Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Ninomax
7 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
8 vi: 
9   activerecord: 
10     attributes: 
11       diary_comment: 
12         body: Nội dung
13       diary_entry: 
14         language: Ngôn ngữ
15         latitude: Vĩ độ
16         longitude: Kinh độ
17         title: Tiêu đề
18         user: Người dùng
19       friend: 
20         friend: Người bạn
21         user: Người dùng
22       message: 
23         body: Nội dung
24         recipient: Người nhận
25         sender: Người gửi
26         title: Tiêu đề
27       trace: 
28         description: Miêu tả
29         latitude: Vĩ độ
30         longitude: Kinh độ
31         name: Tên
32         public: Công khai
33         size: Kích cỡ
34         user: Người dùng
35         visible: Thấy được
36       user: 
37         active: Tích cực
38         description: Miêu tả
39         display_name: Tên Hiển thị
40         email: Thư điện tử
41         languages: Ngôn ngữ
42         pass_crypt: Mật khẩu
43     models: 
44       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
45       changeset: Bộ thay đổi
46       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
47       country: Quốc gia
48       diary_comment: Bình luận Nhật ký
49       diary_entry: Mục Nhật ký
50       friend: Người bạn
51       language: Ngôn ngữ
52       message: Thư
53       node: Nốt
54       node_tag: Thẻ Nốt
55       notifier: Trình báo
56       old_node: Nốt Cũ
57       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
58       old_relation: Quan hệ Cũ
59       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
60       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
61       old_way: Lối Cũ
62       old_way_node: Nốt Lối Cũ
63       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
64       relation: Quan hệ
65       relation_member: Thành viên Quan hệ
66       relation_tag: Thẻ Quan hệ
67       session: Phiên
68       trace: Tuyến đường
69       tracepoint: Điểm Tuyến đường
70       tracetag: Thẻ Tuyến đường
71       user: Người dùng
72       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
73       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
74       way: Lối
75       way_node: Nốt Lối
76       way_tag: Thẻ Lối
77   application: 
78     require_cookies: 
79       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
80     require_moderator: 
81       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
82     setup_user_auth: 
83       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
84       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
85   browse: 
86     changeset: 
87       changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
88       changesetxml: Bộ thay đổi XML
89       feed: 
90         title: Bộ thay đổi %{id}
91         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
92       osmchangexml: osmChange XML
93       title: Bộ thay đổi
94     changeset_details: 
95       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
96       bounding_box: "Hộp bao:"
97       box: hộp
98       closed_at: "Lúc Đóng:"
99       created_at: "Lúc Tạo:"
100       has_nodes: 
101         one: "Có nốt sau:"
102         other: "Có %{count} nốt sau:"
103       has_relations: 
104         one: "Có quan hệ sau:"
105         other: "Có %{count} quan hệ sau:"
106       has_ways: 
107         one: "Có lối sau:"
108         other: "Có %{count} lối sau:"
109       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
110       show_area_box: Hiện Hộp vùng
111     common_details: 
112       changeset_comment: "Miêu tả:"
113       deleted_at: "Lúc Xóa:"
114       deleted_by: "Người Xóa:"
115       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
116       edited_by: "Người Sửa đổi:"
117       in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
118       version: "Phiên bản:"
119     containing_relation: 
120       entry: Quan hệ %{relation_name}
121       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
122     map: 
123       deleted: Đã xóa
124       edit: 
125         area: Sửa đổi vùng
126         node: Sửa đổi nốt
127         relation: Sửa đổi quan hệ
128         way: Sửa đổi lối
129       larger: 
130         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
131         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
132         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
133         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
134       loading: Đang tải…
135     navigation: 
136       all: 
137         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
138         next_node_tooltip: Node tiếp theo
139         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
140         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
141         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
142         prev_node_tooltip: Node trước
143         prev_relation_tooltip: Relation trước
144         prev_way_tooltip: Lối trước
145       user: 
146         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
147         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
148         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
149     node: 
150       download_xml: Tải về XML
151       edit: Sửa đổi nốt
152       node: Nốt
153       node_title: "Nốt: %{node_name}"
154       view_history: Xem lịch sử
155     node_details: 
156       coordinates: "Tọa độ:"
157       part_of: "Trực thuộc:"
158     node_history: 
159       download_xml: Tải về XML
160       node_history: Lịch sử Nốt
161       node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
162       view_details: Xem chi tiết
163     not_found: 
164       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
165       type: 
166         changeset: bộ thay đổi
167         node: nốt
168         relation: quan hệ
169         way: lối
170     paging_nav: 
171       of: trong
172       showing_page: trang
173     redacted: 
174       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
175       redaction: Dãy ẩn %{id}
176       type: 
177         node: nốt
178         relation: quan hệ
179         way: lối
180     relation: 
181       download_xml: Tải về XML
182       relation: Quan hệ
183       relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
184       view_history: Xem lịch sử
185     relation_details: 
186       members: "Thành viên:"
187       part_of: "Trực thuộc:"
188     relation_history: 
189       download_xml: Tải về XML
190       relation_history: Lịch sử Quan hệ
191       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
192       view_details: Xem chi tiết
193     relation_member: 
194       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
195       type: 
196         node: Nốt
197         relation: Quan hệ
198         way: Lối
199     start_rjs: 
200       data_frame_title: Dữ liệu
201       data_layer_name: Xem Dữ liệu Bản đồ
202       details: Chi tiết
203       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi %{user} lúc %{timestamp}
204       hide_areas: Ẩn các khu vực
205       history_for_feature: Lịch sử %{đối tượng}
206       load_data: Tải Dữ liệu
207       loaded_an_area_with_num_features: Bạn đã tải vùng chứa %{num_features} đối tượng. Một số trình duyệt bị trục trặc khi hiển thị nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, các trình duyệt hoạt động tốt với tối đa 100 đối tượng cùng lúc; nếu hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới.
208       loading: Đang tải…
209       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
210       object_list: 
211         api: Lấy vùng này dùng API
212         back: Quay lại danh sách đối tượng
213         details: Chi tiết
214         heading: Danh sách đối tượng
215         history: 
216           type: 
217             node: Nốt %{id}
218             way: Lối %{id}
219         selected: 
220           type: 
221             node: Nốt %{id}
222             way: Lối %{id}
223         type: 
224           node: Nốt
225           way: Lối
226       private_user: người bí mật
227       show_areas: Hiện các khu vực
228       show_history: Xem Lịch sử
229       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ %{bbox_size} quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
230       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
231       wait: Xin chờ…
232       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
233     tag_details: 
234       tags: "Thẻ:"
235       wiki_link: 
236         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
237         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
238       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
239     timeout: 
240       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
241       type: 
242         changeset: bộ thay đổi
243         node: nốt
244         relation: quan hệ
245         way: lối
246     way: 
247       download_xml: Tải về XML
248       edit: Sửa đổi lối
249       view_history: Xem lịch sử
250       way: Lối
251       way_title: "Lối: %{way_name}"
252     way_details: 
253       also_part_of: 
254         one: thuộc về lối %{related_ways}
255         other: thuộc về các lối %{related_ways}
256       nodes: "Nốt:"
257       part_of: "Trực thuộc:"
258     way_history: 
259       download_xml: Tải về XML
260       view_details: Xem chi tiết
261       way_history: Lịch sử Lối
262       way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
263   changeset: 
264     changeset: 
265       anonymous: Vô danh
266       big_area: (lớn)
267       no_comment: (không có)
268       no_edits: (không có thay đổi)
269       show_area_box: hiện hộp vùng
270       still_editing: (đang sửa)
271       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
272     changeset_paging_nav: 
273       next: Sau »
274       previous: « Trước
275       showing_page: Trang %{page}
276     changesets: 
277       area: Vùng
278       comment: Miêu tả
279       id: ID
280       saved_at: Lúc Lưu
281       user: Người dùng
282     list: 
283       description: Xem những đóng góp gần đây vào bản đồ
284       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
285       description_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
286       description_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
287       description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
288       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
289       empty_anon_html: Chưa sửa đổi lần nào.
290       empty_user_html: Hình như bạn chưa đóng góp sửa đổi nào. Hãy bắt đầu với <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3?uselang=vi">Hướng dẫn Bắt đầu</a>.
291       heading: Các bộ thay đổi
292       heading_bbox: Các bộ thay đổi
293       heading_friend: Các bộ thay đổi
294       heading_nearby: Các bộ thay đổi
295       heading_user: Các bộ thay đổi
296       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
297       title: Các bộ thay đổi
298       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
299       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
300       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
301       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
302       title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
303     timeout: 
304       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
305   diary_entry: 
306     comments: 
307       ago: cách đây %{ago}
308       comment: Bình luận
309       has_commented_on: "%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau"
310       newer_comments: Các Bình luận Sau
311       older_comments: Các Bình luận Trước
312       post: Mục nhật ký
313       when: Lúc đăng
314     diary_comment: 
315       comment_from: Bình luận của %{link_user} lúc %{comment_created_at}
316       confirm: Xác nhận
317       hide_link: Ẩn bình luận này
318     diary_entry: 
319       comment_count: 
320         other: "%{count} bình luận"
321         zero: Chưa có bình luận
322       comment_link: Bình luận về mục này
323       confirm: Xác nhận
324       edit_link: Sửa đổi mục này
325       hide_link: Ẩn mục này
326       posted_by: Được đăng bởi %{link_user} lúc %{created} bằng %{language_link}
327       reply_link: Trả lời mục này
328     edit: 
329       body: "Nội dung:"
330       language: "Ngôn ngữ:"
331       latitude: "Vĩ độ:"
332       location: "Vị trí:"
333       longitude: "Kinh độ:"
334       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
335       save_button: Lưu
336       subject: "Tiêu đề:"
337       title: Sửa đổi mục nhật ký
338       use_map_link: sử dụng bản đồ
339     feed: 
340       all: 
341         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
342         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
343       language: 
344         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
345         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
346       user: 
347         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
348         title: Các mục nhật ký của %{user}
349     list: 
350       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
351       new: Mục Nhật ký Mới
352       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
353       newer_entries: Mục Sau
354       no_entries: Chưa có mục nhật ký
355       older_entries: Mục Trước
356       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
357       title: Các Nhật ký Cá nhân
358       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
359       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
360       user_title: Nhật ký của %{user}
361     location: 
362       edit: Sửa
363       location: "Vị trí:"
364       view: Xem
365     new: 
366       title: Mục Nhật ký Mới
367     no_such_entry: 
368       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
369       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
370       title: Mục nhật ký không tồn tại
371     view: 
372       leave_a_comment: Bình luận
373       login: Đăng nhập
374       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
375       save_button: Lưu
376       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
377       user_title: Nhật ký của %{user}
378   editor: 
379     default: Mặc định (hiện là %{name})
380     potlatch: 
381       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
382       name: Potlatch 1
383     potlatch2: 
384       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
385       name: Potlatch 2
386     remote: 
387       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
388       name: phần điều khiển từ xa
389   export: 
390     start: 
391       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
392       area_to_export: Vùng để Xuất
393       embeddable_html: HTML để Nhúng
394       export_button: Xuất
395       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
396       format: "Định dạng:"
397       format_to_export: Định dạng Xuất
398       image_size: Hình có Kích cỡ
399       latitude: "Vĩ độ:"
400       licence: Giấy phép
401       longitude: "Kinh độ:"
402       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
403       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
404       max: tối đa
405       options: Tùy chọn
406       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
407       output: Đầu ra
408       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
409       scale: Tỷ lệ
410       too_large: 
411         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
412         heading: Khu vực Lớn quá
413       zoom: Thu phóng
414     start_rjs: 
415       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
416       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
417       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
418       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
419       export: Xuất
420       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
421       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
422   geocoder: 
423     description: 
424       title: 
425         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
426         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
427       types: 
428         cities: Thành phố
429         places: Địa điểm
430         towns: Thị xã
431     direction: 
432       east: đông
433       north: bắc
434       north_east: đông bắc
435       north_west: tây bắc
436       south: nam
437       south_east: đông nam
438       south_west: tây nam
439       west: tây
440     distance: 
441       one: khoảng 1 km
442       other: khoảng %{count} km
443       zero: không tới 1 km
444     results: 
445       more_results: Thêm kết quả
446       no_results: Không tìm thấy kết quả
447     search: 
448       title: 
449         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
450         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
451         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
452         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
453         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
454         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
455     search_osm_nominatim: 
456       prefix: 
457         aeroway: 
458           aerodrome: Sân bay
459           apron: Sân Đậu Máy bay
460           gate: Cổng
461           helipad: Sân bay Trực thăng
462           runway: Đường băng
463           taxiway: Đường lăn
464           terminal: Nhà ga Sân bay
465         amenity: 
466           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
467           airport: Phi trường
468           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
469           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
470           atm: Máy Rút tiền Tự động
471           auditorium: Phòng hội họp
472           bank: Ngân hàng
473           bar: Quán rượu
474           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
475           bench: Ghế
476           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
477           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
478           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
479           brothel: Nhà chứa
480           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
481           bus_station: Trạm Xe buýt
482           cafe: Quán Cà phê
483           car_rental: Chỗ Mướn Xe
484           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
485           car_wash: Tiệm Rửa Xe
486           casino: Sòng bạc
487           charging_station: Trạm Sạc Pin
488           cinema: Rạp phim
489           clinic: Phòng khám
490           club: Câu lạc bộ
491           college: Trường Cao đẳng
492           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
493           courthouse: Tòa
494           crematorium: Lò Hỏa táng
495           dentist: Nha sĩ
496           doctors: Bác sĩ
497           dormitory: Ký túc xá
498           drinking_water: Vòi Nước uống
499           driving_school: Trường Lái xe
500           embassy: Tòa Đại sứ
501           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
502           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
503           ferry_terminal: Trạm Phà
504           fire_hydrant: Vòi nước Máy
505           fire_station: Trạm Cứu hỏa
506           food_court: Khu Ẩm thực
507           fountain: Vòi nước
508           fuel: Cây xăng
509           grave_yard: Nghĩa địa
510           gym: Nhà Thể dục
511           hall: Hội trường
512           health_centre: Trung tâm Y tế
513           hospital: Bệnh viện
514           hotel: Khách sạn
515           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
516           ice_cream: Tiệm Kem
517           kindergarten: Tiểu học
518           library: Thư viện
519           market: Chợ
520           marketplace: Chợ phiên
521           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
522           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
523           nursery: Nhà trẻ
524           nursing_home: Viện Dưỡng lão
525           office: Văn phòng
526           park: Công viên
527           parking: Chỗ Đậu xe
528           pharmacy: Nhà thuốc
529           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
530           police: Cảnh sát
531           post_box: Hòm thư
532           post_office: Bưu điện
533           preschool: Trường Mầm non
534           prison: Nhà tù
535           pub: Quán rượu
536           public_building: Tòa nhà Công cộng
537           public_market: Chợ phiên
538           reception_area: Phòng Tiếp khách
539           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
540           restaurant: Nhà hàng
541           retirement_home: Nhà về hưu
542           sauna: Nhà Tắm hơi
543           school: Trường học
544           shelter: Nơi Trú ẩn
545           shop: Tiệm
546           shopping: Tiệm
547           shower: Vòi tắm
548           social_centre: Hội trường
549           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
550           studio: Studio
551           supermarket: Siêu thị
552           swimming_pool: Hồ tắm
553           taxi: Taxi
554           telephone: Điện thoại Công cộng
555           theatre: Nhà hát
556           toilets: Vệ sinh
557           townhall: Thị sảnh
558           university: Trường Đại học
559           vending_machine: Máy Bán hàng
560           veterinary: Phẫu thuật Thú y
561           village_hall: Trụ sở Làng
562           waste_basket: Thùng rác
563           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
564           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
565         boundary: 
566           administrative: Biên giới Hành chính
567           census: Biên giới Điều tra Dân số
568           national_park: Vườn quốc gia
569           protected_area: Khu bảo tồn
570         bridge: 
571           aqueduct: Cống nước
572           suspension: Cầu Treo
573           swing: Cầu Quay
574           viaduct: Cầu Cạn
575           "yes": Cầu
576         building: 
577           "yes": Tòa nhà
578         highway: 
579           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
580           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
581           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
582           byway: Đường mòn Đa mốt
583           construction: Đường Đang Xây
584           cycleway: Đường Xe đạp
585           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
586           footway: Đường bộ
587           ford: Khúc Sông Cạn
588           living_street: Đường Hàng xóm
589           milestone: Mốc
590           minor: Đường Nhỏ
591           motorway: Đường Cao tốc
592           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
593           motorway_link: Đường Cao tốc
594           path: Lối
595           pedestrian: Đường bộ Lớn
596           platform: Sân ga
597           primary: Đường Chính
598           primary_link: Đường Chính
599           raceway: Đường đua
600           residential: Đường Nhà ở
601           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
602           road: Đường
603           secondary: Đường Lớn
604           secondary_link: Đường Lớn
605           service: Đường phụ
606           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
607           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
608           steps: Cầu thang
609           stile: Cửa xoay
610           tertiary: Đường Lớn
611           tertiary_link: Đường Lớn
612           track: Đường mòn
613           trail: Đường mòn
614           trunk: Xa lộ
615           trunk_link: Xa lộ
616           unclassified: Đường Không Phân loại
617           unsurfaced: Đường Không Lát
618         historic: 
619           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
620           battlefield: Chiến trường
621           boundary_stone: Mốc Biên giới
622           building: Tòa nhà
623           castle: Lâu đài
624           church: Nhà thờ
625           fort: Pháo đài
626           house: Nhà ở
627           icon: Thánh tượng
628           manor: Trang viên
629           memorial: Đài Tưởng niệm
630           mine: Mỏ
631           monument: Đài Tưởng niệm
632           museum: Bảo tàng
633           ruins: Tàn tích
634           tower: Tháp
635           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
636           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
637           wreck: Xác Tàu Đắm
638         landuse: 
639           allotments: Khu Vườn Gia đình
640           basin: Lưu vực
641           brownfield: Cánh đồng Nâu
642           cemetery: Nghĩa địa
643           commercial: Khu vực Thương mại
644           conservation: Bảo tồn
645           construction: Công trường Xây dựng
646           farm: Trại
647           farmland: Trại
648           farmyard: Sân Trại
649           forest: Rừng Trồng Cây
650           garages: Ga ra
651           grass: Cỏ
652           greenfield: Cánh đồng Xanh
653           industrial: Khu vực Công nghiệp
654           landfill: Nơi Đổ Rác
655           meadow: Đồng cỏ
656           military: Khu vực Quân sự
657           mine: Mỏ
658           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
659           orchard: Vườn Cây
660           park: Công viên
661           piste: Đường Trượt tuyết
662           quarry: Mỏ Đá
663           railway: Đường sắt
664           recreation_ground: Sân chơi
665           reservoir: Bể nước
666           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
667           residential: Khu vực Nhà ở
668           retail: Khu vực Buôn bán
669           road: Đất của con Đường
670           village_green: Sân Làng
671           vineyard: Vườn Nho
672           wetland: Đầm lầy
673           wood: Rừng
674         leisure: 
675           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
676           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
677           common: Đất Công
678           fishing: Hồ Đánh cá
679           fitness_station: Trạm Thể dục
680           garden: Vườn
681           golf_course: Sân Golf
682           ice_rink: Sân băng
683           marina: Bến tàu
684           miniature_golf: Golf Nhỏ
685           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
686           park: Công viên
687           pitch: Bãi Thể thao
688           playground: Sân chơi
689           recreation_ground: Sân Giải trí
690           sauna: Nhà Tắm hơi
691           slipway: Bến tàu
692           sports_centre: Trung tâm Thể thao
693           stadium: Sân vận động
694           swimming_pool: Hồ Bơi
695           track: Đường Chạy
696           water_park: Công viên Nước
697         military: 
698           airfield: Sân bay Không quân
699           barracks: Trại Lính
700           bunker: Boong ke
701         natural: 
702           bay: Vịnh
703           beach: Bãi biển
704           cape: Mũi đất
705           cave_entrance: Cửa vào Hang
706           channel: Eo biển
707           cliff: Vách đá
708           crater: Miệng Núi
709           dune: Cồn cát
710           feature: Đối tượng Thiên nhiên
711           fell: Đồi đá
712           fjord: Vịnh hẹp
713           forest: Rừng
714           geyser: Mạch nước Phun
715           glacier: Sông băng
716           heath: Bãi Hoang
717           hill: Đồi
718           island: Đảo
719           land: Đất
720           marsh: Đầm lầy
721           moor: Truông
722           mud: Bùn
723           peak: Đỉnh
724           point: Mũi đất
725           reef: Rạn san hô
726           ridge: Luống đất
727           river: Sông
728           rock: Đá
729           scree: Bãi Đá
730           scrub: Đất Bụi rậm
731           shoal: Bãi cạn
732           spring: Suối
733           stone: Đá
734           strait: Eo biển
735           tree: Cây
736           valley: Thung lũng
737           volcano: Núi lửa
738           water: Nước
739           wetland: Đầm lầy
740           wetlands: Đầm lầy
741           wood: Rừng
742         office: 
743           accountant: Kế toán viên
744           architect: Kiến trúc sư
745           company: Công ty
746           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
747           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
748           government: Văn phòng Chính phủ
749           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
750           lawyer: Luật sư
751           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
752           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
753           travel_agent: Văn phòng Du lịch
754           "yes": Văn phòng
755         place: 
756           airport: Phi trường
757           city: Thành phố
758           country: Quốc gia
759           county: Quận hạt
760           farm: Trại
761           hamlet: Xóm
762           house: Nhà ở
763           houses: Dãy Nhà
764           island: Đảo
765           islet: Đảo Nhỏ
766           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
767           locality: Địa phương
768           moor: Truông
769           municipality: Đô thị
770           postcode: Mã Bưu chính
771           region: Miền
772           sea: Biển
773           state: Tỉnh bang
774           subdivision: Hàng xóm
775           suburb: Ngoại ô
776           town: Thị xã/trấn
777           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
778           village: Làng
779         railway: 
780           abandoned: Đường sắt bị Bỏ rơi
781           construction: Đường sắt Đang Xây
782           disused: Đường sắt Ngừng hoạt động
783           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
784           funicular: Đường sắt Leo núi
785           halt: Ga Xép
786           historic_station: Nhà ga Lịch sử
787           junction: Ga Đầu mối
788           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
789           light_rail: Đường sắt Nhẹ
790           miniature: Đường sắt Nhỏ
791           monorail: Đường Một Ray
792           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
793           platform: Ke ga
794           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
795           spur: Đường sắt Phụ
796           station: Nhà ga
797           subway: Trạm Xe điện Ngầm
798           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
799           switch: Ghi Đường sắt
800           tram: Đường Xe điện
801           tram_stop: Ga Xép Điện
802           yard: Sân ga
803         shop: 
804           alcohol: Tiệm Rượu
805           antiques: Tiệm Đồ cổ
806           art: Tiệm Nghệ phẩm
807           bakery: Tiệm Bánh
808           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
809           beverages: Tiệm Đồ uống
810           bicycle: Tiệm Xe đạp
811           books: Tiệm Sách
812           butcher: Tiệm Thịt
813           car: Tiệm Xe hơi
814           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
815           car_repair: Tiệm Sửa Xe
816           carpet: Tiệm Thảm
817           charity: Cửa hàng Từ thiện
818           chemist: Nhà thuốc
819           clothes: Tiệm Quần áo
820           computer: Tiệm Máy tính
821           confectionery: Tiệm Kẹo
822           convenience: Tiệm Tập hóa
823           copyshop: Tiệm In ấn
824           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
825           department_store: Cửa hàng Bách hóa
826           discount: Cửa hàng Giảm giá
827           doityourself: Tiệm Ngũ kim
828           dry_cleaning: Hấp tẩy
829           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
830           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
831           farm: Tiệm Nông cụ
832           fashion: Tiệm Thời trang
833           fish: Tiệm Cá
834           florist: Tiệm Hoa
835           food: Tiệm Thực phẩm
836           funeral_directors: Nhà tang lễ
837           furniture: Tiệm Đồ đạc
838           gallery: Thư viện Ảnh
839           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
840           general: Tiệm Đồ
841           gift: Tiệm Quà tặng
842           greengrocer: Tiệm Rau
843           grocery: Tiệm Tạp phẩm
844           hairdresser: Tiệm Làm tóc
845           hardware: Tiệm Ngũ kim
846           hifi: Cửa hàng Hi-fi
847           insurance: Bảo hiểm
848           jewelry: Tiệm Kim hoàn
849           kiosk: Quán
850           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
851           mall: Trung tâm Mua sắm
852           market: Chợ
853           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
854           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
855           music: Tiệm Nhạc
856           newsagent: Tiệm Báo
857           optician: Tiệm Kính mắt
858           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
859           outdoor: Cửa hàng Ngoài trời
860           pet: Tiệm Vật nuôi
861           photo: Tiệm Rửa Hình
862           salon: Tiệm Làm tóc
863           shoes: Tiệm Giày
864           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
865           sports: Tiệm Thể thao
866           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
867           supermarket: Siêu thị
868           toys: Tiệm Đồ chơi
869           travel_agency: Văn phòng Du lịch
870           video: Tiệm Phim
871           wine: Tiệm Rượu
872         tourism: 
873           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
874           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
875           attraction: Nơi Du lịch
876           bed_and_breakfast: Nhà trọ
877           cabin: Túp lều
878           camp_site: Nơi Cắm trại
879           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
880           chalet: Nhà ván
881           guest_house: Nhà khách
882           hostel: Nhà trọ
883           hotel: Khách sạn
884           information: Thông tin
885           lean_to: Nhà chái
886           motel: Khách sạn Dọc đường
887           museum: Bảo tàng
888           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
889           theme_park: Công viên Giải trí
890           valley: Thung lũng
891           viewpoint: Thắng cảnh
892           zoo: Vườn thú
893         tunnel: 
894           "yes": Đường hầm
895         waterway: 
896           artificial: Dòng nước Nhân tạo
897           boatyard: Bãi Thuyền
898           canal: Kênh
899           connector: Đường thủy Nối
900           dam: Đập
901           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
902           ditch: Mương
903           dock: Vũng tàu
904           drain: Cống
905           lock: Âu tàu
906           lock_gate: Âu tàu
907           mineral_spring: Suối Nước khoáng
908           mooring: Cột neo tàu
909           rapids: Thác ghềnh
910           river: Sông
911           riverbank: Bờ sông
912           stream: Dòng suối
913           wadi: Dòng sông Vào mùa
914           water_point: Máy bơm nước
915           waterfall: Thác
916           weir: Đập Cột nước Thấp
917   javascripts: 
918     map: 
919       base: 
920         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
921         mapquest: MapQuest Mở
922         standard: Chuẩn
923         transport_map: Bản đồ Giao thông
924       overlays: 
925         maplint: Maplint
926     site: 
927       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
928       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
929       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
930       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
931       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
932       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
933   layouts: 
934     community: Cộng đồng
935     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
936     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
937     copyright: Bản quyền & Giấy phép
938     documentation: Tài liệu
939     documentation_title: Tài liệu về dự án
940     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
941     donate_link_text: quyên góp
942     edit: Sửa đổi
943     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
944     export: Xuất
945     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
946     foundation: Quỹ OpenStreetMap
947     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
948     gps_traces: Tuyến đường GPS
949     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
950     help: Trợ giúp
951     help_centre: Hỏi đáp
952     help_title: Trang trợ giúp của dự án
953     history: Lịch sử
954     home: nhà
955     home_tooltip: Về vị trí nhà
956     inbox_html: hộp thư %{count}
957     inbox_tooltip: 
958       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
959       other: Hộp thư của bạn có %{count} thư chưa đọc
960       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
961     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
962     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
963     intro_2_download: tải về
964     intro_2_html: Bạn được phép %{download} và %{use} theo %{license}. Hãy %{create_account} để cải tiến bản đồ.
965     intro_2_license: giấy phép mở
966     intro_2_use: sử dụng
967     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=vi
968     log_in: đăng nhập
969     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
970     logo: 
971       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
972     logout: đăng xuất
973     logout_tooltip: Đăng xuất
974     make_a_donation: 
975       text: Quyên góp
976       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
977     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
978     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
979     partners_bytemark: Bytemark Hosting
980     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}, cũng như %{partners} khác.
981     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
982     partners_partners: các công ty bảo trợ
983     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
984     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
985     sign_up: mở tài khoản
986     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
987     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
988     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
989     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
990     view: Xem
991     view_tooltip: Xem bản đồ
992     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
993     wiki: Wiki
994     wiki_title: Trang wiki của dự án
995     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
996   license_page: 
997     foreign: 
998       english_link: nguyên bản tiếng Anh
999       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1000       title: Thông tin về bản dịch này
1001     legal_babble: 
1002       attribution_example: 
1003         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1004         title: Ví dụ ghi công
1005       contributors_at_html: "<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Bang Viên</a> (theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Bang Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">bản sửa đổi CC BY Áo</a>)."
1006       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada)."
1007       contributors_footer_1_html: "Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi\">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki."
1008       contributors_footer_2_html: "  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào."
1009       contributors_fr_html: "<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>)."
1010       contributors_gb_html: "<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12."
1011       contributors_intro_html: "Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:"
1012       contributors_nl_html: "<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1013       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu."
1014       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1015       contributors_za_html: "<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo lưu."
1016       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng góp vào OpenStreetMap”.
1017       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến creativecommons.org.
1018       credit_3_html: "Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.\nVí dụ:"
1019       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1020       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1021       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng, xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1022       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1023       intro_1_html: "OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data\nCommons</a> (ODbL)."
1024       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1025       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1026       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
1027       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.
1028       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1029       title_html: Bản quyền và Giấy phép
1030     native: 
1031       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1032       native_link: bản dịch tiếng Việt
1033       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1034       title: Giới thiệu về trang này
1035   message: 
1036     delete: 
1037       deleted: Đã xóa thư
1038     inbox: 
1039       date: Ngày
1040       from: Từ
1041       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1042       my_inbox: Hộp thư đến
1043       new_messages: "%{count} thư mới"
1044       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1045       old_messages: "%{count} thư cũ"
1046       outbox: đã gửi
1047       people_mapping_nearby: những người ở gần
1048       subject: Tiêu đề
1049       title: Hộp thư
1050     mark: 
1051       as_read: Thư đã đọc
1052       as_unread: Thư chưa đọc
1053     message_summary: 
1054       delete_button: Xóa
1055       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1056       reply_button: Trả lời
1057       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1058     new: 
1059       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1060       body: Nội dung
1061       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
1062       message_sent: Thư đã gửi
1063       send_button: Gửi
1064       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1065       subject: Tiêu đề
1066       title: Gửi thư
1067     no_such_message: 
1068       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1069       heading: Thư không tồn tại
1070       title: Thư không tồn tại
1071     outbox: 
1072       date: Ngày
1073       inbox: thư đến
1074       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1075       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1076       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1077       outbox: thư đã gửi
1078       people_mapping_nearby: những người ở gần
1079       subject: Tiêu đề
1080       title: Hộp thư đã gửi
1081       to: Tới
1082     read: 
1083       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1084       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
1085       date: Ngày
1086       from: Từ
1087       reply_button: Trả lời
1088       subject: Tiêu đề
1089       title: Đọc thư
1090       to: Tới
1091       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1092       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1093     reply: 
1094       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1095     sent_message_summary: 
1096       delete_button: Xóa
1097   notifier: 
1098     diary_comment_notification: 
1099       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1100       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1101       hi: Chào %{to_user},
1102       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1103     email_confirm: 
1104       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1105     email_confirm_html: 
1106       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1107       greeting: Chào bạn,
1108       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1109     email_confirm_plain: 
1110       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1111       greeting: Chào bạn,
1112       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
1113       hopefully_you_2: "%{server_url} thành %{new_address}."
1114     friend_notification: 
1115       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại %{befriendurl}.
1116       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1117       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1118       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã thêm bạn là người bạn"
1119     gpx_notification: 
1120       and_no_tags: và không có thẻ
1121       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1122       failure: 
1123         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1124         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1125         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1126         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1127         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1128       greeting: Chào bạn,
1129       success: 
1130         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1131         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1132       with_description: với miêu tả
1133       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1134     lost_password: 
1135       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1136     lost_password_html: 
1137       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1138       greeting: Chào bạn,
1139       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1140     lost_password_plain: 
1141       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1142       greeting: Chào bạn,
1143       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1144       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
1145     message_notification: 
1146       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại %{readurl}
1147       footer2: và trả lời tại %{replyurl}
1148       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1149       hi: Chào %{to_user},
1150     signup_confirm: 
1151       confirm: "Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này. Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của bạn:"
1152       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1153       greeting: Chào bạn!
1154       subject: "[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap"
1155       welcome: Chúng tôi xin chào mừng bạn. Thư này có một số thông tin về cách bắt đầu.
1156     signup_confirm_html: 
1157       ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
1158       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
1159       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
1160       introductory_video: Bạn có thể coi %{introductory_video_link}.
1161       more_videos: Cũng có %{more_videos_link}.
1162       more_videos_here: thêm video tại đây
1163       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
1164       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
1165       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
1166     signup_confirm_plain: 
1167       ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
1168       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
1169       current_user: "Có danh sách những người dùng được xếp theo nơi ở tại:"
1170       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
1171       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
1172       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
1173       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
1174       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
1175       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
1176       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
1177       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
1178   oauth: 
1179     oauthorize: 
1180       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1181       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1182       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1183       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1184       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1185       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1186       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1187       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1188     revoke: 
1189       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1190   oauth_clients: 
1191     create: 
1192       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1193     destroy: 
1194       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1195     edit: 
1196       submit: Sửa đổi
1197       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1198     form: 
1199       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1200       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1201       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1202       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1203       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1204       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1205       callback_url: URL Gọi lại
1206       name: Tên
1207       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1208       required: Bắt buộc
1209       support_url: URL Trợ giúp
1210       url: URL Trang chủ Chương trình
1211     index: 
1212       application: Tên Chương trình
1213       issued_at: Lúc Cho phép
1214       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1215       my_apps: Trình khách của Tôi
1216       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1217       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1218       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1219       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1220       revoke: Thu hồi!
1221       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1222     new: 
1223       submit: Đăng ký
1224       title: Đăng ký chương trình mới
1225     not_found: 
1226       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1227     show: 
1228       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1229       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1230       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1231       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1232       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1233       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1234       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1235       authorize_url: "Cho phép URL:"
1236       confirm: Bạn có chắc không?
1237       delete: Xóa Trình khách
1238       edit: Sửa đổi Chi tiết
1239       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1240       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1241       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1242       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1243       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1244       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1245     update: 
1246       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1247   redaction: 
1248     create: 
1249       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
1250     destroy: 
1251       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
1252       flash: Đã xóa dãy ẩn.
1253       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm trong trước khi xóa dãy ẩn.
1254     edit: 
1255       description: Miêu tả
1256       heading: Sửa đổi dãy ẩn
1257       submit: Lưu dãy ẩn
1258       title: Sửa đổi dãy ẩn
1259     index: 
1260       empty: Không có dãy ẩn để xem.
1261       heading: Danh sách dãy ẩn
1262       title: Danh sách dãy ẩn
1263     new: 
1264       description: Miêu tả
1265       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
1266       submit: Ẩn dãy phiên bản
1267       title: Đang ẩn dãy phiên bản
1268     show: 
1269       confirm: Bạn có chắc không?
1270       description: "Miêu tả:"
1271       destroy: Xóa dãy ẩn này
1272       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
1273       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
1274       title: Đang xem dãy ẩn
1275       user: "Người ẩn:"
1276     update: 
1277       flash: Các thay đổi đã được lưu.
1278   site: 
1279     edit: 
1280       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1281       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1282       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1283       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1284       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1285       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1286       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1287       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1288       user_page_link: trang cá nhân
1289     index: 
1290       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1291       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1292       license: 
1293         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát hành theo giấy phép mở
1294       permalink: Liên kết Thường trực
1295       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1296       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1297     key: 
1298       map_key: Chú giải
1299       map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
1300       table: 
1301         entry: 
1302           admin: Biên giới hành chính
1303           allotments: Khu vườn gia đình
1304           apron: 
1305             - Sân đậu máy bay
1306             - nhà ga hành khách
1307           bridge: Đường rắn = cầu
1308           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1309           brownfield: Cánh đồng nâu
1310           building: Kiến trúc quan trọng
1311           byway: Đường mòn đa mốt
1312           cable: 
1313             - Đường xe cáp
1314             - thang kéo trượt tuyết
1315           cemetery: Nghĩa địa
1316           centre: Trung tâm thể thao
1317           commercial: Khu vực thương mại
1318           common: 
1319             - Đất công
1320             - bãi cỏ
1321           construction: Đường đang xây
1322           cycleway: Đường xe đạp
1323           destination: Chỉ giao thông địa phương
1324           farm: Ruộng
1325           footway: Đường đi bộ
1326           forest: Rừng trồng cây
1327           golf: Sân golf
1328           heathland: Vùng cây bụi
1329           industrial: Khu vực công nghiệp
1330           lake: 
1331             - Hồ
1332             - bể nước
1333           military: Khu vực quân sự
1334           motorway: Đường cao tốc
1335           park: Công viên
1336           permissive: Đường cho phép
1337           pitch: Sân thể thao
1338           primary: Đường chính
1339           private: Đường riêng
1340           rail: Đường sắt
1341           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1342           resident: Khu vực nhà ở
1343           retail: Khu vực buôn bán
1344           runway: 
1345             - Đường băng
1346             - đường băng
1347           school: 
1348             - Trường học
1349             - đại học
1350           secondary: Đường lớn
1351           station: Nhà ga
1352           subway: Đường ngầm
1353           summit: 
1354             - Đỉnh núi
1355             - đồi
1356           tourist: Nơi du lịch
1357           track: Đường mòn
1358           tram: 
1359             - Đường sắt nhẹ
1360             - xe điện
1361           trunk: Xa lộ
1362           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1363           unclassified: Đường không phân loại
1364           unsurfaced: Đường không lát
1365           wood: Rừng
1366     markdown_help: 
1367       alt: Văn bản thay thế
1368       first: Khoản mục đầu tiên
1369       heading: Đề mục
1370       headings: Đề mục
1371       image: Hình ảnh
1372       link: Liên kết
1373       ordered: Danh sách đánh số
1374       second: Khoản mục sau
1375       subheading: Đề mục con
1376       text: Văn bản
1377       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1378       unordered: Danh sách không đánh số
1379       url: URL
1380     richtext_area: 
1381       edit: Sửa đổi
1382       preview: Xem trước
1383     search: 
1384       search: Tìm kiếm
1385       search_help: "thí dụ: “Thượng Hải”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
1386       submit_text: Đi
1387       where_am_i: Tôi ở đâu?
1388       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1389     sidebar: 
1390       close: Đóng
1391       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1392   time: 
1393     formats: 
1394       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1395   trace: 
1396     create: 
1397       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1398       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1399     delete: 
1400       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1401     edit: 
1402       description: "Miêu tả:"
1403       download: tải về
1404       edit: sửa đổi
1405       filename: "Tên tập tin:"
1406       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1407       map: bản đồ
1408       owner: "Tác giả:"
1409       points: "Số nốt:"
1410       save_button: Lưu các Thay đổi
1411       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1412       tags: "Thẻ:"
1413       tags_help: dấu phẩy phân cách
1414       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1415       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1416       visibility: "Mức độ truy cập:"
1417       visibility_help: có nghĩa là gì?
1418       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1419     list: 
1420       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1421       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a> hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang wiki</a>.
1422       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1423       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1424       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1425       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1426     make_public: 
1427       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1428     offline: 
1429       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1430       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1431     offline_warning: 
1432       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1433     trace: 
1434       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1435       by: bởi
1436       count_points: "%{count} nốt"
1437       edit: sửa đổi
1438       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1439       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1440       in: trong
1441       map: bản đồ
1442       more: thêm
1443       pending: CHƯA XỬ
1444       private: RIÊNG
1445       public: CÔNG KHAI
1446       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1447       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1448       view_map: Xem Bản đồ
1449     trace_form: 
1450       description: "Miêu tả:"
1451       help: Trợ giúp
1452       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1453       tags: "Thẻ:"
1454       tags_help: dấu phẩy phân cách
1455       upload_button: Tải lên
1456       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1457       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1458       visibility_help: có nghĩa là gì?
1459       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1460     trace_header: 
1461       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1462       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1463       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1464       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1465     trace_optionals: 
1466       tags: Thẻ
1467     trace_paging_nav: 
1468       newer: Tuyến đường Mới hơn
1469       older: Tuyến đường Cũ hơn
1470       showing_page: Trang %{page}
1471     view: 
1472       delete_track: Xóa tuyến đường này
1473       description: "Miêu tả:"
1474       download: tải về
1475       edit: sửa đổi
1476       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1477       filename: "Tên tập tin:"
1478       heading: Xem tuyến đường %{name}
1479       map: bản đồ
1480       none: Không có
1481       owner: "Tác giả:"
1482       pending: CHƯA XỬ
1483       points: "Số nốt:"
1484       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1485       tags: "Thẻ:"
1486       title: Xem tuyến đường %{name}
1487       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1488       uploaded: "Lúc tải lên:"
1489       visibility: "Mức độ truy cập:"
1490     visibility: 
1491       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1492       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1493       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1494       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1495   user: 
1496     account: 
1497       contributor terms: 
1498         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1499         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1500         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1501         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1502         link text: đây là gì?
1503         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1504         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1505       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1506       delete image: Xóa hình hiện dùng
1507       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1508       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1509       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1510       gravatar: 
1511         gravatar: Sử dụng Gravatar
1512         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1513         link text: đây là gì?
1514       home location: "Vị trí Nhà:"
1515       image: "Hình:"
1516       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1517       keep image: Giữ hình hiện dùng
1518       latitude: "Vĩ độ:"
1519       longitude: "Kinh độ:"
1520       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1521       my settings: Tùy chọn
1522       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1523       new image: Thêm hình
1524       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1525       openid: 
1526         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1527         link text: đây là gì?
1528         openid: "OpenID:"
1529       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1530       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1531       profile description: "Tự giới thiệu:"
1532       public editing: 
1533         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1534         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1535         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1536         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1537         enabled link text: đây là gì?
1538         heading: "Sửa đổi công khai:"
1539       public editing note: 
1540         heading: Sửa đổi công khai
1541         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1542       replace image: Thay hình hiện dùng
1543       return to profile: Trở về trang cá nhân
1544       save changes button: Lưu các Thay đổi
1545       title: Chỉnh sửa tài khoản
1546       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1547     confirm: 
1548       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1549       before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
1550       button: Xác nhận
1551       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1552       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1553       reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="%{reconfirm}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
1554       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1555       unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
1556     confirm_email: 
1557       button: Xác nhận
1558       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1559       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1560       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1561       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1562     confirm_resend: 
1563       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1564       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1565     filter: 
1566       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1567     go_public: 
1568       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1569     list: 
1570       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1571       empty: Không tìm thấy người dùng.
1572       heading: Người dùng
1573       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1574       showing: 
1575         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1576         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1577       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1578       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1579       title: Người dùng
1580     login: 
1581       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a> để thảo luận về điều này.
1582       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1583       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1584       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1585       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:"
1586       heading: Đăng nhập
1587       login_button: Đăng nhập
1588       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1589       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1590       no account: Chưa có tài khoản?
1591       openid: "%{logo} OpenID:"
1592       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1593       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1594       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1595       openid_providers: 
1596         aol: 
1597           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1598           title: Đăng nhập với AOL
1599         google: 
1600           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1601           title: Đăng nhập với Google
1602         myopenid: 
1603           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1604           title: Đăng nhập với myOpenID
1605         openid: 
1606           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1607           title: Đăng nhập dùng OpenID
1608         wordpress: 
1609           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1610           title: Đăng nhập với WordPress
1611         yahoo: 
1612           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1613           title: Đăng nhập với Yahoo!
1614       password: "Mật khẩu:"
1615       register now: Mở tài khoản ngay
1616       remember: Nhớ tôi
1617       title: Đăng nhập
1618       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1619       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1620       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1621     logout: 
1622       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1623       logout_button: Đăng xuất
1624       title: Đăng xuất
1625     lost_password: 
1626       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1627       heading: Quên mất Mật khẩu?
1628       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1629       new password button: Đặt lại mật khẩu
1630       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1631       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1632       title: Quên mất mật khẩu
1633     make_friend: 
1634       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1635       button: Thêm là người bạn
1636       failed: Rất tiếc, việc thêm %{name} là người bạn bị thất bại.
1637       heading: Thêm %{user} là người bạn?
1638       success: "%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!"
1639     new: 
1640       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1641       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1642       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1643       continue: Tiếp tục
1644       display name: "Tên hiển thị:"
1645       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1646       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1647       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1648       flash create success message: Cám ơn bạn đã mở tài khoản. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1649       flash welcome: Cám ơn bạn đã mở tài khoản. Chúng tôi đã gửi thư chào mừng cho %{email} có một số gợi ý về cách bắt đầu.
1650       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1651       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1652       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1653       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy định quyền riêng tư</a>)
1654       openid: "%{logo} OpenID:"
1655       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1656       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1657       password: "Mật khẩu:"
1658       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1659       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1660       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1661       title: Mở tài khoản
1662       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1663     no_such_user: 
1664       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1665       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1666       title: Người dùng không tồn tại
1667     popup: 
1668       friend: Người bạn
1669       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1670       your location: Vị trí của bạn
1671     remove_friend: 
1672       button: Hủy kết nối bạn
1673       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
1674       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1675       success: "%{name} không còn là người bạn."
1676     reset_password: 
1677       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1678       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1679       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1680       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1681       password: "Mật khẩu:"
1682       reset: Đặt lại Mật khẩu
1683       title: Đặt lại mật khẩu
1684     set_home: 
1685       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1686     suspended: 
1687       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1688       heading: Tài khoản bị Cấm
1689       title: Tài khoản bị Cấm
1690       webmaster: chủ trang
1691     terms: 
1692       agree: Chấp nhận
1693       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1694       consider_pd_why: đây là gì?
1695       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1696       decline: Từ chối
1697       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1698       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1699       heading: Điều kiện đóng góp
1700       legale_names: 
1701         france: Pháp
1702         italy: Ý
1703         rest_of_world: Các nước khác
1704       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1705       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1706       title: Điều kiện đóng góp
1707       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1708     view: 
1709       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1710       add as friend: thêm là người bạn
1711       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1712       block_history: tác vụ cấm người này
1713       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1714       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1715       comments: bình luận
1716       confirm: Xác nhận
1717       confirm_user: xác nhận người dùng này
1718       create_block: cấm người dùng này
1719       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1720       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1721       ct declined: Từ chối
1722       ct status: "Điều khoản đóng góp:"
1723       ct undecided: Chưa quyết định
1724       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1725       delete_user: xóa tài khoản này
1726       description: Miêu tả
1727       diary: nhật ký
1728       edits: đóng góp
1729       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1730       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1731       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1732       hide_user: ẩn tài khoản này
1733       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người dùng ở gần.
1734       km away: cách %{count} km
1735       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1736       m away: cách %{count} m
1737       mapper since: "Tham gia:"
1738       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1739       my comments: bình luận của tôi
1740       my diary: nhật ký của tôi
1741       my edits: đóng góp của tôi
1742       my settings: tùy chọn
1743       my traces: tuyến đường của tôi
1744       nearby users: Người dùng khác ở gần
1745       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1746       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1747       new diary entry: mục nhật ký mới
1748       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1749       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1750       oauth settings: thiết lập OAuth
1751       remove as friend: hủy kết nối bạn
1752       role: 
1753         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1754         grant: 
1755           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1756           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1757         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1758         revoke: 
1759           administrator: Rút quyền quản lý viên
1760           moderator: Rút quyền điều hành viên
1761       send message: gửi thư
1762       settings_link_text: tùy chọn
1763       spam score: "Điểm số Spam:"
1764       status: "Trạng thái:"
1765       traces: tuyến đường
1766       unhide_user: hiện tài khoản này
1767       user location: Vị trí của người dùng
1768       your friends: Người bạn của bạn
1769   user_block: 
1770     blocks_by: 
1771       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1772       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1773       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1774     blocks_on: 
1775       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1776       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1777       title: Các tác vụ cấm %{name}
1778     create: 
1779       flash: Cấm người dùng %{name}.
1780       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1781       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1782     edit: 
1783       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1784       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1785       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1786       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1787       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1788       show: Xem tác vụ cấm này
1789       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1790       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1791     filter: 
1792       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1793       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1794     helper: 
1795       time_future: Hết hạn %{time}.
1796       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1797       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1798     index: 
1799       empty: Chưa ai bị cấm.
1800       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1801       title: Người dùng bị cấm
1802     model: 
1803       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1804       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1805     new: 
1806       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1807       heading: Cấm %{name}
1808       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1809       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1810       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1811       submit: Cấm người dùng
1812       title: Cấm %{name}
1813       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1814       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1815     not_found: 
1816       back: Trở về trang đầu
1817       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1818     partial: 
1819       confirm: Bạn có chắc không?
1820       creator_name: Người cấm
1821       display_name: Người bị cấm
1822       edit: Sửa đổi
1823       next: Sau »
1824       not_revoked: (không bị hủy)
1825       previous: « Trước
1826       reason: Lý do cấm
1827       revoke: Bỏ cấm!
1828       revoker_name: Người bỏ cấm
1829       show: Hiện
1830       showing_page: Trang %{page}
1831       status: Trạng thái
1832     period: "%{count} giờ"
1833     revoke: 
1834       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1835       flash: Đã bỏ cấm.
1836       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1837       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1838       revoke: Bỏ cấm!
1839       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1840       title: Bỏ cấm %{block_on}
1841     show: 
1842       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1843       confirm: Bạn có chắc không?
1844       edit: Sửa đổi
1845       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1846       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1847       reason: "Lý do cấm:"
1848       revoke: Bỏ cấm!
1849       revoker: "Người bỏ cấm:"
1850       show: Hiện
1851       status: Trạng thái
1852       time_future: Hết hạn %{time}
1853       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1854       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1855     update: 
1856       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1857       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1858   user_role: 
1859     filter: 
1860       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1861       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1862       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1863       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1864     grant: 
1865       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1866       confirm: Xác nhận
1867       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1868       heading: Xác nhận cấp vai trò
1869       title: Xác nhận cấp vai trò
1870     revoke: 
1871       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1872       confirm: Xác nhận
1873       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1874       heading: Xác nhận rút vai trò
1875       title: Xác nhận rút vai trò