Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Ninomax
7 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
8 vi: 
9   activerecord: 
10     attributes: 
11       diary_comment: 
12         body: Nội dung
13       diary_entry: 
14         language: Ngôn ngữ
15         latitude: Vĩ độ
16         longitude: Kinh độ
17         title: Tiêu đề
18         user: Người dùng
19       friend: 
20         friend: Người bạn
21         user: Người dùng
22       message: 
23         body: Nội dung
24         recipient: Người nhận
25         sender: Người gửi
26         title: Tiêu đề
27       trace: 
28         description: Miêu tả
29         latitude: Vĩ độ
30         longitude: Kinh độ
31         name: Tên
32         public: Công khai
33         size: Kích cỡ
34         user: Người dùng
35         visible: Thấy được
36       user: 
37         active: Tích cực
38         description: Miêu tả
39         display_name: Tên Hiển thị
40         email: Thư điện tử
41         languages: Ngôn ngữ
42         pass_crypt: Mật khẩu
43     models: 
44       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
45       changeset: Bộ thay đổi
46       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
47       country: Quốc gia
48       diary_comment: Bình luận Nhật ký
49       diary_entry: Mục Nhật ký
50       friend: Người bạn
51       language: Ngôn ngữ
52       message: Thư
53       node: Nốt
54       node_tag: Thẻ Nốt
55       notifier: Trình báo
56       old_node: Nốt Cũ
57       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
58       old_relation: Quan hệ Cũ
59       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
60       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
61       old_way: Lối Cũ
62       old_way_node: Nốt Lối Cũ
63       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
64       relation: Quan hệ
65       relation_member: Thành viên Quan hệ
66       relation_tag: Thẻ Quan hệ
67       session: Phiên
68       trace: Tuyến đường
69       tracepoint: Điểm Tuyến đường
70       tracetag: Thẻ Tuyến đường
71       user: Người dùng
72       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
73       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
74       way: Lối
75       way_node: Nốt Lối
76       way_tag: Thẻ Lối
77   application: 
78     require_cookies: 
79       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
80     require_moderator: 
81       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
82     setup_user_auth: 
83       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
84       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
85   browse: 
86     changeset: 
87       changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
88       changesetxml: Bộ thay đổi XML
89       feed: 
90         title: Bộ thay đổi %{id}
91         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
92       osmchangexml: osmChange XML
93       title: Bộ thay đổi
94     changeset_details: 
95       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
96       bounding_box: "Hộp bao:"
97       box: hộp
98       closed_at: "Lúc Đóng:"
99       created_at: "Lúc Tạo:"
100       has_nodes: 
101         one: "Có nốt sau:"
102         other: "Có %{count} nốt sau:"
103       has_relations: 
104         one: "Có quan hệ sau:"
105         other: "Có %{count} quan hệ sau:"
106       has_ways: 
107         one: "Có lối sau:"
108         other: "Có %{count} lối sau:"
109       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
110       show_area_box: Hiện Hộp vùng
111     common_details: 
112       changeset_comment: "Miêu tả:"
113       deleted_at: "Lúc Xóa:"
114       deleted_by: "Người Xóa:"
115       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
116       edited_by: "Người Sửa đổi:"
117       in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
118       version: "Phiên bản:"
119     containing_relation: 
120       entry: Quan hệ %{relation_name}
121       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
122     map: 
123       deleted: Đã xóa
124       edit: 
125         area: Sửa đổi vùng
126         node: Sửa đổi nốt
127         note: Sửa đổi ghi chú
128         relation: Sửa đổi quan hệ
129         way: Sửa đổi lối
130       larger: 
131         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
132         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
133         note: Xem ghi chú trên bản đồ rộng hơn
134         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
135         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
136       loading: Đang tải…
137     navigation: 
138       all: 
139         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
140         next_node_tooltip: Nốt sau
141         next_note_tooltip: Ghi chú sau
142         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
143         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
144         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
145         prev_node_tooltip: Nốt trước
146         prev_note_tooltip: Ghi chú trước
147         prev_relation_tooltip: Relation trước
148         prev_way_tooltip: Lối trước
149       user: 
150         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
151         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
152         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
153     node: 
154       download_xml: Tải về XML
155       edit: Sửa đổi nốt
156       node: Nốt
157       node_title: "Nốt: %{node_name}"
158       view_history: Xem lịch sử
159     node_details: 
160       coordinates: "Tọa độ:"
161       part_of: "Trực thuộc:"
162     node_history: 
163       download_xml: Tải về XML
164       node_history: Lịch sử Nốt
165       node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
166       view_details: Xem chi tiết
167     not_found: 
168       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
169       type: 
170         changeset: bộ thay đổi
171         node: nốt
172         relation: quan hệ
173         way: lối
174     note: 
175       at_by_html: cách đây %{when} bởi %{user}
176       at_html: cách đây %{when}
177       closed: "Đóng:"
178       closed_title: "Ghi chú đã giải quyết: %{note_name}"
179       comments: "Ghi chú:"
180       description: "Miêu tả:"
181       last_modified: "Sửa đổi lần cuối:"
182       open_title: "Ghi chú chưa giải quyết: %{note_name}"
183       opened: "Mở:"
184       title: Ghi chú
185     paging_nav: 
186       of: trong
187       showing_page: trang
188     redacted: 
189       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
190       redaction: Dãy ẩn %{id}
191       type: 
192         node: nốt
193         relation: quan hệ
194         way: lối
195     relation: 
196       download_xml: Tải về XML
197       relation: Quan hệ
198       relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
199       view_history: Xem lịch sử
200     relation_details: 
201       members: "Thành viên:"
202       part_of: "Trực thuộc:"
203     relation_history: 
204       download_xml: Tải về XML
205       relation_history: Lịch sử Quan hệ
206       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
207       view_details: Xem chi tiết
208     relation_member: 
209       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
210       type: 
211         node: Nốt
212         relation: Quan hệ
213         way: Lối
214     start_rjs: 
215       data_frame_title: Dữ liệu
216       data_layer_name: Xem Dữ liệu Bản đồ
217       details: Chi tiết
218       edited_by_user_at_timestamp: Được %{user} sửa đổi vào %{timestamp}
219       hide_areas: Ẩn các khu vực
220       history_for_feature: Lịch sử %{đối tượng}
221       load_data: Tải Dữ liệu
222       loaded_an_area_with_num_features: Bạn đã tải vùng chứa %{num_features} đối tượng. Một số trình duyệt bị trục trặc khi hiển thị nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, các trình duyệt hoạt động tốt với tối đa 100 đối tượng cùng lúc; nếu hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới.
223       loading: Đang tải…
224       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
225       notes_layer_name: Xem các Ghi chú
226       object_list: 
227         api: Lấy vùng này dùng API
228         back: Quay lại danh sách đối tượng
229         details: Chi tiết
230         heading: Danh sách đối tượng
231         history: 
232           type: 
233             node: Nốt %{id}
234             way: Lối %{id}
235         selected: 
236           type: 
237             node: Nốt %{id}
238             way: Lối %{id}
239         type: 
240           node: Nốt
241           way: Lối
242       private_user: người bí mật
243       show_areas: Hiện các khu vực
244       show_history: Xem Lịch sử
245       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ %{bbox_size} quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
246       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
247       wait: Xin chờ…
248       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
249     tag_details: 
250       tags: "Thẻ:"
251       wiki_link: 
252         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
253         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
254       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
255     timeout: 
256       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
257       type: 
258         changeset: bộ thay đổi
259         node: nốt
260         relation: quan hệ
261         way: lối
262     way: 
263       download_xml: Tải về XML
264       edit: Sửa đổi lối
265       view_history: Xem lịch sử
266       way: Lối
267       way_title: "Lối: %{way_name}"
268     way_details: 
269       also_part_of: 
270         one: thuộc về lối %{related_ways}
271         other: thuộc về các lối %{related_ways}
272       nodes: "Nốt:"
273       part_of: "Trực thuộc:"
274     way_history: 
275       download_xml: Tải về XML
276       view_details: Xem chi tiết
277       way_history: Lịch sử Lối
278       way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
279   changeset: 
280     changeset: 
281       anonymous: Vô danh
282       big_area: (lớn)
283       no_comment: (không có)
284       no_edits: (không có thay đổi)
285       show_area_box: hiện hộp vùng
286       still_editing: (đang sửa)
287       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
288     changeset_paging_nav: 
289       next: Sau »
290       previous: « Trước
291       showing_page: Trang %{page}
292     changesets: 
293       area: Vùng
294       comment: Miêu tả
295       id: ID
296       saved_at: Lúc Lưu
297       user: Người dùng
298     list: 
299       description: Xem những đóng góp gần đây vào bản đồ
300       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
301       description_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
302       description_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
303       description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
304       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
305       empty_anon_html: Chưa sửa đổi lần nào.
306       empty_user_html: Hình như bạn chưa đóng góp sửa đổi nào. Hãy bắt đầu với <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3?uselang=vi">Hướng dẫn Bắt đầu</a>.
307       heading: Các bộ thay đổi
308       heading_bbox: Các bộ thay đổi
309       heading_friend: Các bộ thay đổi
310       heading_nearby: Các bộ thay đổi
311       heading_user: Các bộ thay đổi
312       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
313       title: Các bộ thay đổi
314       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
315       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
316       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
317       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
318       title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
319     timeout: 
320       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
321   diary_entry: 
322     comments: 
323       ago: cách đây %{ago}
324       comment: Bình luận
325       has_commented_on: "%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau"
326       newer_comments: Các Bình luận Sau
327       older_comments: Các Bình luận Trước
328       post: Mục nhật ký
329       when: Lúc đăng
330     diary_comment: 
331       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
332       confirm: Xác nhận
333       hide_link: Ẩn bình luận này
334     diary_entry: 
335       comment_count: 
336         other: "%{count} bình luận"
337         zero: Chưa có bình luận
338       comment_link: Bình luận về mục này
339       confirm: Xác nhận
340       edit_link: Sửa đổi mục này
341       hide_link: Ẩn mục này
342       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
343       reply_link: Trả lời mục này
344     edit: 
345       body: "Nội dung:"
346       language: "Ngôn ngữ:"
347       latitude: "Vĩ độ:"
348       location: "Vị trí:"
349       longitude: "Kinh độ:"
350       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
351       save_button: Lưu
352       subject: "Tiêu đề:"
353       title: Sửa đổi mục nhật ký
354       use_map_link: sử dụng bản đồ
355     feed: 
356       all: 
357         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
358         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
359       language: 
360         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
361         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
362       user: 
363         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
364         title: Các mục nhật ký của %{user}
365     list: 
366       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
367       new: Mục Nhật ký Mới
368       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
369       newer_entries: Mục Sau
370       no_entries: Chưa có mục nhật ký
371       older_entries: Mục Trước
372       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
373       title: Các Nhật ký Cá nhân
374       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
375       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
376       user_title: Nhật ký của %{user}
377     location: 
378       edit: Sửa
379       location: "Vị trí:"
380       view: Xem
381     new: 
382       title: Mục Nhật ký Mới
383     no_such_entry: 
384       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
385       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
386       title: Mục nhật ký không tồn tại
387     view: 
388       leave_a_comment: Bình luận
389       login: Đăng nhập
390       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
391       save_button: Lưu
392       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
393       user_title: Nhật ký của %{user}
394   editor: 
395     default: Mặc định (hiện là %{name})
396     id: 
397       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
398       name: iD
399     potlatch: 
400       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
401       name: Potlatch 1
402     potlatch2: 
403       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
404       name: Potlatch 2
405     remote: 
406       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
407       name: phần điều khiển từ xa
408   export: 
409     start: 
410       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
411       area_to_export: Vùng để Xuất
412       embeddable_html: HTML để Nhúng
413       export_button: Xuất
414       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
415       format: "Định dạng:"
416       format_to_export: Định dạng Xuất
417       image_size: Hình có Kích cỡ
418       latitude: "Vĩ độ:"
419       licence: Giấy phép
420       longitude: "Kinh độ:"
421       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
422       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
423       max: tối đa
424       options: Tùy chọn
425       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
426       output: Đầu ra
427       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
428       scale: Tỷ lệ
429       too_large: 
430         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
431         heading: Khu vực Lớn quá
432       zoom: Thu phóng
433     start_rjs: 
434       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
435       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
436       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
437       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
438       export: Xuất
439       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
440       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
441   geocoder: 
442     description: 
443       title: 
444         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
445         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
446       types: 
447         cities: Thành phố
448         places: Địa điểm
449         towns: Thị xã
450     direction: 
451       east: đông
452       north: bắc
453       north_east: đông bắc
454       north_west: tây bắc
455       south: nam
456       south_east: đông nam
457       south_west: tây nam
458       west: tây
459     distance: 
460       one: khoảng 1 km
461       other: khoảng %{count} km
462       zero: không tới 1 km
463     results: 
464       more_results: Thêm kết quả
465       no_results: Không tìm thấy kết quả
466     search: 
467       title: 
468         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
469         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
470         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
471         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
472         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
473         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
474     search_osm_nominatim: 
475       admin_levels: 
476         level10: Biên giới Khu phố
477         level2: Biên giới Quốc gia
478         level4: Biên giới Tỉnh bang
479         level5: Biên giới Miền
480         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
481         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
482         level9: Biên giới Làng
483       prefix: 
484         aeroway: 
485           aerodrome: Sân bay
486           apron: Sân Đậu Máy bay
487           gate: Cổng
488           helipad: Sân bay Trực thăng
489           runway: Đường băng
490           taxiway: Đường lăn
491           terminal: Nhà ga Sân bay
492         amenity: 
493           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
494           airport: Sân bay
495           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
496           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
497           atm: Máy Rút tiền Tự động
498           auditorium: Phòng hội họp
499           bank: Ngân hàng
500           bar: Quán rượu
501           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
502           bench: Ghế
503           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
504           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
505           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
506           brothel: Nhà chứa
507           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
508           bus_station: Bến Xe buýt
509           cafe: Quán Cà phê
510           car_rental: Chỗ Mướn Xe
511           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
512           car_wash: Tiệm Rửa Xe
513           casino: Sòng bạc
514           charging_station: Trạm Sạc Pin
515           cinema: Rạp phim
516           clinic: Phòng khám
517           club: Câu lạc bộ
518           college: Trường Cao đẳng
519           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
520           courthouse: Tòa
521           crematorium: Lò Hỏa táng
522           dentist: Nha sĩ
523           doctors: Bác sĩ
524           dormitory: Ký túc xá
525           drinking_water: Vòi Nước uống
526           driving_school: Trường Lái xe
527           embassy: Tòa Đại sứ
528           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
529           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
530           ferry_terminal: Trạm Phà
531           fire_hydrant: Vòi nước Máy
532           fire_station: Trạm Cứu hỏa
533           food_court: Khu Ẩm thực
534           fountain: Vòi nước
535           fuel: Cây xăng
536           grave_yard: Nghĩa địa
537           gym: Nhà Thể dục
538           hall: Hội trường
539           health_centre: Trung tâm Y tế
540           hospital: Bệnh viện
541           hotel: Khách sạn
542           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
543           ice_cream: Tiệm Kem
544           kindergarten: Tiểu học
545           library: Thư viện
546           market: Chợ
547           marketplace: Chợ phiên
548           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
549           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
550           nursery: Nhà trẻ
551           nursing_home: Viện Dưỡng lão
552           office: Văn phòng
553           park: Công viên
554           parking: Chỗ Đậu xe
555           pharmacy: Nhà thuốc
556           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
557           police: Cảnh sát
558           post_box: Hòm thư
559           post_office: Bưu điện
560           preschool: Trường Mầm non
561           prison: Nhà tù
562           pub: Quán rượu
563           public_building: Tòa nhà Công cộng
564           public_market: Chợ phiên
565           reception_area: Phòng Tiếp khách
566           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
567           restaurant: Nhà hàng
568           retirement_home: Nhà về hưu
569           sauna: Nhà Tắm hơi
570           school: Trường học
571           shelter: Nơi Trú ẩn
572           shop: Tiệm
573           shopping: Tiệm
574           shower: Vòi tắm
575           social_centre: Hội trường
576           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
577           studio: Studio
578           supermarket: Siêu thị
579           swimming_pool: Hồ tắm
580           taxi: Taxi
581           telephone: Điện thoại Công cộng
582           theatre: Nhà hát
583           toilets: Vệ sinh
584           townhall: Thị sảnh
585           university: Trường Đại học
586           vending_machine: Máy Bán hàng
587           veterinary: Phẫu thuật Thú y
588           village_hall: Trụ sở Làng
589           waste_basket: Thùng rác
590           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
591           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
592         boundary: 
593           administrative: Biên giới Hành chính
594           census: Biên giới Điều tra Dân số
595           national_park: Vườn quốc gia
596           protected_area: Khu bảo tồn
597         bridge: 
598           aqueduct: Cống nước
599           suspension: Cầu Treo
600           swing: Cầu Quay
601           viaduct: Cầu Cạn
602           "yes": Cầu
603         building: 
604           "yes": Tòa nhà
605         highway: 
606           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
607           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
608           bus_stop: Trạm Xe buýt
609           byway: Đường mòn Đa mốt
610           construction: Đường Đang Xây
611           cycleway: Đường Xe đạp
612           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
613           footway: Đường Đi bộ
614           ford: Khúc Sông Cạn
615           living_street: Đường Hàng xóm
616           milestone: Mốc
617           minor: Đường Nhỏ
618           motorway: Đường Cao tốc
619           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
620           motorway_link: Đường Cao tốc
621           path: Lối
622           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
623           platform: Sân ga
624           primary: Đường Chính
625           primary_link: Đường Chính
626           raceway: Đường đua
627           residential: Ngõ Dân cư
628           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
629           road: Đường
630           secondary: Đường Lớn
631           secondary_link: Đường Lớn
632           service: Ngách
633           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
634           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
635           steps: Cầu thang
636           stile: Cửa xoay
637           tertiary: Phố
638           tertiary_link: Phố
639           track: Đường mòn
640           trail: Đường mòn
641           trunk: Xa lộ
642           trunk_link: Xa lộ
643           unclassified: Ngõ
644           unsurfaced: Đường Không Lát
645         historic: 
646           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
647           battlefield: Chiến trường
648           boundary_stone: Mốc Biên giới
649           building: Tòa nhà
650           castle: Lâu đài
651           church: Nhà thờ
652           fort: Pháo đài
653           house: Nhà ở
654           icon: Thánh tượng
655           manor: Trang viên
656           memorial: Đài Tưởng niệm
657           mine: Mỏ
658           monument: Đài Tưởng niệm
659           museum: Bảo tàng
660           ruins: Tàn tích
661           tower: Tháp
662           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
663           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
664           wreck: Xác Tàu Đắm
665         landuse: 
666           allotments: Khu Vườn Gia đình
667           basin: Lưu vực
668           brownfield: Cánh đồng Nâu
669           cemetery: Nghĩa địa
670           commercial: Khu vực Thương mại
671           conservation: Bảo tồn
672           construction: Công trường Xây dựng
673           farm: Trại
674           farmland: Trại
675           farmyard: Sân Trại
676           forest: Rừng Trồng Cây
677           garages: Ga ra
678           grass: Cỏ
679           greenfield: Cánh đồng Xanh
680           industrial: Khu vực Công nghiệp
681           landfill: Nơi Đổ Rác
682           meadow: Đồng cỏ
683           military: Khu vực Quân sự
684           mine: Mỏ
685           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
686           orchard: Vườn Cây
687           park: Công viên
688           piste: Đường Trượt tuyết
689           quarry: Mỏ Đá
690           railway: Đường sắt
691           recreation_ground: Sân chơi
692           reservoir: Bể nước
693           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
694           residential: Khu vực Nhà ở
695           retail: Khu vực Buôn bán
696           road: Đất của con Đường
697           village_green: Sân Làng
698           vineyard: Vườn Nho
699           wetland: Đầm lầy
700           wood: Rừng
701         leisure: 
702           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
703           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
704           common: Đất Công
705           fishing: Hồ Đánh cá
706           fitness_station: Trạm Thể dục
707           garden: Vườn
708           golf_course: Sân Golf
709           ice_rink: Sân băng
710           marina: Bến tàu
711           miniature_golf: Golf Nhỏ
712           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
713           park: Công viên
714           pitch: Sân cỏ
715           playground: Sân chơi
716           recreation_ground: Sân Giải trí
717           sauna: Nhà Tắm hơi
718           slipway: Bến tàu
719           sports_centre: Trung tâm Thể thao
720           stadium: Sân vận động
721           swimming_pool: Hồ Bơi
722           track: Đường Chạy
723           water_park: Công viên Nước
724         military: 
725           airfield: Sân bay Không quân
726           barracks: Trại Lính
727           bunker: Boong ke
728         mountain_pass: 
729           "yes": Đèo
730         natural: 
731           bay: Vịnh
732           beach: Bãi biển
733           cape: Mũi đất
734           cave_entrance: Cửa vào Hang
735           channel: Eo biển
736           cliff: Vách đá
737           crater: Miệng Núi
738           dune: Cồn cát
739           feature: Đối tượng Thiên nhiên
740           fell: Đồi đá
741           fjord: Vịnh hẹp
742           forest: Rừng
743           geyser: Mạch nước Phun
744           glacier: Sông băng
745           heath: Bãi Hoang
746           hill: Đồi
747           island: Đảo
748           land: Đất
749           marsh: Đầm lầy
750           moor: Truông
751           mud: Bùn
752           peak: Đỉnh
753           point: Mũi đất
754           reef: Rạn san hô
755           ridge: Luống đất
756           river: Sông
757           rock: Đá
758           scree: Bãi Đá
759           scrub: Đất Bụi rậm
760           shoal: Bãi cạn
761           spring: Suối
762           stone: Đá
763           strait: Eo biển
764           tree: Cây
765           valley: Thung lũng
766           volcano: Núi lửa
767           water: Nước
768           wetland: Đầm lầy
769           wetlands: Đầm lầy
770           wood: Rừng
771         office: 
772           accountant: Kế toán viên
773           architect: Kiến trúc sư
774           company: Công ty
775           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
776           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
777           government: Văn phòng Chính phủ
778           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
779           lawyer: Luật sư
780           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
781           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
782           travel_agent: Văn phòng Du lịch
783           "yes": Văn phòng
784         place: 
785           airport: Sân bay
786           city: Thành phố
787           country: Quốc gia
788           county: Quận hạt
789           farm: Trại
790           hamlet: Xóm
791           house: Nhà ở
792           houses: Dãy Nhà
793           island: Đảo
794           islet: Đảo Nhỏ
795           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
796           locality: Địa phương
797           moor: Truông
798           municipality: Đô thị
799           postcode: Mã Bưu chính
800           region: Miền
801           sea: Biển
802           state: Tỉnh bang
803           subdivision: Hàng xóm
804           suburb: Ngoại ô
805           town: Thị xã/trấn
806           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
807           village: Làng
808         railway: 
809           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
810           construction: Đường sắt Đang Xây
811           disused: Đường sắt Không hoạt động
812           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
813           funicular: Đường sắt Leo núi
814           halt: Ga Xép
815           historic_station: Nhà ga Lịch sử
816           junction: Ga Đầu mối
817           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
818           light_rail: Đường sắt Nhẹ
819           miniature: Đường sắt Nhỏ
820           monorail: Đường sắt Một ray
821           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
822           platform: Ke ga
823           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
824           spur: Đường sắt Phụ
825           station: Nhà ga
826           subway: Trạm Xe điện Ngầm
827           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
828           switch: Ghi Đường sắt
829           tram: Đường Xe điện
830           tram_stop: Ga Xép Điện
831           yard: Sân ga
832         shop: 
833           alcohol: Tiệm Rượu
834           antiques: Tiệm Đồ cổ
835           art: Tiệm Nghệ phẩm
836           bakery: Tiệm Bánh
837           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
838           beverages: Tiệm Đồ uống
839           bicycle: Tiệm Xe đạp
840           books: Tiệm Sách
841           butcher: Tiệm Thịt
842           car: Tiệm Xe hơi
843           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
844           car_repair: Tiệm Sửa Xe
845           carpet: Tiệm Thảm
846           charity: Cửa hàng Từ thiện
847           chemist: Tiệm Dược phẩm
848           clothes: Tiệm Quần áo
849           computer: Tiệm Máy tính
850           confectionery: Tiệm Kẹo
851           convenience: Tiệm Tiện lợi
852           copyshop: Tiệm In ấn
853           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
854           department_store: Cửa hàng Bách hóa
855           discount: Cửa hàng Giảm giá
856           doityourself: Tiệm Ngũ kim
857           dry_cleaning: Hấp tẩy
858           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
859           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
860           farm: Tiệm Nông cụ
861           fashion: Tiệm Thời trang
862           fish: Tiệm Cá
863           florist: Tiệm Hoa
864           food: Tiệm Thực phẩm
865           funeral_directors: Nhà tang lễ
866           furniture: Tiệm Đồ đạc
867           gallery: Thư viện Ảnh
868           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
869           general: Tiệm Đồ
870           gift: Tiệm Quà tặng
871           greengrocer: Tiệm Rau quả
872           grocery: Tiệm Tạp phẩm
873           hairdresser: Tiệm Làm tóc
874           hardware: Tiệm Ngũ kim
875           hifi: Cửa hàng Hi-fi
876           insurance: Bảo hiểm
877           jewelry: Tiệm Kim hoàn
878           kiosk: Quán
879           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
880           mall: Trung tâm Mua sắm
881           market: Chợ
882           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
883           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
884           music: Tiệm Nhạc
885           newsagent: Tiệm Báo
886           optician: Tiệm Kính mắt
887           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
888           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
889           pet: Tiệm Vật nuôi
890           photo: Tiệm Rửa Hình
891           salon: Tiệm Làm tóc
892           shoes: Tiệm Giày
893           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
894           sports: Tiệm Thể thao
895           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
896           supermarket: Siêu thị
897           toys: Tiệm Đồ chơi
898           travel_agency: Văn phòng Du lịch
899           video: Tiệm Phim
900           wine: Tiệm Rượu
901         tourism: 
902           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
903           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
904           attraction: Nơi Du lịch
905           bed_and_breakfast: Nhà trọ
906           cabin: Túp lều
907           camp_site: Nơi Cắm trại
908           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
909           chalet: Nhà ván
910           guest_house: Nhà khách
911           hostel: Nhà trọ
912           hotel: Khách sạn
913           information: Thông tin
914           lean_to: Nhà chái
915           motel: Khách sạn Dọc đường
916           museum: Bảo tàng
917           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
918           theme_park: Công viên Giải trí
919           valley: Thung lũng
920           viewpoint: Thắng cảnh
921           zoo: Vườn thú
922         tunnel: 
923           "yes": Đường hầm
924         waterway: 
925           artificial: Dòng nước Nhân tạo
926           boatyard: Bãi Thuyền
927           canal: Kênh
928           connector: Đường thủy Nối
929           dam: Đập
930           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
931           ditch: Mương
932           dock: Vũng tàu
933           drain: Cống
934           lock: Âu tàu
935           lock_gate: Âu tàu
936           mineral_spring: Suối Nước khoáng
937           mooring: Cột neo tàu
938           rapids: Thác ghềnh
939           river: Sông
940           riverbank: Bờ sông
941           stream: Dòng suối
942           wadi: Dòng sông Vào mùa
943           water_point: Máy bơm nước
944           waterfall: Thác
945           weir: Đập Tràn
946   javascripts: 
947     map: 
948       base: 
949         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
950         mapquest: MapQuest Mở
951         standard: Chuẩn
952         transport_map: Bản đồ Giao thông
953     notes: 
954       new: 
955         add: Thêm Ghi chú
956         intro: Những thông tin bạn nhập được hiển thị cho những người dùng khác để cho họ cải thiện bản đồ. Xin vui lòng chuyển ghim vào đúng vị trí và ghi chú trong hộp bên dưới càng rõ ràng càng tốt.
957       show: 
958         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp; các bình luận này cần được xác nhận lại.
959         closed_by: được giải quyết bởi <a href='%{user_url}'>%{user}</a> vào %{time}
960         closed_by_anonymous: được giải quyết bởi người dùng vô danh vào %{time}
961         comment: Bình luận
962         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
963         commented_by: bình luận của <a href='%{user_url}'>%{user}</a> vào %{time}
964         commented_by_anonymous: bình luận của người dùng vô danh vào %{time}
965         hide: Ẩn
966         opened_by: do <a href='%{user_url}'>%{user}</a> tạo ra vào %{time}
967         opened_by_anonymous: do người dùng vô danh tạo ra vào %{time}
968         permalink: Liên kết Thường trực
969         reactivate: Mở lại
970         reopened_by: được <a href='%{user_url}'>%{user}</a> mở lại vào %{time}
971         reopened_by_anonymous: được người dùng vô danh mở lại vào %{time}
972         resolve: Giải quyết
973     site: 
974       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
975       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
976       createnote_zoom_alert: Bạn cần phải phóng to để thêm ghi chú vào bản đồ
977       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
978       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
979       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
980       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
981       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
982       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
983   layouts: 
984     community: Cộng đồng
985     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
986     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
987     copyright: Bản quyền & Giấy phép
988     documentation: Tài liệu
989     documentation_title: Tài liệu về dự án
990     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
991     donate_link_text: quyên góp
992     edit: Sửa đổi
993     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
994     export: Xuất
995     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
996     foundation: Quỹ OpenStreetMap
997     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
998     gps_traces: Tuyến đường GPS
999     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
1000     help: Trợ giúp
1001     help_centre: Hỏi đáp
1002     help_title: Trang trợ giúp của dự án
1003     history: Lịch sử
1004     home: nhà
1005     home_tooltip: Về vị trí nhà
1006     inbox_html: hộp thư %{count}
1007     inbox_tooltip: 
1008       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
1009       other: Hộp thư của bạn có %{count} thư chưa đọc
1010       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
1011     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
1012     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
1013     intro_2_download: tải về
1014     intro_2_html: Bạn được phép %{download} và %{use} theo %{license}. Hãy %{create_account} để cải tiến bản đồ.
1015     intro_2_license: giấy phép mở
1016     intro_2_use: sử dụng
1017     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=vi
1018     log_in: đăng nhập
1019     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
1020     logo: 
1021       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
1022     logout: đăng xuất
1023     logout_tooltip: Đăng xuất
1024     make_a_donation: 
1025       text: Quyên góp
1026       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
1027     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1028     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1029     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1030     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}, cũng như %{partners} khác.
1031     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
1032     partners_partners: các công ty bảo trợ
1033     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
1034     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
1035     sign_up: mở tài khoản
1036     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
1037     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
1038     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
1039     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
1040     view: Xem
1041     view_tooltip: Xem bản đồ
1042     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
1043     wiki: Wiki
1044     wiki_title: Trang wiki của dự án
1045     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1046   license_page: 
1047     foreign: 
1048       english_link: nguyên bản tiếng Anh
1049       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1050       title: Thông tin về bản dịch này
1051     legal_babble: 
1052       attribution_example: 
1053         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1054         title: Ví dụ ghi công
1055       contributors_at_html: "<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Bang Viên</a> (theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Bang Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">bản sửa đổi CC BY Áo</a>)."
1056       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada)."
1057       contributors_footer_1_html: "Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi\">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki."
1058       contributors_footer_2_html: "  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào."
1059       contributors_fr_html: "<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>)."
1060       contributors_gb_html: "<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12."
1061       contributors_intro_html: "Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:"
1062       contributors_nl_html: "<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1063       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu."
1064       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1065       contributors_za_html: "<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo lưu."
1066       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng góp vào OpenStreetMap”.
1067       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến creativecommons.org.
1068       credit_3_html: "Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.\nVí dụ:"
1069       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1070       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1071       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng, xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1072       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1073       intro_1_html: "OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data\nCommons</a> (ODbL)."
1074       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1075       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1076       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
1077       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.
1078       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1079       title_html: Bản quyền và Giấy phép
1080     native: 
1081       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1082       native_link: bản dịch tiếng Việt
1083       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1084       title: Giới thiệu về trang này
1085   message: 
1086     delete: 
1087       deleted: Đã xóa thư
1088     inbox: 
1089       date: Ngày
1090       from: Từ
1091       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1092       my_inbox: Hộp thư đến
1093       new_messages: "%{count} thư mới"
1094       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1095       old_messages: "%{count} thư cũ"
1096       outbox: đã gửi
1097       people_mapping_nearby: những người ở gần
1098       subject: Tiêu đề
1099       title: Hộp thư
1100     mark: 
1101       as_read: Thư đã đọc
1102       as_unread: Thư chưa đọc
1103     message_summary: 
1104       delete_button: Xóa
1105       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1106       reply_button: Trả lời
1107       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1108     new: 
1109       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1110       body: Nội dung
1111       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
1112       message_sent: Thư đã gửi
1113       send_button: Gửi
1114       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1115       subject: Tiêu đề
1116       title: Gửi thư
1117     no_such_message: 
1118       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1119       heading: Thư không tồn tại
1120       title: Thư không tồn tại
1121     outbox: 
1122       date: Ngày
1123       inbox: thư đến
1124       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1125       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1126       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1127       outbox: thư đã gửi
1128       people_mapping_nearby: những người ở gần
1129       subject: Tiêu đề
1130       title: Hộp thư đã gửi
1131       to: Tới
1132     read: 
1133       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1134       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
1135       date: Ngày
1136       from: Từ
1137       reply_button: Trả lời
1138       subject: Tiêu đề
1139       title: Đọc thư
1140       to: Tới
1141       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1142       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1143     reply: 
1144       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1145     sent_message_summary: 
1146       delete_button: Xóa
1147   note: 
1148     description: 
1149       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
1150       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
1151       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
1152       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
1153       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
1154       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
1155       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
1156       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
1157     entry: 
1158       comment: Bình luận
1159       full: Ghi chú đầy đủ
1160     mine: 
1161       ago_html: cách đây %{when}
1162       created_at: Lúc tạo
1163       creator: Người tạo
1164       description: Miêu tả
1165       heading: Ghi chú của %{user}
1166       id: Mã số
1167       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
1168       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1169       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1170     rss: 
1171       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
1172       commented: bình luận mới (gần %{place})
1173       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
1174       description_item: Nguồn tin RSS của ghi chú %{id}
1175       opened: mở ghi chú (gần %{place})
1176       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
1177       title: Ghi chú OpenStreetMap
1178   notifier: 
1179     diary_comment_notification: 
1180       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1181       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1182       hi: Chào %{to_user},
1183       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1184     email_confirm: 
1185       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1186     email_confirm_html: 
1187       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1188       greeting: Chào bạn,
1189       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1190     email_confirm_plain: 
1191       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1192       greeting: Chào bạn,
1193       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1194     friend_notification: 
1195       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại %{befriendurl}.
1196       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1197       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1198       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã thêm bạn là người bạn"
1199     gpx_notification: 
1200       and_no_tags: và không có thẻ
1201       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1202       failure: 
1203         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1204         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1205         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1206         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1207         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1208       greeting: Chào bạn,
1209       success: 
1210         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1211         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1212       with_description: với miêu tả
1213       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1214     lost_password: 
1215       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1216     lost_password_html: 
1217       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1218       greeting: Chào bạn,
1219       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1220     lost_password_plain: 
1221       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1222       greeting: Chào bạn,
1223       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1224     message_notification: 
1225       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại %{readurl}
1226       footer2: và trả lời tại %{replyurl}
1227       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1228       hi: Chào %{to_user},
1229     note_comment_notification: 
1230       anonymous: Người dùng vô danh
1231       closed: 
1232         commented_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
1233         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1234         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn"
1235         your_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1236       commented: 
1237         commented_note: "%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú bản đồ gần %{place}."
1238         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1239         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của bạn"
1240         your_note: "%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1241       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1242       greeting: Chào bạn,
1243       reopened: 
1244         commented_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
1245         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1246         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn"
1247         your_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1248     signup_confirm: 
1249       confirm: "Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này. Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của bạn:"
1250       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1251       greeting: Chào bạn!
1252       subject: "[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap"
1253       welcome: Chúng tôi xin chào mừng bạn. Thư này có một số thông tin về cách bắt đầu.
1254     signup_confirm_html: 
1255       ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
1256       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
1257       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">trên wiki</a>, và theo dõi tin tức gần đây trên <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog của OpenStreetMap</a> hoặc <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>!
1258       introductory_video: Bạn có thể coi %{introductory_video_link}.
1259       more_videos: Cũng có %{more_videos_link}.
1260       more_videos_here: thêm video tại đây
1261       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
1262       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
1263       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
1264     signup_confirm_plain: 
1265       ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
1266       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
1267       current_user: "Có danh sách những người dùng được xếp theo nơi ở tại:"
1268       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
1269       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
1270       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
1271       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
1272       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
1273       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
1274       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
1275   oauth: 
1276     oauthorize: 
1277       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1278       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1279       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1280       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1281       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1282       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1283       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1284       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1285       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1286     revoke: 
1287       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1288   oauth_clients: 
1289     create: 
1290       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1291     destroy: 
1292       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1293     edit: 
1294       submit: Sửa đổi
1295       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1296     form: 
1297       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1298       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1299       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1300       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1301       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1302       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1303       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1304       callback_url: URL Gọi lại
1305       name: Tên
1306       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1307       required: Bắt buộc
1308       support_url: URL Trợ giúp
1309       url: URL Trang chủ Chương trình
1310     index: 
1311       application: Tên Chương trình
1312       issued_at: Lúc Cho phép
1313       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1314       my_apps: Trình khách của Tôi
1315       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1316       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1317       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1318       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1319       revoke: Thu hồi!
1320       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1321     new: 
1322       submit: Đăng ký
1323       title: Đăng ký chương trình mới
1324     not_found: 
1325       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1326     show: 
1327       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1328       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1329       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1330       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1331       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1332       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1333       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1334       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1335       authorize_url: "Cho phép URL:"
1336       confirm: Bạn có chắc không?
1337       delete: Xóa Trình khách
1338       edit: Sửa đổi Chi tiết
1339       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1340       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1341       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1342       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1343       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1344       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1345     update: 
1346       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1347   redaction: 
1348     create: 
1349       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
1350     destroy: 
1351       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
1352       flash: Đã xóa dãy ẩn.
1353       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm trong trước khi xóa dãy ẩn.
1354     edit: 
1355       description: Miêu tả
1356       heading: Sửa đổi dãy ẩn
1357       submit: Lưu dãy ẩn
1358       title: Sửa đổi dãy ẩn
1359     index: 
1360       empty: Không có dãy ẩn để xem.
1361       heading: Danh sách dãy ẩn
1362       title: Danh sách dãy ẩn
1363     new: 
1364       description: Miêu tả
1365       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
1366       submit: Ẩn dãy phiên bản
1367       title: Đang ẩn dãy phiên bản
1368     show: 
1369       confirm: Bạn có chắc không?
1370       description: "Miêu tả:"
1371       destroy: Xóa dãy ẩn này
1372       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
1373       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
1374       title: Đang xem dãy ẩn
1375       user: "Người ẩn:"
1376     update: 
1377       flash: Các thay đổi đã được lưu.
1378   site: 
1379     edit: 
1380       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1381       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1382       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1383       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1384       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1385       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1386       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1387       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1388       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1389       user_page_link: trang cá nhân
1390     index: 
1391       createnote: Thêm ghi chú
1392       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1393       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1394       license: 
1395         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát hành theo giấy phép mở
1396       permalink: Liên kết Thường trực
1397       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1398       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1399     key: 
1400       table: 
1401         entry: 
1402           admin: Biên giới hành chính
1403           allotments: Khu vườn gia đình
1404           apron: 
1405             - Sân đậu máy bay
1406             - nhà ga hành khách
1407           bridge: Đường rắn = cầu
1408           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1409           brownfield: Cánh đồng nâu
1410           building: Kiến trúc quan trọng
1411           byway: Đường mòn đa mốt
1412           cable: 
1413             - Đường xe cáp
1414             - thang kéo trượt tuyết
1415           cemetery: Nghĩa địa
1416           centre: Trung tâm thể thao
1417           commercial: Khu vực thương mại
1418           common: 
1419             - Đất công
1420             - bãi cỏ
1421           construction: Đường đang xây
1422           cycleway: Đường xe đạp
1423           destination: Chỉ giao thông địa phương
1424           farm: Ruộng
1425           footway: Đường đi bộ
1426           forest: Rừng trồng cây
1427           golf: Sân golf
1428           heathland: Vùng cây bụi
1429           industrial: Khu vực công nghiệp
1430           lake: 
1431             - Hồ
1432             - bể nước
1433           military: Khu vực quân sự
1434           motorway: Đường cao tốc
1435           park: Công viên
1436           permissive: Đường cho phép
1437           pitch: Sân cỏ
1438           primary: Đường chính
1439           private: Đường riêng
1440           rail: Đường sắt
1441           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1442           resident: Khu vực nhà ở
1443           retail: Khu vực buôn bán
1444           runway: 
1445             - Đường băng
1446             - đường băng
1447           school: 
1448             - Trường học
1449             - đại học
1450           secondary: Đường lớn
1451           station: Nhà ga
1452           subway: Đường ngầm
1453           summit: 
1454             - Đỉnh núi
1455             - đồi
1456           tourist: Nơi du lịch
1457           track: Đường mòn
1458           tram: 
1459             - Đường sắt nhẹ
1460             - xe điện
1461           trunk: Xa lộ
1462           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1463           unclassified: Đường không phân loại
1464           unsurfaced: Đường không lát
1465           wood: Rừng
1466     markdown_help: 
1467       alt: Văn bản thay thế
1468       first: Khoản mục đầu tiên
1469       heading: Đề mục
1470       headings: Đề mục
1471       image: Hình ảnh
1472       link: Liên kết
1473       ordered: Danh sách đánh số
1474       second: Khoản mục sau
1475       subheading: Đề mục con
1476       text: Văn bản
1477       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1478       unordered: Danh sách không đánh số
1479       url: URL
1480     richtext_area: 
1481       edit: Sửa đổi
1482       preview: Xem trước
1483     search: 
1484       search: Tìm kiếm
1485       search_help: "thí dụ: “Thượng Hải”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
1486       submit_text: Đi
1487       where_am_i: Tôi ở đâu?
1488       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1489     sidebar: 
1490       close: Đóng
1491       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1492   time: 
1493     formats: 
1494       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1495   trace: 
1496     create: 
1497       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1498       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1499     delete: 
1500       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1501     edit: 
1502       description: "Miêu tả:"
1503       download: tải về
1504       edit: sửa đổi
1505       filename: "Tên tập tin:"
1506       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1507       map: bản đồ
1508       owner: "Tác giả:"
1509       points: "Số nốt:"
1510       save_button: Lưu các Thay đổi
1511       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1512       tags: "Thẻ:"
1513       tags_help: dấu phẩy phân cách
1514       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1515       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1516       visibility: "Mức độ truy cập:"
1517       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1518       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1519     list: 
1520       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1521       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a> hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang wiki</a>.
1522       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1523       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1524       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1525       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1526     make_public: 
1527       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1528     offline: 
1529       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1530       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1531     offline_warning: 
1532       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1533     trace: 
1534       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1535       by: bởi
1536       count_points: "%{count} nốt"
1537       edit: sửa đổi
1538       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1539       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1540       in: trong
1541       map: bản đồ
1542       more: thêm
1543       pending: CHƯA XỬ
1544       private: RIÊNG
1545       public: CÔNG KHAI
1546       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1547       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1548       view_map: Xem Bản đồ
1549     trace_form: 
1550       description: "Miêu tả:"
1551       help: Trợ giúp
1552       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1553       tags: "Thẻ:"
1554       tags_help: dấu phẩy phân cách
1555       upload_button: Tải lên
1556       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1557       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1558       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1559       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1560     trace_header: 
1561       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1562       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1563       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1564       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1565     trace_optionals: 
1566       tags: Thẻ
1567     trace_paging_nav: 
1568       newer: Tuyến đường Mới hơn
1569       older: Tuyến đường Cũ hơn
1570       showing_page: Trang %{page}
1571     view: 
1572       delete_track: Xóa tuyến đường này
1573       description: "Miêu tả:"
1574       download: tải về
1575       edit: sửa đổi
1576       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1577       filename: "Tên tập tin:"
1578       heading: Xem tuyến đường %{name}
1579       map: bản đồ
1580       none: Không có
1581       owner: "Tác giả:"
1582       pending: CHƯA XỬ
1583       points: "Số nốt:"
1584       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1585       tags: "Thẻ:"
1586       title: Xem tuyến đường %{name}
1587       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1588       uploaded: "Lúc tải lên:"
1589       visibility: "Mức độ truy cập:"
1590     visibility: 
1591       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1592       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1593       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1594       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1595   user: 
1596     account: 
1597       contributor terms: 
1598         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1599         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1600         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1601         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1602         link text: đây là gì?
1603         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1604         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1605       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1606       delete image: Xóa hình hiện dùng
1607       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1608       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1609       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1610       gravatar: 
1611         gravatar: Sử dụng Gravatar
1612         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1613         link text: đây là gì?
1614       home location: "Vị trí Nhà:"
1615       image: "Hình:"
1616       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1617       keep image: Giữ hình hiện dùng
1618       latitude: "Vĩ độ:"
1619       longitude: "Kinh độ:"
1620       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1621       my settings: Tùy chọn
1622       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1623       new image: Thêm hình
1624       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1625       openid: 
1626         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1627         link text: đây là gì?
1628         openid: "OpenID:"
1629       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1630       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1631       profile description: "Tự giới thiệu:"
1632       public editing: 
1633         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1634         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1635         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1636         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1637         enabled link text: đây là gì?
1638         heading: "Sửa đổi công khai:"
1639       public editing note: 
1640         heading: Sửa đổi công khai
1641         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1642       replace image: Thay hình hiện dùng
1643       return to profile: Trở về trang cá nhân
1644       save changes button: Lưu các Thay đổi
1645       title: Chỉnh sửa tài khoản
1646       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1647     confirm: 
1648       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1649       before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
1650       button: Xác nhận
1651       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1652       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1653       reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="%{reconfirm}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
1654       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1655       unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
1656     confirm_email: 
1657       button: Xác nhận
1658       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1659       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1660       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1661       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1662     confirm_resend: 
1663       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1664       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1665     filter: 
1666       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1667     go_public: 
1668       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1669     list: 
1670       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1671       empty: Không tìm thấy người dùng.
1672       heading: Người dùng
1673       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1674       showing: 
1675         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1676         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1677       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1678       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1679       title: Người dùng
1680     login: 
1681       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a> để thảo luận về điều này.
1682       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1683       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1684       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1685       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:"
1686       heading: Đăng nhập
1687       login_button: Đăng nhập
1688       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1689       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1690       no account: Chưa có tài khoản?
1691       openid: "%{logo} OpenID:"
1692       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1693       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1694       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1695       openid_providers: 
1696         aol: 
1697           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1698           title: Đăng nhập với AOL
1699         google: 
1700           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1701           title: Đăng nhập với Google
1702         myopenid: 
1703           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1704           title: Đăng nhập với myOpenID
1705         openid: 
1706           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1707           title: Đăng nhập dùng OpenID
1708         wordpress: 
1709           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1710           title: Đăng nhập với WordPress
1711         yahoo: 
1712           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1713           title: Đăng nhập với Yahoo!
1714       password: "Mật khẩu:"
1715       register now: Mở tài khoản ngay
1716       remember: Nhớ tôi
1717       title: Đăng nhập
1718       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1719       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1720       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1721     logout: 
1722       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1723       logout_button: Đăng xuất
1724       title: Đăng xuất
1725     lost_password: 
1726       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1727       heading: Quên mất Mật khẩu?
1728       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1729       new password button: Đặt lại mật khẩu
1730       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1731       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1732       title: Quên mất mật khẩu
1733     make_friend: 
1734       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1735       button: Thêm là người bạn
1736       failed: Rất tiếc, việc thêm %{name} là người bạn bị thất bại.
1737       heading: Thêm %{user} là người bạn?
1738       success: "%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!"
1739     new: 
1740       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1741       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1742       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1743       continue: Tiếp tục
1744       display name: "Tên hiển thị:"
1745       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1746       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1747       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1748       flash create success message: Cám ơn bạn đã mở tài khoản. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1749       flash welcome: Cám ơn bạn đã mở tài khoản. Chúng tôi đã gửi thư chào mừng cho %{email} có một số gợi ý về cách bắt đầu.
1750       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1751       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1752       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1753       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy định quyền riêng tư</a>)
1754       openid: "%{logo} OpenID:"
1755       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1756       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1757       password: "Mật khẩu:"
1758       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1759       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1760       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1761       title: Mở tài khoản
1762       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1763     no_such_user: 
1764       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1765       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1766       title: Người dùng không tồn tại
1767     popup: 
1768       friend: Người bạn
1769       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1770       your location: Vị trí của bạn
1771     remove_friend: 
1772       button: Hủy kết nối bạn
1773       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
1774       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1775       success: "%{name} không còn là người bạn."
1776     reset_password: 
1777       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1778       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1779       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1780       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1781       password: "Mật khẩu:"
1782       reset: Đặt lại Mật khẩu
1783       title: Đặt lại mật khẩu
1784     set_home: 
1785       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1786     suspended: 
1787       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1788       heading: Tài khoản bị Cấm
1789       title: Tài khoản bị Cấm
1790       webmaster: chủ trang
1791     terms: 
1792       agree: Chấp nhận
1793       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1794       consider_pd_why: đây là gì?
1795       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1796       decline: Từ chối
1797       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1798       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1799       heading: Điều kiện đóng góp
1800       legale_names: 
1801         france: Pháp
1802         italy: Ý
1803         rest_of_world: Các nước khác
1804       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1805       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1806       title: Điều kiện đóng góp
1807       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1808     view: 
1809       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1810       add as friend: thêm là người bạn
1811       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1812       block_history: tác vụ cấm người này
1813       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1814       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1815       comments: bình luận
1816       confirm: Xác nhận
1817       confirm_user: xác nhận người dùng này
1818       create_block: cấm người dùng này
1819       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1820       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1821       ct declined: Từ chối
1822       ct status: "Điều khoản đóng góp:"
1823       ct undecided: Chưa quyết định
1824       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1825       delete_user: xóa tài khoản này
1826       description: Miêu tả
1827       diary: nhật ký
1828       edits: đóng góp
1829       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1830       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1831       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1832       hide_user: ẩn tài khoản này
1833       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người dùng ở gần.
1834       km away: cách %{count} km
1835       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1836       m away: cách %{count} m
1837       mapper since: "Tham gia:"
1838       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1839       my comments: bình luận của tôi
1840       my diary: nhật ký của tôi
1841       my edits: đóng góp của tôi
1842       my notes: ghi chú bản đồ của tôi
1843       my settings: tùy chọn
1844       my traces: tuyến đường của tôi
1845       nearby users: Người dùng khác ở gần
1846       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1847       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1848       new diary entry: mục nhật ký mới
1849       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1850       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1851       notes: ghi chú bản đồ
1852       oauth settings: thiết lập OAuth
1853       remove as friend: hủy kết nối bạn
1854       role: 
1855         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1856         grant: 
1857           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1858           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1859         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1860         revoke: 
1861           administrator: Rút quyền quản lý viên
1862           moderator: Rút quyền điều hành viên
1863       send message: gửi thư
1864       settings_link_text: tùy chọn
1865       spam score: "Điểm số Spam:"
1866       status: "Trạng thái:"
1867       traces: tuyến đường
1868       unhide_user: hiện tài khoản này
1869       user location: Vị trí của người dùng
1870       your friends: Người bạn của bạn
1871   user_block: 
1872     blocks_by: 
1873       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1874       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1875       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1876     blocks_on: 
1877       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1878       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1879       title: Các tác vụ cấm %{name}
1880     create: 
1881       flash: Cấm người dùng %{name}.
1882       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1883       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1884     edit: 
1885       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1886       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1887       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1888       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1889       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1890       show: Xem tác vụ cấm này
1891       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1892       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1893     filter: 
1894       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1895       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1896     helper: 
1897       time_future: Hết hạn %{time}.
1898       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1899       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1900     index: 
1901       empty: Chưa ai bị cấm.
1902       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1903       title: Người dùng bị cấm
1904     model: 
1905       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1906       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1907     new: 
1908       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1909       heading: Cấm %{name}
1910       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1911       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1912       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1913       submit: Cấm người dùng
1914       title: Cấm %{name}
1915       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1916       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1917     not_found: 
1918       back: Trở về trang đầu
1919       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1920     partial: 
1921       confirm: Bạn có chắc không?
1922       creator_name: Người cấm
1923       display_name: Người bị cấm
1924       edit: Sửa đổi
1925       next: Sau »
1926       not_revoked: (không bị hủy)
1927       previous: « Trước
1928       reason: Lý do cấm
1929       revoke: Bỏ cấm!
1930       revoker_name: Người bỏ cấm
1931       show: Hiện
1932       showing_page: Trang %{page}
1933       status: Trạng thái
1934     period: "%{count} giờ"
1935     revoke: 
1936       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1937       flash: Đã bỏ cấm.
1938       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1939       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1940       revoke: Bỏ cấm!
1941       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1942       title: Bỏ cấm %{block_on}
1943     show: 
1944       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1945       confirm: Bạn có chắc không?
1946       edit: Sửa đổi
1947       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1948       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1949       reason: "Lý do cấm:"
1950       revoke: Bỏ cấm!
1951       revoker: "Người bỏ cấm:"
1952       show: Hiện
1953       status: Trạng thái
1954       time_future: Hết hạn %{time}
1955       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1956       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1957     update: 
1958       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1959       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1960   user_role: 
1961     filter: 
1962       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1963       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1964       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1965       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1966     grant: 
1967       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1968       confirm: Xác nhận
1969       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1970       heading: Xác nhận cấp vai trò
1971       title: Xác nhận cấp vai trò
1972     revoke: 
1973       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1974       confirm: Xác nhận
1975       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1976       heading: Xác nhận rút vai trò
1977       title: Xác nhận rút vai trò