy phân cách
829       upload_button: Tải lên
830       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
831       visibility: "Mức độ truy cập:"
832       visibility_help: có nghĩa là gì?
833       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
834     trace_header: 
835       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
836       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
837       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
838       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
839     trace_optionals: 
840       tags: Thẻ
841     trace_paging_nav: 
842       of: trong
843       showing: Xem trang
844     view: 
845       delete_track: Xóa tuyến đường này
846       description: "Miêu tả:"
847       download: tải xuống
848       edit: sửa đổi
849       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
850       filename: "Tên tập tin:"
851       heading: Xem tuyến đường {{name}}
852       map: bản đồ
853       none: Không có
854       owner: "Tác giả:"
855       pending: CHƯA XỬ
856       points: "Số nốt:"
857       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
858       tags: "Thẻ:"
859       title: Xem tuyến đường {{name}}
860       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
861       uploaded: "Lúc tải lên:"
862       visibility: "Mức độ truy cập:"
863     visibility: 
864       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
865       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
866       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
867       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
868   user: 
869     account: 
870       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
871       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
872       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
873       home location: "Vị trí Nhà:"
874       latitude: "Vĩ độ:"
875       longitude: "Kinh độ:"
876       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
877       my settings: Tùy chọn
878       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
879       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
880       profile description: "Tự giới thiệu:"
881       public editing: 
882         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
883         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
884         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
885         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
886         enabled link text: có nghĩa là gì?
887         heading: "Sửa đổi công khai:"
888       public editing note: 
889         heading: Sửa đổi công khai
890         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
891       return to profile: Trở về trang cá nhân
892       save changes button: Lưu các Thay đổi
893       title: Chỉnh sửa tài khoản
894       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
895     confirm: 
896       button: Xác nhận
897       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
898       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
899       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
900       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
901     confirm_email: 
902       button: Xác nhận
903       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
904       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
905       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
906       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
907     filter: 
908       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
909     friend_map: 
910       nearby mapper: "Người vẽ bản đồ ở gần: [[nearby_user]]"
911       your location: Vị trí của bạn
912     go_public: 
913       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
914     login: 
915       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
916       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
917       create_account: mở tài khoản
918       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
919       heading: Đăng nhập
920       login_button: Đăng nhập
921       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
922       password: "Mật khẩu:"
923       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
924       title: Đăng nhập
925     lost_password: 
926       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
927       heading: Quên mất Mật khẩu?
928       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
929       new password button: Đặt lại mật khẩu
930       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
931       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
932       title: Quên mất mật khẩu
933     make_friend: 
934       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
935       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
936       success: "{{name}} mới là người bạn."
937     new: 
938       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
939       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
940       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
941       display name: "Tên hiển thị:"
942       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
943       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
944       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
945       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
946       heading: Mở Tài khoản Người dùng
947       license_agreement: Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (BY-SA)</a>.
948       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
949       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
950       password: "Mật khẩu:"
951       signup: Đăng ký
952       title: Mở tài khoản
953     no_such_user: 
954       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
955       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
956       title: Người dùng không tồn tại
957     remove_friend: 
958       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
959       success: "{{name}} không còn là người bạn."
960     reset_password: 
961       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
962       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
963       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
964       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
965       password: "Mật khẩu:"
966       reset: Đặt lại Mật khẩu
967       title: Đặt lại mật khẩu
968     set_home: 
969       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
970     view: 
971       activate_user: kích hoạt tài khoản này
972       add as friend: thêm là người bạn
973       add image: Thêm Hình
974       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
975       block_history: xem các tác vụ cấm người này
976       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
977       blocks on me: tác vụ cấm tôi
978       change your settings: thay đổi tùy chọn của bạn
979       confirm: Xác nhận
980       create_block: cấm người dùng này
981       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
982       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
983       delete image: Xóa Hình
984       delete_user: xóa tài khoản này
985       description: Miêu tả
986       diary: nhật ký
987       edits: đóng góp
988       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
989       hide_user: ẩn tài khoản này
990       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
991       km away: cách {{count}} km
992       m away: cách {{count}} m
993       mapper since: "Tham gia:"
994       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
995       my diary: nhật ký của tôi
996       my edits: đóng góp của tôi
997       my settings: tùy chọn
998       my traces: tuyến đường của tôi
999       my_oauth_details: Xem chi tiết OAuth của tôi
1000       nearby users: "Người dùng ở gần:"
1001       new diary entry: mục nhật ký mới
1002       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1003       no home location: Chưa đặt vị trí nhà.
1004       no nearby users: Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần.
1005       remove as friend: dời người bạn
1006       role: 
1007         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1008         grant: 
1009           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1010           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1011         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1012         revoke: 
1013           administrator: Rút quyền quản lý viên
1014           moderator: Rút quyền điều hành viên
1015       send message: gửi thư
1016       settings_link_text: tùy chọn
1017       traces: tuyến đường
1018       unhide_user: hiện tài khoản này
1019       upload an image: Tải lên hình
1020       user image heading: Hình người dùng
1021       user location: Vị trí của người dùng
1022       your friends: Người bạn của bạn
1023   user_block: 
1024     blocks_by: 
1025       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1026       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1027       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1028     blocks_on: 
1029       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1030       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1031       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1032     create: 
1033       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1034       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1035       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1036     edit: 
1037       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1038       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1039       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1040       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1041       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1042       show: Xem tác vụ cấm này
1043       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1044       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1045     filter: 
1046       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1047       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1048       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1049     helper: 
1050       time_future: Hết hạn {{time}}.
1051       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1052       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1053     index: 
1054       empty: Chưa ai bị cấm.
1055       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1056       title: Người dùng bị cấm
1057     model: 
1058       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1059       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1060     new: 
1061       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1062       heading: Cấm {{name}}
1063       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1064       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1065       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1066       submit: Cấm người dùng
1067       title: Cấm {{name}}
1068       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1069       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1070     not_found: 
1071       back: Trở về trang đầu
1072       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1073     partial: 
1074       confirm: Bạn có chắc không?
1075       creator_name: Người cấm
1076       display_name: Người bị cấm
1077       edit: Sửa đổi
1078       not_revoked: (không bị hủy)
1079       reason: Lý do cấm
1080       revoke: Bỏ cấm!
1081       revoker_name: Người bỏ cấm
1082       show: Hiện
1083       status: Trạng thái
1084     period: "{{count}} giờ"
1085     revoke: 
1086       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1087       flash: Đã bỏ cấm.
1088       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1089       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1090       revoke: Bỏ cấm!
1091       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1092       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1093     show: 
1094       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1095       confirm: Bạn có chắc không?
1096       edit: Sửa đổi
1097       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1098       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1099       reason: "Lý do cấm:"
1100       revoke: Bỏ cấm!
1101       revoker: "Người bỏ cấm:"
1102       show: Hiện
1103       status: Trạng thái
1104       time_future: Hết hạn {{time}}
1105       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1106       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1107     update: 
1108       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1109       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1110   user_role: 
1111     filter: 
1112       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1113       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1114       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1115       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1116     grant: 
1117       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1118       confirm: Xác nhận
1119       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1120       heading: Xác nhận cấp vai trò
1121       title: Xác nhận cấp vai trò
1122     revoke: 
1123       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1124       confirm: Xác nhận
1125       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1126       heading: Xác nhận rút vai trò
1127       title: Xác nhận rút vai trò