Localisation updates from translatewiki.net (2009-12-16)
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 vi: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Nội dung
10       diary_entry: 
11         language: Ngôn ngữ
12         latitude: Vĩ độ
13         longitude: Kinh độ
14         title: Tiêu đề
15         user: Người dùng
16       friend: 
17         friend: Người bạn
18         user: Người dùng
19       message: 
20         body: Nội dung
21         recipient: Người nhận
22         sender: Người gửi
23         title: Tiêu đề
24       trace: 
25         description: Miêu tả
26         latitude: Vĩ độ
27         longitude: Kinh độ
28         name: Tên
29         public: Công khai
30         size: Kích cỡ
31         user: Người dùng
32         visible: Thấy được
33       user: 
34         active: Tích cực
35         description: Miêu tả
36         display_name: Tên Hiển thị
37         email: Thư điện tử
38         languages: Ngôn ngữ
39         pass_crypt: Mật khẩu
40     models: 
41       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
42       changeset: Bộ thay đổi
43       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
44       country: Quốc gia
45       diary_comment: Bình luận Nhật ký
46       diary_entry: Mục Nhật ký
47       friend: Người bạn
48       language: Ngôn ngữ
49       message: Thư
50       node: Nốt
51       node_tag: Thẻ Nốt
52       notifier: Trình báo
53       old_node: Nốt Cũ
54       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
55       old_relation: Quan hệ Cũ
56       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
57       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
58       old_way: Lối Cũ
59       old_way_node: Nốt Lối Cũ
60       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
61       relation: Quan hệ
62       relation_member: Thành viên Quan hệ
63       relation_tag: Thẻ Quan hệ
64       session: Phiên
65       trace: Tuyến đường
66       tracepoint: Điểm Tuyến đường
67       tracetag: Thẻ Tuyến đường
68       user: Người dùng
69       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
70       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
71       way: Lối
72       way_node: Nốt Lối
73       way_tag: Thẻ Lối
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
82       changesetxml: Bộ thay đổi XML
83       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
84       feed: 
85         title: Bộ thay đổi {{id}}
86         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
87       osmchangexml: osmChange XML
88       title: Bộ thay đổi
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
91       bounding_box: "Hộp bao:"
92       box: hộp
93       closed_at: "Lúc Đóng:"
94       created_at: "Lúc Tạo:"
95       has_nodes: 
96         one: "Có {{count}} nốt sau:"
97         other: "Có {{count}} nốt sau:"
98       has_relations: 
99         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
100         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101       has_ways: 
102         one: "Có {{count}} lối sau:"
103         other: "Có {{count}} lối sau:"
104       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
105       show_area_box: Hiện Hộp vùng
106     changeset_navigation: 
107       all: 
108         next_tooltip: Bộ thay đổi sau
109         prev_tooltip: Bộ thay đổi trước
110       user: 
111         name_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
112         next_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
113         prev_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Miêu tả:"
116       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
117       edited_by: "Người Sửa đổi:"
118       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
119       version: "Phiên bản:"
120     containing_relation: 
121       entry: Quan hệ {{relation_name}}
122       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
123     map: 
124       deleted: Đã xóa
125       larger: 
126         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
127         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
128         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
129         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
130       loading: Đang tải...
131     node: 
132       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
133       download_xml: Tải xuống XML
134       edit: sửa đổi
135       node: Nốt
136       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
137       view_history: xem lịch sử
138     node_details: 
139       coordinates: "Tọa độ:"
140       part_of: "Trực thuộc:"
141     node_history: 
142       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
143       download_xml: Tải xuống XML
144       node_history: Lịch sử Nốt
145       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
146       view_details: xem chi tiết
147     not_found: 
148       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
149       type: 
150         changeset: bộ thay đổi
151         node: nốt
152         relation: quan hệ
153         way: lối
154     paging_nav: 
155       of: trong
156       showing_page: Đang hiện trang
157     relation: 
158       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
159       download_xml: Tải xuống XML
160       relation: Quan hệ
161       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
162       view_history: xem lịch sử
163     relation_details: 
164       members: "Thành viên:"
165       part_of: "Trực thuộc:"
166     relation_history: 
167       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
168       download_xml: Tải xuống XML
169       relation_history: Lịch sử Quan hệ
170       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
171       view_details: xem chi tiết
172     relation_member: 
173       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
174       type: 
175         node: Nốt
176         relation: Quan hệ
177         way: Lối
178     start: 
179       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
180       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
181     start_rjs: 
182       data_frame_title: Dữ liệu
183       data_layer_name: Dữ liệu
184       details: Chi tiết
185       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
186       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
187       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
188       load_data: Tải Dữ liệu
189       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
190       loading: Đang tải...
191       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
192       object_list: 
193         api: Lấy vùng này dùng API
194         back: Liệt kê các đối tượng
195         details: Chi tiết
196         heading: Danh sách đối tượng
197         history: 
198           type: 
199             node: Nốt [[id]]
200             way: Lối [[id]]
201         selected: 
202           type: 
203             node: Nốt [[id]]
204             way: Lối [[id]]
205         type: 
206           node: Nốt
207           way: Lối
208       private_user: người bí mật
209       show_history: Xem Lịch sử
210       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
211       wait: Xin chờ...
212       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
213     tag_details: 
214       tags: "Thẻ:"
215     way: 
216       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
217       download_xml: Tải xuống XML
218       edit: sửa đổi
219       view_history: xem lịch sử
220       way: Lối
221       way_title: "Lối: {{way_name}}"
222     way_details: 
223       also_part_of: 
224         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
225         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
226       nodes: "Nốt:"
227       part_of: "Thuộc về:"
228     way_history: 
229       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
230       download_xml: Tải xuống XML
231       view_details: xem chi tiết
232       way_history: Lịch sử Lối
233       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
234   changeset: 
235     changeset: 
236       anonymous: Vô danh
237       big_area: (lớn)
238       no_comment: (không có)
239       no_edits: (không có thay đổi)
240       show_area_box: hiện hộp vùng
241       still_editing: (đang mở)
242       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
243     changeset_paging_nav: 
244       next: Sau »
245       previous: « Trước
246       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
247     changesets: 
248       area: Vùng
249       comment: Miêu tả
250       id: ID
251       saved_at: Lúc Lưu
252       user: Người dùng
253     list: 
254       description: Những thay đổi gần đây
255       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
256       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
257       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
258       heading: Các bộ thay đổi
259       heading_bbox: Các bộ thay đổi
260       heading_user: Các bộ thay đổi
261       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
262       title: Các bộ thay đổi
263       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
264       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
265       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
266   diary_entry: 
267     diary_comment: 
268       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
269       confirm: Xác nhận
270       hide_link: Ẩn bình luận này
271     diary_entry: 
272       comment_count: 
273         one: 1 bình luận
274         other: "{{count}} bình luận"
275       comment_link: Bình luận về mục này
276       confirm: Xác nhận
277       edit_link: Sửa đổi mục này
278       hide_link: Ẩn mục này
279       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
280       reply_link: Trả lời mục này
281     edit: 
282       body: "Nội dung:"
283       language: "Ngôn ngữ:"
284       latitude: "Vĩ độ:"
285       location: "Vị trí:"
286       longitude: "Kinh độ:"
287       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
288       save_button: Lưu
289       subject: "Tiêu đề:"
290       title: Sửa đổi mục nhật ký
291       use_map_link: sử dụng bản đồ
292     feed: 
293       all: 
294         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
295         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
296       language: 
297         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
298         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
299       user: 
300         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
301         title: Các mục nhật ký của {{user}}
302     list: 
303       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
304       new: Mục Nhật ký Mới
305       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
306       newer_entries: Mục Sau
307       no_entries: Chưa có mục nhật ký
308       older_entries: Mục Trước
309       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
310       title: Các Nhật ký Cá nhân
311       user_title: Nhật ký của {{user}}
312     new: 
313       title: Mục Nhật ký Mới
314     no_such_entry: 
315       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
316       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
317       title: Mục nhật ký không tồn tại
318     no_such_user: 
319       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
320       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
321       title: Người dùng không tồn tại
322     view: 
323       leave_a_comment: Bình luận
324       login: Đăng nhập
325       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
326       save_button: Lưu
327       title: Các Nhật ký Cá nhân | {{user}}
328       user_title: Nhật ký của {{user}}
329   export: 
330     start: 
331       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
332       area_to_export: Vùng để Xuất
333       embeddable_html: HTML để Nhúng
334       export_button: Xuất
335       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
336       format: "Định dạng:"
337       format_to_export: Định dạng Xuất
338       image_size: Hình có Kích cỡ
339       latitude: "Vĩ độ:"
340       licence: Giấy phép
341       longitude: "Kinh độ:"
342       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
343       mapnik_image: Hình Mapnik
344       max: tối đa
345       options: Tùy chọn
346       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
347       osmarender_image: Hình Osmarender
348       output: Đầu ra
349       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
350       scale: Tỷ lệ
351       zoom: Thu phóng
352     start_rjs: 
353       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
354       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
355       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
356       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
357       export: Xuất
358       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
359       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
360   geocoder: 
361     description: 
362       title: 
363         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
364         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
365         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
366       types: 
367         cities: Thành phố
368         places: Địa điểm
369         towns: Thị xã
370     description_osm_namefinder: 
371       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
372     direction: 
373       east: đông
374       north: bắc
375       north_east: đông bắc
376       north_west: tây bắc
377       south: nam
378       south_east: đông nam
379       south_west: tây nam
380       west: tây
381     distance: 
382       one: khoảng 1 km
383       other: khoảng {{count}} km
384       zero: không tới 1 km
385     results: 
386       no_results: Không tìm thấy kết quả
387     search: 
388       title: 
389         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
390         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
391         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
392         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
393         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
394         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
395         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
396     search_osm_namefinder: 
397       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
398       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
399     search_osm_nominatim: 
400       prefix: 
401         amenity: 
402           airport: Sân bay
403           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
404           atm: Máy Rút tiền Tự động
405           bank: Ngân hàng
406           bar: Quán Rượu
407           bench: Ghế
408           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
409           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
410           cafe: Quán Cà phê
411           car_rental: Chỗ Mướn Xe
412           car_wash: Tiệm Rửa Xe
413           casino: Sòng bạc
414           cinema: Rạp phim
415           college: Trường Cao đẳng
416           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
417           courthouse: Tòa
418           dentist: Nha sĩ
419           doctors: Bác sĩ
420           dormitory: Ký túc xá
421           drinking_water: Vòi Nước uống
422           driving_school: Trường Lái xe
423           embassy: Tòa Đại sứ
424           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
425           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
426           ferry_terminal: Trạm Phà
427           fire_hydrant: Vòi nước Máy
428           fire_station: Trạm Cứu hỏa
429           fountain: Vòi nước
430           fuel: Cây xăng
431           grave_yard: Nghĩa địa
432           gym: Nhà Thể dục
433           health_centre: Trung tâm Y tế
434           hospital: Bệnh viện
435           hotel: Khách sạn
436           ice_cream: Tiệm Kem
437           kindergarten: Tiểu học
438           library: Thư viện
439           market: Chợ
440           marketplace: Chợ phiên
441           nursery: Nhà trẻ
442           office: Văn phòng
443           park: Công viên
444           parking: Chỗ Đậu xe
445           pharmacy: Nhà thuốc
446           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
447           police: Cảnh sát
448           post_box: Hòm thư
449           post_office: Bưu điện
450           preschool: Trường Mầm non
451           prison: Nhà tù
452           public_market: Chợ phiên
453           restaurant: Nhà hàng
454           sauna: Nhà Tắm hơi
455           school: Trường học
456           shop: Tiệm
457           shopping: Tiệm
458           supermarket: Siêu thị
459           taxi: Taxi
460           telephone: Điện thoại Công cộng
461           theatre: Nhà hát
462           toilets: Vệ sinh
463           university: Trường Đại học
464           waste_basket: Thùng rác
465           wifi: Điểm Truy cập Không dây
466         boundary: 
467           administrative: Biên giới Hành chính
468         building: 
469           church: Nhà thờ
470           dormitory: Ký túc xá
471           entrance: Cửa vào
472           garage: Ga ra
473           hotel: Khách sạn
474           house: Nhà ở
475           school: Nhà trường
476           shop: Tiệm
477           stadium: Sân vận động
478           store: Tiệm
479           tower: Tháp
480           train_station: Nhà ga
481         highway: 
482           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
483           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
484           construction: Đường Đang Xây
485           cycleway: Đường Xe đạp
486           footway: Đường bộ
487           gate: Cổng
488           minor: Đường Nhỏ
489           motorway: Đường Cao tốc
490           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
491           path: Lối
492           pedestrian: Đường bộ Lớn
493           primary: Đường Chính
494           primary_link: Đường Chính
495           raceway: Đường đua
496           residential: Đường Nhà ở
497           road: Đường
498           secondary: Đường Lớn
499           secondary_link: Đường Lớn
500           service: Đường phụ
501           steps: Cầu thang
502           trail: Đường mòn
503           trunk: Xa lộ
504           trunk_link: Xa lộ
505           unsurfaced: Đường Không Lát
506         historic: 
507           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
508           battlefield: Chiến trường
509           boundary_stone: Mốc Biên giới
510           building: Tòa nhà
511           castle: Lâu đài
512           church: Nhà thờ
513           house: Nhà ở
514           icon: Thánh tượng
515           manor: Trang viên
516           mine: Mỏ
517           monument: Đài Kỷ niệm
518           museum: Bảo tàng
519           ruins: Tàn tích
520           tower: Tháp
521           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
522           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
523         landuse: 
524           allotments: Khu Vườn Gia đình
525           basin: Lưu vực
526           cemetery: Nghĩa địa
527           commercial: Khu vực Thương mại
528           conservation: Bảo tồn
529           construction: Công trường Xây dựng
530           farm: Trại
531           farmland: Trại
532           farmyard: Sân Trại
533           forest: Rừng Trồng Cây
534           grass: Cỏ
535           industrial: Khu vực Công nghiệp
536           landfill: Nơi Đổ Rác
537           meadow: Đồng cỏ
538           military: Khu vực Quân sự
539           mine: Mỏ
540           mountain: Núi
541           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
542           park: Công viên
543           piste: Đường Trượt tuyết
544           plaza: Quảng trường
545           quarry: Mỏ Đá
546           railway: Đường sắt
547           recreation_ground: Sân chơi
548           reservoir: Bể nước
549           residential: Khu vực Nhà ở
550           retail: Khu vực Buôn bán
551           vineyard: Vườn Nho
552           wetland: Đầm lầy
553           wood: Rừng
554         leisure: 
555           fishing: Hồ Đánh cá
556           garden: Vườn
557           golf_course: Sân Golf
558           ice_rink: Sân băng
559           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
560           park: Công viên
561           pitch: Bãi Thể thao
562           playground: Sân chơi
563           recreation_ground: Sân Giải trí
564           sports_centre: Trung tâm Thể thao
565           stadium: Sân vận động
566           swimming_pool: Hồ Bơi
567           water_park: Công viên Nước
568         natural: 
569           bay: Vịnh
570           beach: Bãi biển
571           cape: Mũi đất
572           cave_entrance: Cửa vào Hang
573           channel: Eo biển
574           cliff: Vách đá
575           coastline: Bờ biển
576           glacier: Sông băng
577           hill: Đồi
578           island: Đảo
579           land: Đất
580           moor: Truông
581           peak: Đỉnh
582           reef: Rạn san hô
583           river: Sông
584           rock: Đá
585           spring: Suối
586           strait: Eo biển
587           tree: Cây
588           valley: Thung lũng
589           volcano: Núi lửa
590           water: Nước
591           wood: Rừng
592         place: 
593           airport: Sân bay
594           city: Thành phố
595           country: Quốc gia
596           county: Quận hạt
597           farm: Trại
598           house: Nhà ở
599           houses: Dãy Nhà
600           island: Đảo
601           locality: Địa phương
602           postcode: Mã Bưu điện
603           region: Miền
604           sea: Biển
605           state: Tỉnh bang
606           subdivision: Hàng xóm
607           suburb: Ngoại ô
608           town: Thị xã/trấn
609           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
610           village: Làng
611         railway: 
612           construction: Đường sắt Đang Xây
613           funicular: Đường sắt Leo núi
614           historic_station: Nhà ga Lịch sử
615           monorail: Đường Một Ray
616           subway: Trạm Xe điện Ngầm
617         shop: 
618           bakery: Tiệm Bánh
619           bicycle: Tiệm Xe đạp
620           books: Tiệm Sách
621           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
622           car_repair: Tiệm Sửa Xe
623           carpet: Tiệm Thảm
624           chemist: Nhà thuốc
625           clothes: Tiệm Quần áo
626           computer: Tiệm Máy tính
627           confectionery: Tiệm Kẹo
628           convenience: Tiệm Tập hóa
629           drugstore: Nhà thuốc
630           fashion: Tiệm Thời trang
631           fish: Tiệm Cá
632           florist: Tiệm Hoa
633           grocery: Tiệm Tạp phẩm
634           hairdresser: Tiệm Làm tóc
635           insurance: Bảo hiểm
636           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
637           mall: Trung tâm Mua sắm
638           market: Chợ
639           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
640           music: Tiệm Nhạc
641           newsagent: Tiệm Báo
642           optician: Tiệm Kính mắt
643           photo: Tiệm Rửa Hình
644           salon: Tiệm Làm tóc
645           shoes: Tiệm Giày
646           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
647           supermarket: Siêu thị
648           toys: Tiệm Đồ chơi
649           travel_agency: Văn phòng Du lịch
650           video: Tiệm Phim
651         tourism: 
652           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
653           attraction: Nơi Du lịch
654           bed_and_breakfast: Nhà trọ
655           cabin: Túp lều
656           camp_site: Nơi Cắm trại
657           hotel: Khách sạn
658           information: Thông tin
659           museum: Bảo tàng
660           valley: Thung lũng
661           zoo: Vườn thú
662         waterway: 
663           canal: Kênh
664           dam: Đập
665           river: Sông
666           riverbank: Bờ sông
667           stream: Dòng suối
668           waterfall: Thác
669   javascripts: 
670     map: 
671       base: 
672         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
673         mapnik: Mapnik
674         noname: Không tên
675         osmarender: Osmarender
676       overlays: 
677         maplint: Maplint
678     site: 
679       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
680       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
681   layouts: 
682     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
683     donate_link_text: quyên góp
684     edit: Sửa đổi
685     edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
686     export: Xuất
687     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
688     gps_traces: Tuyến đường GPS
689     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường
690     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
691     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
692     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
693     history: Lịch sử
694     history_tooltip: Lịch sử bộ thay đổi
695     home: nhà
696     home_tooltip: Về vị trí nhà
697     inbox: hộp thư ({{count}})
698     inbox_tooltip: 
699       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
700       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
701       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
702     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
703     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
704     intro_3: OpenStreetMap hoạt động do sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}.
705     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
706     license: 
707       alt: CC BY-SA 2.0
708       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
709     log_in: đăng nhập
710     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
711     logo: 
712       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
713     logout: đăng xuất
714     logout_tooltip: Đăng xuất
715     make_a_donation: 
716       text: Quyên góp
717       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
718     news_blog: Blog Tin tức
719     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
720     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
721     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
722     shop: Tiệm
723     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
724     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
725     sign_up: đăng ký
726     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
727     sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
728     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
729     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
730     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
731     view: Xem
732     view_tooltip: Xem bản đồ
733     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
734     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
735   map: 
736     coordinates: "Tọa độ:"
737     edit: Sửa đổi
738     view: Hiển thị
739   message: 
740     delete: 
741       deleted: Đã xóa thư
742     inbox: 
743       date: Ngày
744       from: Từ
745       my_inbox: Hộp thư đến
746       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
747       outbox: đã gửi
748       people_mapping_nearby: những người ở gần
749       subject: Tiêu đề
750       title: Hộp thư
751       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
752     mark: 
753       as_read: Thư đã đọc
754       as_unread: Thư chưa đọc
755     message_summary: 
756       delete_button: Xóa
757       read_button: Đánh dấu là đã đọc
758       reply_button: Trả lời
759       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
760     new: 
761       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
762       body: Nội dung
763       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
764       message_sent: Thư đã gửi
765       send_button: Gửi
766       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
767       subject: Tiêu đề
768       title: Gửi thư
769     no_such_user: 
770       body: Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó
771       heading: Người dùng hoặc thư không tồn tại
772       title: Người dùng hoặc thư không tồn tại
773     outbox: 
774       date: Ngày
775       inbox: thư đến
776       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
777       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
778       outbox: thư đã gửi
779       people_mapping_nearby: những người ở gần
780       subject: Tiêu đề
781       title: Hộp thư đã gửi
782       to: Tới
783       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
784     read: 
785       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
786       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
787       date: Ngày
788       from: Từ
789       reading_your_messages: Đọc thư
790       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
791       reply_button: Trả lời
792       subject: Tiêu đề
793       title: Đọc thư
794       to: Tới
795       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
796     sent_message_summary: 
797       delete_button: Xóa
798   notifier: 
799     diary_comment_notification: 
800       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
801       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
802       hi: Chào {{to_user}},
803       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
804     email_confirm: 
805       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
806     email_confirm_html: 
807       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
808       greeting: Chào bạn,
809       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
810     email_confirm_plain: 
811       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
812       greeting: Chào bạn,
813       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
814       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
815     friend_notification: 
816       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
817       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý.
818       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
819     gpx_notification: 
820       and_no_tags: và không có thẻ
821       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
822       failure: 
823         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
824         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
825         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
826         more_info_2: "vấn đề này tại:"
827         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
828       greeting: Chào bạn,
829       success: 
830         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
831         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
832       with_description: với miêu tả
833       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
834     lost_password: 
835       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
836     lost_password_html: 
837       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
838       greeting: Chào bạn,
839       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
840     lost_password_plain: 
841       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
842       greeting: Hi,
843       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
844       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
845     message_notification: 
846       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
847       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
848       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
849       hi: Chào {{to_user}},
850       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
851     signup_confirm: 
852       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
853     signup_confirm_html: 
854       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
855       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
856       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
857       greeting: Chào bạn!
858       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
859       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
860       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
861       more_videos_here: thêm video tại đây
862       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
863       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
864       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
865     signup_confirm_plain: 
866       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
867       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
868       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
869       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
870       current_user_2: "tại:"
871       greeting: Chào bạn!
872       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
873       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
874       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
875       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
876       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
877       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
878       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
879       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
880       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
881       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
882   oauth: 
883     oauthorize: 
884       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
885       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
886       allow_to: "Cho phép trình khách:"
887       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
888       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
889       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
890       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
891       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
892     revoke: 
893       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
894   oauth_clients: 
895     create: 
896       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
897     destroy: 
898       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
899     edit: 
900       submit: Sửa đổi
901       title: Sửa đổi chương trình của bạn
902     form: 
903       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
904       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
905       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
906       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
907       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
908       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
909       callback_url: URL Gọi lại
910       name: Tên
911       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
912       required: Bắt buộc
913       support_url: URL Trợ giúp
914       url: URL Trang chủ Chương trình
915     index: 
916       application: Tên Chương trình
917       issued_at: Lúc Cho phép
918       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
919       my_apps: Trình khách của Tôi
920       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
921       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
922       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
923       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
924       revoke: Thu hồi!
925       title: Chi tiết OAuth của Tôi
926     new: 
927       submit: Đăng ký
928       title: Đăng ký chương trình mới
929     not_found: 
930       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
931     show: 
932       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
933       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
934       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
935       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
936       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
937       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
938       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
939       authorize_url: "Cho phép URL:"
940       edit: Sửa đổi Chi tiết
941       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
942       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
943       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
944       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
945       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
946       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
947     update: 
948       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
949   site: 
950     edit: 
951       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
952       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
953       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
954       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
955       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
956       user_page_link: trang cá nhân
957     index: 
958       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
959       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
960       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
961       license: 
962         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
963         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
964         project_name: Dự án OpenStreetMap
965       permalink: Liên kết Thường trực
966       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
967     key: 
968       map_key: Chú giải
969       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
970       table: 
971         entry: 
972           admin: Biên giới hành chính
973           allotments: Khu vườn gia đình
974           apron: 
975             - Sân đậu máy bay
976             - nhà ga hành khách
977           bridge: Đường rắn = cầu
978           bridleway: Đường cưỡi ngựa
979           brownfield: Sân để trống
980           building: Kiến trúc quan trọng
981           byway: Đường mòn đa mốt
982           cable: 
983             - Đường xe cáp
984             - ski lift
985           cemetery: Nghĩa địa
986           centre: Trung tâm thể thao
987           commercial: Khu vực thương mại
988           common: 
989             - Đất công
990             - bãi cỏ
991           construction: Đường đang xây
992           cycleway: Đường xe đạp
993           destination: Chỉ giao thông địa phương
994           farm: Ruộng
995           footway: Đường đi bộ
996           forest: Rừng trồng cây
997           golf: Sân golf
998           heathland: Vùng cây bụi
999           industrial: Khu vực công nghiệp
1000           lake: 
1001             - Hồ
1002             - bể nước
1003           military: Khu vực quân sự
1004           motorway: Đường cao tốc
1005           park: Công viên
1006           permissive: Đường cho phép
1007           pitch: Sân thể thao
1008           primary: Đường chính
1009           private: Đường riêng
1010           rail: Đường sắt
1011           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1012           resident: Khu vực nhà ở
1013           retail: Khu vực buôn bán
1014           runway: 
1015             - Đường băng
1016             - đường lăn
1017           school: 
1018             - Trường học
1019             - đại học
1020           secondary: Đường lớn
1021           station: Nhà ga
1022           subway: Đường ngầm
1023           summit: 
1024             - Đỉnh núi
1025             - đồi
1026           tourist: Nơi du lịch
1027           track: Đường mòn
1028           tram: 
1029             - Đường sắt nhẹ
1030             - xe điện
1031           trunk: Xa lộ
1032           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1033           unclassified: Đường không phân loại
1034           unsurfaced: Đường không lát
1035           wood: Rừng
1036         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
1037     search: 
1038       search: Tìm kiếm
1039       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
1040       submit_text: Đi
1041       where_am_i: Tôi ở đâu?
1042       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1043     sidebar: 
1044       close: Đóng
1045       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1046   trace: 
1047     create: 
1048       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1049       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1050     delete: 
1051       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1052     edit: 
1053       description: "Miêu tả:"
1054       download: tải xuống
1055       edit: sửa đổi
1056       filename: "Tên tập tin:"
1057       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1058       map: bản đồ
1059       owner: "Tác giả:"
1060       points: "Số nốt:"
1061       save_button: Lưu các Thay đổi
1062       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1063       tags: "Thẻ:"
1064       tags_help: dấu phẩy phân cách
1065       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1066       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1067       visibility: "Mức độ truy cập:"
1068       visibility_help: có nghĩa là gì?
1069       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1070     list: 
1071       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1072       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
1073       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
1074       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1075     make_public: 
1076       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1077     no_such_user: 
1078       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1079       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1080       title: Người dùng không tồn tại
1081     offline: 
1082       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1083       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1084     offline_warning: 
1085       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1086     trace: 
1087       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
1088       by: bởi
1089       count_points: "{{count}} nốt"
1090       edit: sửa đổi
1091       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1092       in: trong
1093       map: bản đồ
1094       more: thêm
1095       pending: CHƯA XỬ
1096       private: RIÊNG
1097       public: CÔNG KHAI
1098       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1099       view_map: Xem Bản đồ
1100     trace_form: 
1101       description: Miêu tả
1102       help: Trợ giúp
1103       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1104       tags: Thẻ
1105       tags_help: dấu phẩy phân cách
1106       upload_button: Tải lên
1107       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
1108       visibility: "Mức độ truy cập:"
1109       visibility_help: có nghĩa là gì?
1110       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1111     trace_header: 
1112       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1113       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
1114       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1115       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1116     trace_optionals: 
1117       tags: Thẻ
1118     trace_paging_nav: 
1119       of: trong
1120       showing: Xem trang
1121     view: 
1122       delete_track: Xóa tuyến đường này
1123       description: "Miêu tả:"
1124       download: tải xuống
1125       edit: sửa đổi
1126       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1127       filename: "Tên tập tin:"
1128       heading: Xem tuyến đường {{name}}
1129       map: bản đồ
1130       none: Không có
1131       owner: "Tác giả:"
1132       pending: CHƯA XỬ
1133       points: "Số nốt:"
1134       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1135       tags: "Thẻ:"
1136       title: Xem tuyến đường {{name}}
1137       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1138       uploaded: "Lúc tải lên:"
1139       visibility: "Mức độ truy cập:"
1140     visibility: 
1141       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1142       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1143       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1144       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1145   user: 
1146     account: 
1147       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1148       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1149       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1150       home location: "Vị trí Nhà:"
1151       latitude: "Vĩ độ:"
1152       longitude: "Kinh độ:"
1153       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1154       my settings: Tùy chọn
1155       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1156       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1157       profile description: "Tự giới thiệu:"
1158       public editing: 
1159         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1160         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1161         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1162         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1163         enabled link text: có nghĩa là gì?
1164         heading: "Sửa đổi công khai:"
1165       public editing note: 
1166         heading: Sửa đổi công khai
1167         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1168       return to profile: Trở về trang cá nhân
1169       save changes button: Lưu các Thay đổi
1170       title: Chỉnh sửa tài khoản
1171       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1172     confirm: 
1173       button: Xác nhận
1174       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
1175       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1176       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1177       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1178     confirm_email: 
1179       button: Xác nhận
1180       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1181       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1182       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1183       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1184     filter: 
1185       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1186     friend_map: 
1187       nearby mapper: "Người vẽ bản đồ ở gần: [[nearby_user]]"
1188       your location: Vị trí của bạn
1189     go_public: 
1190       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1191     login: 
1192       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
1193       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1194       create_account: mở tài khoản
1195       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1196       heading: Đăng nhập
1197       login_button: Đăng nhập
1198       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1199       password: "Mật khẩu:"
1200       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
1201       title: Đăng nhập
1202     lost_password: 
1203       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1204       heading: Quên mất Mật khẩu?
1205       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1206       new password button: Đặt lại mật khẩu
1207       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1208       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1209       title: Quên mất mật khẩu
1210     make_friend: 
1211       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
1212       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
1213       success: "{{name}} mới là người bạn."
1214     new: 
1215       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1216       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1217       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1218       display name: "Tên hiển thị:"
1219       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1220       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1221       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1222       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1223       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1224       license_agreement: Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (BY-SA)</a>.
1225       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1226       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1227       password: "Mật khẩu:"
1228       signup: Đăng ký
1229       title: Mở tài khoản
1230     no_such_user: 
1231       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1232       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1233       title: Người dùng không tồn tại
1234     remove_friend: 
1235       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
1236       success: "{{name}} không còn là người bạn."
1237     reset_password: 
1238       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1239       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1240       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1241       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
1242       password: "Mật khẩu:"
1243       reset: Đặt lại Mật khẩu
1244       title: Đặt lại mật khẩu
1245     set_home: 
1246       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1247     view: 
1248       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1249       add as friend: thêm là người bạn
1250       add image: Thêm Hình
1251       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
1252       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1253       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1254       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1255       change your settings: thay đổi tùy chọn của bạn
1256       confirm: Xác nhận
1257       create_block: cấm người dùng này
1258       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1259       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1260       delete image: Xóa Hình
1261       delete_user: xóa tài khoản này
1262       description: Miêu tả
1263       diary: nhật ký
1264       edits: đóng góp
1265       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1266       hide_user: ẩn tài khoản này
1267       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
1268       km away: cách {{count}} km
1269       m away: cách {{count}} m
1270       mapper since: "Tham gia:"
1271       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1272       my diary: nhật ký của tôi
1273       my edits: đóng góp của tôi
1274       my settings: tùy chọn
1275       my traces: tuyến đường của tôi
1276       my_oauth_details: Xem chi tiết OAuth của tôi
1277       nearby users: "Người dùng ở gần:"
1278       new diary entry: mục nhật ký mới
1279       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1280       no home location: Chưa đặt vị trí nhà.
1281       no nearby users: Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần.
1282       remove as friend: dời người bạn
1283       role: 
1284         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1285         grant: 
1286           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1287           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1288         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1289         revoke: 
1290           administrator: Rút quyền quản lý viên
1291           moderator: Rút quyền điều hành viên
1292       send message: gửi thư
1293       settings_link_text: tùy chọn
1294       traces: tuyến đường
1295       unhide_user: hiện tài khoản này
1296       upload an image: Tải lên hình
1297       user image heading: Hình người dùng
1298       user location: Vị trí của người dùng
1299       your friends: Người bạn của bạn
1300   user_block: 
1301     blocks_by: 
1302       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1303       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1304       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1305     blocks_on: 
1306       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1307       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1308       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1309     create: 
1310       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1311       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1312       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1313     edit: 
1314       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1315       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1316       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1317       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1318       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1319       show: Xem tác vụ cấm này
1320       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1321       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1322     filter: 
1323       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1324       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1325       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1326     helper: 
1327       time_future: Hết hạn {{time}}.
1328       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1329       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1330     index: 
1331       empty: Chưa ai bị cấm.
1332       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1333       title: Người dùng bị cấm
1334     model: 
1335       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1336       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1337     new: 
1338       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1339       heading: Cấm {{name}}
1340       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1341       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1342       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1343       submit: Cấm người dùng
1344       title: Cấm {{name}}
1345       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1346       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1347     not_found: 
1348       back: Trở về trang đầu
1349       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1350     partial: 
1351       confirm: Bạn có chắc không?
1352       creator_name: Người cấm
1353       display_name: Người bị cấm
1354       edit: Sửa đổi
1355       not_revoked: (không bị hủy)
1356       reason: Lý do cấm
1357       revoke: Bỏ cấm!
1358       revoker_name: Người bỏ cấm
1359       show: Hiện
1360       status: Trạng thái
1361     period: "{{count}} giờ"
1362     revoke: 
1363       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1364       flash: Đã bỏ cấm.
1365       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1366       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1367       revoke: Bỏ cấm!
1368       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1369       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1370     show: 
1371       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1372       confirm: Bạn có chắc không?
1373       edit: Sửa đổi
1374       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1375       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1376       reason: "Lý do cấm:"
1377       revoke: Bỏ cấm!
1378       revoker: "Người bỏ cấm:"
1379       show: Hiện
1380       status: Trạng thái
1381       time_future: Hết hạn {{time}}
1382       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1383       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1384     update: 
1385       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1386       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1387   user_role: 
1388     filter: 
1389       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1390       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1391       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1392       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1393     grant: 
1394       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1395       confirm: Xác nhận
1396       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1397       heading: Xác nhận cấp vai trò
1398       title: Xác nhận cấp vai trò
1399     revoke: 
1400       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1401       confirm: Xác nhận
1402       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1403       heading: Xác nhận rút vai trò
1404       title: Xác nhận rút vai trò