A better way to contrain the width of the message box whilst also allowing it to...
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Dinhxuanduyet
5 # Author: KhangND
6 # Author: Macofe
7 # Author: Minh Nguyen
8 # Author: Nemo bis
9 # Author: Ninomax
10 # Author: Ruila
11 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
12 ---
13 vi:
14   time:
15     formats:
16       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
17       blog: '%d tháng %m năm %Y'
18   activerecord:
19     models:
20       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
21       changeset: Bộ thay đổi
22       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
23       country: Quốc gia
24       diary_comment: Bình luận Nhật ký
25       diary_entry: Mục Nhật ký
26       friend: Người bạn
27       language: Ngôn ngữ
28       message: Thư
29       node: Nốt
30       node_tag: Thẻ Nốt
31       notifier: Trình báo
32       old_node: Nốt Cũ
33       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
34       old_relation: Quan hệ Cũ
35       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
36       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
37       old_way: Lối Cũ
38       old_way_node: Nốt Lối Cũ
39       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
40       relation: Quan hệ
41       relation_member: Thành viên Quan hệ
42       relation_tag: Thẻ Quan hệ
43       session: Phiên
44       trace: Tuyến đường
45       tracepoint: Điểm Tuyến đường
46       tracetag: Thẻ Tuyến đường
47       user: Người dùng
48       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
49       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
50       way: Lối
51       way_node: Nốt Lối
52       way_tag: Thẻ Lối
53     attributes:
54       diary_comment:
55         body: Nội dung
56       diary_entry:
57         user: Người dùng
58         title: Tiêu đề
59         latitude: Vĩ độ
60         longitude: Kinh độ
61         language: Ngôn ngữ
62       friend:
63         user: Người dùng
64         friend: Người bạn
65       trace:
66         user: Người dùng
67         visible: Thấy được
68         name: Tên
69         size: Kích cỡ
70         latitude: Vĩ độ
71         longitude: Kinh độ
72         public: Công khai
73         description: Miêu tả
74       message:
75         sender: Người gửi
76         title: Tiêu đề
77         body: Nội dung
78         recipient: Người nhận
79       user:
80         email: Thư điện tử
81         active: Tích cực
82         display_name: Tên Hiển thị
83         description: Miêu tả
84         languages: Ngôn ngữ
85         pass_crypt: Mật khẩu
86   editor:
87     default: Mặc định (hiện là %{name})
88     potlatch:
89       name: Potlatch 1
90       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
91     id:
92       name: iD
93       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
94     potlatch2:
95       name: Potlatch 2
96       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
97     remote:
98       name: phần điều khiển từ xa
99       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
100   browse:
101     created: Tạo
102     closed: Đóng
103     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
104     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
105     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
106     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
107     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
108     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
109     version: Phiên bản
110     in_changeset: Bộ thay đổi
111     anonymous: vô danh
112     no_comment: (không miêu tả)
113     part_of: Trực thuộc
114     download_xml: Tải về XML
115     view_history: Xem Lịch sử
116     view_details: Xem Chi tiết
117     location: 'Vị trí:'
118     changeset:
119       title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
120       belongs_to: Tác giả
121       node: Các nốt (%{count})
122       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
123       way: Các lối (%{count})
124       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
125       relation: Các quan hệ (%{count})
126       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
127       comment: Bình luận (%{count})
128       hidden_commented_by: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách
129         đây %{when}</abbr>
130       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
131       changesetxml: Bộ thay đổi XML
132       osmchangexml: osmChange XML
133       feed:
134         title: Bộ thay đổi %{id}
135         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
136       join_discussion: Đăng nhập để tham gia thảo luận
137       discussion: Thảo luận
138     node:
139       title: 'Nốt: %{name}'
140       history_title: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
141     way:
142       title: 'Lối: %{name}'
143       history_title: 'Lịch sử Lối: %{name}'
144       nodes: Các nốt
145       also_part_of:
146         one: trực thuộc lối %{related_ways}
147         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
148     relation:
149       title: 'Quan hệ: %{name}'
150       history_title: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
151       members: Các thành viên
152     relation_member:
153       entry_role: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
154       type:
155         node: Nốt
156         way: Lối
157         relation: Quan hệ
158     containing_relation:
159       entry: Quan hệ %{relation_name}
160       entry_role: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
161     not_found:
162       sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
163       type:
164         node: nốt
165         way: lối
166         relation: quan hệ
167         changeset: bộ thay đổi
168         note: ghi chú
169     timeout:
170       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
171       type:
172         node: nốt
173         way: lối
174         relation: quan hệ
175         changeset: bộ thay đổi
176         note: ghi chú
177     redacted:
178       redaction: Dãy ẩn %{id}
179       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
180         ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
181       type:
182         node: nốt
183         way: lối
184         relation: quan hệ
185     start_rjs:
186       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
187         duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
188         bộ dữ liệu này?
189       load_data: Tải Dữ liệu
190       loading: Đang tải…
191     tag_details:
192       tags: Thẻ
193       wiki_link:
194         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
195         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
196       wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
197       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
198       telephone_link: Gọi %{phone_number}
199     note:
200       title: 'Ghi chú: %{id}'
201       new_note: Ghi chú Mới
202       description: Miêu tả
203       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
204       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
205       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
206       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
207       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
208       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
209       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
210         %{when}</abbr>
211       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
212       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
213         %{when}</abbr>
214       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
215       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
216       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
217     query:
218       title: Thăm dò Yếu tố
219       introduction: Nhấn chuột vào bản đồ để tìm những yếu tố lân cận.
220       nearby: Yếu tố lân cận
221       enclosing: Yếu tố bao gồm
222   changeset:
223     changeset_paging_nav:
224       showing_page: Trang %{page}
225       next: Sau »
226       previous: « Trước
227     changeset:
228       anonymous: Vô danh
229       no_edits: (không có thay đổi)
230       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
231     changesets:
232       id: ID
233       saved_at: Lúc Lưu
234       user: Người dùng
235       comment: Miêu tả
236       area: Vùng
237     list:
238       title: Các bộ thay đổi
239       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
240       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
241       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
242       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
243       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
244       empty_user: Người dùng này không có bộ thay đổi nào.
245       no_more: Hết bộ thay đổi.
246       no_more_area: Hết bộ thay đổi trong khu vực này.
247       no_more_user: Hết bộ thay đổi của người dùng này.
248       load_more: Tải tiếp
249     timeout:
250       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
251     rss:
252       title_all: Thảo luận về bộ thay đổi tại OpenStreetMap
253       title_particular: 'Thảo luận về bộ thay đổi #%{changeset_id} tại OpenStreetMap'
254       comment: 'Bình luận mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
255       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
256       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
257       full: Thảo luận đầy đủ
258   diary_entry:
259     new:
260       title: Mục Nhật ký Mới
261       publish_button: Xuất bản
262     list:
263       title: Các Nhật ký Cá nhân
264       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
265       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
266       user_title: Nhật ký của %{user}
267       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
268       new: Mục Nhật ký Mới
269       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
270       no_entries: Chưa có mục nhật ký
271       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
272       older_entries: Mục Trước
273       newer_entries: Mục Sau
274     edit:
275       title: Sửa đổi mục nhật ký
276       subject: 'Tiêu đề:'
277       body: 'Nội dung:'
278       language: 'Ngôn ngữ:'
279       location: 'Vị trí:'
280       latitude: 'Vĩ độ:'
281       longitude: 'Kinh độ:'
282       use_map_link: sử dụng bản đồ
283       save_button: Lưu
284       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
285     view:
286       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
287       user_title: Nhật ký của %{user}
288       leave_a_comment: Bình luận
289       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} để bình luận'
290       login: Đăng nhập
291       save_button: Lưu
292     no_such_entry:
293       title: Mục nhật ký không tồn tại
294       heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
295       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin
296         hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
297     diary_entry:
298       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
299       comment_link: Bình luận về mục này
300       reply_link: Trả lời mục này
301       comment_count:
302         zero: Chưa có bình luận
303         other: '%{count} bình luận'
304       edit_link: Sửa đổi mục này
305       hide_link: Ẩn mục này
306       confirm: Xác nhận
307     diary_comment:
308       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
309       hide_link: Ẩn bình luận này
310       confirm: Xác nhận
311     location:
312       location: 'Vị trí:'
313       view: Xem
314       edit: Sửa
315     feed:
316       user:
317         title: Các mục nhật ký của %{user}
318         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
319       language:
320         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
321         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
322       all:
323         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
324         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
325     comments:
326       has_commented_on: '%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau'
327       post: Mục nhật ký
328       when: Lúc đăng
329       comment: Bình luận
330       ago: cách đây %{ago}
331       newer_comments: Các Bình luận Sau
332       older_comments: Các Bình luận Trước
333   export:
334     title: Xuất
335     start:
336       area_to_export: Vùng để Xuất
337       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
338       format_to_export: Định dạng Xuất
339       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
340       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
341       embeddable_html: HTML để Nhúng
342       licence: Giấy phép
343       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
344         phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
345       too_large:
346         advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
347           một trong những nguồn bên dưới:'
348         body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
349           lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
350           từ một dịch vụ sau:'
351         planet:
352           title: Quả đất OSM
353           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
354             thường xuyên
355         overpass:
356           title: Overpass API
357           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
358         geofabrik:
359           title: Tải về Geofabrik
360           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
361             thường xuyên
362         metro:
363           title: Bản trích Metro
364           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
365         other:
366           title: Nguồn Khác
367           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
368       options: Tùy chọn
369       format: 'Định dạng:'
370       scale: Tỷ lệ
371       max: tối đa
372       image_size: Hình có Kích cỡ
373       zoom: Thu phóng
374       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
375       latitude: 'Vĩ độ:'
376       longitude: 'Kinh độ:'
377       output: Đầu ra
378       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
379       export_button: Xuất
380   geocoder:
381     search:
382       title:
383         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
384         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
385         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
386           Postcode</a>
387         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
388         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
389           Nominatim</a>
390         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
391         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
392           Nominatim</a>
393         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
394     search_osm_nominatim:
395       prefix:
396         aerialway:
397           cable_car: Xe Cáp treo Lớn
398           chair_lift: Ghế Cáp treo
399           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
400           gondola: Xe Cáp treo Nhỏ
401           station: Trạm Cáp treo
402         aeroway:
403           aerodrome: Sân bay
404           apron: Sân Đậu Máy bay
405           gate: Cổng
406           helipad: Sân bay Trực thăng
407           runway: Đường băng
408           taxiway: Đường lăn
409           terminal: Nhà ga Sân bay
410         amenity:
411           animal_shelter: Trạm Bảo vệ Động vật
412           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
413           atm: Máy Rút tiền Tự động
414           bank: Ngân hàng
415           bar: Quán rượu
416           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
417           bench: Ghế
418           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
419           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
420           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
421           boat_rental: Cho thuê Tàu
422           brothel: Nhà chứa
423           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
424           bus_station: Bến Xe buýt
425           cafe: Quán Cà phê
426           car_rental: Chỗ Mướn Xe
427           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
428           car_wash: Tiệm Rửa Xe
429           casino: Sòng bạc
430           charging_station: Trạm Sạc Pin
431           childcare: Nhà Giữ Trẻ
432           cinema: Rạp phim
433           clinic: Phòng khám
434           clock: Đồng hồ
435           college: Trường Cao đẳng
436           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
437           courthouse: Tòa
438           crematorium: Lò Hỏa táng
439           dentist: Nha sĩ
440           doctors: Bác sĩ
441           dormitory: Ký túc xá
442           drinking_water: Vòi Nước uống
443           driving_school: Trường Lái xe
444           embassy: Tòa Đại sứ
445           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
446           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
447           ferry_terminal: Trạm Phà
448           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
449           fire_station: Trạm Cứu hỏa
450           food_court: Khu Ẩm thực
451           fountain: Vòi nước
452           fuel: Cây xăng
453           gambling: Xe Cáp treo Lớn
454           grave_yard: Nghĩa địa
455           gym: Nhà Thể dục
456           health_centre: Trung tâm Y tế
457           hospital: Bệnh viện
458           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
459           ice_cream: Tiệm Kem
460           kindergarten: Tiểu học
461           library: Thư viện
462           market: Chợ
463           marketplace: Chợ phiên
464           monastery: Nhà tu
465           motorcycle_parking: Chỗ Đậu Xe máy
466           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
467           nursery: Nhà trẻ
468           nursing_home: Viện Dưỡng lão
469           office: Văn phòng
470           parking: Chỗ Đậu xe
471           parking_entrance: Lối vào Bãi đậu xe
472           pharmacy: Nhà thuốc
473           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
474           police: Cảnh sát
475           post_box: Hòm thư
476           post_office: Bưu điện
477           preschool: Trường Mầm non
478           prison: Nhà tù
479           pub: Quán rượu
480           public_building: Tòa nhà Công cộng
481           reception_area: Phòng Tiếp khách
482           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
483           restaurant: Nhà hàng
484           retirement_home: Nhà về hưu
485           sauna: Nhà Tắm hơi
486           school: Trường học
487           shelter: Nơi Trú ẩn
488           shop: Tiệm
489           shower: Vòi tắm
490           social_centre: Hội trường
491           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
492           social_facility: Cơ quan Xã hội
493           studio: Studio
494           swimming_pool: Hồ tắm
495           taxi: Taxi
496           telephone: Điện thoại Công cộng
497           theatre: Nhà hát
498           toilets: Vệ sinh
499           townhall: Thị sảnh
500           university: Trường Đại học
501           vending_machine: Máy Bán hàng
502           veterinary: Phẫu thuật Thú y
503           village_hall: Trụ sở Làng
504           waste_basket: Thùng rác
505           waste_disposal: Thùng rác
506           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
507         boundary:
508           administrative: Biên giới Hành chính
509           census: Biên giới Điều tra Dân số
510           national_park: Vườn quốc gia
511           protected_area: Khu bảo tồn
512         bridge:
513           aqueduct: Cống nước
514           suspension: Cầu Treo
515           swing: Cầu Quay
516           viaduct: Cầu Cạn
517           "yes": Cầu
518         building:
519           "yes": Tòa nhà
520         craft:
521           brewery: Nhà máy Bia
522           carpenter: Thợ Đóng Đồ Gỗ
523           electrician: Thợ Lắp điện
524           gardener: Thợ Làm vườn
525           painter: Thợ Sơn
526           photographer: Nhà Chụp hình
527           plumber: Thợ Sửa Ống nước
528           shoemaker: Thợ Đóng giày
529           tailor: Tiệm May
530           "yes": Doanh nghiệp Thủ công
531         emergency:
532           ambulance_station: Trạm Xe cứu thương
533           defibrillator: Máy Khử Rung Tim
534           landing_site: Nơi Hạ cánh Khẩn cấp
535           phone: Điện thoại Khẩn cấp
536         highway:
537           abandoned: Đường Bỏ hoang
538           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
539           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
540           bus_stop: Trạm Xe buýt
541           construction: Đường Đang Xây
542           cycleway: Đường Xe đạp
543           elevator: Thang máy
544           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
545           footway: Đường Đi bộ
546           ford: Khúc Sông Cạn
547           living_street: Đường Hàng xóm
548           milestone: Mốc
549           motorway: Đường Cao tốc
550           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
551           motorway_link: Đường Cao tốc
552           path: Lối
553           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
554           platform: Sân ga
555           primary: Đường Chính
556           primary_link: Đường Chính
557           proposed: Đường được Đề nghị
558           raceway: Đường đua
559           residential: Ngõ Dân cư
560           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
561           road: Đường
562           secondary: Đường Lớn
563           secondary_link: Đường Lớn
564           service: Ngách
565           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
566           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
567           steps: Cầu thang
568           street_lamp: Đèn Đường phố
569           tertiary: Phố
570           tertiary_link: Phố
571           track: Đường mòn
572           traffic_signals: Đèn Giao thông
573           trail: Đường mòn
574           trunk: Xa lộ
575           trunk_link: Xa lộ
576           unclassified: Ngõ
577           unsurfaced: Đường Không Lát
578           "yes": Đường
579         historic:
580           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
581           battlefield: Chiến trường
582           boundary_stone: Mốc Biên giới
583           building: Tòa nhà Lịch sử
584           bunker: Boong ke
585           castle: Lâu đài
586           church: Nhà thờ
587           city_gate: Cổng Thành phố
588           citywalls: Tường Thành phố
589           fort: Pháo đài
590           heritage: Nơi Di sản
591           house: Nhà ở
592           icon: Thánh tượng
593           manor: Trang viên
594           memorial: Vật Tưởng niệm
595           mine: Mỏ
596           monument: Công trình Tưởng niệm
597           roman_road: Đường La Mã
598           ruins: Tàn tích
599           stone: Đá
600           tomb: Mộ
601           tower: Tháp
602           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
603           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
604           wreck: Xác Tàu Đắm
605         junction:
606           "yes": Giao lộ
607         landuse:
608           allotments: Khu Vườn Gia đình
609           basin: Lưu vực
610           brownfield: Cánh đồng Nâu
611           cemetery: Nghĩa địa
612           commercial: Khu vực Thương mại
613           conservation: Bảo tồn
614           construction: Công trường Xây dựng
615           farm: Trại
616           farmland: Trại
617           farmyard: Sân Trại
618           forest: Rừng Trồng Cây
619           garages: Ga ra
620           grass: Cỏ
621           greenfield: Cánh đồng Xanh
622           industrial: Khu vực Công nghiệp
623           landfill: Nơi Đổ Rác
624           meadow: Đồng cỏ
625           military: Khu vực Quân sự
626           mine: Mỏ
627           orchard: Vườn Cây
628           quarry: Mỏ Đá
629           railway: Đường sắt
630           recreation_ground: Sân Giải trí
631           reservoir: Bể nước
632           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
633           residential: Khu vực Nhà ở
634           retail: Khu vực Buôn bán
635           road: Đất của con Đường
636           village_green: Sân Làng
637           vineyard: Vườn Nho
638           "yes": Sử dụng đất
639         leisure:
640           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
641           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
642           club: Câu lạc bộ
643           common: Đất Công
644           dog_park: Công viên Chó
645           fishing: Hồ Đánh cá
646           fitness_centre: Trung tâm Thể dục
647           fitness_station: Trạm Thể dục
648           garden: Vườn
649           golf_course: Sân Golf
650           horse_riding: Cưỡi Ngựa
651           ice_rink: Sân băng
652           marina: Bến tàu
653           miniature_golf: Golf Nhỏ
654           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
655           park: Công viên
656           pitch: Sân cỏ
657           playground: Sân chơi
658           recreation_ground: Sân Giải trí
659           resort: Khu Nghỉ mát
660           sauna: Nhà Tắm hơi
661           slipway: Bến tàu
662           sports_centre: Trung tâm Thể thao
663           stadium: Sân vận động
664           swimming_pool: Hồ Bơi
665           track: Đường Chạy
666           water_park: Công viên Nước
667           "yes": Giải trí
668         man_made:
669           lighthouse: Hải đăng
670           pipeline: Ống dẫn
671           tower: Tháp
672           works: Nhà máy
673           "yes": Nhân tạo
674         military:
675           airfield: Sân bay Không quân
676           barracks: Trại Lính
677           bunker: Boong ke
678         mountain_pass:
679           "yes": Đèo
680         natural:
681           bay: Vịnh
682           beach: Bãi biển
683           cape: Mũi đất
684           cave_entrance: Cửa vào Hang
685           cliff: Vách đá
686           crater: Miệng Núi
687           dune: Cồn cát
688           fell: Đồi Cằn cỗi
689           fjord: Vịnh hẹp
690           forest: Rừng
691           geyser: Mạch nước Phun
692           glacier: Sông băng
693           grassland: Đồng cỏ
694           heath: Bãi Hoang
695           hill: Đồi
696           island: Đảo
697           land: Đất
698           marsh: Đầm lầy
699           moor: Truông
700           mud: Bùn
701           peak: Đỉnh
702           point: Mũi đất
703           reef: Rạn san hô
704           ridge: Luống đất
705           rock: Đá
706           saddle: Đèo
707           sand: Cát
708           scree: Sườn Núi Đá
709           scrub: Đất Bụi rậm
710           spring: Suối
711           stone: Đá
712           strait: Eo biển
713           tree: Cây
714           valley: Thung lũng
715           volcano: Núi lửa
716           water: Nước
717           wetland: Đầm lầy
718           wood: Rừng
719         office:
720           accountant: Kế toán viên
721           administrative: Công sở
722           architect: Kiến trúc sư
723           company: Công ty
724           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
725           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
726           government: Văn phòng Chính phủ
727           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
728           lawyer: Luật sư
729           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
730           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
731           travel_agent: Văn phòng Du lịch
732           "yes": Văn phòng
733         place:
734           allotments: Khu Vườn Gia đình
735           block: Khối phố
736           airport: Sân bay
737           city: Thành phố
738           country: Quốc gia
739           county: Quận hạt
740           farm: Trại
741           hamlet: Xóm
742           house: Nhà ở
743           houses: Dãy Nhà
744           island: Đảo
745           islet: Đảo Nhỏ
746           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
747           locality: Địa phương
748           moor: Truông
749           municipality: Đô thị
750           neighbourhood: Hàng xóm
751           postcode: Mã Bưu chính
752           region: Miền
753           sea: Biển
754           state: Tỉnh bang
755           subdivision: Hàng xóm
756           suburb: Ngoại ô
757           town: Thị xã/trấn
758           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
759           village: Làng
760           "yes": Nơi
761         railway:
762           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
763           construction: Đường sắt Đang Xây
764           disused: Đường sắt Không hoạt động
765           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
766           funicular: Đường sắt Leo núi
767           halt: Ga Xép
768           historic_station: Nhà ga Lịch sử
769           junction: Ga Đầu mối
770           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
771           light_rail: Đường sắt Nhẹ
772           miniature: Đường sắt Nhỏ
773           monorail: Đường sắt Một ray
774           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
775           platform: Ke ga
776           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
777           proposed: Đường sắt được Đề nghị
778           spur: Đường sắt Phụ
779           station: Nhà ga
780           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
781           subway: Đường ngầm
782           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
783           switch: Ghi Đường sắt
784           tram: Đường Xe điện
785           tram_stop: Ga Xép Điện
786         shop:
787           alcohol: Tiệm Rượu
788           antiques: Tiệm Đồ cổ
789           art: Tiệm Nghệ phẩm
790           bakery: Tiệm Bánh
791           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
792           beverages: Tiệm Đồ uống
793           bicycle: Tiệm Xe đạp
794           books: Tiệm Sách
795           boutique: Tiệm Thời trang
796           butcher: Hàng Thịt
797           car: Tiệm Xe hơi
798           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
799           car_repair: Tiệm Sửa Xe
800           carpet: Tiệm Thảm
801           charity: Cửa hàng Từ thiện
802           chemist: Tiệm Dược phẩm
803           clothes: Tiệm Quần áo
804           computer: Tiệm Máy tính
805           confectionery: Tiệm Kẹo
806           convenience: Tiệm Tiện lợi
807           copyshop: Tiệm In ấn
808           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
809           deli: Deli
810           department_store: Cửa hàng Bách hóa
811           discount: Cửa hàng Giảm giá
812           doityourself: Tiệm Ngũ kim
813           dry_cleaning: Hấp tẩy
814           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
815           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
816           farm: Tiệm Nông cụ
817           fashion: Tiệm Thời trang
818           fish: Tiệm Cá
819           florist: Tiệm Hoa
820           food: Tiệm Thực phẩm
821           funeral_directors: Nhà tang lễ
822           furniture: Tiệm Đồ đạc
823           gallery: Thư viện Ảnh
824           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
825           general: Tiệm Đồ
826           gift: Tiệm Quà tặng
827           greengrocer: Tiệm Rau quả
828           grocery: Tiệm Tạp phẩm
829           hairdresser: Tiệm Làm tóc
830           hardware: Tiệm Ngũ kim
831           hifi: Cửa hàng Hi-fi
832           insurance: Bảo hiểm
833           jewelry: Tiệm Kim hoàn
834           kiosk: Quán
835           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
836           mall: Trung tâm Mua sắm
837           market: Chợ
838           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
839           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
840           music: Tiệm Nhạc
841           newsagent: Tiệm Báo
842           optician: Tiệm Kính mắt
843           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
844           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
845           pet: Tiệm Vật nuôi
846           pharmacy: Nhà thuốc
847           photo: Tiệm Rửa Hình
848           salon: Tiệm Làm tóc
849           second_hand: Tiệm Mua lại
850           shoes: Tiệm Giày
851           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
852           sports: Tiệm Thể thao
853           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
854           supermarket: Siêu thị
855           tailor: Tiệm May
856           toys: Tiệm Đồ chơi
857           travel_agency: Văn phòng Du lịch
858           video: Tiệm Phim
859           wine: Tiệm Rượu
860           "yes": Tiệm
861         tourism:
862           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
863           apartment: Khu chung cư
864           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
865           attraction: Nơi Du lịch
866           bed_and_breakfast: Nhà trọ
867           cabin: Túp lều
868           camp_site: Nơi Cắm trại
869           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
870           chalet: Nhà ván
871           gallery: Phòng Tranh
872           guest_house: Nhà khách
873           hostel: Nhà trọ
874           hotel: Khách sạn
875           information: Thông tin
876           motel: Khách sạn Dọc đường
877           museum: Bảo tàng
878           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
879           theme_park: Công viên Giải trí
880           viewpoint: Thắng cảnh
881           zoo: Vườn thú
882         tunnel:
883           culvert: Cống
884           "yes": Đường hầm
885         waterway:
886           artificial: Dòng nước Nhân tạo
887           boatyard: Bãi Thuyền
888           canal: Kênh
889           dam: Đập
890           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
891           ditch: Mương
892           dock: Vũng tàu
893           drain: Cống
894           lock: Âu tàu
895           lock_gate: Âu tàu
896           mooring: Cột neo tàu
897           rapids: Thác ghềnh
898           river: Sông
899           stream: Dòng suối
900           wadi: Dòng sông Vào mùa
901           waterfall: Thác
902           weir: Đập Tràn
903           "yes": Đường thủy
904       admin_levels:
905         level2: Biên giới Quốc gia
906         level4: Biên giới Tỉnh bang
907         level5: Biên giới Miền
908         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
909         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
910         level9: Biên giới Làng
911         level10: Biên giới Khu phố
912     description:
913       title:
914         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
915           Nominatim</a>
916         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
917       types:
918         cities: Thành phố
919         towns: Thị xã
920         places: Địa điểm
921     results:
922       no_results: Không tìm thấy kết quả
923       more_results: Thêm kết quả
924   layouts:
925     logo:
926       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
927     home: Về Vị trí Nhà ở
928     logout: Đăng xuất
929     log_in: Đăng nhập
930     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
931     sign_up: Mở Tài khoản
932     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
933     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
934     edit: Sửa đổi
935     history: Lịch sử
936     export: Xuất
937     data: Dữ liệu
938     export_data: Xuất Dữ liệu
939     gps_traces: Tuyến GPS
940     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
941     user_diaries: Nhật ký
942     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
943     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
944     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
945     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
946     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
947       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
948     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
949     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark},
950       cũng như %{partners} khác.
951     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
952     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
953     partners_bytemark: Bytemark Hosting
954     partners_partners: các công ty bảo trợ
955     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
956     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
957       hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
958     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
959       lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
960     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
961     help: Trợ giúp
962     about: Giới thiệu
963     copyright: Bản quyền
964     community: Cộng đồng
965     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
966     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
967     foundation: Quỹ OpenStreetMap
968     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
969     make_a_donation:
970       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
971       text: Quyên góp
972     learn_more: Tìm hiểu Thêm
973     more: Thêm
974   license_page:
975     foreign:
976       title: Thông tin về bản dịch này
977       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
978         trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
979       english_link: nguyên bản tiếng Anh
980     native:
981       title: Giới thiệu về trang này
982       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang
983         này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
984       native_link: bản dịch tiếng Việt
985       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
986     legal_babble:
987       title_html: Bản quyền và Giấy phép
988       intro_1_html: |-
989         OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
990         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
991         Commons</a> (ODbL) bởi <a href="http://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
992       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
993         phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
994         và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
995         các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy
996         phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a>
997         đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
998       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành
999         theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
1000         \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1001       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1002       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng
1003         góp vào OpenStreetMap”.
1004       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
1005         Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của
1006         chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn
1007         có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang
1008         bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
1009         muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên
1010         kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không
1011         cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ
1012         các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
1013         trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
1014         creativecommons.org.
1015       credit_3_html: |-
1016         Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
1017         Ví dụ:
1018       attribution_example:
1019         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1020         title: Ví dụ ghi công
1021       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1022       more_1_html: |-
1023         Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi tại <a href="http://osmfoundation.org/Licence">OSMF Licence page</a> and the community <a
1024         <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
1025       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
1026         thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản
1027         đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy
1028         định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy
1029         định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy
1030         định Sử dụng Nominatim</a>.
1031       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1032       contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân
1033         và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia
1034         và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
1035       contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://data.wien.gv.at/">Bang
1036         Viên</a> (theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
1037         BY</a>), <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
1038         Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
1039         sửa đổi CC BY Áo</a>).'
1040       contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
1041         GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan
1042         (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
1043       contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
1044         liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập hợp
1045         dữ liệu khác theo \n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501\">Giấy
1046         phép dữ liệu mở NLS</a>."
1047       contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
1048         (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
1049       contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a
1050         href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
1051       contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1052         từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.'
1053       contributors_si_html: "<strong>Slovenia</strong>: Bao gồm dữ liệu từ \n<a href=\"http://www.gu.gov.si/en/\">Cơ
1054         quan Khảo sát và Bản đồ</a> và\n<a href=\"http://www.mkgp.gov.si/en/\">Cục
1055         Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Thức ăn</a>\n(thông tin công cộng của Slovenia)."
1056       contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
1057         cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
1058         lưu.'
1059       contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
1060         Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12.'
1061       contributors_footer_1_html: |-
1062         Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
1063         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
1064       contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
1065         ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
1066         chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
1067       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1068       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
1069         bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
1070         các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1071       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
1072         vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
1073         xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
1074         trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang
1075         khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1076       trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Nhãn hiệu
1077       trademarks_1_html: OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều
1078         là nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OpenStreetMap. Nếu bạn có thắc mắc về cách sử
1079         dụng các nhãn hiệu này, xin vui lòng liên lạc với <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group?uselang=vi">Nhóm
1080         làm việc Giấy phép</a>.
1081   welcome_page:
1082     title: Hoan nghênh!
1083     introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu
1084       mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy
1085       cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
1086     whats_on_the_map:
1087       title: Mục đích của Bản đồ
1088       on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
1089         – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ
1090         mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1091       off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
1092         hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
1093         xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ
1094         trực tuyến khác.
1095     basic_terms:
1096       title: Thuật ngữ Cơ bản
1097       paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
1098         vào OpenStreetMap:'
1099       editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép
1100         sửa đổi bản đồ.
1101       node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
1102         hàng hoặc một cái cây.
1103       way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
1104         dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1105       tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên
1106         của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1107     rules:
1108       title: Quy định!
1109       paragraph_1_html: "OpenStreetMap có ít quy định chính thức, nhưng chúng ta mong
1110         muốn tất cả mọi người tham gia mà cộng tác và giao thiệp với cộng đồng. Nếu
1111         bạn tính hoạt động ngoài việc sửa đổi thủ công, xin vui lòng đọc và tuân theo
1112         các hướng dẫn về việc <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines?uselang=vi'>nhập</a>
1113         và \n<a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct?uselang=vi'>tự
1114         động sửa đổi</a>."
1115     questions:
1116       title: Có thắc mắc?
1117       paragraph_1_html: |-
1118         OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1119         <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>.
1120     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1121     add_a_note:
1122       title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1123       paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
1124         tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1125       paragraph_2_html: |-
1126         Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
1127         <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
1128   fixthemap:
1129     title: Báo lỗi / Sửa bản đồ
1130     how_to_help:
1131       title: Cách giúp đỡ
1132       join_the_community:
1133         title: Tham gia cộng đồng
1134         explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của chúng
1135           tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý tốt nhất
1136           là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu lấy.
1137       add_a_note:
1138         instructions_html: |-
1139           Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
1140           Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
1141     other_concerns:
1142       title: Vấn đề khác
1143       explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
1144         hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
1145         bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
1146         làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
1147   help_page:
1148     title: Trợ giúp
1149     introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
1150       hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1151     welcome:
1152       url: /welcome
1153       title: Chào mừng đến với OSM
1154       description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
1155     beginners_guide:
1156       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_guide
1157       title: Hướng dẫn Bắt đầu
1158       description: Hướng dẫn bắt đầu do cộng đồng biên tập.
1159     help:
1160       url: https://help.openstreetmap.org/
1161       title: help.openstreetmap.org
1162       description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp của
1163         OSM.
1164     mailing_lists:
1165       title: Danh sách thư
1166       description: Hỏi han hoặc thảo luận về các chuyện quan trọng trên nhiều danh
1167         sách thư được sắp xếp theo chủ đề hoặc khu vực.
1168     forums:
1169       title: Diễn đàn
1170       description: Hỏi han và thảo luận trong một giao diện bảng tin.
1171     irc:
1172       title: IRC
1173       description: Trò chuyện tương tác trong nhiều ngôn ngữ về nhiều chủ đề.
1174     switch2osm:
1175       title: switch2osm
1176       description: Trợ giúp cho những công ty và tổ chức muốn đổi qua các bản đồ và
1177         dịch vụ dựa trên OpenStreetMap.
1178     wiki:
1179       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1180       title: wiki.openstreetmap.org
1181       description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
1182   about_page:
1183     next: Tiếp
1184     copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
1185     used_by: '%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng ngàn trang Web, ứng dụng di
1186       động, và thiết bị phần cứng'
1187     lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và bảo
1188       quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ ở khắp
1189       thế giới.
1190     local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
1191     local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
1192       người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
1193       đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
1194     community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
1195     community_driven_html: |-
1196       Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
1197       Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
1198       Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
1199       <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='http://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
1200     open_data_title: Dữ liệu Mở
1201     open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng nó
1202       cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng
1203       góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên dữ liệu
1204       theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết quả dưới
1205       cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
1206       Bản quyền và Giấy phép</a>.'
1207     legal_title: Pháp luật
1208     legal_html: |-
1209       Trang Web này và nhiều dịch vụ có liên quan được hoạt động chính thức bởi <a href='http://osmfoundation.org/?uselang=vi'>Quỹ OpenStreetMap</a> (OSMF) thay mặt cho cộng đồng.
1210       <br>
1211       Xin vui lòng <a href='http://osmfoundation.org/Contact?uselang=vi'>liên lạc với OSMF</a> nếu bạn có thắc mắc về giấy phép, bản quyền, hoặc vấn đề pháp luật khác.
1212     partners_title: Nhà bảo trợ
1213   notifier:
1214     diary_comment_notification:
1215       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn'
1216       hi: Chào %{to_user},
1217       header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap
1218         với tiêu đề %{subject}:'
1219       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
1220         hoặc trả lời tại %{replyurl}
1221     message_notification:
1222       hi: Chào %{to_user},
1223       header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
1224       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời
1225         tại %{replyurl}
1226     friend_notification:
1227       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
1228       had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
1229       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1230       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1231     gpx_notification:
1232       greeting: Chào bạn,
1233       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1234       with_description: với miêu tả
1235       and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
1236       and_no_tags: và không có thẻ
1237       failure:
1238         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
1239         failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
1240         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1241         more_info_2: 'vấn đề này tại:'
1242         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi
1243       success:
1244         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
1245         loaded_successfully: |-
1246           %{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số
1247           %{possible_points} điểm.
1248     signup_confirm:
1249       subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
1250       greeting: Chào bạn!
1251       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1252       confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
1253         Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
1254         bạn:'
1255       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
1256         thông tin về cách bắt đầu.
1257     email_confirm:
1258       subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
1259     email_confirm_plain:
1260       greeting: Chào bạn,
1261       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1262         thành %{new_address}.
1263       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1264         để xác nhận thay đổi này.
1265     email_confirm_html:
1266       greeting: Chào bạn,
1267       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1268         thành %{new_address}.
1269       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1270         để xác nhận thay đổi này.
1271     lost_password:
1272       subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
1273     lost_password_plain:
1274       greeting: Chào bạn,
1275       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1276         có địa chỉ thư điện tử này.
1277       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1278         để đặt lại mật khẩu.
1279     lost_password_html:
1280       greeting: Chào bạn,
1281       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1282         có địa chỉ thư điện tử này.
1283       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1284         để đặt lại mật khẩu.
1285     note_comment_notification:
1286       anonymous: Người dùng vô danh
1287       greeting: Chào bạn,
1288       commented:
1289         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
1290           bạn'
1291         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
1292           mà bạn đang quan tâm'
1293         your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
1294           %{place}.'
1295         commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
1296           bản đồ gần %{place}.'
1297       closed:
1298         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
1299         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
1300           bạn đang quan tâm'
1301         your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1302         commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
1303           ghi chú gần %{place}.'
1304       reopened:
1305         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
1306         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
1307           đang quan tâm'
1308         your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1309         commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
1310           chú gần %{place}.'
1311       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1312     changeset_comment_notification:
1313       greeting: Chào bạn,
1314       commented:
1315         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1316           của bạn'
1317         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1318           mà bạn đang quan tâm'
1319         your_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi do bạn lưu vào
1320           %{time}'
1321         commented_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi mà bạn
1322           đang theo dõi do %{changeset_author} lưu vào %{time}'
1323         partial_changeset_with_comment: với lời bình luận “%{changeset_comment}”
1324         partial_changeset_without_comment: không có lời bình luận
1325       details: Xem chi tiết về bộ thay đổi tại %{url}.
1326   message:
1327     inbox:
1328       title: Hộp thư
1329       my_inbox: Hộp thư đến
1330       outbox: đã gửi
1331       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1332       new_messages: '%{count} thư mới'
1333       old_messages: '%{count} thư cũ'
1334       from: Từ
1335       subject: Tiêu đề
1336       date: Ngày
1337       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1338       people_mapping_nearby: những người ở gần
1339     message_summary:
1340       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1341       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1342       reply_button: Trả lời
1343       delete_button: Xóa
1344     new:
1345       title: Gửi thư
1346       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1347       subject: Tiêu đề
1348       body: Nội dung
1349       send_button: Gửi
1350       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1351       message_sent: Thư đã gửi
1352       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
1353         tục gửi thư.
1354     no_such_message:
1355       title: Thư không tồn tại
1356       heading: Thư không tồn tại
1357       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1358     outbox:
1359       title: Hộp thư đã gửi
1360       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1361       inbox: thư đến
1362       outbox: thư đã gửi
1363       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1364       to: Tới
1365       subject: Tiêu đề
1366       date: Ngày
1367       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1368       people_mapping_nearby: những người ở gần
1369     reply:
1370       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
1371         lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1372         xác để trả lời.
1373     read:
1374       title: Đọc thư
1375       from: Từ
1376       subject: Tiêu đề
1377       date: Ngày
1378       reply_button: Trả lời
1379       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1380       back: Quay lại
1381       to: Tới
1382       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
1383         một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1384         xác để đọc nó.
1385     sent_message_summary:
1386       delete_button: Xóa
1387     mark:
1388       as_read: Thư đã đọc
1389       as_unread: Thư chưa đọc
1390     delete:
1391       deleted: Đã xóa thư
1392   site:
1393     index:
1394       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1395       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1396       permalink: Liên kết Thường trực
1397       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1398       createnote: Thêm ghi chú
1399       license:
1400         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
1401           hành theo giấy phép mở
1402       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
1403         đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1404     edit:
1405       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1406       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép
1407         sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1408       user_page_link: trang cá nhân
1409       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1410       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ
1411         OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải
1412         về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
1413         cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1414       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
1415         hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
1416         Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1417       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
1418         tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
1419       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
1420         bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1421       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1422       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
1423         trong HTML.
1424     sidebar:
1425       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1426       close: Đóng
1427     search:
1428       search: Tìm kiếm
1429       get_directions: Chỉ đường
1430       get_directions_title: Chỉ đường từ một địa điểm tới địa điểm khác
1431       from: Từ
1432       to: Đến
1433       where_am_i: Tôi ở đâu?
1434       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1435       submit_text: Đi
1436     key:
1437       table:
1438         entry:
1439           motorway: Đường cao tốc
1440           main_road: Đại lộ
1441           trunk: Xa lộ
1442           primary: Đường chính
1443           secondary: Đường lớn
1444           unclassified: Đường không phân loại
1445           track: Đường mòn
1446           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1447           cycleway: Đường xe đạp
1448           cycleway_national: Quốc lộ xe đạp
1449           cycleway_regional: Xa lộ xe đạp
1450           cycleway_local: Đường xe đạp địa phương
1451           footway: Đường đi bộ
1452           rail: Đường sắt
1453           subway: Đường ngầm
1454           tram:
1455           - Đường sắt nhẹ
1456           - xe điện
1457           cable:
1458           - Đường xe cáp
1459           - ghế cáp treo
1460           runway:
1461           - Đường băng
1462           - đường băng
1463           apron:
1464           - Sân đậu máy bay
1465           - nhà ga hành khách
1466           admin: Biên giới hành chính
1467           forest: Rừng trồng cây
1468           wood: Rừng
1469           golf: Sân golf
1470           park: Công viên
1471           resident: Khu vực nhà ở
1472           common:
1473           - Đất công
1474           - bãi cỏ
1475           retail: Khu vực buôn bán
1476           industrial: Khu vực công nghiệp
1477           commercial: Khu vực thương mại
1478           heathland: Vùng cây bụi
1479           lake:
1480           - Hồ
1481           - bể nước
1482           farm: Ruộng
1483           brownfield: Cánh đồng nâu
1484           cemetery: Nghĩa địa
1485           allotments: Khu vườn gia đình
1486           pitch: Sân cỏ
1487           centre: Trung tâm thể thao
1488           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1489           military: Khu vực quân sự
1490           school:
1491           - Trường học
1492           - đại học
1493           building: Kiến trúc quan trọng
1494           station: Nhà ga
1495           summit:
1496           - Đỉnh núi
1497           - đồi
1498           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1499           bridge: Đường rắn = cầu
1500           private: Đường riêng
1501           destination: Chỉ giao thông địa phương
1502           construction: Đường đang xây
1503           bicycle_shop: Tiệm xe đạp
1504           bicycle_parking: Chỗ đậu xe đạp
1505           toilets: Vệ sinh
1506     richtext_area:
1507       edit: Sửa đổi
1508       preview: Xem trước
1509     markdown_help:
1510       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1511       headings: Đề mục
1512       heading: Đề mục
1513       subheading: Đề mục con
1514       unordered: Danh sách không đánh số
1515       ordered: Danh sách đánh số
1516       first: Khoản mục đầu tiên
1517       second: Khoản mục sau
1518       link: Liên kết
1519       text: Văn bản
1520       image: Hình ảnh
1521       alt: Văn bản thay thế
1522       url: URL
1523   trace:
1524     visibility:
1525       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1526       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
1527         không có thứ tự)
1528       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1529       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
1530         điểm có tên và thời điểm)
1531     create:
1532       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1533       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
1534         cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
1535         thư điện tử lúc khi nó xong.
1536     edit:
1537       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1538       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1539       filename: 'Tên tập tin:'
1540       download: tải về
1541       uploaded_at: 'Lúc tải lên:'
1542       points: 'Số nốt:'
1543       start_coord: 'Tọa độ đầu đường:'
1544       map: bản đồ
1545       edit: sửa đổi
1546       owner: 'Tác giả:'
1547       description: 'Miêu tả:'
1548       tags: 'Thẻ:'
1549       tags_help: dấu phẩy phân cách
1550       save_button: Lưu các Thay đổi
1551       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1552       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1553       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1554     trace_form:
1555       upload_gpx: 'Tải lên Tập tin GPX:'
1556       description: 'Miêu tả:'
1557       tags: 'Thẻ:'
1558       tags_help: dấu phẩy phân cách
1559       visibility: 'Mức độ Truy cập:'
1560       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1561       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1562       upload_button: Tải lên
1563       help: Trợ giúp
1564       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1565     trace_header:
1566       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1567       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1568       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1569       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
1570         đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
1571         đợi kịp.
1572     trace_optionals:
1573       tags: Thẻ
1574     view:
1575       title: Xem tuyến đường %{name}
1576       heading: Xem tuyến đường %{name}
1577       pending: CHƯA XỬ
1578       filename: 'Tên tập tin:'
1579       download: tải về
1580       uploaded: 'Lúc tải lên:'
1581       points: 'Số nốt:'
1582       start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
1583       map: bản đồ
1584       edit: sửa đổi
1585       owner: 'Tác giả:'
1586       description: 'Miêu tả:'
1587       tags: 'Thẻ:'
1588       none: Không có
1589       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1590       delete_track: Xóa tuyến đường này
1591       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1592       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1593     trace_paging_nav:
1594       showing_page: Trang %{page}
1595       older: Tuyến đường Cũ hơn
1596       newer: Tuyến đường Mới hơn
1597     trace:
1598       pending: CHƯA XỬ
1599       count_points: '%{count} nốt'
1600       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1601       more: thêm
1602       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1603       view_map: Xem Bản đồ
1604       edit: sửa đổi
1605       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1606       public: CÔNG KHAI
1607       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1608       private: RIÊNG
1609       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1610       by: bởi
1611       in: trong
1612       map: bản đồ
1613     list:
1614       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1615       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1616       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1617       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1618       tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
1619       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
1620         hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
1621         wiki</a>.
1622     delete:
1623       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1624     make_public:
1625       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1626     offline_warning:
1627       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1628     offline:
1629       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1630       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1631     georss:
1632       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1633     description:
1634       description_with_count:
1635         other: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1636       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1637   application:
1638     require_cookies:
1639       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
1640         trình duyệt để tiếp tục.
1641     require_moderator:
1642       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1643     setup_user_auth:
1644       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
1645         diện Web để biết chi tiết.
1646       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
1647         giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
1648         các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
1649   oauth:
1650     oauthorize:
1651       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1652       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn,
1653         %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này.
1654         Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1655       allow_to: 'Cho phép trình khách:'
1656       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1657       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1658       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1659       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1660       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1661       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1662       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1663       grant_access: Cấp phép Truy cập
1664     oauthorize_success:
1665       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1666       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1667       verification: Mã xác minh là %{code}.
1668     oauthorize_failure:
1669       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1670       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
1671         của bạn.
1672       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1673     revoke:
1674       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1675   oauth_clients:
1676     new:
1677       title: Đăng ký chương trình mới
1678       submit: Đăng ký
1679     edit:
1680       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1681       submit: Sửa đổi
1682     show:
1683       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1684       key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
1685       secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
1686       url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
1687       access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
1688       authorize_url: 'Cho phép URL:'
1689       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1690       edit: Sửa đổi Chi tiết
1691       delete: Xóa Trình khách
1692       confirm: Bạn có chắc không?
1693       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1694       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1695       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1696       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1697       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1698       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1699       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1700       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1701     index:
1702       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1703       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1704       list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
1705       application: Tên Chương trình
1706       issued_at: Lúc Cho phép
1707       revoke: Thu hồi!
1708       my_apps: Trình khách của Tôi
1709       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn
1710         %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth
1711         được.
1712       registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
1713       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1714     form:
1715       name: Tên
1716       required: Bắt buộc
1717       url: URL Trang chủ Chương trình
1718       callback_url: URL Gọi lại
1719       support_url: URL Trợ giúp
1720       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1721       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1722       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1723       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1724       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1725       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1726       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1727       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1728     not_found:
1729       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1730     create:
1731       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1732     update:
1733       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1734     destroy:
1735       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1736   user:
1737     login:
1738       title: Đăng nhập
1739       heading: Đăng nhập
1740       email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
1741       password: 'Mật khẩu:'
1742       openid: '%{logo} OpenID:'
1743       remember: Nhớ tôi
1744       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1745       login_button: Đăng nhập
1746       register now: Mở tài khoản ngay
1747       with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
1748         và mật khẩu của bạn:'
1749       with external: 'Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba:'
1750       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1751       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1752       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1753       no account: Chưa có tài khoản?
1754       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
1755         hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
1756         tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1757       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
1758         bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1759         để thảo luận về điều này.
1760       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1761       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1762       auth_providers:
1763         openid:
1764           title: Đăng nhập qua OpenID
1765           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1766         google:
1767           title: Đăng nhập qua Google
1768           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Google
1769         facebook:
1770           title: Đăng nhập qua Facebook
1771           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Facebook
1772         windowslive:
1773           title: Đăng nhập qua Windows Live
1774           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Windows Live
1775         github:
1776           title: Đăng nhập qua GitHub
1777           alt: Đăng nhập dùng tài khoản GitHub
1778         yahoo:
1779           title: Đăng nhập qua Yahoo!
1780           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Yahoo!
1781         wordpress:
1782           title: Đăng nhập qua WordPress
1783           alt: Đăng nhập dùng OpenID của WordPress
1784         aol:
1785           title: Đăng nhập qua AOL
1786           alt: Đăng nhập dùng OpenID của AOL
1787     logout:
1788       title: Đăng xuất
1789       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1790       logout_button: Đăng xuất
1791     lost_password:
1792       title: Quên mất mật khẩu
1793       heading: Quên mất Mật khẩu?
1794       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1795       new password button: Đặt lại mật khẩu
1796       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
1797         tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1798       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
1799         để bạn đặt nó lại.
1800       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1801     reset_password:
1802       title: Đặt lại mật khẩu
1803       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1804       password: 'Mật khẩu:'
1805       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1806       reset: Đặt lại Mật khẩu
1807       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1808       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1809     new:
1810       title: Mở tài khoản
1811       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
1812         khoản tự động cho bạn.
1813       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1814         để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1815       about:
1816         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1817         html: |-
1818           <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
1819           <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
1820       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các
1821         Điều kiện Đóng góp</a>.
1822       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1823       confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
1824       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
1825         title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
1826         định quyền riêng tư</a>)
1827       display name: 'Tên hiển thị:'
1828       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
1829         có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1830       external auth: 'Xác minh qua Dịch vụ Bên thứ ba:'
1831       password: 'Mật khẩu:'
1832       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1833       use external auth: Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba
1834       auth no password: Nếu xác minh qua dịch vụ bên thứ ba, bạn không cần nhập mật
1835         khẩu, nhưng một số công cụ hoặc máy chủ khác có thể vẫn yêu cầu mật khẩu.
1836       continue: Mở tài khoản
1837       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1838       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
1839         Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
1840         wiki này</a>.
1841       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1842     terms:
1843       title: Điều kiện đóng góp
1844       heading: Điều kiện đóng góp
1845       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho
1846         biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của
1847         bạn hiện tại và tương lai.
1848       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
1849         thuộc về phạm vi công cộng
1850       consider_pd_why: đây là gì?
1851       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1852       guidance: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
1853         tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
1854         thức</a>'
1855       agree: Chấp nhận
1856       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1857       decline: Từ chối
1858       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
1859         Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1860       legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
1861       legale_names:
1862         france: Pháp
1863         italy: Ý
1864         rest_of_world: Các nước khác
1865     no_such_user:
1866       title: Người dùng không tồn tại
1867       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1868       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
1869         tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1870       deleted: đã xóa
1871     view:
1872       my diary: Nhật ký của Tôi
1873       new diary entry: mục nhật ký mới
1874       my edits: Đóng góp của Tôi
1875       my traces: Tuyến đường của Tôi
1876       my notes: Ghi chú của Tôi
1877       my messages: Hộp Tin nhắn
1878       my profile: Trang của Tôi
1879       my settings: Tùy chọn
1880       my comments: Bình luận của Tôi
1881       oauth settings: thiết lập OAuth
1882       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
1883       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
1884       send message: Gửi Thư
1885       diary: Nhật ký
1886       edits: Đóng góp
1887       traces: Tuyến đường
1888       notes: Ghi chú trên Bản đồ
1889       remove as friend: Hủy Kết Bạn
1890       add as friend: Kết Bạn
1891       mapper since: 'Tham gia:'
1892       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1893       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
1894       ct undecided: Chưa quyết định
1895       ct declined: Từ chối
1896       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1897       latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:'
1898       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
1899       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
1900       status: 'Trạng thái:'
1901       spam score: 'Điểm số Spam:'
1902       description: Miêu tả
1903       user location: Vị trí của người dùng
1904       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người
1905         dùng ở gần.
1906       settings_link_text: tùy chọn
1907       your friends: Bạn bè của bạn
1908       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
1909       km away: cách %{count} km
1910       m away: cách %{count} m
1911       nearby users: Người dùng khác ở gần
1912       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1913       role:
1914         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1915         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1916         grant:
1917           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1918           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1919         revoke:
1920           administrator: Rút quyền quản lý viên
1921           moderator: Rút quyền điều hành viên
1922       block_history: Tác vụ Cấm Người Này
1923       moderator_history: Tác vụ Cấm bởi Người Này
1924       comments: Bình luận
1925       create_block: Cấm Người dùng Này
1926       activate_user: Kích hoạt Tài khoản Này
1927       deactivate_user: Vô hiệu hóa Tài khoản Này
1928       confirm_user: Xác nhận Người dùng Này
1929       hide_user: Ẩn Tài khoản Này
1930       unhide_user: Hiện Tài khoản Này
1931       delete_user: Xóa Tài khoản Này
1932       confirm: Xác nhận
1933       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1934       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1935       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1936       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1937     popup:
1938       your location: Vị trí của bạn
1939       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1940       friend: Người bạn
1941     account:
1942       title: Chỉnh sửa tài khoản
1943       my settings: Tùy chọn
1944       current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
1945       new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
1946       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1947       external auth: 'Xác minh Bên ngoài:'
1948       openid:
1949         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1950         link text: đây là gì?
1951       public editing:
1952         heading: 'Sửa đổi công khai:'
1953         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1954         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1955         enabled link text: đây là gì?
1956         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1957         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1958       public editing note:
1959         heading: Sửa đổi công khai
1960         text: |-
1961           Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
1962           <ul>
1963           <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
1964           <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
1965           </ul>
1966       contributor terms:
1967         heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
1968         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1969         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1970         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
1971           lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1972         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
1973           phạm vi công cộng.
1974         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1975         link text: đây là gì?
1976       profile description: 'Tự giới thiệu:'
1977       preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
1978       preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
1979       image: 'Hình:'
1980       gravatar:
1981         gravatar: Sử dụng Gravatar
1982         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1983         link text: đây là gì?
1984         disabled: Hình Gravatar của bạn đã bị tắt.
1985         enabled: Hình Gravatar của bạn đã bị kích hoạt.
1986       new image: Thêm hình
1987       keep image: Giữ hình hiện dùng
1988       delete image: Xóa hình hiện dùng
1989       replace image: Thay hình hiện dùng
1990       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1991       home location: 'Vị trí Nhà:'
1992       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1993       latitude: 'Vĩ độ:'
1994       longitude: 'Kinh độ:'
1995       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
1996         đồ?
1997       save changes button: Lưu các Thay đổi
1998       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1999       return to profile: Trở về trang cá nhân
2000       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2001         Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
2002       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2003     confirm:
2004       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
2005       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
2006       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
2007         tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
2008       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
2009       button: Xác nhận
2010       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
2011       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
2012       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2013       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
2014         nhận lần nữa.
2015     confirm_resend:
2016       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản,
2017         bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác
2018         nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm %{sender} vào danh sách trắng, vì
2019         chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
2020       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
2021     confirm_email:
2022       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
2023       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
2024         mới.
2025       button: Xác nhận
2026       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới!
2027       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
2028       unknown_token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2029     set_home:
2030       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
2031     go_public:
2032       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
2033         được phép sửa đổi.
2034     make_friend:
2035       heading: Kết bạn với %{user}?
2036       button: Thêm là người bạn
2037       success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
2038       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
2039       already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
2040     remove_friend:
2041       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
2042       button: Hủy kết nối bạn
2043       success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
2044       not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
2045     filter:
2046       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
2047     list:
2048       title: Người dùng
2049       heading: Người dùng
2050       showing:
2051         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
2052         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
2053       summary: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
2054       summary_no_ip: '%{name} mở ngày %{date}'
2055       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
2056       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
2057       empty: Không tìm thấy người dùng.
2058     suspended:
2059       title: Tài khoản bị Cấm
2060       heading: Tài khoản bị Cấm
2061       webmaster: chủ trang
2062       body: |-
2063         <p>
2064           Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
2065         </p>
2066         <p>
2067           Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
2068           Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
2069         </p>
2070     auth_failure:
2071       connection_failed: Kết nối đến dịch vụ xác minh bị thất bại
2072       invalid_credentials: Chứng nhận xác minh không hợp lệ
2073       no_authorization_code: Không có mã cho phép
2074       unknown_signature_algorithm: Thuật toán chữ ký không rõ
2075       invalid_scope: Phạm vi không hợp lệ
2076     auth_association:
2077       heading: ID của bạn chưa được liên kết với một tài khoản OpenStreetMap.
2078       option_1: Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, xin vui lòng tạo tài khoản mới dùng
2079         biểu mẫu bên dưới.
2080       option_2: Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn
2081         dùng tên người dùng và mật khẩu của bạn rồi liên kết tài khoản với ID của
2082         bạn trong tùy chọn.
2083   user_role:
2084     filter:
2085       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người
2086         dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
2087       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
2088       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
2089       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
2090     grant:
2091       title: Xác nhận cấp vai trò
2092       heading: Xác nhận cấp vai trò
2093       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
2094       confirm: Xác nhận
2095       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2096         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2097     revoke:
2098       title: Xác nhận rút vai trò
2099       heading: Xác nhận rút vai trò
2100       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
2101       confirm: Xác nhận
2102       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2103         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2104   user_block:
2105     model:
2106       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
2107         vụ cấm.
2108       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
2109     not_found:
2110       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
2111       back: Trở về trang đầu
2112     new:
2113       title: Cấm %{name}
2114       heading: Cấm %{name}
2115       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
2116         tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
2117         thể không rành.
2118       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
2119       submit: Cấm người dùng
2120       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
2121       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
2122         gian hợp lý.
2123       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
2124       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2125     edit:
2126       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2127       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2128       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
2129         chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
2130         có thể không rành.
2131       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
2132         giờ.
2133       submit: Cập nhật tác vụ cấm
2134       show: Xem tác vụ cấm này
2135       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2136       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
2137     filter:
2138       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
2139       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
2140         xuống.
2141     create:
2142       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
2143         gian hợp lý trước khi cấm họ.
2144       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
2145         cấm họ.
2146       flash: Cấm người dùng %{name}.
2147     update:
2148       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
2149         sửa đổi nó.
2150       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2151     index:
2152       title: Người dùng bị cấm
2153       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
2154       empty: Chưa ai bị cấm.
2155     revoke:
2156       title: Bỏ cấm %{block_on}
2157       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
2158       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
2159       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
2160       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
2161       revoke: Bỏ cấm!
2162       flash: Đã bỏ cấm.
2163     period: '%{count} giờ'
2164     partial:
2165       show: Hiện
2166       edit: Sửa đổi
2167       revoke: Bỏ cấm!
2168       confirm: Bạn có chắc không?
2169       display_name: Người bị cấm
2170       creator_name: Người cấm
2171       reason: Lý do cấm
2172       status: Trạng thái
2173       revoker_name: Người bỏ cấm
2174       not_revoked: (không bị hủy)
2175       showing_page: Trang %{page}
2176       next: Sau »
2177       previous: « Trước
2178     helper:
2179       time_future: Hết hạn %{time}.
2180       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
2181       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
2182     blocks_on:
2183       title: Các tác vụ cấm %{name}
2184       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
2185       empty: '%{name} chưa bị cấm.'
2186     blocks_by:
2187       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
2188       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
2189       empty: '%{name} chưa cấm ai.'
2190     show:
2191       title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2192       heading: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2193       time_future: Hết hạn %{time}
2194       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
2195       created: Tạo
2196       ago: cách đây %{time}
2197       status: Trạng thái
2198       show: Hiện
2199       edit: Sửa đổi
2200       revoke: Bỏ cấm!
2201       confirm: Bạn có chắc không?
2202       reason: 'Lý do cấm:'
2203       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2204       revoker: 'Người bỏ cấm:'
2205       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
2206   note:
2207     description:
2208       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
2209       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
2210       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
2211       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
2212       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
2213       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
2214       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
2215       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
2216     rss:
2217       title: Ghi chú OpenStreetMap
2218       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
2219         khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
2220       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
2221       opened: mở ghi chú (gần %{place})
2222       commented: bình luận mới (gần %{place})
2223       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
2224       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
2225     entry:
2226       comment: Bình luận
2227       full: Ghi chú đầy đủ
2228     mine:
2229       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2230       heading: Ghi chú của %{user}
2231       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2232       id: Mã số
2233       creator: Người tạo
2234       description: Miêu tả
2235       created_at: Lúc tạo
2236       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
2237       ago_html: cách đây %{when}
2238   javascripts:
2239     close: Đóng
2240     share:
2241       title: Chia sẻ
2242       cancel: Hủy bỏ
2243       image: Hình ảnh
2244       link: Liên kết hoặc HTML
2245       long_link: Liên kết
2246       short_link: Liên kết Ngắn gọn
2247       geo_uri: URI geo
2248       embed: HTML
2249       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
2250       format: 'Định dạng:'
2251       scale: 'Tỷ lệ:'
2252       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
2253       download: Tải về
2254       short_url: URL Ngắn gọn
2255       include_marker: Ghim trên bản đồ
2256       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
2257       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
2258       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
2259       only_standard_layer: Chỉ có thể xuất lớp chuẩn ra hình ảnh
2260     embed:
2261       report_problem: Báo vấn đề
2262     key:
2263       title: Chú giải Bản đồ
2264       tooltip: Chú giải Bản đồ
2265       tooltip_disabled: Bảng Chú giải chỉ có sẵn cho lớp Chuẩn
2266     map:
2267       zoom:
2268         in: Phóng to
2269         out: Thu nhỏ
2270       locate:
2271         title: Bay tới Vị trí của Tôi
2272         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
2273       base:
2274         standard: Chuẩn
2275         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
2276         transport_map: Bản đồ Giao thông
2277         hot: Nhân đạo
2278       layers:
2279         header: Lớp Bản đồ
2280         notes: Ghi chú Bản đồ
2281         data: Dữ liệu Bản đồ
2282         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
2283         title: Lớp
2284       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
2285       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
2286     site:
2287       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
2288       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
2289       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
2290       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
2291       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
2292       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
2293       queryfeature_tooltip: Thăm dò yếu tố
2294       queryfeature_disabled_tooltip: Phóng to để thăm dò yếu tố
2295     changesets:
2296       show:
2297         comment: Bình luận
2298         subscribe: Theo dõi
2299         unsubscribe: Không theo dõi
2300         hide_comment: ẩn
2301         unhide_comment: bỏ ẩn
2302     notes:
2303       new:
2304         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
2305           tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
2306           thích vấn đề. (Xin vui lòng đừng nhập thông tin cá nhân hoặc sao chép từ
2307           danh bạ hoặc bản đồ có bản quyền.)
2308         add: Thêm Ghi chú
2309       show:
2310         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
2311           các bình luận này cần được xác nhận lại.
2312         hide: Ẩn
2313         resolve: Giải quyết
2314         reactivate: Mở lại
2315         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
2316         comment: Bình luận
2317     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
2318       chuột vào đây.
2319     directions:
2320       engines:
2321         graphhopper_bicycle: Xe đạp (GraphHopper)
2322         graphhopper_foot: Đi bộ (GraphHopper)
2323         mapquest_bicycle: Xe đạp (MapQuest)
2324         mapquest_car: Xe hơi (MapQuest)
2325         mapquest_foot: Đi bộ (MapQuest)
2326         osrm_car: Xe hơi (OSRM)
2327         mapzen_bicycle: Xe đạp (Mapzen)
2328         mapzen_car: Xe hơi (Mapzen)
2329         mapzen_foot: Đi bộ (Mapzen)
2330       directions: Chỉ đường
2331       distance: Tầm xa
2332       errors:
2333         no_route: Không tìm thấy tuyến đường giữa hai địa điểm này.
2334         no_place: Rất tiếc, không tìm thấy địa điểm này.
2335       instructions:
2336         continue_without_exit: Chạy tiếp trên %{name}
2337         slight_right_without_exit: Nghiêng về bên phải vào %{name}
2338         offramp_right_without_exit: Đi vào lối ra bên phải vào %{name}
2339         onramp_right_without_exit: Quẹo phải vào lối bên phải vào %{name}
2340         endofroad_right_without_exit: Tới cuối đường quẹo phải vào %{name}
2341         merge_right_without_exit: Nhập sang phải vào %{name}
2342         fork_right_without_exit: Tới ngã ba quẹo phải vào %{name}
2343         turn_right_without_exit: Quẹo phải vào %{name}
2344         sharp_right_without_exit: Quẹo gắt bên phải vào %{name}
2345         uturn_without_exit: Quay trở lại vào %{name}
2346         sharp_left_without_exit: Quẹo gắt bên trái vào %{name}
2347         turn_left_without_exit: Quẹo trái vào %{name}
2348         offramp_left_without_exit: Đi vào lối ra bên trái vào %{name}
2349         onramp_left_without_exit: Quẹo phải vào lối bên trái vào %{name}
2350         endofroad_left_without_exit: Tới cuối đường quẹo trái vào %{name}
2351         merge_left_without_exit: Nhập sang trái vào %{name}
2352         fork_left_without_exit: Tới ngã ba quẹo trái vào %{name}
2353         slight_left_without_exit: Nghiêng về bên trái vào %{name}
2354         via_point_without_exit: (địa điểm trên đường)
2355         follow_without_exit: Chạy theo %{name}
2356         roundabout_without_exit: Tại bùng binh, đi ra tại %{name}
2357         leave_roundabout_without_exit: Đi ra khỏi bùng binh – %{name}
2358         stay_roundabout_without_exit: Chạy tiếp xung quanh bùng binh – %{name}
2359         start_without_exit: Bắt đầu tại cuối %{name}
2360         destination_without_exit: Tới nơi
2361         against_oneway_without_exit: Chạy ngược chiều trên %{name}
2362         end_oneway_without_exit: Kết thúc khúc một chiều trên %{name}
2363         roundabout_with_exit: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức %{name}
2364         unnamed: không tên
2365         courtesy: Chỉ đường do %{link} cung cấp
2366       time: Thời gian
2367     query:
2368       node: Nốt
2369       way: Lối
2370       relation: Quan hệ
2371       nothing_found: Không tìm thấy yếu tố nào
2372       error: 'Lỗi khi kết nối với %{server}: %{error}'
2373       timeout: Hết thời gian kết nối với %{server}
2374   redaction:
2375     edit:
2376       description: Miêu tả
2377       heading: Sửa đổi dãy ẩn
2378       submit: Lưu dãy ẩn
2379       title: Sửa đổi dãy ẩn
2380     index:
2381       empty: Không có dãy ẩn để xem.
2382       heading: Danh sách dãy ẩn
2383       title: Danh sách dãy ẩn
2384     new:
2385       description: Miêu tả
2386       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
2387       submit: Ẩn dãy phiên bản
2388       title: Đang ẩn dãy phiên bản
2389     show:
2390       description: 'Miêu tả:'
2391       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
2392       title: Đang xem dãy ẩn
2393       user: 'Người ẩn:'
2394       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
2395       destroy: Xóa dãy ẩn này
2396       confirm: Bạn có chắc không?
2397     create:
2398       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
2399     update:
2400       flash: Các thay đổi đã được lưu.
2401     destroy:
2402       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
2403         trong trước khi xóa dãy ẩn.
2404       flash: Đã xóa dãy ẩn.
2405       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
2406 ...