Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Ninomax
6 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
7 vi: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_comment: 
11         body: Nội dung
12       diary_entry: 
13         language: Ngôn ngữ
14         latitude: Vĩ độ
15         longitude: Kinh độ
16         title: Tiêu đề
17         user: Người dùng
18       friend: 
19         friend: Người bạn
20         user: Người dùng
21       message: 
22         body: Nội dung
23         recipient: Người nhận
24         sender: Người gửi
25         title: Tiêu đề
26       trace: 
27         description: Miêu tả
28         latitude: Vĩ độ
29         longitude: Kinh độ
30         name: Tên
31         public: Công khai
32         size: Kích cỡ
33         user: Người dùng
34         visible: Thấy được
35       user: 
36         active: Tích cực
37         description: Miêu tả
38         display_name: Tên Hiển thị
39         email: Thư điện tử
40         languages: Ngôn ngữ
41         pass_crypt: Mật khẩu
42     models: 
43       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
44       changeset: Bộ thay đổi
45       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
46       country: Quốc gia
47       diary_comment: Bình luận Nhật ký
48       diary_entry: Mục Nhật ký
49       friend: Người bạn
50       language: Ngôn ngữ
51       message: Thư
52       node: Nốt
53       node_tag: Thẻ Nốt
54       notifier: Trình báo
55       old_node: Nốt Cũ
56       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
57       old_relation: Quan hệ Cũ
58       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
59       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
60       old_way: Lối Cũ
61       old_way_node: Nốt Lối Cũ
62       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
63       relation: Quan hệ
64       relation_member: Thành viên Quan hệ
65       relation_tag: Thẻ Quan hệ
66       session: Phiên
67       trace: Tuyến đường
68       tracepoint: Điểm Tuyến đường
69       tracetag: Thẻ Tuyến đường
70       user: Người dùng
71       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
72       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
73       way: Lối
74       way_node: Nốt Lối
75       way_tag: Thẻ Lối
76   application: 
77     require_cookies: 
78       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
79     require_moderator: 
80       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
81     setup_user_auth: 
82       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
83       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
84   browse: 
85     changeset: 
86       changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
87       changesetxml: Bộ thay đổi XML
88       feed: 
89         title: Bộ thay đổi %{id}
90         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
91       osmchangexml: osmChange XML
92       title: Bộ thay đổi
93     changeset_details: 
94       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
95       bounding_box: "Hộp bao:"
96       box: hộp
97       closed_at: "Lúc Đóng:"
98       created_at: "Lúc Tạo:"
99       has_nodes: 
100         one: "Có nốt sau:"
101         other: "Có %{count} nốt sau:"
102       has_relations: 
103         one: "Có quan hệ sau:"
104         other: "Có %{count} quan hệ sau:"
105       has_ways: 
106         one: "Có lối sau:"
107         other: "Có %{count} lối sau:"
108       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
109       show_area_box: Hiện Hộp vùng
110     common_details: 
111       changeset_comment: "Miêu tả:"
112       deleted_at: "Lúc Xóa:"
113       deleted_by: "Người Xóa:"
114       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
115       edited_by: "Người Sửa đổi:"
116       in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
117       version: "Phiên bản:"
118     containing_relation: 
119       entry: Quan hệ %{relation_name}
120       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
121     map: 
122       deleted: Đã xóa
123       edit: 
124         area: Sửa đổi vùng
125         node: Sửa đổi nốt
126         relation: Sửa đổi quan hệ
127         way: Sửa đổi lối
128       larger: 
129         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
130         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
131         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
132         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
133       loading: Đang tải…
134     navigation: 
135       all: 
136         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
137         next_node_tooltip: Node tiếp theo
138         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
139         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
140         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
141         prev_node_tooltip: Node trước
142         prev_relation_tooltip: Relation trước
143         prev_way_tooltip: Lối trước
144       user: 
145         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
146         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
147         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
148     node: 
149       download_xml: Tải về XML
150       edit: sửa đổi
151       node: Nốt
152       node_title: "Nốt: %{node_name}"
153       view_history: xem lịch sử
154     node_details: 
155       coordinates: "Tọa độ:"
156       part_of: "Trực thuộc:"
157     node_history: 
158       download_xml: Tải về XML
159       node_history: Lịch sử Nốt
160       node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
161       view_details: xem chi tiết
162     not_found: 
163       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
164       type: 
165         changeset: bộ thay đổi
166         node: nốt
167         relation: quan hệ
168         way: lối
169     paging_nav: 
170       of: trong
171       showing_page: Đang hiện trang
172     redacted: 
173       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
174       redaction: Dãy ẩn %{id}
175       type: 
176         node: nốt
177         relation: quan hệ
178         way: lối
179     relation: 
180       download_xml: Tải về XML
181       relation: Quan hệ
182       relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
183       view_history: xem lịch sử
184     relation_details: 
185       members: "Thành viên:"
186       part_of: "Trực thuộc:"
187     relation_history: 
188       download_xml: Tải về XML
189       relation_history: Lịch sử Quan hệ
190       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
191       view_details: xem chi tiết
192     relation_member: 
193       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
194       type: 
195         node: Nốt
196         relation: Quan hệ
197         way: Lối
198     start: 
199       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
200       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
201     start_rjs: 
202       data_frame_title: Dữ liệu
203       data_layer_name: Xem Dữ liệu Bản đồ
204       details: Chi tiết
205       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
206       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
207       hide_areas: Ẩn các khu vực
208       history_for_feature: Lịch sử [[đối tượng]]
209       load_data: Tải Dữ liệu
210       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
211       loading: Đang tải…
212       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
213       object_list: 
214         api: Lấy vùng này dùng API
215         back: Liệt kê các đối tượng
216         details: Chi tiết
217         heading: Danh sách đối tượng
218         history: 
219           type: 
220             node: Nốt [[id]]
221             way: Lối [[id]]
222         selected: 
223           type: 
224             node: Nốt [[id]]
225             way: Lối [[id]]
226         type: 
227           node: Nốt
228           way: Lối
229       private_user: người bí mật
230       show_areas: Hiện các khu vực
231       show_history: Xem Lịch sử
232       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
233       wait: Xin chờ...
234       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
235     tag_details: 
236       tags: "Thẻ:"
237       wiki_link: 
238         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
239         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
240       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
241     timeout: 
242       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
243       type: 
244         changeset: bộ thay đổi
245         node: nốt
246         relation: quan hệ
247         way: lối
248     way: 
249       download_xml: Tải về XML
250       edit: sửa đổi
251       view_history: xem lịch sử
252       way: Lối
253       way_title: "Lối: %{way_name}"
254     way_details: 
255       also_part_of: 
256         one: cũng thuộc về lối %{related_ways}
257         other: cũng thuộc về các lối %{related_ways}
258       nodes: "Nốt:"
259       part_of: "Trực thuộc:"
260     way_history: 
261       download_xml: Tải về XML
262       view_details: xem chi tiết
263       way_history: Lịch sử Lối
264       way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
265   changeset: 
266     changeset: 
267       anonymous: Vô danh
268       big_area: (lớn)
269       no_comment: (không có)
270       no_edits: (không có thay đổi)
271       show_area_box: hiện hộp vùng
272       still_editing: (đang sửa)
273       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
274     changeset_paging_nav: 
275       next: Sau »
276       previous: « Trước
277       showing_page: Đang hiện trang %{page}
278     changesets: 
279       area: Vùng
280       comment: Miêu tả
281       id: ID
282       saved_at: Lúc Lưu
283       user: Người dùng
284     list: 
285       description: Những thay đổi gần đây
286       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
287       description_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
288       description_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
289       description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
290       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
291       heading: Các bộ thay đổi
292       heading_bbox: Các bộ thay đổi
293       heading_friend: Các bộ thay đổi
294       heading_nearby: Các bộ thay đổi
295       heading_user: Các bộ thay đổi
296       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
297       title: Các bộ thay đổi
298       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
299       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
300       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
301       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
302       title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
303     timeout: 
304       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
305   diary_entry: 
306     comments: 
307       ago: cách đây %{ago}
308       comment: Bình luận
309       has_commented_on: "%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau"
310       newer_comments: Các Bình luận Sau
311       older_comments: Các Bình luận Trước
312       post: Mục nhật ký
313       when: Lúc đăng
314     diary_comment: 
315       comment_from: Bình luận của %{link_user} lúc %{comment_created_at}
316       confirm: Xác nhận
317       hide_link: Ẩn bình luận này
318     diary_entry: 
319       comment_count: 
320         one: 1 bình luận
321         other: "%{count} bình luận"
322       comment_link: Bình luận về mục này
323       confirm: Xác nhận
324       edit_link: Sửa đổi mục này
325       hide_link: Ẩn mục này
326       posted_by: Được đăng bởi %{link_user} lúc %{created} bằng %{language_link}
327       reply_link: Trả lời mục này
328     edit: 
329       body: "Nội dung:"
330       language: "Ngôn ngữ:"
331       latitude: "Vĩ độ:"
332       location: "Vị trí:"
333       longitude: "Kinh độ:"
334       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
335       save_button: Lưu
336       subject: "Tiêu đề:"
337       title: Sửa đổi mục nhật ký
338       use_map_link: sử dụng bản đồ
339     feed: 
340       all: 
341         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
342         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
343       language: 
344         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
345         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
346       user: 
347         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
348         title: Các mục nhật ký của %{user}
349     list: 
350       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
351       new: Mục Nhật ký Mới
352       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
353       newer_entries: Mục Sau
354       no_entries: Chưa có mục nhật ký
355       older_entries: Mục Trước
356       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
357       title: Các Nhật ký Cá nhân
358       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
359       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
360       user_title: Nhật ký của %{user}
361     location: 
362       edit: Sửa
363       location: "Vị trí:"
364       view: Xem
365     new: 
366       title: Mục Nhật ký Mới
367     no_such_entry: 
368       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
369       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
370       title: Mục nhật ký không tồn tại
371     view: 
372       leave_a_comment: Bình luận
373       login: Đăng nhập
374       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
375       save_button: Lưu
376       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
377       user_title: Nhật ký của %{user}
378   editor: 
379     default: Mặc định (hiện là %{name})
380     potlatch: 
381       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
382       name: Potlatch 1
383     potlatch2: 
384       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
385       name: Potlatch 2
386     remote: 
387       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
388       name: phần điều khiển từ xa
389   export: 
390     start: 
391       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
392       area_to_export: Vùng để Xuất
393       embeddable_html: HTML để Nhúng
394       export_button: Xuất
395       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
396       format: "Định dạng:"
397       format_to_export: Định dạng Xuất
398       image_size: Hình có Kích cỡ
399       latitude: "Vĩ độ:"
400       licence: Giấy phép
401       longitude: "Kinh độ:"
402       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
403       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
404       max: tối đa
405       options: Tùy chọn
406       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
407       output: Đầu ra
408       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
409       scale: Tỷ lệ
410       too_large: 
411         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
412         heading: Khu vực Lớn quá
413       zoom: Thu phóng
414     start_rjs: 
415       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
416       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
417       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
418       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
419       export: Xuất
420       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
421       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
422   geocoder: 
423     description: 
424       title: 
425         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
426         osm_namefinder: "%{types} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
427         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
428       types: 
429         cities: Thành phố
430         places: Địa điểm
431         towns: Thị xã
432     description_osm_namefinder: 
433       prefix: "%{distance} về phía %{direction} của %{type}"
434     direction: 
435       east: đông
436       north: bắc
437       north_east: đông bắc
438       north_west: tây bắc
439       south: nam
440       south_east: đông nam
441       south_west: tây nam
442       west: tây
443     distance: 
444       one: khoảng 1 km
445       other: khoảng %{count} km
446       zero: không tới 1 km
447     results: 
448       more_results: Thêm kết quả
449       no_results: Không tìm thấy kết quả
450     search: 
451       title: 
452         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
453         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
454         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
455         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
456         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
457         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
458         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
459     search_osm_namefinder: 
460       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} về phía %{parentdirection} của %{parentname})"
461       suffix_place: ", %{distance} về phía %{direction} của %{placename}"
462     search_osm_nominatim: 
463       prefix: 
464         aeroway: 
465           aerodrome: Sân bay
466           apron: Sân Đậu Máy bay
467           gate: Cổng
468           helipad: Sân bay Trực thăng
469           runway: Đường băng
470           taxiway: Đường lăn
471           terminal: Nhà ga Sân bay
472         amenity: 
473           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
474           airport: Phi trường
475           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
476           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
477           atm: Máy Rút tiền Tự động
478           auditorium: Phòng hội họp
479           bank: Ngân hàng
480           bar: Quán rượu
481           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
482           bench: Ghế
483           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
484           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
485           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
486           brothel: Nhà chứa
487           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
488           bus_station: Trạm Xe buýt
489           cafe: Quán Cà phê
490           car_rental: Chỗ Mướn Xe
491           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
492           car_wash: Tiệm Rửa Xe
493           casino: Sòng bạc
494           charging_station: Trạm Sạc Pin
495           cinema: Rạp phim
496           clinic: Phòng khám
497           club: Câu lạc bộ
498           college: Trường Cao đẳng
499           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
500           courthouse: Tòa
501           crematorium: Lò Hỏa táng
502           dentist: Nha sĩ
503           doctors: Bác sĩ
504           dormitory: Ký túc xá
505           drinking_water: Vòi Nước uống
506           driving_school: Trường Lái xe
507           embassy: Tòa Đại sứ
508           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
509           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
510           ferry_terminal: Trạm Phà
511           fire_hydrant: Vòi nước Máy
512           fire_station: Trạm Cứu hỏa
513           food_court: Khu Ẩm thực
514           fountain: Vòi nước
515           fuel: Cây xăng
516           grave_yard: Nghĩa địa
517           gym: Nhà Thể dục
518           hall: Hội trường
519           health_centre: Trung tâm Y tế
520           hospital: Bệnh viện
521           hotel: Khách sạn
522           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
523           ice_cream: Tiệm Kem
524           kindergarten: Tiểu học
525           library: Thư viện
526           market: Chợ
527           marketplace: Chợ phiên
528           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
529           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
530           nursery: Nhà trẻ
531           nursing_home: Viện Dưỡng lão
532           office: Văn phòng
533           park: Công viên
534           parking: Chỗ Đậu xe
535           pharmacy: Nhà thuốc
536           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
537           police: Cảnh sát
538           post_box: Hòm thư
539           post_office: Bưu điện
540           preschool: Trường Mầm non
541           prison: Nhà tù
542           pub: Quán rượu
543           public_building: Tòa nhà Công cộng
544           public_market: Chợ phiên
545           reception_area: Phòng Tiếp khách
546           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
547           restaurant: Nhà hàng
548           retirement_home: Nhà về hưu
549           sauna: Nhà Tắm hơi
550           school: Trường học
551           shelter: Nơi Trú ẩn
552           shop: Tiệm
553           shopping: Tiệm
554           shower: Vòi tắm
555           social_centre: Hội trường
556           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
557           studio: Studio
558           supermarket: Siêu thị
559           swimming_pool: Hồ tắm
560           taxi: Taxi
561           telephone: Điện thoại Công cộng
562           theatre: Nhà hát
563           toilets: Vệ sinh
564           townhall: Thị sảnh
565           university: Trường Đại học
566           vending_machine: Máy Bán hàng
567           veterinary: Phẫu thuật Thú y
568           village_hall: Trụ sở Làng
569           waste_basket: Thùng rác
570           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
571           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
572         boundary: 
573           administrative: Biên giới Hành chính
574           census: Biên giới Điều tra Dân số
575           national_park: Vườn quốc gia
576           protected_area: Khu bảo tồn
577         bridge: 
578           aqueduct: Cống nước
579           suspension: Cầu Treo
580           swing: Cầu Quay
581           viaduct: Cầu Cạn
582           "yes": Cầu
583         building: 
584           "yes": Tòa nhà
585         highway: 
586           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
587           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
588           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
589           byway: Đường mòn Đa mốt
590           construction: Đường Đang Xây
591           cycleway: Đường Xe đạp
592           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
593           footway: Đường bộ
594           ford: Khúc Sông Cạn
595           living_street: Đường Hàng xóm
596           milestone: Mốc
597           minor: Đường Nhỏ
598           motorway: Đường Cao tốc
599           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
600           motorway_link: Đường Cao tốc
601           path: Lối
602           pedestrian: Đường bộ Lớn
603           platform: Sân ga
604           primary: Đường Chính
605           primary_link: Đường Chính
606           raceway: Đường đua
607           residential: Đường Nhà ở
608           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
609           road: Đường
610           secondary: Đường Lớn
611           secondary_link: Đường Lớn
612           service: Đường phụ
613           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
614           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
615           steps: Cầu thang
616           stile: Cửa xoay
617           tertiary: Đường Lớn
618           tertiary_link: Đường Lớn
619           track: Đường mòn
620           trail: Đường mòn
621           trunk: Xa lộ
622           trunk_link: Xa lộ
623           unclassified: Đường Không Phân loại
624           unsurfaced: Đường Không Lát
625         historic: 
626           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
627           battlefield: Chiến trường
628           boundary_stone: Mốc Biên giới
629           building: Tòa nhà
630           castle: Lâu đài
631           church: Nhà thờ
632           fort: Pháo đài
633           house: Nhà ở
634           icon: Thánh tượng
635           manor: Trang viên
636           memorial: Đài Tưởng niệm
637           mine: Mỏ
638           monument: Đài Tưởng niệm
639           museum: Bảo tàng
640           ruins: Tàn tích
641           tower: Tháp
642           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
643           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
644           wreck: Xác Tàu Đắm
645         landuse: 
646           allotments: Khu Vườn Gia đình
647           basin: Lưu vực
648           brownfield: Cánh đồng Nâu
649           cemetery: Nghĩa địa
650           commercial: Khu vực Thương mại
651           conservation: Bảo tồn
652           construction: Công trường Xây dựng
653           farm: Trại
654           farmland: Trại
655           farmyard: Sân Trại
656           forest: Rừng Trồng Cây
657           garages: Ga ra
658           grass: Cỏ
659           greenfield: Cánh đồng Xanh
660           industrial: Khu vực Công nghiệp
661           landfill: Nơi Đổ Rác
662           meadow: Đồng cỏ
663           military: Khu vực Quân sự
664           mine: Mỏ
665           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
666           orchard: Vườn Cây
667           park: Công viên
668           piste: Đường Trượt tuyết
669           quarry: Mỏ Đá
670           railway: Đường sắt
671           recreation_ground: Sân chơi
672           reservoir: Bể nước
673           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
674           residential: Khu vực Nhà ở
675           retail: Khu vực Buôn bán
676           road: Đất của con Đường
677           village_green: Sân Làng
678           vineyard: Vườn Nho
679           wetland: Đầm lầy
680           wood: Rừng
681         leisure: 
682           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
683           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
684           common: Đất Công
685           fishing: Hồ Đánh cá
686           fitness_station: Trạm Thể dục
687           garden: Vườn
688           golf_course: Sân Golf
689           ice_rink: Sân băng
690           marina: Bến tàu
691           miniature_golf: Golf Nhỏ
692           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
693           park: Công viên
694           pitch: Bãi Thể thao
695           playground: Sân chơi
696           recreation_ground: Sân Giải trí
697           sauna: Nhà Tắm hơi
698           slipway: Bến tàu
699           sports_centre: Trung tâm Thể thao
700           stadium: Sân vận động
701           swimming_pool: Hồ Bơi
702           track: Đường Chạy
703           water_park: Công viên Nước
704         military: 
705           airfield: Sân bay Không quân
706           barracks: Trại Lính
707           bunker: Boong ke
708         natural: 
709           bay: Vịnh
710           beach: Bãi biển
711           cape: Mũi đất
712           cave_entrance: Cửa vào Hang
713           channel: Eo biển
714           cliff: Vách đá
715           crater: Miệng Núi
716           dune: Cồn cát
717           feature: Đối tượng Thiên nhiên
718           fell: Đồi đá
719           fjord: Vịnh hẹp
720           forest: Rừng
721           geyser: Mạch nước Phun
722           glacier: Sông băng
723           heath: Bãi Hoang
724           hill: Đồi
725           island: Đảo
726           land: Đất
727           marsh: Đầm lầy
728           moor: Truông
729           mud: Bùn
730           peak: Đỉnh
731           point: Mũi đất
732           reef: Rạn san hô
733           ridge: Luống đất
734           river: Sông
735           rock: Đá
736           scree: Bãi Đá
737           scrub: Đất Bụi rậm
738           shoal: Bãi cạn
739           spring: Suối
740           stone: Đá
741           strait: Eo biển
742           tree: Cây
743           valley: Thung lũng
744           volcano: Núi lửa
745           water: Nước
746           wetland: Đầm lầy
747           wetlands: Đầm lầy
748           wood: Rừng
749         office: 
750           accountant: Kế toán viên
751           architect: Kiến trúc sư
752           company: Công ty
753           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
754           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
755           government: Văn phòng Chính phủ
756           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
757           lawyer: Luật sư
758           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
759           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
760           travel_agent: Văn phòng Du lịch
761           "yes": Văn phòng
762         place: 
763           airport: Phi trường
764           city: Thành phố
765           country: Quốc gia
766           county: Quận hạt
767           farm: Trại
768           hamlet: Xóm
769           house: Nhà ở
770           houses: Dãy Nhà
771           island: Đảo
772           islet: Đảo Nhỏ
773           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
774           locality: Địa phương
775           moor: Truông
776           municipality: Đô thị
777           postcode: Mã Bưu chính
778           region: Miền
779           sea: Biển
780           state: Tỉnh bang
781           subdivision: Hàng xóm
782           suburb: Ngoại ô
783           town: Thị xã/trấn
784           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
785           village: Làng
786         railway: 
787           abandoned: Đường sắt bị Bỏ rơi
788           construction: Đường sắt Đang Xây
789           disused: Đường sắt Ngừng hoạt động
790           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
791           funicular: Đường sắt Leo núi
792           halt: Ga Xép
793           historic_station: Nhà ga Lịch sử
794           junction: Ga Đầu mối
795           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
796           light_rail: Đường sắt Nhẹ
797           miniature: Đường sắt Nhỏ
798           monorail: Đường Một Ray
799           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
800           platform: Ke ga
801           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
802           spur: Đường sắt Phụ
803           station: Nhà ga
804           subway: Trạm Xe điện Ngầm
805           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
806           switch: Ghi Đường sắt
807           tram: Đường Xe điện
808           tram_stop: Ga Xép Điện
809           yard: Sân ga
810         shop: 
811           alcohol: Tiệm Rượu
812           antiques: Tiệm Đồ cổ
813           art: Tiệm Nghệ phẩm
814           bakery: Tiệm Bánh
815           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
816           beverages: Tiệm Đồ uống
817           bicycle: Tiệm Xe đạp
818           books: Tiệm Sách
819           butcher: Tiệm Thịt
820           car: Tiệm Xe hơi
821           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
822           car_repair: Tiệm Sửa Xe
823           carpet: Tiệm Thảm
824           charity: Cửa hàng Từ thiện
825           chemist: Nhà thuốc
826           clothes: Tiệm Quần áo
827           computer: Tiệm Máy tính
828           confectionery: Tiệm Kẹo
829           convenience: Tiệm Tập hóa
830           copyshop: Tiệm In ấn
831           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
832           department_store: Cửa hàng Bách hóa
833           discount: Cửa hàng Giảm giá
834           doityourself: Tiệm Ngũ kim
835           dry_cleaning: Hấp tẩy
836           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
837           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
838           farm: Tiệm Nông cụ
839           fashion: Tiệm Thời trang
840           fish: Tiệm Cá
841           florist: Tiệm Hoa
842           food: Tiệm Thực phẩm
843           funeral_directors: Nhà tang lễ
844           furniture: Tiệm Đồ đạc
845           gallery: Thư viện Ảnh
846           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
847           general: Tiệm Đồ
848           gift: Tiệm Quà tặng
849           greengrocer: Tiệm Rau
850           grocery: Tiệm Tạp phẩm
851           hairdresser: Tiệm Làm tóc
852           hardware: Tiệm Ngũ kim
853           hifi: Cửa hàng Hi-fi
854           insurance: Bảo hiểm
855           jewelry: Tiệm Kim hoàn
856           kiosk: Quán
857           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
858           mall: Trung tâm Mua sắm
859           market: Chợ
860           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
861           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
862           music: Tiệm Nhạc
863           newsagent: Tiệm Báo
864           optician: Tiệm Kính mắt
865           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
866           outdoor: Cửa hàng Ngoài trời
867           pet: Tiệm Vật nuôi
868           photo: Tiệm Rửa Hình
869           salon: Tiệm Làm tóc
870           shoes: Tiệm Giày
871           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
872           sports: Tiệm Thể thao
873           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
874           supermarket: Siêu thị
875           toys: Tiệm Đồ chơi
876           travel_agency: Văn phòng Du lịch
877           video: Tiệm Phim
878           wine: Tiệm Rượu
879         tourism: 
880           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
881           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
882           attraction: Nơi Du lịch
883           bed_and_breakfast: Nhà trọ
884           cabin: Túp lều
885           camp_site: Nơi Cắm trại
886           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
887           chalet: Nhà ván
888           guest_house: Nhà khách
889           hostel: Nhà trọ
890           hotel: Khách sạn
891           information: Thông tin
892           lean_to: Nhà chái
893           motel: Khách sạn Dọc đường
894           museum: Bảo tàng
895           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
896           theme_park: Công viên Giải trí
897           valley: Thung lũng
898           viewpoint: Thắng cảnh
899           zoo: Vườn thú
900         tunnel: 
901           "yes": Đường hầm
902         waterway: 
903           artificial: Dòng nước Nhân tạo
904           boatyard: Bãi Thuyền
905           canal: Kênh
906           connector: Đường thủy Nối
907           dam: Đập
908           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
909           ditch: Mương
910           dock: Vũng tàu
911           drain: Cống
912           lock: Âu tàu
913           lock_gate: Âu tàu
914           mineral_spring: Suối Nước khoáng
915           mooring: Cột neo tàu
916           rapids: Thác ghềnh
917           river: Sông
918           riverbank: Bờ sông
919           stream: Dòng suối
920           wadi: Dòng sông Vào mùa
921           water_point: Máy bơm nước
922           waterfall: Thác
923           weir: Đập Cột nước Thấp
924   javascripts: 
925     map: 
926       base: 
927         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
928         mapquest: MapQuest Mở
929         standard: Chuẩn
930         transport_map: Bản đồ Giao thông
931       overlays: 
932         maplint: Maplint
933     site: 
934       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
935       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
936       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
937       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
938       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
939       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
940   layouts: 
941     community: Cộng đồng
942     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
943     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
944     copyright: Bản quyền & Giấy phép
945     documentation: Tài liệu
946     documentation_title: Tài liệu về dự án
947     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
948     donate_link_text: quyên góp
949     edit: Sửa đổi
950     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
951     export: Xuất
952     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
953     foundation: Quỹ OpenStreetMap
954     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
955     gps_traces: Tuyến đường GPS
956     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
957     help: Trợ giúp
958     help_centre: Hỏi đáp
959     help_title: Trang trợ giúp của dự án
960     history: Lịch sử
961     home: nhà
962     home_tooltip: Về vị trí nhà
963     inbox: hộp thư (%{count})
964     inbox_tooltip: 
965       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
966       other: Hộp thư của bạn có %{count} thư chưa đọc
967       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
968     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
969     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
970     intro_2_download: tải về
971     intro_2_html: Bạn được phép %{download} và %{use} theo %{license}. Hãy %{create_account} để cải tiến bản đồ.
972     intro_2_license: giấy phép mở
973     intro_2_use: sử dụng
974     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=vi
975     license: 
976       alt: CC BY-SA 2.0
977       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
978     log_in: đăng nhập
979     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
980     logo: 
981       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
982     logout: đăng xuất
983     logout_tooltip: Đăng xuất
984     make_a_donation: 
985       text: Quyên góp
986       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
987     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
988     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
989     partners_bytemark: Bytemark Hosting
990     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}, cũng như %{partners} khác.
991     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
992     partners_partners: các công ty bảo trợ
993     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
994     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
995     sign_up: đăng ký
996     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
997     sotm2011: Mời tham dự Hội nghị OpenStreetMap 2011, Tình trạng Bản đồ, 9–11 tháng 9 tại Denver!
998     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
999     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
1000     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
1001     view: Xem
1002     view_tooltip: Xem bản đồ
1003     welcome_user: Hoan nghênh, %{user_link}
1004     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
1005     wiki: Wiki
1006     wiki_title: Trang wiki của dự án
1007     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1008   license_page: 
1009     foreign: 
1010       english_link: nguyên bản tiếng Anh
1011       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1012       title: Thông tin về bản dịch này
1013     legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Bang Viên</a> (theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Bang Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">bản sửa đổi CC BY Áo</a>).</li>\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL. Xem thêm chi tiết về <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:UMP2OSM/Import?uselang=vi\">cách sử dụng dữ liệu UMP tại OpenStreetMap</a>.</li></li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n   <li><strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>).</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
1014     native: 
1015       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1016       native_link: bản dịch tiếng Việt
1017       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1018       title: Giới thiệu về trang này
1019   message: 
1020     delete: 
1021       deleted: Đã xóa thư
1022     inbox: 
1023       date: Ngày
1024       from: Từ
1025       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1026       my_inbox: Hộp thư đến
1027       new_messages: "%{count} thư mới"
1028       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1029       old_messages: "%{count} thư cũ"
1030       outbox: đã gửi
1031       people_mapping_nearby: những người ở gần
1032       subject: Tiêu đề
1033       title: Hộp thư
1034     mark: 
1035       as_read: Thư đã đọc
1036       as_unread: Thư chưa đọc
1037     message_summary: 
1038       delete_button: Xóa
1039       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1040       reply_button: Trả lời
1041       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1042     new: 
1043       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1044       body: Nội dung
1045       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
1046       message_sent: Thư đã gửi
1047       send_button: Gửi
1048       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1049       subject: Tiêu đề
1050       title: Gửi thư
1051     no_such_message: 
1052       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1053       heading: Thư không tồn tại
1054       title: Thư không tồn tại
1055     outbox: 
1056       date: Ngày
1057       inbox: thư đến
1058       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1059       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1060       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1061       outbox: thư đã gửi
1062       people_mapping_nearby: những người ở gần
1063       subject: Tiêu đề
1064       title: Hộp thư đã gửi
1065       to: Tới
1066     read: 
1067       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1068       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
1069       date: Ngày
1070       from: Từ
1071       reading_your_messages: Đọc thư
1072       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
1073       reply_button: Trả lời
1074       subject: Tiêu đề
1075       title: Đọc thư
1076       to: Tới
1077       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1078       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1079     reply: 
1080       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1081     sent_message_summary: 
1082       delete_button: Xóa
1083   notifier: 
1084     diary_comment_notification: 
1085       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1086       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1087       hi: Chào %{to_user},
1088       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1089     email_confirm: 
1090       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1091     email_confirm_html: 
1092       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1093       greeting: Chào bạn,
1094       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1095     email_confirm_plain: 
1096       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1097       greeting: Chào bạn,
1098       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
1099       hopefully_you_2: "%{server_url} thành %{new_address}."
1100     friend_notification: 
1101       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại %{befriendurl}.
1102       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1103       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1104       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã thêm bạn là người bạn"
1105     gpx_notification: 
1106       and_no_tags: và không có thẻ
1107       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1108       failure: 
1109         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1110         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1111         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1112         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1113         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1114       greeting: Chào bạn,
1115       success: 
1116         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1117         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1118       with_description: với miêu tả
1119       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1120     lost_password: 
1121       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1122     lost_password_html: 
1123       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1124       greeting: Chào bạn,
1125       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1126     lost_password_plain: 
1127       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1128       greeting: Chào bạn,
1129       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1130       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
1131     message_notification: 
1132       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại %{readurl}
1133       footer2: và trả lời tại %{replyurl}
1134       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1135       hi: Chào %{to_user},
1136     signup_confirm: 
1137       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
1138     signup_confirm_html: 
1139       ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
1140       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1141       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
1142       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
1143       greeting: Chào bạn!
1144       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1145       introductory_video: Bạn có thể coi %{introductory_video_link}.
1146       more_videos: Cũng có %{more_videos_link}.
1147       more_videos_here: thêm video tại đây
1148       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
1149       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
1150       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
1151     signup_confirm_plain: 
1152       ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
1153       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
1154       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
1155       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1156       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
1157       current_user_2: "tại:"
1158       greeting: Chào bạn!
1159       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1160       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
1161       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
1162       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
1163       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
1164       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
1165       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
1166       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
1167       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
1168       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
1169   oauth: 
1170     oauthorize: 
1171       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1172       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1173       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1174       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1175       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1176       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1177       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1178       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1179     revoke: 
1180       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1181   oauth_clients: 
1182     create: 
1183       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1184     destroy: 
1185       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1186     edit: 
1187       submit: Sửa đổi
1188       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1189     form: 
1190       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1191       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1192       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1193       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1194       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1195       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1196       callback_url: URL Gọi lại
1197       name: Tên
1198       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1199       required: Bắt buộc
1200       support_url: URL Trợ giúp
1201       url: URL Trang chủ Chương trình
1202     index: 
1203       application: Tên Chương trình
1204       issued_at: Lúc Cho phép
1205       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1206       my_apps: Trình khách của Tôi
1207       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1208       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1209       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1210       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1211       revoke: Thu hồi!
1212       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1213     new: 
1214       submit: Đăng ký
1215       title: Đăng ký chương trình mới
1216     not_found: 
1217       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1218     show: 
1219       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1220       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1221       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1222       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1223       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1224       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1225       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1226       authorize_url: "Cho phép URL:"
1227       confirm: Bạn có chắc không?
1228       delete: Xóa Trình khách
1229       edit: Sửa đổi Chi tiết
1230       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1231       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1232       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1233       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1234       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1235       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1236     update: 
1237       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1238   redaction: 
1239     create: 
1240       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
1241     destroy: 
1242       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
1243       flash: Đã xóa dãy ẩn.
1244       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm trong trước khi xóa dãy ẩn.
1245     edit: 
1246       description: Miêu tả
1247       heading: Sửa đổi dãy ẩn
1248       submit: Lưu dãy ẩn
1249       title: Sửa đổi dãy ẩn
1250     index: 
1251       empty: Không có dãy ẩn để xem.
1252       heading: Danh sách dãy ẩn
1253       title: Danh sách dãy ẩn
1254     new: 
1255       description: Miêu tả
1256       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
1257       submit: Ẩn dãy phiên bản
1258       title: Đang ẩn dãy phiên bản
1259     show: 
1260       confirm: Bạn có chắc không?
1261       description: "Miêu tả:"
1262       destroy: Xóa dãy ẩn này
1263       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
1264       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
1265       title: Đang xem dãy ẩn
1266       user: "Người ẩn:"
1267     update: 
1268       flash: Các thay đổi đã được lưu.
1269   site: 
1270     edit: 
1271       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1272       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1273       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1274       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1275       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1276       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1277       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1278       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1279       user_page_link: trang cá nhân
1280     index: 
1281       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1282       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1283       license: 
1284         license_name: Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0
1285         notice: "%{project_name} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép %{license_name}."
1286         project_name: Dự án OpenStreetMap
1287       permalink: Liên kết Thường trực
1288       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1289       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1290     key: 
1291       map_key: Chú giải
1292       map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
1293       table: 
1294         entry: 
1295           admin: Biên giới hành chính
1296           allotments: Khu vườn gia đình
1297           apron: 
1298             - Sân đậu máy bay
1299             - nhà ga hành khách
1300           bridge: Đường rắn = cầu
1301           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1302           brownfield: Cánh đồng nâu
1303           building: Kiến trúc quan trọng
1304           byway: Đường mòn đa mốt
1305           cable: 
1306             - Đường xe cáp
1307             - thang kéo trượt tuyết
1308           cemetery: Nghĩa địa
1309           centre: Trung tâm thể thao
1310           commercial: Khu vực thương mại
1311           common: 
1312             - Đất công
1313             - bãi cỏ
1314           construction: Đường đang xây
1315           cycleway: Đường xe đạp
1316           destination: Chỉ giao thông địa phương
1317           farm: Ruộng
1318           footway: Đường đi bộ
1319           forest: Rừng trồng cây
1320           golf: Sân golf
1321           heathland: Vùng cây bụi
1322           industrial: Khu vực công nghiệp
1323           lake: 
1324             - Hồ
1325             - bể nước
1326           military: Khu vực quân sự
1327           motorway: Đường cao tốc
1328           park: Công viên
1329           permissive: Đường cho phép
1330           pitch: Sân thể thao
1331           primary: Đường chính
1332           private: Đường riêng
1333           rail: Đường sắt
1334           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1335           resident: Khu vực nhà ở
1336           retail: Khu vực buôn bán
1337           runway: 
1338             - Đường băng
1339             - đường băng
1340           school: 
1341             - Trường học
1342             - đại học
1343           secondary: Đường lớn
1344           station: Nhà ga
1345           subway: Đường ngầm
1346           summit: 
1347             - Đỉnh núi
1348             - đồi
1349           tourist: Nơi du lịch
1350           track: Đường mòn
1351           tram: 
1352             - Đường sắt nhẹ
1353             - xe điện
1354           trunk: Xa lộ
1355           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1356           unclassified: Đường không phân loại
1357           unsurfaced: Đường không lát
1358           wood: Rừng
1359     markdown_help: 
1360       alt: Văn bản thay thế
1361       first: Khoản mục đầu tiên
1362       heading: Đề mục
1363       headings: Đề mục
1364       image: Hình ảnh
1365       link: Liên kết
1366       ordered: Danh sách đánh số
1367       second: Khoản mục sau
1368       subheading: Đề mục con
1369       text: Văn bản
1370       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1371       unordered: Danh sách không đánh số
1372       url: URL
1373     richtext_area: 
1374       edit: Sửa đổi
1375       preview: Xem trước
1376     search: 
1377       search: Tìm kiếm
1378       search_help: "thí dụ: “Thượng Hải”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
1379       submit_text: Đi
1380       where_am_i: Tôi ở đâu?
1381       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1382     sidebar: 
1383       close: Đóng
1384       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1385   time: 
1386     formats: 
1387       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1388   trace: 
1389     create: 
1390       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1391       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1392     delete: 
1393       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1394     edit: 
1395       description: "Miêu tả:"
1396       download: tải về
1397       edit: sửa đổi
1398       filename: "Tên tập tin:"
1399       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1400       map: bản đồ
1401       owner: "Tác giả:"
1402       points: "Số nốt:"
1403       save_button: Lưu các Thay đổi
1404       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1405       tags: "Thẻ:"
1406       tags_help: dấu phẩy phân cách
1407       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1408       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1409       visibility: "Mức độ truy cập:"
1410       visibility_help: có nghĩa là gì?
1411       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1412     list: 
1413       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1414       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1415       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1416       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1417     make_public: 
1418       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1419     offline: 
1420       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1421       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1422     offline_warning: 
1423       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1424     trace: 
1425       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1426       by: bởi
1427       count_points: "%{count} nốt"
1428       edit: sửa đổi
1429       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1430       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1431       in: trong
1432       map: bản đồ
1433       more: thêm
1434       pending: CHƯA XỬ
1435       private: RIÊNG
1436       public: CÔNG KHAI
1437       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1438       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1439       view_map: Xem Bản đồ
1440     trace_form: 
1441       description: "Miêu tả:"
1442       help: Trợ giúp
1443       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1444       tags: "Thẻ:"
1445       tags_help: dấu phẩy phân cách
1446       upload_button: Tải lên
1447       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1448       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1449       visibility_help: có nghĩa là gì?
1450       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1451     trace_header: 
1452       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1453       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1454       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1455       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1456     trace_optionals: 
1457       tags: Thẻ
1458     trace_paging_nav: 
1459       showing_page: Đang hiện trang %{page}
1460     view: 
1461       delete_track: Xóa tuyến đường này
1462       description: "Miêu tả:"
1463       download: tải về
1464       edit: sửa đổi
1465       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1466       filename: "Tên tập tin:"
1467       heading: Xem tuyến đường %{name}
1468       map: bản đồ
1469       none: Không có
1470       owner: "Tác giả:"
1471       pending: CHƯA XỬ
1472       points: "Số nốt:"
1473       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1474       tags: "Thẻ:"
1475       title: Xem tuyến đường %{name}
1476       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1477       uploaded: "Lúc tải lên:"
1478       visibility: "Mức độ truy cập:"
1479     visibility: 
1480       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1481       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1482       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1483       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1484   user: 
1485     account: 
1486       contributor terms: 
1487         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1488         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1489         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1490         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1491         link text: đây là gì?
1492         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1493         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1494       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1495       delete image: Xóa hình hiện dùng
1496       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1497       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1498       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1499       home location: "Vị trí Nhà:"
1500       image: "Hình:"
1501       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1502       keep image: Giữ hình hiện dùng
1503       latitude: "Vĩ độ:"
1504       longitude: "Kinh độ:"
1505       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1506       my settings: Tùy chọn
1507       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1508       new image: Thêm hình
1509       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1510       openid: 
1511         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1512         link text: đây là gì?
1513         openid: "OpenID:"
1514       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1515       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1516       profile description: "Tự giới thiệu:"
1517       public editing: 
1518         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1519         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1520         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1521         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1522         enabled link text: đây là gì?
1523         heading: "Sửa đổi công khai:"
1524       public editing note: 
1525         heading: Sửa đổi công khai
1526         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1527       replace image: Thay hình hiện dùng
1528       return to profile: Trở về trang cá nhân
1529       save changes button: Lưu các Thay đổi
1530       title: Chỉnh sửa tài khoản
1531       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1532     confirm: 
1533       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1534       before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
1535       button: Xác nhận
1536       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1537       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1538       reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="%{reconfirm}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
1539       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1540       unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
1541     confirm_email: 
1542       button: Xác nhận
1543       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1544       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1545       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1546       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1547     confirm_resend: 
1548       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1549       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1550     filter: 
1551       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1552     go_public: 
1553       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1554     list: 
1555       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1556       empty: Không tìm thấy người dùng.
1557       heading: Người dùng
1558       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1559       showing: 
1560         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1561         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1562       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1563       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1564       title: Người dùng
1565     login: 
1566       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a> để thảo luận về điều này.
1567       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1568       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1569       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1570       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1571       heading: Đăng nhập
1572       login_button: Đăng nhập
1573       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1574       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1575       no account: Chưa có tài khoản?
1576       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">Tìm hiểu thêm về thay đổi giấy phép sắp tới của OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">bản dịch</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming?uselang=vi">thảo luận</a>)
1577       notice_terms: OpenStreetMap sẽ đổi qua một giấy phép mới vào ngày 1 tháng 4 năm 2012. Giấy phép mới vẫn mở như giấy phép hiện tại, trong khi các chi tiết pháp lý mới phù hợp hơn với cơ sở dữ liệu bản đồ của chúng ta. Chúng tôi rất muốn tiếp tục bao gồm các đóng góp của bạn trong OpenStreetMap; tuy nhiên, bạn cần phải cho phép chúng tôi phân phối các đóng góp này theo các điều khoản của giấy phép mới. Nếu không cho phép, chúng tôi sẽ phải xóa chúng khỏi cơ sở dữ liệu.<br /><br />Xin làm ơn đăng nhập rồi đọc lại và chấp nhận các điều khoản mới, chỉ mất vài giây thôi. Cám ơn!
1578       openid: "%{logo} OpenID:"
1579       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1580       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1581       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1582       openid_providers: 
1583         aol: 
1584           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1585           title: Đăng nhập với AOL
1586         google: 
1587           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1588           title: Đăng nhập với Google
1589         myopenid: 
1590           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1591           title: Đăng nhập với myOpenID
1592         openid: 
1593           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1594           title: Đăng nhập dùng OpenID
1595         wordpress: 
1596           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1597           title: Đăng nhập với WordPress
1598         yahoo: 
1599           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1600           title: Đăng nhập với Yahoo!
1601       password: "Mật khẩu:"
1602       register now: Đăng ký ngay
1603       remember: Nhớ tôi
1604       title: Đăng nhập
1605       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1606       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1607       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1608     logout: 
1609       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1610       logout_button: Đăng xuất
1611       title: Đăng xuất
1612     lost_password: 
1613       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1614       heading: Quên mất Mật khẩu?
1615       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1616       new password button: Đặt lại mật khẩu
1617       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1618       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1619       title: Quên mất mật khẩu
1620     make_friend: 
1621       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1622       failed: Rất tiếc, việc thêm %{name} là người bạn bị thất bại.
1623       success: "%{name} mới là người bạn."
1624     new: 
1625       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1626       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1627       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1628       continue: Tiếp tục
1629       display name: "Tên hiển thị:"
1630       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1631       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1632       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1633       flash create success message: Cám ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1634       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1635       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1636       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1637       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1638       openid: "%{logo} OpenID:"
1639       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1640       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1641       password: "Mật khẩu:"
1642       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1643       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1644       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1645       title: Mở tài khoản
1646       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1647     no_such_user: 
1648       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1649       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1650       title: Người dùng không tồn tại
1651     popup: 
1652       friend: Người bạn
1653       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1654       your location: Vị trí của bạn
1655     remove_friend: 
1656       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1657       success: "%{name} không còn là người bạn."
1658     reset_password: 
1659       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1660       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1661       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1662       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1663       password: "Mật khẩu:"
1664       reset: Đặt lại Mật khẩu
1665       title: Đặt lại mật khẩu
1666     set_home: 
1667       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1668     suspended: 
1669       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1670       heading: Tài khoản bị Cấm
1671       title: Tài khoản bị Cấm
1672       webmaster: chủ trang
1673     terms: 
1674       agree: Chấp nhận
1675       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1676       consider_pd_why: đây là gì?
1677       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1678       decline: Từ chối
1679       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1680       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1681       heading: Điều kiện đóng góp
1682       legale_names: 
1683         france: Pháp
1684         italy: Ý
1685         rest_of_world: Các nước khác
1686       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1687       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1688       title: Điều kiện đóng góp
1689       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1690     view: 
1691       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1692       add as friend: thêm là người bạn
1693       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1694       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1695       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1696       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1697       comments: bình luận
1698       confirm: Xác nhận
1699       confirm_user: xác nhận người dùng này
1700       create_block: cấm người dùng này
1701       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1702       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1703       ct declined: Từ chối
1704       ct status: "Điều khoản đóng góp:"
1705       ct undecided: Chưa quyết định
1706       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1707       delete_user: xóa tài khoản này
1708       description: Miêu tả
1709       diary: nhật ký
1710       edits: đóng góp
1711       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1712       friends_changesets: Xem những bộ thay đổi của bạn bè
1713       friends_diaries: Đọc những mục nhật ký của bạn bè
1714       hide_user: ẩn tài khoản này
1715       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link}.
1716       km away: cách %{count} km
1717       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1718       m away: cách %{count} m
1719       mapper since: "Tham gia:"
1720       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1721       my comments: bình luận của tôi
1722       my diary: nhật ký của tôi
1723       my edits: đóng góp của tôi
1724       my settings: tùy chọn
1725       my traces: tuyến đường của tôi
1726       nearby users: Người dùng khác ở gần
1727       nearby_changesets: Xem các bộ thay đổi của người dùng ở gần
1728       nearby_diaries: Đọc các mục nhật ký của người dùng ở gần
1729       new diary entry: mục nhật ký mới
1730       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1731       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1732       oauth settings: thiết lập OAuth
1733       remove as friend: dời người bạn
1734       role: 
1735         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1736         grant: 
1737           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1738           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1739         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1740         revoke: 
1741           administrator: Rút quyền quản lý viên
1742           moderator: Rút quyền điều hành viên
1743       send message: gửi thư
1744       settings_link_text: tùy chọn
1745       spam score: "Điểm số Spam:"
1746       status: "Trạng thái:"
1747       traces: tuyến đường
1748       unhide_user: hiện tài khoản này
1749       user location: Vị trí của người dùng
1750       your friends: Người bạn của bạn
1751   user_block: 
1752     blocks_by: 
1753       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1754       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1755       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1756     blocks_on: 
1757       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1758       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1759       title: Các tác vụ cấm %{name}
1760     create: 
1761       flash: Cấm người dùng %{name}.
1762       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1763       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1764     edit: 
1765       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1766       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1767       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1768       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1769       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1770       show: Xem tác vụ cấm này
1771       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1772       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1773     filter: 
1774       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1775       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1776     helper: 
1777       time_future: Hết hạn %{time}.
1778       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1779       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1780     index: 
1781       empty: Chưa ai bị cấm.
1782       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1783       title: Người dùng bị cấm
1784     model: 
1785       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1786       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1787     new: 
1788       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1789       heading: Cấm %{name}
1790       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1791       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1792       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1793       submit: Cấm người dùng
1794       title: Cấm %{name}
1795       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1796       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1797     not_found: 
1798       back: Trở về trang đầu
1799       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1800     partial: 
1801       confirm: Bạn có chắc không?
1802       creator_name: Người cấm
1803       display_name: Người bị cấm
1804       edit: Sửa đổi
1805       not_revoked: (không bị hủy)
1806       reason: Lý do cấm
1807       revoke: Bỏ cấm!
1808       revoker_name: Người bỏ cấm
1809       show: Hiện
1810       status: Trạng thái
1811     period: "%{count} giờ"
1812     revoke: 
1813       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1814       flash: Đã bỏ cấm.
1815       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1816       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1817       revoke: Bỏ cấm!
1818       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1819       title: Bỏ cấm %{block_on}
1820     show: 
1821       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1822       confirm: Bạn có chắc không?
1823       edit: Sửa đổi
1824       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1825       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1826       reason: "Lý do cấm:"
1827       revoke: Bỏ cấm!
1828       revoker: "Người bỏ cấm:"
1829       show: Hiện
1830       status: Trạng thái
1831       time_future: Hết hạn %{time}
1832       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1833       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1834     update: 
1835       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1836       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1837   user_role: 
1838     filter: 
1839       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1840       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1841       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1842       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1843     grant: 
1844       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1845       confirm: Xác nhận
1846       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1847       heading: Xác nhận cấp vai trò
1848       title: Xác nhận cấp vai trò
1849     revoke: 
1850       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1851       confirm: Xác nhận
1852       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1853       heading: Xác nhận rút vai trò
1854       title: Xác nhận rút vai trò