Update iD, set locale
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / vi.json
1 {
2     "modes": {
3         "add_area": {
4             "title": "Vùng",
5             "description": "Thêm công viên, tòa nhà, hồ nước, hoặc vùng khác vào bản đồ.",
6             "tail": "Nhấn vào bản đồ để bắt đầu vẽ vùng."
7         },
8         "add_line": {
9             "title": "Đường",
10             "description": "Thêm con đường, lối đi bộ, dòng nước, hoặc đường kẻ khác vào bản đồ.",
11             "tail": "Nhấn vào bản đồ để bắt đầu vẽ đường."
12         },
13         "add_point": {
14             "title": "Điểm",
15             "description": "Thêm nhà hàng, đài tưởng niệm, hòm thư, hoặc địa điểm khác vào bản đồ.",
16             "tail": "Nhấn vào bản đồ để thêm địa điểm."
17         },
18         "browse": {
19             "title": "Xem",
20             "description": "Di chuyển và thu phóng bản đồ."
21         },
22         "draw_area": {
23             "tail": "Nhấn chuột để thêm nốt vào vùng. Nhấn nốt đầu tiên để hoàn thành vùng."
24         },
25         "draw_line": {
26             "tail": "Nhấn chuột để thêm nốt vào đường kẻ. Nhấn vào đường khác để nối đường lại. Nhấn đúp để hoàn thành đường."
27         }
28     },
29     "operations": {
30         "add": {
31             "annotation": {
32                 "point": "Đã thêm địa điểm.",
33                 "vertex": "Đã thêm nốt vào lối."
34             }
35         },
36         "start": {
37             "annotation": {
38                 "line": "Đã bắt đầu vẽ đường kẻ.",
39                 "area": "Đã bắt đầu vẽ vùng."
40             }
41         },
42         "continue": {
43             "annotation": {
44                 "line": "Đã vẽ tiếp đường kẻ.",
45                 "area": "Đã vẽ tiếp vùng."
46             }
47         },
48         "cancel_draw": {
49             "annotation": "Đã hủy vẽ đối tượng."
50         },
51         "change_tags": {
52             "annotation": "Đã thay đổi thẻ."
53         },
54         "circularize": {
55             "title": "Làm Tròn",
56             "description": {
57                 "line": "Làm tròn đường kẻ này.",
58                 "area": "Làm tròn vùng này."
59             },
60             "key": "O",
61             "annotation": {
62                 "line": "Đã làm tròn một đường kẻ.",
63                 "area": "Đã làm tròn một vùng."
64             },
65             "not_closed": "Không thể làm tròn một đối tượng không phải là đa giác kín."
66         },
67         "orthogonalize": {
68             "title": "Làm Vuông góc",
69             "description": "Làm vuông góc một đối tượng.",
70             "key": "Q",
71             "annotation": {
72                 "line": "Đã làm vuông góc một đường kẻ.",
73                 "area": "Đã làm vuông góc một vùng."
74             },
75             "not_closed": "Không thể làm vuông góc một đối tượng không phải là đa giác kín."
76         },
77         "delete": {
78             "title": "Xóa",
79             "description": "Xóa đối tượng này khỏi bản đồ.",
80             "annotation": {
81                 "point": "Đã xóa địa điểm.",
82                 "vertex": "Đã xóa nốt khỏi lối.",
83                 "line": "Đã xóa đường kẻ.",
84                 "area": "Đã xóa vùng.",
85                 "relation": "Đã xóa quan hệ.",
86                 "multiple": "Đã xóa {n} đối tượng."
87             }
88         },
89         "connect": {
90             "annotation": {
91                 "point": "Đã nối liền lối với địa điểm.",
92                 "vertex": "Đã nối liền đường kẻ với đường khác.",
93                 "line": "Đã nối liền lối với đường kẻ.",
94                 "area": "Đã nối liền đường kẻ với vùng."
95             }
96         },
97         "disconnect": {
98             "title": "Tháo gỡ",
99             "description": "Gỡ các lối này khỏi nhau.",
100             "key": "G",
101             "annotation": "Đã tháo gỡ đường kẻ và vùng.",
102             "not_connected": "Không có đủ đường kẻ hoặc vùng ở đây để tháo gỡ."
103         },
104         "merge": {
105             "title": "Gộp",
106             "description": "Gộp các đường kẻ này.",
107             "key": "H",
108             "annotation": "Đã gộp {n} đường kẻ.",
109             "not_eligible": "Không thể gộp các đối tượng này.",
110             "not_adjacent": "Không thể gộp các đường kẻ không nối liền với nhau."
111         },
112         "move": {
113             "title": "Di chuyển",
114             "description": "Di chuyển đối tượng này sang chỗ khác.",
115             "key": "D",
116             "annotation": {
117                 "point": "Đã di chuyển địa điểm.",
118                 "vertex": "Đã di chuyển nốt trong lối.",
119                 "line": "Đã di chuyển đường kẻ.",
120                 "area": "Đã di chuyển vùng.",
121                 "multiple": "Đã di chuyển hơn một đối tượng."
122             },
123             "incomplete_relation": "Không thể di chuyển đối tượng chưa được tải về hoàn toàn."
124         },
125         "rotate": {
126             "title": "Xoay",
127             "description": "Xoay đối tượng này quanh trung tâm.",
128             "key": "X",
129             "annotation": {
130                 "line": "Đã xoay đường kẻ.",
131                 "area": "Đã xoay vùng."
132             }
133         },
134         "reverse": {
135             "title": "Đảo ngược",
136             "description": "Đảo nguợc chiều đường kẻ này.",
137             "key": "V",
138             "annotation": "Đã đảo ngược đường kẻ."
139         },
140         "split": {
141             "title": "Chia cắt",
142             "description": {
143                 "line": "Cắt đôi đường kẻ này tại nốt này.",
144                 "area": "Cắt đôi đường biên của vùng này.",
145                 "multiple": "Cắt đôi các đường kẻ và đường viền tại nốt này."
146             },
147             "key": "C",
148             "annotation": {
149                 "line": "Đã cắt đôi một đường kẻ.",
150                 "area": "Đã cắt đôi một đường biên của vùng.",
151                 "multiple": "Đã cắt đôi {n} đường kẻ và đường biên."
152             },
153             "not_eligible": "Không thể cắt đôi đường kẻ vào đầu hoặc cuối đường.",
154             "multiple_ways": "Có quá nhiều đường kẻ tại đây để cắt đôi."
155         }
156     },
157     "nothing_to_undo": "Không có gì để hoàn tác.",
158     "nothing_to_redo": "Không có gì để làm lại.",
159     "just_edited": "Bạn vừa sửa đổi OpenStreetMap!",
160     "browser_notice": "Chường trình vẽ bản đồ này chạy tốt trong Firefox, Chrome, Safari, Opera, và Internet Explorer 9 trở lên. Xin vui lòng nâng cấp trình duyệt của bạn hoặc dùng Potlach 2 để biên tập bản đồ.",
161     "view_on_osm": "Xem tại OSM",
162     "zoom_in_edit": "phóng to để sửa đổi bản đồ",
163     "logout": "đăng xuất",
164     "loading_auth": "Đang kết nối với OpenStreetMap…",
165     "report_a_bug": "báo cáo lỗi",
166     "status": {
167         "error": "Không thể kết nối đến API.",
168         "offline": "API đang ngoại tuyến. Xin vui lòng thử lại sau.",
169         "readonly": "API đang ở chế độ chỉ-đọc. Bạn cần phải đợi để lưu các thay đổi."
170     },
171     "commit": {
172         "title": "Lưu các Thay đổi",
173         "description_placeholder": "Tóm lược các đóng góp của bạn",
174         "message_label": "Tóm lược sửa đổi",
175         "upload_explanation": "Các thay đổi bạn thực hiện dưới tên {user} sẽ xuất hiện trên tất cả các bản đồ sử dụng dữ liệu OpenStreetMap.",
176         "save": "Lưu",
177         "cancel": "Hủy bỏ",
178         "warnings": "Cảnh báo",
179         "modified": "Đã Thay đổi",
180         "deleted": "Đã Xóa",
181         "created": "Đã Tạo"
182     },
183     "contributors": {
184         "list": "Đang xem các đóng góp của {users}",
185         "truncated_list": "Đang xem các đóng góp của {users} và {count} người khác"
186     },
187     "geocoder": {
188         "title": "Tìm kiếm Địa phương",
189         "placeholder": "Tìm kiếm địa phương",
190         "no_results": "Không tìm thấy địa phương với tên “{name}”"
191     },
192     "geolocate": {
193         "title": "Nhảy tới Vị trí của Tôi"
194     },
195     "inspector": {
196         "no_documentation_combination": "Không có tài liệu về tổ hợp thẻ này",
197         "no_documentation_key": "Không có tài liệu về chìa khóa này",
198         "show_more": "Xem thêm",
199         "new_tag": "Thẻ mới",
200         "view_on_osm": "Xem tại openstreetmap.org",
201         "editing_feature": "Đang sửa {feature}",
202         "all_tags": "Tất cả các thẻ",
203         "choose": "Chọn thể loại đối tượng",
204         "results": "{n} kết quả cho {search}",
205         "reference": "Tra cứu OpenStreetMap Wiki",
206         "back_tooltip": "Thay đổi thể loại đối tượng",
207         "remove": "Xóa",
208         "search": "Tìm kiếm"
209     },
210     "background": {
211         "title": "Hình nền",
212         "description": "Tùy chọn Hình nền",
213         "percent_brightness": "Độ sáng {opacity}%",
214         "fix_misalignment": "Chỉnh lại hình nền bị chệch",
215         "reset": "đặt lại"
216     },
217     "restore": {
218         "heading": "Bạn có thay đổi chưa lưu",
219         "description": "Bạn có thay đổi chưa lưu từ một phiên làm việc trước đây. Bạn có muốn khôi phục các thay đổi này không?",
220         "restore": "Mở lại",
221         "reset": "Đặt lại"
222     },
223     "save": {
224         "title": "Lưu",
225         "help": "Lưu các thay đổi vào OpenStreetMap để cho mọi người xem.",
226         "no_changes": "Không có thay đổi nào để lưu.",
227         "error": "Xảy ra lỗi khi lưu",
228         "uploading": "Đang tải các thay đổi lên OpenStreetMap.",
229         "unsaved_changes": "Bạn có Thay đổi Chưa lưu"
230     },
231     "splash": {
232         "welcome": "Chào mừng bạn đến với iD, chương trình vẽ bản đồ OpenStreetMap",
233         "text": "Đây là phiên bản đang phát triển {version}. Xem thêm thông tin tại {website} và báo cáo lỗi tại {github}.",
234         "walkthrough": "Mở trình hướng dẫn",
235         "start": "Tiến hành sửa đổi"
236     },
237     "source_switch": {
238         "live": "thật",
239         "lose_changes": "Bạn có các thay đổi chưa lưu. Các thay đổi này sẽ bị mất khi bạn đổi máy chủ bản đồ. Bạn có chắc chắn muốn đổi máy chủ?",
240         "dev": "thử"
241     },
242     "tag_reference": {
243         "description": "Mô tả",
244         "on_wiki": "{tag} tại wiki.osm.org",
245         "used_with": "được sử dụng với {type}"
246     },
247     "validations": {
248         "untagged_point": "Địa điểm không có thẻ",
249         "untagged_line": "Đường kẻ không có thẻ",
250         "untagged_area": "Vùng không có thẻ",
251         "many_deletions": "Bạn có chắc chắn muốn xóa {n} đối tượng? Các đối tượng này sẽ bị xóa khỏi bản đồ công cộng tại openstreetmap.org.",
252         "tag_suggests_area": "Thẻ {tag} có lẽ dành cho vùng nhưng được gắn vào đường kẻ",
253         "deprecated_tags": "Không khuyến khích sử dụng các thẻ: {tags}"
254     },
255     "zoom": {
256         "in": "Phóng to",
257         "out": "Thu nhỏ"
258     },
259     "cannot_zoom": "Không thể thu nhỏ hơn trong chế độ hiện tại.",
260     "gpx": {
261         "local_layer": "Tập tin GPX địa phương",
262         "drag_drop": "Kéo thả một tập tin .gpx vào trang"
263     },
264     "help": {
265         "title": "Trợ giúp",
266         "help": "# Trợ giúp\n\nĐây là trình vẽ của [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/), bản đồ có mã nguồn mở và dữ liệu mở cho phép mọi người cùng sửa đổi. Bạn có thể sử dụng chương trình này để bổ sung và cập nhật dữ liệu bản đồ tại khu vực của bạn. Bạn có thể cải tiến bản đồ thế giới mở để cho mọi người sử dụng.\n\nCác sửa đổi của bạn trên bản đồ này sẽ xuất hiện cho mọi người dùng OpenStreetMap. Để sửa bản đồ, bạn cần có một [tài khoản OpenStreetMap miễn phí](https://www.openstreetmap.org/user/new).\n\n[Trình vẽ iD](http://ideditor.com/) là một dự án cộng tác. [Tất cả mã nguồn](https://github.com/systemed/iD) được xuất bản tại GitHub.\n",
267         "editing_saving": "# Sửa đổi & Lưu giữ\n\nĐây là một chương trình vẽ trực tuyến, hiện tại bạn đang truy cập nó qua một trang Web.\n\n### Lựa chọn Đối tượng\n\nĐể lựa chọn một đối tượng, thí dụ con đường hay một điểm, nhấn chuột vào nó trên bản đồ. Khi đối tượng được chọn, bạn sẽ thấy một biểu mẫu ở bên phải chứa các chi tiết về đối tượng, cũng như một trình đơn giống bảng màu của họa sĩ chứa các tác vụ để thực hiện với đối tượng.\n\nCó thể lựa chọn nhiều đối tượng cùng lúc bằng cách nhấn giữ phím Shift và kéo chuột trên bản đồ. Khi kéo chuột, một hộp sẽ xuất hiện và các đối tượng nằm ở trong hộp này sẽ được chọn. Bạn có thể thực hiện một tác vụ với tất cả các đối tượng này cùng lúc.\n\n### Lưu giữ Sửa đổi\n\nKhi bạn sửa đổi các tuyến đường, tòa nhà, và địa điểm, các thay đổi này được lưu giữ trên máy cho đến khi bạn đăng nó lên máy chủ. Đừng lo nhầm lẫn: chỉ việc nhấn vào các nút Hoàn tác và Làm lại.\n\nNhấn “Lưu” để hoàn thành các sửa đổi, thí dụ bạn vừa vẽ xong một khu và muốn bắt đầu vẽ khu mới. Trình vẽ sẽ trình bày các thay đổi để bạn xem lại, cũng như các gợi ý và cảnh báo nếu bạn đã sửa nhầm lẫn.\n\nSau khi vẽ xong, bạn sẽ nhập lời tóm lược các thay đổi và nhấn “Lưu” lần nữa để đăng các thay đổi lên [OpenStreetMap.org](http://www.openstreetmap.org/). Các thay đổi sẽ xuất hiện tại trang web này để mọi người xem và cập nhật nếu có sai sót.\n\nNếu bạn chưa xong mà cần rời khỏi máy tính, bạn có thể đóng trình vẽ này. Lần sau trở lại, trình vẽ này sẽ cho phép khôi phục các thay đổi chưa lưu của bạn (miễn là bạn sử dụng cùng máy tính và trình duyệt).\n",
268         "roads": "# Đường sá\n\nTrình vẽ này cho phép tạo, sửa, và xóa các con đường. Con đường không nhất thiết phải là đường phố: có thể vẽ đường cao tốc, đường mòn, đường đi bộ, đường xe đạp…\n\n### Lựa chọn\n\nNhấn vào con đường để lựa chọn nó. Con đường sẽ được tô sáng, một trình đơn công cụ sẽ xuất hiện bên cạnh đường, và thanh bên sẽ trình bày các chi tiết của con đường.\n\n### Sửa đổi\n\nNhiều khi bạn sẽ gặp những con đường bị chệch đối với hình nền hoặc tuyến đường GPS. Bạn có thể chỉnh lại các con đường này để chính xác hơn.\n\nTrước tiên, nhấn vào con đường cần chỉnh lại. Đường sẽ được tô sáng và các nốt sẽ xuất hiện để bạn kéo sang vị trí đúng hơn. Để thêm chi tiết, nhấn đúp vào một khúc đường chưa có nốt, và một nốt mới sẽ xuất hiện để bạn kéo.\n\nNếu con đường nối với đường khác trên thực tiếp, nhưng trên bản đồ thì chưa nối liền, hãy kéo một nốt của một con đường sang đường kia để nối liền hai con đường. Nối liền các đường tại giao lộ là một điều rất quan trọng tăng khả năng chỉ đường.\n\nĐể di chuyển toàn bộ con đường cùng lúc, nhấn vào công cụ “Di chuyển” hoặc nhấn phím tắt `M`, chuyển chuột sang vị trí mới, rồi nhấn chuột để hoàn thành việc di chuyển.\n\n### Xóa\n\nHãy tưởng tượng bạn gặp một con đường hoàn toàn sai: bạn không thấy được con đường trong hình ảnh trên không và, theo lý tưởng, cũng đã ghé vào chỗ đó để xác nhận rằng nó không tồn tại. Nếu trường hợp này, bạn có thể xóa con đường hoàn toàn khỏi bản đồ. Xin cẩn thận khi xóa đối tượng: giống như mọi sửa đổi khác, mọi người sẽ thấy được kết quả. Ngoài ra, hình ảnh trên không nhiều khi lỗi thời – con đường có thể mới xây – thành thử tốt nhất là ghé vào chỗ đó để quan sát chắc chắn, nếu có thể.\n\nĐể xóa một con đường, lựa chọn nó bằng cách nhấn vào nó, rồi nhấn vào hình thùng rác hoặc nhấn phím Delete.\n\n### Tạo mới\n\nBạn có tìm ra một con đường chưa được vẽ trên bản đồ? Hãy bắt đầu vẽ đường kẻ mới bằng cách nhấn vào nút “Đường” ở phía trên bên trái của trình vẽ, hoặc nhấn phím tắt `2`.\n\nNhấn vào bản đồ tại điểm bắt đầu của con đường. Hoặc nếu con đường chia ra từ đường khác đã tồn tại, trước tiên nhấn chuột tại giao lộ giữa hai con đường này.\n\nSau đó, nhấn chuột lần lượt theo lối đường dùng hình ảnh trên không hoặc tuyến đường GPS. Khi nào con đường giao với đường khác, nhấn chuột tại giao lộ để nối liền hai con đường này. Sau khi vẽ xong, nhấn đúp vào nốt cuối dùng hoặc nhấn phím Return hay Enter.\n",
269         "gps": "# GPS\n\nHệ thống định vị toàn cầu, còn gọi GPS, là nguồn dữ liệu tin tưởng nhất trong dự án OpenStreetMap. Trình vẽ này hỗ trợ các tuyến đường thu thập được từ máy GPS, tức tập tin `.gpx` trên máy tính của bạn. Bạn có thể thu loại tuyến đường GPS này bằng một ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh hoặc máy thu GPS.\n\nĐọc thêm về cách thu thập dữ liệu bằng GPS tại “[Surveying with a GPS](http://learnosm.org/en/beginner/using-gps/)”.\n\nĐể sử dụng một tuyến đường GPX trong việc vẽ bản đồ, kéo thả tập tin GPX vào trình vẽ bản đồ này. Nếu trình vẽ nhận ra tuyến đường, tuyến đường sẽ được tô màu xanh nõn chuối trên bản đồ. Mở hộp “Tùy chọn Hình nền” ở thanh công cụ bên trái để bật tắt hoặc thu phóng lớp GPX này.\n\nTuyến đường GPX không được tải lên OpenStreetMap trực tiếp. Cách tốt nhất sử dụng nó là vạch đường theo nó trên bản đồ.\n",
270         "imagery": "# Hình ảnh\n\nẢnh hàng không (chụp từ máy bay, vệ tinh) là tài nguyên quan trọng trong việc vẽ bản đồ. Có sẵn một số nguồn hình ảnh từ máy bay, vệ tinh, và dịch vụ mở trong trình vẽ này, dưới trình đơn “Tùy chọn Hình nền” ở bên trái.\n\nTheo mặc định, trình vẽ hiển thị lớp trên không của [Bản đồ Bing](http://www.bing.com/maps/), nhưng có sẵn nguồn khác tùy theo vị trí đang xem trong trình duyệt. Ngoài ra có hình ảnh rất rõ tại nhiều vùng ở một số quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, và Đan Mạch.\n\nHình ảnh đôi khi bị chệch đối với dữ liệu bản đồ vì dịch vụ hình ảnh có lỗi. Nếu bạn nhận thấy nhiều con đường bị chệch đối với hình nền, xin đừng di chuyển các đường này để trùng hợp với hình ảnh. Thay vì di chuyển các con đường, hãy chỉnh lại hình ảnh để phù hợp với dữ liệu tồn tại bằng cách nhấn “Chỉnh lại hình nền bị chệch” ở cuối hộp Tùy chọn Hình nền.\n",
271         "addresses": "# Địa chỉ\n\nĐịa chỉ là những thông tin rất cần thiết trên bản đồ.\n\nTuy bản đồ thường trình bày các địa chỉ như một thuộc tính của đường sá, nhưng OpenStreetMap liên kết các địa chỉ với các tòa nhà hoặc miếng đất dọc đường.\n\nBạn có thể thêm thông tin địa chỉ vào các hình dạng tòa nhà hoặc các địa điểm quan tâm. Tốt nhất là lấy thông tin địa chỉ từ kinh nghiệm cá nhân, thí dụ đi dạo trên phố và ghi chép các địa chỉ hoặc nhớ lại những chi tiết từ hoạt động hàng ngày của bạn. Cũng như bất cứ chi tiết nào, dự án này hoàn toàn cấm sao chép từ các nguồn thương mại như Bản đồ Google.\n",
272         "inspector": "# Biểu mẫu\n\nBiểu mẫu là hộp xuất hiện ở bên phải của trang khi nào một đối tượng được chọn. Biểu mẫu này cho phép sửa đổi các chi tiết của các đối tượng được chọn.\n\n### Chọn Thể loại\n\nSau khi thêm địa điểm, đường kẻ, hoặc vùng vào bản đồ, bạn có thể cho biết đối tượng này tượng trưng cho gì, chẳng hạn con đường, siêu thị, hoặc quán cà phê. Biểu mẫu trình bày các nút tiện để chọn các thể loại đối tượng thường gặp, hoặc bạn có thể gõ một vài chữ mô tả vào hộp tìm kiếm để tìm ra các thể loại khác.\n\nNhấn vào hình dấu trang ở phía dưới bên phải của một nút thể loại để tìm hiểu thêm về thể loại đó. Nhấn vào nút để chọn thể loại đó.\n\n### Điền đơn và Gắn thẻ\n\nSau khi bạn chọn thể loại, hoặc nếu chọn một đối tượng đã có thể loại, biểu mẫu trình bày các trường văn bản và điều khiển để xem và sửa các thuộc tính của đối tượng như tên và địa chỉ.\n\nỞ dưới các điều khiển có một số hình tượng có thể nhấn để thêm chi tiết, chẳng hạn tên bài [Wikipedia](http://www.wikipedia.org/) và mức hỗ trợ xe lăn.\n\nNhấn vào “Các thẻ năng cao” ở cuối biểu mẫu để gắn bất cứ thẻ nào vào đối tượng. [Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/) là một công cụ rất hữu ích để tìm ra những phối hợp thẻ phổ biến.\n\nCác thay đổi trong biểu mẫu được tự động áp dụng vào bản đồ. Bạn có thể nhấn vào nút “Hoàn tác” vào bất cứ lúc nào để hoàn tác các thay đổi.\n\n### Đóng Biểu mẫu\n\nĐể đóng biểu mẫu, nhấn vào nút Đóng ở phía trên bên phải, nhấn phím Esc, hoặc nhấn vào một khoảng trống trên bản đồ.\n",
273         "buildings": "# Tòa nhà\n\nOpenStreetMap là cơ sở dữ liệu tòa nhà lớn nhất trên thế giới. Mời bạn cùng xây dựng và cải tiến cơ sở dữ liệu này.\n\n### Lựa chọn\n\nNhấn vào một vùng tòa nhà để lựa chọn nó. Đường biên của vùng sẽ được tô sáng, một trình đơn giống bảng màu của họa sĩ sẽ xuất hiện gần con trỏ, và thanh bên sẽ trình bày các chi tiết về con đường.\n\n### Sửa đổi\n\nĐôi khi vị trí hoặc các thẻ của một tòa nhà không chính xác.\n\nĐể di chuyển toàn bộ tòa nhà cùng lúc, lựa chọn vùng, rồi nhấn vào công cụ “Di chuyển”. Chuyển con trỏ sang vị trí mới và nhấn chuột để hoàn thành việc di chuyển.\n\nĐể sửa hình dạng của một tòa nhà, kéo các nốt của đường biên sang các vị trí chính xác.\n\n### Vẽ mới\n\nMột trong những điều gây nhầm lẫn là một tòa nhà có thể là vùng hoặc có thể là địa điểm. Nói chung, khuyên bạn _vẽ tòa nhà là vùng nếu có thể_. Nếu tòa nhà chứa hơn một công ty, chỗ ở, hoặc gì đó có địa chỉ, hãy đặt một địa điểm riêng cho mỗi địa chỉ đó và đưa mỗi địa điểm vào trong vùng của tòa nhà.\n\nĐể bắt đầu vẽ tòa nhà, nhấn vào nút “Vùng” ở phía trên bên trái của trình vẽ. Nhấn chuột tại các góc tường, rồi “đóng” vùng bằng cách nhấn phím Return hay Enter hoặc nhấn vào nốt đầu tiên.\n\n### Xóa\n\nHãy tưởng tượng bạn gặp một tòa nhà hoàn toàn sai: bạn không thấy được tòa nhà trong hình ảnh trên không và, theo lý tưởng, cũng đã ghé vào chỗ đó để xác nhận rằng nó không tồn tại. Nếu trường hợp này, bạn có thể xóa tòa nhà hoàn toàn khỏi bản đồ. Xin cẩn thận khi xóa đối tượng: giống như mọi sửa đổi khác, mọi người sẽ thấy được kết quả. Ngoài ra, hình ảnh trên không nhiều khi lỗi thời – có thể mới xây tòa nhà – thành thử tốt nhất là ghé vào chỗ đó để quan sát chắc chắn, nếu có thể.\n\nĐể xóa một tòa nhà, lựa chọn nó bằng cách nhấn vào nó, rồi nhấn vào hình thùng rác hoặc nhấn phím Delete.\n"
274     },
275     "intro": {
276         "navigation": {
277             "drag": "Bản đồ ở giữa cho xem dữ liệu OpenStreetMap ở trên một hình nền. Bạn có thể kéo thả và cuộn nó để đi tới đi lui, giống như một bản đồ trực tuyến bình thường. **Kéo bản đồ này!**",
278             "select": "Có ba hình thức đối tượng tượng trưng cho tất cả các chi tiết trên bản đồ: địa điểm, đường kẻ, vùng. Nhấn vào một đối tượng để lựa chọn nó. **Nhấn vào địa điểm để lựa chọn nó.**",
279             "header": "Đầu đề cho biết thể loại đối tượng.",
280             "pane": "Khi lựa chọn một đối tượng, bạn sẽ thấy biểu mẫu để sửa đối tượng. Đầu đề của biểu mẫu cho biết thể loại đối tượng, và dưới đó có các thuộc tính của đối tượng, chẳng hạn tên và địa chỉ. **Bấm nút Đóng ở phía trên bên phải để đóng biểu mẫu.**"
281         },
282         "points": {
283             "add": "Một địa điểm chỉ ra và mô tả một vị trí, chẳng hạn tiệm quán, nhà hàng, đài tưởng niệm. **Nhấn nút Điểm để thêm một địa điểm mới.**",
284             "place": "Nhấn vào bản đồ để đặt địa điểm. **Đặt địa điểm trên tòa nhà.**",
285             "search": "Có đủ thứ địa điểm. Bạn vừa đặt một địa điểm quán cà phê. **Tìm cho “cà phê”.**",
286             "choose": "***Chọn Quán Cà phê từ lưới.***",
287             "describe": "Địa điểm hiện là một quán cà phê. Bây giờ bạn có thể cung cấp thêm chi tiết về địa điểm này trong biểu mẫu. **Nhập tên của địa điểm.**",
288             "close": "Nhấn vào nút Đóng để đóng biểu mẫu. **Đóng biểu mẫu.**",
289             "reselect": "Nhiều khi một địa điểm đã tồn tại nhưng không chính xác hoặc không đầy đủ. Chúng ta có thể sửa đổi địa điểm đã tồn tại. **Lựa chọn địa điểm mà bạn vừa tạo ra.**",
290             "fixname": "**Đổi tên và đóng biểu mẫu.**",
291             "reselect_delete": "Có thể xóa bất cứ đối tượng nào trên bản đồ. **Nhấn vào điểm mà bạn vừa vẽ.**",
292             "delete": "Một trình đơn nhìn giống bảng màu của họa sĩ bọc quanh địa điểm. Nó chứa các tác vụ có thể thực hiện với địa điểm, thí dụ xóa. **Xóa địa điểm này.**"
293         },
294         "areas": {
295             "add": "Bạn có thể vẽ kỹ hơn bằng cách vẽ vùng thay vì địa điểm. Phần nhiều thể loại địa điểm có thể được vẽ như vùng. Khuyên bạn cố gắng vẽ vùng thay vì địa điểm để cho biết đường biên của đối tượng. **Nhấn vào nút Vùng để bắt đầu vẽ vùng mới.**",
296             "corner": "Để vẽ vùng, đặt các nốt theo đường biên của vùng. **Đặt nốt đầu tiên vào một góc của khu vui chơi trẻ em.**",
297             "place": "Đặt thêm nốt để tiếp tục vẽ vùng, rồi nhấn vào nốt đầu tiên để “đóng” vùng này. **Vẽ một vùng cho khu vui chơi trẻ em.**",
298             "search": "**Tìm Khu Vui chơi Trẻ em.**",
299             "choose": "**Chọn Khu Vui chơi Trẻ em từ lưới.**",
300             "describe": "**Đặt tên và đóng biểu mẫu.**"
301         },
302         "lines": {
303             "add": "Các đường kẻ tượng trưng cho đường sá, đường sắt, dòng sông chẳng hạn. **Nhấn vào nút Đường để bắt đầu vẽ đường mới.**",
304             "start": "**Nhấn vào cuối đường để bắt đầu vẽ con đường.**",
305             "intersect": "Nhấn chuột để thêm nốt và kéo dài đường kẻ. Bạn có thể kéo bản đồ vào lúc vẽ đường để xem vùng chung quanh. Tương tự với nhiều loại đường kẻ, các đường bộ kết hợp nhau thành một mạng lớn hơn. Để cho các ứng dụng chỉ đường có thể hoạt động chính xác, xin chú ý nối liền các đường ở những giao lộ trên thực tế. **Nhấn vào đường Flower Street để nối hai đường kẻ tại một giao lộ.**",
306             "finish": "Để kết thúc đường kẻ, nhấn vào nốt cuối cùng lần nữa. **Kết thúc đường.**",
307             "road": "**Chọn Đường Giao thông từ lưới.**",
308             "residential": "Có nhiều kiểu con đường; kiểu phổ biến nhất là Ngõ Dân cư. **Chọn kiểu con đường là Ngõ Dân cư.**",
309             "describe": "**Đặt tên cho con đường và đóng biểu mẫu.**",
310             "restart": "Con đường phải giao với đường Flower Street."
311         },
312         "startediting": {
313             "help": "Có sẵn trình hướng dẫn này và thêm tài liệu tại đây.",
314             "save": "Hãy nhớ lưu các thay đổi của bạn thường xuyên!",
315             "start": "Hãy bắt đầu vẽ bản đồ!"
316         }
317     },
318     "presets": {
319         "categories": {
320             "category-landuse": {
321                 "name": "Sử dụng Đất"
322             },
323             "category-path": {
324                 "name": "Đường mòn"
325             },
326             "category-rail": {
327                 "name": "Đường sắt"
328             },
329             "category-road": {
330                 "name": "Đường"
331             },
332             "category-water": {
333                 "name": "Nước"
334             }
335         },
336         "fields": {
337             "access": {
338                 "label": "Quyền Truy cập",
339                 "types": {
340                     "access": "Tổng quát",
341                     "foot": "Người Đi bộ",
342                     "motor_vehicle": "Xe cộ",
343                     "bicycle": "Xe đạp",
344                     "horse": "Ngựa"
345                 },
346                 "options": {
347                     "yes": {
348                         "title": "Cho phép",
349                         "description": "Mọi người được phép truy cập theo luật pháp"
350                     },
351                     "no": {
352                         "title": "Cấm",
353                         "description": "Công chúng không được phép truy cập"
354                     },
355                     "permissive": {
356                         "title": "Chủ cho phép",
357                         "description": "Chủ cho phép rộng rãi nhưng có thể cấm sau"
358                     },
359                     "private": {
360                         "title": "Tư nhân",
361                         "description": "Chỉ có những người được chủ cho phép truy cập"
362                     },
363                     "designated": {
364                         "title": "Theo mục đích",
365                         "description": "Được xây với mục đích cho phép vận chuyển bằng phương thức này, theo bảng hay luật pháp địa phương"
366                     },
367                     "destination": {
368                         "title": "Để tới nơi",
369                         "description": "Chỉ cho phép truy cập để tới nơi"
370                     }
371                 }
372             },
373             "address": {
374                 "label": "Địa chỉ",
375                 "placeholders": {
376                     "housename": "Tên nhà",
377                     "number": "123",
378                     "street": "Tên đường",
379                     "city": "Thành phố",
380                     "postcode": "Mã bưu điện"
381                 }
382             },
383             "admin_level": {
384                 "label": "Cấp Hành chính"
385             },
386             "aeroway": {
387                 "label": "Loại"
388             },
389             "amenity": {
390                 "label": "Loại"
391             },
392             "atm": {
393                 "label": "Máy Rút tiền"
394             },
395             "barrier": {
396                 "label": "Kiểu"
397             },
398             "bicycle_parking": {
399                 "label": "Kiểu"
400             },
401             "building": {
402                 "label": "Tòa nhà"
403             },
404             "building_area": {
405                 "label": "Tòa nhà"
406             },
407             "building_yes": {
408                 "label": "Tòa nhà"
409             },
410             "capacity": {
411                 "label": "Sức chứa"
412             },
413             "cardinal_direction": {
414                 "label": "Chiều"
415             },
416             "clock_direction": {
417                 "label": "Chiều",
418                 "options": {
419                     "clockwise": "Theo Chiều kim Đồng hồ",
420                     "anticlockwise": "Ngược Chiều kim Đồng hồ"
421                 }
422             },
423             "collection_times": {
424                 "label": "Giờ Lấy thư"
425             },
426             "construction": {
427                 "label": "Kiểu"
428             },
429             "country": {
430                 "label": "Quốc gia"
431             },
432             "crossing": {
433                 "label": "Kiểu"
434             },
435             "cuisine": {
436                 "label": "Ẩm thực"
437             },
438             "denomination": {
439                 "label": "Giáo phái"
440             },
441             "denotation": {
442                 "label": "Tầm Quan trọng"
443             },
444             "elevation": {
445                 "label": "Cao độ"
446             },
447             "emergency": {
448                 "label": "Khẩn cấp"
449             },
450             "entrance": {
451                 "label": "Kiểu"
452             },
453             "fax": {
454                 "label": "Số Fax"
455             },
456             "fee": {
457                 "label": "Phí"
458             },
459             "highway": {
460                 "label": "Kiểu"
461             },
462             "historic": {
463                 "label": "Loại"
464             },
465             "iata": {
466                 "label": "IATA"
467             },
468             "icao": {
469                 "label": "ICAO"
470             },
471             "incline": {
472                 "label": "Nghiêng"
473             },
474             "internet_access": {
475                 "label": "Truy cập Internet",
476                 "options": {
477                     "wlan": "Wi-Fi",
478                     "wired": "Qua dây điện",
479                     "terminal": "Máy tính công cộng"
480                 }
481             },
482             "landuse": {
483                 "label": "Mục đích"
484             },
485             "lanes": {
486                 "label": "Số Làn"
487             },
488             "layer": {
489                 "label": "Lớp"
490             },
491             "leisure": {
492                 "label": "Loại"
493             },
494             "levels": {
495                 "label": "Số Tầng"
496             },
497             "location": {
498                 "label": "Vị trí"
499             },
500             "man_made": {
501                 "label": "Loại"
502             },
503             "maxspeed": {
504                 "label": "Tốc độ Tối đa"
505             },
506             "name": {
507                 "label": "Tên"
508             },
509             "natural": {
510                 "label": "Thiên nhiên"
511             },
512             "network": {
513                 "label": "Hệ thống"
514             },
515             "note": {
516                 "label": "Chú thích"
517             },
518             "office": {
519                 "label": "Kiểu"
520             },
521             "oneway": {
522                 "label": "Một chiều"
523             },
524             "oneway_yes": {
525                 "label": "Một chiều"
526             },
527             "opening_hours": {
528                 "label": "Giờ Mở cửa"
529             },
530             "operator": {
531                 "label": "Cơ quan Chủ quản"
532             },
533             "park_ride": {
534                 "label": "Trung chuyển"
535             },
536             "parking": {
537                 "label": "Kiểu"
538             },
539             "phone": {
540                 "label": "Số Điện thoại"
541             },
542             "place": {
543                 "label": "Kiểu"
544             },
545             "power": {
546                 "label": "Kiểu"
547             },
548             "railway": {
549                 "label": "Kiểu"
550             },
551             "ref": {
552                 "label": "Số"
553             },
554             "religion": {
555                 "label": "Tôn giáo",
556                 "options": {
557                     "christian": "Kitô giáo",
558                     "muslim": "Hồi giáo",
559                     "buddhist": "Phật giáo",
560                     "jewish": "Do Thái giáo",
561                     "hindu": "Ấn Độ giáo",
562                     "shinto": "Thần đạo",
563                     "taoist": "Đạo giáo"
564                 }
565             },
566             "sac_scale": {
567                 "label": "Độ Hiểm trở Đường mòn"
568             },
569             "service": {
570                 "label": "Kiểu"
571             },
572             "shelter": {
573                 "label": "Chỗ che"
574             },
575             "shop": {
576                 "label": "Kiểu"
577             },
578             "source": {
579                 "label": "Nguồn"
580             },
581             "sport": {
582                 "label": "Môn Thể thao"
583             },
584             "structure": {
585                 "label": "Cấu trúc",
586                 "options": {
587                     "bridge": "Cầu",
588                     "tunnel": "Đường hầm",
589                     "embankment": "Đường đắp cao",
590                     "cutting": "Đường xẻ"
591                 }
592             },
593             "supervised": {
594                 "label": "Canh gác"
595             },
596             "surface": {
597                 "label": "Mặt"
598             },
599             "tourism": {
600                 "label": "Loại"
601             },
602             "towertype": {
603                 "label": "Kiểu Tháp"
604             },
605             "tracktype": {
606                 "label": "Kiểu"
607             },
608             "trail_visibility": {
609                 "label": "Tầm nhìn trên Đường mòn"
610             },
611             "water": {
612                 "label": "Loại"
613             },
614             "waterway": {
615                 "label": "Loại"
616             },
617             "website": {
618                 "label": "Trang Web"
619             },
620             "wetland": {
621                 "label": "Loại"
622             },
623             "wheelchair": {
624                 "label": "Đi Xe lăn Được"
625             },
626             "wikipedia": {
627                 "label": "Wikipedia"
628             },
629             "wood": {
630                 "label": "Loại"
631             }
632         },
633         "presets": {
634             "aeroway": {
635                 "name": "Hàng không"
636             },
637             "aeroway/aerodrome": {
638                 "name": "Sân bay",
639                 "terms": "máy bay,phi cơ,tàu bay,sân bay,phi trường,cảng hàng không,không cảng"
640             },
641             "aeroway/apron": {
642                 "name": "Sân bãi",
643                 "terms": "thềm,sân đậu"
644             },
645             "aeroway/gate": {
646                 "name": "Cổng Sân bay"
647             },
648             "aeroway/hangar": {
649                 "name": "Nhà Máy bay"
650             },
651             "aeroway/helipad": {
652                 "name": "Sân bay Trực thăng",
653                 "terms": "máy bay trực thăng,máy bay lên thẳng,sân bay trực thăng,sân bay lên thẳng,phi trường trực thăng,sàn đỗ trực thăng,sàn đáp trực thăng"
654             },
655             "aeroway/runway": {
656                 "name": "Đường băng",
657                 "terms": "phi đạo,đường cất hạ cánh,đường cất cánh,đường hạ cánh"
658             },
659             "aeroway/taxiway": {
660                 "name": "Đường lăn"
661             },
662             "aeroway/terminal": {
663                 "name": "Ga Sân bay",
664                 "terms": "sân bay,phi trường,cảng hàng không,không cảng,nhà ga"
665             },
666             "amenity": {
667                 "name": "Tiện nghi"
668             },
669             "amenity/bank": {
670                 "name": "Ngân hàng",
671                 "terms": "ngân hàng,nhà băng,ngân hàng công đoàn,nhà băng công đoàn,công đoàn tín dụng"
672             },
673             "amenity/bar": {
674                 "name": "Quán rượu"
675             },
676             "amenity/bench": {
677                 "name": "Ghế"
678             },
679             "amenity/bicycle_parking": {
680                 "name": "Chỗ Đậu Xe đạp"
681             },
682             "amenity/bicycle_rental": {
683                 "name": "Chỗ Mướn Xe đạp"
684             },
685             "amenity/cafe": {
686                 "name": "Quán Cà phê",
687                 "terms": "cà phê,quán cà phê,trà,quán trà"
688             },
689             "amenity/car_wash": {
690                 "name": "Rửa xe"
691             },
692             "amenity/cinema": {
693                 "name": "Rạp phim",
694                 "terms": "rạp phim,rạp điện ảnh,xi nê, xi-nê,xinê,phim,điện ảnh"
695             },
696             "amenity/college": {
697                 "name": "Trường Cao đẳng"
698             },
699             "amenity/courthouse": {
700                 "name": "Tòa"
701             },
702             "amenity/embassy": {
703                 "name": "Tòa đại sứ"
704             },
705             "amenity/fast_food": {
706                 "name": "Nhà hàng Ăn nhanh"
707             },
708             "amenity/fire_station": {
709                 "name": "Trạm Cứu hỏa"
710             },
711             "amenity/fountain": {
712                 "name": "Vòi nước"
713             },
714             "amenity/fuel": {
715                 "name": "Cây xăng"
716             },
717             "amenity/grave_yard": {
718                 "name": "Nghĩa địa"
719             },
720             "amenity/hospital": {
721                 "name": "Bệnh viện",
722                 "terms": "bệnh viện,nhà thương,phòng khám khẩn cấp,phòng khẩn cấp"
723             },
724             "amenity/kindergarten": {
725                 "name": "Nhà trẻ",
726                 "terms": "nhà giữ trẻ,mẫu giáo,trường mẫu giáo,mầm non,trường mầm non"
727             },
728             "amenity/library": {
729                 "name": "Thư viện"
730             },
731             "amenity/marketplace": {
732                 "name": "Chợ phiên"
733             },
734             "amenity/parking": {
735                 "name": "Bãi Đậu xe"
736             },
737             "amenity/pharmacy": {
738                 "name": "Nhà thuốc"
739             },
740             "amenity/place_of_worship": {
741                 "name": "Nơi Thờ phụng",
742                 "terms": "nơi thờ phụng,nhà thờ,giáo xứ,thánh đường,hội đường"
743             },
744             "amenity/place_of_worship/christian": {
745                 "name": "Nhà thờ",
746                 "terms": "nhà thờ,Kitô giáo,Kitô giáo,Thiên Chúa giáo,đạo Thiên Chúa,giáo xứ,thánh đường"
747             },
748             "amenity/place_of_worship/jewish": {
749                 "name": "Nhà thờ Do Thái giáo",
750                 "terms": "Do Thái giáo,đạo Do Thái,hội đường"
751             },
752             "amenity/place_of_worship/muslim": {
753                 "name": "Nhà thờ Hồi giáo",
754                 "terms": "Hồi giáo,nhà thờ"
755             },
756             "amenity/police": {
757                 "name": "Đồn Cảnh sát",
758                 "terms": "cảnh sát,sở cảnh sát,đồn cảnh sát,trạm cảnh sát,sen đầm,sở sen đầm,đội sen đầm,hiến binh,sở hiến binh,đồn hiến binh,công an,sở công an,đồn công an,trạm công an"
759             },
760             "amenity/post_box": {
761                 "name": "Hòm thư",
762                 "terms": "hòm thư,hộp thư,thùng thư"
763             },
764             "amenity/post_office": {
765                 "name": "Bưu điện"
766             },
767             "amenity/pub": {
768                 "name": "Quán rượu Pub"
769             },
770             "amenity/restaurant": {
771                 "name": "Nhà hàng",
772                 "terms": "quán ăn,nhà hàng,tiệm ăn,nhà ăn,phòng ăn,quán ăn nhanh,nhà hàng ăn nhanh,quán ăn qua loa,căng tin,căng-tin,xe đẩy,quán rượu,quán bia,tiệm rượu,hiệu chả cá,quán chả nướng,quán phở,tiệm phở,quán cơm,quán bánh cuốn,tiệm bánh cuốn,quán bánh mì,tiệm bánh mì,quán bánh xèo,tiệm bánh xèo,quán chè,tiệm chè,quán gỏi cuốn,quán bún,quán hải sản,quán gà,quán cà ri,quán cà-ri,tiệm cà ri, tiệm cà-ri"
773             },
774             "amenity/school": {
775                 "name": "Nhà trường",
776                 "terms": "trường,trường học,nhà trường,học viện,trường tư,trường tư thực,trường công,trường công lập,tiểu học,trường tiểu học,trung học,trường trung học,trung học cơ sở,trường trung học cơ sở,THCS,TTHCS,trung học phổ thông,trường trung học phổ thông,THPT,TTHPT,trung học chuyên nghiệp,trường trung học chuyên nghiệp,THCN,TTHCN,cao đẳng,trường cao đẳng,CĐ,đại học,trường đại học,ĐH,trường dòng,khoa,học"
777             },
778             "amenity/swimming_pool": {
779                 "name": "Hồ Bơi"
780             },
781             "amenity/telephone": {
782                 "name": "Điện thoại"
783             },
784             "amenity/theatre": {
785                 "name": "Nhà hát",
786                 "terms": "nhà hát,rạp hát,sân khấu,kịch"
787             },
788             "amenity/toilets": {
789                 "name": "Phòng Vệ sinh"
790             },
791             "amenity/townhall": {
792                 "name": "Tòa thị chính Thị xã",
793                 "terms": "tòa thị chính,tòa thị chánh,toà thị chính,toà thị chánh,trụ sở thành phố,trụ sở thị xã,trụ sở làng"
794             },
795             "amenity/university": {
796                 "name": "Trường Đại học",
797                 "terms": "cao đẳng,trường cao đẳng,đại học"
798             },
799             "amenity/waste_basket": {
800                 "name": "Thùng rác",
801                 "terms": "thùng rác,sọt rác"
802             },
803             "barrier": {
804                 "name": "Chướng ngại"
805             },
806             "barrier/block": {
807                 "name": "Tấm Bê tông"
808             },
809             "barrier/bollard": {
810                 "name": "Cột Bê tông"
811             },
812             "barrier/cattle_grid": {
813                 "name": "Bẫy Trâu bò Trên đường"
814             },
815             "barrier/city_wall": {
816                 "name": "Tường thành"
817             },
818             "barrier/cycle_barrier": {
819                 "name": "Hàng rào Ngăn Xe đạp"
820             },
821             "barrier/ditch": {
822                 "name": "Mương"
823             },
824             "barrier/entrance": {
825                 "name": "Cửa vào"
826             },
827             "barrier/fence": {
828                 "name": "Hàng rào"
829             },
830             "barrier/gate": {
831                 "name": "Cổng"
832             },
833             "barrier/hedge": {
834                 "name": "Hàng rào Cây"
835             },
836             "barrier/kissing_gate": {
837                 "name": "Cửa Hàng rào Chắn Trâu bò"
838             },
839             "barrier/lift_gate": {
840                 "name": "Rào chắn Đóng mở"
841             },
842             "barrier/retaining_wall": {
843                 "name": "Tường Chắn Đất"
844             },
845             "barrier/stile": {
846                 "name": "Bậc trèo"
847             },
848             "barrier/toll_booth": {
849                 "name": "Nhà thu phí"
850             },
851             "barrier/wall": {
852                 "name": "Tường"
853             },
854             "boundary/administrative": {
855                 "name": "Biên giới Hành chính"
856             },
857             "building": {
858                 "name": "Tòa nhà"
859             },
860             "building/apartments": {
861                 "name": "Khu chung cư"
862             },
863             "building/entrance": {
864                 "name": "Cửa vào"
865             },
866             "building/house": {
867                 "name": "Nhà ở"
868             },
869             "emergency/phone": {
870                 "name": "Điện thoại Khẩn cấp"
871             },
872             "entrance": {
873                 "name": "Cửa vào"
874             },
875             "highway": {
876                 "name": "Đường Giao thông"
877             },
878             "highway/bridleway": {
879                 "name": "Đường mòn Ngựa",
880                 "terms": "đường mòn ngựa,đường cưỡi ngựa,đường đi ngựa"
881             },
882             "highway/bus_stop": {
883                 "name": "Trạm Xe buýt"
884             },
885             "highway/crossing": {
886                 "name": "Lối Băng qua Đường",
887                 "terms": "lối băng qua đường,lối qua đường,đường ngựa vằn"
888             },
889             "highway/cycleway": {
890                 "name": "Đường Xe đạp"
891             },
892             "highway/footway": {
893                 "name": "Đường Dạo",
894                 "terms": "đường đi bộ,hè,vỉa hè,đường mòn,phố,đường đi dạo,đường dạo"
895             },
896             "highway/living_street": {
897                 "name": "Đường Dân sinh"
898             },
899             "highway/mini_roundabout": {
900                 "name": "Đường vòng Nhỏ"
901             },
902             "highway/motorway": {
903                 "name": "Đường Cao tốc"
904             },
905             "highway/motorway_junction": {
906                 "name": "Giao lộ Đường Cao tốc"
907             },
908             "highway/motorway_link": {
909                 "name": "Nhánh Ra vào Đường Cao tốc",
910                 "terms": "đường nhánh,đoạn nhánh,đường nhánh rẽ,đoạn nhánh rẽ,đường nhánh chuyển đường,nhánh chuyển đường,lối ra vào,lối ra,lối vào,nhánh ra,nhánh vào,đường nối"
911             },
912             "highway/path": {
913                 "name": "Lối"
914             },
915             "highway/pedestrian": {
916                 "name": "Đường Đi bộ"
917             },
918             "highway/primary": {
919                 "name": "Đường Chính"
920             },
921             "highway/primary_link": {
922                 "name": "Nhánh Ra vào Đường Chính",
923                 "terms": "đường nhánh,đoạn nhánh,đường nhánh rẽ,đoạn nhánh rẽ,đường nhánh chuyển đường,nhánh chuyển đường,lối ra vào,lối ra,lối vào,nhánh ra,nhánh vào,đường nối"
924             },
925             "highway/residential": {
926                 "name": "Ngõ Dân cư"
927             },
928             "highway/road": {
929                 "name": "Đường Nói chung"
930             },
931             "highway/secondary": {
932                 "name": "Đường Lớn"
933             },
934             "highway/secondary_link": {
935                 "name": "Nhánh Ra vào Đường Lớn",
936                 "terms": "đường nhánh,đoạn nhánh,đường nhánh rẽ,đoạn nhánh rẽ,đường nhánh chuyển đường,nhánh chuyển đường,lối ra vào,lối ra,lối vào,nhánh ra,nhánh vào,đường nối"
937             },
938             "highway/service": {
939                 "name": "Ngách"
940             },
941             "highway/service/alley": {
942                 "name": "Ngõ hẻm"
943             },
944             "highway/service/drive-through": {
945                 "name": "Khu vực Mua hàng trên Xe"
946             },
947             "highway/service/driveway": {
948                 "name": "Lối đi vào Nhà"
949             },
950             "highway/service/emergency_access": {
951                 "name": "Dành cho Dịch vụ Khẩn cấp"
952             },
953             "highway/service/parking_aisle": {
954                 "name": "Lối trong Bãi đậu xe"
955             },
956             "highway/steps": {
957                 "name": "Cầu thang",
958                 "terms": "cầu thang"
959             },
960             "highway/tertiary": {
961                 "name": "Phố"
962             },
963             "highway/tertiary_link": {
964                 "name": "Nhánh Ra vào Phố",
965                 "terms": "đường nhánh,đoạn nhánh,đường nhánh rẽ,đoạn nhánh rẽ,đường nhánh chuyển đường,nhánh chuyển đường,lối ra vào,lối ra,lối vào,nhánh ra,nhánh vào,đường nối"
966             },
967             "highway/track": {
968                 "name": "Đường mòn"
969             },
970             "highway/traffic_signals": {
971                 "name": "Đèn Giao thông",
972                 "terms": "đèn giao thông,đèn tín hiệu giao thông,đèn tín hiệu,đèn điều khiển giao thông,đèn điều khiển,đèn xanh đèn đỏ,đèn xanh đỏ,đèn ngã tư,đèn ngã ba"
973             },
974             "highway/trunk": {
975                 "name": "Xa lộ"
976             },
977             "highway/trunk_link": {
978                 "name": "Nhánh Ra vào Xa lộ",
979                 "terms": "đường nhánh,đoạn nhánh,đường nhánh rẽ,đoạn nhánh rẽ,đường nhánh chuyển đường,nhánh chuyển đường,lối ra vào,lối ra,lối vào,nhánh ra,nhánh vào,đường nối"
980             },
981             "highway/turning_circle": {
982                 "name": "Cuối đường Vòng tròn"
983             },
984             "highway/unclassified": {
985                 "name": "Phố"
986             },
987             "historic": {
988                 "name": "Nơi Lịch sử"
989             },
990             "historic/archaeological_site": {
991                 "name": "Khu vực Khảo cổ"
992             },
993             "historic/boundary_stone": {
994                 "name": "Mốc Biên giới"
995             },
996             "historic/castle": {
997                 "name": "Lâu đài"
998             },
999             "historic/memorial": {
1000                 "name": "Đài Tưởng niệm"
1001             },
1002             "historic/monument": {
1003                 "name": "Đài tưởng niệm"
1004             },
1005             "historic/ruins": {
1006                 "name": "Tàn tích"
1007             },
1008             "historic/wayside_cross": {
1009                 "name": "Thánh Giá Dọc đường"
1010             },
1011             "historic/wayside_shrine": {
1012                 "name": "Đền thánh Dọc đường"
1013             },
1014             "landuse": {
1015                 "name": "Kiểu Sử dụng Đất"
1016             },
1017             "landuse/allotments": {
1018                 "name": "Khu Vườn Gia đình"
1019             },
1020             "landuse/basin": {
1021                 "name": "Lưu vực"
1022             },
1023             "landuse/cemetery": {
1024                 "name": "Nghĩa địa"
1025             },
1026             "landuse/commercial": {
1027                 "name": "Thương mại"
1028             },
1029             "landuse/construction": {
1030                 "name": "Công trường Xây dựng"
1031             },
1032             "landuse/farm": {
1033                 "name": "Trại"
1034             },
1035             "landuse/farmyard": {
1036                 "name": "Sân Trại"
1037             },
1038             "landuse/forest": {
1039                 "name": "Rừng Trồng cây"
1040             },
1041             "landuse/grass": {
1042                 "name": "Cỏ"
1043             },
1044             "landuse/industrial": {
1045                 "name": "Công nghiệp"
1046             },
1047             "landuse/meadow": {
1048                 "name": "Đồng cỏ"
1049             },
1050             "landuse/orchard": {
1051                 "name": "Vườn Cây"
1052             },
1053             "landuse/quarry": {
1054                 "name": "Mỏ Đá"
1055             },
1056             "landuse/residential": {
1057                 "name": "Dân cư"
1058             },
1059             "landuse/retail": {
1060                 "name": "Bán lẻ"
1061             },
1062             "landuse/vineyard": {
1063                 "name": "Vườn Nho"
1064             },
1065             "leisure": {
1066                 "name": "Giải trí"
1067             },
1068             "leisure/garden": {
1069                 "name": "Vườn"
1070             },
1071             "leisure/golf_course": {
1072                 "name": "Sân Golf"
1073             },
1074             "leisure/marina": {
1075                 "name": "Bến tàu"
1076             },
1077             "leisure/park": {
1078                 "name": "Công viên",
1079                 "terms": "công viên,vườn,vườn hoa,vườn cây,bãi cỏ,bãi cỏ xanh,thảm cỏ xanh,vành đai xanh,sân chơi,khu vui chơi,khu vui chơi trẻ em,khu chơi trẻ em,quảng trường,rừng"
1080             },
1081             "leisure/pitch": {
1082                 "name": "Sân cỏ"
1083             },
1084             "leisure/pitch/american_football": {
1085                 "name": "Sân cỏ Bóng bầu dục Mỹ"
1086             },
1087             "leisure/pitch/baseball": {
1088                 "name": "Sân cỏ Bóng chày"
1089             },
1090             "leisure/pitch/basketball": {
1091                 "name": "Sân Bóng rổ"
1092             },
1093             "leisure/pitch/soccer": {
1094                 "name": "Sân cỏ Bóng đá"
1095             },
1096             "leisure/pitch/tennis": {
1097                 "name": "Sân Quần vợt"
1098             },
1099             "leisure/pitch/volleyball": {
1100                 "name": "Sân Bóng chuyền"
1101             },
1102             "leisure/playground": {
1103                 "name": "Khu Vui chơi Trẻ em"
1104             },
1105             "leisure/slipway": {
1106                 "name": "Đường Trượt tàu"
1107             },
1108             "leisure/stadium": {
1109                 "name": "Sân vận động"
1110             },
1111             "leisure/swimming_pool": {
1112                 "name": "Hồ Bơi"
1113             },
1114             "man_made": {
1115                 "name": "Công trình"
1116             },
1117             "man_made/breakwater": {
1118                 "name": "Đê Chắn Sóng"
1119             },
1120             "man_made/cutline": {
1121                 "name": "Vành đai Chặt cây"
1122             },
1123             "man_made/lighthouse": {
1124                 "name": "Hải đăng"
1125             },
1126             "man_made/pier": {
1127                 "name": "Cầu tàu"
1128             },
1129             "man_made/pipeline": {
1130                 "name": "Đường ống"
1131             },
1132             "man_made/survey_point": {
1133                 "name": "Điểm Khảo sát"
1134             },
1135             "man_made/tower": {
1136                 "name": "Tháp"
1137             },
1138             "man_made/wastewater_plant": {
1139                 "name": "Nhà máy Nước thải",
1140                 "terms": "nhà máy nước thải,nhà máy xử lý nước thải,nhà máy xử lí nước thải"
1141             },
1142             "man_made/water_tower": {
1143                 "name": "Tháp nước"
1144             },
1145             "man_made/water_well": {
1146                 "name": "Giếng nước"
1147             },
1148             "man_made/water_works": {
1149                 "name": "Nhà máy Nước"
1150             },
1151             "natural": {
1152                 "name": "Thiên nhiên"
1153             },
1154             "natural/bay": {
1155                 "name": "Vịnh"
1156             },
1157             "natural/beach": {
1158                 "name": "Bãi biển"
1159             },
1160             "natural/cliff": {
1161                 "name": "Vách đá"
1162             },
1163             "natural/coastline": {
1164                 "name": "Bờ biển",
1165                 "terms": "bờ biển,bờ sông,bờ"
1166             },
1167             "natural/glacier": {
1168                 "name": "Sông băng"
1169             },
1170             "natural/grassland": {
1171                 "name": "Đồng cỏ"
1172             },
1173             "natural/heath": {
1174                 "name": "Bãi hoang"
1175             },
1176             "natural/peak": {
1177                 "name": "Đỉnh núi",
1178                 "terms": "đồi,núi,đỉnh núi,đỉnh,chỏm núi,chỏm,chóp núi,chóp,chỏm chóp"
1179             },
1180             "natural/scrub": {
1181                 "name": "Đất Bụi rậm"
1182             },
1183             "natural/spring": {
1184                 "name": "Suối"
1185             },
1186             "natural/tree": {
1187                 "name": "Cây"
1188             },
1189             "natural/water": {
1190                 "name": "Nước"
1191             },
1192             "natural/water/lake": {
1193                 "name": "Hồ",
1194                 "terms": "hồ,hồ nước"
1195             },
1196             "natural/water/pond": {
1197                 "name": "Ao nước",
1198                 "terms": "hồ nhỏ,ao,ao cá,hồ cá,hồ đánh cá"
1199             },
1200             "natural/water/reservoir": {
1201                 "name": "Bể nước"
1202             },
1203             "natural/wetland": {
1204                 "name": "Đầm lầy"
1205             },
1206             "natural/wood": {
1207                 "name": "Rừng"
1208             },
1209             "office": {
1210                 "name": "Văn phòng"
1211             },
1212             "other": {
1213                 "name": "Khác"
1214             },
1215             "other_area": {
1216                 "name": "Khác"
1217             },
1218             "place": {
1219                 "name": "Địa phương"
1220             },
1221             "place/city": {
1222                 "name": "Thành phố"
1223             },
1224             "place/hamlet": {
1225                 "name": "Xóm"
1226             },
1227             "place/island": {
1228                 "name": "Đảo",
1229                 "terms": "đảo,hòn đảo,quần đảo,đảo san hô,san hô,cồn cát,cồn,đá ngầm,chỗ nông,chỗ cạn"
1230             },
1231             "place/isolated_dwelling": {
1232                 "name": "Chỗ ở Hẻo lánh"
1233             },
1234             "place/locality": {
1235                 "name": "Địa phương"
1236             },
1237             "place/town": {
1238                 "name": "Thị xã"
1239             },
1240             "place/village": {
1241                 "name": "Làng"
1242             },
1243             "power": {
1244                 "name": "Điện năng"
1245             },
1246             "power/generator": {
1247                 "name": "Nhà máy Điện"
1248             },
1249             "power/line": {
1250                 "name": "Đường Dây điện"
1251             },
1252             "power/pole": {
1253                 "name": "Cột điện"
1254             },
1255             "power/sub_station": {
1256                 "name": "Trạm Điện Phụ"
1257             },
1258             "power/tower": {
1259                 "name": "Cột điện Cao thế"
1260             },
1261             "power/transformer": {
1262                 "name": "Máy biến áp"
1263             },
1264             "railway": {
1265                 "name": "Đường sắt"
1266             },
1267             "railway/abandoned": {
1268                 "name": "Đường sắt Bỏ hoang"
1269             },
1270             "railway/disused": {
1271                 "name": "Đường sắt Không hoạt động"
1272             },
1273             "railway/level_crossing": {
1274                 "name": "Giao lộ Đường sắt",
1275                 "terms": "giao lộ đường sắt,giao lộ đường ray,nút giao đường sắt"
1276             },
1277             "railway/monorail": {
1278                 "name": "Đường sắt Một ray"
1279             },
1280             "railway/platform": {
1281                 "name": "Ke ga"
1282             },
1283             "railway/rail": {
1284                 "name": "Đường sắt"
1285             },
1286             "railway/station": {
1287                 "name": "Nhà ga"
1288             },
1289             "railway/subway": {
1290                 "name": "Đường Tàu điện ngầm"
1291             },
1292             "railway/subway_entrance": {
1293                 "name": "Cửa vào Nhà ga Tàu điện ngầm"
1294             },
1295             "railway/tram": {
1296                 "name": "Đường Tàu điện",
1297                 "terms": "đường tàu điện,tàu điện,đường xe điện,xe điện"
1298             },
1299             "shop": {
1300                 "name": "Tiệm"
1301             },
1302             "shop/alcohol": {
1303                 "name": "Tiệm Rượu",
1304                 "terms": "rượu"
1305             },
1306             "shop/bakery": {
1307                 "name": "Tiệm Bánh"
1308             },
1309             "shop/beauty": {
1310                 "name": "Tiệm Mỹ phẩm"
1311             },
1312             "shop/beverages": {
1313                 "name": "Tiệm Đồ uống"
1314             },
1315             "shop/bicycle": {
1316                 "name": "Tiệm Xe đạp"
1317             },
1318             "shop/books": {
1319                 "name": "Hiệu Sách"
1320             },
1321             "shop/boutique": {
1322                 "name": "Tiệm Thời trang"
1323             },
1324             "shop/butcher": {
1325                 "name": "Tiệm Thịt"
1326             },
1327             "shop/car": {
1328                 "name": "Tiệm Xe hơi"
1329             },
1330             "shop/car_parts": {
1331                 "name": "Tiệm Phụ tùng Xe hơi"
1332             },
1333             "shop/car_repair": {
1334                 "name": "Tiệm Sửa Xe"
1335             },
1336             "shop/chemist": {
1337                 "name": "Tiệm Dược phẩm"
1338             },
1339             "shop/clothes": {
1340                 "name": "Tiệm Quần áo"
1341             },
1342             "shop/computer": {
1343                 "name": "Tiệm Máy tính"
1344             },
1345             "shop/confectionery": {
1346                 "name": "Tiệm Kẹo"
1347             },
1348             "shop/convenience": {
1349                 "name": "Tiệm Tiện lợi"
1350             },
1351             "shop/deli": {
1352                 "name": "Tiệm Deli"
1353             },
1354             "shop/department_store": {
1355                 "name": "Tiệm Bách hóa"
1356             },
1357             "shop/doityourself": {
1358                 "name": "Tiệm Vật liệu Xây dựng"
1359             },
1360             "shop/dry_cleaning": {
1361                 "name": "Tiệm Giặt Hấp tẩy"
1362             },
1363             "shop/electronics": {
1364                 "name": "Tiệm Thiết bị Điện tử"
1365             },
1366             "shop/fishmonger": {
1367                 "name": "Tiệm Cá"
1368             },
1369             "shop/florist": {
1370                 "name": "Tiệm Hoa"
1371             },
1372             "shop/furniture": {
1373                 "name": "Tiệm Đồ đạc"
1374             },
1375             "shop/garden_centre": {
1376                 "name": "Trung tâm Làm vườn"
1377             },
1378             "shop/gift": {
1379                 "name": "Tiệm Quà tặng"
1380             },
1381             "shop/greengrocer": {
1382                 "name": "Tiệm Rau quả"
1383             },
1384             "shop/hairdresser": {
1385                 "name": "Tiệm Làm tóc"
1386             },
1387             "shop/hardware": {
1388                 "name": "Tiệm Ngũ kim"
1389             },
1390             "shop/hifi": {
1391                 "name": "Tiệm Thiết bị Âm thanh"
1392             },
1393             "shop/jewelry": {
1394                 "name": "Tiệm Kim hoàn"
1395             },
1396             "shop/kiosk": {
1397                 "name": "Gian hàng"
1398             },
1399             "shop/laundry": {
1400                 "name": "Tiệm Máy giặt"
1401             },
1402             "shop/mall": {
1403                 "name": "Trung tâm Thương mại"
1404             },
1405             "shop/mobile_phone": {
1406                 "name": "Tiệm Điện thoại Di động"
1407             },
1408             "shop/motorcycle": {
1409                 "name": "Tiệm Xe máy"
1410             },
1411             "shop/music": {
1412                 "name": "Tiệm Âm nhạc"
1413             },
1414             "shop/newsagent": {
1415                 "name": "Quầy báo"
1416             },
1417             "shop/optician": {
1418                 "name": "Tiệm Kính mắt"
1419             },
1420             "shop/outdoor": {
1421                 "name": "Tiệm Thể thao Ngoài trời"
1422             },
1423             "shop/pet": {
1424                 "name": "Tiệm Vật nuôi"
1425             },
1426             "shop/shoes": {
1427                 "name": "Tiệm Giày"
1428             },
1429             "shop/sports": {
1430                 "name": "Tiệm Thể thao"
1431             },
1432             "shop/stationery": {
1433                 "name": "Tiệm Văn phòng phẩm"
1434             },
1435             "shop/supermarket": {
1436                 "name": "Siêu thị",
1437                 "terms": "siêu thị,chợ,tiệm,cửa hàng,khu buôn bán,trung tâm buôn bán,chợ trời,chợ phiên,chợ xổm"
1438             },
1439             "shop/toys": {
1440                 "name": "Tiệm Đồ chơ"
1441             },
1442             "shop/travel_agency": {
1443                 "name": "Văn phòng Du lịch"
1444             },
1445             "shop/tyres": {
1446                 "name": "Tiệm Lốp xe"
1447             },
1448             "shop/vacant": {
1449                 "name": "Tiệm Đóng cửa"
1450             },
1451             "shop/variety_store": {
1452                 "name": "Tiệm Tạp hóa"
1453             },
1454             "shop/video": {
1455                 "name": "Tiệm Phim"
1456             },
1457             "tourism": {
1458                 "name": "Du lịch"
1459             },
1460             "tourism/alpine_hut": {
1461                 "name": "Túp lều trên Núi"
1462             },
1463             "tourism/artwork": {
1464                 "name": "Nghệ phẩm"
1465             },
1466             "tourism/attraction": {
1467                 "name": "Điểm Thu hút Du lịch"
1468             },
1469             "tourism/camp_site": {
1470                 "name": "Nơi Cắm trại"
1471             },
1472             "tourism/caravan_site": {
1473                 "name": "Bãi Đậu Nhà lưu động"
1474             },
1475             "tourism/chalet": {
1476                 "name": "Nhà nghỉ Riêng biệt"
1477             },
1478             "tourism/guest_house": {
1479                 "name": "Nhà khách",
1480                 "terms": "nhà khách,nhà trọ"
1481             },
1482             "tourism/hostel": {
1483                 "name": "Nhà trọ"
1484             },
1485             "tourism/hotel": {
1486                 "name": "Khách sạn"
1487             },
1488             "tourism/information": {
1489                 "name": "Thông tin"
1490             },
1491             "tourism/motel": {
1492                 "name": "Khách sạn Dọc đường"
1493             },
1494             "tourism/museum": {
1495                 "name": "Bảo tàng",
1496                 "terms": "viện bảo tàng,bảo tàng,thư viện,văn thư lưu trữ,lưu trữ,kho"
1497             },
1498             "tourism/picnic_site": {
1499                 "name": "Nơi Ăn Ngoài trời"
1500             },
1501             "tourism/theme_park": {
1502                 "name": "Công viên Chủ đề"
1503             },
1504             "tourism/viewpoint": {
1505                 "name": "Điểm Ngắm cảnh"
1506             },
1507             "tourism/zoo": {
1508                 "name": "Vườn thú"
1509             },
1510             "waterway": {
1511                 "name": "Đường sông"
1512             },
1513             "waterway/canal": {
1514                 "name": "Kênh đào"
1515             },
1516             "waterway/dam": {
1517                 "name": "Đập nước"
1518             },
1519             "waterway/ditch": {
1520                 "name": "Mương"
1521             },
1522             "waterway/drain": {
1523                 "name": "Cống"
1524             },
1525             "waterway/river": {
1526                 "name": "Sông",
1527                 "terms": "sông,con sông,dòng sông,nhánh sông,sông nhánh,sông con,suối,suối nước,dòng suối,châu thổ"
1528             },
1529             "waterway/riverbank": {
1530                 "name": "Bờ sông"
1531             },
1532             "waterway/stream": {
1533                 "name": "Dòng suối",
1534                 "terms": "nhánh sông,sông nhánh,sông con,suối,suối nước,dòng suối"
1535             },
1536             "waterway/weir": {
1537                 "name": "Đập Tràn"
1538             }
1539         }
1540     }
1541 }