Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Abijeet Patro
5 # Author: Dinhxuanduyet
6 # Author: Ioe2015
7 # Author: KhangND
8 # Author: Leducthn
9 # Author: Macofe
10 # Author: Minh Nguyen
11 # Author: Nemo bis
12 # Author: Ninomax
13 # Author: Phjtieudoc
14 # Author: Ruila
15 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
16 ---
17 vi:
18   time:
19     formats:
20       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
21       blog: '%d tháng %m năm %Y'
22   helpers:
23     submit:
24       diary_entry:
25         create: Đăng
26   activerecord:
27     errors:
28       messages:
29         invalid_email_address: hình như không phải là địa chỉ thư điện tử hợp lệ
30         email_address_not_routable: không thể gửi đến
31     models:
32       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
33       changeset: Bộ thay đổi
34       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
35       country: Quốc gia
36       diary_comment: Bình luận Nhật ký
37       diary_entry: Mục Nhật ký
38       friend: Người bạn
39       language: Ngôn ngữ
40       message: Thư
41       node: Nốt
42       node_tag: Thẻ Nốt
43       notifier: Trình báo
44       old_node: Nốt Cũ
45       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
46       old_relation: Quan hệ Cũ
47       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
48       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
49       old_way: Lối Cũ
50       old_way_node: Nốt Lối Cũ
51       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
52       relation: Quan hệ
53       relation_member: Thành viên Quan hệ
54       relation_tag: Thẻ Quan hệ
55       session: Phiên
56       trace: Tuyến đường
57       tracepoint: Điểm Tuyến đường
58       tracetag: Thẻ Tuyến đường
59       user: Người dùng
60       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
61       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
62       way: Lối
63       way_node: Nốt Lối
64       way_tag: Thẻ Lối
65     attributes:
66       diary_comment:
67         body: Nội dung
68       diary_entry:
69         user: Người dùng
70         title: Tiêu đề
71         latitude: Vĩ độ
72         longitude: Kinh độ
73         language: Ngôn ngữ
74       friend:
75         user: Người dùng
76         friend: Người bạn
77       trace:
78         user: Người dùng
79         visible: Thấy được
80         name: Tên
81         size: Kích cỡ
82         latitude: Vĩ độ
83         longitude: Kinh độ
84         public: Công khai
85         description: Miêu tả
86       message:
87         sender: Người gửi
88         title: Tiêu đề
89         body: Nội dung
90         recipient: Người nhận
91       user:
92         email: Thư điện tử
93         active: Tích cực
94         display_name: Tên Hiển thị
95         description: Miêu tả
96         languages: Ngôn ngữ
97         pass_crypt: Mật khẩu
98   editor:
99     default: Mặc định (hiện là %{name})
100     potlatch:
101       name: Potlatch 1
102       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
103     id:
104       name: iD
105       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
106     potlatch2:
107       name: Potlatch 2
108       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
109     remote:
110       name: phần điều khiển từ xa
111       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
112   api:
113     notes:
114       comment:
115         opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
116         opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
117         commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
118         commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
119         closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
120         closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
121         reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
122         reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
123       rss:
124         title: Ghi chú OpenStreetMap
125         description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
126           khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
127         description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
128         opened: mở ghi chú (gần %{place})
129         commented: bình luận mới (gần %{place})
130         closed: đóng ghi chú (gần %{place})
131         reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
132       entry:
133         comment: Bình luận
134         full: Ghi chú đầy đủ
135   browse:
136     created: Tạo
137     closed: Đóng
138     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
139     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
140     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
141     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
142     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
143     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
144     version: Phiên bản
145     in_changeset: Bộ thay đổi
146     anonymous: vô danh
147     no_comment: (không miêu tả)
148     part_of: Trực thuộc
149     download_xml: Tải về XML
150     view_history: Xem Lịch sử
151     view_details: Xem Chi tiết
152     location: 'Vị trí:'
153     changeset:
154       title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
155       belongs_to: Tác giả
156       node: Các nốt (%{count})
157       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
158       way: Các lối (%{count})
159       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
160       relation: Các quan hệ (%{count})
161       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
162       comment: Bình luận (%{count})
163       hidden_commented_by: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách
164         đây %{when}</abbr>
165       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
166       changesetxml: Bộ thay đổi XML
167       osmchangexml: osmChange XML
168       feed:
169         title: Bộ thay đổi %{id}
170         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
171       join_discussion: Đăng nhập để tham gia thảo luận
172       discussion: Thảo luận
173       still_open: Bộ thay đổi đang mở – có thể thảo luận sau khi bộ thay đổi được
174         đóng.
175     node:
176       title: 'Nốt: %{name}'
177       history_title: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
178     way:
179       title: 'Lối: %{name}'
180       history_title: 'Lịch sử Lối: %{name}'
181       nodes: Các nốt
182       also_part_of:
183         one: trực thuộc lối %{related_ways}
184         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
185     relation:
186       title: 'Quan hệ: %{name}'
187       history_title: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
188       members: Các thành viên
189     relation_member:
190       entry_role: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
191       type:
192         node: Nốt
193         way: Lối
194         relation: Quan hệ
195     containing_relation:
196       entry: Quan hệ %{relation_name}
197       entry_role: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
198     not_found:
199       sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
200       type:
201         node: nốt
202         way: lối
203         relation: quan hệ
204         changeset: bộ thay đổi
205         note: ghi chú
206     timeout:
207       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
208       type:
209         node: nốt
210         way: lối
211         relation: quan hệ
212         changeset: bộ thay đổi
213         note: ghi chú
214     redacted:
215       redaction: Dãy ẩn %{id}
216       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
217         ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
218       type:
219         node: nốt
220         way: lối
221         relation: quan hệ
222     start_rjs:
223       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
224         duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
225         bộ dữ liệu này?
226       load_data: Tải Dữ liệu
227       loading: Đang tải…
228     tag_details:
229       tags: Thẻ
230       wiki_link:
231         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
232         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
233       wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
234       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
235       telephone_link: Gọi %{phone_number}
236     note:
237       title: 'Ghi chú: %{id}'
238       new_note: Ghi chú Mới
239       description: Miêu tả
240       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
241       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
242       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
243       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
244       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
245       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
246       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
247         %{when}</abbr>
248       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
249       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
250         %{when}</abbr>
251       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
252       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
253       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
254       report: Báo cáo ghi chú này
255     query:
256       title: Thăm dò Yếu tố
257       introduction: Nhấn chuột vào bản đồ để tìm những yếu tố lân cận.
258       nearby: Yếu tố lân cận
259       enclosing: Yếu tố bao gồm
260   changesets:
261     changeset_paging_nav:
262       showing_page: Trang %{page}
263       next: Sau »
264       previous: « Trước
265     changeset:
266       anonymous: Vô danh
267       no_edits: (không có thay đổi)
268       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
269     changesets:
270       id: ID
271       saved_at: Lưu vào lúc
272       user: Người dùng
273       comment: Tóm lược
274       area: Vùng
275     index:
276       title: Các bộ thay đổi
277       title_user: Những bộ thay đổi bởi %{user}
278       title_friend: Những bộ thay đổi bởi bạn bè của bạn
279       title_nearby: Những bộ thay đổi bởi người dùng ở gần
280       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
281       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
282       empty_user: Không có bộ thay đổi bởi người dùng này.
283       no_more: Không tìm thấy thêm bộ thay đổi.
284       no_more_area: Không có thêm bộ thay đổi trong khu vực này.
285       no_more_user: Không có thêm bộ thay đổi bởi người dùng này.
286       load_more: Tải thêm
287     timeout:
288       sorry: Rất tiếc, việc lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
289   changeset_comments:
290     comment:
291       comment: 'Nhận xét mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
292       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
293     comments:
294       comment: 'Nhận xét mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
295     index:
296       title_all: Thảo luận về bộ thay đổi tại OpenStreetMap
297       title_particular: 'Thảo luận về bộ thay đổi #%{changeset_id} tại OpenStreetMap'
298     timeout:
299       sorry: Rất tiếc, việc lấy danh sách lời tóm lược bộ thay đổi tốn quá nhiều thì
300         giờ.
301   diary_entries:
302     new:
303       title: Mục nhật ký mới
304     form:
305       subject: 'Tiêu đề:'
306       body: 'Nội dung:'
307       language: 'Ngôn ngữ:'
308       location: 'Vị trí:'
309       latitude: 'Vĩ độ:'
310       longitude: 'Kinh độ:'
311       use_map_link: sử dụng bản đồ
312     index:
313       title: Các nhật ký của các người dùng
314       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
315       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
316       user_title: Nhật ký của %{user}
317       in_language_title: Các mục nhật ký bằng %{language}
318       new: Mục nhật ký mới
319       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của tôi
320       no_entries: Chưa có mục nhật ký
321       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
322       older_entries: Mục cũ hơn
323       newer_entries: Mục mới hơn
324     edit:
325       title: Sửa đổi mục nhật ký
326       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
327     show:
328       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
329       user_title: Nhật ký của %{user}
330       leave_a_comment: Để lại nhận xét
331       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} để nhận xét'
332       login: Đăng nhập
333       save_button: Lưu
334     no_such_entry:
335       title: Mục nhật ký không tồn tại
336       heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
337       body: Rất tiếc, không có mục hoặc ghi chú trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy
338         kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
339     diary_entry:
340       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
341       comment_link: Nhận xét về mục này
342       reply_link: Trả lời mục này
343       comment_count:
344         zero: Chưa có bình luận
345         other: '%{count} bình luận'
346       edit_link: Sửa đổi mục này
347       hide_link: Ẩn mục này
348       confirm: Xác nhận
349       report: Báo cáo mục này
350     diary_comment:
351       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
352       hide_link: Ẩn bình luận này
353       confirm: Xác nhận
354       report: Báo cáo bình luận này
355     location:
356       location: 'Vị trí:'
357       view: Xem
358       edit: Sửa
359     feed:
360       user:
361         title: Các mục nhật ký của %{user}
362         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap từ %{user}
363       language:
364         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
365         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
366       all:
367         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
368         description: Những mục nhật ký gần đây từ người dùng OpenStreetMap
369     comments:
370       has_commented_on: '%{display_name} đã nhận xét về các mục nhật ký sau'
371       post: Mục nhật ký
372       when: Lúc đăng
373       comment: Nhận xét
374       ago: cách đây %{ago}
375       newer_comments: Các Nhận xét Mới hơn
376       older_comments: Các Nhận xét Cũ hơn
377   geocoder:
378     search:
379       title:
380         latlon: Kết quả <a href="https://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
381         ca_postcode: Kết quả <a href="https://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
382         osm_nominatim: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
383           Nominatim</a>
384         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
385         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
386           Nominatim</a>
387         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
388     search_osm_nominatim:
389       prefix:
390         aerialway:
391           cable_car: Xe Cáp treo Lớn
392           chair_lift: Ghế Cáp treo
393           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
394           gondola: Xe Cáp treo Nhỏ
395           pylon: Cột tháp
396           station: Trạm Cáp treo
397         aeroway:
398           aerodrome: Sân bay
399           airstrip: Bãi hạ cánh
400           apron: Sân Đậu Máy bay
401           gate: Cổng
402           hangar: Nhà Máy bay
403           helipad: Sân bay Trực thăng
404           parking_position: Chỗ Đậu Máy bay
405           runway: Đường băng
406           taxiway: Đường lăn
407           terminal: Nhà ga Sân bay
408         amenity:
409           animal_shelter: Trạm Bảo vệ Động vật
410           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
411           atm: Máy Rút tiền Tự động
412           bank: Ngân hàng
413           bar: Quán rượu
414           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
415           bench: Ghế
416           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
417           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
418           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
419           boat_rental: Cho thuê Tàu
420           brothel: Nhà chứa
421           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
422           bus_station: Bến Xe buýt
423           cafe: Quán Cà phê
424           car_rental: Chỗ Mướn Xe
425           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
426           car_wash: Tiệm Rửa Xe
427           casino: Sòng bạc
428           charging_station: Trạm Sạc Pin
429           childcare: Nhà Giữ Trẻ
430           cinema: Rạp phim
431           clinic: Phòng khám
432           clock: Đồng hồ
433           college: Trường Cao đẳng
434           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
435           courthouse: Tòa
436           crematorium: Lò Hỏa táng
437           dentist: Nha sĩ
438           doctors: Bác sĩ
439           drinking_water: Vòi Nước uống
440           driving_school: Trường Lái xe
441           embassy: Tòa Đại sứ
442           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
443           ferry_terminal: Trạm Phà
444           fire_station: Trạm Cứu hỏa
445           food_court: Khu Ẩm thực
446           fountain: Vòi nước
447           fuel: Cây xăng
448           gambling: Xe Cáp treo Lớn
449           grave_yard: Nghĩa địa
450           hospital: Bệnh viện
451           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
452           ice_cream: Tiệm Kem
453           kindergarten: Tiểu học
454           library: Thư viện
455           marketplace: Chợ phiên
456           monastery: Nhà tu
457           motorcycle_parking: Chỗ Đậu Xe máy
458           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
459           nursing_home: Viện Dưỡng lão
460           office: Văn phòng
461           parking: Chỗ Đậu xe
462           parking_entrance: Lối vào Bãi đậu xe
463           parking_space: Chỗ Đậu xe
464           pharmacy: Nhà thuốc
465           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
466           police: Cảnh sát
467           post_box: Hòm thư
468           post_office: Bưu điện
469           preschool: Trường Mầm non
470           prison: Nhà tù
471           pub: Quán rượu
472           public_building: Tòa nhà Công cộng
473           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
474           restaurant: Nhà hàng
475           retirement_home: Nhà về hưu
476           sauna: Nhà Tắm hơi
477           school: Trường học
478           shelter: Nơi Trú ẩn
479           shop: Tiệm
480           shower: Vòi tắm
481           social_centre: Hội trường
482           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
483           social_facility: Cơ quan Xã hội
484           studio: Studio
485           swimming_pool: Hồ tắm
486           taxi: Taxi
487           telephone: Điện thoại Công cộng
488           theatre: Nhà hát
489           toilets: Vệ sinh
490           townhall: Thị sảnh
491           university: Trường Đại học
492           vending_machine: Máy Bán hàng
493           veterinary: Phẫu thuật Thú y
494           village_hall: Trụ sở Làng
495           waste_basket: Thùng rác
496           waste_disposal: Thùng rác
497           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
498         boundary:
499           administrative: Biên giới Hành chính
500           census: Biên giới Điều tra Dân số
501           national_park: Vườn quốc gia
502           protected_area: Khu bảo tồn
503         bridge:
504           aqueduct: Cống nước
505           suspension: Cầu Treo
506           swing: Cầu Quay
507           viaduct: Cầu Cạn
508           "yes": Cầu
509         building:
510           "yes": Tòa nhà
511         craft:
512           brewery: Nhà máy Bia
513           carpenter: Thợ Đóng Đồ Gỗ
514           electrician: Thợ Lắp điện
515           gardener: Thợ Làm vườn
516           painter: Thợ Sơn
517           photographer: Nhà Chụp hình
518           plumber: Thợ Sửa Ống nước
519           shoemaker: Thợ Đóng giày
520           tailor: Tiệm May
521           "yes": Doanh nghiệp Thủ công
522         emergency:
523           ambulance_station: Trạm Xe cứu thương
524           defibrillator: Máy Khử Rung Tim
525           landing_site: Nơi Hạ cánh Khẩn cấp
526           phone: Điện thoại Khẩn cấp
527           "yes": Khẩn cấp
528         highway:
529           abandoned: Đường Bỏ hoang
530           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
531           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
532           bus_stop: Trạm Xe buýt
533           construction: Đường Đang Xây
534           corridor: Hành lang
535           cycleway: Đường Xe đạp
536           elevator: Thang máy
537           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
538           footway: Đường Đi bộ
539           ford: Khúc Sông Cạn
540           give_way: Bảng Nhường đường
541           living_street: Đường Hàng xóm
542           milestone: Mốc
543           motorway: Đường Cao tốc
544           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
545           motorway_link: Đường Cao tốc
546           passing_place: Nơi Vượt qua
547           path: Lối
548           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
549           platform: Sân ga
550           primary: Đường Chính
551           primary_link: Đường Chính
552           proposed: Đường được Đề nghị
553           raceway: Đường đua
554           residential: Ngõ Dân cư
555           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
556           road: Đường
557           secondary: Đường Lớn
558           secondary_link: Đường Lớn
559           service: Ngách
560           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
561           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
562           steps: Cầu thang
563           stop: Bảng Dừng lại
564           street_lamp: Đèn Đường phố
565           tertiary: Phố
566           tertiary_link: Phố
567           track: Đường mòn
568           traffic_signals: Đèn Giao thông
569           trail: Đường mòn
570           trunk: Xa lộ
571           trunk_link: Xa lộ
572           unclassified: Ngõ
573           "yes": Đường
574         historic:
575           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
576           battlefield: Chiến trường
577           boundary_stone: Mốc Biên giới
578           building: Tòa nhà Lịch sử
579           bunker: Boong ke
580           castle: Lâu đài
581           church: Nhà thờ
582           city_gate: Cổng Thành phố
583           citywalls: Tường Thành phố
584           fort: Pháo đài
585           heritage: Nơi Di sản
586           house: Nhà ở
587           icon: Thánh tượng
588           manor: Trang viên
589           memorial: Vật Tưởng niệm
590           mine: Mỏ
591           mine_shaft: Hầm Mỏ
592           monument: Công trình Tưởng niệm
593           roman_road: Đường La Mã
594           ruins: Tàn tích
595           stone: Đá
596           tomb: Mộ
597           tower: Tháp
598           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
599           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
600           wreck: Xác Tàu Đắm
601           "yes": Nơi Lịch sử
602         junction:
603           "yes": Giao lộ
604         landuse:
605           allotments: Khu Vườn Gia đình
606           basin: Lưu vực
607           brownfield: Cánh đồng Nâu
608           cemetery: Nghĩa địa
609           commercial: Khu vực Thương mại
610           conservation: Bảo tồn
611           construction: Công trường Xây dựng
612           farm: Trại
613           farmland: Trại
614           farmyard: Sân Trại
615           forest: Rừng Trồng Cây
616           garages: Ga ra
617           grass: Cỏ
618           greenfield: Cánh đồng Xanh
619           industrial: Khu vực Công nghiệp
620           landfill: Nơi Đổ Rác
621           meadow: Đồng cỏ
622           military: Khu vực Quân sự
623           mine: Mỏ
624           orchard: Vườn Cây
625           quarry: Mỏ Đá
626           railway: Đường sắt
627           recreation_ground: Sân Giải trí
628           reservoir: Bể nước
629           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
630           residential: Khu vực Nhà ở
631           retail: Khu vực Buôn bán
632           road: Đất của con Đường
633           village_green: Sân Làng
634           vineyard: Vườn Nho
635           "yes": Sử dụng đất
636         leisure:
637           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
638           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
639           common: Đất Công
640           dog_park: Công viên Chó
641           fishing: Hồ Đánh cá
642           fitness_centre: Trung tâm Thể dục
643           fitness_station: Trạm Thể dục
644           garden: Vườn
645           golf_course: Sân Golf
646           horse_riding: Cưỡi Ngựa
647           ice_rink: Sân băng
648           marina: Bến tàu
649           miniature_golf: Golf Nhỏ
650           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
651           park: Công viên
652           pitch: Sân cỏ
653           playground: Sân chơi
654           recreation_ground: Sân Giải trí
655           resort: Khu Nghỉ mát
656           sauna: Nhà Tắm hơi
657           slipway: Bến tàu
658           sports_centre: Trung tâm Thể thao
659           stadium: Sân vận động
660           swimming_pool: Hồ Bơi
661           track: Đường Chạy
662           water_park: Công viên Nước
663           "yes": Giải trí
664         man_made:
665           adit: Lối vào
666           beacon: Đèn hiệu
667           beehive: Tổ ong
668           breakwater: Đê chắn sóng
669           bridge: Cầu
670           bunker_silo: Boong ke
671           chimney: Ống khói
672           crane: Cần cẩu
673           dolphin: Cột neo đậu
674           embankment: Đê
675           flagpole: Cột cờ
676           gasometer: Máy Đo Khí
677           groyne: Đê biển
678           kiln: Lò
679           lighthouse: Hải đăng
680           mast: Cột
681           mine: Mỏ
682           mineshaft: Hầm Mỏ
683           monitoring_station: Trạm quan sát bằng camera
684           petroleum_well: Giếng dầu
685           pier: Cầu tàu
686           pipeline: Ống dẫn
687           silo: Xi lô
688           storage_tank: Bể chứa
689           tower: Tháp
690           wastewater_plant: Nhà máy Nước thải
691           watermill: Cối xay nước
692           water_tower: Tháp nước
693           water_well: Giếng
694           water_works: Nhà máy Nước
695           windmill: Cối xay gió
696           works: Nhà máy
697           "yes": Nhân tạo
698         military:
699           airfield: Sân bay Không quân
700           barracks: Trại Lính
701           bunker: Boong ke
702           "yes": Quân sự
703         mountain_pass:
704           "yes": Đèo
705         natural:
706           bay: Vịnh
707           beach: Bãi biển
708           cape: Mũi đất
709           cave_entrance: Cửa vào Hang
710           cliff: Vách đá
711           crater: Miệng Núi
712           dune: Cồn cát
713           fell: Đồi Cằn cỗi
714           fjord: Vịnh hẹp
715           forest: Rừng
716           geyser: Mạch nước Phun
717           glacier: Sông băng
718           grassland: Đồng cỏ
719           heath: Bãi Hoang
720           hill: Đồi
721           island: Đảo
722           land: Đất
723           marsh: Đầm lầy
724           moor: Truông
725           mud: Bùn
726           peak: Đỉnh
727           point: Mũi đất
728           reef: Rạn san hô
729           ridge: Luống đất
730           rock: Đá
731           saddle: Đèo
732           sand: Cát
733           scree: Sườn Núi Đá
734           scrub: Đất Bụi rậm
735           spring: Suối
736           stone: Đá
737           strait: Eo biển
738           tree: Cây
739           valley: Thung lũng
740           volcano: Núi lửa
741           water: Nước
742           wetland: Đầm lầy
743           wood: Rừng
744         office:
745           accountant: Kế toán viên
746           administrative: Công sở
747           architect: Kiến trúc sư
748           association: Hiệp hội
749           company: Công ty
750           educational_institution: Học viện
751           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
752           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
753           government: Văn phòng Chính phủ
754           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
755           it: Văn phòng CNTT
756           lawyer: Luật sư
757           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
758           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
759           travel_agent: Văn phòng Du lịch
760           "yes": Văn phòng
761         place:
762           allotments: Khu Vườn Gia đình
763           city: Thành phố
764           country: Quốc gia
765           county: Quận hạt
766           farm: Trại
767           hamlet: Xóm
768           house: Nhà ở
769           houses: Dãy Nhà
770           island: Đảo
771           islet: Đảo Nhỏ
772           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
773           locality: Địa phương
774           municipality: Đô thị
775           neighbourhood: Hàng xóm
776           postcode: Mã Bưu chính
777           region: Miền
778           sea: Biển
779           square: Quảng trường
780           state: Tỉnh bang
781           subdivision: Hàng xóm
782           suburb: Ngoại ô
783           town: Thị xã/trấn
784           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
785           village: Làng
786           "yes": Nơi
787         railway:
788           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
789           construction: Đường sắt Đang Xây
790           disused: Đường sắt Không hoạt động
791           funicular: Đường sắt Leo núi
792           halt: Ga Xép
793           junction: Ga Đầu mối
794           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
795           light_rail: Đường sắt Nhẹ
796           miniature: Đường sắt Nhỏ
797           monorail: Đường sắt Một ray
798           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
799           platform: Ke ga
800           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
801           proposed: Đường sắt được Đề nghị
802           spur: Đường sắt Phụ
803           station: Nhà ga
804           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
805           subway: Đường ngầm
806           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
807           switch: Ghi Đường sắt
808           tram: Đường Xe điện
809           tram_stop: Ga Xép Điện
810         shop:
811           alcohol: Tiệm Rượu
812           antiques: Tiệm Đồ cổ
813           art: Tiệm Nghệ phẩm
814           bakery: Tiệm Bánh
815           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
816           beverages: Tiệm Đồ uống
817           bicycle: Tiệm Xe đạp
818           books: Tiệm Sách
819           boutique: Tiệm Thời trang
820           butcher: Hàng Thịt
821           car: Tiệm Xe hơi
822           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
823           car_repair: Tiệm Sửa Xe
824           carpet: Tiệm Thảm
825           charity: Cửa hàng Từ thiện
826           chemist: Tiệm Dược phẩm
827           clothes: Tiệm Quần áo
828           computer: Tiệm Máy tính
829           confectionery: Tiệm Kẹo
830           convenience: Tiệm Tiện lợi
831           copyshop: Tiệm In ấn
832           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
833           deli: Deli
834           department_store: Cửa hàng Bách hóa
835           discount: Cửa hàng Giảm giá
836           doityourself: Tiệm Ngũ kim
837           dry_cleaning: Hấp tẩy
838           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
839           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
840           farm: Tiệm Nông cụ
841           fashion: Tiệm Thời trang
842           fish: Tiệm Cá
843           florist: Tiệm Hoa
844           food: Tiệm Thực phẩm
845           funeral_directors: Nhà tang lễ
846           furniture: Tiệm Đồ đạc
847           gallery: Thư viện Ảnh
848           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
849           general: Tiệm Đồ
850           gift: Tiệm Quà tặng
851           greengrocer: Tiệm Rau quả
852           grocery: Tiệm Tạp phẩm
853           hairdresser: Tiệm Làm tóc
854           hardware: Tiệm Ngũ kim
855           hifi: Cửa hàng Hi-fi
856           houseware: Cửa hàng gia dụng
857           jewelry: Tiệm Kim hoàn
858           kiosk: Quán
859           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
860           lottery: Xổ số
861           mall: Trung tâm Mua sắm
862           market: Chợ
863           massage: Xoa bóp
864           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
865           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
866           music: Tiệm Nhạc
867           newsagent: Tiệm Báo
868           optician: Tiệm Kính mắt
869           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
870           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
871           paint: Tiệm Sơn
872           pet: Tiệm Vật nuôi
873           pharmacy: Nhà thuốc
874           photo: Tiệm Rửa Hình
875           seafood: Đổ biển
876           second_hand: Tiệm Mua lại
877           shoes: Tiệm Giày
878           sports: Tiệm Thể thao
879           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
880           supermarket: Siêu thị
881           tailor: Tiệm May
882           ticket: Tiệm Vé
883           tobacco: Tiệm Thuốc lá
884           toys: Tiệm Đồ chơi
885           travel_agency: Văn phòng Du lịch
886           tyres: Tiệm Lốp xe
887           vacant: Tiệm Đóng cửa
888           video: Tiệm Phim
889           wine: Tiệm Rượu
890           "yes": Tiệm
891         tourism:
892           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
893           apartment: Khu Nghỉ dưỡng Chung cư
894           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
895           attraction: Nơi Du lịch
896           bed_and_breakfast: Nhà trọ
897           cabin: Túp lều
898           camp_site: Nơi Cắm trại
899           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
900           chalet: Nhà ván
901           gallery: Phòng Tranh
902           guest_house: Nhà khách
903           hostel: Nhà trọ
904           hotel: Khách sạn
905           information: Thông tin
906           motel: Khách sạn Dọc đường
907           museum: Bảo tàng
908           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
909           theme_park: Công viên Giải trí
910           viewpoint: Thắng cảnh
911           zoo: Vườn thú
912         tunnel:
913           culvert: Cống
914           "yes": Đường hầm
915         waterway:
916           artificial: Dòng nước Nhân tạo
917           boatyard: Bãi Thuyền
918           canal: Kênh
919           dam: Đập
920           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
921           ditch: Mương
922           dock: Vũng tàu
923           drain: Cống
924           lock: Âu tàu
925           lock_gate: Âu tàu
926           mooring: Cột neo tàu
927           rapids: Thác ghềnh
928           river: Sông
929           stream: Dòng suối
930           wadi: Dòng sông Vào mùa
931           waterfall: Thác
932           weir: Đập Tràn
933           "yes": Đường thủy
934       admin_levels:
935         level2: Biên giới Quốc gia
936         level4: Biên giới Tỉnh bang
937         level5: Biên giới Miền
938         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
939         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
940         level9: Biên giới Làng
941         level10: Biên giới Khu phố
942     description:
943       title:
944         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
945           Nominatim</a>
946         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
947       types:
948         cities: Thành phố
949         towns: Thị xã
950         places: Địa điểm
951     results:
952       no_results: Không tìm thấy kết quả
953       more_results: Thêm kết quả
954   issues:
955     index:
956       title: Vấn đề
957       select_status: Chọn Trạng thái
958       select_type: Chọn Loại
959       select_last_updated_by: Chọn Người Cập nhật Cuối cùng
960       reported_user: Người dùng Báo cáo
961       not_updated: Không được Cập nhật
962       search: Tìm kiếm
963       search_guidance: 'Tìm kiếm Vấn đề:'
964       user_not_found: Người dùng không tồn tại
965       issues_not_found: Không tìm thấy vấn đề
966       status: Trạng thái
967       reports: Báo cáo
968       last_updated: Lần Cập nhật Cuối
969       last_updated_time_html: <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
970       last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
971         bởi %{user}
972       link_to_reports: Xem Báo cáo
973       reports_count:
974         one: 1 Báo cáo
975         other: '%{count} Báo cáo'
976       reported_item: Mục Báo cáo
977       states:
978         ignored: Bỏ qua
979         open: Mở
980         resolved: Giải quyết
981     update:
982       new_report: Lời báo cáo của bạn đã được gửi thành công
983       successful_update: Lời báo cáo của bạn đã được cập nhật thành công
984       provide_details: Vui lòng cung cấp các chi tiết được yêu cầu
985     show:
986       title: 'Vấn đề %{status} #%{issue_id}'
987       reports:
988         zero: Không có báo cáo
989         one: 1 báo cáo
990         other: '%{count} báo cáo'
991       report_created_at: Báo cáo lần đầu tiên vào %{datetime}
992       last_resolved_at: Giải quyết lần cuối cùng vào %{datetime}
993       last_updated_at: Cập nhật lần cuối cùng vào %{datetime} bởi %{displayname}
994       resolve: Giải quyết
995       ignore: Bỏ qua
996       reopen: Mở lại
997       reports_of_this_issue: Báo cáo về Vấn đề này
998       read_reports: Báo cáo Đã đọc
999       new_reports: Báo cáo Mới
1000       other_issues_against_this_user: Vấn đề khác do người dùng này gây ra
1001       no_other_issues: Không có vấn đề khác do người dùng ngày gây ra.
1002       comments_on_this_issue: Bình luận về vấn đề này
1003     resolve:
1004       resolved: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Giải quyết”
1005     ignore:
1006       ignored: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Bỏ qua”
1007     reopen:
1008       reopened: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Mở”
1009     comments:
1010       created_at: Vào %{datetime}
1011       reassign_param: Chỉ định lại Vấn đề?
1012     reports:
1013       updated_at: Vào %{datetime}
1014       reported_by_html: Báo cáo là %{category} bởi %{user}
1015     helper:
1016       reportable_title:
1017         diary_comment: '%{entry_title}, bình luận #%{comment_id}'
1018         note: 'Ghi chú #%{note_id}'
1019   issue_comments:
1020     create:
1021       comment_created: Bình luận của bạn đã được tạo ra thành công
1022   reports:
1023     new:
1024       title_html: Báo cáo %{link}
1025       missing_params: Không thể tạo báo cáo mới
1026       details: Vui lòng cung cấp thêm chi tiết về vấn đề (yêu cầu).
1027       select: 'Chọn lý do bạn báo cáo vấn đề này:'
1028       disclaimer:
1029         intro: 'Trước khi bạn gửi báo cáo cho nhóm điều hành viên, xin hãy chắc chắn:'
1030         not_just_mistake: Bạn chắc chắn rằng vấn đề không chỉ là vụ nhầm lẫn
1031         unable_to_fix: Bạn không thể giải quyết vấn đề một mình hoặc với sự giúp đỡ
1032           của những người khác trong cộng đồng
1033         resolve_with_user: Bạn đã cố gắng giải quyết vấn đề với người dùng gây vấn
1034           đề nhưng không thành công
1035       categories:
1036         diary_entry:
1037           spam_label: Mục nhật ký này là hoặc chứa rác (spam)
1038           offensive_label: Mục nhật ký này tục tĩu hoặc xúc phạm
1039           threat_label: Mục nhật ký này đe họa người nào đó
1040           other_label: Khác
1041         diary_comment:
1042           spam_label: Bình luận nhật ký này là hoặc chứa rác (spam)
1043           offensive_label: Bình luận nhật ký này tục tĩu hoặc xúc phạm
1044           threat_label: Bình luận nhật ký này hăm họa người nào đó
1045           other_label: Khác
1046         user:
1047           spam_label: Trang cá nhân này là hoặc chứa rác (spam)
1048           offensive_label: Trang cá nhân này tục tĩu hoặc xúc phạm
1049           threat_label: Trang cá nhân này đe dọa người nào đó
1050           vandal_label: Người dùng này phá hoại
1051           other_label: Khác
1052         note:
1053           spam_label: Ghi chú này là rác (spam)
1054           personal_label: Ghi chú này chứa thông tin cá nhân
1055           abusive_label: Ghi chú này đe dọa
1056           other_label: Khác
1057     create:
1058       successful_report: Lời báo cáo của bạn đã được gửi thành công
1059       provide_details: Vui lòng cung cấp các chi tiết được yêu cầu
1060   layouts:
1061     logo:
1062       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
1063     home: Về Vị trí Nhà ở
1064     logout: Đăng xuất
1065     log_in: Đăng nhập
1066     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
1067     sign_up: Mở Tài khoản
1068     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1069     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
1070     edit: Sửa đổi
1071     history: Lịch sử
1072     export: Xuất
1073     issues: Vấn đề
1074     data: Dữ liệu
1075     export_data: Xuất Dữ liệu
1076     gps_traces: Tuyến GPS
1077     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
1078     user_diaries: Nhật ký
1079     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
1080     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
1081     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
1082     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
1083     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
1084       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
1085     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
1086     hosting_partners_html: Dịch vụ lưu trữ nhờ sự hỗ trợ của %{ucl}, %{bytemark},
1087       và %{partners} khác.
1088     partners_ucl: UCL
1089     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1090     partners_partners: các công ty bảo trợ
1091     tou: Điều khoản Sử dụng
1092     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
1093       hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1094     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
1095       lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1096     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
1097     help: Trợ giúp
1098     about: Giới thiệu
1099     copyright: Bản quyền
1100     community: Cộng đồng
1101     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
1102     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
1103     foundation: Quỹ OpenStreetMap
1104     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
1105     make_a_donation:
1106       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
1107       text: Quyên góp
1108     learn_more: Tìm hiểu Thêm
1109     more: Thêm
1110   notifier:
1111     diary_comment_notification:
1112       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký'
1113       hi: Chào %{to_user},
1114       header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây tại OpenStreetMap
1115         với tiêu đề %{subject}:'
1116       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
1117         hoặc trả lời tại %{replyurl}
1118     message_notification:
1119       hi: Chào %{to_user},
1120       header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
1121       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời
1122         tại %{replyurl}
1123     friend_notification:
1124       hi: Chào %{to_user},
1125       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
1126       had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
1127       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1128       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1129     gpx_notification:
1130       greeting: Chào bạn,
1131       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1132       with_description: với miêu tả
1133       and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
1134       and_no_tags: và không có thẻ
1135       failure:
1136         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
1137         failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
1138         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1139         more_info_2: 'vấn đề này tại:'
1140         import_failures_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=vi
1141       success:
1142         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
1143         loaded_successfully: |-
1144           %{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số
1145           %{possible_points} điểm.
1146     signup_confirm:
1147       subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
1148       greeting: Chào bạn!
1149       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1150       confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
1151         Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
1152         bạn:'
1153       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
1154         thông tin về cách bắt đầu.
1155     email_confirm:
1156       subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
1157     email_confirm_plain:
1158       greeting: Chào bạn,
1159       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1160         thành %{new_address}.
1161       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1162         để xác nhận thay đổi này.
1163     email_confirm_html:
1164       greeting: Chào bạn,
1165       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1166         thành %{new_address}.
1167       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1168         để xác nhận thay đổi này.
1169     lost_password:
1170       subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
1171     lost_password_plain:
1172       greeting: Chào bạn,
1173       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1174         có địa chỉ thư điện tử này.
1175       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1176         để đặt lại mật khẩu.
1177     lost_password_html:
1178       greeting: Chào bạn,
1179       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1180         có địa chỉ thư điện tử này.
1181       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1182         để đặt lại mật khẩu.
1183     note_comment_notification:
1184       anonymous: Người dùng vô danh
1185       greeting: Chào bạn,
1186       commented:
1187         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
1188           bạn'
1189         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
1190           mà bạn đang quan tâm'
1191         your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
1192           %{place}.'
1193         commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
1194           bản đồ gần %{place}.'
1195       closed:
1196         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
1197         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
1198           bạn đang quan tâm'
1199         your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1200         commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
1201           ghi chú gần %{place}.'
1202       reopened:
1203         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
1204         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
1205           đang quan tâm'
1206         your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1207         commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
1208           chú gần %{place}.'
1209       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1210     changeset_comment_notification:
1211       hi: Chào %{to_user},
1212       greeting: Chào bạn,
1213       commented:
1214         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1215           của bạn'
1216         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1217           mà bạn đang quan tâm'
1218         your_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi do bạn lưu vào
1219           %{time}'
1220         commented_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi mà bạn
1221           đang theo dõi do %{changeset_author} lưu vào %{time}'
1222         partial_changeset_with_comment: với lời bình luận “%{changeset_comment}”
1223         partial_changeset_without_comment: không có lời bình luận
1224       details: Xem chi tiết về bộ thay đổi tại %{url}.
1225       unsubscribe: Để ngừng nhận các thông báo về bộ thay đổi này, mở %{url} và bấm
1226         “Không theo dõi”.
1227   messages:
1228     inbox:
1229       title: Hộp thư
1230       my_inbox: Hộp thư đến
1231       outbox: đã gửi
1232       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1233       new_messages: '%{count} thư mới'
1234       old_messages: '%{count} thư cũ'
1235       from: Từ
1236       subject: Tiêu đề
1237       date: Ngày
1238       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1239       people_mapping_nearby: những người ở gần
1240     message_summary:
1241       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1242       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1243       reply_button: Trả lời
1244       destroy_button: Xóa
1245     new:
1246       title: Gửi thư
1247       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1248       subject: Tiêu đề
1249       body: Nội dung
1250       send_button: Gửi
1251       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1252     create:
1253       message_sent: Thư đã gửi
1254       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
1255         tục gửi thư.
1256     no_such_message:
1257       title: Thư không tồn tại
1258       heading: Thư không tồn tại
1259       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1260     outbox:
1261       title: Hộp thư đã gửi
1262       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1263       inbox: thư đến
1264       outbox: thư đã gửi
1265       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1266       to: Tới
1267       subject: Tiêu đề
1268       date: Ngày
1269       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1270       people_mapping_nearby: những người ở gần
1271     reply:
1272       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
1273         lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1274         xác để trả lời.
1275     show:
1276       title: Đọc thư
1277       from: Từ
1278       subject: Tiêu đề
1279       date: Ngày
1280       reply_button: Trả lời
1281       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1282       destroy_button: Xóa
1283       back: Quay lại
1284       to: Tới
1285       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
1286         một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1287         xác để đọc nó.
1288     sent_message_summary:
1289       destroy_button: Xóa
1290     mark:
1291       as_read: Thư đã đọc
1292       as_unread: Thư chưa đọc
1293     destroy:
1294       destroyed: Đã xóa thư
1295   site:
1296     about:
1297       next: Tiếp
1298       copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
1299       used_by: '%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng ngàn trang Web, ứng dụng
1300         di động, và thiết bị phần cứng'
1301       lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và
1302         bảo quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ
1303         ở khắp thế giới.
1304       local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
1305       local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
1306         người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
1307         đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
1308       community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
1309       community_driven_html: |-
1310         Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
1311         Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
1312         Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc <a href='https://blog.openstreetmap.org'>Blog OpenStreetMap</a>, các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
1313         <a href='https://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='https://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
1314       open_data_title: Dữ liệu Mở
1315       open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng
1316         nó cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người
1317         đóng góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên
1318         dữ liệu theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết
1319         quả dưới cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
1320         Bản quyền và Giấy phép</a>.'
1321       legal_title: Pháp luật
1322       legal_html: |-
1323         Trang Web này và nhiều dịch vụ có liên quan được hoạt động chính thức bởi <a href='https://osmfoundation.org/?uselang=vi'>Quỹ OpenStreetMap</a> (OSMF) thay mặt cho cộng đồng. Việc sử dụng các dịch vụ do OSMF hoạt động phải tuân theo <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Terms_of_Use?uselang=vi">các Điều khoản Sử dụng</a>, <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy?uselang=vi">các Quy định Sử dụng Hợp lý</a>, và <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi">Quy định về Quyền Riêng tư</a> của chúng tôi.
1324         <br>
1325         Xin vui lòng <a href='https://osmfoundation.org/Contact?uselang=vi'>liên lạc với OSMF</a> nếu bạn có thắc mắc về giấy phép, bản quyền, hoặc thắc mắc khác về pháp luật.
1326         <br>
1327         OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều là <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OSM</a>.
1328       partners_title: Nhà bảo trợ
1329     copyright:
1330       foreign:
1331         title: Thông tin về bản dịch này
1332         text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
1333           trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1334         english_link: nguyên bản tiếng Anh
1335       native:
1336         title: Giới thiệu về trang này
1337         text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của
1338           trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1339         native_link: bản dịch tiếng Việt
1340         mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1341       legal_babble:
1342         title_html: Bản quyền và Giấy phép
1343         intro_1_html: |-
1344           OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
1345           href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
1346           Commons</a> (ODbL) bởi <a href="https://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
1347         intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
1348           phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
1349           và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
1350           các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng
1351           giấy phép. <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp
1352           lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1353         intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành
1354           theo giấy phép <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
1355           \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1356         credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1357         credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người
1358           đóng góp vào OpenStreetMap”.
1359         credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
1360           Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ
1361           của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA.
1362           Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">trang
1363           bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
1364           muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt
1365           liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện
1366           không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi
1367           gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
1368           trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
1369           creativecommons.org.
1370         credit_3_html: |-
1371           Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
1372           Ví dụ:
1373         attribution_example:
1374           alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1375           title: Ví dụ ghi công
1376         more_title_html: Tìm hiểu thêm
1377         more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và
1378           cách ghi công chúng tôi tại <a href="https://osmfoundation.org/Licence">trang
1379           giấy phép Quỹ OSM</a>.
1380         more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
1381           thể cung cấp API miễn phí cho bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">Quy
1382           định Sử dụng API</a>, <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">Quy
1383           định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">Quy
1384           định Sử dụng Nominatim</a>.
1385         contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1386         contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá
1387           nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát
1388           quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
1389         contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="https://data.wien.gv.at/">Bang
1390           Viên</a> (theo <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
1391           BY</a>), <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
1392           Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="https://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
1393           sửa đổi CC BY Áo</a>).'
1394         contributors_au_html: '<strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa
1395           trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.'
1396         contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
1397           GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và
1398           StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
1399         contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
1400           liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập
1401           hợp dữ liệu khác theo \n<a href=\"https://www.maanmittauslaitos.fi/en/opendata-licence-version1\">Giấy
1402           phép dữ liệu mở NLS</a>."
1403         contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
1404           (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
1405         contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND
1406           (<a href="https://www.and.com">www.and.com</a>)'
1407         contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1408           từ <a href="https://data.linz.govt.nz/">Dịch vụ Dữ liệu LINZ</a> và được
1409           phát hành theo giấy phép <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.vi">CC
1410           BY 4.0</a>.'
1411         contributors_si_html: "<strong>Slovenia</strong>: Bao gồm dữ liệu từ \n<a
1412           href=\"http://www.gu.gov.si/en/\">Cơ quan Khảo sát và Bản đồ</a> và\n<a
1413           href=\"http://www.mkgp.gov.si/en/\">Cục Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Thức
1414           ăn</a>\n(thông tin công cộng của Slovenia)."
1415         contributors_es_html: "<strong>Tây Ban Nha</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1416           từ \nViện Địa lý Quốc gia Tây Ban Nha (<a href=\"http://www.ign.es/\">IGN</a>)
1417           và\nHệ thống Bản đồ Quốc gia (<a href=\"http://www.scne.es/\">SCNE</a>)\nđược
1418           cấp phép tái sử dụng theo <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.vi\">CC
1419           BY 4.0</a>."
1420         contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
1421           cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
1422           lưu.'
1423         contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
1424           Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–19.'
1425         contributors_footer_1_html: |-
1426           Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
1427           href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
1428         contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
1429           ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
1430           chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
1431         infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1432         infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
1433           bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
1434           các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1435         infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
1436           vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
1437           xin vui lòng tham khảo <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
1438           trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang
1439           khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1440         trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Nhãn hiệu
1441         trademarks_1_html: OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map
1442           đều là nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OpenStreetMap. Nếu bạn có thắc mắc về cách
1443           sử dụng các nhãn hiệu này, xin vui lòng tham khảo <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy?uselang=vi">Quy
1444           định về nhãn hiệu</a> của chúng tôi.
1445     index:
1446       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1447       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1448       permalink: Liên kết Thường trực
1449       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1450       createnote: Thêm ghi chú
1451       license:
1452         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
1453           hành theo giấy phép mở
1454       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
1455         đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1456     edit:
1457       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1458       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép
1459         sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1460       user_page_link: trang cá nhân
1461       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1462       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ
1463         OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">tải
1464         về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
1465         cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1466       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
1467         hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
1468         Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1469       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
1470         tại https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
1471       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
1472         bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1473       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1474       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
1475         trong HTML.
1476     export:
1477       title: Xuất
1478       area_to_export: Vùng để Xuất
1479       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
1480       format_to_export: Định dạng Xuất
1481       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
1482       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
1483       embeddable_html: HTML để Nhúng
1484       licence: Giấy phép
1485       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
1486         phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
1487       too_large:
1488         advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
1489           một trong những nguồn bên dưới:'
1490         body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
1491           lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
1492           từ một dịch vụ sau:'
1493         planet:
1494           title: Quả đất OSM
1495           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
1496             thường xuyên
1497         overpass:
1498           title: Overpass API
1499           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
1500         geofabrik:
1501           title: Tải về Geofabrik
1502           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
1503             thường xuyên
1504         metro:
1505           title: Bản trích Metro
1506           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
1507         other:
1508           title: Nguồn Khác
1509           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
1510       options: Tùy chọn
1511       format: 'Định dạng:'
1512       scale: Tỷ lệ
1513       max: tối đa
1514       image_size: Hình có Kích cỡ
1515       zoom: Thu phóng
1516       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
1517       latitude: 'Vĩ độ:'
1518       longitude: 'Kinh độ:'
1519       output: Đầu ra
1520       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
1521       export_button: Xuất
1522     fixthemap:
1523       title: Báo lỗi / Sửa bản đồ
1524       how_to_help:
1525         title: Cách giúp đỡ
1526         join_the_community:
1527           title: Tham gia cộng đồng
1528           explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của
1529             chúng tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý
1530             tốt nhất là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu
1531             lấy.
1532         add_a_note:
1533           instructions_html: |-
1534             Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
1535             Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
1536       other_concerns:
1537         title: Vấn đề khác
1538         explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
1539           hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
1540           bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
1541           làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
1542     help:
1543       title: Trợ giúp
1544       introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
1545         hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1546       welcome:
1547         url: /welcome
1548         title: Chào mừng đến với OSM
1549         description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
1550       beginners_guide:
1551         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_guide
1552         title: Hướng dẫn Bắt đầu
1553         description: Hướng dẫn bắt đầu do cộng đồng biên tập.
1554       help:
1555         url: https://help.openstreetmap.org/
1556         title: help.openstreetmap.org
1557         description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp
1558           của OSM.
1559       mailing_lists:
1560         title: Danh sách thư
1561         description: Hỏi han hoặc thảo luận về các chuyện quan trọng trên nhiều danh
1562           sách thư được sắp xếp theo chủ đề hoặc khu vực.
1563       forums:
1564         title: Diễn đàn
1565         description: Hỏi han và thảo luận trong một giao diện bảng tin.
1566       irc:
1567         title: IRC
1568         description: Trò chuyện tương tác trong nhiều ngôn ngữ về nhiều chủ đề.
1569       switch2osm:
1570         title: switch2osm
1571         description: Trợ giúp cho những công ty và tổ chức muốn đổi qua các bản đồ
1572           và dịch vụ dựa trên OpenStreetMap.
1573       welcomemat:
1574         url: https://welcome.openstreetmap.org/
1575         title: Dành cho các tổ chức
1576         description: Tổ chức của bạn có tính tương tác với OpenStreetMap? Tìm hiểu
1577           thêm trong “Thảm Trước Cửa”.
1578       wiki:
1579         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1580         title: wiki.openstreetmap.org
1581         description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
1582     sidebar:
1583       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1584       close: Đóng
1585     search:
1586       search: Tìm kiếm
1587       get_directions: Chỉ đường
1588       get_directions_title: Chỉ đường từ một địa điểm tới địa điểm khác
1589       from: Từ
1590       to: Đến
1591       where_am_i: Đây là đâu?
1592       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1593       submit_text: Đi
1594       reverse_directions_text: Đảo ngược
1595     key:
1596       table:
1597         entry:
1598           motorway: Đường cao tốc
1599           main_road: Đại lộ
1600           trunk: Xa lộ
1601           primary: Đường chính
1602           secondary: Đường lớn
1603           unclassified: Đường không phân loại
1604           track: Đường mòn
1605           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1606           cycleway: Đường xe đạp
1607           cycleway_national: Quốc lộ xe đạp
1608           cycleway_regional: Xa lộ xe đạp
1609           cycleway_local: Đường xe đạp địa phương
1610           footway: Đường đi bộ
1611           rail: Đường sắt
1612           subway: Đường ngầm
1613           tram:
1614           - Đường sắt nhẹ
1615           - xe điện
1616           cable:
1617           - Đường xe cáp
1618           - ghế cáp treo
1619           runway:
1620           - Đường băng
1621           - đường băng
1622           apron:
1623           - Sân đậu máy bay
1624           - nhà ga hành khách
1625           admin: Biên giới hành chính
1626           forest: Rừng trồng cây
1627           wood: Rừng
1628           golf: Sân golf
1629           park: Công viên
1630           resident: Khu vực nhà ở
1631           common:
1632           - Đất công
1633           - bãi cỏ
1634           retail: Khu vực buôn bán
1635           industrial: Khu vực công nghiệp
1636           commercial: Khu vực thương mại
1637           heathland: Vùng cây bụi
1638           lake:
1639           - Hồ
1640           - bể nước
1641           farm: Ruộng
1642           brownfield: Cánh đồng nâu
1643           cemetery: Nghĩa địa
1644           allotments: Khu vườn gia đình
1645           pitch: Sân cỏ
1646           centre: Trung tâm thể thao
1647           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1648           military: Khu vực quân sự
1649           school:
1650           - Trường học
1651           - đại học
1652           building: Kiến trúc quan trọng
1653           station: Nhà ga
1654           summit:
1655           - Đỉnh núi
1656           - đồi
1657           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1658           bridge: Đường rắn = cầu
1659           private: Đường riêng
1660           destination: Chỉ giao thông địa phương
1661           construction: Đường đang xây
1662           bicycle_shop: Tiệm xe đạp
1663           bicycle_parking: Chỗ đậu xe đạp
1664           toilets: Vệ sinh
1665     richtext_area:
1666       edit: Sửa đổi
1667       preview: Xem trước
1668     markdown_help:
1669       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="https://kramdown.gettalong.org/quickref.html">kramdown</a>
1670       headings: Đề mục
1671       heading: Đề mục
1672       subheading: Đề mục con
1673       unordered: Danh sách không đánh số
1674       ordered: Danh sách đánh số
1675       first: Khoản mục đầu tiên
1676       second: Khoản mục sau
1677       link: Liên kết
1678       text: Văn bản
1679       image: Hình ảnh
1680       alt: Văn bản thay thế
1681       url: URL
1682     welcome:
1683       title: Hoan nghênh!
1684       introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ
1685         liệu mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản
1686         thì hãy cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng
1687         góp.
1688       whats_on_the_map:
1689         title: Mục đích của Bản đồ
1690         on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
1691           – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối…
1692           đủ mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1693         off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
1694           hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
1695           xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản
1696           đồ trực tuyến khác.
1697       basic_terms:
1698         title: Thuật ngữ Cơ bản
1699         paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
1700           vào OpenStreetMap:'
1701         editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho
1702           phép sửa đổi bản đồ.
1703         node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
1704           hàng hoặc một cái cây.
1705         way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
1706           dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1707         tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ
1708           tên của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1709       rules:
1710         title: Quy định!
1711         paragraph_1_html: "OpenStreetMap có ít quy định chính thức, nhưng chúng ta
1712           mong muốn tất cả mọi người tham gia mà cộng tác và giao thiệp với cộng đồng.
1713           Nếu bạn tính hoạt động ngoài việc sửa đổi thủ công, xin vui lòng đọc và
1714           tuân theo các hướng dẫn về việc <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines?uselang=vi'>nhập</a>
1715           và \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct?uselang=vi'>tự
1716           động sửa đổi</a>."
1717       questions:
1718         title: Có thắc mắc?
1719         paragraph_1_html: |-
1720           OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1721           <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>. Nếu bạn thuộc về một tổ chức đang lập kế hoạch về OpenStreetMap, <a href='https://welcome.openstreetmap.org/'>hãy xem phần Thảm cửa Chào mừng</a>.
1722       start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1723       add_a_note:
1724         title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1725         paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
1726           tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1727         paragraph_2_html: |-
1728           Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
1729           <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
1730   traces:
1731     visibility:
1732       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1733       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
1734         không có thứ tự)
1735       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1736       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
1737         điểm có tên và thời điểm)
1738     new:
1739       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1740       upload_gpx: 'Tải lên Tập tin GPX:'
1741       description: 'Miêu tả:'
1742       tags: 'Thẻ:'
1743       tags_help: dấu phẩy phân cách
1744       visibility: 'Mức độ Truy cập:'
1745       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1746       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1747       upload_button: Tải lên
1748       help: Trợ giúp
1749       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1750     create:
1751       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1752       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
1753         cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
1754         thư điện tử lúc khi nó xong.
1755       upload_failed: Rất tiếc, việc tải lên tuyến GPX bị thất bại. Một quản lý viên
1756         đã được thông báo. Xin vui lòng thử lại.
1757       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
1758         đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
1759         đợi kịp.
1760     edit:
1761       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1762       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1763       filename: 'Tên tập tin:'
1764       download: tải về
1765       uploaded_at: 'Lúc tải lên:'
1766       points: 'Số nốt:'
1767       start_coord: 'Tọa độ đầu đường:'
1768       map: bản đồ
1769       edit: sửa đổi
1770       owner: 'Tác giả:'
1771       description: 'Miêu tả:'
1772       tags: 'Thẻ:'
1773       tags_help: dấu phẩy phân cách
1774       save_button: Lưu các Thay đổi
1775       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1776       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1777       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1778     update:
1779       updated: Đã cập nhật tuyến đường
1780     trace_optionals:
1781       tags: Thẻ
1782     show:
1783       title: Xem tuyến đường %{name}
1784       heading: Xem tuyến đường %{name}
1785       pending: CHƯA XỬ
1786       filename: 'Tên tập tin:'
1787       download: tải về
1788       uploaded: 'Lúc tải lên:'
1789       points: 'Số nốt:'
1790       start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
1791       map: bản đồ
1792       edit: sửa đổi
1793       owner: 'Tác giả:'
1794       description: 'Miêu tả:'
1795       tags: 'Thẻ:'
1796       none: Không có
1797       edit_trace: Sửa đổi tuyến đường này
1798       delete_trace: Xóa tuyến đường này
1799       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1800       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1801       confirm_delete: Xóa tuyến đường này?
1802     trace_paging_nav:
1803       showing_page: Trang %{page}
1804       older: Tuyến đường Cũ hơn
1805       newer: Tuyến đường Mới hơn
1806     trace:
1807       pending: CHƯA XỬ
1808       count_points: '%{count} nốt'
1809       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1810       more: thêm
1811       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1812       view_map: Xem Bản đồ
1813       edit: sửa đổi
1814       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1815       public: CÔNG KHAI
1816       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1817       private: RIÊNG
1818       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1819       by: bởi
1820       in: trong
1821       map: bản đồ
1822     index:
1823       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1824       my_traces: Tuyên đường GPS của tôi
1825       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1826       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1827       tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
1828       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
1829         hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
1830         wiki</a>.
1831       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1832       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1833       see_my_traces: Xem các tuyến đường của tôi
1834     delete:
1835       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1836     make_public:
1837       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1838     offline_warning:
1839       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1840     offline:
1841       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1842       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1843     georss:
1844       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1845     description:
1846       description_with_count:
1847         other: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1848       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1849   application:
1850     permission_denied: Bạn không có quyền thực hiện tác vụ này
1851     require_cookies:
1852       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
1853         trình duyệt để tiếp tục.
1854     require_admin:
1855       not_an_admin: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1856     setup_user_auth:
1857       blocked_zero_hour: Bạn có tin nhắn mới rất quan trọng tại trang Web OpenStreetMap.
1858         Bạn phải đọc tin nhắn này trước khi được phép lưu thêm thay đổi.
1859       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
1860         diện Web để biết chi tiết.
1861       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
1862         giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
1863         các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
1864   oauth:
1865     authorize:
1866       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1867       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn,
1868         %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này.
1869         Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1870       allow_to: 'Cho phép trình khách:'
1871       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1872       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1873       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1874       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1875       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1876       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1877       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1878       grant_access: Cấp phép Truy cập
1879     authorize_success:
1880       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1881       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1882       verification: Mã xác minh là %{code}.
1883     authorize_failure:
1884       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1885       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
1886         của bạn.
1887       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1888     revoke:
1889       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1890     permissions:
1891       missing: Bạn chưa cấp phép cho ứng dụng sử dụng chức năng này
1892   oauth_clients:
1893     new:
1894       title: Đăng ký chương trình mới
1895       submit: Đăng ký
1896     edit:
1897       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1898       submit: Sửa đổi
1899     show:
1900       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1901       key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
1902       secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
1903       url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
1904       access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
1905       authorize_url: 'Cho phép URL:'
1906       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1907       edit: Sửa đổi Chi tiết
1908       delete: Xóa Trình khách
1909       confirm: Bạn có chắc không?
1910       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1911       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1912       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1913       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1914       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1915       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1916       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1917       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1918     index:
1919       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1920       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1921       list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
1922       application: Tên Chương trình
1923       issued_at: Lúc Cho phép
1924       revoke: Thu hồi!
1925       my_apps: Trình khách của Tôi
1926       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn
1927         %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth
1928         được.
1929       registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
1930       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1931     form:
1932       name: Tên
1933       required: Bắt buộc
1934       url: URL Trang chủ Chương trình
1935       callback_url: URL Gọi lại
1936       support_url: URL Trợ giúp
1937       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1938       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1939       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1940       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1941       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1942       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1943       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1944       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1945     not_found:
1946       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1947     create:
1948       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1949     update:
1950       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1951     destroy:
1952       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1953   users:
1954     login:
1955       title: Đăng nhập
1956       heading: Đăng nhập
1957       email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
1958       password: 'Mật khẩu:'
1959       openid: '%{logo} OpenID:'
1960       remember: Nhớ tôi
1961       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1962       login_button: Đăng nhập
1963       register now: Mở tài khoản ngay
1964       with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
1965         và mật khẩu của bạn:'
1966       with external: 'Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba:'
1967       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1968       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1969       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1970       no account: Chưa có tài khoản?
1971       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
1972         hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
1973         tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1974       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
1975         bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1976         để thảo luận về điều này.
1977       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1978       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1979       auth_providers:
1980         openid:
1981           title: Đăng nhập qua OpenID
1982           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1983         google:
1984           title: Đăng nhập qua Google
1985           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Google
1986         facebook:
1987           title: Đăng nhập qua Facebook
1988           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Facebook
1989         windowslive:
1990           title: Đăng nhập qua Windows Live
1991           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Windows Live
1992         github:
1993           title: Đăng nhập qua GitHub
1994           alt: Đăng nhập dùng tài khoản GitHub
1995         wikipedia:
1996           title: Đăng nhập qua Wikipedia
1997           alt: Đăng nhập qua Tài khoản Wikipedia
1998         yahoo:
1999           title: Đăng nhập qua Yahoo!
2000           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Yahoo!
2001         wordpress:
2002           title: Đăng nhập qua WordPress
2003           alt: Đăng nhập dùng OpenID của WordPress
2004         aol:
2005           title: Đăng nhập qua AOL
2006           alt: Đăng nhập dùng OpenID của AOL
2007     logout:
2008       title: Đăng xuất
2009       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
2010       logout_button: Đăng xuất
2011     lost_password:
2012       title: Quên mất mật khẩu
2013       heading: Quên mất Mật khẩu?
2014       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
2015       new password button: Đặt lại mật khẩu
2016       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
2017         tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
2018       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
2019         để bạn đặt nó lại.
2020       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
2021     reset_password:
2022       title: Đặt lại mật khẩu
2023       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
2024       password: 'Mật khẩu:'
2025       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
2026       reset: Đặt lại Mật khẩu
2027       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
2028       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
2029     new:
2030       title: Mở tài khoản
2031       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
2032         khoản tự động cho bạn.
2033       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
2034         để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
2035       about:
2036         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
2037         html: |-
2038           <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
2039           <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
2040       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các
2041         Điều kiện Đóng góp</a>.
2042       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
2043       confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
2044       not displayed publicly: Địa chỉ thư điện tử của bạn không được hiển thị công
2045         khai (xem thêm chi tiết trong <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
2046         title="Quy định quyền riêng tư Quỹ OSM, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
2047         định quyền riêng tư</a> của chúng tôi)
2048       display name: 'Tên hiển thị:'
2049       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
2050         có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
2051       external auth: 'Xác minh qua Dịch vụ Bên thứ ba:'
2052       password: 'Mật khẩu:'
2053       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
2054       use external auth: Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba
2055       auth no password: Nếu xác minh qua dịch vụ bên thứ ba, bạn không cần nhập mật
2056         khẩu, nhưng một số công cụ hoặc máy chủ khác có thể vẫn yêu cầu mật khẩu.
2057       continue: Mở tài khoản
2058       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
2059       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
2060         Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
2061         wiki này</a>.
2062       terms declined url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
2063     terms:
2064       title: Điều khoản
2065       heading: Điều khoản
2066       heading_ct: Điều kiện đóng góp
2067       read and accept with tou: Xin vui lòng đọc thỏa thuận đóng góp và các điều khoản
2068         sử dụng, đọc xong thì đánh cả hai hộp kiểm và bấm nút Tiếp tục.
2069       contributor_terms_explain: Thỏa thuận này quy định các đóng góp do bạn đã thực
2070         hiện và sẽ thực hiện.
2071       read_ct: Tôi đã đọc và chấp nhận các điều khoản đóng góp bên trên
2072       tou_explain_html: Các %{tou_link} quy định cách sử dụng trang Web và các cơ
2073         sở hạ tầng khác do OSMF cung cấp. Xin vui lòng mở liên kết và đọc và chấp
2074         nhận thỏa thuận.
2075       read_tou: Tôi đã đọc và chấp nhận các Điều khoản Sử dụng
2076       consider_pd: Bên ngoài các điều bên trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
2077         thuộc về phạm vi công cộng
2078       consider_pd_why: đây là gì?
2079       consider_pd_why_url: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence_and_Legal_FAQ/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
2080       guidance: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
2081         tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
2082         thức</a>'
2083       continue: Tiếp tục
2084       declined: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
2085       decline: Từ chối
2086       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
2087         Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
2088       legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
2089       legale_names:
2090         france: Pháp
2091         italy: Ý
2092         rest_of_world: Các nước khác
2093     no_such_user:
2094       title: Người dùng không tồn tại
2095       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
2096       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
2097         tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
2098       deleted: đã xóa
2099     show:
2100       my diary: Nhật ký của Tôi
2101       new diary entry: mục nhật ký mới
2102       my edits: Đóng góp của Tôi
2103       my traces: Tuyến đường của Tôi
2104       my notes: Ghi chú của Tôi
2105       my messages: Hộp Tin nhắn
2106       my profile: Trang của Tôi
2107       my settings: Tùy chọn
2108       my comments: Bình luận của Tôi
2109       oauth settings: thiết lập OAuth
2110       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
2111       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
2112       send message: Gửi Thư
2113       diary: Nhật ký
2114       edits: Đóng góp
2115       traces: Tuyến đường
2116       notes: Ghi chú trên Bản đồ
2117       remove as friend: Hủy Kết Bạn
2118       add as friend: Kết Bạn
2119       mapper since: 'Tham gia:'
2120       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
2121       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
2122       ct undecided: Chưa quyết định
2123       ct declined: Từ chối
2124       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
2125       latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:'
2126       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
2127       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
2128       status: 'Trạng thái:'
2129       spam score: 'Điểm số Spam:'
2130       description: Miêu tả
2131       user location: Vị trí của người dùng
2132       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người
2133         dùng ở gần.
2134       settings_link_text: tùy chọn
2135       my friends: Bạn bè của tôi
2136       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
2137       km away: cách %{count} km
2138       m away: cách %{count} m
2139       nearby users: Người dùng khác ở gần
2140       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
2141       role:
2142         administrator: Người dùng này là quản lý viên
2143         moderator: Người dùng này là điều hành viên
2144         grant:
2145           administrator: Cấp quyền quản lý viên
2146           moderator: Cấp quyền điều hành viên
2147         revoke:
2148           administrator: Rút quyền quản lý viên
2149           moderator: Rút quyền điều hành viên
2150       block_history: Tác vụ Cấm Người Này
2151       moderator_history: Tác vụ Cấm bởi Người Này
2152       comments: Bình luận
2153       create_block: Cấm Người dùng Này
2154       activate_user: Kích hoạt Tài khoản Này
2155       deactivate_user: Vô hiệu hóa Tài khoản Này
2156       confirm_user: Xác nhận Người dùng Này
2157       hide_user: Ẩn Tài khoản Này
2158       unhide_user: Hiện Tài khoản Này
2159       delete_user: Xóa Tài khoản Này
2160       confirm: Xác nhận
2161       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
2162       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
2163       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
2164       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
2165       report: Báo cáo Người dùng này
2166     popup:
2167       your location: Vị trí của bạn
2168       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
2169       friend: Người bạn
2170     account:
2171       title: Chỉnh sửa tài khoản
2172       my settings: Tùy chọn
2173       current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
2174       new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
2175       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
2176       external auth: 'Xác minh Bên ngoài:'
2177       openid:
2178         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
2179         link text: đây là gì?
2180       public editing:
2181         heading: 'Sửa đổi công khai:'
2182         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
2183         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
2184         enabled link text: đây là gì?
2185         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. Tất cả các sửa đổi truớc là
2186           vô danh.
2187         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
2188       public editing note:
2189         heading: Sửa đổi công khai
2190         text: |-
2191           Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
2192           <ul>
2193           <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
2194           <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
2195           </ul>
2196       contributor terms:
2197         heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
2198         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
2199         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
2200         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
2201           lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
2202         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
2203           phạm vi công cộng.
2204         link: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence/Contributor_Terms?uselang=vi
2205         link text: đây là gì?
2206       profile description: 'Tự giới thiệu:'
2207       preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
2208       preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
2209       image: 'Hình:'
2210       gravatar:
2211         gravatar: Sử dụng Gravatar
2212         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
2213         link text: đây là gì?
2214         disabled: Hình Gravatar của bạn đã bị tắt.
2215         enabled: Hình Gravatar của bạn đã bị kích hoạt.
2216       new image: Thêm hình
2217       keep image: Giữ hình hiện dùng
2218       delete image: Xóa hình hiện dùng
2219       replace image: Thay hình hiện dùng
2220       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
2221       home location: 'Vị trí Nhà:'
2222       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
2223       latitude: 'Vĩ độ:'
2224       longitude: 'Kinh độ:'
2225       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
2226         đồ?
2227       save changes button: Lưu các Thay đổi
2228       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
2229       return to profile: Trở về trang cá nhân
2230       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2231         Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
2232       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2233     confirm:
2234       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
2235       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
2236       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
2237         tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
2238       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
2239       button: Xác nhận
2240       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
2241       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
2242       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2243       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
2244         nhận lần nữa.
2245     confirm_resend:
2246       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản,
2247         bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác
2248         nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm %{sender} vào danh sách trắng, vì
2249         chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
2250       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
2251     confirm_email:
2252       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
2253       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
2254         mới.
2255       button: Xác nhận
2256       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới!
2257       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
2258       unknown_token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2259     set_home:
2260       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
2261     go_public:
2262       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
2263         được phép sửa đổi.
2264     make_friend:
2265       heading: Kết bạn với %{user}?
2266       button: Thêm là người bạn
2267       success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
2268       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
2269       already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
2270     remove_friend:
2271       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
2272       button: Hủy kết nối bạn
2273       success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
2274       not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
2275     index:
2276       title: Người dùng
2277       heading: Người dùng
2278       showing:
2279         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
2280         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
2281       summary: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
2282       summary_no_ip: '%{name} mở ngày %{date}'
2283       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
2284       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
2285       empty: Không tìm thấy người dùng.
2286     suspended:
2287       title: Tài khoản bị Cấm
2288       heading: Tài khoản bị Cấm
2289       webmaster: chủ trang
2290       body: |-
2291         <p>
2292           Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
2293         </p>
2294         <p>
2295           Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
2296           Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
2297         </p>
2298     auth_failure:
2299       connection_failed: Kết nối đến dịch vụ xác minh bị thất bại
2300       invalid_credentials: Chứng nhận xác minh không hợp lệ
2301       no_authorization_code: Không có mã cho phép
2302       unknown_signature_algorithm: Thuật toán chữ ký không rõ
2303       invalid_scope: Phạm vi không hợp lệ
2304     auth_association:
2305       heading: ID của bạn chưa được liên kết với một tài khoản OpenStreetMap.
2306       option_1: Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, xin vui lòng tạo tài khoản mới dùng
2307         biểu mẫu bên dưới.
2308       option_2: Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn
2309         dùng tên người dùng và mật khẩu của bạn rồi liên kết tài khoản với ID của
2310         bạn trong tùy chọn.
2311   user_role:
2312     filter:
2313       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
2314       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
2315       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
2316       not_revoke_admin_current_user: Không thể rút quyền quản lý viên từ người dùng
2317         hiện tại.
2318     grant:
2319       title: Xác nhận cấp vai trò
2320       heading: Xác nhận cấp vai trò
2321       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
2322       confirm: Xác nhận
2323       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2324         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2325     revoke:
2326       title: Xác nhận rút vai trò
2327       heading: Xác nhận rút vai trò
2328       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
2329       confirm: Xác nhận
2330       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2331         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2332   user_blocks:
2333     model:
2334       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
2335         vụ cấm.
2336       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
2337     not_found:
2338       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
2339       back: Trở về trang đầu
2340     new:
2341       title: Cấm %{name}
2342       heading: Cấm %{name}
2343       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
2344         tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
2345         thể không rành.
2346       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
2347       submit: Cấm người dùng
2348       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
2349       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
2350         gian hợp lý.
2351       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
2352       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2353     edit:
2354       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2355       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2356       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
2357         chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
2358         có thể không rành.
2359       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
2360         giờ.
2361       submit: Cập nhật tác vụ cấm
2362       show: Xem tác vụ cấm này
2363       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2364       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
2365     filter:
2366       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
2367       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
2368         xuống.
2369     create:
2370       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
2371         gian hợp lý trước khi cấm họ.
2372       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
2373         cấm họ.
2374       flash: Cấm người dùng %{name}.
2375     update:
2376       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
2377         sửa đổi nó.
2378       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2379     index:
2380       title: Người dùng bị cấm
2381       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
2382       empty: Chưa ai bị cấm.
2383     revoke:
2384       title: Bỏ cấm %{block_on}
2385       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
2386       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
2387       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
2388       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
2389       revoke: Bỏ cấm!
2390       flash: Đã bỏ cấm.
2391     period: '%{count} giờ'
2392     helper:
2393       time_future: Hết hạn %{time}.
2394       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
2395       time_future_and_until_login: Kết thúc %{time} nữa sau khi người dùng đăng nhập.
2396       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
2397     blocks_on:
2398       title: Các tác vụ cấm %{name}
2399       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
2400       empty: '%{name} chưa bị cấm.'
2401     blocks_by:
2402       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
2403       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
2404       empty: '%{name} chưa cấm ai.'
2405     show:
2406       title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2407       heading: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2408       time_future: Hết hạn %{time}
2409       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
2410       created: Tạo
2411       ago: cách đây %{time}
2412       status: Trạng thái
2413       show: Hiện
2414       edit: Sửa đổi
2415       revoke: Bỏ cấm!
2416       confirm: Bạn có chắc không?
2417       reason: 'Lý do cấm:'
2418       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2419       revoker: 'Người bỏ cấm:'
2420       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
2421     block:
2422       not_revoked: (không bị hủy)
2423       show: Hiện
2424       edit: Sửa đổi
2425       revoke: Bỏ cấm!
2426     blocks:
2427       display_name: Người bị cấm
2428       creator_name: Người cấm
2429       reason: Lý do cấm
2430       status: Trạng thái
2431       revoker_name: Người bỏ cấm
2432       showing_page: Trang %{page}
2433       next: Sau »
2434       previous: « Trước
2435   notes:
2436     mine:
2437       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2438       heading: Ghi chú của %{user}
2439       subheading_html: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2440       id: Mã số
2441       creator: Người tạo
2442       description: Miêu tả
2443       created_at: Lúc tạo
2444       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
2445       ago_html: cách đây %{when}
2446   javascripts:
2447     close: Đóng
2448     share:
2449       title: Chia sẻ
2450       cancel: Hủy bỏ
2451       image: Hình ảnh
2452       link: Liên kết hoặc HTML
2453       long_link: Liên kết
2454       short_link: Liên kết Ngắn gọn
2455       geo_uri: URI geo
2456       embed: HTML
2457       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
2458       format: 'Định dạng:'
2459       scale: 'Tỷ lệ:'
2460       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
2461       download: Tải về
2462       short_url: URL Ngắn gọn
2463       include_marker: Ghim trên bản đồ
2464       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
2465       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
2466       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
2467       only_standard_layer: Chỉ có thể xuất lớp chuẩn ra hình ảnh
2468     embed:
2469       report_problem: Báo vấn đề
2470     key:
2471       title: Chú giải Bản đồ
2472       tooltip: Chú giải Bản đồ
2473       tooltip_disabled: Bảng Chú giải không có sẵn cho lớp này
2474     map:
2475       zoom:
2476         in: Phóng to
2477         out: Thu nhỏ
2478       locate:
2479         title: Bay tới Vị trí của Tôi
2480         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
2481       base:
2482         standard: Chuẩn
2483         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
2484         transport_map: Bản đồ Giao thông
2485         hot: Nhân đạo
2486       layers:
2487         header: Lớp Bản đồ
2488         notes: Ghi chú Bản đồ
2489         data: Dữ liệu Bản đồ
2490         gps: Tuyến đường GPS Công khai
2491         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
2492         title: Lớp
2493       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
2494       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
2495       terms: <a href='%{terms_url}' target='_blank'>Điều khoản trang Web và API</a>
2496     site:
2497       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
2498       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
2499       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
2500       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
2501       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
2502       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
2503       queryfeature_tooltip: Thăm dò yếu tố
2504       queryfeature_disabled_tooltip: Phóng to để thăm dò yếu tố
2505     changesets:
2506       show:
2507         comment: Bình luận
2508         subscribe: Theo dõi
2509         unsubscribe: Không theo dõi
2510         hide_comment: ẩn
2511         unhide_comment: bỏ ẩn
2512     notes:
2513       new:
2514         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
2515           tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
2516           thích vấn đề.
2517         advice: Ghi chú của bạn được hiển thị công khai và có thể được sử dụng để
2518           cập nhật bản đồ. Xin đừng ghi thông tin cá nhân hoặc thông tin lấy từ bản
2519           đồ hay danh bạ có bản quyền.
2520         add: Thêm Ghi chú
2521       show:
2522         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
2523           các bình luận này cần được xác nhận lại.
2524         hide: Ẩn
2525         resolve: Giải quyết
2526         reactivate: Mở lại
2527         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
2528         comment: Bình luận
2529     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
2530       chuột vào đây.
2531     directions:
2532       ascend: Lên
2533       engines:
2534         fossgis_osrm_bike: Xe đạp (OSRM)
2535         fossgis_osrm_car: Xe hơi (OSRM)
2536         fossgis_osrm_foot: Đi bộ (OSRM)
2537         graphhopper_bicycle: Xe đạp (GraphHopper)
2538         graphhopper_car: Xe hơi (GraphHopper)
2539         graphhopper_foot: Đi bộ (GraphHopper)
2540       descend: Xuống
2541       directions: Chỉ đường
2542       distance: Tầm xa
2543       errors:
2544         no_route: Không tìm thấy tuyến đường giữa hai địa điểm này.
2545         no_place: Rất tiếc, không tìm thấy “%{place}”.
2546       instructions:
2547         continue_without_exit: Chạy tiếp trên %{name}
2548         slight_right_without_exit: Nghiêng về bên phải vào %{name}
2549         offramp_right: Đi đường nhánh bên phải
2550         offramp_right_with_exit: Đi theo lối ra %{exit} bên phải
2551         offramp_right_with_exit_name: Đi theo lối ra %{exit} bên phải vào %{name}
2552         offramp_right_with_exit_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên phải về %{directions}
2553         offramp_right_with_exit_name_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên phải vào
2554           %{name} về %{directions}
2555         offramp_right_with_name: Đi đường nhánh bên phải vào %{name}
2556         offramp_right_with_directions: Đi đường nhánh bên phải về %{directions}
2557         offramp_right_with_name_directions: Đi đường nhánh bên phải vào %{name} về
2558           %{directions}
2559         onramp_right_without_exit: Quẹo phải vào lối bên phải vào %{name}
2560         onramp_right_with_directions: Quẹo phải vào đường nhánh về %{directions}
2561         onramp_right_with_name_directions: Quẹo phải vào đường nhánh %{name} về %{directions}
2562         onramp_right_without_directions: Quẹo phải vào đường nhánh
2563         onramp_right: Quẹo phải vào đường nhánh
2564         endofroad_right_without_exit: Tới cuối đường quẹo phải vào %{name}
2565         merge_right_without_exit: Nhập sang phải vào %{name}
2566         fork_right_without_exit: Tới ngã ba quẹo phải vào %{name}
2567         turn_right_without_exit: Quẹo phải vào %{name}
2568         sharp_right_without_exit: Quẹo gắt bên phải vào %{name}
2569         uturn_without_exit: Quay trở lại vào %{name}
2570         sharp_left_without_exit: Quẹo gắt bên trái vào %{name}
2571         turn_left_without_exit: Quẹo trái vào %{name}
2572         offramp_left: Đi đường nhánh bên trái
2573         offramp_left_with_exit: Đi theo lối ra %{exit} bên trái
2574         offramp_left_with_exit_name: Đi theo lối ra %{exit} bên trái vào %{name}
2575         offramp_left_with_exit_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên trái về %{directions}
2576         offramp_left_with_exit_name_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên trái vào
2577           %{name} về %{directions}
2578         offramp_left_with_name: Đi đường nhánh bên trái vào %{name}
2579         offramp_left_with_directions: Đi đường nhánh bên trái về %{directions}
2580         offramp_left_with_name_directions: Đi đường nhánh bên trái vào %{name} về
2581           %{directions}
2582         onramp_left_without_exit: Quẹo phải vào lối bên trái vào %{name}
2583         onramp_left_with_directions: Quẹo trái vào đường nhánh về %{directions}
2584         onramp_left_with_name_directions: Quẹo trái vào đường nhánh %{name} về %{directions}
2585         onramp_left_without_directions: Quẹo trái vào đường nhánh
2586         onramp_left: Quẹo trái vào đường nhánh
2587         endofroad_left_without_exit: Tới cuối đường quẹo trái vào %{name}
2588         merge_left_without_exit: Nhập sang trái vào %{name}
2589         fork_left_without_exit: Tới ngã ba quẹo trái vào %{name}
2590         slight_left_without_exit: Nghiêng về bên trái vào %{name}
2591         via_point_without_exit: (địa điểm trên đường)
2592         follow_without_exit: Chạy theo %{name}
2593         roundabout_without_exit: Tại bùng binh, đi ra %{name}
2594         leave_roundabout_without_exit: Đi ra khỏi bùng binh – %{name}
2595         stay_roundabout_without_exit: Chạy tiếp xung quanh bùng binh – %{name}
2596         start_without_exit: Bắt đầu đi theo %{name}
2597         destination_without_exit: Tới nơi
2598         against_oneway_without_exit: Chạy ngược chiều trên %{name}
2599         end_oneway_without_exit: Kết thúc khúc một chiều trên %{name}
2600         roundabout_with_exit: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức %{name}
2601         roundabout_with_exit_ordinal: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức
2602           %{name}
2603         exit_roundabout: Đi ra tại đường %{name}
2604         unnamed: không tên
2605         courtesy: Chỉ đường do %{link} cung cấp
2606         exit_counts:
2607           first: nhất
2608           second: "2"
2609           third: "3"
2610           fourth: "4"
2611           fifth: "5"
2612           sixth: "6"
2613           seventh: "7"
2614           eighth: "8"
2615           ninth: "9"
2616           tenth: "10"
2617       time: Thời gian
2618     query:
2619       node: Nốt
2620       way: Lối
2621       relation: Quan hệ
2622       nothing_found: Không tìm thấy yếu tố nào
2623       error: 'Lỗi khi kết nối với %{server}: %{error}'
2624       timeout: Hết thời gian kết nối với %{server}
2625     context:
2626       directions_from: Chỉ đường từ đây
2627       directions_to: Chỉ đường tới đây
2628       add_note: Thêm ghi chú tại đây
2629       show_address: Xem địa chỉ
2630       query_features: Thăm dò yếu tố
2631       centre_map: Tập trung bản đồ tại đây
2632   redactions:
2633     edit:
2634       description: Miêu tả
2635       heading: Sửa đổi dãy ẩn
2636       submit: Lưu dãy ẩn
2637       title: Sửa đổi dãy ẩn
2638     index:
2639       empty: Không có dãy ẩn để xem.
2640       heading: Danh sách dãy ẩn
2641       title: Danh sách dãy ẩn
2642     new:
2643       description: Miêu tả
2644       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
2645       submit: Ẩn dãy phiên bản
2646       title: Đang ẩn dãy phiên bản
2647     show:
2648       description: 'Miêu tả:'
2649       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
2650       title: Đang xem dãy ẩn
2651       user: 'Người ẩn:'
2652       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
2653       destroy: Xóa dãy ẩn này
2654       confirm: Bạn có chắc không?
2655     create:
2656       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
2657     update:
2658       flash: Các thay đổi đã được lưu.
2659     destroy:
2660       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
2661         trong trước khi xóa dãy ẩn.
2662       flash: Đã xóa dãy ẩn.
2663       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
2664   validations:
2665     leading_whitespace: có khoảng cách thừa đằng trước
2666     trailing_whitespace: có khoảng cách thừa đằng sau
2667     invalid_characters: chứa ký tự không hợp lệ
2668     url_characters: chứa ký tự URL đặc biệt (%{characters})
2669 ...