Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Dinhxuanduyet
5 # Author: KhangND
6 # Author: Macofe
7 # Author: Minh Nguyen
8 # Author: Nemo bis
9 # Author: Ninomax
10 # Author: Ruila
11 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
12 ---
13 vi:
14   time:
15     formats:
16       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
17       blog: '%d tháng %m năm %Y'
18   activerecord:
19     models:
20       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
21       changeset: Bộ thay đổi
22       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
23       country: Quốc gia
24       diary_comment: Bình luận Nhật ký
25       diary_entry: Mục Nhật ký
26       friend: Người bạn
27       language: Ngôn ngữ
28       message: Thư
29       node: Nốt
30       node_tag: Thẻ Nốt
31       notifier: Trình báo
32       old_node: Nốt Cũ
33       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
34       old_relation: Quan hệ Cũ
35       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
36       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
37       old_way: Lối Cũ
38       old_way_node: Nốt Lối Cũ
39       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
40       relation: Quan hệ
41       relation_member: Thành viên Quan hệ
42       relation_tag: Thẻ Quan hệ
43       session: Phiên
44       trace: Tuyến đường
45       tracepoint: Điểm Tuyến đường
46       tracetag: Thẻ Tuyến đường
47       user: Người dùng
48       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
49       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
50       way: Lối
51       way_node: Nốt Lối
52       way_tag: Thẻ Lối
53     attributes:
54       diary_comment:
55         body: Nội dung
56       diary_entry:
57         user: Người dùng
58         title: Tiêu đề
59         latitude: Vĩ độ
60         longitude: Kinh độ
61         language: Ngôn ngữ
62       friend:
63         user: Người dùng
64         friend: Người bạn
65       trace:
66         user: Người dùng
67         visible: Thấy được
68         name: Tên
69         size: Kích cỡ
70         latitude: Vĩ độ
71         longitude: Kinh độ
72         public: Công khai
73         description: Miêu tả
74       message:
75         sender: Người gửi
76         title: Tiêu đề
77         body: Nội dung
78         recipient: Người nhận
79       user:
80         email: Thư điện tử
81         active: Tích cực
82         display_name: Tên Hiển thị
83         description: Miêu tả
84         languages: Ngôn ngữ
85         pass_crypt: Mật khẩu
86   editor:
87     default: Mặc định (hiện là %{name})
88     potlatch:
89       name: Potlatch 1
90       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
91     id:
92       name: iD
93       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
94     potlatch2:
95       name: Potlatch 2
96       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
97     remote:
98       name: phần điều khiển từ xa
99       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
100   browse:
101     created: Tạo
102     closed: Đóng
103     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
104     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
105     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
106     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
107     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
108     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
109     version: Phiên bản
110     in_changeset: Bộ thay đổi
111     anonymous: vô danh
112     no_comment: (không miêu tả)
113     part_of: Trực thuộc
114     download_xml: Tải về XML
115     view_history: Xem Lịch sử
116     view_details: Xem Chi tiết
117     location: 'Vị trí:'
118     changeset:
119       title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
120       belongs_to: Tác giả
121       node: Các nốt (%{count})
122       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
123       way: Các lối (%{count})
124       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
125       relation: Các quan hệ (%{count})
126       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
127       comment: Bình luận (%{count})
128       hidden_commented_by: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách
129         đây %{when}</abbr>
130       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
131       changesetxml: Bộ thay đổi XML
132       osmchangexml: osmChange XML
133       feed:
134         title: Bộ thay đổi %{id}
135         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
136       join_discussion: Đăng nhập để tham gia thảo luận
137       discussion: Thảo luận
138     node:
139       title: 'Nốt: %{name}'
140       history_title: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
141     way:
142       title: 'Lối: %{name}'
143       history_title: 'Lịch sử Lối: %{name}'
144       nodes: Các nốt
145       also_part_of:
146         one: trực thuộc lối %{related_ways}
147         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
148     relation:
149       title: 'Quan hệ: %{name}'
150       history_title: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
151       members: Các thành viên
152     relation_member:
153       entry_role: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
154       type:
155         node: Nốt
156         way: Lối
157         relation: Quan hệ
158     containing_relation:
159       entry: Quan hệ %{relation_name}
160       entry_role: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
161     not_found:
162       sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
163       type:
164         node: nốt
165         way: lối
166         relation: quan hệ
167         changeset: bộ thay đổi
168         note: ghi chú
169     timeout:
170       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
171       type:
172         node: nốt
173         way: lối
174         relation: quan hệ
175         changeset: bộ thay đổi
176         note: ghi chú
177     redacted:
178       redaction: Dãy ẩn %{id}
179       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
180         ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
181       type:
182         node: nốt
183         way: lối
184         relation: quan hệ
185     start_rjs:
186       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
187         duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
188         bộ dữ liệu này?
189       load_data: Tải Dữ liệu
190       loading: Đang tải…
191     tag_details:
192       tags: Thẻ
193       wiki_link:
194         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
195         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
196       wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
197       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
198       telephone_link: Gọi %{phone_number}
199     note:
200       title: 'Ghi chú: %{id}'
201       new_note: Ghi chú Mới
202       description: Miêu tả
203       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
204       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
205       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
206       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
207       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
208       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
209       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
210         %{when}</abbr>
211       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
212       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
213         %{when}</abbr>
214       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
215       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
216       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
217     query:
218       title: Thăm dò Yếu tố
219       introduction: Nhấn chuột vào bản đồ để tìm những yếu tố lân cận.
220       nearby: Yếu tố lân cận
221       enclosing: Yếu tố bao gồm
222   changeset:
223     changeset_paging_nav:
224       showing_page: Trang %{page}
225       next: Sau »
226       previous: « Trước
227     changeset:
228       anonymous: Vô danh
229       no_edits: (không có thay đổi)
230       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
231     changesets:
232       id: ID
233       saved_at: Lúc Lưu
234       user: Người dùng
235       comment: Miêu tả
236       area: Vùng
237     list:
238       title: Các bộ thay đổi
239       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
240       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
241       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
242       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
243       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
244       empty_user: Người dùng này không có bộ thay đổi nào.
245       no_more: Hết bộ thay đổi.
246       no_more_area: Hết bộ thay đổi trong khu vực này.
247       no_more_user: Hết bộ thay đổi của người dùng này.
248       load_more: Tải tiếp
249     timeout:
250       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
251     rss:
252       title_all: Thảo luận về bộ thay đổi tại OpenStreetMap
253       title_particular: 'Thảo luận về bộ thay đổi #%{changeset_id} tại OpenStreetMap'
254       comment: 'Bình luận mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
255       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
256       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
257       full: Thảo luận đầy đủ
258   diary_entry:
259     new:
260       title: Mục Nhật ký Mới
261       publish_button: Xuất bản
262     list:
263       title: Các Nhật ký Cá nhân
264       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
265       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
266       user_title: Nhật ký của %{user}
267       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
268       new: Mục Nhật ký Mới
269       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
270       no_entries: Chưa có mục nhật ký
271       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
272       older_entries: Mục Trước
273       newer_entries: Mục Sau
274     edit:
275       title: Sửa đổi mục nhật ký
276       subject: 'Tiêu đề:'
277       body: 'Nội dung:'
278       language: 'Ngôn ngữ:'
279       location: 'Vị trí:'
280       latitude: 'Vĩ độ:'
281       longitude: 'Kinh độ:'
282       use_map_link: sử dụng bản đồ
283       save_button: Lưu
284       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
285     view:
286       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
287       user_title: Nhật ký của %{user}
288       leave_a_comment: Bình luận
289       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} để bình luận'
290       login: Đăng nhập
291       save_button: Lưu
292     no_such_entry:
293       title: Mục nhật ký không tồn tại
294       heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
295       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin
296         hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
297     diary_entry:
298       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
299       comment_link: Bình luận về mục này
300       reply_link: Trả lời mục này
301       comment_count:
302         zero: Chưa có bình luận
303         other: '%{count} bình luận'
304       edit_link: Sửa đổi mục này
305       hide_link: Ẩn mục này
306       confirm: Xác nhận
307     diary_comment:
308       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
309       hide_link: Ẩn bình luận này
310       confirm: Xác nhận
311     location:
312       location: 'Vị trí:'
313       view: Xem
314       edit: Sửa
315     feed:
316       user:
317         title: Các mục nhật ký của %{user}
318         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
319       language:
320         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
321         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
322       all:
323         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
324         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
325     comments:
326       has_commented_on: '%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau'
327       post: Mục nhật ký
328       when: Lúc đăng
329       comment: Bình luận
330       ago: cách đây %{ago}
331       newer_comments: Các Bình luận Sau
332       older_comments: Các Bình luận Trước
333   export:
334     title: Xuất
335     start:
336       area_to_export: Vùng để Xuất
337       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
338       format_to_export: Định dạng Xuất
339       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
340       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
341       embeddable_html: HTML để Nhúng
342       licence: Giấy phép
343       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
344         phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
345       too_large:
346         advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
347           một trong những nguồn bên dưới:'
348         body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
349           lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
350           từ một dịch vụ sau:'
351         planet:
352           title: Quả đất OSM
353           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
354             thường xuyên
355         overpass:
356           title: Overpass API
357           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
358         geofabrik:
359           title: Tải về Geofabrik
360           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
361             thường xuyên
362         metro:
363           title: Bản trích Metro
364           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
365         other:
366           title: Nguồn Khác
367           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
368       options: Tùy chọn
369       format: 'Định dạng:'
370       scale: Tỷ lệ
371       max: tối đa
372       image_size: Hình có Kích cỡ
373       zoom: Thu phóng
374       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
375       latitude: 'Vĩ độ:'
376       longitude: 'Kinh độ:'
377       output: Đầu ra
378       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
379       export_button: Xuất
380   geocoder:
381     search:
382       title:
383         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
384         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
385         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
386           Postcode</a>
387         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
388         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
389           Nominatim</a>
390         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
391         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
392           Nominatim</a>
393         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
394     search_osm_nominatim:
395       prefix:
396         aerialway:
397           cable_car: Xe Cáp treo Lớn
398           chair_lift: Ghế Cáp treo
399           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
400           gondola: Xe Cáp treo Nhỏ
401           station: Trạm Cáp treo
402         aeroway:
403           aerodrome: Sân bay
404           apron: Sân Đậu Máy bay
405           gate: Cổng
406           helipad: Sân bay Trực thăng
407           runway: Đường băng
408           taxiway: Đường lăn
409           terminal: Nhà ga Sân bay
410         amenity:
411           animal_shelter: Trạm Bảo vệ Động vật
412           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
413           atm: Máy Rút tiền Tự động
414           bank: Ngân hàng
415           bar: Quán rượu
416           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
417           bench: Ghế
418           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
419           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
420           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
421           boat_rental: Cho thuê Tàu
422           brothel: Nhà chứa
423           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
424           bus_station: Bến Xe buýt
425           cafe: Quán Cà phê
426           car_rental: Chỗ Mướn Xe
427           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
428           car_wash: Tiệm Rửa Xe
429           casino: Sòng bạc
430           charging_station: Trạm Sạc Pin
431           childcare: Nhà Giữ Trẻ
432           cinema: Rạp phim
433           clinic: Phòng khám
434           clock: Đồng hồ
435           college: Trường Cao đẳng
436           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
437           courthouse: Tòa
438           crematorium: Lò Hỏa táng
439           dentist: Nha sĩ
440           doctors: Bác sĩ
441           dormitory: Ký túc xá
442           drinking_water: Vòi Nước uống
443           driving_school: Trường Lái xe
444           embassy: Tòa Đại sứ
445           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
446           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
447           ferry_terminal: Trạm Phà
448           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
449           fire_station: Trạm Cứu hỏa
450           food_court: Khu Ẩm thực
451           fountain: Vòi nước
452           fuel: Cây xăng
453           gambling: Xe Cáp treo Lớn
454           grave_yard: Nghĩa địa
455           gym: Nhà Thể dục
456           health_centre: Trung tâm Y tế
457           hospital: Bệnh viện
458           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
459           ice_cream: Tiệm Kem
460           kindergarten: Tiểu học
461           library: Thư viện
462           market: Chợ
463           marketplace: Chợ phiên
464           monastery: Nhà tu
465           motorcycle_parking: Chỗ Đậu Xe máy
466           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
467           nursery: Nhà trẻ
468           nursing_home: Viện Dưỡng lão
469           office: Văn phòng
470           parking: Chỗ Đậu xe
471           parking_entrance: Lối vào Bãi đậu xe
472           pharmacy: Nhà thuốc
473           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
474           police: Cảnh sát
475           post_box: Hòm thư
476           post_office: Bưu điện
477           preschool: Trường Mầm non
478           prison: Nhà tù
479           pub: Quán rượu
480           public_building: Tòa nhà Công cộng
481           reception_area: Phòng Tiếp khách
482           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
483           restaurant: Nhà hàng
484           retirement_home: Nhà về hưu
485           sauna: Nhà Tắm hơi
486           school: Trường học
487           shelter: Nơi Trú ẩn
488           shop: Tiệm
489           shower: Vòi tắm
490           social_centre: Hội trường
491           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
492           social_facility: Cơ quan Xã hội
493           studio: Studio
494           swimming_pool: Hồ tắm
495           taxi: Taxi
496           telephone: Điện thoại Công cộng
497           theatre: Nhà hát
498           toilets: Vệ sinh
499           townhall: Thị sảnh
500           university: Trường Đại học
501           vending_machine: Máy Bán hàng
502           veterinary: Phẫu thuật Thú y
503           village_hall: Trụ sở Làng
504           waste_basket: Thùng rác
505           waste_disposal: Thùng rác
506           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
507         boundary:
508           administrative: Biên giới Hành chính
509           census: Biên giới Điều tra Dân số
510           national_park: Vườn quốc gia
511           protected_area: Khu bảo tồn
512         bridge:
513           aqueduct: Cống nước
514           suspension: Cầu Treo
515           swing: Cầu Quay
516           viaduct: Cầu Cạn
517           "yes": Cầu
518         building:
519           "yes": Tòa nhà
520         craft:
521           brewery: Nhà máy Bia
522           carpenter: Thợ Đóng Đồ Gỗ
523           electrician: Thợ Lắp điện
524           gardener: Thợ Làm vườn
525           painter: Thợ Sơn
526           photographer: Nhà Chụp hình
527           plumber: Thợ Sửa Ống nước
528           shoemaker: Thợ Đóng giày
529           tailor: Tiệm May
530           "yes": Doanh nghiệp Thủ công
531         emergency:
532           ambulance_station: Trạm Xe cứu thương
533           defibrillator: Máy Khử Rung Tim
534           landing_site: Nơi Hạ cánh Khẩn cấp
535           phone: Điện thoại Khẩn cấp
536         highway:
537           abandoned: Đường Bỏ hoang
538           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
539           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
540           bus_stop: Trạm Xe buýt
541           construction: Đường Đang Xây
542           cycleway: Đường Xe đạp
543           elevator: Thang máy
544           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
545           footway: Đường Đi bộ
546           ford: Khúc Sông Cạn
547           living_street: Đường Hàng xóm
548           milestone: Mốc
549           motorway: Đường Cao tốc
550           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
551           motorway_link: Đường Cao tốc
552           path: Lối
553           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
554           platform: Sân ga
555           primary: Đường Chính
556           primary_link: Đường Chính
557           proposed: Đường được Đề nghị
558           raceway: Đường đua
559           residential: Ngõ Dân cư
560           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
561           road: Đường
562           secondary: Đường Lớn
563           secondary_link: Đường Lớn
564           service: Ngách
565           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
566           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
567           steps: Cầu thang
568           street_lamp: Đèn Đường phố
569           tertiary: Phố
570           tertiary_link: Phố
571           track: Đường mòn
572           traffic_signals: Đèn Giao thông
573           trail: Đường mòn
574           trunk: Xa lộ
575           trunk_link: Xa lộ
576           unclassified: Ngõ
577           unsurfaced: Đường Không Lát
578           "yes": Đường
579         historic:
580           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
581           battlefield: Chiến trường
582           boundary_stone: Mốc Biên giới
583           building: Tòa nhà Lịch sử
584           bunker: Boong ke
585           castle: Lâu đài
586           church: Nhà thờ
587           city_gate: Cổng Thành phố
588           citywalls: Tường Thành phố
589           fort: Pháo đài
590           heritage: Nơi Di sản
591           house: Nhà ở
592           icon: Thánh tượng
593           manor: Trang viên
594           memorial: Vật Tưởng niệm
595           mine: Mỏ
596           monument: Công trình Tưởng niệm
597           roman_road: Đường La Mã
598           ruins: Tàn tích
599           stone: Đá
600           tomb: Mộ
601           tower: Tháp
602           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
603           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
604           wreck: Xác Tàu Đắm
605         junction:
606           "yes": Giao lộ
607         landuse:
608           allotments: Khu Vườn Gia đình
609           basin: Lưu vực
610           brownfield: Cánh đồng Nâu
611           cemetery: Nghĩa địa
612           commercial: Khu vực Thương mại
613           conservation: Bảo tồn
614           construction: Công trường Xây dựng
615           farm: Trại
616           farmland: Trại
617           farmyard: Sân Trại
618           forest: Rừng Trồng Cây
619           garages: Ga ra
620           grass: Cỏ
621           greenfield: Cánh đồng Xanh
622           industrial: Khu vực Công nghiệp
623           landfill: Nơi Đổ Rác
624           meadow: Đồng cỏ
625           military: Khu vực Quân sự
626           mine: Mỏ
627           orchard: Vườn Cây
628           quarry: Mỏ Đá
629           railway: Đường sắt
630           recreation_ground: Sân Giải trí
631           reservoir: Bể nước
632           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
633           residential: Khu vực Nhà ở
634           retail: Khu vực Buôn bán
635           road: Đất của con Đường
636           village_green: Sân Làng
637           vineyard: Vườn Nho
638           "yes": Sử dụng đất
639         leisure:
640           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
641           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
642           club: Câu lạc bộ
643           common: Đất Công
644           dog_park: Công viên Chó
645           fishing: Hồ Đánh cá
646           fitness_centre: Trung tâm Thể dục
647           fitness_station: Trạm Thể dục
648           garden: Vườn
649           golf_course: Sân Golf
650           horse_riding: Cưỡi Ngựa
651           ice_rink: Sân băng
652           marina: Bến tàu
653           miniature_golf: Golf Nhỏ
654           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
655           park: Công viên
656           pitch: Sân cỏ
657           playground: Sân chơi
658           recreation_ground: Sân Giải trí
659           resort: Khu Nghỉ mát
660           sauna: Nhà Tắm hơi
661           slipway: Bến tàu
662           sports_centre: Trung tâm Thể thao
663           stadium: Sân vận động
664           swimming_pool: Hồ Bơi
665           track: Đường Chạy
666           water_park: Công viên Nước
667           "yes": Giải trí
668         man_made:
669           lighthouse: Hải đăng
670           pipeline: Ống dẫn
671           tower: Tháp
672           works: Nhà máy
673           "yes": Nhân tạo
674         military:
675           airfield: Sân bay Không quân
676           barracks: Trại Lính
677           bunker: Boong ke
678         mountain_pass:
679           "yes": Đèo
680         natural:
681           bay: Vịnh
682           beach: Bãi biển
683           cape: Mũi đất
684           cave_entrance: Cửa vào Hang
685           cliff: Vách đá
686           crater: Miệng Núi
687           dune: Cồn cát
688           fell: Đồi Cằn cỗi
689           fjord: Vịnh hẹp
690           forest: Rừng
691           geyser: Mạch nước Phun
692           glacier: Sông băng
693           grassland: Đồng cỏ
694           heath: Bãi Hoang
695           hill: Đồi
696           island: Đảo
697           land: Đất
698           marsh: Đầm lầy
699           moor: Truông
700           mud: Bùn
701           peak: Đỉnh
702           point: Mũi đất
703           reef: Rạn san hô
704           ridge: Luống đất
705           rock: Đá
706           saddle: Đèo
707           sand: Cát
708           scree: Sườn Núi Đá
709           scrub: Đất Bụi rậm
710           spring: Suối
711           stone: Đá
712           strait: Eo biển
713           tree: Cây
714           valley: Thung lũng
715           volcano: Núi lửa
716           water: Nước
717           wetland: Đầm lầy
718           wood: Rừng
719         office:
720           accountant: Kế toán viên
721           administrative: Công sở
722           architect: Kiến trúc sư
723           company: Công ty
724           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
725           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
726           government: Văn phòng Chính phủ
727           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
728           lawyer: Luật sư
729           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
730           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
731           travel_agent: Văn phòng Du lịch
732           "yes": Văn phòng
733         place:
734           allotments: Khu Vườn Gia đình
735           block: Khối phố
736           airport: Sân bay
737           city: Thành phố
738           country: Quốc gia
739           county: Quận hạt
740           farm: Trại
741           hamlet: Xóm
742           house: Nhà ở
743           houses: Dãy Nhà
744           island: Đảo
745           islet: Đảo Nhỏ
746           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
747           locality: Địa phương
748           moor: Truông
749           municipality: Đô thị
750           neighbourhood: Hàng xóm
751           postcode: Mã Bưu chính
752           region: Miền
753           sea: Biển
754           state: Tỉnh bang
755           subdivision: Hàng xóm
756           suburb: Ngoại ô
757           town: Thị xã/trấn
758           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
759           village: Làng
760           "yes": Nơi
761         railway:
762           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
763           construction: Đường sắt Đang Xây
764           disused: Đường sắt Không hoạt động
765           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
766           funicular: Đường sắt Leo núi
767           halt: Ga Xép
768           historic_station: Nhà ga Lịch sử
769           junction: Ga Đầu mối
770           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
771           light_rail: Đường sắt Nhẹ
772           miniature: Đường sắt Nhỏ
773           monorail: Đường sắt Một ray
774           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
775           platform: Ke ga
776           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
777           proposed: Đường sắt được Đề nghị
778           spur: Đường sắt Phụ
779           station: Nhà ga
780           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
781           subway: Đường ngầm
782           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
783           switch: Ghi Đường sắt
784           tram: Đường Xe điện
785           tram_stop: Ga Xép Điện
786         shop:
787           alcohol: Tiệm Rượu
788           antiques: Tiệm Đồ cổ
789           art: Tiệm Nghệ phẩm
790           bakery: Tiệm Bánh
791           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
792           beverages: Tiệm Đồ uống
793           bicycle: Tiệm Xe đạp
794           books: Tiệm Sách
795           boutique: Tiệm Thời trang
796           butcher: Hàng Thịt
797           car: Tiệm Xe hơi
798           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
799           car_repair: Tiệm Sửa Xe
800           carpet: Tiệm Thảm
801           charity: Cửa hàng Từ thiện
802           chemist: Tiệm Dược phẩm
803           clothes: Tiệm Quần áo
804           computer: Tiệm Máy tính
805           confectionery: Tiệm Kẹo
806           convenience: Tiệm Tiện lợi
807           copyshop: Tiệm In ấn
808           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
809           deli: Deli
810           department_store: Cửa hàng Bách hóa
811           discount: Cửa hàng Giảm giá
812           doityourself: Tiệm Ngũ kim
813           dry_cleaning: Hấp tẩy
814           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
815           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
816           farm: Tiệm Nông cụ
817           fashion: Tiệm Thời trang
818           fish: Tiệm Cá
819           florist: Tiệm Hoa
820           food: Tiệm Thực phẩm
821           funeral_directors: Nhà tang lễ
822           furniture: Tiệm Đồ đạc
823           gallery: Thư viện Ảnh
824           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
825           general: Tiệm Đồ
826           gift: Tiệm Quà tặng
827           greengrocer: Tiệm Rau quả
828           grocery: Tiệm Tạp phẩm
829           hairdresser: Tiệm Làm tóc
830           hardware: Tiệm Ngũ kim
831           hifi: Cửa hàng Hi-fi
832           insurance: Bảo hiểm
833           jewelry: Tiệm Kim hoàn
834           kiosk: Quán
835           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
836           mall: Trung tâm Mua sắm
837           market: Chợ
838           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
839           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
840           music: Tiệm Nhạc
841           newsagent: Tiệm Báo
842           optician: Tiệm Kính mắt
843           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
844           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
845           pet: Tiệm Vật nuôi
846           pharmacy: Nhà thuốc
847           photo: Tiệm Rửa Hình
848           salon: Tiệm Làm tóc
849           second_hand: Tiệm Mua lại
850           shoes: Tiệm Giày
851           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
852           sports: Tiệm Thể thao
853           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
854           supermarket: Siêu thị
855           tailor: Tiệm May
856           toys: Tiệm Đồ chơi
857           travel_agency: Văn phòng Du lịch
858           video: Tiệm Phim
859           wine: Tiệm Rượu
860           "yes": Tiệm
861         tourism:
862           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
863           apartment: Khu chung cư
864           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
865           attraction: Nơi Du lịch
866           bed_and_breakfast: Nhà trọ
867           cabin: Túp lều
868           camp_site: Nơi Cắm trại
869           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
870           chalet: Nhà ván
871           gallery: Phòng Tranh
872           guest_house: Nhà khách
873           hostel: Nhà trọ
874           hotel: Khách sạn
875           information: Thông tin
876           motel: Khách sạn Dọc đường
877           museum: Bảo tàng
878           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
879           theme_park: Công viên Giải trí
880           viewpoint: Thắng cảnh
881           zoo: Vườn thú
882         tunnel:
883           culvert: Cống
884           "yes": Đường hầm
885         waterway:
886           artificial: Dòng nước Nhân tạo
887           boatyard: Bãi Thuyền
888           canal: Kênh
889           dam: Đập
890           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
891           ditch: Mương
892           dock: Vũng tàu
893           drain: Cống
894           lock: Âu tàu
895           lock_gate: Âu tàu
896           mooring: Cột neo tàu
897           rapids: Thác ghềnh
898           river: Sông
899           stream: Dòng suối
900           wadi: Dòng sông Vào mùa
901           waterfall: Thác
902           weir: Đập Tràn
903           "yes": Đường thủy
904       admin_levels:
905         level2: Biên giới Quốc gia
906         level4: Biên giới Tỉnh bang
907         level5: Biên giới Miền
908         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
909         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
910         level9: Biên giới Làng
911         level10: Biên giới Khu phố
912     description:
913       title:
914         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
915           Nominatim</a>
916         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
917       types:
918         cities: Thành phố
919         towns: Thị xã
920         places: Địa điểm
921     results:
922       no_results: Không tìm thấy kết quả
923       more_results: Thêm kết quả
924   layouts:
925     logo:
926       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
927     home: Về Vị trí Nhà ở
928     logout: Đăng xuất
929     log_in: Đăng nhập
930     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
931     sign_up: Mở Tài khoản
932     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
933     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
934     edit: Sửa đổi
935     history: Lịch sử
936     export: Xuất
937     data: Dữ liệu
938     export_data: Xuất Dữ liệu
939     gps_traces: Tuyến GPS
940     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
941     user_diaries: Nhật ký
942     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
943     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
944     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
945     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
946     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
947       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
948     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
949     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark},
950       cũng như %{partners} khác.
951     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
952     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
953     partners_bytemark: Bytemark Hosting
954     partners_partners: các công ty bảo trợ
955     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
956       hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
957     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
958       lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
959     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
960     help: Trợ giúp
961     about: Giới thiệu
962     copyright: Bản quyền
963     community: Cộng đồng
964     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
965     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
966     foundation: Quỹ OpenStreetMap
967     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
968     make_a_donation:
969       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
970       text: Quyên góp
971     learn_more: Tìm hiểu Thêm
972     more: Thêm
973   license_page:
974     foreign:
975       title: Thông tin về bản dịch này
976       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
977         trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
978       english_link: nguyên bản tiếng Anh
979     native:
980       title: Giới thiệu về trang này
981       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang
982         này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
983       native_link: bản dịch tiếng Việt
984       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
985     legal_babble:
986       title_html: Bản quyền và Giấy phép
987       intro_1_html: |-
988         OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
989         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
990         Commons</a> (ODbL) bởi <a href="http://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
991       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
992         phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
993         và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
994         các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy
995         phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a>
996         đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
997       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành
998         theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
999         \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1000       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1001       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng
1002         góp vào OpenStreetMap”.
1003       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
1004         Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của
1005         chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn
1006         có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang
1007         bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
1008         muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên
1009         kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không
1010         cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ
1011         các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
1012         trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
1013         creativecommons.org.
1014       credit_3_html: |-
1015         Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
1016         Ví dụ:
1017       attribution_example:
1018         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1019         title: Ví dụ ghi công
1020       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1021       more_1_html: |-
1022         Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi tại <a href="http://osmfoundation.org/Licence">OSMF Licence page</a> and the community <a
1023         <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
1024       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
1025         thể cung cấp API miễn phí cho bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">Quy
1026         định Sử dụng API</a>, <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">Quy
1027         định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">Quy
1028         định Sử dụng Nominatim</a>.
1029       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1030       contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân
1031         và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia
1032         và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
1033       contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://data.wien.gv.at/">Bang
1034         Viên</a> (theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
1035         BY</a>), <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
1036         Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
1037         sửa đổi CC BY Áo</a>).'
1038       contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
1039         GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan
1040         (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
1041       contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
1042         liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập hợp
1043         dữ liệu khác theo \n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501\">Giấy
1044         phép dữ liệu mở NLS</a>."
1045       contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
1046         (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
1047       contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a
1048         href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
1049       contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1050         từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.'
1051       contributors_si_html: "<strong>Slovenia</strong>: Bao gồm dữ liệu từ \n<a href=\"http://www.gu.gov.si/en/\">Cơ
1052         quan Khảo sát và Bản đồ</a> và\n<a href=\"http://www.mkgp.gov.si/en/\">Cục
1053         Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Thức ăn</a>\n(thông tin công cộng của Slovenia)."
1054       contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
1055         cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
1056         lưu.'
1057       contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
1058         Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12.'
1059       contributors_footer_1_html: |-
1060         Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
1061         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
1062       contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
1063         ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
1064         chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
1065       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1066       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
1067         bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
1068         các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1069       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
1070         vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
1071         xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
1072         trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang
1073         khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1074       trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Nhãn hiệu
1075       trademarks_1_html: OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều
1076         là nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OpenStreetMap. Nếu bạn có thắc mắc về cách sử
1077         dụng các nhãn hiệu này, xin vui lòng liên lạc với <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group?uselang=vi">Nhóm
1078         làm việc Giấy phép</a>.
1079   welcome_page:
1080     title: Hoan nghênh!
1081     introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu
1082       mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy
1083       cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
1084     whats_on_the_map:
1085       title: Mục đích của Bản đồ
1086       on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
1087         – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ
1088         mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1089       off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
1090         hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
1091         xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ
1092         trực tuyến khác.
1093     basic_terms:
1094       title: Thuật ngữ Cơ bản
1095       paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
1096         vào OpenStreetMap:'
1097       editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép
1098         sửa đổi bản đồ.
1099       node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
1100         hàng hoặc một cái cây.
1101       way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
1102         dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1103       tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên
1104         của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1105     rules:
1106       title: Quy định!
1107       paragraph_1_html: "OpenStreetMap có ít quy định chính thức, nhưng chúng ta mong
1108         muốn tất cả mọi người tham gia mà cộng tác và giao thiệp với cộng đồng. Nếu
1109         bạn tính hoạt động ngoài việc sửa đổi thủ công, xin vui lòng đọc và tuân theo
1110         các hướng dẫn về việc <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines?uselang=vi'>nhập</a>
1111         và \n<a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct?uselang=vi'>tự
1112         động sửa đổi</a>."
1113     questions:
1114       title: Có thắc mắc?
1115       paragraph_1_html: |-
1116         OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1117         <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>.
1118     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1119     add_a_note:
1120       title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1121       paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
1122         tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1123       paragraph_2_html: |-
1124         Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
1125         <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
1126   fixthemap:
1127     title: Báo lỗi / Sửa bản đồ
1128     how_to_help:
1129       title: Cách giúp đỡ
1130       join_the_community:
1131         title: Tham gia cộng đồng
1132         explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của chúng
1133           tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý tốt nhất
1134           là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu lấy.
1135       add_a_note:
1136         instructions_html: |-
1137           Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
1138           Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
1139     other_concerns:
1140       title: Vấn đề khác
1141       explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
1142         hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
1143         bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
1144         làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
1145   help_page:
1146     title: Trợ giúp
1147     introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
1148       hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1149     welcome:
1150       url: /welcome
1151       title: Chào mừng đến với OSM
1152       description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
1153     beginners_guide:
1154       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_guide
1155       title: Hướng dẫn Bắt đầu
1156       description: Hướng dẫn bắt đầu do cộng đồng biên tập.
1157     help:
1158       url: https://help.openstreetmap.org/
1159       title: help.openstreetmap.org
1160       description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp của
1161         OSM.
1162     mailing_lists:
1163       title: Danh sách thư
1164       description: Hỏi han hoặc thảo luận về các chuyện quan trọng trên nhiều danh
1165         sách thư được sắp xếp theo chủ đề hoặc khu vực.
1166     forums:
1167       title: Diễn đàn
1168       description: Hỏi han và thảo luận trong một giao diện bảng tin.
1169     irc:
1170       title: IRC
1171       description: Trò chuyện tương tác trong nhiều ngôn ngữ về nhiều chủ đề.
1172     switch2osm:
1173       title: switch2osm
1174       description: Trợ giúp cho những công ty và tổ chức muốn đổi qua các bản đồ và
1175         dịch vụ dựa trên OpenStreetMap.
1176     wiki:
1177       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1178       title: wiki.openstreetmap.org
1179       description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
1180   about_page:
1181     next: Tiếp
1182     copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
1183     used_by: '%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng ngàn trang Web, ứng dụng di
1184       động, và thiết bị phần cứng'
1185     lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và bảo
1186       quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ ở khắp
1187       thế giới.
1188     local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
1189     local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
1190       người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
1191       đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
1192     community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
1193     community_driven_html: |-
1194       Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
1195       Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
1196       Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
1197       <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='http://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
1198     open_data_title: Dữ liệu Mở
1199     open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng nó
1200       cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng
1201       góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên dữ liệu
1202       theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết quả dưới
1203       cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
1204       Bản quyền và Giấy phép</a>.'
1205     legal_title: Pháp luật
1206     legal_html: |-
1207       Trang Web này và nhiều dịch vụ có liên quan được hoạt động chính thức bởi <a href='http://osmfoundation.org/?uselang=vi'>Quỹ OpenStreetMap</a> (OSMF) thay mặt cho cộng đồng. Việc sử dụng các dịch vụ do OSMF hoạt động phải tuân theo <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy?uselang=vi">các Quy định Sử dụng Hợp lý</a> và <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi">Quy định về Quyền Riêng tư</a> của chúng tôi.
1208       <br>
1209       Xin vui lòng <a href='http://osmfoundation.org/Contact?uselang=vi'>liên lạc với OSMF</a> nếu bạn có thắc mắc về giấy phép, bản quyền, hoặc vấn đề pháp luật khác.
1210     partners_title: Nhà bảo trợ
1211   notifier:
1212     diary_comment_notification:
1213       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký'
1214       hi: Chào %{to_user},
1215       header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây tại OpenStreetMap
1216         với tiêu đề %{subject}:'
1217       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
1218         hoặc trả lời tại %{replyurl}
1219     message_notification:
1220       hi: Chào %{to_user},
1221       header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
1222       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời
1223         tại %{replyurl}
1224     friend_notification:
1225       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
1226       had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
1227       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1228       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1229     gpx_notification:
1230       greeting: Chào bạn,
1231       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1232       with_description: với miêu tả
1233       and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
1234       and_no_tags: và không có thẻ
1235       failure:
1236         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
1237         failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
1238         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1239         more_info_2: 'vấn đề này tại:'
1240         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi
1241       success:
1242         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
1243         loaded_successfully: |-
1244           %{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số
1245           %{possible_points} điểm.
1246     signup_confirm:
1247       subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
1248       greeting: Chào bạn!
1249       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1250       confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
1251         Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
1252         bạn:'
1253       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
1254         thông tin về cách bắt đầu.
1255     email_confirm:
1256       subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
1257     email_confirm_plain:
1258       greeting: Chào bạn,
1259       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1260         thành %{new_address}.
1261       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1262         để xác nhận thay đổi này.
1263     email_confirm_html:
1264       greeting: Chào bạn,
1265       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1266         thành %{new_address}.
1267       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1268         để xác nhận thay đổi này.
1269     lost_password:
1270       subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
1271     lost_password_plain:
1272       greeting: Chào bạn,
1273       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1274         có địa chỉ thư điện tử này.
1275       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1276         để đặt lại mật khẩu.
1277     lost_password_html:
1278       greeting: Chào bạn,
1279       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1280         có địa chỉ thư điện tử này.
1281       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1282         để đặt lại mật khẩu.
1283     note_comment_notification:
1284       anonymous: Người dùng vô danh
1285       greeting: Chào bạn,
1286       commented:
1287         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
1288           bạn'
1289         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
1290           mà bạn đang quan tâm'
1291         your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
1292           %{place}.'
1293         commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
1294           bản đồ gần %{place}.'
1295       closed:
1296         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
1297         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
1298           bạn đang quan tâm'
1299         your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1300         commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
1301           ghi chú gần %{place}.'
1302       reopened:
1303         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
1304         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
1305           đang quan tâm'
1306         your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1307         commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
1308           chú gần %{place}.'
1309       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1310     changeset_comment_notification:
1311       hi: Chào %{to_user},
1312       greeting: Chào bạn,
1313       commented:
1314         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1315           của bạn'
1316         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1317           mà bạn đang quan tâm'
1318         your_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi do bạn lưu vào
1319           %{time}'
1320         commented_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi mà bạn
1321           đang theo dõi do %{changeset_author} lưu vào %{time}'
1322         partial_changeset_with_comment: với lời bình luận “%{changeset_comment}”
1323         partial_changeset_without_comment: không có lời bình luận
1324       details: Xem chi tiết về bộ thay đổi tại %{url}.
1325       unsubscribe: Để ngừng nhận các thông báo về bộ thay đổi này, mở %{url} và bấm
1326         “Không theo dõi”.
1327   message:
1328     inbox:
1329       title: Hộp thư
1330       my_inbox: Hộp thư đến
1331       outbox: đã gửi
1332       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1333       new_messages: '%{count} thư mới'
1334       old_messages: '%{count} thư cũ'
1335       from: Từ
1336       subject: Tiêu đề
1337       date: Ngày
1338       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1339       people_mapping_nearby: những người ở gần
1340     message_summary:
1341       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1342       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1343       reply_button: Trả lời
1344       delete_button: Xóa
1345     new:
1346       title: Gửi thư
1347       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1348       subject: Tiêu đề
1349       body: Nội dung
1350       send_button: Gửi
1351       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1352       message_sent: Thư đã gửi
1353       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
1354         tục gửi thư.
1355     no_such_message:
1356       title: Thư không tồn tại
1357       heading: Thư không tồn tại
1358       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1359     outbox:
1360       title: Hộp thư đã gửi
1361       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1362       inbox: thư đến
1363       outbox: thư đã gửi
1364       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1365       to: Tới
1366       subject: Tiêu đề
1367       date: Ngày
1368       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1369       people_mapping_nearby: những người ở gần
1370     reply:
1371       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
1372         lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1373         xác để trả lời.
1374     read:
1375       title: Đọc thư
1376       from: Từ
1377       subject: Tiêu đề
1378       date: Ngày
1379       reply_button: Trả lời
1380       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1381       back: Quay lại
1382       to: Tới
1383       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
1384         một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1385         xác để đọc nó.
1386     sent_message_summary:
1387       delete_button: Xóa
1388     mark:
1389       as_read: Thư đã đọc
1390       as_unread: Thư chưa đọc
1391     delete:
1392       deleted: Đã xóa thư
1393   site:
1394     index:
1395       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1396       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1397       permalink: Liên kết Thường trực
1398       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1399       createnote: Thêm ghi chú
1400       license:
1401         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
1402           hành theo giấy phép mở
1403       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
1404         đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1405     edit:
1406       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1407       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép
1408         sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1409       user_page_link: trang cá nhân
1410       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1411       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ
1412         OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải
1413         về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
1414         cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1415       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
1416         hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
1417         Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1418       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
1419         tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
1420       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
1421         bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1422       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1423       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
1424         trong HTML.
1425     sidebar:
1426       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1427       close: Đóng
1428     search:
1429       search: Tìm kiếm
1430       get_directions: Chỉ đường
1431       get_directions_title: Chỉ đường từ một địa điểm tới địa điểm khác
1432       from: Từ
1433       to: Đến
1434       where_am_i: Tôi ở đâu?
1435       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1436       submit_text: Đi
1437     key:
1438       table:
1439         entry:
1440           motorway: Đường cao tốc
1441           main_road: Đại lộ
1442           trunk: Xa lộ
1443           primary: Đường chính
1444           secondary: Đường lớn
1445           unclassified: Đường không phân loại
1446           track: Đường mòn
1447           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1448           cycleway: Đường xe đạp
1449           cycleway_national: Quốc lộ xe đạp
1450           cycleway_regional: Xa lộ xe đạp
1451           cycleway_local: Đường xe đạp địa phương
1452           footway: Đường đi bộ
1453           rail: Đường sắt
1454           subway: Đường ngầm
1455           tram:
1456           - Đường sắt nhẹ
1457           - xe điện
1458           cable:
1459           - Đường xe cáp
1460           - ghế cáp treo
1461           runway:
1462           - Đường băng
1463           - đường băng
1464           apron:
1465           - Sân đậu máy bay
1466           - nhà ga hành khách
1467           admin: Biên giới hành chính
1468           forest: Rừng trồng cây
1469           wood: Rừng
1470           golf: Sân golf
1471           park: Công viên
1472           resident: Khu vực nhà ở
1473           common:
1474           - Đất công
1475           - bãi cỏ
1476           retail: Khu vực buôn bán
1477           industrial: Khu vực công nghiệp
1478           commercial: Khu vực thương mại
1479           heathland: Vùng cây bụi
1480           lake:
1481           - Hồ
1482           - bể nước
1483           farm: Ruộng
1484           brownfield: Cánh đồng nâu
1485           cemetery: Nghĩa địa
1486           allotments: Khu vườn gia đình
1487           pitch: Sân cỏ
1488           centre: Trung tâm thể thao
1489           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1490           military: Khu vực quân sự
1491           school:
1492           - Trường học
1493           - đại học
1494           building: Kiến trúc quan trọng
1495           station: Nhà ga
1496           summit:
1497           - Đỉnh núi
1498           - đồi
1499           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1500           bridge: Đường rắn = cầu
1501           private: Đường riêng
1502           destination: Chỉ giao thông địa phương
1503           construction: Đường đang xây
1504           bicycle_shop: Tiệm xe đạp
1505           bicycle_parking: Chỗ đậu xe đạp
1506           toilets: Vệ sinh
1507     richtext_area:
1508       edit: Sửa đổi
1509       preview: Xem trước
1510     markdown_help:
1511       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1512       headings: Đề mục
1513       heading: Đề mục
1514       subheading: Đề mục con
1515       unordered: Danh sách không đánh số
1516       ordered: Danh sách đánh số
1517       first: Khoản mục đầu tiên
1518       second: Khoản mục sau
1519       link: Liên kết
1520       text: Văn bản
1521       image: Hình ảnh
1522       alt: Văn bản thay thế
1523       url: URL
1524   trace:
1525     visibility:
1526       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1527       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
1528         không có thứ tự)
1529       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1530       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
1531         điểm có tên và thời điểm)
1532     create:
1533       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1534       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
1535         cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
1536         thư điện tử lúc khi nó xong.
1537     edit:
1538       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1539       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1540       filename: 'Tên tập tin:'
1541       download: tải về
1542       uploaded_at: 'Lúc tải lên:'
1543       points: 'Số nốt:'
1544       start_coord: 'Tọa độ đầu đường:'
1545       map: bản đồ
1546       edit: sửa đổi
1547       owner: 'Tác giả:'
1548       description: 'Miêu tả:'
1549       tags: 'Thẻ:'
1550       tags_help: dấu phẩy phân cách
1551       save_button: Lưu các Thay đổi
1552       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1553       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1554       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1555     trace_form:
1556       upload_gpx: 'Tải lên Tập tin GPX:'
1557       description: 'Miêu tả:'
1558       tags: 'Thẻ:'
1559       tags_help: dấu phẩy phân cách
1560       visibility: 'Mức độ Truy cập:'
1561       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1562       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1563       upload_button: Tải lên
1564       help: Trợ giúp
1565       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1566     trace_header:
1567       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1568       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1569       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1570       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
1571         đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
1572         đợi kịp.
1573     trace_optionals:
1574       tags: Thẻ
1575     view:
1576       title: Xem tuyến đường %{name}
1577       heading: Xem tuyến đường %{name}
1578       pending: CHƯA XỬ
1579       filename: 'Tên tập tin:'
1580       download: tải về
1581       uploaded: 'Lúc tải lên:'
1582       points: 'Số nốt:'
1583       start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
1584       map: bản đồ
1585       edit: sửa đổi
1586       owner: 'Tác giả:'
1587       description: 'Miêu tả:'
1588       tags: 'Thẻ:'
1589       none: Không có
1590       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1591       delete_track: Xóa tuyến đường này
1592       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1593       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1594     trace_paging_nav:
1595       showing_page: Trang %{page}
1596       older: Tuyến đường Cũ hơn
1597       newer: Tuyến đường Mới hơn
1598     trace:
1599       pending: CHƯA XỬ
1600       count_points: '%{count} nốt'
1601       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1602       more: thêm
1603       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1604       view_map: Xem Bản đồ
1605       edit: sửa đổi
1606       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1607       public: CÔNG KHAI
1608       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1609       private: RIÊNG
1610       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1611       by: bởi
1612       in: trong
1613       map: bản đồ
1614     list:
1615       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1616       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1617       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1618       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1619       tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
1620       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
1621         hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
1622         wiki</a>.
1623     delete:
1624       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1625     make_public:
1626       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1627     offline_warning:
1628       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1629     offline:
1630       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1631       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1632     georss:
1633       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1634     description:
1635       description_with_count:
1636         other: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1637       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1638   application:
1639     require_cookies:
1640       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
1641         trình duyệt để tiếp tục.
1642     require_moderator:
1643       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1644     setup_user_auth:
1645       blocked_zero_hour: Bạn có tin nhắn mới rất quan trọng tại trang Web OpenStreetMap.
1646         Bạn phải đọc tin nhắn này trước khi được phép lưu thêm thay đổi.
1647       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
1648         diện Web để biết chi tiết.
1649       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
1650         giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
1651         các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
1652   oauth:
1653     oauthorize:
1654       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1655       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn,
1656         %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này.
1657         Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1658       allow_to: 'Cho phép trình khách:'
1659       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1660       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1661       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1662       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1663       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1664       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1665       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1666       grant_access: Cấp phép Truy cập
1667     oauthorize_success:
1668       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1669       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1670       verification: Mã xác minh là %{code}.
1671     oauthorize_failure:
1672       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1673       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
1674         của bạn.
1675       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1676     revoke:
1677       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1678   oauth_clients:
1679     new:
1680       title: Đăng ký chương trình mới
1681       submit: Đăng ký
1682     edit:
1683       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1684       submit: Sửa đổi
1685     show:
1686       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1687       key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
1688       secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
1689       url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
1690       access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
1691       authorize_url: 'Cho phép URL:'
1692       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1693       edit: Sửa đổi Chi tiết
1694       delete: Xóa Trình khách
1695       confirm: Bạn có chắc không?
1696       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1697       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1698       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1699       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1700       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1701       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1702       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1703       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1704     index:
1705       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1706       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1707       list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
1708       application: Tên Chương trình
1709       issued_at: Lúc Cho phép
1710       revoke: Thu hồi!
1711       my_apps: Trình khách của Tôi
1712       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn
1713         %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth
1714         được.
1715       registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
1716       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1717     form:
1718       name: Tên
1719       required: Bắt buộc
1720       url: URL Trang chủ Chương trình
1721       callback_url: URL Gọi lại
1722       support_url: URL Trợ giúp
1723       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1724       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1725       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1726       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1727       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1728       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1729       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1730       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1731     not_found:
1732       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1733     create:
1734       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1735     update:
1736       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1737     destroy:
1738       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1739   user:
1740     login:
1741       title: Đăng nhập
1742       heading: Đăng nhập
1743       email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
1744       password: 'Mật khẩu:'
1745       openid: '%{logo} OpenID:'
1746       remember: Nhớ tôi
1747       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1748       login_button: Đăng nhập
1749       register now: Mở tài khoản ngay
1750       with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
1751         và mật khẩu của bạn:'
1752       with external: 'Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba:'
1753       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1754       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1755       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1756       no account: Chưa có tài khoản?
1757       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
1758         hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
1759         tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1760       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
1761         bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1762         để thảo luận về điều này.
1763       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1764       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1765       auth_providers:
1766         openid:
1767           title: Đăng nhập qua OpenID
1768           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1769         google:
1770           title: Đăng nhập qua Google
1771           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Google
1772         facebook:
1773           title: Đăng nhập qua Facebook
1774           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Facebook
1775         windowslive:
1776           title: Đăng nhập qua Windows Live
1777           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Windows Live
1778         github:
1779           title: Đăng nhập qua GitHub
1780           alt: Đăng nhập dùng tài khoản GitHub
1781         wikipedia:
1782           title: Đăng nhập qua Wikipedia
1783           alt: Đăng nhập qua Tài khoản Wikipedia
1784         yahoo:
1785           title: Đăng nhập qua Yahoo!
1786           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Yahoo!
1787         wordpress:
1788           title: Đăng nhập qua WordPress
1789           alt: Đăng nhập dùng OpenID của WordPress
1790         aol:
1791           title: Đăng nhập qua AOL
1792           alt: Đăng nhập dùng OpenID của AOL
1793     logout:
1794       title: Đăng xuất
1795       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1796       logout_button: Đăng xuất
1797     lost_password:
1798       title: Quên mất mật khẩu
1799       heading: Quên mất Mật khẩu?
1800       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1801       new password button: Đặt lại mật khẩu
1802       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
1803         tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1804       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
1805         để bạn đặt nó lại.
1806       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1807     reset_password:
1808       title: Đặt lại mật khẩu
1809       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1810       password: 'Mật khẩu:'
1811       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1812       reset: Đặt lại Mật khẩu
1813       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1814       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1815     new:
1816       title: Mở tài khoản
1817       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
1818         khoản tự động cho bạn.
1819       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1820         để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1821       about:
1822         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1823         html: |-
1824           <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
1825           <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
1826       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các
1827         Điều kiện Đóng góp</a>.
1828       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1829       confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
1830       not displayed publicly: Địa chỉ thư điện tử của bạn không được hiển thị công
1831         khai (xem thêm chi tiết trong <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
1832         title="Quy định quyền riêng tư OSMF, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
1833         định quyền riêng tư</a> của chúng tôi)
1834       display name: 'Tên hiển thị:'
1835       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
1836         có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1837       external auth: 'Xác minh qua Dịch vụ Bên thứ ba:'
1838       password: 'Mật khẩu:'
1839       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1840       use external auth: Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba
1841       auth no password: Nếu xác minh qua dịch vụ bên thứ ba, bạn không cần nhập mật
1842         khẩu, nhưng một số công cụ hoặc máy chủ khác có thể vẫn yêu cầu mật khẩu.
1843       continue: Mở tài khoản
1844       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1845       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
1846         Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
1847         wiki này</a>.
1848       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1849     terms:
1850       title: Điều kiện đóng góp
1851       heading: Điều kiện đóng góp
1852       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho
1853         biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của
1854         bạn hiện tại và tương lai.
1855       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
1856         thuộc về phạm vi công cộng
1857       consider_pd_why: đây là gì?
1858       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1859       guidance: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
1860         tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
1861         thức</a>'
1862       agree: Chấp nhận
1863       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1864       decline: Từ chối
1865       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
1866         Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1867       legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
1868       legale_names:
1869         france: Pháp
1870         italy: Ý
1871         rest_of_world: Các nước khác
1872     no_such_user:
1873       title: Người dùng không tồn tại
1874       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1875       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
1876         tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1877       deleted: đã xóa
1878     view:
1879       my diary: Nhật ký của Tôi
1880       new diary entry: mục nhật ký mới
1881       my edits: Đóng góp của Tôi
1882       my traces: Tuyến đường của Tôi
1883       my notes: Ghi chú của Tôi
1884       my messages: Hộp Tin nhắn
1885       my profile: Trang của Tôi
1886       my settings: Tùy chọn
1887       my comments: Bình luận của Tôi
1888       oauth settings: thiết lập OAuth
1889       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
1890       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
1891       send message: Gửi Thư
1892       diary: Nhật ký
1893       edits: Đóng góp
1894       traces: Tuyến đường
1895       notes: Ghi chú trên Bản đồ
1896       remove as friend: Hủy Kết Bạn
1897       add as friend: Kết Bạn
1898       mapper since: 'Tham gia:'
1899       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1900       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
1901       ct undecided: Chưa quyết định
1902       ct declined: Từ chối
1903       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1904       latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:'
1905       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
1906       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
1907       status: 'Trạng thái:'
1908       spam score: 'Điểm số Spam:'
1909       description: Miêu tả
1910       user location: Vị trí của người dùng
1911       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người
1912         dùng ở gần.
1913       settings_link_text: tùy chọn
1914       your friends: Bạn bè của bạn
1915       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
1916       km away: cách %{count} km
1917       m away: cách %{count} m
1918       nearby users: Người dùng khác ở gần
1919       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1920       role:
1921         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1922         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1923         grant:
1924           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1925           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1926         revoke:
1927           administrator: Rút quyền quản lý viên
1928           moderator: Rút quyền điều hành viên
1929       block_history: Tác vụ Cấm Người Này
1930       moderator_history: Tác vụ Cấm bởi Người Này
1931       comments: Bình luận
1932       create_block: Cấm Người dùng Này
1933       activate_user: Kích hoạt Tài khoản Này
1934       deactivate_user: Vô hiệu hóa Tài khoản Này
1935       confirm_user: Xác nhận Người dùng Này
1936       hide_user: Ẩn Tài khoản Này
1937       unhide_user: Hiện Tài khoản Này
1938       delete_user: Xóa Tài khoản Này
1939       confirm: Xác nhận
1940       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1941       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1942       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1943       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1944     popup:
1945       your location: Vị trí của bạn
1946       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1947       friend: Người bạn
1948     account:
1949       title: Chỉnh sửa tài khoản
1950       my settings: Tùy chọn
1951       current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
1952       new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
1953       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1954       external auth: 'Xác minh Bên ngoài:'
1955       openid:
1956         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1957         link text: đây là gì?
1958       public editing:
1959         heading: 'Sửa đổi công khai:'
1960         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1961         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1962         enabled link text: đây là gì?
1963         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1964         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1965       public editing note:
1966         heading: Sửa đổi công khai
1967         text: |-
1968           Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
1969           <ul>
1970           <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
1971           <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
1972           </ul>
1973       contributor terms:
1974         heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
1975         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1976         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1977         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
1978           lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1979         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
1980           phạm vi công cộng.
1981         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1982         link text: đây là gì?
1983       profile description: 'Tự giới thiệu:'
1984       preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
1985       preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
1986       image: 'Hình:'
1987       gravatar:
1988         gravatar: Sử dụng Gravatar
1989         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1990         link text: đây là gì?
1991         disabled: Hình Gravatar của bạn đã bị tắt.
1992         enabled: Hình Gravatar của bạn đã bị kích hoạt.
1993       new image: Thêm hình
1994       keep image: Giữ hình hiện dùng
1995       delete image: Xóa hình hiện dùng
1996       replace image: Thay hình hiện dùng
1997       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1998       home location: 'Vị trí Nhà:'
1999       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
2000       latitude: 'Vĩ độ:'
2001       longitude: 'Kinh độ:'
2002       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
2003         đồ?
2004       save changes button: Lưu các Thay đổi
2005       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
2006       return to profile: Trở về trang cá nhân
2007       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2008         Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
2009       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2010     confirm:
2011       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
2012       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
2013       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
2014         tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
2015       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
2016       button: Xác nhận
2017       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
2018       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
2019       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2020       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
2021         nhận lần nữa.
2022     confirm_resend:
2023       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản,
2024         bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác
2025         nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm %{sender} vào danh sách trắng, vì
2026         chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
2027       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
2028     confirm_email:
2029       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
2030       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
2031         mới.
2032       button: Xác nhận
2033       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới!
2034       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
2035       unknown_token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2036     set_home:
2037       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
2038     go_public:
2039       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
2040         được phép sửa đổi.
2041     make_friend:
2042       heading: Kết bạn với %{user}?
2043       button: Thêm là người bạn
2044       success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
2045       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
2046       already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
2047     remove_friend:
2048       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
2049       button: Hủy kết nối bạn
2050       success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
2051       not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
2052     filter:
2053       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
2054     list:
2055       title: Người dùng
2056       heading: Người dùng
2057       showing:
2058         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
2059         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
2060       summary: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
2061       summary_no_ip: '%{name} mở ngày %{date}'
2062       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
2063       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
2064       empty: Không tìm thấy người dùng.
2065     suspended:
2066       title: Tài khoản bị Cấm
2067       heading: Tài khoản bị Cấm
2068       webmaster: chủ trang
2069       body: |-
2070         <p>
2071           Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
2072         </p>
2073         <p>
2074           Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
2075           Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
2076         </p>
2077     auth_failure:
2078       connection_failed: Kết nối đến dịch vụ xác minh bị thất bại
2079       invalid_credentials: Chứng nhận xác minh không hợp lệ
2080       no_authorization_code: Không có mã cho phép
2081       unknown_signature_algorithm: Thuật toán chữ ký không rõ
2082       invalid_scope: Phạm vi không hợp lệ
2083     auth_association:
2084       heading: ID của bạn chưa được liên kết với một tài khoản OpenStreetMap.
2085       option_1: Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, xin vui lòng tạo tài khoản mới dùng
2086         biểu mẫu bên dưới.
2087       option_2: Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn
2088         dùng tên người dùng và mật khẩu của bạn rồi liên kết tài khoản với ID của
2089         bạn trong tùy chọn.
2090   user_role:
2091     filter:
2092       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người
2093         dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
2094       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
2095       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
2096       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
2097     grant:
2098       title: Xác nhận cấp vai trò
2099       heading: Xác nhận cấp vai trò
2100       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
2101       confirm: Xác nhận
2102       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2103         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2104     revoke:
2105       title: Xác nhận rút vai trò
2106       heading: Xác nhận rút vai trò
2107       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
2108       confirm: Xác nhận
2109       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2110         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2111   user_block:
2112     model:
2113       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
2114         vụ cấm.
2115       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
2116     not_found:
2117       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
2118       back: Trở về trang đầu
2119     new:
2120       title: Cấm %{name}
2121       heading: Cấm %{name}
2122       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
2123         tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
2124         thể không rành.
2125       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
2126       submit: Cấm người dùng
2127       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
2128       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
2129         gian hợp lý.
2130       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
2131       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2132     edit:
2133       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2134       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2135       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
2136         chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
2137         có thể không rành.
2138       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
2139         giờ.
2140       submit: Cập nhật tác vụ cấm
2141       show: Xem tác vụ cấm này
2142       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2143       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
2144     filter:
2145       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
2146       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
2147         xuống.
2148     create:
2149       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
2150         gian hợp lý trước khi cấm họ.
2151       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
2152         cấm họ.
2153       flash: Cấm người dùng %{name}.
2154     update:
2155       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
2156         sửa đổi nó.
2157       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2158     index:
2159       title: Người dùng bị cấm
2160       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
2161       empty: Chưa ai bị cấm.
2162     revoke:
2163       title: Bỏ cấm %{block_on}
2164       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
2165       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
2166       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
2167       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
2168       revoke: Bỏ cấm!
2169       flash: Đã bỏ cấm.
2170     period: '%{count} giờ'
2171     partial:
2172       show: Hiện
2173       edit: Sửa đổi
2174       revoke: Bỏ cấm!
2175       confirm: Bạn có chắc không?
2176       display_name: Người bị cấm
2177       creator_name: Người cấm
2178       reason: Lý do cấm
2179       status: Trạng thái
2180       revoker_name: Người bỏ cấm
2181       not_revoked: (không bị hủy)
2182       showing_page: Trang %{page}
2183       next: Sau »
2184       previous: « Trước
2185     helper:
2186       time_future: Hết hạn %{time}.
2187       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
2188       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
2189     blocks_on:
2190       title: Các tác vụ cấm %{name}
2191       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
2192       empty: '%{name} chưa bị cấm.'
2193     blocks_by:
2194       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
2195       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
2196       empty: '%{name} chưa cấm ai.'
2197     show:
2198       title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2199       heading: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2200       time_future: Hết hạn %{time}
2201       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
2202       created: Tạo
2203       ago: cách đây %{time}
2204       status: Trạng thái
2205       show: Hiện
2206       edit: Sửa đổi
2207       revoke: Bỏ cấm!
2208       confirm: Bạn có chắc không?
2209       reason: 'Lý do cấm:'
2210       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2211       revoker: 'Người bỏ cấm:'
2212       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
2213   note:
2214     description:
2215       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
2216       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
2217       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
2218       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
2219       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
2220       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
2221       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
2222       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
2223     rss:
2224       title: Ghi chú OpenStreetMap
2225       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
2226         khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
2227       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
2228       opened: mở ghi chú (gần %{place})
2229       commented: bình luận mới (gần %{place})
2230       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
2231       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
2232     entry:
2233       comment: Bình luận
2234       full: Ghi chú đầy đủ
2235     mine:
2236       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2237       heading: Ghi chú của %{user}
2238       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2239       id: Mã số
2240       creator: Người tạo
2241       description: Miêu tả
2242       created_at: Lúc tạo
2243       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
2244       ago_html: cách đây %{when}
2245   javascripts:
2246     close: Đóng
2247     share:
2248       title: Chia sẻ
2249       cancel: Hủy bỏ
2250       image: Hình ảnh
2251       link: Liên kết hoặc HTML
2252       long_link: Liên kết
2253       short_link: Liên kết Ngắn gọn
2254       geo_uri: URI geo
2255       embed: HTML
2256       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
2257       format: 'Định dạng:'
2258       scale: 'Tỷ lệ:'
2259       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
2260       download: Tải về
2261       short_url: URL Ngắn gọn
2262       include_marker: Ghim trên bản đồ
2263       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
2264       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
2265       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
2266       only_standard_layer: Chỉ có thể xuất lớp chuẩn ra hình ảnh
2267     embed:
2268       report_problem: Báo vấn đề
2269     key:
2270       title: Chú giải Bản đồ
2271       tooltip: Chú giải Bản đồ
2272       tooltip_disabled: Bảng Chú giải không có sẵn cho lớp này
2273     map:
2274       zoom:
2275         in: Phóng to
2276         out: Thu nhỏ
2277       locate:
2278         title: Bay tới Vị trí của Tôi
2279         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
2280       base:
2281         standard: Chuẩn
2282         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
2283         transport_map: Bản đồ Giao thông
2284         hot: Nhân đạo
2285       layers:
2286         header: Lớp Bản đồ
2287         notes: Ghi chú Bản đồ
2288         data: Dữ liệu Bản đồ
2289         gps: Tuyến đường GPS Công khai
2290         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
2291         title: Lớp
2292       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
2293       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
2294     site:
2295       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
2296       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
2297       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
2298       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
2299       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
2300       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
2301       queryfeature_tooltip: Thăm dò yếu tố
2302       queryfeature_disabled_tooltip: Phóng to để thăm dò yếu tố
2303     changesets:
2304       show:
2305         comment: Bình luận
2306         subscribe: Theo dõi
2307         unsubscribe: Không theo dõi
2308         hide_comment: ẩn
2309         unhide_comment: bỏ ẩn
2310     notes:
2311       new:
2312         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
2313           tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
2314           thích vấn đề. (Xin vui lòng đừng nhập thông tin cá nhân hoặc sao chép từ
2315           danh bạ hoặc bản đồ có bản quyền.)
2316         add: Thêm Ghi chú
2317       show:
2318         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
2319           các bình luận này cần được xác nhận lại.
2320         hide: Ẩn
2321         resolve: Giải quyết
2322         reactivate: Mở lại
2323         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
2324         comment: Bình luận
2325     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
2326       chuột vào đây.
2327     directions:
2328       engines:
2329         graphhopper_bicycle: Xe đạp (GraphHopper)
2330         graphhopper_foot: Đi bộ (GraphHopper)
2331         mapquest_bicycle: Xe đạp (MapQuest)
2332         mapquest_car: Xe hơi (MapQuest)
2333         mapquest_foot: Đi bộ (MapQuest)
2334         osrm_car: Xe hơi (OSRM)
2335         mapzen_bicycle: Xe đạp (Mapzen)
2336         mapzen_car: Xe hơi (Mapzen)
2337         mapzen_foot: Đi bộ (Mapzen)
2338       directions: Chỉ đường
2339       distance: Tầm xa
2340       errors:
2341         no_route: Không tìm thấy tuyến đường giữa hai địa điểm này.
2342         no_place: Rất tiếc, không tìm thấy địa điểm này.
2343       instructions:
2344         continue_without_exit: Chạy tiếp trên %{name}
2345         slight_right_without_exit: Nghiêng về bên phải vào %{name}
2346         offramp_right_without_exit: Đi vào lối ra bên phải vào %{name}
2347         onramp_right_without_exit: Quẹo phải vào lối bên phải vào %{name}
2348         endofroad_right_without_exit: Tới cuối đường quẹo phải vào %{name}
2349         merge_right_without_exit: Nhập sang phải vào %{name}
2350         fork_right_without_exit: Tới ngã ba quẹo phải vào %{name}
2351         turn_right_without_exit: Quẹo phải vào %{name}
2352         sharp_right_without_exit: Quẹo gắt bên phải vào %{name}
2353         uturn_without_exit: Quay trở lại vào %{name}
2354         sharp_left_without_exit: Quẹo gắt bên trái vào %{name}
2355         turn_left_without_exit: Quẹo trái vào %{name}
2356         offramp_left_without_exit: Đi vào lối ra bên trái vào %{name}
2357         onramp_left_without_exit: Quẹo phải vào lối bên trái vào %{name}
2358         endofroad_left_without_exit: Tới cuối đường quẹo trái vào %{name}
2359         merge_left_without_exit: Nhập sang trái vào %{name}
2360         fork_left_without_exit: Tới ngã ba quẹo trái vào %{name}
2361         slight_left_without_exit: Nghiêng về bên trái vào %{name}
2362         via_point_without_exit: (địa điểm trên đường)
2363         follow_without_exit: Chạy theo %{name}
2364         roundabout_without_exit: Tại bùng binh, đi ra tại %{name}
2365         leave_roundabout_without_exit: Đi ra khỏi bùng binh – %{name}
2366         stay_roundabout_without_exit: Chạy tiếp xung quanh bùng binh – %{name}
2367         start_without_exit: Bắt đầu tại cuối %{name}
2368         destination_without_exit: Tới nơi
2369         against_oneway_without_exit: Chạy ngược chiều trên %{name}
2370         end_oneway_without_exit: Kết thúc khúc một chiều trên %{name}
2371         roundabout_with_exit: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức %{name}
2372         turn_left_with_exit: Tới bùng binh quẹo trái vào %{name}
2373         slight_left_with_exit: Tới bùng binh nghiêng về bên trái vào %{name}
2374         turn_right_with_exit: Tới bùng binh quẹo phải vào %{name}
2375         slight_right_with_exit: Tới bùng binh nghiêng về bên phải vào %{name}
2376         continue_with_exit: Tới bùng binh đi thẳng vào %{name}
2377         unnamed: không tên
2378         courtesy: Chỉ đường do %{link} cung cấp
2379       time: Thời gian
2380     query:
2381       node: Nốt
2382       way: Lối
2383       relation: Quan hệ
2384       nothing_found: Không tìm thấy yếu tố nào
2385       error: 'Lỗi khi kết nối với %{server}: %{error}'
2386       timeout: Hết thời gian kết nối với %{server}
2387     context:
2388       directions_from: Chỉ đường từ đây
2389       directions_to: Chỉ đường tới đây
2390       add_note: Thêm ghi chú tại đây
2391       show_address: Xem địa chỉ
2392       query_features: Thăm dò yếu tố
2393       centre_map: Tập trung bản đồ tại đây
2394   redaction:
2395     edit:
2396       description: Miêu tả
2397       heading: Sửa đổi dãy ẩn
2398       submit: Lưu dãy ẩn
2399       title: Sửa đổi dãy ẩn
2400     index:
2401       empty: Không có dãy ẩn để xem.
2402       heading: Danh sách dãy ẩn
2403       title: Danh sách dãy ẩn
2404     new:
2405       description: Miêu tả
2406       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
2407       submit: Ẩn dãy phiên bản
2408       title: Đang ẩn dãy phiên bản
2409     show:
2410       description: 'Miêu tả:'
2411       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
2412       title: Đang xem dãy ẩn
2413       user: 'Người ẩn:'
2414       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
2415       destroy: Xóa dãy ẩn này
2416       confirm: Bạn có chắc không?
2417     create:
2418       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
2419     update:
2420       flash: Các thay đổi đã được lưu.
2421     destroy:
2422       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
2423         trong trước khi xóa dãy ẩn.
2424       flash: Đã xóa dãy ẩn.
2425       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
2426 ...