]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/vi.yml
Remove remaining trailing spaces from translations.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 vi:
2   html:
3     dir: ltr
4   activerecord:
5     # Translates all the model names, which is used in error handling on the web site
6     models:
7       acl: "Danh sách Điều khiển Truy cập"
8       changeset: "Bộ thay đổi"
9       changeset_tag: "Thẻ Bộ thay đổi"
10       country: "Quốc gia"
11       diary_comment: "Bình luận Nhật ký"
12       diary_entry: "Mục Nhật ký"
13       friend: "Người bạn"
14       language: "Ngôn ngữ"
15       message: "Thư"
16       node: "Nốt"
17       node_tag: "Thẻ Nốt"
18       notifier: "Trình báo"
19       old_node: "Nốt Cũ"
20       old_node_tag: "Thẻ Nốt Cũ"
21       old_relation: "Quan hệ Cũ"
22       old_relation_member: "Thành viên Quan hệ Cũ"
23       old_relation_tag: "Thẻ Quan hệ Cũ"
24       old_way: "Lối Cũ"
25       old_way_node: "Nốt Lối Cũ"
26       old_way_tag: "Thẻ Lối Cũ"
27       relation: "Quan hệ"
28       relation_member: "Thành viên Quan hệ"
29       relation_tag: "Thẻ Quan hệ"
30       session: "Phiên"
31       trace: "Tuyến đường"
32       tracepoint: "Điểm Tuyến đường"
33       tracetag: "Thẻ Tuyến đường"
34       user: "Người dùng"
35       user_preference: "Tùy chọn Cá nhân"
36       user_token: "Dấu hiệu Cá nhân"
37       way: "Lối"
38       way_node: "Nốt Lối"
39       way_tag: "Thẻ Lối"
40     # Translates all the model attributes, which is used in error handling on the web site
41     # Only the ones that are used on the web site are translated at the moment
42     attributes:
43       diary_comment:
44         body: "Nội dung"
45       diary_entry:
46         user: "Người dùng"
47         title: "Tiêu đề"
48         latitude: "Vĩ độ"
49         longitude: "Kinh độ"
50         language: "Ngôn ngữ"
51       friend:
52         user: "Người dùng"
53         friend: "Người bạn"
54       trace:
55         user: "Người dùng"
56         visible: "Thấy được"
57         name: "Tên"
58         size: "Kích cỡ"
59         latitude: "Vĩ độ"
60         longitude: "Kinh độ"
61         public: "Công khai"
62         description: "Miêu tả"
63       message:
64         sender: "Người gửi"
65         title: "Tiêu đề"
66         body: "Nội dung"
67         recipient: "Người nhận"
68       user:
69         email: "Thư điện tử"
70         active: "Tích cực"
71         display_name: "Tên Hiển thị"
72         description: "Miêu tả"
73         languages: "Ngôn ngữ"
74         pass_crypt: "Mật khẩu"
75   printable_name:
76     with_id: "{{id}}"
77     with_version: "{{id}}, v{{version}}"
78     with_name: "{{name}} ({{id}})"
79   map:
80     view: "Hiển thị"
81     edit: "Sửa đổi"
82     coordinates: "Tọa độ:"
83   browse:
84     changeset:
85       title: "Bộ thay đổi"
86       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
87       download: "Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}"
88       changesetxml: "Bộ thay đổi XML"
89       osmchangexml: "osmChange XML"
90       feed:
91         title: "Bộ thay đổi {{id}}"
92         title_comment: "Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}"
93     changeset_navigation:
94       user:
95         name_tooltip: "Xem các đóng góp của {{user}}"
96         prev_tooltip: "Đóng góp trước của {{user}}"
97         next_tooltip: "Đóng góp sau của {{user}}"
98       all:
99         prev_tooltip: "Bộ thay đổi trước"
100         next_tooltip: "Bộ thay đổi sau"
101     changeset_details:
102       created_at: "Lúc Tạo:"
103       closed_at: "Lúc Đóng:"
104       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
105       bounding_box: "Hộp bao:"
106       no_bounding_box: "Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này."
107       show_area_box: "Hiện Hộp vùng"
108       box: "hộp"
109       has_nodes:
110         one: "Có {{count}} nốt sau:"
111         other: "Có {{count}} nốt sau:"
112       has_ways:
113         one: "Có {{count}} lối sau:"
114         other: "Có {{count}} lối sau:"
115       has_relations:
116         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
117         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
118     common_details: 
119       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
120       edited_by: "Người Sửa đổi:"
121       version: "Phiên bản:"
122       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
123       changeset_comment: "Miêu tả:"
124     containing_relation:
125       entry: "Quan hệ {{relation_name}}"
126       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
127     map:
128       loading: "Đang tải..."
129       deleted: "Đã xóa"
130       larger:
131         area: "Xem vùng trên bản đồ rộng hơn"
132         node: "Xem nốt trên bản đồ rộng hơn"
133         way: "Xem lối trên bản đồ rộng hơn"
134         relation: "Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn"
135     node_details:
136       coordinates: "Tọa độ:"
137       part_of: "Trực thuộc:"
138     node_history:
139       node_history: "Lịch sử Nốt"
140       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
141       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
142       download_xml: "Tải xuống XML"
143       view_details: "xem chi tiết"
144     node:
145       node: "Nốt"
146       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
147       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
148       download_xml: "Tải xuống XML"
149       view_history: "xem lịch sử"
150       edit: "sửa đổi"
151     not_found:
152       sorry: "Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}."
153       type:
154         node: "nốt"
155         way: "lối"
156         relation: "quan hệ"
157         changeset: "bộ thay đổi"
158     paging_nav:
159       showing_page: "Đang hiện trang"
160       of: "trong"
161     relation_details:
162       members: "Thành viên:"
163       part_of: "Trực thuộc:"
164     relation_history:
165       relation_history: "Lịch sử Quan hệ"
166       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
167       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
168       download_xml: "Tải xuống XML"
169       view_details: "xem chi tiết"
170     relation_member:
171       entry: "{{type}} {{name}}"
172       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
173       type:
174         node: "Nốt"
175         way: "Lối"
176         relation: "Quan hệ"
177     relation:
178       relation: "Quan hệ"
179       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
180       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
181       download_xml: "Tải xuống XML"
182       view_history: "xem lịch sử"
183     start:
184       view_data: "Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem"
185       manually_select: "Chọn vùng khác thủ công"
186     start_rjs:
187       data_layer_name: "Dữ liệu"
188       data_frame_title: "Dữ liệu"
189       zoom_or_select: "Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem"
190       drag_a_box: "Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng"
191       manually_select: "Chọn vùng khác thủ công"
192       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
193       load_data: "Tải Dữ liệu"
194       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
195       loading: "Đang tải..."
196       show_history: "Xem Lịch sử"
197       wait: "Xin chờ..."
198       history_for_feature: "Lịch sử [[feature]]"
199       details: "Chi tiết"
200       private_user: "người bí mật"
201       edited_by_user_at_timestamp: "Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]"
202       object_list:
203         heading: "Danh sách đối tượng"
204         back: "Liệt kê các đối tượng"
205         type:
206           node: "Nốt"
207           way: "Lối"
208           # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
209         api: "Lấy vùng này dùng API"
210         details: "Chi tiết"
211         selected:
212           type:
213             node: "Nốt [[id]]"
214             way: "Lối [[id]]"
215             # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
216         history:
217           type:
218             node: "Nốt [[id]]"
219             way: "Lối [[id]]"
220             # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
221     tag_details:
222       tags: "Thẻ:"
223     way_details:
224       nodes: "Nốt:"
225       part_of: "Thuộc về:"
226       also_part_of:
227         one: "cũng thuộc về lối {{related_ways}}"
228         other: "cũng thuộc về các lối {{related_ways}}"
229     way_history:
230       way_history: "Lịch sử Lối"
231       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
232       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
233       download_xml: "Tải xuống XML"
234       view_details: "xem chi tiết"
235     way:
236       way: "Lối"
237       way_title: "Lối: {{way_name}}"
238       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
239       download_xml: "Tải xuống XML"
240       view_history: "xem lịch sử"
241       edit: "sửa đổi"
242   changeset:
243     changeset_paging_nav: 
244       showing_page: "Đang hiện trang"
245       of: "trong"
246     changeset:
247       id: "#{{id}}"
248       still_editing: "(đang mở)"
249       anonymous: "Vô danh"
250       no_comment: "(không có)"
251       no_edits: "(không có thay đổi)"
252       show_area_box: "hiện hộp vùng"
253       big_area: "(lớn)"
254       view_changeset_details: "Xem chi tiết của bộ thay đổi"
255     changesets:
256       id: "ID"
257       saved_at: "Lúc Lưu"
258       user: "Người dùng"
259       comment: "Miêu tả"
260       area: "Vùng"
261     list:
262       title: "Các bộ thay đổi"
263       description: "Những đóng góp gần đây"
264       title_user: "Những bộ thay đổi của {{user}}"
265       title_bbox: "Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}"
266       title_user_bbox: "v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}"
267
268       heading: "Các bộ thay đổi"
269       heading_user: "Các bộ thay đổi"
270       heading_bbox: "Các bộ thay đổi"
271       heading_user_bbox: "Các bộ thay đổi"
272
273       description: "Những thay đổi gần đây"
274       description_user: "Những bộ thay đổi của {{user}}"
275       description_bbox: "Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}"
276       description_user_bbox: "Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}"
277   diary_entry:
278     new:
279       title: "Mục Nhật ký Mới"
280     list:
281       title: "Các Nhật ký Cá nhân"
282       user_title: "Nhật ký của {{user}}"
283       in_language_title: "Các Mục Nhật ký bằng {{language}}"
284       new: "Mục Nhật ký Mới"
285       new_title: "Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn"
286       no_entries: "Chưa có mục nhật ký"
287       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
288       older_entries: "Mục Trước"
289       newer_entries: "Mục Sau"
290     edit:
291       title: "Sửa đổi mục nhật ký"
292       subject: "Tiêu đề:"
293       body: "Nội dung:"
294       language: "Ngôn ngữ:"
295       location: "Vị trí:"
296       latitude: "Vĩ độ:"
297       longitude: "Kinh độ:"
298       use_map_link: "sử dụng bản đồ"
299       save_button: "Lưu"
300       marker_text: "Vị trí của mục nhật ký"
301     view:
302       title: "Các Nhật ký Cá nhân | {{user}}"
303       user_title: "Nhật ký của {{user}}"
304       leave_a_comment: "Bình luận"
305       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
306       login: "Đăng nhập"
307       save_button: "Lưu"
308     no_such_entry:
309       title: "Mục nhật ký không tồn tại"
310       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
311       body: "Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai."
312     no_such_user:
313       title: "Người dùng không tồn tại"
314       heading: "Người dùng {{user}} không tồn tại"
315       body: "Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai."
316     diary_entry:
317       posted_by: "Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}"
318       comment_link: "Bình luận về mục này"
319       reply_link: "Trả lời mục này"
320       comment_count:
321         one: "1 bình luận"
322         other: "{{count}} bình luận"
323       edit_link: "Sửa đổi mục này"
324     diary_comment:
325       comment_from: "Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}"
326     feed:
327       user:
328         title: "Các mục nhật ký của {{user}}"
329         description: "Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}"
330       language:
331         title: "Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}"
332         description: "Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}"
333       all:
334         title: "Các mục nhật ký OpenStreetMap"
335         description: "Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap"
336   export:
337     start:
338       area_to_export: "Vùng để Xuất"
339       manually_select: "Chọn vùng khác thủ công"
340       format_to_export: "Định dạng Xuất"
341       osm_xml_data: "Dữ liệu OpenStreetMap XML"
342       mapnik_image: "Hình Mapnik"
343       osmarender_image: "Hình Osmarender"
344       embeddable_html: "HTML để Nhúng"
345       licence: "Giấy phép"
346       export_details: 'Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.'
347       options: "Tùy chọn"
348       format: "Định dạng"
349       scale: "Tỷ lệ"
350       max: "tối đa"
351       image_size: "Kích cỡ Hình"
352       zoom: "Thu phóng"
353       add_marker: "Đánh dấu vào bản đồ"
354       latitude: "Vĩ độ:"
355       longitude: "Kinh độ:"
356       output: "Đầu ra"
357       paste_html: "Dán HTML để nhúng vào trang Web"
358       export_button: "Xuất"
359     start_rjs:
360       export: "Xuất"
361       drag_a_box: "Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng"
362       manually_select: "Chọn vùng khác thủ công"
363       click_add_marker: "Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu"
364       change_marker: "Thay đổi vị trí đánh dấu"
365       add_marker: "Đánh dấu vào bản đồ"
366       view_larger_map: "Xem Bản đồ Rộng hơn"
367   geocoder:
368     search:
369       title:
370         latlon: 'Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>'
371         us_postcode: 'Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>'
372         uk_postcode: 'Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>'
373         ca_postcode: 'Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>'
374         osm_namefinder: 'Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>'
375         geonames: 'Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
376     search_osm_namefinder:
377       prefix: "{{type}}"
378       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
379       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
380       suffix_suburb: "{{suffix}}, {{parentname}}"
381     description:
382       title:
383         osm_namefinder: '{{types}} từ <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>'
384         geonames: 'Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
385       types:
386         cities: "Thành phố"
387         towns: "Thị xã"
388         places: "Địa điểm"
389     description_osm_namefinder:
390       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
391     results:
392       no_results: "Không tìm thấy kết quả"
393     distance:
394       zero: "không tới 1 km"
395       one: "khoảng 1 km"
396       other: "khoảng {{count}} km"
397     direction:
398       south_west: "tây nam"
399       south: "nam"
400       south_east: "đông nam"
401       east: "đông"
402       north_east: "đông bắc"
403       north: "bắc"
404       north_west: "tây bắc"
405       west: "tây"
406   layouts:
407     project_name:
408       # in <title>
409       title: "OpenStreetMap"
410       # in <h1>
411       h1: "OpenStreetMap"
412     logo:
413       alt_text: "Biểu trưng OpenStreetMap"
414     welcome_user: "Hoan nghênh, {{user_link}}"
415     welcome_user_link_tooltip: "Trang cá nhân của bạn"
416     home: "nhà"
417     home_tooltip: "Về vị trí nhà"
418     inbox: "hộp thư ({{count}})"
419     inbox_tooltip:
420       zero: "Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc"
421       one: "Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc"
422       other: "Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc"
423     logout: "đăng xuất"
424     logout_tooltip: "Đăng xuất"
425     log_in: "đăng nhập"
426     log_in_tooltip: "Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại"
427     sign_up: "đăng ký"
428     sign_up_tooltip: "Mở tài khoản để sửa đổi"
429     view: "Xem"
430     view_tooltip: "Xem bản đồ"
431     edit: "Sửa đổi"
432     edit_tooltip: "Sửa đổi bản đồ"
433     history: "Lịch sử"
434     history_tooltip: "Lịch sử bộ thay đổi"
435     export: "Xuất"
436     export_tooltip: "Xuất dữ liệu bản đồ"
437     gps_traces: "Tuyến đường GPS"
438     gps_traces_tooltip: "Quản lý tuyến đường"
439     user_diaries: "Nhật ký Cá nhân"
440     user_diaries_tooltip: "Đọc các nhật ký cá nhân"
441     tag_line: "Bản đồ Wiki của Thế giới Mở"
442     intro_1: "OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ."
443     intro_2: "OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới."
444     intro_3: "OpenStreetMap hoạt động do sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}."
445     intro_3_ucl: "Trung tâm VR tại UCL"
446     intro_3_bytemark: "bytemark"
447     osm_offline: "Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết."
448     osm_read_only: "Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết."
449     donate: "Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng."
450     donate_link_text: "quyên góp"
451     help_wiki: "Trợ giúp &amp; Wiki"
452     help_wiki_tooltip: "Site trợ giúp &amp; wiki của dự án"
453     help_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi"
454     news_blog: "Blog Tin tức"
455     news_blog_tooltip: "Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v."
456     shop: "Tiệm"
457     shop_tooltip: "Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap"
458     shop_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi"
459     sotm: "Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!"
460     alt_donation: "Quyên góp"
461   notifier:
462     diary_comment_notification:
463       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
464       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
465       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
466       hi: "Chào {{to_user}},"
467       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
468       footer: "Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}"
469     message_notification:
470       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
471       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
472       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
473       hi: "Chào {{to_user}},"
474       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
475       footer1: "Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}"
476       footer2: "và trả lời tại {{replyurl}}"
477     friend_notification:
478       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
479       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
480       see_their_profile: "Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý."
481     gpx_notification:
482       greeting: "Chào bạn,"
483       your_gpx_file: "Hình như tập tin GPX của bạn"
484       with_description: "với miêu tả"
485       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
486       and_no_tags: "và không có thẻ"
487       failure:
488         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
489         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
490         more_info_1: "Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh"
491         more_info_2: "vấn đề này tại:"
492         import_failures_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures"
493       success:
494         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
495         loaded_successfully: |
496           {{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số
497           {{possible_points}} điểm.
498     signup_confirm:
499       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
500     signup_confirm_plain:
501       greeting: "Chào bạn!"
502       hopefully_you: "Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên"
503       # next two translations run-on : please word wrap appropriately
504       click_the_link_1: "Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để"
505       click_the_link_2: "xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap."
506       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
507       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
508       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
509       the_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide"
510       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của OpenStreetMap, nó cũng chứa podcast:"
511       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
512       wiki_signup_url: "http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page"
513       # next four translations are in pairs : please word wrap appropriately
514       user_wiki_1: "Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho"
515       user_wiki_2: "người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]]."
516       current_user_1: "Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,"
517       current_user_2: ""
518     signup_confirm_html:
519       greeting: "Chào bạn!"
520       hopefully_you: "Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên"
521       click_the_link: "Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap."
522       introductory_video: "Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}."
523       video_to_openstreetmap: "video giới thiệu về OpenStreetMap"
524       more_videos: "Cũng có {{more_videos_link}}."
525       more_videos_here: "thêm video tại đây"
526       get_reading: 'Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a> hoặc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog OpenGeoData</a>, blog này cũng chứa <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast để nghe</a>!'
527       wiki_signup: 'Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.'
528       user_wiki_page: 'Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.'
529       current_user: 'Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.'
530     email_confirm:
531       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
532     email_confirm_plain:
533       greeting: "Chào bạn,"
534       hopefully_you_1: "Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên"
535       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
536       click_the_link: "Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này."
537     email_confirm_html:
538       greeting: "Chào bạn,"
539       hopefully_you: "Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}."
540       click_the_link: "Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này."
541     lost_password:
542       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
543     lost_password_plain:
544       greeting: "Hi,"
545       hopefully_you_1: "Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org"
546       hopefully_you_2: "có địa chỉ thư điện tử này."
547       click_the_link: "Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu."
548     lost_password_html:
549       greeting: "Chào bạn,"
550       hopefully_you: "Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này."
551       click_the_link: "Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu."
552   message:
553     inbox:
554       title: "Hộp thư"
555       my_inbox: "Hộp thư đến"
556       outbox: "đã gửi"
557       you_have: "Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ"
558       from: "Từ"
559       subject: "Tiêu đề"
560       date: "Ngày"
561       no_messages_yet: "Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?"
562       people_mapping_nearby: "những người ở gần"
563     message_summary:
564       unread_button: "Đánh dấu là chưa đọc"
565       read_button: "Đánh dấu là đã đọc"
566       reply_button: "Trả lời"
567       delete_button: "Xóa"
568     new:
569       title: "Gửi thư"
570       send_message_to: "Gửi thư mới cho {{name}}"
571       subject: "Tiêu đề"
572       body: "Nội dung"
573       send_button: "Gửi"
574       back_to_inbox: "Trở về hộp thư đến"
575       message_sent: "Thư đã gửi"
576     no_such_user:
577       title: "Người dùng hoặc thư không tồn tại"
578       heading: "Người dùng hoặc thư không tồn tại"
579       body: "Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó"
580     outbox: 
581       title: "Hộp thư đã gửi"
582       my_inbox: "Hộp {{inbox_link}}"
583       inbox: "thư đến"
584       outbox: "thư đã gửi"
585       you_have_sent_messages: "Bạn đã gửi {{sent_count}} thư"
586       to: "Tới"
587       subject: "Tiêu đề"
588       date: "Ngày"
589       no_sent_messages: "Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?"
590       people_mapping_nearby: "những người ở gần"
591     read:
592       title: "Đọc thư"
593       reading_your_messages: "Đọc thư"
594       from: "Từ"
595       subject: "Tiêu đề"
596       date: "Ngày"
597       reply_button: "Trả lời"
598       unread_button: "Đánh dấu là chưa đọc"
599       back_to_inbox: "Trở về hộp thư đến"
600       reading_your_sent_messages: "Đọc thư đã gửi"
601       to: "Tới"
602       back_to_outbox: "Trở về hộp thư đã gửi"
603     sent_message_summary:
604       delete_button: "Xóa"
605     mark:
606       as_read: "Thư đã đọc"
607       as_unread: "Thư chưa đọc"
608     delete:
609       deleted: "Đã xóa thư"
610   site:
611     index:
612       js_1: "Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript."
613       js_2: "OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn."
614       js_3: 'Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.'
615       permalink: "Liên kết Thường trực"
616       shortlink: "Liên kết Ngắn gọn"
617       license:
618         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
619         license_name: "Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0"
620         license_url: "http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/"
621         project_name: "Dự án OpenStreetMap"
622         project_url: "http://www.openstreetmap.org/"
623     edit:
624       not_public: "Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn."
625       not_public_description: "Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}."
626       user_page_link: "trang cá nhân"
627       anon_edits: "({{link}})"
628       anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits?uselang=vi"
629       anon_edits_link_text: "Tại sao vậy?"
630       flash_player_required: 'Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.'
631       potlatch_unsaved_changes: "Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)"
632     sidebar:
633       search_results: "Kết quả Tìm kiếm"
634       close: "Đóng"
635     search:
636       search: "Tìm kiếm"
637       where_am_i: "Tôi ở đâu?"
638       submit_text: "Đi"
639       search_help: 'thí dụ: "Alkmaar", "Regent Street, Cambridge", "CB2 5AQ", hoặc "post offices near Lünen" - <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi">thêm thí dụ...</a>'
640     key:
641       map_key: "Chú giải"
642       map_key_tooltip: "Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này"
643       table:
644         heading: "Chú giải tại mức {{zoom_level}}"
645         entry:
646           motorway: "Đường cao tốc"
647           trunk: "Xa lộ"
648           primary: "Đường chính"
649           secondary: "Đường lớn"
650           unclassified: "Đường không phân loại"
651           unsurfaced: "Đường không lát"
652           track: "Đường mòn"
653           byway: "Đường mòn đa mốt"
654           bridleway: "Đường cưỡi ngựa"
655           cycleway: "Đường xe đạp"
656           footway: "Đường đi bộ"
657           rail: "Đường sắt"
658           subway: "Đường ngầm"
659           tram:
660             - "Đường sắt nhẹ"
661             - "xe điện"
662           cable:
663             - "Đường xe cáp"
664             - "ski lift"
665           runway:
666             - "Đường băng"
667             - "đường lăn"
668           apron:
669             - "Sân đậu máy bay"
670             - "nhà ga hành khách"
671           admin: "Biên giới hành chính"
672           forest: "Rừng trồng cây"
673           wood: "Rừng"
674           golf: "Sân golf"
675           park: "Công viên"
676           resident: "Khu vực nhà ở"
677           tourist: "Nơi du lịch"
678           common:
679             - "Đất công"
680             - "bãi cỏ"
681           retail: "Khu vực buôn bán"
682           industrial: "Khu vực công nghiệp"
683           commercial: "Khu vực thương mại"
684           heathland: "Vùng cây bụi"
685           lake:
686             - "Hồ"
687             - "bể nước"
688           farm: "Ruộng"
689           brownfield: "Sân để trống"
690           cemetery: "Nghĩa địa"
691           allotments: "Khu vườn gia đình"
692           pitch: "Sân thể thao"
693           centre: "Trung tâm thể thao"
694           reserve: "Khu bảo tồn thiên niên"
695           military: "Khu vực quân sự"
696           school: "Trường học"
697           building: "Kiến trúc quan trọng"
698           station: "Nhà ga"
699           summit:
700             - "Đỉnh núi"
701             - "đồi"
702           tunnel: "Đường đứt nét = đường hầm"
703           bridge: "Đường rắn = cầu"
704           private: "Đường riêng"
705           permissive: "Đường cho phép"
706           destination: "Chỉ giao thông địa phương"
707           construction: "Đường đang xây"
708   trace:
709     visibility:
710       private: "Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)"
711       public: "Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)"
712       trackable: "Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)"
713       identifiable: "Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)"
714     create:
715       upload_trace: "Tải lên Tuyến đường GPS"
716       trace_uploaded: "Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong."
717     edit:
718       title: "Sửa đổi tuyến đường {{name}}"
719       heading: "Sửa đổi tuyến đường {{name}}"
720       filename: "Tên tập tin:"
721       download: "tải xuống"
722       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
723       points: "Số nốt:"
724       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
725       map: "bản đồ"
726       edit: "sửa đổi"
727       owner: "Tác giả:"
728       description: "Miêu tả:"
729       tags: "Thẻ:"
730       tags_help: "dấu phẩy phân cách"
731       save_button: "Lưu các Thay đổi"
732       visibility: "Mức độ truy cập:"
733       visibility_help: "có nghĩa là gì?"
734       visibility_help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi"
735     no_such_user:
736       title: "Người dùng không tồn tại"
737       heading: "Người dùng {{user}} không tồn tại"
738       body: "Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai."
739     trace_form:
740       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX"
741       description: "Miêu tả"
742       tags: "Thẻ"
743       tags_help: "dấu phẩy phân cách"
744       visibility: "Mức độ truy cập:"
745       visibility_help: "có nghĩa là gì?"
746       visibility_help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi"
747       upload_button: "Tải lên"
748       help: "Trợ giúp"
749       help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi"
750     trace_header:
751       see_just_your_traces: "Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường"
752       see_all_traces: "Xem tất cả các tuyến đường"
753       see_your_traces: "Xem các tuyến đường của bạn"
754       traces_waiting: "Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp."
755     trace_optionals:
756       tags: "Thẻ"
757     view:
758       title: "Xem tuyến đường {{name}}"
759       heading: "Xem tuyến đường {{name}}"
760       pending: "CHƯA XỬ"
761       filename: "Tên tập tin:"
762       download: "tải xuống"
763       uploaded: "Lúc tải lên:"
764       points: "Số nốt:"
765       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
766       map: "bản đồ"
767       edit: "sửa đổi"
768       owner: "Tác giả:"
769       description: "Miêu tả:"
770       tags: "Thẻ:"
771       none: "Không có"
772       edit_track: "Sửa đổi tuyến đường này"
773       delete_track: "Xóa tuyến đường này"
774       trace_not_found: "Không tìm thấy tuyến đường!"
775       visibility: "Mức độ truy cập:"
776     trace_paging_nav:
777       showing: "Xem trang"
778       of: "trong"
779     trace:
780       pending: "CHƯA XỬ"
781       count_points: "{{count}} nốt"
782       ago: "cách đây {{time_in_words_ago}}"
783       more: "thêm"
784       trace_details: "Xem Chi tiết Tuyến đường"
785       view_map: "Xem Bản đồ"
786       edit: "sửa đổi"
787       edit_map: "Sửa đổi Bản đồ"
788       public: "CÔNG KHAI"
789       private: "RIÊNG"
790       by: "bởi"
791       in: "trong"
792       map: "bản đồ"
793     list:
794       public_traces: "Tuyến đường GPS công khai"
795       your_traces: "Tuyến đường GPS của bạn"
796       public_traces_from: "Tuyến đường GPS công khai của {{user}}"
797       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
798     delete:
799       scheduled_for_deletion: "Tuyến đường chờ được xóa"
800     make_public:
801       made_public: "Tuyến đường được phát hành công khai"
802   oauth:
803     oauthorize:
804       request_access: "Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý."
805       allow_to: "Cho phép trình khách:"
806       allow_read_prefs:  "truy cập tùy chọn cá nhân."
807       allow_write_prefs: "thay đổi tùy chọn cá nhân."
808       allow_write_diary: "tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn."
809       allow_write_api:   "sửa đổi bản đồ."
810       allow_read_gpx:    "truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn."
811       allow_write_gpx:   "tải lên tuyến đường GPS."
812     revoke:
813       flash: "Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}"
814   oauth_clients:
815     new:
816       title: "Đăng ký chương trình mới"
817       submit: "Đăng ký"
818     edit:
819       title: "Sửa đổi chương trình của bạn"
820       submit: "Sửa đổi"
821     show:
822       title: "Chi tiết OAuth của {{app_name}}"
823       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
824       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
825       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
826       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
827       authorize_url: "Cho phép URL:"
828       support_notice: "Chúng tôi hỗ trợ mã hóa hmac-sha1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl."
829       edit: "Sửa đổi Chi tiết"
830       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
831       allow_read_prefs:  "truy cập tùy chọn cá nhân."
832       allow_write_prefs: "thay đổi tùy chọn cá nhân."
833       allow_write_diary: "tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn."
834       allow_write_api:   "sửa đổi bản đồ."
835       allow_read_gpx:    "truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ."
836       allow_write_gpx:   "tải lên tuyến đường GPS."
837     index:
838       title: "Chi tiết OAuth của Tôi"
839       my_tokens: "Chương trình Tôi Cho phép"
840       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
841       application: "Tên Chương trình"
842       issued_at: "Lúc Cho phép"
843       revoke: "Thu hồi!"
844       my_apps: "Trình khách của Tôi"
845       no_apps: "Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được."
846       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
847       register_new: "Đăng ký chương trình của bạn"
848     form:
849       name: "Tên"
850       required: "Bắt buộc"
851       url: "URL Trang chủ Chương trình"
852       callback_url: "URL Gọi lại"
853       support_url: "URL Trợ giúp"
854       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
855       allow_read_prefs:  "truy cập tùy chọn cá nhân."
856       allow_write_prefs: "thay đổi tùy chọn cá nhân."
857       allow_write_diary: "tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn."
858       allow_write_api:   "sửa đổi bản đồ."
859       allow_read_gpx:    "truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ."
860       allow_write_gpx:   "tải lên tuyến đường GPS."
861     not_found:
862       sorry: "Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó."
863     create:
864       flash: "Đã đăng ký thông tin thành công"
865     update:
866       flash: "Đã cập nhật thông tin trình khách thành công"
867     destroy:
868       flash: "Đã xóa đăng ký trình khách"
869   user:
870     login:
871       title: "Đăng nhập"
872       heading: "Đăng nhập"
873       please login: "Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}."
874       create_account: "mở tài khoản"
875       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
876       password: "Mật khẩu:"
877       lost password link: "Quên mất Mật khẩu?"
878       login_button: "Đăng nhập"
879       account not active: "Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản."
880       auth failure: "Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó."
881     lost_password:
882       title: "Quên mất mật khẩu"
883       heading: "Quên mất Mật khẩu?"
884       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
885       new password button: "Đặt lại mật khẩu"
886       notice email on way: "Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại."
887       notice email cannot find: "Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử."
888     reset_password:
889       title: "Đặt lại mật khẩu"
890       heading: "Đặt lại Mật khẩu của {{user}}"
891       password: "Mật khẩu:"
892       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
893       reset: "Đặt lại Mật khẩu"
894       flash changed: "Mật khẩu của bạn đã được thay đổi."
895       flash token bad: "Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?"
896     new:
897       title: "Mở tài khoản"
898       heading: "Mở Tài khoản Người dùng"
899       no_auto_account_create: "Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn."
900       contact_webmaster: 'Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.'
901       fill_form: "Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản."
902       license_agreement: 'Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (by-sa)</a>.'
903       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
904       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
905       not displayed publicly: 'Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)'
906       display name: "Tên hiển thị:"
907       password: "Mật khẩu:"
908       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
909       signup: "Đăng ký"
910       flash create success message: "Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này."
911     no_such_user:
912       title: "Người dùng không tồn tại"
913       heading: "Người dùng {{user}} không tồn tại"
914       body: "Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai."
915     view:
916       my diary: "nhật ký của tôi"
917       new diary entry: "mục nhật ký mới"
918       my edits: "đóng góp của tôi"
919       my traces: "tuyến đường của tôi"
920       my settings: "tùy chọn"
921       send message: "gửi thư"
922       diary: "nhật ký"
923       edits: "đóng góp"
924       traces: "tuyến đường"
925       remove as friend: "dời người bạn"
926       add as friend: "thêm là người bạn"
927       mapper since: "Tham gia:"
928       ago: "(cách đây {{time_in_words_ago}})"
929       user image heading: "Hình người dùng"
930       delete image: "Xóa Hình"
931       upload an image: "Tải lên hình"
932       add image: "Thêm Hình"
933       description: "Miêu tả"
934       user location: "Vị trí của người dùng"
935       no home location: "Chưa đặt vị trí nhà."
936       if set location: "Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}."
937       settings_link_text: "tùy chọn"
938       your friends: "Người bạn của bạn"
939       no friends: "Bạn chưa thêm người bạn."
940       km away: "cách {{count}} km"
941       m away: "cách {{count}} m"
942       nearby users: "Người dùng ở gần:"
943       no nearby users: "Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần."
944       change your settings: "thay đổi tùy chọn của bạn"
945     friend_map:
946       your location: "Vị trí của bạn"
947       nearby mapper: "Người vẽ bản đồ ở gần: [[nearby_user]]"
948     account:
949       title: "Chỉnh sửa tài khoản"
950       my settings: "Tùy chọn"
951       email never displayed publicly: "(không lúc nào hiện công khai)"
952       public editing:
953         heading: "Sửa đổi công khai:"
954         enabled: "Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu."
955         enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi"
956         enabled link text: "có nghĩa là gì?"
957         disabled: "Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous."
958         disabled link text: "tại sao không thể sửa đổi?"
959       profile description: "Tự giới thiệu:"
960       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
961       home location: "Vị trí Nhà:"
962       no home location: "Bạn chưa định vị trí nhà."
963       latitude: "Vĩ độ:"
964       longitude: "Kinh độ:"
965       update home location on click: "Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?"
966       save changes button: "Lưu các Thay đổi"
967       make edits public button: "Phát hành công khai các sửa đổi của tôi"
968       return to profile: "Trở về trang cá nhân"
969       flash update success confirm needed: "Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới."
970       flash update success: "Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công."
971     confirm:
972       heading: "Xác nhận tài khoản người dùng"
973       press confirm button: "Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản."
974       button: "Xác nhận"
975       success: "Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!"
976       failure: "Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận."
977     confirm_email:
978       heading: "Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử"
979       press confirm button: "Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới."
980       button: "Xác nhận"
981       success: "Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!"
982       failure: "Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này."
983     set_home:
984       flash success: "Đã lưu vị trí nhà thành công"
985     go_public:
986       flash success: "Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi."
987     make_friend:
988       success: "{{name}} mới là người bạn."
989       failed: "Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại."
990       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
991     remove_friend:
992       success: "{{name}} không còn là người bạn."
993       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."