Merge branch 'master' into terms
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 vi: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Nội dung
10       diary_entry: 
11         language: Ngôn ngữ
12         latitude: Vĩ độ
13         longitude: Kinh độ
14         title: Tiêu đề
15         user: Người dùng
16       friend: 
17         friend: Người bạn
18         user: Người dùng
19       message: 
20         body: Nội dung
21         recipient: Người nhận
22         sender: Người gửi
23         title: Tiêu đề
24       trace: 
25         description: Miêu tả
26         latitude: Vĩ độ
27         longitude: Kinh độ
28         name: Tên
29         public: Công khai
30         size: Kích cỡ
31         user: Người dùng
32         visible: Thấy được
33       user: 
34         active: Tích cực
35         description: Miêu tả
36         display_name: Tên Hiển thị
37         email: Thư điện tử
38         languages: Ngôn ngữ
39         pass_crypt: Mật khẩu
40     models: 
41       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
42       changeset: Bộ thay đổi
43       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
44       country: Quốc gia
45       diary_comment: Bình luận Nhật ký
46       diary_entry: Mục Nhật ký
47       friend: Người bạn
48       language: Ngôn ngữ
49       message: Thư
50       node: Nốt
51       node_tag: Thẻ Nốt
52       notifier: Trình báo
53       old_node: Nốt Cũ
54       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
55       old_relation: Quan hệ Cũ
56       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
57       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
58       old_way: Lối Cũ
59       old_way_node: Nốt Lối Cũ
60       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
61       relation: Quan hệ
62       relation_member: Thành viên Quan hệ
63       relation_tag: Thẻ Quan hệ
64       session: Phiên
65       trace: Tuyến đường
66       tracepoint: Điểm Tuyến đường
67       tracetag: Thẻ Tuyến đường
68       user: Người dùng
69       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
70       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
71       way: Lối
72       way_node: Nốt Lối
73       way_tag: Thẻ Lối
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
82       changesetxml: Bộ thay đổi XML
83       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
84       feed: 
85         title: Bộ thay đổi {{id}}
86         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
87       osmchangexml: osmChange XML
88       title: Bộ thay đổi
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
91       bounding_box: "Hộp bao:"
92       box: hộp
93       closed_at: "Lúc Đóng:"
94       created_at: "Lúc Tạo:"
95       has_nodes: 
96         one: "Có {{count}} nốt sau:"
97         other: "Có {{count}} nốt sau:"
98       has_relations: 
99         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
100         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101       has_ways: 
102         one: "Có {{count}} lối sau:"
103         other: "Có {{count}} lối sau:"
104       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
105       show_area_box: Hiện Hộp vùng
106     common_details: 
107       changeset_comment: "Miêu tả:"
108       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
109       edited_by: "Người Sửa đổi:"
110       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
111       version: "Phiên bản:"
112     containing_relation: 
113       entry: Quan hệ {{relation_name}}
114       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
115     map: 
116       deleted: Đã xóa
117       larger: 
118         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
119         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
120         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
121         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
122       loading: Đang tải...
123     navigation: 
124       all: 
125         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
126         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
127       user: 
128         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
129         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
130         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
131     node: 
132       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
133       download_xml: Tải xuống XML
134       edit: sửa đổi
135       node: Nốt
136       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
137       view_history: xem lịch sử
138     node_details: 
139       coordinates: "Tọa độ:"
140       part_of: "Trực thuộc:"
141     node_history: 
142       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
143       download_xml: Tải xuống XML
144       node_history: Lịch sử Nốt
145       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
146       view_details: xem chi tiết
147     not_found: 
148       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
149       type: 
150         changeset: bộ thay đổi
151         node: nốt
152         relation: quan hệ
153         way: lối
154     paging_nav: 
155       of: trong
156       showing_page: Đang hiện trang
157     relation: 
158       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
159       download_xml: Tải xuống XML
160       relation: Quan hệ
161       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
162       view_history: xem lịch sử
163     relation_details: 
164       members: "Thành viên:"
165       part_of: "Trực thuộc:"
166     relation_history: 
167       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
168       download_xml: Tải xuống XML
169       relation_history: Lịch sử Quan hệ
170       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
171       view_details: xem chi tiết
172     relation_member: 
173       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
174       type: 
175         node: Nốt
176         relation: Quan hệ
177         way: Lối
178     start: 
179       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
180       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
181     start_rjs: 
182       data_frame_title: Dữ liệu
183       data_layer_name: Dữ liệu
184       details: Chi tiết
185       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
186       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
187       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
188       load_data: Tải Dữ liệu
189       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
190       loading: Đang tải...
191       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
192       object_list: 
193         api: Lấy vùng này dùng API
194         back: Liệt kê các đối tượng
195         details: Chi tiết
196         heading: Danh sách đối tượng
197         history: 
198           type: 
199             node: Nốt [[id]]
200             way: Lối [[id]]
201         selected: 
202           type: 
203             node: Nốt [[id]]
204             way: Lối [[id]]
205         type: 
206           node: Nốt
207           way: Lối
208       private_user: người bí mật
209       show_history: Xem Lịch sử
210       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
211       wait: Xin chờ...
212       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
213     tag_details: 
214       tags: "Thẻ:"
215     timeout: 
216       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của {{type}} có ID {{id}} quá lâu.
217       type: 
218         changeset: bộ thay đổi
219         node: nốt
220         relation: quan hệ
221         way: lối
222     way: 
223       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
224       download_xml: Tải xuống XML
225       edit: sửa đổi
226       view_history: xem lịch sử
227       way: Lối
228       way_title: "Lối: {{way_name}}"
229     way_details: 
230       also_part_of: 
231         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
232         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
233       nodes: "Nốt:"
234       part_of: "Thuộc về:"
235     way_history: 
236       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
237       download_xml: Tải xuống XML
238       view_details: xem chi tiết
239       way_history: Lịch sử Lối
240       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
241   changeset: 
242     changeset: 
243       anonymous: Vô danh
244       big_area: (lớn)
245       no_comment: (không có)
246       no_edits: (không có thay đổi)
247       show_area_box: hiện hộp vùng
248       still_editing: (đang mở)
249       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
250     changeset_paging_nav: 
251       next: Sau »
252       previous: « Trước
253       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
254     changesets: 
255       area: Vùng
256       comment: Miêu tả
257       id: ID
258       saved_at: Lúc Lưu
259       user: Người dùng
260     list: 
261       description: Những thay đổi gần đây
262       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
263       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
264       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
265       heading: Các bộ thay đổi
266       heading_bbox: Các bộ thay đổi
267       heading_user: Các bộ thay đổi
268       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
269       title: Các bộ thay đổi
270       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
271       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
272       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
273   diary_entry: 
274     diary_comment: 
275       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
276       confirm: Xác nhận
277       hide_link: Ẩn bình luận này
278     diary_entry: 
279       comment_count: 
280         one: 1 bình luận
281         other: "{{count}} bình luận"
282       comment_link: Bình luận về mục này
283       confirm: Xác nhận
284       edit_link: Sửa đổi mục này
285       hide_link: Ẩn mục này
286       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
287       reply_link: Trả lời mục này
288     edit: 
289       body: "Nội dung:"
290       language: "Ngôn ngữ:"
291       latitude: "Vĩ độ:"
292       location: "Vị trí:"
293       longitude: "Kinh độ:"
294       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
295       save_button: Lưu
296       subject: "Tiêu đề:"
297       title: Sửa đổi mục nhật ký
298       use_map_link: sử dụng bản đồ
299     feed: 
300       all: 
301         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
302         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
303       language: 
304         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
305         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
306       user: 
307         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
308         title: Các mục nhật ký của {{user}}
309     list: 
310       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
311       new: Mục Nhật ký Mới
312       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
313       newer_entries: Mục Sau
314       no_entries: Chưa có mục nhật ký
315       older_entries: Mục Trước
316       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
317       title: Các Nhật ký Cá nhân
318       user_title: Nhật ký của {{user}}
319     location: 
320       edit: Sửa
321       location: "Vị trí:"
322       view: Xem
323     new: 
324       title: Mục Nhật ký Mới
325     no_such_entry: 
326       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
327       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
328       title: Mục nhật ký không tồn tại
329     no_such_user: 
330       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
331       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
332       title: Người dùng không tồn tại
333     view: 
334       leave_a_comment: Bình luận
335       login: Đăng nhập
336       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
337       save_button: Lưu
338       title: Nhật ký của {{user}} | {{title}}
339       user_title: Nhật ký của {{user}}
340   export: 
341     start: 
342       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
343       area_to_export: Vùng để Xuất
344       embeddable_html: HTML để Nhúng
345       export_button: Xuất
346       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
347       format: "Định dạng:"
348       format_to_export: Định dạng Xuất
349       image_size: Hình có Kích cỡ
350       latitude: "Vĩ độ:"
351       licence: Giấy phép
352       longitude: "Kinh độ:"
353       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
354       mapnik_image: Hình Mapnik
355       max: tối đa
356       options: Tùy chọn
357       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
358       osmarender_image: Hình Osmarender
359       output: Đầu ra
360       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
361       scale: Tỷ lệ
362       too_large: 
363         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
364         heading: Khu vực Lớn quá
365       zoom: Thu phóng
366     start_rjs: 
367       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
368       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
369       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
370       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
371       export: Xuất
372       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
373       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
374   geocoder: 
375     description: 
376       title: 
377         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
378         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
379         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
380       types: 
381         cities: Thành phố
382         places: Địa điểm
383         towns: Thị xã
384     description_osm_namefinder: 
385       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
386     direction: 
387       east: đông
388       north: bắc
389       north_east: đông bắc
390       north_west: tây bắc
391       south: nam
392       south_east: đông nam
393       south_west: tây nam
394       west: tây
395     distance: 
396       one: khoảng 1 km
397       other: khoảng {{count}} km
398       zero: không tới 1 km
399     results: 
400       more_results: Thêm kết quả
401       no_results: Không tìm thấy kết quả
402     search: 
403       title: 
404         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
405         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
406         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
407         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
408         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
409         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
410         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
411     search_osm_namefinder: 
412       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
413       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
414     search_osm_nominatim: 
415       prefix: 
416         amenity: 
417           airport: Sân bay
418           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
419           atm: Máy Rút tiền Tự động
420           bank: Ngân hàng
421           bar: Quán Rượu
422           bench: Ghế
423           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
424           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
425           cafe: Quán Cà phê
426           car_rental: Chỗ Mướn Xe
427           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
428           car_wash: Tiệm Rửa Xe
429           casino: Sòng bạc
430           cinema: Rạp phim
431           club: Câu lạc bộ
432           college: Trường Cao đẳng
433           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
434           courthouse: Tòa
435           dentist: Nha sĩ
436           doctors: Bác sĩ
437           dormitory: Ký túc xá
438           drinking_water: Vòi Nước uống
439           driving_school: Trường Lái xe
440           embassy: Tòa Đại sứ
441           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
442           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
443           ferry_terminal: Trạm Phà
444           fire_hydrant: Vòi nước Máy
445           fire_station: Trạm Cứu hỏa
446           fountain: Vòi nước
447           fuel: Cây xăng
448           grave_yard: Nghĩa địa
449           gym: Nhà Thể dục
450           health_centre: Trung tâm Y tế
451           hospital: Bệnh viện
452           hotel: Khách sạn
453           ice_cream: Tiệm Kem
454           kindergarten: Tiểu học
455           library: Thư viện
456           market: Chợ
457           marketplace: Chợ phiên
458           nursery: Nhà trẻ
459           office: Văn phòng
460           park: Công viên
461           parking: Chỗ Đậu xe
462           pharmacy: Nhà thuốc
463           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
464           police: Cảnh sát
465           post_box: Hòm thư
466           post_office: Bưu điện
467           preschool: Trường Mầm non
468           prison: Nhà tù
469           public_market: Chợ phiên
470           restaurant: Nhà hàng
471           sauna: Nhà Tắm hơi
472           school: Trường học
473           shop: Tiệm
474           shopping: Tiệm
475           supermarket: Siêu thị
476           taxi: Taxi
477           telephone: Điện thoại Công cộng
478           theatre: Nhà hát
479           toilets: Vệ sinh
480           townhall: Thị sảnh
481           university: Trường Đại học
482           vending_machine: Máy Bán hàng
483           waste_basket: Thùng rác
484           wifi: Điểm Truy cập Không dây
485           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
486         boundary: 
487           administrative: Biên giới Hành chính
488         building: 
489           bunker: Boong ke
490           church: Nhà thờ
491           city_hall: Trụ sở Thành phố
492           commercial: Tòa nhà Thương mại
493           dormitory: Ký túc xá
494           entrance: Cửa vào
495           garage: Ga ra
496           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
497           hotel: Khách sạn
498           house: Nhà ở
499           industrial: Tòa nhà Công nghiệp
500           office: Tòa nhà Văn phòng
501           residential: Nhà ở
502           school: Nhà trường
503           shop: Tiệm
504           stadium: Sân vận động
505           store: Tiệm
506           tower: Tháp
507           train_station: Nhà ga
508           university: Tòa nhà Đại học
509           "yes": Tòa nhà
510         highway: 
511           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
512           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
513           construction: Đường Đang Xây
514           cycleway: Đường Xe đạp
515           distance_marker: Cây số
516           footway: Đường bộ
517           gate: Cổng
518           living_street: Đường Hàng xóm
519           minor: Đường Nhỏ
520           motorway: Đường Cao tốc
521           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
522           motorway_link: Đường Cao tốc
523           path: Lối
524           pedestrian: Đường bộ Lớn
525           primary: Đường Chính
526           primary_link: Đường Chính
527           raceway: Đường đua
528           residential: Đường Nhà ở
529           road: Đường
530           secondary: Đường Lớn
531           secondary_link: Đường Lớn
532           service: Đường phụ
533           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
534           steps: Cầu thang
535           tertiary: Đường Lớn
536           track: Đường mòn
537           trail: Đường mòn
538           trunk: Xa lộ
539           trunk_link: Xa lộ
540           unclassified: Đường Không Phân loại
541           unsurfaced: Đường Không Lát
542         historic: 
543           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
544           battlefield: Chiến trường
545           boundary_stone: Mốc Biên giới
546           building: Tòa nhà
547           castle: Lâu đài
548           church: Nhà thờ
549           house: Nhà ở
550           icon: Thánh tượng
551           manor: Trang viên
552           memorial: Đài Tưởng niệm
553           mine: Mỏ
554           monument: Đài Kỷ niệm
555           museum: Bảo tàng
556           ruins: Tàn tích
557           tower: Tháp
558           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
559           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
560         landuse: 
561           allotments: Khu Vườn Gia đình
562           basin: Lưu vực
563           cemetery: Nghĩa địa
564           commercial: Khu vực Thương mại
565           conservation: Bảo tồn
566           construction: Công trường Xây dựng
567           farm: Trại
568           farmland: Trại
569           farmyard: Sân Trại
570           forest: Rừng Trồng Cây
571           grass: Cỏ
572           industrial: Khu vực Công nghiệp
573           landfill: Nơi Đổ Rác
574           meadow: Đồng cỏ
575           military: Khu vực Quân sự
576           mine: Mỏ
577           mountain: Núi
578           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
579           park: Công viên
580           piste: Đường Trượt tuyết
581           plaza: Quảng trường
582           quarry: Mỏ Đá
583           railway: Đường sắt
584           recreation_ground: Sân chơi
585           reservoir: Bể nước
586           residential: Khu vực Nhà ở
587           retail: Khu vực Buôn bán
588           vineyard: Vườn Nho
589           wetland: Đầm lầy
590           wood: Rừng
591         leisure: 
592           fishing: Hồ Đánh cá
593           garden: Vườn
594           golf_course: Sân Golf
595           ice_rink: Sân băng
596           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
597           park: Công viên
598           pitch: Bãi Thể thao
599           playground: Sân chơi
600           recreation_ground: Sân Giải trí
601           sports_centre: Trung tâm Thể thao
602           stadium: Sân vận động
603           swimming_pool: Hồ Bơi
604           water_park: Công viên Nước
605         natural: 
606           bay: Vịnh
607           beach: Bãi biển
608           cape: Mũi đất
609           cave_entrance: Cửa vào Hang
610           channel: Eo biển
611           cliff: Vách đá
612           coastline: Bờ biển
613           geyser: Mạch nước Phun
614           glacier: Sông băng
615           heath: Bãi Hoang
616           hill: Đồi
617           island: Đảo
618           land: Đất
619           moor: Truông
620           peak: Đỉnh
621           reef: Rạn san hô
622           river: Sông
623           rock: Đá
624           spring: Suối
625           strait: Eo biển
626           tree: Cây
627           valley: Thung lũng
628           volcano: Núi lửa
629           water: Nước
630           wetlands: Đầm lầy
631           wood: Rừng
632         place: 
633           airport: Sân bay
634           city: Thành phố
635           country: Quốc gia
636           county: Quận hạt
637           farm: Trại
638           house: Nhà ở
639           houses: Dãy Nhà
640           island: Đảo
641           locality: Địa phương
642           postcode: Mã Bưu điện
643           region: Miền
644           sea: Biển
645           state: Tỉnh bang
646           subdivision: Hàng xóm
647           suburb: Ngoại ô
648           town: Thị xã/trấn
649           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
650           village: Làng
651         railway: 
652           construction: Đường sắt Đang Xây
653           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
654           funicular: Đường sắt Leo núi
655           historic_station: Nhà ga Lịch sử
656           junction: Ga Đầu mối
657           monorail: Đường Một Ray
658           station: Nhà ga
659           subway: Trạm Xe điện Ngầm
660           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
661           tram: Đường Xe điện
662         shop: 
663           bakery: Tiệm Bánh
664           bicycle: Tiệm Xe đạp
665           books: Tiệm Sách
666           car: Tiệm Xe hơi
667           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
668           car_repair: Tiệm Sửa Xe
669           carpet: Tiệm Thảm
670           chemist: Nhà thuốc
671           clothes: Tiệm Quần áo
672           computer: Tiệm Máy tính
673           confectionery: Tiệm Kẹo
674           convenience: Tiệm Tập hóa
675           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
676           drugstore: Nhà thuốc
677           fashion: Tiệm Thời trang
678           fish: Tiệm Cá
679           florist: Tiệm Hoa
680           food: Tiệm Thực phẩm
681           grocery: Tiệm Tạp phẩm
682           hairdresser: Tiệm Làm tóc
683           insurance: Bảo hiểm
684           jewelry: Tiệm Kim hoàn
685           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
686           mall: Trung tâm Mua sắm
687           market: Chợ
688           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
689           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
690           music: Tiệm Nhạc
691           newsagent: Tiệm Báo
692           optician: Tiệm Kính mắt
693           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
694           photo: Tiệm Rửa Hình
695           salon: Tiệm Làm tóc
696           shoes: Tiệm Giày
697           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
698           sports: Tiệm Thể thao
699           supermarket: Siêu thị
700           toys: Tiệm Đồ chơi
701           travel_agency: Văn phòng Du lịch
702           video: Tiệm Phim
703         tourism: 
704           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
705           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
706           attraction: Nơi Du lịch
707           bed_and_breakfast: Nhà trọ
708           cabin: Túp lều
709           camp_site: Nơi Cắm trại
710           chalet: Nhà ván
711           hostel: Nhà trọ
712           hotel: Khách sạn
713           information: Thông tin
714           lean_to: Nhà chái
715           motel: Khách sạn Dọc đường
716           museum: Bảo tàng
717           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
718           theme_park: Công viên Giải trí
719           valley: Thung lũng
720           viewpoint: Thắng cảnh
721           zoo: Vườn thú
722         waterway: 
723           canal: Kênh
724           dam: Đập
725           rapids: Thác ghềnh
726           river: Sông
727           riverbank: Bờ sông
728           stream: Dòng suối
729           waterfall: Thác
730   javascripts: 
731     map: 
732       base: 
733         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
734         mapnik: Mapnik
735         noname: Không tên
736         osmarender: Osmarender
737       overlays: 
738         maplint: Maplint
739     site: 
740       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
741       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
742       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
743       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
744       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
745       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
746   layouts: 
747     copyright: Bản quyền &amp; Giấy phép
748     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
749     donate_link_text: quyên góp
750     edit: Sửa đổi
751     export: Xuất
752     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
753     gps_traces: Tuyến đường GPS
754     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
755     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
756     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
757     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
758     history: Lịch sử
759     home: nhà
760     home_tooltip: Về vị trí nhà
761     inbox: hộp thư ({{count}})
762     inbox_tooltip: 
763       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
764       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
765       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
766     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
767     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
768     intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại {{partners}}.
769     intro_3_partners: wiki
770     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
771     license: 
772       alt: CC BY-SA 2.0
773       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
774     log_in: đăng nhập
775     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
776     logo: 
777       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
778     logout: đăng xuất
779     logout_tooltip: Đăng xuất
780     make_a_donation: 
781       text: Quyên góp
782       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
783     news_blog: Blog Tin tức
784     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
785     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
786     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
787     shop: Tiệm
788     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
789     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
790     sign_up: đăng ký
791     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
792     sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
793     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
794     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
795     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
796     view: Xem
797     view_tooltip: Xem bản đồ
798     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
799     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
800   message: 
801     delete: 
802       deleted: Đã xóa thư
803     inbox: 
804       date: Ngày
805       from: Từ
806       my_inbox: Hộp thư đến
807       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
808       outbox: đã gửi
809       people_mapping_nearby: những người ở gần
810       subject: Tiêu đề
811       title: Hộp thư
812       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
813     mark: 
814       as_read: Thư đã đọc
815       as_unread: Thư chưa đọc
816     message_summary: 
817       delete_button: Xóa
818       read_button: Đánh dấu là đã đọc
819       reply_button: Trả lời
820       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
821     new: 
822       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
823       body: Nội dung
824       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
825       message_sent: Thư đã gửi
826       send_button: Gửi
827       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
828       subject: Tiêu đề
829       title: Gửi thư
830     no_such_message: 
831       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
832       heading: Thư không tồn tại
833       title: Thư không tồn tại
834     no_such_user: 
835       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên đó.
836       heading: Người dùng không tồn tại
837       title: Người dùng không tồn tại
838     outbox: 
839       date: Ngày
840       inbox: thư đến
841       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
842       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
843       outbox: thư đã gửi
844       people_mapping_nearby: những người ở gần
845       subject: Tiêu đề
846       title: Hộp thư đã gửi
847       to: Tới
848       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
849     read: 
850       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
851       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
852       date: Ngày
853       from: Từ
854       reading_your_messages: Đọc thư
855       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
856       reply_button: Trả lời
857       subject: Tiêu đề
858       title: Đọc thư
859       to: Tới
860       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
861       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
862     reply: 
863       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
864     sent_message_summary: 
865       delete_button: Xóa
866   notifier: 
867     diary_comment_notification: 
868       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
869       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
870       hi: Chào {{to_user}},
871       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
872     email_confirm: 
873       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
874     email_confirm_html: 
875       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
876       greeting: Chào bạn,
877       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
878     email_confirm_plain: 
879       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
880       greeting: Chào bạn,
881       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
882       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
883     friend_notification: 
884       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại {{befriendurl}}.
885       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
886       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}}.
887       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
888     gpx_notification: 
889       and_no_tags: và không có thẻ
890       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
891       failure: 
892         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
893         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
894         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
895         more_info_2: "vấn đề này tại:"
896         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
897       greeting: Chào bạn,
898       success: 
899         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
900         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
901       with_description: với miêu tả
902       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
903     lost_password: 
904       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
905     lost_password_html: 
906       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
907       greeting: Chào bạn,
908       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
909     lost_password_plain: 
910       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
911       greeting: Hi,
912       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
913       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
914     message_notification: 
915       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
916       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
917       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
918       hi: Chào {{to_user}},
919       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
920     signup_confirm: 
921       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
922     signup_confirm_html: 
923       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
924       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
925       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
926       greeting: Chào bạn!
927       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
928       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
929       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
930       more_videos_here: thêm video tại đây
931       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
932       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
933       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
934     signup_confirm_plain: 
935       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
936       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
937       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
938       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
939       current_user_2: "tại:"
940       greeting: Chào bạn!
941       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
942       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
943       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
944       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
945       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
946       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
947       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
948       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
949       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
950       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
951   oauth: 
952     oauthorize: 
953       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
954       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
955       allow_to: "Cho phép trình khách:"
956       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
957       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
958       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
959       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
960       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
961     revoke: 
962       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
963   oauth_clients: 
964     create: 
965       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
966     destroy: 
967       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
968     edit: 
969       submit: Sửa đổi
970       title: Sửa đổi chương trình của bạn
971     form: 
972       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
973       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
974       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
975       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
976       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
977       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
978       callback_url: URL Gọi lại
979       name: Tên
980       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
981       required: Bắt buộc
982       support_url: URL Trợ giúp
983       url: URL Trang chủ Chương trình
984     index: 
985       application: Tên Chương trình
986       issued_at: Lúc Cho phép
987       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
988       my_apps: Trình khách của Tôi
989       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
990       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
991       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
992       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
993       revoke: Thu hồi!
994       title: Chi tiết OAuth của Tôi
995     new: 
996       submit: Đăng ký
997       title: Đăng ký chương trình mới
998     not_found: 
999       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
1000     show: 
1001       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1002       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1003       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1004       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1005       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1006       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1007       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1008       authorize_url: "Cho phép URL:"
1009       edit: Sửa đổi Chi tiết
1010       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1011       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1012       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1013       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1014       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
1015       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1016     update: 
1017       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1018   site: 
1019     edit: 
1020       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1021       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1022       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1023       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
1024       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1025       user_page_link: trang cá nhân
1026     index: 
1027       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1028       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1029       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
1030       license: 
1031         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1032         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
1033         project_name: Dự án OpenStreetMap
1034       permalink: Liên kết Thường trực
1035       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1036     key: 
1037       map_key: Chú giải
1038       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
1039       table: 
1040         entry: 
1041           admin: Biên giới hành chính
1042           allotments: Khu vườn gia đình
1043           apron: 
1044             - Sân đậu máy bay
1045             - nhà ga hành khách
1046           bridge: Đường rắn = cầu
1047           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1048           brownfield: Sân để trống
1049           building: Kiến trúc quan trọng
1050           byway: Đường mòn đa mốt
1051           cable: 
1052             - Đường xe cáp
1053             - ski lift
1054           cemetery: Nghĩa địa
1055           centre: Trung tâm thể thao
1056           commercial: Khu vực thương mại
1057           common: 
1058             - Đất công
1059             - bãi cỏ
1060           construction: Đường đang xây
1061           cycleway: Đường xe đạp
1062           destination: Chỉ giao thông địa phương
1063           farm: Ruộng
1064           footway: Đường đi bộ
1065           forest: Rừng trồng cây
1066           golf: Sân golf
1067           heathland: Vùng cây bụi
1068           industrial: Khu vực công nghiệp
1069           lake: 
1070             - Hồ
1071             - bể nước
1072           military: Khu vực quân sự
1073           motorway: Đường cao tốc
1074           park: Công viên
1075           permissive: Đường cho phép
1076           pitch: Sân thể thao
1077           primary: Đường chính
1078           private: Đường riêng
1079           rail: Đường sắt
1080           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1081           resident: Khu vực nhà ở
1082           retail: Khu vực buôn bán
1083           runway: 
1084             - Đường băng
1085             - đường lăn
1086           school: 
1087             - Trường học
1088             - đại học
1089           secondary: Đường lớn
1090           station: Nhà ga
1091           subway: Đường ngầm
1092           summit: 
1093             - Đỉnh núi
1094             - đồi
1095           tourist: Nơi du lịch
1096           track: Đường mòn
1097           tram: 
1098             - Đường sắt nhẹ
1099             - xe điện
1100           trunk: Xa lộ
1101           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1102           unclassified: Đường không phân loại
1103           unsurfaced: Đường không lát
1104           wood: Rừng
1105         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
1106     search: 
1107       search: Tìm kiếm
1108       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
1109       submit_text: Đi
1110       where_am_i: Tôi ở đâu?
1111       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1112     sidebar: 
1113       close: Đóng
1114       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1115   time: 
1116     formats: 
1117       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1118   trace: 
1119     create: 
1120       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1121       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1122     delete: 
1123       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1124     edit: 
1125       description: "Miêu tả:"
1126       download: tải xuống
1127       edit: sửa đổi
1128       filename: "Tên tập tin:"
1129       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1130       map: bản đồ
1131       owner: "Tác giả:"
1132       points: "Số nốt:"
1133       save_button: Lưu các Thay đổi
1134       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1135       tags: "Thẻ:"
1136       tags_help: dấu phẩy phân cách
1137       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1138       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1139       visibility: "Mức độ truy cập:"
1140       visibility_help: có nghĩa là gì?
1141       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1142     list: 
1143       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1144       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
1145       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
1146       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1147     make_public: 
1148       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1149     no_such_user: 
1150       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1151       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1152       title: Người dùng không tồn tại
1153     offline: 
1154       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1155       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1156     offline_warning: 
1157       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1158     trace: 
1159       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
1160       by: bởi
1161       count_points: "{{count}} nốt"
1162       edit: sửa đổi
1163       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1164       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1165       in: trong
1166       map: bản đồ
1167       more: thêm
1168       pending: CHƯA XỬ
1169       private: RIÊNG
1170       public: CÔNG KHAI
1171       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1172       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1173       view_map: Xem Bản đồ
1174     trace_form: 
1175       description: Miêu tả
1176       help: Trợ giúp
1177       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1178       tags: Thẻ
1179       tags_help: dấu phẩy phân cách
1180       upload_button: Tải lên
1181       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
1182       visibility: "Mức độ truy cập:"
1183       visibility_help: có nghĩa là gì?
1184       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1185     trace_header: 
1186       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1187       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
1188       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1189       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1190     trace_optionals: 
1191       tags: Thẻ
1192     trace_paging_nav: 
1193       next: Sau »
1194       previous: « Trước
1195       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
1196     view: 
1197       delete_track: Xóa tuyến đường này
1198       description: "Miêu tả:"
1199       download: tải xuống
1200       edit: sửa đổi
1201       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1202       filename: "Tên tập tin:"
1203       heading: Xem tuyến đường {{name}}
1204       map: bản đồ
1205       none: Không có
1206       owner: "Tác giả:"
1207       pending: CHƯA XỬ
1208       points: "Số nốt:"
1209       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1210       tags: "Thẻ:"
1211       title: Xem tuyến đường {{name}}
1212       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1213       uploaded: "Lúc tải lên:"
1214       visibility: "Mức độ truy cập:"
1215     visibility: 
1216       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1217       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1218       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1219       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1220   user: 
1221     account: 
1222       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1223       delete image: Xóa hình hiện dùng
1224       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1225       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1226       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1227       home location: "Vị trí Nhà:"
1228       image: "Hình:"
1229       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1230       keep image: Giữ hình hiện dùng
1231       latitude: "Vĩ độ:"
1232       longitude: "Kinh độ:"
1233       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1234       my settings: Tùy chọn
1235       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1236       new image: Thêm hình
1237       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1238       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1239       profile description: "Tự giới thiệu:"
1240       public editing: 
1241         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1242         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1243         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1244         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1245         enabled link text: có nghĩa là gì?
1246         heading: "Sửa đổi công khai:"
1247       public editing note: 
1248         heading: Sửa đổi công khai
1249         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1250       replace image: Thay hình hiện dùng
1251       return to profile: Trở về trang cá nhân
1252       save changes button: Lưu các Thay đổi
1253       title: Chỉnh sửa tài khoản
1254       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1255     confirm: 
1256       button: Xác nhận
1257       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
1258       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1259       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1260       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1261     confirm_email: 
1262       button: Xác nhận
1263       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1264       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1265       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1266       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1267     filter: 
1268       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1269     go_public: 
1270       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1271     login: 
1272       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
1273       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1274       create_account: mở tài khoản
1275       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1276       heading: Đăng nhập
1277       login_button: Đăng nhập
1278       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1279       password: "Mật khẩu:"
1280       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
1281       remember: "Nhớ tôi:"
1282       title: Đăng nhập
1283     logout: 
1284       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1285       logout_button: Đăng xuất
1286       title: Đăng xuất
1287     lost_password: 
1288       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1289       heading: Quên mất Mật khẩu?
1290       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1291       new password button: Đặt lại mật khẩu
1292       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1293       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1294       title: Quên mất mật khẩu
1295     make_friend: 
1296       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
1297       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
1298       success: "{{name}} mới là người bạn."
1299     new: 
1300       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1301       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1302       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1303       display name: "Tên hiển thị:"
1304       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1305       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1306       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1307       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1308       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1309       license_agreement: Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (BY-SA)</a>.
1310       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1311       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1312       password: "Mật khẩu:"
1313       signup: Đăng ký
1314       title: Mở tài khoản
1315     no_such_user: 
1316       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1317       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1318       title: Người dùng không tồn tại
1319     popup: 
1320       friend: Người bạn
1321       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1322       your location: Vị trí của bạn
1323     remove_friend: 
1324       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
1325       success: "{{name}} không còn là người bạn."
1326     reset_password: 
1327       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1328       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1329       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1330       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
1331       password: "Mật khẩu:"
1332       reset: Đặt lại Mật khẩu
1333       title: Đặt lại mật khẩu
1334     set_home: 
1335       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1336     view: 
1337       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1338       add as friend: thêm là người bạn
1339       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
1340       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1341       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1342       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1343       confirm: Xác nhận
1344       create_block: cấm người dùng này
1345       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1346       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1347       delete_user: xóa tài khoản này
1348       description: Miêu tả
1349       diary: nhật ký
1350       edits: đóng góp
1351       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1352       hide_user: ẩn tài khoản này
1353       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
1354       km away: cách {{count}} km
1355       m away: cách {{count}} m
1356       mapper since: "Tham gia:"
1357       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1358       my diary: nhật ký của tôi
1359       my edits: đóng góp của tôi
1360       my settings: tùy chọn
1361       my traces: tuyến đường của tôi
1362       nearby users: Người dùng khác ở gần
1363       new diary entry: mục nhật ký mới
1364       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1365       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1366       oauth settings: Thiết lập OAuth
1367       remove as friend: dời người bạn
1368       role: 
1369         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1370         grant: 
1371           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1372           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1373         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1374         revoke: 
1375           administrator: Rút quyền quản lý viên
1376           moderator: Rút quyền điều hành viên
1377       send message: gửi thư
1378       settings_link_text: tùy chọn
1379       traces: tuyến đường
1380       unhide_user: hiện tài khoản này
1381       user location: Vị trí của người dùng
1382       your friends: Người bạn của bạn
1383   user_block: 
1384     blocks_by: 
1385       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1386       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1387       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1388     blocks_on: 
1389       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1390       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1391       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1392     create: 
1393       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1394       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1395       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1396     edit: 
1397       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1398       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1399       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1400       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1401       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1402       show: Xem tác vụ cấm này
1403       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1404       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1405     filter: 
1406       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1407       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1408       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1409     helper: 
1410       time_future: Hết hạn {{time}}.
1411       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1412       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1413     index: 
1414       empty: Chưa ai bị cấm.
1415       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1416       title: Người dùng bị cấm
1417     model: 
1418       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1419       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1420     new: 
1421       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1422       heading: Cấm {{name}}
1423       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1424       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1425       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1426       submit: Cấm người dùng
1427       title: Cấm {{name}}
1428       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1429       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1430     not_found: 
1431       back: Trở về trang đầu
1432       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1433     partial: 
1434       confirm: Bạn có chắc không?
1435       creator_name: Người cấm
1436       display_name: Người bị cấm
1437       edit: Sửa đổi
1438       not_revoked: (không bị hủy)
1439       reason: Lý do cấm
1440       revoke: Bỏ cấm!
1441       revoker_name: Người bỏ cấm
1442       show: Hiện
1443       status: Trạng thái
1444     period: "{{count}} giờ"
1445     revoke: 
1446       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1447       flash: Đã bỏ cấm.
1448       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1449       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1450       revoke: Bỏ cấm!
1451       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1452       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1453     show: 
1454       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1455       confirm: Bạn có chắc không?
1456       edit: Sửa đổi
1457       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1458       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1459       reason: "Lý do cấm:"
1460       revoke: Bỏ cấm!
1461       revoker: "Người bỏ cấm:"
1462       show: Hiện
1463       status: Trạng thái
1464       time_future: Hết hạn {{time}}
1465       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1466       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1467     update: 
1468       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1469       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1470   user_role: 
1471     filter: 
1472       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1473       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1474       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1475       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1476     grant: 
1477       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1478       confirm: Xác nhận
1479       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1480       heading: Xác nhận cấp vai trò
1481       title: Xác nhận cấp vai trò
1482     revoke: 
1483       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1484       confirm: Xác nhận
1485       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1486       heading: Xác nhận rút vai trò
1487       title: Xác nhận rút vai trò