Navigation changes to the GPX traces page
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Ninomax
6 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
7 vi: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_comment: 
11         body: Nội dung
12       diary_entry: 
13         language: Ngôn ngữ
14         latitude: Vĩ độ
15         longitude: Kinh độ
16         title: Tiêu đề
17         user: Người dùng
18       friend: 
19         friend: Người bạn
20         user: Người dùng
21       message: 
22         body: Nội dung
23         recipient: Người nhận
24         sender: Người gửi
25         title: Tiêu đề
26       trace: 
27         description: Miêu tả
28         latitude: Vĩ độ
29         longitude: Kinh độ
30         name: Tên
31         public: Công khai
32         size: Kích cỡ
33         user: Người dùng
34         visible: Thấy được
35       user: 
36         active: Tích cực
37         description: Miêu tả
38         display_name: Tên Hiển thị
39         email: Thư điện tử
40         languages: Ngôn ngữ
41         pass_crypt: Mật khẩu
42     models: 
43       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
44       changeset: Bộ thay đổi
45       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
46       country: Quốc gia
47       diary_comment: Bình luận Nhật ký
48       diary_entry: Mục Nhật ký
49       friend: Người bạn
50       language: Ngôn ngữ
51       message: Thư
52       node: Nốt
53       node_tag: Thẻ Nốt
54       notifier: Trình báo
55       old_node: Nốt Cũ
56       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
57       old_relation: Quan hệ Cũ
58       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
59       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
60       old_way: Lối Cũ
61       old_way_node: Nốt Lối Cũ
62       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
63       relation: Quan hệ
64       relation_member: Thành viên Quan hệ
65       relation_tag: Thẻ Quan hệ
66       session: Phiên
67       trace: Tuyến đường
68       tracepoint: Điểm Tuyến đường
69       tracetag: Thẻ Tuyến đường
70       user: Người dùng
71       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
72       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
73       way: Lối
74       way_node: Nốt Lối
75       way_tag: Thẻ Lối
76   application: 
77     require_cookies: 
78       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
79     require_moderator: 
80       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
81     setup_user_auth: 
82       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
83       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
84   browse: 
85     changeset: 
86       changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
87       changesetxml: Bộ thay đổi XML
88       download: Tải về %{changeset_xml_link} hoặc %{osmchange_xml_link}
89       feed: 
90         title: Bộ thay đổi %{id}
91         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
92       osmchangexml: osmChange XML
93       title: Bộ thay đổi
94     changeset_details: 
95       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
96       bounding_box: "Hộp bao:"
97       box: hộp
98       closed_at: "Lúc Đóng:"
99       created_at: "Lúc Tạo:"
100       has_nodes: 
101         one: "Có nốt sau:"
102         other: "Có %{count} nốt sau:"
103       has_relations: 
104         one: "Có quan hệ sau:"
105         other: "Có %{count} quan hệ sau:"
106       has_ways: 
107         one: "Có lối sau:"
108         other: "Có %{count} lối sau:"
109       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
110       show_area_box: Hiện Hộp vùng
111     common_details: 
112       changeset_comment: "Miêu tả:"
113       deleted_at: "Lúc Xóa:"
114       deleted_by: "Người Xóa:"
115       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
116       edited_by: "Người Sửa đổi:"
117       in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
118       version: "Phiên bản:"
119     containing_relation: 
120       entry: Quan hệ %{relation_name}
121       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
122     map: 
123       deleted: Đã xóa
124       edit: 
125         area: Sửa đổi vùng
126         node: Sửa đổi nốt
127         relation: Sửa đổi quan hệ
128         way: Sửa đổi lối
129       larger: 
130         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
131         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
132         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
133         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
134       loading: Đang tải…
135     navigation: 
136       all: 
137         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
138         next_node_tooltip: Node tiếp theo
139         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
140         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
141         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
142         prev_node_tooltip: Node trước
143         prev_relation_tooltip: Relation trước
144         prev_way_tooltip: Lối trước
145       user: 
146         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
147         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
148         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
149     node: 
150       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
151       download_xml: Tải về XML
152       edit: sửa đổi
153       node: Nốt
154       node_title: "Nốt: %{node_name}"
155       view_history: xem lịch sử
156     node_details: 
157       coordinates: "Tọa độ:"
158       part_of: "Trực thuộc:"
159     node_history: 
160       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
161       download_xml: Tải về XML
162       node_history: Lịch sử Nốt
163       node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
164       view_details: xem chi tiết
165     not_found: 
166       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
167       type: 
168         changeset: bộ thay đổi
169         node: nốt
170         relation: quan hệ
171         way: lối
172     paging_nav: 
173       of: trong
174       showing_page: Đang hiện trang
175     redacted: 
176       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
177       redaction: Dãy ẩn %{id}
178       type: 
179         node: nốt
180         relation: quan hệ
181         way: lối
182     relation: 
183       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_history_link}"
184       download_xml: Tải về XML
185       relation: Quan hệ
186       relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
187       view_history: xem lịch sử
188     relation_details: 
189       members: "Thành viên:"
190       part_of: "Trực thuộc:"
191     relation_history: 
192       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
193       download_xml: Tải về XML
194       relation_history: Lịch sử Quan hệ
195       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
196       view_details: xem chi tiết
197     relation_member: 
198       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
199       type: 
200         node: Nốt
201         relation: Quan hệ
202         way: Lối
203     start: 
204       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
205       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
206     start_rjs: 
207       data_frame_title: Dữ liệu
208       data_layer_name: Xem Dữ liệu Bản đồ
209       details: Chi tiết
210       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
211       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
212       hide_areas: Ẩn các khu vực
213       history_for_feature: Lịch sử [[đối tượng]]
214       load_data: Tải Dữ liệu
215       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
216       loading: Đang tải…
217       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
218       object_list: 
219         api: Lấy vùng này dùng API
220         back: Liệt kê các đối tượng
221         details: Chi tiết
222         heading: Danh sách đối tượng
223         history: 
224           type: 
225             node: Nốt [[id]]
226             way: Lối [[id]]
227         selected: 
228           type: 
229             node: Nốt [[id]]
230             way: Lối [[id]]
231         type: 
232           node: Nốt
233           way: Lối
234       private_user: người bí mật
235       show_areas: Hiện các khu vực
236       show_history: Xem Lịch sử
237       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
238       wait: Xin chờ...
239       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
240     tag_details: 
241       tags: "Thẻ:"
242       wiki_link: 
243         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
244         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
245       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
246     timeout: 
247       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
248       type: 
249         changeset: bộ thay đổi
250         node: nốt
251         relation: quan hệ
252         way: lối
253     way: 
254       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
255       download_xml: Tải về XML
256       edit: sửa đổi
257       view_history: xem lịch sử
258       way: Lối
259       way_title: "Lối: %{way_name}"
260     way_details: 
261       also_part_of: 
262         one: cũng thuộc về lối %{related_ways}
263         other: cũng thuộc về các lối %{related_ways}
264       nodes: "Nốt:"
265       part_of: "Trực thuộc:"
266     way_history: 
267       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
268       download_xml: Tải về XML
269       view_details: xem chi tiết
270       way_history: Lịch sử Lối
271       way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
272   changeset: 
273     changeset: 
274       anonymous: Vô danh
275       big_area: (lớn)
276       no_comment: (không có)
277       no_edits: (không có thay đổi)
278       show_area_box: hiện hộp vùng
279       still_editing: (đang sửa)
280       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
281     changeset_paging_nav: 
282       next: Sau »
283       previous: « Trước
284       showing_page: Đang hiện trang %{page}
285     changesets: 
286       area: Vùng
287       comment: Miêu tả
288       id: ID
289       saved_at: Lúc Lưu
290       user: Người dùng
291     list: 
292       description: Những thay đổi gần đây
293       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
294       description_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
295       description_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
296       description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
297       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
298       heading: Các bộ thay đổi
299       heading_bbox: Các bộ thay đổi
300       heading_friend: Các bộ thay đổi
301       heading_nearby: Các bộ thay đổi
302       heading_user: Các bộ thay đổi
303       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
304       title: Các bộ thay đổi
305       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
306       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
307       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
308       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
309       title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
310     timeout: 
311       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
312   diary_entry: 
313     comments: 
314       ago: cách đây %{ago}
315       comment: Bình luận
316       has_commented_on: "%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau"
317       newer_comments: Các Bình luận Sau
318       older_comments: Các Bình luận Trước
319       post: Mục nhật ký
320       when: Lúc đăng
321     diary_comment: 
322       comment_from: Bình luận của %{link_user} lúc %{comment_created_at}
323       confirm: Xác nhận
324       hide_link: Ẩn bình luận này
325     diary_entry: 
326       comment_count: 
327         one: 1 bình luận
328         other: "%{count} bình luận"
329       comment_link: Bình luận về mục này
330       confirm: Xác nhận
331       edit_link: Sửa đổi mục này
332       hide_link: Ẩn mục này
333       posted_by: Được đăng bởi %{link_user} lúc %{created} bằng %{language_link}
334       reply_link: Trả lời mục này
335     edit: 
336       body: "Nội dung:"
337       language: "Ngôn ngữ:"
338       latitude: "Vĩ độ:"
339       location: "Vị trí:"
340       longitude: "Kinh độ:"
341       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
342       save_button: Lưu
343       subject: "Tiêu đề:"
344       title: Sửa đổi mục nhật ký
345       use_map_link: sử dụng bản đồ
346     feed: 
347       all: 
348         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
349         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
350       language: 
351         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
352         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
353       user: 
354         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
355         title: Các mục nhật ký của %{user}
356     list: 
357       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
358       new: Mục Nhật ký Mới
359       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
360       newer_entries: Mục Sau
361       no_entries: Chưa có mục nhật ký
362       older_entries: Mục Trước
363       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
364       title: Các Nhật ký Cá nhân
365       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
366       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
367       user_title: Nhật ký của %{user}
368     location: 
369       edit: Sửa
370       location: "Vị trí:"
371       view: Xem
372     new: 
373       title: Mục Nhật ký Mới
374     no_such_entry: 
375       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
376       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
377       title: Mục nhật ký không tồn tại
378     view: 
379       leave_a_comment: Bình luận
380       login: Đăng nhập
381       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
382       save_button: Lưu
383       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
384       user_title: Nhật ký của %{user}
385   editor: 
386     default: Mặc định (hiện là %{name})
387     potlatch: 
388       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
389       name: Potlatch 1
390     potlatch2: 
391       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
392       name: Potlatch 2
393     remote: 
394       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
395       name: phần điều khiển từ xa
396   export: 
397     start: 
398       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
399       area_to_export: Vùng để Xuất
400       embeddable_html: HTML để Nhúng
401       export_button: Xuất
402       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
403       format: "Định dạng:"
404       format_to_export: Định dạng Xuất
405       image_size: Hình có Kích cỡ
406       latitude: "Vĩ độ:"
407       licence: Giấy phép
408       longitude: "Kinh độ:"
409       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
410       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
411       max: tối đa
412       options: Tùy chọn
413       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
414       output: Đầu ra
415       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
416       scale: Tỷ lệ
417       too_large: 
418         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
419         heading: Khu vực Lớn quá
420       zoom: Thu phóng
421     start_rjs: 
422       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
423       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
424       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
425       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
426       export: Xuất
427       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
428       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
429   geocoder: 
430     description: 
431       title: 
432         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
433         osm_namefinder: "%{types} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
434         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
435       types: 
436         cities: Thành phố
437         places: Địa điểm
438         towns: Thị xã
439     description_osm_namefinder: 
440       prefix: "%{distance} về phía %{direction} của %{type}"
441     direction: 
442       east: đông
443       north: bắc
444       north_east: đông bắc
445       north_west: tây bắc
446       south: nam
447       south_east: đông nam
448       south_west: tây nam
449       west: tây
450     distance: 
451       one: khoảng 1 km
452       other: khoảng %{count} km
453       zero: không tới 1 km
454     results: 
455       more_results: Thêm kết quả
456       no_results: Không tìm thấy kết quả
457     search: 
458       title: 
459         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
460         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
461         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
462         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
463         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
464         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
465         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
466     search_osm_namefinder: 
467       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} về phía %{parentdirection} của %{parentname})"
468       suffix_place: ", %{distance} về phía %{direction} của %{placename}"
469     search_osm_nominatim: 
470       prefix: 
471         aeroway: 
472           aerodrome: Sân bay
473           apron: Sân Đậu Máy bay
474           gate: Cổng
475           helipad: Sân bay Trực thăng
476           runway: Đường băng
477           taxiway: Đường lăn
478           terminal: Nhà ga Sân bay
479         amenity: 
480           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
481           airport: Phi trường
482           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
483           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
484           atm: Máy Rút tiền Tự động
485           auditorium: Phòng hội họp
486           bank: Ngân hàng
487           bar: Quán rượu
488           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
489           bench: Ghế
490           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
491           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
492           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
493           brothel: Nhà chứa
494           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
495           bus_station: Trạm Xe buýt
496           cafe: Quán Cà phê
497           car_rental: Chỗ Mướn Xe
498           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
499           car_wash: Tiệm Rửa Xe
500           casino: Sòng bạc
501           charging_station: Trạm Sạc Pin
502           cinema: Rạp phim
503           clinic: Phòng khám
504           club: Câu lạc bộ
505           college: Trường Cao đẳng
506           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
507           courthouse: Tòa
508           crematorium: Lò Hỏa táng
509           dentist: Nha sĩ
510           doctors: Bác sĩ
511           dormitory: Ký túc xá
512           drinking_water: Vòi Nước uống
513           driving_school: Trường Lái xe
514           embassy: Tòa Đại sứ
515           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
516           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
517           ferry_terminal: Trạm Phà
518           fire_hydrant: Vòi nước Máy
519           fire_station: Trạm Cứu hỏa
520           food_court: Khu Ẩm thực
521           fountain: Vòi nước
522           fuel: Cây xăng
523           grave_yard: Nghĩa địa
524           gym: Nhà Thể dục
525           hall: Hội trường
526           health_centre: Trung tâm Y tế
527           hospital: Bệnh viện
528           hotel: Khách sạn
529           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
530           ice_cream: Tiệm Kem
531           kindergarten: Tiểu học
532           library: Thư viện
533           market: Chợ
534           marketplace: Chợ phiên
535           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
536           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
537           nursery: Nhà trẻ
538           nursing_home: Viện Dưỡng lão
539           office: Văn phòng
540           park: Công viên
541           parking: Chỗ Đậu xe
542           pharmacy: Nhà thuốc
543           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
544           police: Cảnh sát
545           post_box: Hòm thư
546           post_office: Bưu điện
547           preschool: Trường Mầm non
548           prison: Nhà tù
549           pub: Quán rượu
550           public_building: Tòa nhà Công cộng
551           public_market: Chợ phiên
552           reception_area: Phòng Tiếp khách
553           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
554           restaurant: Nhà hàng
555           retirement_home: Nhà về hưu
556           sauna: Nhà Tắm hơi
557           school: Trường học
558           shelter: Nơi Trú ẩn
559           shop: Tiệm
560           shopping: Tiệm
561           shower: Vòi tắm
562           social_centre: Hội trường
563           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
564           studio: Studio
565           supermarket: Siêu thị
566           swimming_pool: Hồ tắm
567           taxi: Taxi
568           telephone: Điện thoại Công cộng
569           theatre: Nhà hát
570           toilets: Vệ sinh
571           townhall: Thị sảnh
572           university: Trường Đại học
573           vending_machine: Máy Bán hàng
574           veterinary: Phẫu thuật Thú y
575           village_hall: Trụ sở Làng
576           waste_basket: Thùng rác
577           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
578           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
579         boundary: 
580           administrative: Biên giới Hành chính
581           census: Biên giới Điều tra Dân số
582           national_park: Vườn quốc gia
583           protected_area: Khu bảo tồn
584         bridge: 
585           aqueduct: Cống nước
586           suspension: Cầu Treo
587           swing: Cầu Quay
588           viaduct: Cầu Cạn
589           "yes": Cầu
590         building: 
591           "yes": Tòa nhà
592         highway: 
593           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
594           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
595           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
596           byway: Đường mòn Đa mốt
597           construction: Đường Đang Xây
598           cycleway: Đường Xe đạp
599           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
600           footway: Đường bộ
601           ford: Khúc Sông Cạn
602           living_street: Đường Hàng xóm
603           milestone: Mốc
604           minor: Đường Nhỏ
605           motorway: Đường Cao tốc
606           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
607           motorway_link: Đường Cao tốc
608           path: Lối
609           pedestrian: Đường bộ Lớn
610           platform: Sân ga
611           primary: Đường Chính
612           primary_link: Đường Chính
613           raceway: Đường đua
614           residential: Đường Nhà ở
615           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
616           road: Đường
617           secondary: Đường Lớn
618           secondary_link: Đường Lớn
619           service: Đường phụ
620           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
621           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
622           steps: Cầu thang
623           stile: Cửa xoay
624           tertiary: Đường Lớn
625           tertiary_link: Đường Lớn
626           track: Đường mòn
627           trail: Đường mòn
628           trunk: Xa lộ
629           trunk_link: Xa lộ
630           unclassified: Đường Không Phân loại
631           unsurfaced: Đường Không Lát
632         historic: 
633           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
634           battlefield: Chiến trường
635           boundary_stone: Mốc Biên giới
636           building: Tòa nhà
637           castle: Lâu đài
638           church: Nhà thờ
639           fort: Pháo đài
640           house: Nhà ở
641           icon: Thánh tượng
642           manor: Trang viên
643           memorial: Đài Tưởng niệm
644           mine: Mỏ
645           monument: Đài Tưởng niệm
646           museum: Bảo tàng
647           ruins: Tàn tích
648           tower: Tháp
649           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
650           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
651           wreck: Xác Tàu Đắm
652         landuse: 
653           allotments: Khu Vườn Gia đình
654           basin: Lưu vực
655           brownfield: Cánh đồng Nâu
656           cemetery: Nghĩa địa
657           commercial: Khu vực Thương mại
658           conservation: Bảo tồn
659           construction: Công trường Xây dựng
660           farm: Trại
661           farmland: Trại
662           farmyard: Sân Trại
663           forest: Rừng Trồng Cây
664           garages: Ga ra
665           grass: Cỏ
666           greenfield: Cánh đồng Xanh
667           industrial: Khu vực Công nghiệp
668           landfill: Nơi Đổ Rác
669           meadow: Đồng cỏ
670           military: Khu vực Quân sự
671           mine: Mỏ
672           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
673           orchard: Vườn Cây
674           park: Công viên
675           piste: Đường Trượt tuyết
676           quarry: Mỏ Đá
677           railway: Đường sắt
678           recreation_ground: Sân chơi
679           reservoir: Bể nước
680           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
681           residential: Khu vực Nhà ở
682           retail: Khu vực Buôn bán
683           road: Đất của con Đường
684           village_green: Sân Làng
685           vineyard: Vườn Nho
686           wetland: Đầm lầy
687           wood: Rừng
688         leisure: 
689           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
690           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
691           common: Đất Công
692           fishing: Hồ Đánh cá
693           fitness_station: Trạm Thể dục
694           garden: Vườn
695           golf_course: Sân Golf
696           ice_rink: Sân băng
697           marina: Bến tàu
698           miniature_golf: Golf Nhỏ
699           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
700           park: Công viên
701           pitch: Bãi Thể thao
702           playground: Sân chơi
703           recreation_ground: Sân Giải trí
704           sauna: Nhà Tắm hơi
705           slipway: Bến tàu
706           sports_centre: Trung tâm Thể thao
707           stadium: Sân vận động
708           swimming_pool: Hồ Bơi
709           track: Đường Chạy
710           water_park: Công viên Nước
711         military: 
712           airfield: Sân bay Không quân
713           barracks: Trại Lính
714           bunker: Boong ke
715         natural: 
716           bay: Vịnh
717           beach: Bãi biển
718           cape: Mũi đất
719           cave_entrance: Cửa vào Hang
720           channel: Eo biển
721           cliff: Vách đá
722           crater: Miệng Núi
723           dune: Cồn cát
724           feature: Đối tượng Thiên nhiên
725           fell: Đồi đá
726           fjord: Vịnh hẹp
727           forest: Rừng
728           geyser: Mạch nước Phun
729           glacier: Sông băng
730           heath: Bãi Hoang
731           hill: Đồi
732           island: Đảo
733           land: Đất
734           marsh: Đầm lầy
735           moor: Truông
736           mud: Bùn
737           peak: Đỉnh
738           point: Mũi đất
739           reef: Rạn san hô
740           ridge: Luống đất
741           river: Sông
742           rock: Đá
743           scree: Bãi Đá
744           scrub: Đất Bụi rậm
745           shoal: Bãi cạn
746           spring: Suối
747           stone: Đá
748           strait: Eo biển
749           tree: Cây
750           valley: Thung lũng
751           volcano: Núi lửa
752           water: Nước
753           wetland: Đầm lầy
754           wetlands: Đầm lầy
755           wood: Rừng
756         office: 
757           accountant: Kế toán viên
758           architect: Kiến trúc sư
759           company: Công ty
760           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
761           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
762           government: Văn phòng Chính phủ
763           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
764           lawyer: Luật sư
765           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
766           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
767           travel_agent: Văn phòng Du lịch
768           "yes": Văn phòng
769         place: 
770           airport: Phi trường
771           city: Thành phố
772           country: Quốc gia
773           county: Quận hạt
774           farm: Trại
775           hamlet: Xóm
776           house: Nhà ở
777           houses: Dãy Nhà
778           island: Đảo
779           islet: Đảo Nhỏ
780           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
781           locality: Địa phương
782           moor: Truông
783           municipality: Đô thị
784           postcode: Mã Bưu chính
785           region: Miền
786           sea: Biển
787           state: Tỉnh bang
788           subdivision: Hàng xóm
789           suburb: Ngoại ô
790           town: Thị xã/trấn
791           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
792           village: Làng
793         railway: 
794           abandoned: Đường sắt bị Bỏ rơi
795           construction: Đường sắt Đang Xây
796           disused: Đường sắt Ngừng hoạt động
797           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
798           funicular: Đường sắt Leo núi
799           halt: Ga Xép
800           historic_station: Nhà ga Lịch sử
801           junction: Ga Đầu mối
802           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
803           light_rail: Đường sắt Nhẹ
804           miniature: Đường sắt Nhỏ
805           monorail: Đường Một Ray
806           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
807           platform: Ke ga
808           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
809           spur: Đường sắt Phụ
810           station: Nhà ga
811           subway: Trạm Xe điện Ngầm
812           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
813           switch: Ghi Đường sắt
814           tram: Đường Xe điện
815           tram_stop: Ga Xép Điện
816           yard: Sân ga
817         shop: 
818           alcohol: Tiệm Rượu
819           antiques: Tiệm Đồ cổ
820           art: Tiệm Nghệ phẩm
821           bakery: Tiệm Bánh
822           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
823           beverages: Tiệm Đồ uống
824           bicycle: Tiệm Xe đạp
825           books: Tiệm Sách
826           butcher: Tiệm Thịt
827           car: Tiệm Xe hơi
828           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
829           car_repair: Tiệm Sửa Xe
830           carpet: Tiệm Thảm
831           charity: Cửa hàng Từ thiện
832           chemist: Nhà thuốc
833           clothes: Tiệm Quần áo
834           computer: Tiệm Máy tính
835           confectionery: Tiệm Kẹo
836           convenience: Tiệm Tập hóa
837           copyshop: Tiệm In ấn
838           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
839           department_store: Cửa hàng Bách hóa
840           discount: Cửa hàng Giảm giá
841           doityourself: Tiệm Ngũ kim
842           dry_cleaning: Hấp tẩy
843           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
844           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
845           farm: Tiệm Nông cụ
846           fashion: Tiệm Thời trang
847           fish: Tiệm Cá
848           florist: Tiệm Hoa
849           food: Tiệm Thực phẩm
850           funeral_directors: Nhà tang lễ
851           furniture: Tiệm Đồ đạc
852           gallery: Thư viện Ảnh
853           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
854           general: Tiệm Đồ
855           gift: Tiệm Quà tặng
856           greengrocer: Tiệm Rau
857           grocery: Tiệm Tạp phẩm
858           hairdresser: Tiệm Làm tóc
859           hardware: Tiệm Ngũ kim
860           hifi: Cửa hàng Hi-fi
861           insurance: Bảo hiểm
862           jewelry: Tiệm Kim hoàn
863           kiosk: Quán
864           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
865           mall: Trung tâm Mua sắm
866           market: Chợ
867           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
868           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
869           music: Tiệm Nhạc
870           newsagent: Tiệm Báo
871           optician: Tiệm Kính mắt
872           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
873           outdoor: Cửa hàng Ngoài trời
874           pet: Tiệm Vật nuôi
875           photo: Tiệm Rửa Hình
876           salon: Tiệm Làm tóc
877           shoes: Tiệm Giày
878           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
879           sports: Tiệm Thể thao
880           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
881           supermarket: Siêu thị
882           toys: Tiệm Đồ chơi
883           travel_agency: Văn phòng Du lịch
884           video: Tiệm Phim
885           wine: Tiệm Rượu
886         tourism: 
887           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
888           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
889           attraction: Nơi Du lịch
890           bed_and_breakfast: Nhà trọ
891           cabin: Túp lều
892           camp_site: Nơi Cắm trại
893           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
894           chalet: Nhà ván
895           guest_house: Nhà khách
896           hostel: Nhà trọ
897           hotel: Khách sạn
898           information: Thông tin
899           lean_to: Nhà chái
900           motel: Khách sạn Dọc đường
901           museum: Bảo tàng
902           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
903           theme_park: Công viên Giải trí
904           valley: Thung lũng
905           viewpoint: Thắng cảnh
906           zoo: Vườn thú
907         tunnel: 
908           "yes": Đường hầm
909         waterway: 
910           artificial: Dòng nước Nhân tạo
911           boatyard: Bãi Thuyền
912           canal: Kênh
913           connector: Đường thủy Nối
914           dam: Đập
915           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
916           ditch: Mương
917           dock: Vũng tàu
918           drain: Cống
919           lock: Âu tàu
920           lock_gate: Âu tàu
921           mineral_spring: Suối Nước khoáng
922           mooring: Cột neo tàu
923           rapids: Thác ghềnh
924           river: Sông
925           riverbank: Bờ sông
926           stream: Dòng suối
927           wadi: Dòng sông Vào mùa
928           water_point: Máy bơm nước
929           waterfall: Thác
930           weir: Đập Cột nước Thấp
931   javascripts: 
932     map: 
933       base: 
934         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
935         mapquest: MapQuest Mở
936         standard: Chuẩn
937         transport_map: Bản đồ Giao thông
938       overlays: 
939         maplint: Maplint
940     site: 
941       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
942       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
943       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
944       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
945       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
946       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
947   layouts: 
948     community: Cộng đồng
949     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
950     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
951     copyright: Bản quyền & Giấy phép
952     documentation: Tài liệu
953     documentation_title: Tài liệu về dự án
954     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
955     donate_link_text: quyên góp
956     edit: Sửa đổi
957     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
958     export: Xuất
959     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
960     foundation: Quỹ OpenStreetMap
961     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
962     gps_traces: Tuyến đường GPS
963     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
964     help: Trợ giúp
965     help_centre: Hỏi đáp
966     help_title: Trang trợ giúp của dự án
967     history: Lịch sử
968     home: nhà
969     home_tooltip: Về vị trí nhà
970     inbox: hộp thư (%{count})
971     inbox_tooltip: 
972       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
973       other: Hộp thư của bạn có %{count} thư chưa đọc
974       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
975     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
976     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
977     intro_2_download: tải về
978     intro_2_html: Bạn được phép %{download} và %{use} theo %{license}. Hãy %{create_account} để cải tiến bản đồ.
979     intro_2_license: giấy phép mở
980     intro_2_use: sử dụng
981     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=vi
982     license: 
983       alt: CC BY-SA 2.0
984       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
985     log_in: đăng nhập
986     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
987     logo: 
988       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
989     logout: đăng xuất
990     logout_tooltip: Đăng xuất
991     make_a_donation: 
992       text: Quyên góp
993       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
994     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
995     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
996     partners_bytemark: Bytemark Hosting
997     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}, cũng như %{partners} khác.
998     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
999     partners_partners: các công ty bảo trợ
1000     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
1001     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
1002     sign_up: đăng ký
1003     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
1004     sotm2011: Mời tham dự Hội nghị OpenStreetMap 2011, Tình trạng Bản đồ, 9–11 tháng 9 tại Denver!
1005     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
1006     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
1007     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
1008     view: Xem
1009     view_tooltip: Xem bản đồ
1010     welcome_user: Hoan nghênh, %{user_link}
1011     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
1012     wiki: Wiki
1013     wiki_title: Trang wiki của dự án
1014     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1015   license_page: 
1016     foreign: 
1017       english_link: nguyên bản tiếng Anh
1018       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1019       title: Thông tin về bản dịch này
1020     legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Bang Viên</a> (theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Bang Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">bản sửa đổi CC BY Áo</a>).</li>\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL. Xem thêm chi tiết về <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:UMP2OSM/Import?uselang=vi\">cách sử dụng dữ liệu UMP tại OpenStreetMap</a>.</li></li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n   <li><strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>).</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
1021     native: 
1022       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1023       native_link: bản dịch tiếng Việt
1024       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1025       title: Giới thiệu về trang này
1026   message: 
1027     delete: 
1028       deleted: Đã xóa thư
1029     inbox: 
1030       date: Ngày
1031       from: Từ
1032       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1033       my_inbox: Hộp thư đến
1034       new_messages: "%{count} thư mới"
1035       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1036       old_messages: "%{count} thư cũ"
1037       outbox: đã gửi
1038       people_mapping_nearby: những người ở gần
1039       subject: Tiêu đề
1040       title: Hộp thư
1041     mark: 
1042       as_read: Thư đã đọc
1043       as_unread: Thư chưa đọc
1044     message_summary: 
1045       delete_button: Xóa
1046       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1047       reply_button: Trả lời
1048       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1049     new: 
1050       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1051       body: Nội dung
1052       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
1053       message_sent: Thư đã gửi
1054       send_button: Gửi
1055       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1056       subject: Tiêu đề
1057       title: Gửi thư
1058     no_such_message: 
1059       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1060       heading: Thư không tồn tại
1061       title: Thư không tồn tại
1062     outbox: 
1063       date: Ngày
1064       inbox: thư đến
1065       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1066       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1067       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1068       outbox: thư đã gửi
1069       people_mapping_nearby: những người ở gần
1070       subject: Tiêu đề
1071       title: Hộp thư đã gửi
1072       to: Tới
1073     read: 
1074       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1075       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
1076       date: Ngày
1077       from: Từ
1078       reading_your_messages: Đọc thư
1079       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
1080       reply_button: Trả lời
1081       subject: Tiêu đề
1082       title: Đọc thư
1083       to: Tới
1084       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1085       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1086     reply: 
1087       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1088     sent_message_summary: 
1089       delete_button: Xóa
1090   notifier: 
1091     diary_comment_notification: 
1092       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1093       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1094       hi: Chào %{to_user},
1095       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1096     email_confirm: 
1097       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1098     email_confirm_html: 
1099       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1100       greeting: Chào bạn,
1101       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1102     email_confirm_plain: 
1103       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1104       greeting: Chào bạn,
1105       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
1106       hopefully_you_2: "%{server_url} thành %{new_address}."
1107     friend_notification: 
1108       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại %{befriendurl}.
1109       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1110       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1111       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã thêm bạn là người bạn"
1112     gpx_notification: 
1113       and_no_tags: và không có thẻ
1114       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1115       failure: 
1116         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1117         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1118         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1119         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1120         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1121       greeting: Chào bạn,
1122       success: 
1123         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1124         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1125       with_description: với miêu tả
1126       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1127     lost_password: 
1128       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1129     lost_password_html: 
1130       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1131       greeting: Chào bạn,
1132       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1133     lost_password_plain: 
1134       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1135       greeting: Chào bạn,
1136       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1137       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
1138     message_notification: 
1139       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại %{readurl}
1140       footer2: và trả lời tại %{replyurl}
1141       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1142       hi: Chào %{to_user},
1143     signup_confirm: 
1144       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
1145     signup_confirm_html: 
1146       ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
1147       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1148       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
1149       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
1150       greeting: Chào bạn!
1151       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1152       introductory_video: Bạn có thể coi %{introductory_video_link}.
1153       more_videos: Cũng có %{more_videos_link}.
1154       more_videos_here: thêm video tại đây
1155       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
1156       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
1157       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
1158     signup_confirm_plain: 
1159       ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
1160       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
1161       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
1162       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1163       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
1164       current_user_2: "tại:"
1165       greeting: Chào bạn!
1166       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1167       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
1168       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
1169       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
1170       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
1171       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
1172       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
1173       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
1174       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
1175       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
1176   oauth: 
1177     oauthorize: 
1178       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1179       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1180       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1181       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1182       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1183       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1184       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1185       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1186     revoke: 
1187       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1188   oauth_clients: 
1189     create: 
1190       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1191     destroy: 
1192       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1193     edit: 
1194       submit: Sửa đổi
1195       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1196     form: 
1197       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1198       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1199       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1200       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1201       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1202       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1203       callback_url: URL Gọi lại
1204       name: Tên
1205       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1206       required: Bắt buộc
1207       support_url: URL Trợ giúp
1208       url: URL Trang chủ Chương trình
1209     index: 
1210       application: Tên Chương trình
1211       issued_at: Lúc Cho phép
1212       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1213       my_apps: Trình khách của Tôi
1214       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1215       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1216       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1217       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1218       revoke: Thu hồi!
1219       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1220     new: 
1221       submit: Đăng ký
1222       title: Đăng ký chương trình mới
1223     not_found: 
1224       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1225     show: 
1226       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1227       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1228       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1229       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1230       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1231       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1232       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1233       authorize_url: "Cho phép URL:"
1234       confirm: Bạn có chắc không?
1235       delete: Xóa Trình khách
1236       edit: Sửa đổi Chi tiết
1237       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1238       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1239       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1240       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1241       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1242       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1243     update: 
1244       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1245   redaction: 
1246     create: 
1247       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
1248     destroy: 
1249       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
1250       flash: Đã xóa dãy ẩn.
1251       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm trong trước khi xóa dãy ẩn.
1252     edit: 
1253       description: Miêu tả
1254       heading: Sửa đổi dãy ẩn
1255       submit: Lưu dãy ẩn
1256       title: Sửa đổi dãy ẩn
1257     index: 
1258       empty: Không có dãy ẩn để xem.
1259       heading: Danh sách dãy ẩn
1260       title: Danh sách dãy ẩn
1261     new: 
1262       description: Miêu tả
1263       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
1264       submit: Ẩn dãy phiên bản
1265       title: Đang ẩn dãy phiên bản
1266     show: 
1267       confirm: Bạn có chắc không?
1268       description: "Miêu tả:"
1269       destroy: Xóa dãy ẩn này
1270       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
1271       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
1272       title: Đang xem dãy ẩn
1273       user: "Người ẩn:"
1274     update: 
1275       flash: Các thay đổi đã được lưu.
1276   site: 
1277     edit: 
1278       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1279       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1280       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1281       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1282       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1283       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1284       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1285       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1286       user_page_link: trang cá nhân
1287     index: 
1288       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1289       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1290       license: 
1291         license_name: Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0
1292         notice: "%{project_name} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép %{license_name}."
1293         project_name: Dự án OpenStreetMap
1294       permalink: Liên kết Thường trực
1295       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1296       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1297     key: 
1298       map_key: Chú giải
1299       map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
1300       table: 
1301         entry: 
1302           admin: Biên giới hành chính
1303           allotments: Khu vườn gia đình
1304           apron: 
1305             - Sân đậu máy bay
1306             - nhà ga hành khách
1307           bridge: Đường rắn = cầu
1308           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1309           brownfield: Cánh đồng nâu
1310           building: Kiến trúc quan trọng
1311           byway: Đường mòn đa mốt
1312           cable: 
1313             - Đường xe cáp
1314             - thang kéo trượt tuyết
1315           cemetery: Nghĩa địa
1316           centre: Trung tâm thể thao
1317           commercial: Khu vực thương mại
1318           common: 
1319             - Đất công
1320             - bãi cỏ
1321           construction: Đường đang xây
1322           cycleway: Đường xe đạp
1323           destination: Chỉ giao thông địa phương
1324           farm: Ruộng
1325           footway: Đường đi bộ
1326           forest: Rừng trồng cây
1327           golf: Sân golf
1328           heathland: Vùng cây bụi
1329           industrial: Khu vực công nghiệp
1330           lake: 
1331             - Hồ
1332             - bể nước
1333           military: Khu vực quân sự
1334           motorway: Đường cao tốc
1335           park: Công viên
1336           permissive: Đường cho phép
1337           pitch: Sân thể thao
1338           primary: Đường chính
1339           private: Đường riêng
1340           rail: Đường sắt
1341           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1342           resident: Khu vực nhà ở
1343           retail: Khu vực buôn bán
1344           runway: 
1345             - Đường băng
1346             - đường băng
1347           school: 
1348             - Trường học
1349             - đại học
1350           secondary: Đường lớn
1351           station: Nhà ga
1352           subway: Đường ngầm
1353           summit: 
1354             - Đỉnh núi
1355             - đồi
1356           tourist: Nơi du lịch
1357           track: Đường mòn
1358           tram: 
1359             - Đường sắt nhẹ
1360             - xe điện
1361           trunk: Xa lộ
1362           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1363           unclassified: Đường không phân loại
1364           unsurfaced: Đường không lát
1365           wood: Rừng
1366     markdown_help: 
1367       alt: Văn bản thay thế
1368       first: Khoản mục đầu tiên
1369       heading: Đề mục
1370       headings: Đề mục
1371       image: Hình ảnh
1372       link: Liên kết
1373       ordered: Danh sách đánh số
1374       second: Khoản mục sau
1375       subheading: Đề mục con
1376       text: Văn bản
1377       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1378       unordered: Danh sách không đánh số
1379       url: URL
1380     richtext_area: 
1381       edit: Sửa đổi
1382       preview: Xem trước
1383     search: 
1384       search: Tìm kiếm
1385       search_help: "thí dụ: “Thượng Hải”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
1386       submit_text: Đi
1387       where_am_i: Tôi ở đâu?
1388       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1389     sidebar: 
1390       close: Đóng
1391       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1392   time: 
1393     formats: 
1394       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1395   trace: 
1396     create: 
1397       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1398       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1399     delete: 
1400       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1401     edit: 
1402       description: "Miêu tả:"
1403       download: tải về
1404       edit: sửa đổi
1405       filename: "Tên tập tin:"
1406       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1407       map: bản đồ
1408       owner: "Tác giả:"
1409       points: "Số nốt:"
1410       save_button: Lưu các Thay đổi
1411       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1412       tags: "Thẻ:"
1413       tags_help: dấu phẩy phân cách
1414       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1415       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1416       visibility: "Mức độ truy cập:"
1417       visibility_help: có nghĩa là gì?
1418       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1419     list: 
1420       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1421       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1422       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1423       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1424     make_public: 
1425       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1426     offline: 
1427       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1428       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1429     offline_warning: 
1430       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1431     trace: 
1432       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1433       by: bởi
1434       count_points: "%{count} nốt"
1435       edit: sửa đổi
1436       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1437       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1438       in: trong
1439       map: bản đồ
1440       more: thêm
1441       pending: CHƯA XỬ
1442       private: RIÊNG
1443       public: CÔNG KHAI
1444       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1445       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1446       view_map: Xem Bản đồ
1447     trace_form: 
1448       description: "Miêu tả:"
1449       help: Trợ giúp
1450       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1451       tags: "Thẻ:"
1452       tags_help: dấu phẩy phân cách
1453       upload_button: Tải lên
1454       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1455       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1456       visibility_help: có nghĩa là gì?
1457       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1458     trace_header: 
1459       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1460       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1461       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1462       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1463     trace_optionals: 
1464       tags: Thẻ
1465     trace_paging_nav: 
1466       next: Sau »
1467       previous: « Trước
1468       showing_page: Đang hiện trang %{page}
1469     view: 
1470       delete_track: Xóa tuyến đường này
1471       description: "Miêu tả:"
1472       download: tải về
1473       edit: sửa đổi
1474       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1475       filename: "Tên tập tin:"
1476       heading: Xem tuyến đường %{name}
1477       map: bản đồ
1478       none: Không có
1479       owner: "Tác giả:"
1480       pending: CHƯA XỬ
1481       points: "Số nốt:"
1482       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1483       tags: "Thẻ:"
1484       title: Xem tuyến đường %{name}
1485       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1486       uploaded: "Lúc tải lên:"
1487       visibility: "Mức độ truy cập:"
1488     visibility: 
1489       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1490       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1491       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1492       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1493   user: 
1494     account: 
1495       contributor terms: 
1496         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1497         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1498         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1499         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1500         link text: đây là gì?
1501         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1502         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1503       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1504       delete image: Xóa hình hiện dùng
1505       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1506       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1507       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1508       home location: "Vị trí Nhà:"
1509       image: "Hình:"
1510       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1511       keep image: Giữ hình hiện dùng
1512       latitude: "Vĩ độ:"
1513       longitude: "Kinh độ:"
1514       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1515       my settings: Tùy chọn
1516       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1517       new image: Thêm hình
1518       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1519       openid: 
1520         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1521         link text: đây là gì?
1522         openid: "OpenID:"
1523       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1524       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1525       profile description: "Tự giới thiệu:"
1526       public editing: 
1527         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1528         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1529         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1530         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1531         enabled link text: đây là gì?
1532         heading: "Sửa đổi công khai:"
1533       public editing note: 
1534         heading: Sửa đổi công khai
1535         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1536       replace image: Thay hình hiện dùng
1537       return to profile: Trở về trang cá nhân
1538       save changes button: Lưu các Thay đổi
1539       title: Chỉnh sửa tài khoản
1540       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1541     confirm: 
1542       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1543       before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
1544       button: Xác nhận
1545       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1546       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1547       reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="%{reconfirm}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
1548       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1549       unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
1550     confirm_email: 
1551       button: Xác nhận
1552       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1553       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1554       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1555       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1556     confirm_resend: 
1557       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1558       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1559     filter: 
1560       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1561     go_public: 
1562       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1563     list: 
1564       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1565       empty: Không tìm thấy người dùng.
1566       heading: Người dùng
1567       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1568       showing: 
1569         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1570         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1571       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1572       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1573       title: Người dùng
1574     login: 
1575       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a> để thảo luận về điều này.
1576       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1577       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1578       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1579       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1580       heading: Đăng nhập
1581       login_button: Đăng nhập
1582       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1583       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1584       no account: Chưa có tài khoản?
1585       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">Tìm hiểu thêm về thay đổi giấy phép sắp tới của OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">bản dịch</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming?uselang=vi">thảo luận</a>)
1586       notice_terms: OpenStreetMap sẽ đổi qua một giấy phép mới vào ngày 1 tháng 4 năm 2012. Giấy phép mới vẫn mở như giấy phép hiện tại, trong khi các chi tiết pháp lý mới phù hợp hơn với cơ sở dữ liệu bản đồ của chúng ta. Chúng tôi rất muốn tiếp tục bao gồm các đóng góp của bạn trong OpenStreetMap; tuy nhiên, bạn cần phải cho phép chúng tôi phân phối các đóng góp này theo các điều khoản của giấy phép mới. Nếu không cho phép, chúng tôi sẽ phải xóa chúng khỏi cơ sở dữ liệu.<br /><br />Xin làm ơn đăng nhập rồi đọc lại và chấp nhận các điều khoản mới, chỉ mất vài giây thôi. Cám ơn!
1587       openid: "%{logo} OpenID:"
1588       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1589       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1590       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1591       openid_providers: 
1592         aol: 
1593           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1594           title: Đăng nhập với AOL
1595         google: 
1596           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1597           title: Đăng nhập với Google
1598         myopenid: 
1599           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1600           title: Đăng nhập với myOpenID
1601         openid: 
1602           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1603           title: Đăng nhập dùng OpenID
1604         wordpress: 
1605           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1606           title: Đăng nhập với WordPress
1607         yahoo: 
1608           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1609           title: Đăng nhập với Yahoo!
1610       password: "Mật khẩu:"
1611       register now: Đăng ký ngay
1612       remember: Nhớ tôi
1613       title: Đăng nhập
1614       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1615       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1616       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1617     logout: 
1618       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1619       logout_button: Đăng xuất
1620       title: Đăng xuất
1621     lost_password: 
1622       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1623       heading: Quên mất Mật khẩu?
1624       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1625       new password button: Đặt lại mật khẩu
1626       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1627       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1628       title: Quên mất mật khẩu
1629     make_friend: 
1630       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1631       failed: Rất tiếc, việc thêm %{name} là người bạn bị thất bại.
1632       success: "%{name} mới là người bạn."
1633     new: 
1634       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1635       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1636       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1637       continue: Tiếp tục
1638       display name: "Tên hiển thị:"
1639       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1640       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1641       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1642       flash create success message: Cám ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1643       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1644       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1645       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1646       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1647       openid: "%{logo} OpenID:"
1648       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1649       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1650       password: "Mật khẩu:"
1651       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1652       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1653       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1654       title: Mở tài khoản
1655       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1656     no_such_user: 
1657       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1658       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1659       title: Người dùng không tồn tại
1660     popup: 
1661       friend: Người bạn
1662       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1663       your location: Vị trí của bạn
1664     remove_friend: 
1665       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1666       success: "%{name} không còn là người bạn."
1667     reset_password: 
1668       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1669       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1670       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1671       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1672       password: "Mật khẩu:"
1673       reset: Đặt lại Mật khẩu
1674       title: Đặt lại mật khẩu
1675     set_home: 
1676       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1677     suspended: 
1678       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1679       heading: Tài khoản bị Cấm
1680       title: Tài khoản bị Cấm
1681       webmaster: chủ trang
1682     terms: 
1683       agree: Chấp nhận
1684       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1685       consider_pd_why: đây là gì?
1686       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1687       decline: Từ chối
1688       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1689       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1690       heading: Điều kiện đóng góp
1691       legale_names: 
1692         france: Pháp
1693         italy: Ý
1694         rest_of_world: Các nước khác
1695       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1696       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1697       title: Điều kiện đóng góp
1698       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1699     view: 
1700       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1701       add as friend: thêm là người bạn
1702       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1703       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1704       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1705       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1706       comments: bình luận
1707       confirm: Xác nhận
1708       confirm_user: xác nhận người dùng này
1709       create_block: cấm người dùng này
1710       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1711       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1712       ct declined: Từ chối
1713       ct status: "Điều khoản đóng góp:"
1714       ct undecided: Chưa quyết định
1715       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1716       delete_user: xóa tài khoản này
1717       description: Miêu tả
1718       diary: nhật ký
1719       edits: đóng góp
1720       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1721       friends_changesets: Xem những bộ thay đổi của bạn bè
1722       friends_diaries: Đọc những mục nhật ký của bạn bè
1723       hide_user: ẩn tài khoản này
1724       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link}.
1725       km away: cách %{count} km
1726       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1727       m away: cách %{count} m
1728       mapper since: "Tham gia:"
1729       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1730       my comments: bình luận của tôi
1731       my diary: nhật ký của tôi
1732       my edits: đóng góp của tôi
1733       my settings: tùy chọn
1734       my traces: tuyến đường của tôi
1735       nearby users: Người dùng khác ở gần
1736       nearby_changesets: Xem các bộ thay đổi của người dùng ở gần
1737       nearby_diaries: Đọc các mục nhật ký của người dùng ở gần
1738       new diary entry: mục nhật ký mới
1739       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1740       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1741       oauth settings: thiết lập OAuth
1742       remove as friend: dời người bạn
1743       role: 
1744         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1745         grant: 
1746           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1747           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1748         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1749         revoke: 
1750           administrator: Rút quyền quản lý viên
1751           moderator: Rút quyền điều hành viên
1752       send message: gửi thư
1753       settings_link_text: tùy chọn
1754       spam score: "Điểm số Spam:"
1755       status: "Trạng thái:"
1756       traces: tuyến đường
1757       unhide_user: hiện tài khoản này
1758       user location: Vị trí của người dùng
1759       your friends: Người bạn của bạn
1760   user_block: 
1761     blocks_by: 
1762       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1763       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1764       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1765     blocks_on: 
1766       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1767       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1768       title: Các tác vụ cấm %{name}
1769     create: 
1770       flash: Cấm người dùng %{name}.
1771       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1772       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1773     edit: 
1774       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1775       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1776       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1777       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1778       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1779       show: Xem tác vụ cấm này
1780       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1781       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1782     filter: 
1783       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1784       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1785     helper: 
1786       time_future: Hết hạn %{time}.
1787       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1788       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1789     index: 
1790       empty: Chưa ai bị cấm.
1791       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1792       title: Người dùng bị cấm
1793     model: 
1794       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1795       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1796     new: 
1797       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1798       heading: Cấm %{name}
1799       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1800       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1801       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1802       submit: Cấm người dùng
1803       title: Cấm %{name}
1804       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1805       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1806     not_found: 
1807       back: Trở về trang đầu
1808       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1809     partial: 
1810       confirm: Bạn có chắc không?
1811       creator_name: Người cấm
1812       display_name: Người bị cấm
1813       edit: Sửa đổi
1814       not_revoked: (không bị hủy)
1815       reason: Lý do cấm
1816       revoke: Bỏ cấm!
1817       revoker_name: Người bỏ cấm
1818       show: Hiện
1819       status: Trạng thái
1820     period: "%{count} giờ"
1821     revoke: 
1822       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1823       flash: Đã bỏ cấm.
1824       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1825       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1826       revoke: Bỏ cấm!
1827       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1828       title: Bỏ cấm %{block_on}
1829     show: 
1830       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1831       confirm: Bạn có chắc không?
1832       edit: Sửa đổi
1833       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1834       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1835       reason: "Lý do cấm:"
1836       revoke: Bỏ cấm!
1837       revoker: "Người bỏ cấm:"
1838       show: Hiện
1839       status: Trạng thái
1840       time_future: Hết hạn %{time}
1841       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1842       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1843     update: 
1844       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1845       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1846   user_role: 
1847     filter: 
1848       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1849       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1850       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1851       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1852     grant: 
1853       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1854       confirm: Xác nhận
1855       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1856       heading: Xác nhận cấp vai trò
1857       title: Xác nhận cấp vai trò
1858     revoke: 
1859       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1860       confirm: Xác nhận
1861       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1862       heading: Xác nhận rút vai trò
1863       title: Xác nhận rút vai trò