Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Ninomax
7 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
8 vi: 
9   activerecord: 
10     attributes: 
11       diary_comment: 
12         body: Nội dung
13       diary_entry: 
14         language: Ngôn ngữ
15         latitude: Vĩ độ
16         longitude: Kinh độ
17         title: Tiêu đề
18         user: Người dùng
19       friend: 
20         friend: Người bạn
21         user: Người dùng
22       message: 
23         body: Nội dung
24         recipient: Người nhận
25         sender: Người gửi
26         title: Tiêu đề
27       trace: 
28         description: Miêu tả
29         latitude: Vĩ độ
30         longitude: Kinh độ
31         name: Tên
32         public: Công khai
33         size: Kích cỡ
34         user: Người dùng
35         visible: Thấy được
36       user: 
37         active: Tích cực
38         description: Miêu tả
39         display_name: Tên Hiển thị
40         email: Thư điện tử
41         languages: Ngôn ngữ
42         pass_crypt: Mật khẩu
43     models: 
44       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
45       changeset: Bộ thay đổi
46       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
47       country: Quốc gia
48       diary_comment: Bình luận Nhật ký
49       diary_entry: Mục Nhật ký
50       friend: Người bạn
51       language: Ngôn ngữ
52       message: Thư
53       node: Nốt
54       node_tag: Thẻ Nốt
55       notifier: Trình báo
56       old_node: Nốt Cũ
57       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
58       old_relation: Quan hệ Cũ
59       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
60       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
61       old_way: Lối Cũ
62       old_way_node: Nốt Lối Cũ
63       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
64       relation: Quan hệ
65       relation_member: Thành viên Quan hệ
66       relation_tag: Thẻ Quan hệ
67       session: Phiên
68       trace: Tuyến đường
69       tracepoint: Điểm Tuyến đường
70       tracetag: Thẻ Tuyến đường
71       user: Người dùng
72       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
73       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
74       way: Lối
75       way_node: Nốt Lối
76       way_tag: Thẻ Lối
77   application: 
78     require_cookies: 
79       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
80     require_moderator: 
81       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
82     setup_user_auth: 
83       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
84       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
85   browse: 
86     changeset: 
87       changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
88       changesetxml: Bộ thay đổi XML
89       feed: 
90         title: Bộ thay đổi %{id}
91         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
92       osmchangexml: osmChange XML
93       title: Bộ thay đổi
94     changeset_details: 
95       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
96       bounding_box: "Hộp bao:"
97       box: hộp
98       closed_at: "Lúc Đóng:"
99       created_at: "Lúc Tạo:"
100       has_nodes: 
101         one: "Có nốt sau:"
102         other: "Có %{count} nốt sau:"
103       has_relations: 
104         one: "Có quan hệ sau:"
105         other: "Có %{count} quan hệ sau:"
106       has_ways: 
107         one: "Có lối sau:"
108         other: "Có %{count} lối sau:"
109       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
110       show_area_box: Hiện Hộp vùng
111     common_details: 
112       changeset_comment: "Miêu tả:"
113       deleted_at: "Lúc Xóa:"
114       deleted_by: "Người Xóa:"
115       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
116       edited_by: "Người Sửa đổi:"
117       in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
118       version: "Phiên bản:"
119     containing_relation: 
120       entry: Quan hệ %{relation_name}
121       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
122     map: 
123       deleted: Đã xóa
124       edit: 
125         area: Sửa đổi vùng
126         node: Sửa đổi nốt
127         note: Sửa đổi ghi chú
128         relation: Sửa đổi quan hệ
129         way: Sửa đổi lối
130       larger: 
131         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
132         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
133         note: Xem ghi chú trên bản đồ rộng hơn
134         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
135         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
136       loading: Đang tải…
137     navigation: 
138       all: 
139         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
140         next_node_tooltip: Nốt sau
141         next_note_tooltip: Ghi chú sau
142         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
143         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
144         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
145         prev_node_tooltip: Nốt trước
146         prev_note_tooltip: Ghi chú trước
147         prev_relation_tooltip: Relation trước
148         prev_way_tooltip: Lối trước
149       user: 
150         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
151         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
152         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
153     node: 
154       download_xml: Tải về XML
155       edit: Sửa đổi nốt
156       node: Nốt
157       node_title: "Nốt: %{node_name}"
158       view_history: Xem lịch sử
159     node_details: 
160       coordinates: "Tọa độ:"
161       part_of: "Trực thuộc:"
162     node_history: 
163       download_xml: Tải về XML
164       node_history: Lịch sử Nốt
165       node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
166       view_details: Xem chi tiết
167     not_found: 
168       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
169       type: 
170         changeset: bộ thay đổi
171         node: nốt
172         relation: quan hệ
173         way: lối
174     note: 
175       at_by_html: cách đây %{when} bởi %{user}
176       at_html: cách đây %{when}
177       closed: "Đóng:"
178       closed_title: "Ghi chú đã giải quyết: %{note_name}"
179       comments: "Ghi chú:"
180       description: "Miêu tả:"
181       last_modified: "Sửa đổi lần cuối:"
182       open_title: "Ghi chú chưa giải quyết: %{note_name}"
183       opened: "Mở:"
184     paging_nav: 
185       of: trong
186       showing_page: trang
187     redacted: 
188       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
189       redaction: Dãy ẩn %{id}
190       type: 
191         node: nốt
192         relation: quan hệ
193         way: lối
194     relation: 
195       download_xml: Tải về XML
196       relation: Quan hệ
197       relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
198       view_history: Xem lịch sử
199     relation_details: 
200       members: "Thành viên:"
201       part_of: "Trực thuộc:"
202     relation_history: 
203       download_xml: Tải về XML
204       relation_history: Lịch sử Quan hệ
205       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
206       view_details: Xem chi tiết
207     relation_member: 
208       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
209       type: 
210         node: Nốt
211         relation: Quan hệ
212         way: Lối
213     start_rjs: 
214       data_frame_title: Dữ liệu
215       data_layer_name: Xem Dữ liệu Bản đồ
216       details: Chi tiết
217       edited_by_user_at_timestamp: Được %{user} sửa đổi vào %{timestamp}
218       hide_areas: Ẩn các khu vực
219       history_for_feature: Lịch sử %{đối tượng}
220       load_data: Tải Dữ liệu
221       loaded_an_area_with_num_features: Bạn đã tải vùng chứa %{num_features} đối tượng. Một số trình duyệt bị trục trặc khi hiển thị nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, các trình duyệt hoạt động tốt với tối đa 100 đối tượng cùng lúc; nếu hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới.
222       loading: Đang tải…
223       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
224       notes_layer_name: Xem các Ghi chú
225       object_list: 
226         api: Lấy vùng này dùng API
227         back: Quay lại danh sách đối tượng
228         details: Chi tiết
229         heading: Danh sách đối tượng
230         history: 
231           type: 
232             node: Nốt %{id}
233             way: Lối %{id}
234         selected: 
235           type: 
236             node: Nốt %{id}
237             way: Lối %{id}
238         type: 
239           node: Nốt
240           way: Lối
241       private_user: người bí mật
242       show_areas: Hiện các khu vực
243       show_history: Xem Lịch sử
244       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ %{bbox_size} quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
245       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
246       wait: Xin chờ…
247       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
248     tag_details: 
249       tags: "Thẻ:"
250       wiki_link: 
251         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
252         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
253       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
254     timeout: 
255       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
256       type: 
257         changeset: bộ thay đổi
258         node: nốt
259         relation: quan hệ
260         way: lối
261     way: 
262       download_xml: Tải về XML
263       edit: Sửa đổi lối
264       view_history: Xem lịch sử
265       way: Lối
266       way_title: "Lối: %{way_name}"
267     way_details: 
268       also_part_of: 
269         one: thuộc về lối %{related_ways}
270         other: thuộc về các lối %{related_ways}
271       nodes: "Nốt:"
272       part_of: "Trực thuộc:"
273     way_history: 
274       download_xml: Tải về XML
275       view_details: Xem chi tiết
276       way_history: Lịch sử Lối
277       way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
278   changeset: 
279     changeset: 
280       anonymous: Vô danh
281       big_area: (lớn)
282       no_comment: (không có)
283       no_edits: (không có thay đổi)
284       show_area_box: hiện hộp vùng
285       still_editing: (đang sửa)
286       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
287     changeset_paging_nav: 
288       next: Sau »
289       previous: « Trước
290       showing_page: Trang %{page}
291     changesets: 
292       area: Vùng
293       comment: Miêu tả
294       id: ID
295       saved_at: Lúc Lưu
296       user: Người dùng
297     list: 
298       description: Xem những đóng góp gần đây vào bản đồ
299       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
300       description_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
301       description_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
302       description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
303       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
304       empty_anon_html: Chưa sửa đổi lần nào.
305       empty_user_html: Hình như bạn chưa đóng góp sửa đổi nào. Hãy bắt đầu với <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3?uselang=vi">Hướng dẫn Bắt đầu</a>.
306       heading: Các bộ thay đổi
307       heading_bbox: Các bộ thay đổi
308       heading_friend: Các bộ thay đổi
309       heading_nearby: Các bộ thay đổi
310       heading_user: Các bộ thay đổi
311       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
312       title: Các bộ thay đổi
313       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
314       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
315       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
316       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
317       title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
318     timeout: 
319       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
320   diary_entry: 
321     comments: 
322       ago: cách đây %{ago}
323       comment: Bình luận
324       has_commented_on: "%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau"
325       newer_comments: Các Bình luận Sau
326       older_comments: Các Bình luận Trước
327       post: Mục nhật ký
328       when: Lúc đăng
329     diary_comment: 
330       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
331       confirm: Xác nhận
332       hide_link: Ẩn bình luận này
333     diary_entry: 
334       comment_count: 
335         other: "%{count} bình luận"
336         zero: Chưa có bình luận
337       comment_link: Bình luận về mục này
338       confirm: Xác nhận
339       edit_link: Sửa đổi mục này
340       hide_link: Ẩn mục này
341       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
342       reply_link: Trả lời mục này
343     edit: 
344       body: "Nội dung:"
345       language: "Ngôn ngữ:"
346       latitude: "Vĩ độ:"
347       location: "Vị trí:"
348       longitude: "Kinh độ:"
349       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
350       save_button: Lưu
351       subject: "Tiêu đề:"
352       title: Sửa đổi mục nhật ký
353       use_map_link: sử dụng bản đồ
354     feed: 
355       all: 
356         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
357         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
358       language: 
359         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
360         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
361       user: 
362         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
363         title: Các mục nhật ký của %{user}
364     list: 
365       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
366       new: Mục Nhật ký Mới
367       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
368       newer_entries: Mục Sau
369       no_entries: Chưa có mục nhật ký
370       older_entries: Mục Trước
371       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
372       title: Các Nhật ký Cá nhân
373       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
374       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
375       user_title: Nhật ký của %{user}
376     location: 
377       edit: Sửa
378       location: "Vị trí:"
379       view: Xem
380     new: 
381       title: Mục Nhật ký Mới
382     no_such_entry: 
383       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
384       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
385       title: Mục nhật ký không tồn tại
386     view: 
387       leave_a_comment: Bình luận
388       login: Đăng nhập
389       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
390       save_button: Lưu
391       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
392       user_title: Nhật ký của %{user}
393   editor: 
394     default: Mặc định (hiện là %{name})
395     id: 
396       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
397       name: iD
398     potlatch: 
399       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
400       name: Potlatch 1
401     potlatch2: 
402       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
403       name: Potlatch 2
404     remote: 
405       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
406       name: phần điều khiển từ xa
407   export: 
408     start: 
409       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
410       area_to_export: Vùng để Xuất
411       embeddable_html: HTML để Nhúng
412       export_button: Xuất
413       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
414       format: "Định dạng:"
415       format_to_export: Định dạng Xuất
416       image_size: Hình có Kích cỡ
417       latitude: "Vĩ độ:"
418       licence: Giấy phép
419       longitude: "Kinh độ:"
420       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
421       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
422       max: tối đa
423       options: Tùy chọn
424       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
425       output: Đầu ra
426       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
427       scale: Tỷ lệ
428       too_large: 
429         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
430         heading: Khu vực Lớn quá
431       zoom: Thu phóng
432     start_rjs: 
433       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
434       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
435       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
436       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
437       export: Xuất
438       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
439       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
440   geocoder: 
441     description: 
442       title: 
443         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
444         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
445       types: 
446         cities: Thành phố
447         places: Địa điểm
448         towns: Thị xã
449     direction: 
450       east: đông
451       north: bắc
452       north_east: đông bắc
453       north_west: tây bắc
454       south: nam
455       south_east: đông nam
456       south_west: tây nam
457       west: tây
458     distance: 
459       one: khoảng 1 km
460       other: khoảng %{count} km
461       zero: không tới 1 km
462     results: 
463       more_results: Thêm kết quả
464       no_results: Không tìm thấy kết quả
465     search: 
466       title: 
467         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
468         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
469         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
470         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
471         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
472         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
473     search_osm_nominatim: 
474       prefix: 
475         aeroway: 
476           aerodrome: Sân bay
477           apron: Sân Đậu Máy bay
478           gate: Cổng
479           helipad: Sân bay Trực thăng
480           runway: Đường băng
481           taxiway: Đường lăn
482           terminal: Nhà ga Sân bay
483         amenity: 
484           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
485           airport: Sân bay
486           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
487           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
488           atm: Máy Rút tiền Tự động
489           auditorium: Phòng hội họp
490           bank: Ngân hàng
491           bar: Quán rượu
492           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
493           bench: Ghế
494           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
495           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
496           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
497           brothel: Nhà chứa
498           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
499           bus_station: Bến Xe buýt
500           cafe: Quán Cà phê
501           car_rental: Chỗ Mướn Xe
502           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
503           car_wash: Tiệm Rửa Xe
504           casino: Sòng bạc
505           charging_station: Trạm Sạc Pin
506           cinema: Rạp phim
507           clinic: Phòng khám
508           club: Câu lạc bộ
509           college: Trường Cao đẳng
510           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
511           courthouse: Tòa
512           crematorium: Lò Hỏa táng
513           dentist: Nha sĩ
514           doctors: Bác sĩ
515           dormitory: Ký túc xá
516           drinking_water: Vòi Nước uống
517           driving_school: Trường Lái xe
518           embassy: Tòa Đại sứ
519           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
520           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
521           ferry_terminal: Trạm Phà
522           fire_hydrant: Vòi nước Máy
523           fire_station: Trạm Cứu hỏa
524           food_court: Khu Ẩm thực
525           fountain: Vòi nước
526           fuel: Cây xăng
527           grave_yard: Nghĩa địa
528           gym: Nhà Thể dục
529           hall: Hội trường
530           health_centre: Trung tâm Y tế
531           hospital: Bệnh viện
532           hotel: Khách sạn
533           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
534           ice_cream: Tiệm Kem
535           kindergarten: Tiểu học
536           library: Thư viện
537           market: Chợ
538           marketplace: Chợ phiên
539           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
540           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
541           nursery: Nhà trẻ
542           nursing_home: Viện Dưỡng lão
543           office: Văn phòng
544           park: Công viên
545           parking: Chỗ Đậu xe
546           pharmacy: Nhà thuốc
547           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
548           police: Cảnh sát
549           post_box: Hòm thư
550           post_office: Bưu điện
551           preschool: Trường Mầm non
552           prison: Nhà tù
553           pub: Quán rượu
554           public_building: Tòa nhà Công cộng
555           public_market: Chợ phiên
556           reception_area: Phòng Tiếp khách
557           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
558           restaurant: Nhà hàng
559           retirement_home: Nhà về hưu
560           sauna: Nhà Tắm hơi
561           school: Trường học
562           shelter: Nơi Trú ẩn
563           shop: Tiệm
564           shopping: Tiệm
565           shower: Vòi tắm
566           social_centre: Hội trường
567           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
568           studio: Studio
569           supermarket: Siêu thị
570           swimming_pool: Hồ tắm
571           taxi: Taxi
572           telephone: Điện thoại Công cộng
573           theatre: Nhà hát
574           toilets: Vệ sinh
575           townhall: Thị sảnh
576           university: Trường Đại học
577           vending_machine: Máy Bán hàng
578           veterinary: Phẫu thuật Thú y
579           village_hall: Trụ sở Làng
580           waste_basket: Thùng rác
581           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
582           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
583         boundary: 
584           administrative: Biên giới Hành chính
585           census: Biên giới Điều tra Dân số
586           national_park: Vườn quốc gia
587           protected_area: Khu bảo tồn
588         bridge: 
589           aqueduct: Cống nước
590           suspension: Cầu Treo
591           swing: Cầu Quay
592           viaduct: Cầu Cạn
593           "yes": Cầu
594         building: 
595           "yes": Tòa nhà
596         highway: 
597           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
598           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
599           bus_stop: Trạm Xe buýt
600           byway: Đường mòn Đa mốt
601           construction: Đường Đang Xây
602           cycleway: Đường Xe đạp
603           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
604           footway: Đường Đi bộ
605           ford: Khúc Sông Cạn
606           living_street: Đường Hàng xóm
607           milestone: Mốc
608           minor: Đường Nhỏ
609           motorway: Đường Cao tốc
610           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
611           motorway_link: Đường Cao tốc
612           path: Lối
613           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
614           platform: Sân ga
615           primary: Đường Chính
616           primary_link: Đường Chính
617           raceway: Đường đua
618           residential: Ngõ Dân cư
619           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
620           road: Đường
621           secondary: Đường Lớn
622           secondary_link: Đường Lớn
623           service: Ngách
624           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
625           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
626           steps: Cầu thang
627           stile: Cửa xoay
628           tertiary: Phố
629           tertiary_link: Phố
630           track: Đường mòn
631           trail: Đường mòn
632           trunk: Xa lộ
633           trunk_link: Xa lộ
634           unclassified: Ngõ
635           unsurfaced: Đường Không Lát
636         historic: 
637           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
638           battlefield: Chiến trường
639           boundary_stone: Mốc Biên giới
640           building: Tòa nhà
641           castle: Lâu đài
642           church: Nhà thờ
643           fort: Pháo đài
644           house: Nhà ở
645           icon: Thánh tượng
646           manor: Trang viên
647           memorial: Đài Tưởng niệm
648           mine: Mỏ
649           monument: Đài Tưởng niệm
650           museum: Bảo tàng
651           ruins: Tàn tích
652           tower: Tháp
653           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
654           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
655           wreck: Xác Tàu Đắm
656         landuse: 
657           allotments: Khu Vườn Gia đình
658           basin: Lưu vực
659           brownfield: Cánh đồng Nâu
660           cemetery: Nghĩa địa
661           commercial: Khu vực Thương mại
662           conservation: Bảo tồn
663           construction: Công trường Xây dựng
664           farm: Trại
665           farmland: Trại
666           farmyard: Sân Trại
667           forest: Rừng Trồng Cây
668           garages: Ga ra
669           grass: Cỏ
670           greenfield: Cánh đồng Xanh
671           industrial: Khu vực Công nghiệp
672           landfill: Nơi Đổ Rác
673           meadow: Đồng cỏ
674           military: Khu vực Quân sự
675           mine: Mỏ
676           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
677           orchard: Vườn Cây
678           park: Công viên
679           piste: Đường Trượt tuyết
680           quarry: Mỏ Đá
681           railway: Đường sắt
682           recreation_ground: Sân chơi
683           reservoir: Bể nước
684           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
685           residential: Khu vực Nhà ở
686           retail: Khu vực Buôn bán
687           road: Đất của con Đường
688           village_green: Sân Làng
689           vineyard: Vườn Nho
690           wetland: Đầm lầy
691           wood: Rừng
692         leisure: 
693           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
694           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
695           common: Đất Công
696           fishing: Hồ Đánh cá
697           fitness_station: Trạm Thể dục
698           garden: Vườn
699           golf_course: Sân Golf
700           ice_rink: Sân băng
701           marina: Bến tàu
702           miniature_golf: Golf Nhỏ
703           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
704           park: Công viên
705           pitch: Sân cỏ
706           playground: Sân chơi
707           recreation_ground: Sân Giải trí
708           sauna: Nhà Tắm hơi
709           slipway: Bến tàu
710           sports_centre: Trung tâm Thể thao
711           stadium: Sân vận động
712           swimming_pool: Hồ Bơi
713           track: Đường Chạy
714           water_park: Công viên Nước
715         military: 
716           airfield: Sân bay Không quân
717           barracks: Trại Lính
718           bunker: Boong ke
719         mountain_pass: 
720           "yes": Đèo
721         natural: 
722           bay: Vịnh
723           beach: Bãi biển
724           cape: Mũi đất
725           cave_entrance: Cửa vào Hang
726           channel: Eo biển
727           cliff: Vách đá
728           crater: Miệng Núi
729           dune: Cồn cát
730           feature: Đối tượng Thiên nhiên
731           fell: Đồi đá
732           fjord: Vịnh hẹp
733           forest: Rừng
734           geyser: Mạch nước Phun
735           glacier: Sông băng
736           heath: Bãi Hoang
737           hill: Đồi
738           island: Đảo
739           land: Đất
740           marsh: Đầm lầy
741           moor: Truông
742           mud: Bùn
743           peak: Đỉnh
744           point: Mũi đất
745           reef: Rạn san hô
746           ridge: Luống đất
747           river: Sông
748           rock: Đá
749           scree: Bãi Đá
750           scrub: Đất Bụi rậm
751           shoal: Bãi cạn
752           spring: Suối
753           stone: Đá
754           strait: Eo biển
755           tree: Cây
756           valley: Thung lũng
757           volcano: Núi lửa
758           water: Nước
759           wetland: Đầm lầy
760           wetlands: Đầm lầy
761           wood: Rừng
762         office: 
763           accountant: Kế toán viên
764           architect: Kiến trúc sư
765           company: Công ty
766           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
767           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
768           government: Văn phòng Chính phủ
769           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
770           lawyer: Luật sư
771           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
772           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
773           travel_agent: Văn phòng Du lịch
774           "yes": Văn phòng
775         place: 
776           airport: Sân bay
777           city: Thành phố
778           country: Quốc gia
779           county: Quận hạt
780           farm: Trại
781           hamlet: Xóm
782           house: Nhà ở
783           houses: Dãy Nhà
784           island: Đảo
785           islet: Đảo Nhỏ
786           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
787           locality: Địa phương
788           moor: Truông
789           municipality: Đô thị
790           postcode: Mã Bưu chính
791           region: Miền
792           sea: Biển
793           state: Tỉnh bang
794           subdivision: Hàng xóm
795           suburb: Ngoại ô
796           town: Thị xã/trấn
797           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
798           village: Làng
799         railway: 
800           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
801           construction: Đường sắt Đang Xây
802           disused: Đường sắt Không hoạt động
803           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
804           funicular: Đường sắt Leo núi
805           halt: Ga Xép
806           historic_station: Nhà ga Lịch sử
807           junction: Ga Đầu mối
808           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
809           light_rail: Đường sắt Nhẹ
810           miniature: Đường sắt Nhỏ
811           monorail: Đường sắt Một ray
812           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
813           platform: Ke ga
814           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
815           spur: Đường sắt Phụ
816           station: Nhà ga
817           subway: Trạm Xe điện Ngầm
818           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
819           switch: Ghi Đường sắt
820           tram: Đường Xe điện
821           tram_stop: Ga Xép Điện
822           yard: Sân ga
823         shop: 
824           alcohol: Tiệm Rượu
825           antiques: Tiệm Đồ cổ
826           art: Tiệm Nghệ phẩm
827           bakery: Tiệm Bánh
828           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
829           beverages: Tiệm Đồ uống
830           bicycle: Tiệm Xe đạp
831           books: Tiệm Sách
832           butcher: Tiệm Thịt
833           car: Tiệm Xe hơi
834           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
835           car_repair: Tiệm Sửa Xe
836           carpet: Tiệm Thảm
837           charity: Cửa hàng Từ thiện
838           chemist: Tiệm Dược phẩm
839           clothes: Tiệm Quần áo
840           computer: Tiệm Máy tính
841           confectionery: Tiệm Kẹo
842           convenience: Tiệm Tiện lợi
843           copyshop: Tiệm In ấn
844           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
845           department_store: Cửa hàng Bách hóa
846           discount: Cửa hàng Giảm giá
847           doityourself: Tiệm Ngũ kim
848           dry_cleaning: Hấp tẩy
849           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
850           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
851           farm: Tiệm Nông cụ
852           fashion: Tiệm Thời trang
853           fish: Tiệm Cá
854           florist: Tiệm Hoa
855           food: Tiệm Thực phẩm
856           funeral_directors: Nhà tang lễ
857           furniture: Tiệm Đồ đạc
858           gallery: Thư viện Ảnh
859           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
860           general: Tiệm Đồ
861           gift: Tiệm Quà tặng
862           greengrocer: Tiệm Rau quả
863           grocery: Tiệm Tạp phẩm
864           hairdresser: Tiệm Làm tóc
865           hardware: Tiệm Ngũ kim
866           hifi: Cửa hàng Hi-fi
867           insurance: Bảo hiểm
868           jewelry: Tiệm Kim hoàn
869           kiosk: Quán
870           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
871           mall: Trung tâm Mua sắm
872           market: Chợ
873           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
874           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
875           music: Tiệm Nhạc
876           newsagent: Tiệm Báo
877           optician: Tiệm Kính mắt
878           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
879           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
880           pet: Tiệm Vật nuôi
881           photo: Tiệm Rửa Hình
882           salon: Tiệm Làm tóc
883           shoes: Tiệm Giày
884           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
885           sports: Tiệm Thể thao
886           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
887           supermarket: Siêu thị
888           toys: Tiệm Đồ chơi
889           travel_agency: Văn phòng Du lịch
890           video: Tiệm Phim
891           wine: Tiệm Rượu
892         tourism: 
893           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
894           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
895           attraction: Nơi Du lịch
896           bed_and_breakfast: Nhà trọ
897           cabin: Túp lều
898           camp_site: Nơi Cắm trại
899           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
900           chalet: Nhà ván
901           guest_house: Nhà khách
902           hostel: Nhà trọ
903           hotel: Khách sạn
904           information: Thông tin
905           lean_to: Nhà chái
906           motel: Khách sạn Dọc đường
907           museum: Bảo tàng
908           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
909           theme_park: Công viên Giải trí
910           valley: Thung lũng
911           viewpoint: Thắng cảnh
912           zoo: Vườn thú
913         tunnel: 
914           "yes": Đường hầm
915         waterway: 
916           artificial: Dòng nước Nhân tạo
917           boatyard: Bãi Thuyền
918           canal: Kênh
919           connector: Đường thủy Nối
920           dam: Đập
921           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
922           ditch: Mương
923           dock: Vũng tàu
924           drain: Cống
925           lock: Âu tàu
926           lock_gate: Âu tàu
927           mineral_spring: Suối Nước khoáng
928           mooring: Cột neo tàu
929           rapids: Thác ghềnh
930           river: Sông
931           riverbank: Bờ sông
932           stream: Dòng suối
933           wadi: Dòng sông Vào mùa
934           water_point: Máy bơm nước
935           waterfall: Thác
936           weir: Đập Tràn
937   javascripts: 
938     map: 
939       base: 
940         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
941         mapquest: MapQuest Mở
942         standard: Chuẩn
943         transport_map: Bản đồ Giao thông
944       overlays: 
945         maplint: Maplint
946     notes: 
947       new: 
948         add: Thêm Ghi chú
949         intro: Những thông tin bạn nhập được hiển thị cho những người dùng khác để cho họ cải thiện bản đồ. Xin vui lòng chuyển ghim vào đúng vị trí và ghi chú trong hộp bên dưới càng rõ ràng càng tốt.
950       show: 
951         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp; các bình luận này cần được xác nhận lại.
952         closed_by: được giải quyết bởi <a href='%{user_url}'>%{user}</a> vào %{time}
953         closed_by_anonymous: được giải quyết bởi người dùng vô danh vào %{time}
954         comment: Bình luận
955         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
956         commented_by: bình luận của <a href='%{user_url}'>%{user}</a> vào %{time}
957         commented_by_anonymous: bình luận của người dùng vô danh vào %{time}
958         hide: Ẩn
959         opened_by: do <a href='%{user_url}'>%{user}</a> tạo ra vào %{time}
960         opened_by_anonymous: do người dùng vô danh tạo ra vào %{time}
961         permalink: Liên kết Thường trực
962         reopened_by: được <a href='%{user_url}'>%{user}</a> mở lại vào %{time}
963         reopened_by_anonymous: được người dùng vô danh mở lại vào %{time}
964         resolve: Giải quyết
965     site: 
966       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
967       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
968       createnote_zoom_alert: Bạn cần phải phóng to để thêm ghi chú vào bản đồ
969       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
970       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
971       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
972       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
973       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
974       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
975   layouts: 
976     community: Cộng đồng
977     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
978     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
979     copyright: Bản quyền & Giấy phép
980     documentation: Tài liệu
981     documentation_title: Tài liệu về dự án
982     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
983     donate_link_text: quyên góp
984     edit: Sửa đổi
985     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
986     export: Xuất
987     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
988     foundation: Quỹ OpenStreetMap
989     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
990     gps_traces: Tuyến đường GPS
991     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
992     help: Trợ giúp
993     help_centre: Hỏi đáp
994     help_title: Trang trợ giúp của dự án
995     history: Lịch sử
996     home: nhà
997     home_tooltip: Về vị trí nhà
998     inbox_html: hộp thư %{count}
999     inbox_tooltip: 
1000       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
1001       other: Hộp thư của bạn có %{count} thư chưa đọc
1002       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
1003     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
1004     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
1005     intro_2_download: tải về
1006     intro_2_html: Bạn được phép %{download} và %{use} theo %{license}. Hãy %{create_account} để cải tiến bản đồ.
1007     intro_2_license: giấy phép mở
1008     intro_2_use: sử dụng
1009     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=vi
1010     log_in: đăng nhập
1011     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
1012     logo: 
1013       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
1014     logout: đăng xuất
1015     logout_tooltip: Đăng xuất
1016     make_a_donation: 
1017       text: Quyên góp
1018       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
1019     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1020     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1021     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1022     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}, cũng như %{partners} khác.
1023     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
1024     partners_partners: các công ty bảo trợ
1025     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
1026     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
1027     sign_up: mở tài khoản
1028     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
1029     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
1030     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
1031     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
1032     view: Xem
1033     view_tooltip: Xem bản đồ
1034     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
1035     wiki: Wiki
1036     wiki_title: Trang wiki của dự án
1037     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1038   license_page: 
1039     foreign: 
1040       english_link: nguyên bản tiếng Anh
1041       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1042       title: Thông tin về bản dịch này
1043     legal_babble: 
1044       attribution_example: 
1045         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1046         title: Ví dụ ghi công
1047       contributors_at_html: "<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Bang Viên</a> (theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Bang Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">bản sửa đổi CC BY Áo</a>)."
1048       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada)."
1049       contributors_footer_1_html: "Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi\">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki."
1050       contributors_footer_2_html: "  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào."
1051       contributors_fr_html: "<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>)."
1052       contributors_gb_html: "<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12."
1053       contributors_intro_html: "Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:"
1054       contributors_nl_html: "<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1055       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu."
1056       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1057       contributors_za_html: "<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo lưu."
1058       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng góp vào OpenStreetMap”.
1059       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến creativecommons.org.
1060       credit_3_html: "Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.\nVí dụ:"
1061       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1062       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1063       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng, xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1064       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1065       intro_1_html: "OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data\nCommons</a> (ODbL)."
1066       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1067       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1068       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
1069       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.
1070       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1071       title_html: Bản quyền và Giấy phép
1072     native: 
1073       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1074       native_link: bản dịch tiếng Việt
1075       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1076       title: Giới thiệu về trang này
1077   message: 
1078     delete: 
1079       deleted: Đã xóa thư
1080     inbox: 
1081       date: Ngày
1082       from: Từ
1083       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1084       my_inbox: Hộp thư đến
1085       new_messages: "%{count} thư mới"
1086       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1087       old_messages: "%{count} thư cũ"
1088       outbox: đã gửi
1089       people_mapping_nearby: những người ở gần
1090       subject: Tiêu đề
1091       title: Hộp thư
1092     mark: 
1093       as_read: Thư đã đọc
1094       as_unread: Thư chưa đọc
1095     message_summary: 
1096       delete_button: Xóa
1097       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1098       reply_button: Trả lời
1099       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1100     new: 
1101       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1102       body: Nội dung
1103       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
1104       message_sent: Thư đã gửi
1105       send_button: Gửi
1106       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1107       subject: Tiêu đề
1108       title: Gửi thư
1109     no_such_message: 
1110       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1111       heading: Thư không tồn tại
1112       title: Thư không tồn tại
1113     outbox: 
1114       date: Ngày
1115       inbox: thư đến
1116       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1117       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1118       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1119       outbox: thư đã gửi
1120       people_mapping_nearby: những người ở gần
1121       subject: Tiêu đề
1122       title: Hộp thư đã gửi
1123       to: Tới
1124     read: 
1125       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1126       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
1127       date: Ngày
1128       from: Từ
1129       reply_button: Trả lời
1130       subject: Tiêu đề
1131       title: Đọc thư
1132       to: Tới
1133       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1134       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1135     reply: 
1136       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1137     sent_message_summary: 
1138       delete_button: Xóa
1139   note: 
1140     description: 
1141       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
1142       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
1143       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
1144       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
1145       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
1146       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
1147       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
1148       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
1149     entry: 
1150       comment: Bình luận
1151       full: Ghi chú đầy đủ
1152     mine: 
1153       ago_html: cách đây %{when}
1154       created_at: Lúc tạo
1155       creator: Người tạo
1156       description: Miêu tả
1157       heading: Ghi chú của %{user}
1158       id: Mã số
1159       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
1160       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1161       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1162     rss: 
1163       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
1164       comment: bình luận mới (gần %{place})
1165       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
1166       description_item: Nguồn tin RSS của ghi chú %{id}
1167       new: mở ghi chú (gần %{place})
1168       title: Ghi chú OpenStreetMap
1169   notifier: 
1170     diary_comment_notification: 
1171       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1172       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1173       hi: Chào %{to_user},
1174       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1175     email_confirm: 
1176       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1177     email_confirm_html: 
1178       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1179       greeting: Chào bạn,
1180       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1181     email_confirm_plain: 
1182       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1183       greeting: Chào bạn,
1184       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1185     friend_notification: 
1186       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại %{befriendurl}.
1187       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1188       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1189       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã thêm bạn là người bạn"
1190     gpx_notification: 
1191       and_no_tags: và không có thẻ
1192       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1193       failure: 
1194         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1195         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1196         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1197         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1198         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1199       greeting: Chào bạn,
1200       success: 
1201         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1202         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1203       with_description: với miêu tả
1204       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1205     lost_password: 
1206       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1207     lost_password_html: 
1208       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1209       greeting: Chào bạn,
1210       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1211     lost_password_plain: 
1212       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1213       greeting: Chào bạn,
1214       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1215     message_notification: 
1216       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại %{readurl}
1217       footer2: và trả lời tại %{replyurl}
1218       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1219       hi: Chào %{to_user},
1220     note_comment_notification: 
1221       anonymous: Người dùng vô danh
1222       closed: 
1223         commented_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
1224         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1225         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn"
1226         your_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1227       commented: 
1228         commented_note: "%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú bản đồ gần %{place}."
1229         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1230         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của bạn"
1231         your_note: "%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1232       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1233       greeting: Chào bạn,
1234     signup_confirm: 
1235       confirm: "Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này. Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của bạn:"
1236       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1237       greeting: Chào bạn!
1238       subject: "[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap"
1239       welcome: Chúng tôi xin chào mừng bạn. Thư này có một số thông tin về cách bắt đầu.
1240     signup_confirm_html: 
1241       ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
1242       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
1243       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
1244       introductory_video: Bạn có thể coi %{introductory_video_link}.
1245       more_videos: Cũng có %{more_videos_link}.
1246       more_videos_here: thêm video tại đây
1247       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
1248       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
1249       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
1250     signup_confirm_plain: 
1251       ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
1252       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
1253       current_user: "Có danh sách những người dùng được xếp theo nơi ở tại:"
1254       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
1255       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
1256       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
1257       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
1258       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
1259       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
1260       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
1261       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
1262   oauth: 
1263     oauthorize: 
1264       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1265       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1266       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1267       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1268       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1269       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1270       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1271       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1272       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1273     revoke: 
1274       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1275   oauth_clients: 
1276     create: 
1277       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1278     destroy: 
1279       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1280     edit: 
1281       submit: Sửa đổi
1282       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1283     form: 
1284       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1285       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1286       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1287       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1288       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1289       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1290       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1291       callback_url: URL Gọi lại
1292       name: Tên
1293       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1294       required: Bắt buộc
1295       support_url: URL Trợ giúp
1296       url: URL Trang chủ Chương trình
1297     index: 
1298       application: Tên Chương trình
1299       issued_at: Lúc Cho phép
1300       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1301       my_apps: Trình khách của Tôi
1302       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1303       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1304       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1305       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1306       revoke: Thu hồi!
1307       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1308     new: 
1309       submit: Đăng ký
1310       title: Đăng ký chương trình mới
1311     not_found: 
1312       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1313     show: 
1314       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1315       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1316       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1317       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1318       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1319       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1320       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1321       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1322       authorize_url: "Cho phép URL:"
1323       confirm: Bạn có chắc không?
1324       delete: Xóa Trình khách
1325       edit: Sửa đổi Chi tiết
1326       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1327       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1328       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1329       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1330       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1331       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1332     update: 
1333       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1334   redaction: 
1335     create: 
1336       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
1337     destroy: 
1338       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
1339       flash: Đã xóa dãy ẩn.
1340       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm trong trước khi xóa dãy ẩn.
1341     edit: 
1342       description: Miêu tả
1343       heading: Sửa đổi dãy ẩn
1344       submit: Lưu dãy ẩn
1345       title: Sửa đổi dãy ẩn
1346     index: 
1347       empty: Không có dãy ẩn để xem.
1348       heading: Danh sách dãy ẩn
1349       title: Danh sách dãy ẩn
1350     new: 
1351       description: Miêu tả
1352       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
1353       submit: Ẩn dãy phiên bản
1354       title: Đang ẩn dãy phiên bản
1355     show: 
1356       confirm: Bạn có chắc không?
1357       description: "Miêu tả:"
1358       destroy: Xóa dãy ẩn này
1359       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
1360       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
1361       title: Đang xem dãy ẩn
1362       user: "Người ẩn:"
1363     update: 
1364       flash: Các thay đổi đã được lưu.
1365   site: 
1366     edit: 
1367       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1368       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1369       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1370       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1371       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1372       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1373       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1374       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1375       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1376       user_page_link: trang cá nhân
1377     index: 
1378       createnote: Thêm ghi chú
1379       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1380       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1381       license: 
1382         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát hành theo giấy phép mở
1383       permalink: Liên kết Thường trực
1384       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1385       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1386     key: 
1387       map_key: Chú giải
1388       map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
1389       table: 
1390         entry: 
1391           admin: Biên giới hành chính
1392           allotments: Khu vườn gia đình
1393           apron: 
1394             - Sân đậu máy bay
1395             - nhà ga hành khách
1396           bridge: Đường rắn = cầu
1397           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1398           brownfield: Cánh đồng nâu
1399           building: Kiến trúc quan trọng
1400           byway: Đường mòn đa mốt
1401           cable: 
1402             - Đường xe cáp
1403             - thang kéo trượt tuyết
1404           cemetery: Nghĩa địa
1405           centre: Trung tâm thể thao
1406           commercial: Khu vực thương mại
1407           common: 
1408             - Đất công
1409             - bãi cỏ
1410           construction: Đường đang xây
1411           cycleway: Đường xe đạp
1412           destination: Chỉ giao thông địa phương
1413           farm: Ruộng
1414           footway: Đường đi bộ
1415           forest: Rừng trồng cây
1416           golf: Sân golf
1417           heathland: Vùng cây bụi
1418           industrial: Khu vực công nghiệp
1419           lake: 
1420             - Hồ
1421             - bể nước
1422           military: Khu vực quân sự
1423           motorway: Đường cao tốc
1424           park: Công viên
1425           permissive: Đường cho phép
1426           pitch: Sân cỏ
1427           primary: Đường chính
1428           private: Đường riêng
1429           rail: Đường sắt
1430           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1431           resident: Khu vực nhà ở
1432           retail: Khu vực buôn bán
1433           runway: 
1434             - Đường băng
1435             - đường băng
1436           school: 
1437             - Trường học
1438             - đại học
1439           secondary: Đường lớn
1440           station: Nhà ga
1441           subway: Đường ngầm
1442           summit: 
1443             - Đỉnh núi
1444             - đồi
1445           tourist: Nơi du lịch
1446           track: Đường mòn
1447           tram: 
1448             - Đường sắt nhẹ
1449             - xe điện
1450           trunk: Xa lộ
1451           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1452           unclassified: Đường không phân loại
1453           unsurfaced: Đường không lát
1454           wood: Rừng
1455     markdown_help: 
1456       alt: Văn bản thay thế
1457       first: Khoản mục đầu tiên
1458       heading: Đề mục
1459       headings: Đề mục
1460       image: Hình ảnh
1461       link: Liên kết
1462       ordered: Danh sách đánh số
1463       second: Khoản mục sau
1464       subheading: Đề mục con
1465       text: Văn bản
1466       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1467       unordered: Danh sách không đánh số
1468       url: URL
1469     richtext_area: 
1470       edit: Sửa đổi
1471       preview: Xem trước
1472     search: 
1473       search: Tìm kiếm
1474       search_help: "thí dụ: “Thượng Hải”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
1475       submit_text: Đi
1476       where_am_i: Tôi ở đâu?
1477       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1478     sidebar: 
1479       close: Đóng
1480       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1481   time: 
1482     formats: 
1483       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1484   trace: 
1485     create: 
1486       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1487       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1488     delete: 
1489       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1490     edit: 
1491       description: "Miêu tả:"
1492       download: tải về
1493       edit: sửa đổi
1494       filename: "Tên tập tin:"
1495       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1496       map: bản đồ
1497       owner: "Tác giả:"
1498       points: "Số nốt:"
1499       save_button: Lưu các Thay đổi
1500       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1501       tags: "Thẻ:"
1502       tags_help: dấu phẩy phân cách
1503       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1504       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1505       visibility: "Mức độ truy cập:"
1506       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1507       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1508     list: 
1509       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1510       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a> hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang wiki</a>.
1511       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1512       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1513       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1514       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1515     make_public: 
1516       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1517     offline: 
1518       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1519       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1520     offline_warning: 
1521       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1522     trace: 
1523       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1524       by: bởi
1525       count_points: "%{count} nốt"
1526       edit: sửa đổi
1527       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1528       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1529       in: trong
1530       map: bản đồ
1531       more: thêm
1532       pending: CHƯA XỬ
1533       private: RIÊNG
1534       public: CÔNG KHAI
1535       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1536       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1537       view_map: Xem Bản đồ
1538     trace_form: 
1539       description: "Miêu tả:"
1540       help: Trợ giúp
1541       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1542       tags: "Thẻ:"
1543       tags_help: dấu phẩy phân cách
1544       upload_button: Tải lên
1545       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1546       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1547       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1548       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1549     trace_header: 
1550       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1551       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1552       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1553       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1554     trace_optionals: 
1555       tags: Thẻ
1556     trace_paging_nav: 
1557       newer: Tuyến đường Mới hơn
1558       older: Tuyến đường Cũ hơn
1559       showing_page: Trang %{page}
1560     view: 
1561       delete_track: Xóa tuyến đường này
1562       description: "Miêu tả:"
1563       download: tải về
1564       edit: sửa đổi
1565       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1566       filename: "Tên tập tin:"
1567       heading: Xem tuyến đường %{name}
1568       map: bản đồ
1569       none: Không có
1570       owner: "Tác giả:"
1571       pending: CHƯA XỬ
1572       points: "Số nốt:"
1573       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1574       tags: "Thẻ:"
1575       title: Xem tuyến đường %{name}
1576       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1577       uploaded: "Lúc tải lên:"
1578       visibility: "Mức độ truy cập:"
1579     visibility: 
1580       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1581       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1582       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1583       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1584   user: 
1585     account: 
1586       contributor terms: 
1587         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1588         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1589         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1590         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1591         link text: đây là gì?
1592         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1593         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1594       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1595       delete image: Xóa hình hiện dùng
1596       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1597       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1598       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1599       gravatar: 
1600         gravatar: Sử dụng Gravatar
1601         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1602         link text: đây là gì?
1603       home location: "Vị trí Nhà:"
1604       image: "Hình:"
1605       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1606       keep image: Giữ hình hiện dùng
1607       latitude: "Vĩ độ:"
1608       longitude: "Kinh độ:"
1609       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1610       my settings: Tùy chọn
1611       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1612       new image: Thêm hình
1613       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1614       openid: 
1615         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1616         link text: đây là gì?
1617         openid: "OpenID:"
1618       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1619       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1620       profile description: "Tự giới thiệu:"
1621       public editing: 
1622         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1623         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1624         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1625         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1626         enabled link text: đây là gì?
1627         heading: "Sửa đổi công khai:"
1628       public editing note: 
1629         heading: Sửa đổi công khai
1630         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1631       replace image: Thay hình hiện dùng
1632       return to profile: Trở về trang cá nhân
1633       save changes button: Lưu các Thay đổi
1634       title: Chỉnh sửa tài khoản
1635       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1636     confirm: 
1637       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1638       before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
1639       button: Xác nhận
1640       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1641       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1642       reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="%{reconfirm}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
1643       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1644       unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
1645     confirm_email: 
1646       button: Xác nhận
1647       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1648       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1649       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1650       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1651     confirm_resend: 
1652       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1653       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1654     filter: 
1655       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1656     go_public: 
1657       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1658     list: 
1659       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1660       empty: Không tìm thấy người dùng.
1661       heading: Người dùng
1662       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1663       showing: 
1664         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1665         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1666       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1667       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1668       title: Người dùng
1669     login: 
1670       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a> để thảo luận về điều này.
1671       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1672       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1673       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1674       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:"
1675       heading: Đăng nhập
1676       login_button: Đăng nhập
1677       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1678       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1679       no account: Chưa có tài khoản?
1680       openid: "%{logo} OpenID:"
1681       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1682       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1683       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1684       openid_providers: 
1685         aol: 
1686           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1687           title: Đăng nhập với AOL
1688         google: 
1689           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1690           title: Đăng nhập với Google
1691         myopenid: 
1692           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1693           title: Đăng nhập với myOpenID
1694         openid: 
1695           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1696           title: Đăng nhập dùng OpenID
1697         wordpress: 
1698           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1699           title: Đăng nhập với WordPress
1700         yahoo: 
1701           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1702           title: Đăng nhập với Yahoo!
1703       password: "Mật khẩu:"
1704       register now: Mở tài khoản ngay
1705       remember: Nhớ tôi
1706       title: Đăng nhập
1707       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1708       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1709       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1710     logout: 
1711       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1712       logout_button: Đăng xuất
1713       title: Đăng xuất
1714     lost_password: 
1715       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1716       heading: Quên mất Mật khẩu?
1717       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1718       new password button: Đặt lại mật khẩu
1719       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1720       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1721       title: Quên mất mật khẩu
1722     make_friend: 
1723       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1724       button: Thêm là người bạn
1725       failed: Rất tiếc, việc thêm %{name} là người bạn bị thất bại.
1726       heading: Thêm %{user} là người bạn?
1727       success: "%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!"
1728     new: 
1729       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1730       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1731       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1732       continue: Tiếp tục
1733       display name: "Tên hiển thị:"
1734       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1735       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1736       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1737       flash create success message: Cám ơn bạn đã mở tài khoản. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1738       flash welcome: Cám ơn bạn đã mở tài khoản. Chúng tôi đã gửi thư chào mừng cho %{email} có một số gợi ý về cách bắt đầu.
1739       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1740       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1741       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1742       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy định quyền riêng tư</a>)
1743       openid: "%{logo} OpenID:"
1744       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1745       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1746       password: "Mật khẩu:"
1747       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1748       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1749       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1750       title: Mở tài khoản
1751       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1752     no_such_user: 
1753       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1754       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1755       title: Người dùng không tồn tại
1756     popup: 
1757       friend: Người bạn
1758       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1759       your location: Vị trí của bạn
1760     remove_friend: 
1761       button: Hủy kết nối bạn
1762       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
1763       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1764       success: "%{name} không còn là người bạn."
1765     reset_password: 
1766       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1767       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1768       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1769       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1770       password: "Mật khẩu:"
1771       reset: Đặt lại Mật khẩu
1772       title: Đặt lại mật khẩu
1773     set_home: 
1774       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1775     suspended: 
1776       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1777       heading: Tài khoản bị Cấm
1778       title: Tài khoản bị Cấm
1779       webmaster: chủ trang
1780     terms: 
1781       agree: Chấp nhận
1782       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1783       consider_pd_why: đây là gì?
1784       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1785       decline: Từ chối
1786       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1787       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1788       heading: Điều kiện đóng góp
1789       legale_names: 
1790         france: Pháp
1791         italy: Ý
1792         rest_of_world: Các nước khác
1793       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1794       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1795       title: Điều kiện đóng góp
1796       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1797     view: 
1798       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1799       add as friend: thêm là người bạn
1800       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1801       block_history: tác vụ cấm người này
1802       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1803       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1804       comments: bình luận
1805       confirm: Xác nhận
1806       confirm_user: xác nhận người dùng này
1807       create_block: cấm người dùng này
1808       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1809       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1810       ct declined: Từ chối
1811       ct status: "Điều khoản đóng góp:"
1812       ct undecided: Chưa quyết định
1813       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1814       delete_user: xóa tài khoản này
1815       description: Miêu tả
1816       diary: nhật ký
1817       edits: đóng góp
1818       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1819       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1820       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1821       hide_user: ẩn tài khoản này
1822       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người dùng ở gần.
1823       km away: cách %{count} km
1824       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1825       m away: cách %{count} m
1826       mapper since: "Tham gia:"
1827       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1828       my comments: bình luận của tôi
1829       my diary: nhật ký của tôi
1830       my edits: đóng góp của tôi
1831       my notes: ghi chú bản đồ của tôi
1832       my settings: tùy chọn
1833       my traces: tuyến đường của tôi
1834       nearby users: Người dùng khác ở gần
1835       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1836       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1837       new diary entry: mục nhật ký mới
1838       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1839       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1840       notes: ghi chú bản đồ
1841       oauth settings: thiết lập OAuth
1842       remove as friend: hủy kết nối bạn
1843       role: 
1844         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1845         grant: 
1846           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1847           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1848         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1849         revoke: 
1850           administrator: Rút quyền quản lý viên
1851           moderator: Rút quyền điều hành viên
1852       send message: gửi thư
1853       settings_link_text: tùy chọn
1854       spam score: "Điểm số Spam:"
1855       status: "Trạng thái:"
1856       traces: tuyến đường
1857       unhide_user: hiện tài khoản này
1858       user location: Vị trí của người dùng
1859       your friends: Người bạn của bạn
1860   user_block: 
1861     blocks_by: 
1862       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1863       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1864       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1865     blocks_on: 
1866       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1867       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1868       title: Các tác vụ cấm %{name}
1869     create: 
1870       flash: Cấm người dùng %{name}.
1871       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1872       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1873     edit: 
1874       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1875       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1876       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1877       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1878       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1879       show: Xem tác vụ cấm này
1880       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1881       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1882     filter: 
1883       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1884       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1885     helper: 
1886       time_future: Hết hạn %{time}.
1887       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1888       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1889     index: 
1890       empty: Chưa ai bị cấm.
1891       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1892       title: Người dùng bị cấm
1893     model: 
1894       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1895       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1896     new: 
1897       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1898       heading: Cấm %{name}
1899       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1900       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1901       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1902       submit: Cấm người dùng
1903       title: Cấm %{name}
1904       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1905       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1906     not_found: 
1907       back: Trở về trang đầu
1908       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1909     partial: 
1910       confirm: Bạn có chắc không?
1911       creator_name: Người cấm
1912       display_name: Người bị cấm
1913       edit: Sửa đổi
1914       next: Sau »
1915       not_revoked: (không bị hủy)
1916       previous: « Trước
1917       reason: Lý do cấm
1918       revoke: Bỏ cấm!
1919       revoker_name: Người bỏ cấm
1920       show: Hiện
1921       showing_page: Trang %{page}
1922       status: Trạng thái
1923     period: "%{count} giờ"
1924     revoke: 
1925       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1926       flash: Đã bỏ cấm.
1927       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1928       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1929       revoke: Bỏ cấm!
1930       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1931       title: Bỏ cấm %{block_on}
1932     show: 
1933       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1934       confirm: Bạn có chắc không?
1935       edit: Sửa đổi
1936       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1937       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1938       reason: "Lý do cấm:"
1939       revoke: Bỏ cấm!
1940       revoker: "Người bỏ cấm:"
1941       show: Hiện
1942       status: Trạng thái
1943       time_future: Hết hạn %{time}
1944       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1945       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1946     update: 
1947       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1948       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1949   user_role: 
1950     filter: 
1951       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1952       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1953       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1954       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1955     grant: 
1956       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1957       confirm: Xác nhận
1958       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1959       heading: Xác nhận cấp vai trò
1960       title: Xác nhận cấp vai trò
1961     revoke: 
1962       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1963       confirm: Xác nhận
1964       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1965       heading: Xác nhận rút vai trò
1966       title: Xác nhận rút vai trò