Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Ninomax
6 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
7 vi: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_comment: 
11         body: Nội dung
12       diary_entry: 
13         language: Ngôn ngữ
14         latitude: Vĩ độ
15         longitude: Kinh độ
16         title: Tiêu đề
17         user: Người dùng
18       friend: 
19         friend: Người bạn
20         user: Người dùng
21       message: 
22         body: Nội dung
23         recipient: Người nhận
24         sender: Người gửi
25         title: Tiêu đề
26       trace: 
27         description: Miêu tả
28         latitude: Vĩ độ
29         longitude: Kinh độ
30         name: Tên
31         public: Công khai
32         size: Kích cỡ
33         user: Người dùng
34         visible: Thấy được
35       user: 
36         active: Tích cực
37         description: Miêu tả
38         display_name: Tên Hiển thị
39         email: Thư điện tử
40         languages: Ngôn ngữ
41         pass_crypt: Mật khẩu
42     models: 
43       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
44       changeset: Bộ thay đổi
45       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
46       country: Quốc gia
47       diary_comment: Bình luận Nhật ký
48       diary_entry: Mục Nhật ký
49       friend: Người bạn
50       language: Ngôn ngữ
51       message: Thư
52       node: Nốt
53       node_tag: Thẻ Nốt
54       notifier: Trình báo
55       old_node: Nốt Cũ
56       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
57       old_relation: Quan hệ Cũ
58       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
59       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
60       old_way: Lối Cũ
61       old_way_node: Nốt Lối Cũ
62       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
63       relation: Quan hệ
64       relation_member: Thành viên Quan hệ
65       relation_tag: Thẻ Quan hệ
66       session: Phiên
67       trace: Tuyến đường
68       tracepoint: Điểm Tuyến đường
69       tracetag: Thẻ Tuyến đường
70       user: Người dùng
71       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
72       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
73       way: Lối
74       way_node: Nốt Lối
75       way_tag: Thẻ Lối
76   application: 
77     require_cookies: 
78       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
79     setup_user_auth: 
80       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
81       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
82   browse: 
83     changeset: 
84       changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
85       changesetxml: Bộ thay đổi XML
86       download: Tải xuống %{changeset_xml_link} hoặc %{osmchange_xml_link}
87       feed: 
88         title: Bộ thay đổi %{id}
89         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
90       osmchangexml: osmChange XML
91       title: Bộ thay đổi
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
94       bounding_box: "Hộp bao:"
95       box: hộp
96       closed_at: "Lúc Đóng:"
97       created_at: "Lúc Tạo:"
98       has_nodes: 
99         one: "Có nốt sau:"
100         other: "Có %{count} nốt sau:"
101       has_relations: 
102         one: "Có quan hệ sau:"
103         other: "Có %{count} quan hệ sau:"
104       has_ways: 
105         one: "Có lối sau:"
106         other: "Có %{count} lối sau:"
107       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
108       show_area_box: Hiện Hộp vùng
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Miêu tả:"
111       deleted_at: "Lúc Xóa:"
112       deleted_by: "Người Xóa:"
113       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
114       edited_by: "Người Sửa đổi:"
115       in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
116       version: "Phiên bản:"
117     containing_relation: 
118       entry: Quan hệ %{relation_name}
119       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
120     map: 
121       deleted: Đã xóa
122       larger: 
123         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
124         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
125         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
126         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
127       loading: Đang tải…
128     navigation: 
129       all: 
130         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
131         next_node_tooltip: Node tiếp theo
132         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
133         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
134         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
135         prev_node_tooltip: Node trước
136         prev_relation_tooltip: Relation trước
137         prev_way_tooltip: Lối trước
138       user: 
139         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
140         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
141         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
142     node: 
143       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
144       download_xml: Tải xuống XML
145       edit: sửa đổi
146       node: Nốt
147       node_title: "Nốt: %{node_name}"
148       view_history: xem lịch sử
149     node_details: 
150       coordinates: "Tọa độ:"
151       part_of: "Trực thuộc:"
152     node_history: 
153       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
154       download_xml: Tải xuống XML
155       node_history: Lịch sử Nốt
156       node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
157       view_details: xem chi tiết
158     not_found: 
159       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
160       type: 
161         changeset: bộ thay đổi
162         node: nốt
163         relation: quan hệ
164         way: lối
165     paging_nav: 
166       of: trong
167       showing_page: Đang hiện trang
168     relation: 
169       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_history_link}"
170       download_xml: Tải xuống XML
171       relation: Quan hệ
172       relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
173       view_history: xem lịch sử
174     relation_details: 
175       members: "Thành viên:"
176       part_of: "Trực thuộc:"
177     relation_history: 
178       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
179       download_xml: Tải xuống XML
180       relation_history: Lịch sử Quan hệ
181       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
182       view_details: xem chi tiết
183     relation_member: 
184       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
185       type: 
186         node: Nốt
187         relation: Quan hệ
188         way: Lối
189     start: 
190       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
191       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
192     start_rjs: 
193       data_frame_title: Dữ liệu
194       data_layer_name: Dữ liệu
195       details: Chi tiết
196       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
197       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
198       hide_areas: Ẩn các khu vực
199       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
200       load_data: Tải Dữ liệu
201       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
202       loading: Đang tải…
203       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
204       object_list: 
205         api: Lấy vùng này dùng API
206         back: Liệt kê các đối tượng
207         details: Chi tiết
208         heading: Danh sách đối tượng
209         history: 
210           type: 
211             node: Nốt [[id]]
212             way: Lối [[id]]
213         selected: 
214           type: 
215             node: Nốt [[id]]
216             way: Lối [[id]]
217         type: 
218           node: Nốt
219           way: Lối
220       private_user: người bí mật
221       show_areas: Hiện các khu vực
222       show_history: Xem Lịch sử
223       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
224       wait: Xin chờ...
225       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
226     tag_details: 
227       tags: "Thẻ:"
228       wiki_link: 
229         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
230         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
231       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
232     timeout: 
233       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
234       type: 
235         changeset: bộ thay đổi
236         node: nốt
237         relation: quan hệ
238         way: lối
239     way: 
240       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
241       download_xml: Tải xuống XML
242       edit: sửa đổi
243       view_history: xem lịch sử
244       way: Lối
245       way_title: "Lối: %{way_name}"
246     way_details: 
247       also_part_of: 
248         one: cũng thuộc về lối %{related_ways}}
249         other: cũng thuộc về các lối %{related_ways}
250       nodes: "Nốt:"
251       part_of: "Thuộc về:"
252     way_history: 
253       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
254       download_xml: Tải xuống XML
255       view_details: xem chi tiết
256       way_history: Lịch sử Lối
257       way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
258   changeset: 
259     changeset: 
260       anonymous: Vô danh
261       big_area: (lớn)
262       no_comment: (không có)
263       no_edits: (không có thay đổi)
264       show_area_box: hiện hộp vùng
265       still_editing: (đang sửa)
266       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
267     changeset_paging_nav: 
268       next: Sau »
269       previous: « Trước
270       showing_page: Đang hiện trang %{page}
271     changesets: 
272       area: Vùng
273       comment: Miêu tả
274       id: ID
275       saved_at: Lúc Lưu
276       user: Người dùng
277     list: 
278       description: Những thay đổi gần đây
279       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
280       description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
281       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
282       heading: Các bộ thay đổi
283       heading_bbox: Các bộ thay đổi
284       heading_user: Các bộ thay đổi
285       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
286       title: Các bộ thay đổi
287       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
288       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
289       title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
290     timeout: 
291       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
292   diary_entry: 
293     diary_comment: 
294       comment_from: Bình luận của %{link_user} lúc %{comment_created_at}
295       confirm: Xác nhận
296       hide_link: Ẩn bình luận này
297     diary_entry: 
298       comment_count: 
299         one: 1 bình luận
300         other: "%{count} bình luận"
301       comment_link: Bình luận về mục này
302       confirm: Xác nhận
303       edit_link: Sửa đổi mục này
304       hide_link: Ẩn mục này
305       posted_by: Được đăng bởi %{link_user} lúc %{created} bằng %{language_link}
306       reply_link: Trả lời mục này
307     edit: 
308       body: "Nội dung:"
309       language: "Ngôn ngữ:"
310       latitude: "Vĩ độ:"
311       location: "Vị trí:"
312       longitude: "Kinh độ:"
313       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
314       save_button: Lưu
315       subject: "Tiêu đề:"
316       title: Sửa đổi mục nhật ký
317       use_map_link: sử dụng bản đồ
318     feed: 
319       all: 
320         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
321         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
322       language: 
323         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
324         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
325       user: 
326         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
327         title: Các mục nhật ký của %{user}
328     list: 
329       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
330       new: Mục Nhật ký Mới
331       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
332       newer_entries: Mục Sau
333       no_entries: Chưa có mục nhật ký
334       older_entries: Mục Trước
335       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
336       title: Các Nhật ký Cá nhân
337       user_title: Nhật ký của %{user}
338     location: 
339       edit: Sửa
340       location: "Vị trí:"
341       view: Xem
342     new: 
343       title: Mục Nhật ký Mới
344     no_such_entry: 
345       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
346       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
347       title: Mục nhật ký không tồn tại
348     no_such_user: 
349       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
350       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
351       title: Người dùng không tồn tại
352     view: 
353       leave_a_comment: Bình luận
354       login: Đăng nhập
355       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
356       save_button: Lưu
357       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
358       user_title: Nhật ký của %{user}
359   editor: 
360     default: Mặc định (hiện là %{name})
361     potlatch: 
362       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
363       name: Potlatch 1
364     potlatch2: 
365       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
366       name: Potlatch 2
367     remote: 
368       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
369       name: phần điều khiển từ xa
370   export: 
371     start: 
372       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
373       area_to_export: Vùng để Xuất
374       embeddable_html: HTML để Nhúng
375       export_button: Xuất
376       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
377       format: "Định dạng:"
378       format_to_export: Định dạng Xuất
379       image_size: Hình có Kích cỡ
380       latitude: "Vĩ độ:"
381       licence: Giấy phép
382       longitude: "Kinh độ:"
383       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
384       mapnik_image: Hình Mapnik
385       max: tối đa
386       options: Tùy chọn
387       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
388       osmarender_image: Hình Osmarender
389       output: Đầu ra
390       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
391       scale: Tỷ lệ
392       too_large: 
393         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
394         heading: Khu vực Lớn quá
395       zoom: Thu phóng
396     start_rjs: 
397       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
398       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
399       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
400       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
401       export: Xuất
402       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
403       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
404   geocoder: 
405     description: 
406       title: 
407         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
408         osm_namefinder: "%{types} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
409         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
410       types: 
411         cities: Thành phố
412         places: Địa điểm
413         towns: Thị xã
414     description_osm_namefinder: 
415       prefix: "%{distance} về phía %{direction} của %{type}"
416     direction: 
417       east: đông
418       north: bắc
419       north_east: đông bắc
420       north_west: tây bắc
421       south: nam
422       south_east: đông nam
423       south_west: tây nam
424       west: tây
425     distance: 
426       one: khoảng 1 km
427       other: khoảng %{count} km
428       zero: không tới 1 km
429     results: 
430       more_results: Thêm kết quả
431       no_results: Không tìm thấy kết quả
432     search: 
433       title: 
434         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
435         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
436         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
437         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
438         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
439         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
440         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
441     search_osm_namefinder: 
442       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} về phía %{parentdirection} của %{parentname})"
443       suffix_place: ", %{distance} về phía %{direction} của %{placename}"
444     search_osm_nominatim: 
445       prefix: 
446         amenity: 
447           airport: Sân bay
448           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
449           atm: Máy Rút tiền Tự động
450           auditorium: Phòng hội họp
451           bank: Ngân hàng
452           bar: Quán Rượu
453           bench: Ghế
454           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
455           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
456           brothel: Nhà chứa
457           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
458           bus_station: Trạm Xe buýt
459           cafe: Quán Cà phê
460           car_rental: Chỗ Mướn Xe
461           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
462           car_wash: Tiệm Rửa Xe
463           casino: Sòng bạc
464           cinema: Rạp phim
465           clinic: Phòng khám
466           club: Câu lạc bộ
467           college: Trường Cao đẳng
468           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
469           courthouse: Tòa
470           crematorium: Lò Hỏa táng
471           dentist: Nha sĩ
472           doctors: Bác sĩ
473           dormitory: Ký túc xá
474           drinking_water: Vòi Nước uống
475           driving_school: Trường Lái xe
476           embassy: Tòa Đại sứ
477           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
478           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
479           ferry_terminal: Trạm Phà
480           fire_hydrant: Vòi nước Máy
481           fire_station: Trạm Cứu hỏa
482           fountain: Vòi nước
483           fuel: Cây xăng
484           grave_yard: Nghĩa địa
485           gym: Nhà Thể dục
486           hall: Hội trường
487           health_centre: Trung tâm Y tế
488           hospital: Bệnh viện
489           hotel: Khách sạn
490           ice_cream: Tiệm Kem
491           kindergarten: Tiểu học
492           library: Thư viện
493           market: Chợ
494           marketplace: Chợ phiên
495           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
496           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
497           nursery: Nhà trẻ
498           nursing_home: Viện Dưỡng lão
499           office: Văn phòng
500           park: Công viên
501           parking: Chỗ Đậu xe
502           pharmacy: Nhà thuốc
503           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
504           police: Cảnh sát
505           post_box: Hòm thư
506           post_office: Bưu điện
507           preschool: Trường Mầm non
508           prison: Nhà tù
509           pub: Quán rượu
510           public_building: Tòa nhà Công cộng
511           public_market: Chợ phiên
512           reception_area: Phòng Tiếp khách
513           restaurant: Nhà hàng
514           retirement_home: Nhà về hưu
515           sauna: Nhà Tắm hơi
516           school: Trường học
517           shelter: Nơi Trú ẩn
518           shop: Tiệm
519           shopping: Tiệm
520           studio: Studio
521           supermarket: Siêu thị
522           taxi: Taxi
523           telephone: Điện thoại Công cộng
524           theatre: Nhà hát
525           toilets: Vệ sinh
526           townhall: Thị sảnh
527           university: Trường Đại học
528           vending_machine: Máy Bán hàng
529           village_hall: Trụ sở Làng
530           waste_basket: Thùng rác
531           wifi: Điểm Truy cập Không dây
532           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
533         boundary: 
534           administrative: Biên giới Hành chính
535         building: 
536           apartments: Khối Căn hộ
537           block: Khối cao ốc
538           bunker: Boong ke
539           chapel: Nhà nguyện
540           church: Nhà thờ
541           city_hall: Trụ sở Thành phố
542           commercial: Tòa nhà Thương mại
543           dormitory: Ký túc xá
544           entrance: Cửa vào
545           faculty: Tòa nhà Trường học
546           farm: Công trình Nông trại
547           garage: Ga ra
548           hall: Hội trường
549           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
550           hotel: Khách sạn
551           house: Nhà ở
552           industrial: Tòa nhà Công nghiệp
553           office: Tòa nhà Văn phòng
554           public: Tòa nhà Công cộng
555           residential: Nhà ở
556           retail: Tòa nhà Cửa hàng
557           school: Nhà trường
558           shop: Tiệm
559           stadium: Sân vận động
560           store: Tiệm
561           terrace: Thềm
562           tower: Tháp
563           train_station: Nhà ga
564           university: Tòa nhà Đại học
565         highway: 
566           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
567           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
568           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
569           byway: Đường mòn Đa mốt
570           construction: Đường Đang Xây
571           cycleway: Đường Xe đạp
572           distance_marker: Cây số
573           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
574           footway: Đường bộ
575           ford: Khúc Sông Cạn
576           gate: Cổng
577           living_street: Đường Hàng xóm
578           minor: Đường Nhỏ
579           motorway: Đường Cao tốc
580           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
581           motorway_link: Đường Cao tốc
582           path: Lối
583           pedestrian: Đường bộ Lớn
584           platform: Sân ga
585           primary: Đường Chính
586           primary_link: Đường Chính
587           raceway: Đường đua
588           residential: Đường Nhà ở
589           road: Đường
590           secondary: Đường Lớn
591           secondary_link: Đường Lớn
592           service: Đường phụ
593           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
594           steps: Cầu thang
595           stile: Cửa xoay
596           tertiary: Đường Lớn
597           track: Đường mòn
598           trail: Đường mòn
599           trunk: Xa lộ
600           trunk_link: Xa lộ
601           unclassified: Đường Không Phân loại
602           unsurfaced: Đường Không Lát
603         historic: 
604           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
605           battlefield: Chiến trường
606           boundary_stone: Mốc Biên giới
607           building: Tòa nhà
608           castle: Lâu đài
609           church: Nhà thờ
610           house: Nhà ở
611           icon: Thánh tượng
612           manor: Trang viên
613           memorial: Đài Tưởng niệm
614           mine: Mỏ
615           monument: Đài Kỷ niệm
616           museum: Bảo tàng
617           ruins: Tàn tích
618           tower: Tháp
619           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
620           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
621           wreck: Xác Tàu Đắm
622         landuse: 
623           allotments: Khu Vườn Gia đình
624           basin: Lưu vực
625           cemetery: Nghĩa địa
626           commercial: Khu vực Thương mại
627           conservation: Bảo tồn
628           construction: Công trường Xây dựng
629           farm: Trại
630           farmland: Trại
631           farmyard: Sân Trại
632           forest: Rừng Trồng Cây
633           grass: Cỏ
634           industrial: Khu vực Công nghiệp
635           landfill: Nơi Đổ Rác
636           meadow: Đồng cỏ
637           military: Khu vực Quân sự
638           mine: Mỏ
639           mountain: Núi
640           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
641           park: Công viên
642           piste: Đường Trượt tuyết
643           plaza: Quảng trường
644           quarry: Mỏ Đá
645           railway: Đường sắt
646           recreation_ground: Sân chơi
647           reservoir: Bể nước
648           residential: Khu vực Nhà ở
649           retail: Khu vực Buôn bán
650           vineyard: Vườn Nho
651           wetland: Đầm lầy
652           wood: Rừng
653         leisure: 
654           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
655           common: Đất Công
656           fishing: Hồ Đánh cá
657           garden: Vườn
658           golf_course: Sân Golf
659           ice_rink: Sân băng
660           marina: Bến tàu
661           miniature_golf: Golf Nhỏ
662           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
663           park: Công viên
664           pitch: Bãi Thể thao
665           playground: Sân chơi
666           recreation_ground: Sân Giải trí
667           slipway: Bến tàu
668           sports_centre: Trung tâm Thể thao
669           stadium: Sân vận động
670           swimming_pool: Hồ Bơi
671           track: Đường Chạy
672           water_park: Công viên Nước
673         natural: 
674           bay: Vịnh
675           beach: Bãi biển
676           cape: Mũi đất
677           cave_entrance: Cửa vào Hang
678           channel: Eo biển
679           cliff: Vách đá
680           coastline: Bờ biển
681           crater: Miệng Núi
682           fell: Đồi đá
683           fjord: Vịnh hẹp
684           geyser: Mạch nước Phun
685           glacier: Sông băng
686           heath: Bãi Hoang
687           hill: Đồi
688           island: Đảo
689           land: Đất
690           marsh: Đầm lầy
691           moor: Truông
692           mud: Bùn
693           peak: Đỉnh
694           point: Mũi đất
695           reef: Rạn san hô
696           ridge: Luống đất
697           river: Sông
698           rock: Đá
699           scree: Bãi Đá
700           scrub: Đất Bụi rậm
701           shoal: Bãi cạn
702           spring: Suối
703           strait: Eo biển
704           tree: Cây
705           valley: Thung lũng
706           volcano: Núi lửa
707           water: Nước
708           wetland: Đầm lầy
709           wetlands: Đầm lầy
710           wood: Rừng
711         place: 
712           airport: Sân bay
713           city: Thành phố
714           country: Quốc gia
715           county: Quận hạt
716           farm: Trại
717           hamlet: Xóm
718           house: Nhà ở
719           houses: Dãy Nhà
720           island: Đảo
721           islet: Đảo Nhỏ
722           locality: Địa phương
723           moor: Truông
724           municipality: Đô thị
725           postcode: Mã Bưu chính
726           region: Miền
727           sea: Biển
728           state: Tỉnh bang
729           subdivision: Hàng xóm
730           suburb: Ngoại ô
731           town: Thị xã/trấn
732           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
733           village: Làng
734         railway: 
735           abandoned: Đường sắt bị Bỏ rơi
736           construction: Đường sắt Đang Xây
737           disused: Đường sắt Ngừng hoạt động
738           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
739           funicular: Đường sắt Leo núi
740           halt: Ga Xép
741           historic_station: Nhà ga Lịch sử
742           junction: Ga Đầu mối
743           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
744           light_rail: Đường sắt Nhẹ
745           monorail: Đường Một Ray
746           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
747           platform: Ke ga
748           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
749           spur: Đường sắt Phụ
750           station: Nhà ga
751           subway: Trạm Xe điện Ngầm
752           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
753           switch: Ghi Đường sắt
754           tram: Đường Xe điện
755           tram_stop: Ga Xép Điện
756           yard: Sân ga
757         shop: 
758           alcohol: Tiệm Rượu
759           apparel: Tiệm May mặc
760           art: Tiệm Nghệ phẩm
761           bakery: Tiệm Bánh
762           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
763           beverages: Tiệm Đồ uống
764           bicycle: Tiệm Xe đạp
765           books: Tiệm Sách
766           butcher: Tiệm Thịt
767           car: Tiệm Xe hơi
768           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
769           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
770           car_repair: Tiệm Sửa Xe
771           carpet: Tiệm Thảm
772           charity: Cửa hàng Từ thiện
773           chemist: Nhà thuốc
774           clothes: Tiệm Quần áo
775           computer: Tiệm Máy tính
776           confectionery: Tiệm Kẹo
777           convenience: Tiệm Tập hóa
778           copyshop: Tiệm In ấn
779           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
780           department_store: Cửa hàng Bách hóa
781           discount: Cửa hàng Giảm giá
782           doityourself: Tiệm Ngũ kim
783           drugstore: Nhà thuốc
784           dry_cleaning: Hấp tẩy
785           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
786           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
787           farm: Tiệm Nông cụ
788           fashion: Tiệm Thời trang
789           fish: Tiệm Cá
790           florist: Tiệm Hoa
791           food: Tiệm Thực phẩm
792           funeral_directors: Nhà tang lễ
793           furniture: Tiệm Đồ đạc
794           gallery: Thư viện Ảnh
795           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
796           general: Tiệm Đồ
797           gift: Tiệm Quà tặng
798           greengrocer: Tiệm Rau
799           grocery: Tiệm Tạp phẩm
800           hairdresser: Tiệm Làm tóc
801           hardware: Tiệm Ngũ kim
802           insurance: Bảo hiểm
803           jewelry: Tiệm Kim hoàn
804           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
805           mall: Trung tâm Mua sắm
806           market: Chợ
807           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
808           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
809           music: Tiệm Nhạc
810           newsagent: Tiệm Báo
811           optician: Tiệm Kính mắt
812           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
813           pet: Tiệm Vật nuôi
814           photo: Tiệm Rửa Hình
815           salon: Tiệm Làm tóc
816           shoes: Tiệm Giày
817           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
818           sports: Tiệm Thể thao
819           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
820           supermarket: Siêu thị
821           toys: Tiệm Đồ chơi
822           travel_agency: Văn phòng Du lịch
823           video: Tiệm Phim
824           wine: Tiệm Rượu
825         tourism: 
826           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
827           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
828           attraction: Nơi Du lịch
829           bed_and_breakfast: Nhà trọ
830           cabin: Túp lều
831           camp_site: Nơi Cắm trại
832           chalet: Nhà ván
833           guest_house: Nhà khách
834           hostel: Nhà trọ
835           hotel: Khách sạn
836           information: Thông tin
837           lean_to: Nhà chái
838           motel: Khách sạn Dọc đường
839           museum: Bảo tàng
840           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
841           theme_park: Công viên Giải trí
842           valley: Thung lũng
843           viewpoint: Thắng cảnh
844           zoo: Vườn thú
845         waterway: 
846           boatyard: Bãi Thuyền
847           canal: Kênh
848           connector: Đường thủy Nối
849           dam: Đập
850           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
851           ditch: Mương
852           dock: Vũng tàu
853           drain: Cống
854           lock: Âu tàu
855           mineral_spring: Suối Nước khoáng
856           rapids: Thác ghềnh
857           river: Sông
858           riverbank: Bờ sông
859           stream: Dòng suối
860           wadi: Dòng sông Vào mùa
861           water_point: Máy bơm nước
862           waterfall: Thác
863           weir: Đập Cột nước Thấp
864   javascripts: 
865     map: 
866       base: 
867         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
868         mapnik: Mapnik
869         noname: Không tên
870         osmarender: Osmarender
871       overlays: 
872         maplint: Maplint
873     site: 
874       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
875       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
876       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
877       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
878       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
879       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
880   layouts: 
881     community_blogs: Blog của Cộng đồng
882     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
883     copyright: Bản quyền &amp; Giấy phép
884     documentation: Tài liệu
885     documentation_title: Tài liệu về dự án
886     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
887     donate_link_text: quyên góp
888     edit: Sửa đổi
889     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
890     export: Xuất
891     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
892     foundation: Quỹ OpenStreetMap
893     foundation_title: Quỹ Hỗ trợ OpenStreetMap
894     gps_traces: Tuyến đường GPS
895     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
896     help: Trợ giúp
897     help_centre: Trung tâm Trợ giúp
898     help_title: Trang trợ giúp của dự án
899     history: Lịch sử
900     home: nhà
901     home_tooltip: Về vị trí nhà
902     inbox: hộp thư (%{count})
903     inbox_tooltip: 
904       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
905       other: Hộp thư của bạn có %{count} thư chưa đọc
906       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
907     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
908     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
909     intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl} và %{bytemark}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại %{partners}.
910     intro_3_partners: wiki
911     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
912     license: 
913       alt: CC BY-SA 2.0
914       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
915     log_in: đăng nhập
916     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
917     logo: 
918       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
919     logout: đăng xuất
920     logout_tooltip: Đăng xuất
921     make_a_donation: 
922       text: Quyên góp
923       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
924     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
925     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
926     sign_up: đăng ký
927     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
928     sotm2011: Mời tham dự Hội nghị OpenStreetMap 2011, Tình trạng Bản đồ, 9–11 tháng 9 tại Denver!
929     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
930     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
931     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
932     view: Xem
933     view_tooltip: Xem bản đồ
934     welcome_user: Hoan nghênh, %{user_link}
935     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
936     wiki: Wiki
937     wiki_title: Trang wiki của dự án
938     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
939   license_page: 
940     foreign: 
941       english_link: nguyên bản tiếng Anh
942       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
943       title: Thông tin về bản dịch này
944     legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC-BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC-BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>).</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
945     native: 
946       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
947       native_link: bản dịch tiếng Việt
948       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
949       title: Giới thiệu về trang này
950   message: 
951     delete: 
952       deleted: Đã xóa thư
953     inbox: 
954       date: Ngày
955       from: Từ
956       my_inbox: Hộp thư đến
957       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
958       outbox: đã gửi
959       people_mapping_nearby: những người ở gần
960       subject: Tiêu đề
961       title: Hộp thư
962       you_have: Bạn có %{new_count} thư mới và %{old_count} thư cũ
963     mark: 
964       as_read: Thư đã đọc
965       as_unread: Thư chưa đọc
966     message_summary: 
967       delete_button: Xóa
968       read_button: Đánh dấu là đã đọc
969       reply_button: Trả lời
970       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
971     new: 
972       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
973       body: Nội dung
974       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
975       message_sent: Thư đã gửi
976       send_button: Gửi
977       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
978       subject: Tiêu đề
979       title: Gửi thư
980     no_such_message: 
981       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
982       heading: Thư không tồn tại
983       title: Thư không tồn tại
984     no_such_user: 
985       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên đó.
986       heading: Người dùng không tồn tại
987       title: Người dùng không tồn tại
988     outbox: 
989       date: Ngày
990       inbox: thư đến
991       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
992       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
993       outbox: thư đã gửi
994       people_mapping_nearby: những người ở gần
995       subject: Tiêu đề
996       title: Hộp thư đã gửi
997       to: Tới
998       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi %{count} thư
999     read: 
1000       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1001       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
1002       date: Ngày
1003       from: Từ
1004       reading_your_messages: Đọc thư
1005       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
1006       reply_button: Trả lời
1007       subject: Tiêu đề
1008       title: Đọc thư
1009       to: Tới
1010       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1011       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1012     reply: 
1013       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1014     sent_message_summary: 
1015       delete_button: Xóa
1016   notifier: 
1017     diary_comment_notification: 
1018       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1019       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1020       hi: Chào %{to_user},
1021       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1022     email_confirm: 
1023       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1024     email_confirm_html: 
1025       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1026       greeting: Chào bạn,
1027       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1028     email_confirm_plain: 
1029       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1030       greeting: Chào bạn,
1031       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
1032       hopefully_you_2: "%{server_url} thành %{new_address}."
1033     friend_notification: 
1034       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại %{befriendurl}.
1035       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1036       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1037       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã thêm bạn là người bạn"
1038     gpx_notification: 
1039       and_no_tags: và không có thẻ
1040       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1041       failure: 
1042         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1043         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1044         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1045         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1046         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1047       greeting: Chào bạn,
1048       success: 
1049         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1050         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1051       with_description: với miêu tả
1052       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1053     lost_password: 
1054       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1055     lost_password_html: 
1056       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1057       greeting: Chào bạn,
1058       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1059     lost_password_plain: 
1060       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1061       greeting: Chào bạn,
1062       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1063       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
1064     message_notification: 
1065       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại %{readurl}
1066       footer2: và trả lời tại %{replyurl}
1067       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1068       hi: Chào %{to_user},
1069     signup_confirm: 
1070       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
1071     signup_confirm_html: 
1072       ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
1073       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1074       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
1075       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
1076       greeting: Chào bạn!
1077       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1078       introductory_video: Bạn có thể coi %{introductory_video_link}.
1079       more_videos: Cũng có %{more_videos_link}.
1080       more_videos_here: thêm video tại đây
1081       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
1082       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
1083       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
1084     signup_confirm_plain: 
1085       ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
1086       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
1087       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
1088       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1089       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
1090       current_user_2: "tại:"
1091       greeting: Chào bạn!
1092       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1093       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
1094       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
1095       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
1096       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
1097       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
1098       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
1099       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
1100       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
1101       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
1102   oauth: 
1103     oauthorize: 
1104       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1105       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1106       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1107       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1108       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1109       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1110       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1111       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1112     revoke: 
1113       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1114   oauth_clients: 
1115     create: 
1116       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1117     destroy: 
1118       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1119     edit: 
1120       submit: Sửa đổi
1121       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1122     form: 
1123       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1124       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1125       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1126       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1127       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1128       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1129       callback_url: URL Gọi lại
1130       name: Tên
1131       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1132       required: Bắt buộc
1133       support_url: URL Trợ giúp
1134       url: URL Trang chủ Chương trình
1135     index: 
1136       application: Tên Chương trình
1137       issued_at: Lúc Cho phép
1138       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1139       my_apps: Trình khách của Tôi
1140       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1141       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1142       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1143       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1144       revoke: Thu hồi!
1145       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1146     new: 
1147       submit: Đăng ký
1148       title: Đăng ký chương trình mới
1149     not_found: 
1150       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1151     show: 
1152       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1153       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1154       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1155       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1156       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1157       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1158       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1159       authorize_url: "Cho phép URL:"
1160       edit: Sửa đổi Chi tiết
1161       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1162       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1163       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1164       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1165       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1166       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1167     update: 
1168       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1169   site: 
1170     edit: 
1171       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1172       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1173       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1174       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1175       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1176       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1177       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1178       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1179       user_page_link: trang cá nhân
1180     index: 
1181       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1182       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1183       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
1184       license: 
1185         license_name: Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0
1186         notice: "%{project_name} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép %{license_name}."
1187         project_name: Dự án OpenStreetMap
1188       permalink: Liên kết Thường trực
1189       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1190       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1191     key: 
1192       map_key: Chú giải
1193       map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
1194       table: 
1195         entry: 
1196           admin: Biên giới hành chính
1197           allotments: Khu vườn gia đình
1198           apron: 
1199             - Sân đậu máy bay
1200             - nhà ga hành khách
1201           bridge: Đường rắn = cầu
1202           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1203           brownfield: Sân để trống
1204           building: Kiến trúc quan trọng
1205           byway: Đường mòn đa mốt
1206           cable: 
1207             - Đường xe cáp
1208             - ski lift
1209           cemetery: Nghĩa địa
1210           centre: Trung tâm thể thao
1211           commercial: Khu vực thương mại
1212           common: 
1213             - Đất công
1214             - bãi cỏ
1215           construction: Đường đang xây
1216           cycleway: Đường xe đạp
1217           destination: Chỉ giao thông địa phương
1218           farm: Ruộng
1219           footway: Đường đi bộ
1220           forest: Rừng trồng cây
1221           golf: Sân golf
1222           heathland: Vùng cây bụi
1223           industrial: Khu vực công nghiệp
1224           lake: 
1225             - Hồ
1226             - bể nước
1227           military: Khu vực quân sự
1228           motorway: Đường cao tốc
1229           park: Công viên
1230           permissive: Đường cho phép
1231           pitch: Sân thể thao
1232           primary: Đường chính
1233           private: Đường riêng
1234           rail: Đường sắt
1235           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1236           resident: Khu vực nhà ở
1237           retail: Khu vực buôn bán
1238           runway: 
1239             - Đường băng
1240             - đường lăn
1241           school: 
1242             - Trường học
1243             - đại học
1244           secondary: Đường lớn
1245           station: Nhà ga
1246           subway: Đường ngầm
1247           summit: 
1248             - Đỉnh núi
1249             - đồi
1250           tourist: Nơi du lịch
1251           track: Đường mòn
1252           tram: 
1253             - Đường sắt nhẹ
1254             - xe điện
1255           trunk: Xa lộ
1256           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1257           unclassified: Đường không phân loại
1258           unsurfaced: Đường không lát
1259           wood: Rừng
1260     search: 
1261       search: Tìm kiếm
1262       search_help: "thí dụ: “Hoa Thịnh Đốn”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
1263       submit_text: Đi
1264       where_am_i: Tôi ở đâu?
1265       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1266     sidebar: 
1267       close: Đóng
1268       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1269   time: 
1270     formats: 
1271       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1272   trace: 
1273     create: 
1274       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1275       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1276     delete: 
1277       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1278     edit: 
1279       description: "Miêu tả:"
1280       download: tải về
1281       edit: sửa đổi
1282       filename: "Tên tập tin:"
1283       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1284       map: bản đồ
1285       owner: "Tác giả:"
1286       points: "Số nốt:"
1287       save_button: Lưu các Thay đổi
1288       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1289       tags: "Thẻ:"
1290       tags_help: dấu phẩy phân cách
1291       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1292       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1293       visibility: "Mức độ truy cập:"
1294       visibility_help: có nghĩa là gì?
1295       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1296     list: 
1297       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1298       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1299       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1300       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1301     make_public: 
1302       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1303     no_such_user: 
1304       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1305       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1306       title: Người dùng không tồn tại
1307     offline: 
1308       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1309       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1310     offline_warning: 
1311       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1312     trace: 
1313       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1314       by: bởi
1315       count_points: "%{count} nốt"
1316       edit: sửa đổi
1317       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1318       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1319       in: trong
1320       map: bản đồ
1321       more: thêm
1322       pending: CHƯA XỬ
1323       private: RIÊNG
1324       public: CÔNG KHAI
1325       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1326       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1327       view_map: Xem Bản đồ
1328     trace_form: 
1329       description: Miêu tả
1330       help: Trợ giúp
1331       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1332       tags: Thẻ
1333       tags_help: dấu phẩy phân cách
1334       upload_button: Tải lên
1335       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
1336       visibility: "Mức độ truy cập:"
1337       visibility_help: có nghĩa là gì?
1338       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1339     trace_header: 
1340       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1341       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1342       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1343       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1344     trace_optionals: 
1345       tags: Thẻ
1346     trace_paging_nav: 
1347       next: Sau »
1348       previous: « Trước
1349       showing_page: Đang hiện trang %{page}
1350     view: 
1351       delete_track: Xóa tuyến đường này
1352       description: "Miêu tả:"
1353       download: tải về
1354       edit: sửa đổi
1355       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1356       filename: "Tên tập tin:"
1357       heading: Xem tuyến đường %{name}
1358       map: bản đồ
1359       none: Không có
1360       owner: "Tác giả:"
1361       pending: CHƯA XỬ
1362       points: "Số nốt:"
1363       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1364       tags: "Thẻ:"
1365       title: Xem tuyến đường %{name}
1366       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1367       uploaded: "Lúc tải lên:"
1368       visibility: "Mức độ truy cập:"
1369     visibility: 
1370       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1371       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1372       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1373       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1374   user: 
1375     account: 
1376       contributor terms: 
1377         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1378         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1379         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1380         link text: có nghĩa là gì?
1381         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1382         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1383       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1384       delete image: Xóa hình hiện dùng
1385       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1386       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1387       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1388       home location: "Vị trí Nhà:"
1389       image: "Hình:"
1390       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1391       keep image: Giữ hình hiện dùng
1392       latitude: "Vĩ độ:"
1393       longitude: "Kinh độ:"
1394       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1395       my settings: Tùy chọn
1396       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1397       new image: Thêm hình
1398       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1399       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1400       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1401       profile description: "Tự giới thiệu:"
1402       public editing: 
1403         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1404         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1405         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1406         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1407         enabled link text: có nghĩa là gì?
1408         heading: "Sửa đổi công khai:"
1409       public editing note: 
1410         heading: Sửa đổi công khai
1411         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1412       replace image: Thay hình hiện dùng
1413       return to profile: Trở về trang cá nhân
1414       save changes button: Lưu các Thay đổi
1415       title: Chỉnh sửa tài khoản
1416       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1417     confirm: 
1418       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1419       before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
1420       button: Xác nhận
1421       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1422       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1423       reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="%{reconfirm}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
1424       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1425       unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
1426     confirm_email: 
1427       button: Xác nhận
1428       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1429       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1430       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1431       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1432     confirm_resend: 
1433       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1434       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1435     filter: 
1436       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1437     go_public: 
1438       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1439     list: 
1440       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1441       empty: Không tìm thấy người dùng.
1442       heading: Người dùng
1443       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1444       showing: 
1445         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1446         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1447       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1448       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1449       title: Người dùng
1450     login: 
1451       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1452       account suspended: Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.<br />Vui lòng liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
1453       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1454       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1455       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1456       heading: Đăng nhập
1457       login_button: Đăng nhập
1458       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1459       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1460       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">Tìm hiểu thêm về thay đổi giấy phép sắp tới của OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">bản dịch</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming?uselang=vi">thảo luận</a>)
1461       password: "Mật khẩu:"
1462       register now: Đăng ký ngay
1463       remember: "Nhớ tôi:"
1464       title: Đăng nhập
1465       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1466       webmaster: chủ trang
1467     logout: 
1468       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1469       logout_button: Đăng xuất
1470       title: Đăng xuất
1471     lost_password: 
1472       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1473       heading: Quên mất Mật khẩu?
1474       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1475       new password button: Đặt lại mật khẩu
1476       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1477       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1478       title: Quên mất mật khẩu
1479     make_friend: 
1480       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1481       failed: Rất tiếc, việc thêm %{name} là người bạn bị thất bại.
1482       success: "%{name} mới là người bạn."
1483     new: 
1484       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1485       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1486       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1487       continue: Tiếp tục
1488       display name: "Tên hiển thị:"
1489       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1490       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1491       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1492       flash create success message: Cám ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1493       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1494       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1495       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1496       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1497       password: "Mật khẩu:"
1498       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1499       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1500       title: Mở tài khoản
1501     no_such_user: 
1502       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1503       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1504       title: Người dùng không tồn tại
1505     popup: 
1506       friend: Người bạn
1507       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1508       your location: Vị trí của bạn
1509     remove_friend: 
1510       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1511       success: "%{name} không còn là người bạn."
1512     reset_password: 
1513       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1514       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1515       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1516       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1517       password: "Mật khẩu:"
1518       reset: Đặt lại Mật khẩu
1519       title: Đặt lại mật khẩu
1520     set_home: 
1521       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1522     suspended: 
1523       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1524       heading: Tài khoản bị Cấm
1525       title: Tài khoản bị Cấm
1526       webmaster: chủ trang
1527     terms: 
1528       agree: Chấp nhận
1529       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1530       consider_pd_why: có nghĩa là gì?
1531       decline: Từ chối
1532       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1533       heading: Điều kiện đóng góp
1534       legale_names: 
1535         france: Pháp
1536         italy: Ý
1537         rest_of_world: Các nước khác
1538       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1539       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1540       title: Điều kiện đóng góp
1541       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1542     view: 
1543       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1544       add as friend: thêm là người bạn
1545       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1546       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1547       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1548       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1549       confirm: Xác nhận
1550       confirm_user: xác nhận người dùng này
1551       create_block: cấm người dùng này
1552       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1553       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1554       delete_user: xóa tài khoản này
1555       description: Miêu tả
1556       diary: nhật ký
1557       edits: đóng góp
1558       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1559       hide_user: ẩn tài khoản này
1560       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link}.
1561       km away: cách %{count} km
1562       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1563       m away: cách %{count} m
1564       mapper since: "Tham gia:"
1565       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1566       my diary: nhật ký của tôi
1567       my edits: đóng góp của tôi
1568       my settings: tùy chọn
1569       my traces: tuyến đường của tôi
1570       nearby users: Người dùng khác ở gần
1571       new diary entry: mục nhật ký mới
1572       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1573       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1574       oauth settings: thiết lập OAuth
1575       remove as friend: dời người bạn
1576       role: 
1577         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1578         grant: 
1579           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1580           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1581         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1582         revoke: 
1583           administrator: Rút quyền quản lý viên
1584           moderator: Rút quyền điều hành viên
1585       send message: gửi thư
1586       settings_link_text: tùy chọn
1587       spam score: "Điểm số Spam:"
1588       status: "Trạng thái:"
1589       traces: tuyến đường
1590       unhide_user: hiện tài khoản này
1591       user location: Vị trí của người dùng
1592       your friends: Người bạn của bạn
1593   user_block: 
1594     blocks_by: 
1595       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1596       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1597       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1598     blocks_on: 
1599       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1600       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1601       title: Các tác vụ cấm %{name}
1602     create: 
1603       flash: Cấm người dùng %{name}.
1604       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1605       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1606     edit: 
1607       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1608       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1609       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1610       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1611       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1612       show: Xem tác vụ cấm này
1613       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1614       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1615     filter: 
1616       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1617       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1618       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1619     helper: 
1620       time_future: Hết hạn %{time}.
1621       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1622       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1623     index: 
1624       empty: Chưa ai bị cấm.
1625       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1626       title: Người dùng bị cấm
1627     model: 
1628       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1629       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1630     new: 
1631       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1632       heading: Cấm %{name}
1633       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1634       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1635       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1636       submit: Cấm người dùng
1637       title: Cấm %{name}
1638       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1639       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1640     not_found: 
1641       back: Trở về trang đầu
1642       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1643     partial: 
1644       confirm: Bạn có chắc không?
1645       creator_name: Người cấm
1646       display_name: Người bị cấm
1647       edit: Sửa đổi
1648       not_revoked: (không bị hủy)
1649       reason: Lý do cấm
1650       revoke: Bỏ cấm!
1651       revoker_name: Người bỏ cấm
1652       show: Hiện
1653       status: Trạng thái
1654     period: "%{count} giờ"
1655     revoke: 
1656       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1657       flash: Đã bỏ cấm.
1658       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1659       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1660       revoke: Bỏ cấm!
1661       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1662       title: Bỏ cấm %{block_on}
1663     show: 
1664       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1665       confirm: Bạn có chắc không?
1666       edit: Sửa đổi
1667       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1668       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1669       reason: "Lý do cấm:"
1670       revoke: Bỏ cấm!
1671       revoker: "Người bỏ cấm:"
1672       show: Hiện
1673       status: Trạng thái
1674       time_future: Hết hạn %{time}
1675       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1676       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1677     update: 
1678       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1679       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1680   user_role: 
1681     filter: 
1682       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1683       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1684       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1685       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1686     grant: 
1687       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1688       confirm: Xác nhận
1689       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1690       heading: Xác nhận cấp vai trò
1691       title: Xác nhận cấp vai trò
1692     revoke: 
1693       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1694       confirm: Xác nhận
1695       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1696       heading: Xác nhận rút vai trò
1697       title: Xác nhận rút vai trò