Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Ninomax
7 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
8 ---
9 vi:
10   time:
11     formats:
12       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
13       blog: '%d tháng %m năm %Y'
14   activerecord:
15     models:
16       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
17       changeset: Bộ thay đổi
18       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
19       country: Quốc gia
20       diary_comment: Bình luận Nhật ký
21       diary_entry: Mục Nhật ký
22       friend: Người bạn
23       language: Ngôn ngữ
24       message: Thư
25       node: Nốt
26       node_tag: Thẻ Nốt
27       notifier: Trình báo
28       old_node: Nốt Cũ
29       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
30       old_relation: Quan hệ Cũ
31       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
32       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
33       old_way: Lối Cũ
34       old_way_node: Nốt Lối Cũ
35       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
36       relation: Quan hệ
37       relation_member: Thành viên Quan hệ
38       relation_tag: Thẻ Quan hệ
39       session: Phiên
40       trace: Tuyến đường
41       tracepoint: Điểm Tuyến đường
42       tracetag: Thẻ Tuyến đường
43       user: Người dùng
44       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
45       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
46       way: Lối
47       way_node: Nốt Lối
48       way_tag: Thẻ Lối
49     attributes:
50       diary_comment:
51         body: Nội dung
52       diary_entry:
53         user: Người dùng
54         title: Tiêu đề
55         latitude: Vĩ độ
56         longitude: Kinh độ
57         language: Ngôn ngữ
58       friend:
59         user: Người dùng
60         friend: Người bạn
61       trace:
62         user: Người dùng
63         visible: Thấy được
64         name: Tên
65         size: Kích cỡ
66         latitude: Vĩ độ
67         longitude: Kinh độ
68         public: Công khai
69         description: Miêu tả
70       message:
71         sender: Người gửi
72         title: Tiêu đề
73         body: Nội dung
74         recipient: Người nhận
75       user:
76         email: Thư điện tử
77         active: Tích cực
78         display_name: Tên Hiển thị
79         description: Miêu tả
80         languages: Ngôn ngữ
81         pass_crypt: Mật khẩu
82   editor:
83     default: Mặc định (hiện là %{name})
84     potlatch:
85       name: Potlatch 1
86       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
87     id:
88       name: iD
89       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
90     potlatch2:
91       name: Potlatch 2
92       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
93     remote:
94       name: phần điều khiển từ xa
95       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
96   browse:
97     created: Tạo
98     closed: Đóng
99     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
100     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
101     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
102     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
103     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
104     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
105     version: Phiên bản
106     in_changeset: Bộ thay đổi
107     anonymous: vô danh
108     no_comment: (không miêu tả)
109     part_of: Trực thuộc
110     download_xml: Tải về XML
111     view_history: Xem Lịch sử
112     view_details: Xem Chi tiết
113     location: 'Vị trí:'
114     changeset:
115       title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
116       belongs_to: Tác giả
117       node: Các nốt (%{count})
118       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
119       way: Các lối (%{count})
120       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
121       relation: Các quan hệ (%{count})
122       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
123       comment: Bình luận (%{count})
124       hidden_commented_by: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách
125         đây %{when}</abbr>
126       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
127       changesetxml: Bộ thay đổi XML
128       osmchangexml: osmChange XML
129       feed:
130         title: Bộ thay đổi %{id}
131         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
132       join_discussion: Đăng nhập để tham gia thảo luận
133       discussion: Thảo luận
134     node:
135       title: 'Nốt: %{name}'
136       history_title: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
137     way:
138       title: 'Lối: %{name}'
139       history_title: 'Lịch sử Lối: %{name}'
140       nodes: Các nốt
141       also_part_of:
142         one: trực thuộc lối %{related_ways}
143         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
144     relation:
145       title: 'Quan hệ: %{name}'
146       history_title: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
147       members: Các thành viên
148     relation_member:
149       entry_role: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
150       type:
151         node: Nốt
152         way: Lối
153         relation: Quan hệ
154     containing_relation:
155       entry: Quan hệ %{relation_name}
156       entry_role: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
157     not_found:
158       sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
159       type:
160         node: nốt
161         way: lối
162         relation: quan hệ
163         changeset: bộ thay đổi
164     timeout:
165       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
166       type:
167         node: nốt
168         way: lối
169         relation: quan hệ
170         changeset: bộ thay đổi
171     redacted:
172       redaction: Dãy ẩn %{id}
173       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
174         ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
175       type:
176         node: nốt
177         way: lối
178         relation: quan hệ
179     start_rjs:
180       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
181         duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
182         bộ dữ liệu này?
183       load_data: Tải Dữ liệu
184       loading: Đang tải…
185     tag_details:
186       tags: Thẻ
187       wiki_link:
188         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
189         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
190       wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
191       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
192       telephone_link: Gọi %{phone_number}
193     note:
194       title: 'Ghi chú: %{id}'
195       new_note: Ghi chú Mới
196       description: Miêu tả
197       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
198       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
199       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
200       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
201       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
202       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
203       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
204         %{when}</abbr>
205       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
206       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
207         %{when}</abbr>
208       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
209       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
210       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
211     query:
212       title: Thăm dò Yếu tố
213       introduction: Nhấn chuột vào bản đồ để tìm những yếu tố lân cận.
214       nearby: Yếu tố lân cận
215       enclosing: Yếu tố bao gồm
216   changeset:
217     changeset_paging_nav:
218       showing_page: Trang %{page}
219       next: Sau »
220       previous: « Trước
221     changeset:
222       anonymous: Vô danh
223       no_edits: (không có thay đổi)
224       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
225     changesets:
226       id: ID
227       saved_at: Lúc Lưu
228       user: Người dùng
229       comment: Miêu tả
230       area: Vùng
231     list:
232       title: Các bộ thay đổi
233       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
234       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
235       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
236       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
237       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
238       empty_user: Người dùng này không có bộ thay đổi nào.
239       no_more: Hết bộ thay đổi.
240       no_more_area: Hết bộ thay đổi trong khu vực này.
241       no_more_user: Hết bộ thay đổi của người dùng này.
242       load_more: Tải tiếp
243     timeout:
244       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
245     rss:
246       title_all: Thảo luận về bộ thay đổi tại OpenStreetMap
247       title_particular: 'Thảo luận về bộ thay đổi #%{changeset_id} tại OpenStreetMap'
248       comment: 'Bình luận mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
249       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
250       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
251       full: Thảo luận đầy đủ
252   diary_entry:
253     new:
254       title: Mục Nhật ký Mới
255     list:
256       title: Các Nhật ký Cá nhân
257       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
258       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
259       user_title: Nhật ký của %{user}
260       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
261       new: Mục Nhật ký Mới
262       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
263       no_entries: Chưa có mục nhật ký
264       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
265       older_entries: Mục Trước
266       newer_entries: Mục Sau
267     edit:
268       title: Sửa đổi mục nhật ký
269       subject: 'Tiêu đề:'
270       body: 'Nội dung:'
271       language: 'Ngôn ngữ:'
272       location: 'Vị trí:'
273       latitude: 'Vĩ độ:'
274       longitude: 'Kinh độ:'
275       use_map_link: sử dụng bản đồ
276       save_button: Lưu
277       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
278     view:
279       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
280       user_title: Nhật ký của %{user}
281       leave_a_comment: Bình luận
282       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} để bình luận'
283       login: Đăng nhập
284       save_button: Lưu
285     no_such_entry:
286       title: Mục nhật ký không tồn tại
287       heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
288       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin
289         hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
290     diary_entry:
291       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
292       comment_link: Bình luận về mục này
293       reply_link: Trả lời mục này
294       comment_count:
295         zero: Chưa có bình luận
296         other: '%{count} bình luận'
297       edit_link: Sửa đổi mục này
298       hide_link: Ẩn mục này
299       confirm: Xác nhận
300     diary_comment:
301       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
302       hide_link: Ẩn bình luận này
303       confirm: Xác nhận
304     location:
305       location: 'Vị trí:'
306       view: Xem
307       edit: Sửa
308     feed:
309       user:
310         title: Các mục nhật ký của %{user}
311         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
312       language:
313         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
314         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
315       all:
316         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
317         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
318     comments:
319       has_commented_on: '%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau'
320       post: Mục nhật ký
321       when: Lúc đăng
322       comment: Bình luận
323       ago: cách đây %{ago}
324       newer_comments: Các Bình luận Sau
325       older_comments: Các Bình luận Trước
326   export:
327     title: Xuất
328     start:
329       area_to_export: Vùng để Xuất
330       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
331       format_to_export: Định dạng Xuất
332       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
333       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
334       embeddable_html: HTML để Nhúng
335       licence: Giấy phép
336       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
337         phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
338       too_large:
339         advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
340           một trong những nguồn bên dưới:'
341         body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
342           lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
343           từ một dịch vụ sau:'
344         planet:
345           title: Quả đất OSM
346           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
347             thường xuyên
348         overpass:
349           title: Overpass API
350           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
351         geofabrik:
352           title: Tải về Geofabrik
353           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
354             thường xuyên
355         metro:
356           title: Bản trích Metro
357           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
358         other:
359           title: Nguồn Khác
360           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
361       options: Tùy chọn
362       format: 'Định dạng:'
363       scale: Tỷ lệ
364       max: tối đa
365       image_size: Hình có Kích cỡ
366       zoom: Thu phóng
367       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
368       latitude: 'Vĩ độ:'
369       longitude: 'Kinh độ:'
370       output: Đầu ra
371       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
372       export_button: Xuất
373   geocoder:
374     search:
375       title:
376         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
377         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
378         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
379           Postcode</a>
380         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
381         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
382           Nominatim</a>
383         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
384         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
385           Nominatim</a>
386         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
387     search_osm_nominatim:
388       prefix:
389         aerialway:
390           chair_lift: Ghế Cáp treo
391           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
392           station: Trạm Cáp treo
393         aeroway:
394           aerodrome: Sân bay
395           apron: Sân Đậu Máy bay
396           gate: Cổng
397           helipad: Sân bay Trực thăng
398           runway: Đường băng
399           taxiway: Đường lăn
400           terminal: Nhà ga Sân bay
401         amenity:
402           airport: Sân bay
403           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
404           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
405           atm: Máy Rút tiền Tự động
406           auditorium: Phòng hội họp
407           bank: Ngân hàng
408           bar: Quán rượu
409           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
410           bench: Ghế
411           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
412           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
413           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
414           brothel: Nhà chứa
415           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
416           bus_station: Bến Xe buýt
417           cafe: Quán Cà phê
418           car_rental: Chỗ Mướn Xe
419           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
420           car_wash: Tiệm Rửa Xe
421           casino: Sòng bạc
422           charging_station: Trạm Sạc Pin
423           cinema: Rạp phim
424           clinic: Phòng khám
425           club: Câu lạc bộ
426           college: Trường Cao đẳng
427           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
428           courthouse: Tòa
429           crematorium: Lò Hỏa táng
430           dentist: Nha sĩ
431           doctors: Bác sĩ
432           dormitory: Ký túc xá
433           drinking_water: Vòi Nước uống
434           driving_school: Trường Lái xe
435           embassy: Tòa Đại sứ
436           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
437           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
438           ferry_terminal: Trạm Phà
439           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
440           fire_station: Trạm Cứu hỏa
441           food_court: Khu Ẩm thực
442           fountain: Vòi nước
443           fuel: Cây xăng
444           grave_yard: Nghĩa địa
445           gym: Nhà Thể dục
446           hall: Hội trường
447           health_centre: Trung tâm Y tế
448           hospital: Bệnh viện
449           hotel: Khách sạn
450           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
451           ice_cream: Tiệm Kem
452           kindergarten: Tiểu học
453           library: Thư viện
454           market: Chợ
455           marketplace: Chợ phiên
456           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
457           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
458           nursery: Nhà trẻ
459           nursing_home: Viện Dưỡng lão
460           office: Văn phòng
461           park: Công viên
462           parking: Chỗ Đậu xe
463           pharmacy: Nhà thuốc
464           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
465           police: Cảnh sát
466           post_box: Hòm thư
467           post_office: Bưu điện
468           preschool: Trường Mầm non
469           prison: Nhà tù
470           pub: Quán rượu
471           public_building: Tòa nhà Công cộng
472           public_market: Chợ phiên
473           reception_area: Phòng Tiếp khách
474           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
475           restaurant: Nhà hàng
476           retirement_home: Nhà về hưu
477           sauna: Nhà Tắm hơi
478           school: Trường học
479           shelter: Nơi Trú ẩn
480           shop: Tiệm
481           shopping: Tiệm
482           shower: Vòi tắm
483           social_centre: Hội trường
484           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
485           social_facility: Cơ quan Xã hội
486           studio: Studio
487           supermarket: Siêu thị
488           swimming_pool: Hồ tắm
489           taxi: Taxi
490           telephone: Điện thoại Công cộng
491           theatre: Nhà hát
492           toilets: Vệ sinh
493           townhall: Thị sảnh
494           university: Trường Đại học
495           vending_machine: Máy Bán hàng
496           veterinary: Phẫu thuật Thú y
497           village_hall: Trụ sở Làng
498           waste_basket: Thùng rác
499           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
500           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
501           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
502         boundary:
503           administrative: Biên giới Hành chính
504           census: Biên giới Điều tra Dân số
505           national_park: Vườn quốc gia
506           protected_area: Khu bảo tồn
507         bridge:
508           aqueduct: Cống nước
509           suspension: Cầu Treo
510           swing: Cầu Quay
511           viaduct: Cầu Cạn
512           "yes": Cầu
513         building:
514           "yes": Tòa nhà
515         emergency:
516           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
517           phone: Điện thoại Khẩn cấp
518         highway:
519           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
520           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
521           bus_stop: Trạm Xe buýt
522           byway: Đường mòn Đa mốt
523           construction: Đường Đang Xây
524           cycleway: Đường Xe đạp
525           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
526           footway: Đường Đi bộ
527           ford: Khúc Sông Cạn
528           living_street: Đường Hàng xóm
529           milestone: Mốc
530           minor: Đường Nhỏ
531           motorway: Đường Cao tốc
532           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
533           motorway_link: Đường Cao tốc
534           path: Lối
535           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
536           platform: Sân ga
537           primary: Đường Chính
538           primary_link: Đường Chính
539           proposed: Đường được Đề nghị
540           raceway: Đường đua
541           residential: Ngõ Dân cư
542           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
543           road: Đường
544           secondary: Đường Lớn
545           secondary_link: Đường Lớn
546           service: Ngách
547           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
548           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
549           steps: Cầu thang
550           street_lamp: Đèn Đường phố
551           stile: Cửa xoay
552           tertiary: Phố
553           tertiary_link: Phố
554           track: Đường mòn
555           trail: Đường mòn
556           trunk: Xa lộ
557           trunk_link: Xa lộ
558           unclassified: Ngõ
559           unsurfaced: Đường Không Lát
560         historic:
561           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
562           battlefield: Chiến trường
563           boundary_stone: Mốc Biên giới
564           building: Tòa nhà
565           castle: Lâu đài
566           church: Nhà thờ
567           citywalls: Tường Thành phố
568           fort: Pháo đài
569           house: Nhà ở
570           icon: Thánh tượng
571           manor: Trang viên
572           memorial: Vật Tưởng niệm
573           mine: Mỏ
574           monument: Công trình Tưởng niệm
575           museum: Bảo tàng
576           ruins: Tàn tích
577           tomb: Mộ
578           tower: Tháp
579           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
580           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
581           wreck: Xác Tàu Đắm
582         landuse:
583           allotments: Khu Vườn Gia đình
584           basin: Lưu vực
585           brownfield: Cánh đồng Nâu
586           cemetery: Nghĩa địa
587           commercial: Khu vực Thương mại
588           conservation: Bảo tồn
589           construction: Công trường Xây dựng
590           farm: Trại
591           farmland: Trại
592           farmyard: Sân Trại
593           forest: Rừng Trồng Cây
594           garages: Ga ra
595           grass: Cỏ
596           greenfield: Cánh đồng Xanh
597           industrial: Khu vực Công nghiệp
598           landfill: Nơi Đổ Rác
599           meadow: Đồng cỏ
600           military: Khu vực Quân sự
601           mine: Mỏ
602           orchard: Vườn Cây
603           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
604           park: Công viên
605           piste: Đường Trượt tuyết
606           quarry: Mỏ Đá
607           railway: Đường sắt
608           recreation_ground: Sân chơi
609           reservoir: Bể nước
610           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
611           residential: Khu vực Nhà ở
612           retail: Khu vực Buôn bán
613           road: Đất của con Đường
614           village_green: Sân Làng
615           vineyard: Vườn Nho
616           wetland: Đầm lầy
617           wood: Rừng
618         leisure:
619           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
620           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
621           common: Đất Công
622           fishing: Hồ Đánh cá
623           fitness_station: Trạm Thể dục
624           garden: Vườn
625           golf_course: Sân Golf
626           ice_rink: Sân băng
627           marina: Bến tàu
628           miniature_golf: Golf Nhỏ
629           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
630           park: Công viên
631           pitch: Sân cỏ
632           playground: Sân chơi
633           recreation_ground: Sân Giải trí
634           sauna: Nhà Tắm hơi
635           slipway: Bến tàu
636           sports_centre: Trung tâm Thể thao
637           stadium: Sân vận động
638           swimming_pool: Hồ Bơi
639           track: Đường Chạy
640           water_park: Công viên Nước
641         military:
642           airfield: Sân bay Không quân
643           barracks: Trại Lính
644           bunker: Boong ke
645         mountain_pass:
646           "yes": Đèo
647         natural:
648           bay: Vịnh
649           beach: Bãi biển
650           cape: Mũi đất
651           cave_entrance: Cửa vào Hang
652           channel: Eo biển
653           cliff: Vách đá
654           crater: Miệng Núi
655           dune: Cồn cát
656           feature: Đối tượng Thiên nhiên
657           fell: Đồi Cằn cỗi
658           fjord: Vịnh hẹp
659           forest: Rừng
660           geyser: Mạch nước Phun
661           glacier: Sông băng
662           heath: Bãi Hoang
663           hill: Đồi
664           island: Đảo
665           land: Đất
666           marsh: Đầm lầy
667           moor: Truông
668           mud: Bùn
669           peak: Đỉnh
670           point: Mũi đất
671           reef: Rạn san hô
672           ridge: Luống đất
673           river: Sông
674           rock: Đá
675           scree: Sườn Núi Đá
676           scrub: Đất Bụi rậm
677           shoal: Bãi cạn
678           spring: Suối
679           stone: Đá
680           strait: Eo biển
681           tree: Cây
682           valley: Thung lũng
683           volcano: Núi lửa
684           water: Nước
685           wetland: Đầm lầy
686           wetlands: Đầm lầy
687           wood: Rừng
688         office:
689           accountant: Kế toán viên
690           architect: Kiến trúc sư
691           company: Công ty
692           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
693           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
694           government: Văn phòng Chính phủ
695           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
696           lawyer: Luật sư
697           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
698           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
699           travel_agent: Văn phòng Du lịch
700           "yes": Văn phòng
701         place:
702           airport: Sân bay
703           city: Thành phố
704           country: Quốc gia
705           county: Quận hạt
706           farm: Trại
707           hamlet: Xóm
708           house: Nhà ở
709           houses: Dãy Nhà
710           island: Đảo
711           islet: Đảo Nhỏ
712           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
713           locality: Địa phương
714           moor: Truông
715           municipality: Đô thị
716           neighbourhood: Hàng xóm
717           postcode: Mã Bưu chính
718           region: Miền
719           sea: Biển
720           state: Tỉnh bang
721           subdivision: Hàng xóm
722           suburb: Ngoại ô
723           town: Thị xã/trấn
724           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
725           village: Làng
726         railway:
727           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
728           construction: Đường sắt Đang Xây
729           disused: Đường sắt Không hoạt động
730           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
731           funicular: Đường sắt Leo núi
732           halt: Ga Xép
733           historic_station: Nhà ga Lịch sử
734           junction: Ga Đầu mối
735           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
736           light_rail: Đường sắt Nhẹ
737           miniature: Đường sắt Nhỏ
738           monorail: Đường sắt Một ray
739           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
740           platform: Ke ga
741           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
742           proposed: Đường sắt được Đề nghị
743           spur: Đường sắt Phụ
744           station: Nhà ga
745           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
746           subway: Trạm Xe điện Ngầm
747           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
748           switch: Ghi Đường sắt
749           tram: Đường Xe điện
750           tram_stop: Ga Xép Điện
751           yard: Sân ga
752         route:
753           bus: Tuyến Xe buýt
754         shop:
755           alcohol: Tiệm Rượu
756           antiques: Tiệm Đồ cổ
757           art: Tiệm Nghệ phẩm
758           bakery: Tiệm Bánh
759           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
760           beverages: Tiệm Đồ uống
761           bicycle: Tiệm Xe đạp
762           books: Tiệm Sách
763           boutique: Tiệm Thời trang
764           butcher: Hàng Thịt
765           car: Tiệm Xe hơi
766           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
767           car_repair: Tiệm Sửa Xe
768           carpet: Tiệm Thảm
769           charity: Cửa hàng Từ thiện
770           chemist: Tiệm Dược phẩm
771           clothes: Tiệm Quần áo
772           computer: Tiệm Máy tính
773           confectionery: Tiệm Kẹo
774           convenience: Tiệm Tiện lợi
775           copyshop: Tiệm In ấn
776           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
777           deli: Deli
778           department_store: Cửa hàng Bách hóa
779           discount: Cửa hàng Giảm giá
780           doityourself: Tiệm Ngũ kim
781           dry_cleaning: Hấp tẩy
782           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
783           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
784           farm: Tiệm Nông cụ
785           fashion: Tiệm Thời trang
786           fish: Tiệm Cá
787           florist: Tiệm Hoa
788           food: Tiệm Thực phẩm
789           funeral_directors: Nhà tang lễ
790           furniture: Tiệm Đồ đạc
791           gallery: Thư viện Ảnh
792           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
793           general: Tiệm Đồ
794           gift: Tiệm Quà tặng
795           greengrocer: Tiệm Rau quả
796           grocery: Tiệm Tạp phẩm
797           hairdresser: Tiệm Làm tóc
798           hardware: Tiệm Ngũ kim
799           hifi: Cửa hàng Hi-fi
800           insurance: Bảo hiểm
801           jewelry: Tiệm Kim hoàn
802           kiosk: Quán
803           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
804           mall: Trung tâm Mua sắm
805           market: Chợ
806           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
807           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
808           music: Tiệm Nhạc
809           newsagent: Tiệm Báo
810           optician: Tiệm Kính mắt
811           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
812           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
813           pet: Tiệm Vật nuôi
814           pharmacy: Nhà thuốc
815           photo: Tiệm Rửa Hình
816           salon: Tiệm Làm tóc
817           second_hand: Tiệm Mua lại
818           shoes: Tiệm Giày
819           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
820           sports: Tiệm Thể thao
821           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
822           supermarket: Siêu thị
823           tailor: Tiệm May
824           toys: Tiệm Đồ chơi
825           travel_agency: Văn phòng Du lịch
826           video: Tiệm Phim
827           wine: Tiệm Rượu
828           "yes": Tiệm
829         tourism:
830           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
831           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
832           attraction: Nơi Du lịch
833           bed_and_breakfast: Nhà trọ
834           cabin: Túp lều
835           camp_site: Nơi Cắm trại
836           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
837           chalet: Nhà ván
838           guest_house: Nhà khách
839           hostel: Nhà trọ
840           hotel: Khách sạn
841           information: Thông tin
842           lean_to: Nhà chái
843           motel: Khách sạn Dọc đường
844           museum: Bảo tàng
845           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
846           theme_park: Công viên Giải trí
847           valley: Thung lũng
848           viewpoint: Thắng cảnh
849           zoo: Vườn thú
850         tunnel:
851           culvert: Cống
852           "yes": Đường hầm
853         waterway:
854           artificial: Dòng nước Nhân tạo
855           boatyard: Bãi Thuyền
856           canal: Kênh
857           connector: Đường thủy Nối
858           dam: Đập
859           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
860           ditch: Mương
861           dock: Vũng tàu
862           drain: Cống
863           lock: Âu tàu
864           lock_gate: Âu tàu
865           mineral_spring: Suối Nước khoáng
866           mooring: Cột neo tàu
867           rapids: Thác ghềnh
868           river: Sông
869           riverbank: Bờ sông
870           stream: Dòng suối
871           wadi: Dòng sông Vào mùa
872           waterfall: Thác
873           water_point: Máy bơm nước
874           weir: Đập Tràn
875       admin_levels:
876         level2: Biên giới Quốc gia
877         level4: Biên giới Tỉnh bang
878         level5: Biên giới Miền
879         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
880         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
881         level9: Biên giới Làng
882         level10: Biên giới Khu phố
883     description:
884       title:
885         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
886           Nominatim</a>
887         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
888       types:
889         cities: Thành phố
890         towns: Thị xã
891         places: Địa điểm
892     results:
893       no_results: Không tìm thấy kết quả
894       more_results: Thêm kết quả
895     distance:
896       one: khoảng 1 km
897       zero: không tới 1 km
898       other: khoảng %{count} km
899     direction:
900       south_west: tây nam
901       south: nam
902       south_east: đông nam
903       east: đông
904       north_east: đông bắc
905       north: bắc
906       north_west: tây bắc
907       west: tây
908   layouts:
909     logo:
910       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
911     home: Về Vị trí Nhà ở
912     logout: Đăng xuất
913     log_in: Đăng nhập
914     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
915     sign_up: Mở Tài khoản
916     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
917     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
918     edit: Sửa đổi
919     history: Lịch sử
920     export: Xuất
921     data: Dữ liệu
922     export_data: Xuất Dữ liệu
923     gps_traces: Tuyến GPS
924     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
925     user_diaries: Nhật ký
926     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
927     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
928     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
929     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
930     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
931       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
932     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
933     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark},
934       cũng như %{partners} khác.
935     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
936     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
937     partners_bytemark: Bytemark Hosting
938     partners_partners: các công ty bảo trợ
939     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
940     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
941       hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
942     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
943       lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
944     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
945     help: Trợ giúp
946     about: Giới thiệu
947     copyright: Bản quyền
948     community: Cộng đồng
949     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
950     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
951     foundation: Quỹ OpenStreetMap
952     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
953     make_a_donation:
954       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
955       text: Quyên góp
956     learn_more: Tìm hiểu Thêm
957     more: Thêm
958   license_page:
959     foreign:
960       title: Thông tin về bản dịch này
961       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
962         trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
963       english_link: nguyên bản tiếng Anh
964     native:
965       title: Giới thiệu về trang này
966       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang
967         này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
968       native_link: bản dịch tiếng Việt
969       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
970     legal_babble:
971       title_html: Bản quyền và Giấy phép
972       intro_1_html: |-
973         OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
974         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
975         Commons</a> (ODbL).
976       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
977         phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
978         và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
979         các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy
980         phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a>
981         đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
982       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành
983         theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
984         \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
985       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
986       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng
987         góp vào OpenStreetMap”.
988       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
989         Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của
990         chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn
991         có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang
992         bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
993         muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên
994         kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không
995         cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ
996         các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
997         trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
998         creativecommons.org.
999       credit_3_html: |-
1000         Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
1001         Ví dụ:
1002       attribution_example:
1003         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1004         title: Ví dụ ghi công
1005       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1006       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và
1007         cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi
1008         đáp Pháp lý</a>.
1009       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
1010         thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản
1011         đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy
1012         định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy
1013         định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy
1014         định Sử dụng Nominatim</a>.
1015       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1016       contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân
1017         và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia
1018         và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
1019       contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://data.wien.gv.at/">Bang
1020         Viên</a> (theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
1021         BY</a>), <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
1022         Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
1023         sửa đổi CC BY Áo</a>).'
1024       contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
1025         GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan
1026         (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
1027       contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
1028         liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập hợp
1029         dữ liệu khác theo \n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501\">Giấy
1030         phép dữ liệu mở NLS</a>."
1031       contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
1032         (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
1033       contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a
1034         href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
1035       contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1036         từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.'
1037       contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
1038         cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
1039         lưu.'
1040       contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
1041         Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12.'
1042       contributors_footer_1_html: |-
1043         Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
1044         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
1045       contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
1046         ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
1047         chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
1048       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1049       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
1050         bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
1051         các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1052       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
1053         vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
1054         xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
1055         trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang
1056         khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1057   welcome_page:
1058     title: Hoan nghênh!
1059     introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu
1060       mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy
1061       cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
1062     whats_on_the_map:
1063       title: Mục đích của Bản đồ
1064       on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
1065         – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ
1066         mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1067       off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
1068         hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
1069         xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ
1070         trực tuyến khác.
1071     basic_terms:
1072       title: Thuật ngữ Cơ bản
1073       paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
1074         vào OpenStreetMap:'
1075       editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép
1076         sửa đổi bản đồ.
1077       node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
1078         hàng hoặc một cái cây.
1079       way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
1080         dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1081       tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên
1082         của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1083     questions:
1084       title: Có thắc mắc?
1085       paragraph_1_html: |-
1086         OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1087         <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>.
1088     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1089     add_a_note:
1090       title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1091       paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
1092         tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1093       paragraph_2_html: |-
1094         Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
1095         <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
1096   fixthemap:
1097     title: Báo cáo lỗi / Sửa bản đồ
1098     how_to_help:
1099       title: Cách giúp đỡ
1100       join_the_community:
1101         title: Tham gia cộng đồng
1102         explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của chúng
1103           tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý tốt nhất
1104           là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu lấy.
1105       add_a_note:
1106         instructions_html: |-
1107           Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
1108           Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
1109     other_concerns:
1110       title: Vấn đề khác
1111       explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
1112         hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
1113         bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
1114         làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
1115   help_page:
1116     title: Trợ giúp
1117     introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
1118       hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1119     welcome:
1120       url: /welcome
1121       title: Chào mừng đến với OSM
1122       description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
1123     help:
1124       url: https://help.openstreetmap.org/
1125       title: help.openstreetmap.org
1126       description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp của
1127         OSM.
1128     wiki:
1129       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1130       title: wiki.openstreetmap.org
1131       description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
1132   about_page:
1133     next: Tiếp
1134     copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
1135     used_by: '%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng trăm trang Web, ứng dụng di
1136       động, và thiết bị phần cứng'
1137     lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và bảo
1138       quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ ở khắp
1139       thế giới.
1140     local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
1141     local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
1142       người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
1143       đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
1144     community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
1145     community_driven_html: |-
1146       Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
1147       Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
1148       Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
1149       <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='http://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
1150     open_data_title: Dữ liệu Mở
1151     open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng nó
1152       cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng
1153       góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên dữ liệu
1154       theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết quả dưới
1155       cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
1156       Bản quyền và Giấy phép</a>.'
1157     partners_title: Nhà bảo trợ
1158   notifier:
1159     diary_comment_notification:
1160       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn'
1161       hi: Chào %{to_user},
1162       header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap
1163         với tiêu đề %{subject}:'
1164       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
1165         hoặc trả lời tại %{replyurl}
1166     message_notification:
1167       hi: Chào %{to_user},
1168       header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
1169       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời
1170         tại %{replyurl}
1171     friend_notification:
1172       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
1173       had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
1174       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1175       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1176     gpx_notification:
1177       greeting: Chào bạn,
1178       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1179       with_description: với miêu tả
1180       and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
1181       and_no_tags: và không có thẻ
1182       failure:
1183         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
1184         failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
1185         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1186         more_info_2: 'vấn đề này tại:'
1187         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi
1188       success:
1189         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
1190         loaded_successfully: |-
1191           %{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số
1192           %{possible_points} điểm.
1193     signup_confirm:
1194       subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
1195       greeting: Chào bạn!
1196       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1197       confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
1198         Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
1199         bạn:'
1200       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
1201         thông tin về cách bắt đầu.
1202     email_confirm:
1203       subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
1204     email_confirm_plain:
1205       greeting: Chào bạn,
1206       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1207         thành %{new_address}.
1208       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1209         để xác nhận thay đổi này.
1210     email_confirm_html:
1211       greeting: Chào bạn,
1212       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1213         thành %{new_address}.
1214       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1215         để xác nhận thay đổi này.
1216     lost_password:
1217       subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
1218     lost_password_plain:
1219       greeting: Chào bạn,
1220       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1221         có địa chỉ thư điện tử này.
1222       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1223         để đặt lại mật khẩu.
1224     lost_password_html:
1225       greeting: Chào bạn,
1226       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1227         có địa chỉ thư điện tử này.
1228       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1229         để đặt lại mật khẩu.
1230     note_comment_notification:
1231       anonymous: Người dùng vô danh
1232       greeting: Chào bạn,
1233       commented:
1234         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
1235           bạn'
1236         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
1237           mà bạn đang quan tâm'
1238         your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
1239           %{place}.'
1240         commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
1241           bản đồ gần %{place}.'
1242       closed:
1243         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
1244         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
1245           bạn đang quan tâm'
1246         your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1247         commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
1248           ghi chú gần %{place}.'
1249       reopened:
1250         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
1251         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
1252           đang quan tâm'
1253         your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1254         commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
1255           chú gần %{place}.'
1256       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1257     changeset_comment_notification:
1258       greeting: Chào bạn,
1259       commented:
1260         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1261           của bạn'
1262         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1263           mà bạn đang quan tâm'
1264         your_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi do bạn lưu vào
1265           %{time}'
1266         commented_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi mà bạn
1267           đang theo dõi do %{changeset_author} lưu vào %{time}'
1268         partial_changeset_with_comment: với lời bình luận “%{changeset_comment}”
1269         partial_changeset_without_comment: không có lời bình luận
1270       details: Xem chi tiết về bộ thay đổi tại %{url}.
1271   message:
1272     inbox:
1273       title: Hộp thư
1274       my_inbox: Hộp thư đến
1275       outbox: đã gửi
1276       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1277       new_messages: '%{count} thư mới'
1278       old_messages: '%{count} thư cũ'
1279       from: Từ
1280       subject: Tiêu đề
1281       date: Ngày
1282       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1283       people_mapping_nearby: những người ở gần
1284     message_summary:
1285       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1286       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1287       reply_button: Trả lời
1288       delete_button: Xóa
1289     new:
1290       title: Gửi thư
1291       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1292       subject: Tiêu đề
1293       body: Nội dung
1294       send_button: Gửi
1295       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1296       message_sent: Thư đã gửi
1297       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
1298         tục gửi thư.
1299     no_such_message:
1300       title: Thư không tồn tại
1301       heading: Thư không tồn tại
1302       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1303     outbox:
1304       title: Hộp thư đã gửi
1305       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1306       inbox: thư đến
1307       outbox: thư đã gửi
1308       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1309       to: Tới
1310       subject: Tiêu đề
1311       date: Ngày
1312       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1313       people_mapping_nearby: những người ở gần
1314     reply:
1315       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
1316         lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1317         xác để trả lời.
1318     read:
1319       title: Đọc thư
1320       from: Từ
1321       subject: Tiêu đề
1322       date: Ngày
1323       reply_button: Trả lời
1324       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1325       back: Quay lại
1326       to: Tới
1327       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
1328         một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1329         xác để đọc nó.
1330     sent_message_summary:
1331       delete_button: Xóa
1332     mark:
1333       as_read: Thư đã đọc
1334       as_unread: Thư chưa đọc
1335     delete:
1336       deleted: Đã xóa thư
1337   site:
1338     index:
1339       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1340       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1341       permalink: Liên kết Thường trực
1342       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1343       createnote: Thêm ghi chú
1344       license:
1345         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
1346           hành theo giấy phép mở
1347       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
1348         đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1349     edit:
1350       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1351       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép
1352         sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1353       user_page_link: trang cá nhân
1354       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1355       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ
1356         OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải
1357         về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
1358         cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1359       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
1360         hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
1361         Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1362       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
1363         tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
1364       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
1365         bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1366       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1367       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
1368         trong HTML.
1369     sidebar:
1370       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1371       close: Đóng
1372     search:
1373       search: Tìm kiếm
1374       where_am_i: Tôi ở đâu?
1375       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1376       submit_text: Đi
1377     key:
1378       table:
1379         entry:
1380           motorway: Đường cao tốc
1381           trunk: Xa lộ
1382           primary: Đường chính
1383           secondary: Đường lớn
1384           unclassified: Đường không phân loại
1385           unsurfaced: Đường không lát
1386           track: Đường mòn
1387           byway: Đường mòn đa mốt
1388           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1389           cycleway: Đường xe đạp
1390           footway: Đường đi bộ
1391           rail: Đường sắt
1392           subway: Đường ngầm
1393           tram:
1394           - Đường sắt nhẹ
1395           - xe điện
1396           cable:
1397           - Đường xe cáp
1398           - ghế cáp treo
1399           runway:
1400           - Đường băng
1401           - đường băng
1402           apron:
1403           - Sân đậu máy bay
1404           - nhà ga hành khách
1405           admin: Biên giới hành chính
1406           forest: Rừng trồng cây
1407           wood: Rừng
1408           golf: Sân golf
1409           park: Công viên
1410           resident: Khu vực nhà ở
1411           tourist: Nơi du lịch
1412           common:
1413           - Đất công
1414           - bãi cỏ
1415           retail: Khu vực buôn bán
1416           industrial: Khu vực công nghiệp
1417           commercial: Khu vực thương mại
1418           heathland: Vùng cây bụi
1419           lake:
1420           - Hồ
1421           - bể nước
1422           farm: Ruộng
1423           brownfield: Cánh đồng nâu
1424           cemetery: Nghĩa địa
1425           allotments: Khu vườn gia đình
1426           pitch: Sân cỏ
1427           centre: Trung tâm thể thao
1428           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1429           military: Khu vực quân sự
1430           school:
1431           - Trường học
1432           - đại học
1433           building: Kiến trúc quan trọng
1434           station: Nhà ga
1435           summit:
1436           - Đỉnh núi
1437           - đồi
1438           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1439           bridge: Đường rắn = cầu
1440           private: Đường riêng
1441           permissive: Đường cho phép
1442           destination: Chỉ giao thông địa phương
1443           construction: Đường đang xây
1444     richtext_area:
1445       edit: Sửa đổi
1446       preview: Xem trước
1447     markdown_help:
1448       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1449       headings: Đề mục
1450       heading: Đề mục
1451       subheading: Đề mục con
1452       unordered: Danh sách không đánh số
1453       ordered: Danh sách đánh số
1454       first: Khoản mục đầu tiên
1455       second: Khoản mục sau
1456       link: Liên kết
1457       text: Văn bản
1458       image: Hình ảnh
1459       alt: Văn bản thay thế
1460       url: URL
1461   trace:
1462     visibility:
1463       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1464       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
1465         không có thứ tự)
1466       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1467       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
1468         điểm có tên và thời điểm)
1469     create:
1470       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1471       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
1472         cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
1473         thư điện tử lúc khi nó xong.
1474     edit:
1475       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1476       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1477       filename: 'Tên tập tin:'
1478       download: tải về
1479       uploaded_at: 'Lúc tải lên:'
1480       points: 'Số nốt:'
1481       start_coord: 'Tọa độ đầu đường:'
1482       map: bản đồ
1483       edit: sửa đổi
1484       owner: 'Tác giả:'
1485       description: 'Miêu tả:'
1486       tags: 'Thẻ:'
1487       tags_help: dấu phẩy phân cách
1488       save_button: Lưu các Thay đổi
1489       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1490       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1491       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1492     trace_form:
1493       upload_gpx: 'Tải lên Tập tin GPX:'
1494       description: 'Miêu tả:'
1495       tags: 'Thẻ:'
1496       tags_help: dấu phẩy phân cách
1497       visibility: 'Mức độ Truy cập:'
1498       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1499       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1500       upload_button: Tải lên
1501       help: Trợ giúp
1502       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1503     trace_header:
1504       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1505       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1506       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1507       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
1508         đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
1509         đợi kịp.
1510     trace_optionals:
1511       tags: Thẻ
1512     view:
1513       title: Xem tuyến đường %{name}
1514       heading: Xem tuyến đường %{name}
1515       pending: CHƯA XỬ
1516       filename: 'Tên tập tin:'
1517       download: tải về
1518       uploaded: 'Lúc tải lên:'
1519       points: 'Số nốt:'
1520       start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
1521       map: bản đồ
1522       edit: sửa đổi
1523       owner: 'Tác giả:'
1524       description: 'Miêu tả:'
1525       tags: 'Thẻ:'
1526       none: Không có
1527       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1528       delete_track: Xóa tuyến đường này
1529       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1530       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1531     trace_paging_nav:
1532       showing_page: Trang %{page}
1533       older: Tuyến đường Cũ hơn
1534       newer: Tuyến đường Mới hơn
1535     trace:
1536       pending: CHƯA XỬ
1537       count_points: '%{count} nốt'
1538       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1539       more: thêm
1540       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1541       view_map: Xem Bản đồ
1542       edit: sửa đổi
1543       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1544       public: CÔNG KHAI
1545       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1546       private: RIÊNG
1547       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1548       by: bởi
1549       in: trong
1550       map: bản đồ
1551     list:
1552       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1553       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1554       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1555       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1556       tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
1557       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
1558         hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
1559         wiki</a>.
1560     delete:
1561       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1562     make_public:
1563       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1564     offline_warning:
1565       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1566     offline:
1567       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1568       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1569     georss:
1570       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1571     description:
1572       description_with_count: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1573       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1574   application:
1575     require_cookies:
1576       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
1577         trình duyệt để tiếp tục.
1578     require_moderator:
1579       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1580     setup_user_auth:
1581       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
1582         diện Web để biết chi tiết.
1583       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
1584         giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
1585         các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
1586   oauth:
1587     oauthorize:
1588       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1589       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn,
1590         %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này.
1591         Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1592       allow_to: 'Cho phép trình khách:'
1593       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1594       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1595       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1596       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1597       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1598       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1599       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1600     oauthorize_success:
1601       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1602       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1603       verification: Mã xác minh là %{code}.
1604     oauthorize_failure:
1605       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1606       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
1607         của bạn.
1608       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1609     revoke:
1610       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1611   oauth_clients:
1612     new:
1613       title: Đăng ký chương trình mới
1614       submit: Đăng ký
1615     edit:
1616       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1617       submit: Sửa đổi
1618     show:
1619       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1620       key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
1621       secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
1622       url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
1623       access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
1624       authorize_url: 'Cho phép URL:'
1625       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1626       edit: Sửa đổi Chi tiết
1627       delete: Xóa Trình khách
1628       confirm: Bạn có chắc không?
1629       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1630       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1631       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1632       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1633       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1634       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1635       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1636       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1637     index:
1638       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1639       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1640       list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
1641       application: Tên Chương trình
1642       issued_at: Lúc Cho phép
1643       revoke: Thu hồi!
1644       my_apps: Trình khách của Tôi
1645       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn
1646         %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth
1647         được.
1648       registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
1649       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1650     form:
1651       name: Tên
1652       required: Bắt buộc
1653       url: URL Trang chủ Chương trình
1654       callback_url: URL Gọi lại
1655       support_url: URL Trợ giúp
1656       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1657       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1658       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1659       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1660       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1661       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1662       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1663       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1664     not_found:
1665       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1666     create:
1667       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1668     update:
1669       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1670     destroy:
1671       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1672   user:
1673     login:
1674       title: Đăng nhập
1675       heading: Đăng nhập
1676       email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
1677       password: 'Mật khẩu:'
1678       openid: '%{logo} OpenID:'
1679       remember: Nhớ tôi
1680       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1681       login_button: Đăng nhập
1682       register now: Mở tài khoản ngay
1683       with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
1684         và mật khẩu của bạn:'
1685       with openid: 'Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:'
1686       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1687       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1688       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1689       no account: Chưa có tài khoản?
1690       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
1691         hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
1692         tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1693       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
1694         bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1695         để thảo luận về điều này.
1696       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1697       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID
1698         của bạn
1699       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1700       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1701       openid_providers:
1702         openid:
1703           title: Đăng nhập dùng OpenID
1704           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1705         google:
1706           title: Đăng nhập với Google
1707           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1708         yahoo:
1709           title: Đăng nhập với Yahoo!
1710           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1711         wordpress:
1712           title: Đăng nhập với WordPress
1713           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1714         aol:
1715           title: Đăng nhập với AOL
1716           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1717     logout:
1718       title: Đăng xuất
1719       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1720       logout_button: Đăng xuất
1721     lost_password:
1722       title: Quên mất mật khẩu
1723       heading: Quên mất Mật khẩu?
1724       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1725       new password button: Đặt lại mật khẩu
1726       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
1727         tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1728       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
1729         để bạn đặt nó lại.
1730       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1731     reset_password:
1732       title: Đặt lại mật khẩu
1733       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1734       password: 'Mật khẩu:'
1735       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1736       reset: Đặt lại Mật khẩu
1737       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1738       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1739     new:
1740       title: Mở tài khoản
1741       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
1742         khoản tự động cho bạn.
1743       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a>
1744         để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1745       about:
1746         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1747         html: |-
1748           <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
1749           <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
1750       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các
1751         Điều kiện Đóng góp</a>.
1752       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1753       confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
1754       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
1755         title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
1756         định quyền riêng tư</a>)
1757       display name: 'Tên hiển thị:'
1758       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
1759         có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1760       openid: '%{logo} OpenID:'
1761       password: 'Mật khẩu:'
1762       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1763       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1764       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật
1765         khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1766       openid association: |-
1767         <p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>
1768         <ul>
1769           <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>
1770           <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>
1771         </ul>
1772       continue: Mở tài khoản
1773       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1774       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
1775         Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
1776         wiki này</a>.
1777       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1778     terms:
1779       title: Điều kiện đóng góp
1780       heading: Điều kiện đóng góp
1781       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho
1782         biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của
1783         bạn hiện tại và tương lai.
1784       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
1785         thuộc về phạm vi công cộng
1786       consider_pd_why: đây là gì?
1787       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1788       guidance: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
1789         tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
1790         thức</a>'
1791       agree: Chấp nhận
1792       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1793       decline: Từ chối
1794       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
1795         Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1796       legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
1797       legale_names:
1798         france: Pháp
1799         italy: Ý
1800         rest_of_world: Các nước khác
1801     no_such_user:
1802       title: Người dùng không tồn tại
1803       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1804       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
1805         tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1806     view:
1807       my diary: Nhật ký của Tôi
1808       new diary entry: mục nhật ký mới
1809       my edits: Đóng góp của Tôi
1810       my traces: Tuyến đường của Tôi
1811       my notes: Ghi chú của Tôi
1812       my messages: Hộp Tin nhắn
1813       my profile: Trang của Tôi
1814       my settings: Tùy chọn
1815       my comments: Bình luận của Tôi
1816       oauth settings: thiết lập OAuth
1817       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
1818       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
1819       send message: Gửi Thư
1820       diary: Nhật ký
1821       edits: Đóng góp
1822       traces: Tuyến đường
1823       notes: Ghi chú trên Bản đồ
1824       remove as friend: Hủy Kết Bạn
1825       add as friend: Kết Bạn
1826       mapper since: 'Tham gia:'
1827       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1828       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
1829       ct undecided: Chưa quyết định
1830       ct declined: Từ chối
1831       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1832       latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:'
1833       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
1834       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
1835       status: 'Trạng thái:'
1836       spam score: 'Điểm số Spam:'
1837       description: Miêu tả
1838       user location: Vị trí của người dùng
1839       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người
1840         dùng ở gần.
1841       settings_link_text: tùy chọn
1842       your friends: Bạn bè của bạn
1843       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
1844       km away: cách %{count} km
1845       m away: cách %{count} m
1846       nearby users: Người dùng khác ở gần
1847       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1848       role:
1849         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1850         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1851         grant:
1852           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1853           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1854         revoke:
1855           administrator: Rút quyền quản lý viên
1856           moderator: Rút quyền điều hành viên
1857       block_history: tác vụ cấm người này
1858       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1859       comments: Bình luận
1860       create_block: cấm người dùng này
1861       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1862       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1863       confirm_user: xác nhận người dùng này
1864       hide_user: ẩn tài khoản này
1865       unhide_user: hiện tài khoản này
1866       delete_user: xóa tài khoản này
1867       confirm: Xác nhận
1868       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1869       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1870       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1871       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1872     popup:
1873       your location: Vị trí của bạn
1874       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1875       friend: Người bạn
1876     account:
1877       title: Chỉnh sửa tài khoản
1878       my settings: Tùy chọn
1879       current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
1880       new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
1881       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1882       openid:
1883         openid: 'OpenID:'
1884         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1885         link text: đây là gì?
1886       public editing:
1887         heading: 'Sửa đổi công khai:'
1888         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1889         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1890         enabled link text: đây là gì?
1891         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1892         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1893       public editing note:
1894         heading: Sửa đổi công khai
1895         text: |-
1896           Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
1897           <ul>
1898           <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
1899           <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
1900           </ul>
1901       contributor terms:
1902         heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
1903         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1904         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1905         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
1906           lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1907         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
1908           phạm vi công cộng.
1909         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1910         link text: đây là gì?
1911       profile description: 'Tự giới thiệu:'
1912       preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
1913       preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
1914       image: 'Hình:'
1915       gravatar:
1916         gravatar: Sử dụng Gravatar
1917         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1918         link text: đây là gì?
1919       new image: Thêm hình
1920       keep image: Giữ hình hiện dùng
1921       delete image: Xóa hình hiện dùng
1922       replace image: Thay hình hiện dùng
1923       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1924       home location: 'Vị trí Nhà:'
1925       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1926       latitude: 'Vĩ độ:'
1927       longitude: 'Kinh độ:'
1928       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
1929         đồ?
1930       save changes button: Lưu các Thay đổi
1931       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1932       return to profile: Trở về trang cá nhân
1933       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1934         Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1935       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1936     confirm:
1937       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
1938       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
1939       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
1940         tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
1941       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1942       button: Xác nhận
1943       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1944       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
1945       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
1946         nhận lần nữa.
1947     confirm_resend:
1948       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản,
1949         bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác
1950         nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào
1951         danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1952       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1953     confirm_email:
1954       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1955       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
1956         mới.
1957       button: Xác nhận
1958       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1959       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1960     set_home:
1961       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1962     go_public:
1963       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
1964         được phép sửa đổi.
1965     make_friend:
1966       heading: Kết bạn với %{user}?
1967       button: Thêm là người bạn
1968       success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
1969       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
1970       already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
1971     remove_friend:
1972       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
1973       button: Hủy kết nối bạn
1974       success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
1975       not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
1976     filter:
1977       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1978     list:
1979       title: Người dùng
1980       heading: Người dùng
1981       showing:
1982         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1983         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1984       summary: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
1985       summary_no_ip: '%{name} mở ngày %{date}'
1986       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1987       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1988       empty: Không tìm thấy người dùng.
1989     suspended:
1990       title: Tài khoản bị Cấm
1991       heading: Tài khoản bị Cấm
1992       webmaster: chủ trang
1993       body: |-
1994         <p>
1995           Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
1996         </p>
1997         <p>
1998           Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
1999           Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
2000         </p>
2001   user_role:
2002     filter:
2003       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người
2004         dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
2005       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
2006       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
2007       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
2008     grant:
2009       title: Xác nhận cấp vai trò
2010       heading: Xác nhận cấp vai trò
2011       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
2012       confirm: Xác nhận
2013       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2014         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2015     revoke:
2016       title: Xác nhận rút vai trò
2017       heading: Xác nhận rút vai trò
2018       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
2019       confirm: Xác nhận
2020       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2021         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2022   user_block:
2023     model:
2024       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
2025         vụ cấm.
2026       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
2027     not_found:
2028       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
2029       back: Trở về trang đầu
2030     new:
2031       title: Cấm %{name}
2032       heading: Cấm %{name}
2033       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
2034         tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
2035         thể không rành.
2036       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
2037       submit: Cấm người dùng
2038       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
2039       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
2040         gian hợp lý.
2041       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
2042       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2043     edit:
2044       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2045       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2046       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
2047         chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
2048         có thể không rành.
2049       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
2050         giờ.
2051       submit: Cập nhật tác vụ cấm
2052       show: Xem tác vụ cấm này
2053       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2054       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
2055     filter:
2056       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
2057       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
2058         xuống.
2059     create:
2060       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
2061         gian hợp lý trước khi cấm họ.
2062       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
2063         cấm họ.
2064       flash: Cấm người dùng %{name}.
2065     update:
2066       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
2067         sửa đổi nó.
2068       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2069     index:
2070       title: Người dùng bị cấm
2071       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
2072       empty: Chưa ai bị cấm.
2073     revoke:
2074       title: Bỏ cấm %{block_on}
2075       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
2076       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
2077       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
2078       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
2079       revoke: Bỏ cấm!
2080       flash: Đã bỏ cấm.
2081     period: '%{count} giờ'
2082     partial:
2083       show: Hiện
2084       edit: Sửa đổi
2085       revoke: Bỏ cấm!
2086       confirm: Bạn có chắc không?
2087       display_name: Người bị cấm
2088       creator_name: Người cấm
2089       reason: Lý do cấm
2090       status: Trạng thái
2091       revoker_name: Người bỏ cấm
2092       not_revoked: (không bị hủy)
2093       showing_page: Trang %{page}
2094       next: Sau »
2095       previous: « Trước
2096     helper:
2097       time_future: Hết hạn %{time}.
2098       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
2099       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
2100     blocks_on:
2101       title: Các tác vụ cấm %{name}
2102       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
2103       empty: '%{name} chưa bị cấm.'
2104     blocks_by:
2105       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
2106       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
2107       empty: '%{name} chưa cấm ai.'
2108     show:
2109       title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2110       heading: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2111       time_future: Hết hạn %{time}
2112       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
2113       status: Trạng thái
2114       show: Hiện
2115       edit: Sửa đổi
2116       revoke: Bỏ cấm!
2117       confirm: Bạn có chắc không?
2118       reason: 'Lý do cấm:'
2119       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2120       revoker: 'Người bỏ cấm:'
2121       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
2122   note:
2123     description:
2124       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
2125       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
2126       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
2127       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
2128       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
2129       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
2130       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
2131       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
2132     rss:
2133       title: Ghi chú OpenStreetMap
2134       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
2135         khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
2136       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
2137       opened: mở ghi chú (gần %{place})
2138       commented: bình luận mới (gần %{place})
2139       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
2140       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
2141     entry:
2142       comment: Bình luận
2143       full: Ghi chú đầy đủ
2144     mine:
2145       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2146       heading: Ghi chú của %{user}
2147       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2148       id: Mã số
2149       creator: Người tạo
2150       description: Miêu tả
2151       created_at: Lúc tạo
2152       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
2153       ago_html: cách đây %{when}
2154   javascripts:
2155     close: Đóng
2156     share:
2157       title: Chia sẻ
2158       cancel: Hủy bỏ
2159       image: Hình ảnh
2160       link: Liên kết hoặc HTML
2161       long_link: Liên kết
2162       short_link: Liên kết Ngắn gọn
2163       embed: HTML
2164       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
2165       format: 'Định dạng:'
2166       scale: 'Tỷ lệ:'
2167       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
2168       download: Tải về
2169       short_url: URL Ngắn gọn
2170       include_marker: Ghim trên bản đồ
2171       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
2172       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
2173       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
2174     key:
2175       title: Chú giải Bản đồ
2176       tooltip: Chú giải Bản đồ
2177       tooltip_disabled: Bảng Chú giải chỉ có sẵn cho lớp Chuẩn
2178     map:
2179       zoom:
2180         in: Phóng to
2181         out: Thu nhỏ
2182       locate:
2183         title: Nhảy tới Vị trí của Tôi
2184         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
2185       base:
2186         standard: Chuẩn
2187         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
2188         transport_map: Bản đồ Giao thông
2189         mapquest: MapQuest Mở
2190         hot: Nhân đạo
2191       layers:
2192         header: Lớp Bản đồ
2193         notes: Ghi chú Bản đồ
2194         data: Dữ liệu Bản đồ
2195         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
2196         title: Lớp
2197       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
2198       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
2199     site:
2200       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
2201       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
2202       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
2203       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
2204       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
2205       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
2206       queryfeature_tooltip: Thăm dò yếu tố
2207       queryfeature_disabled_tooltip: Phóng to để thăm dò yếu tố
2208     changesets:
2209       show:
2210         comment: Bình luận
2211         subscribe: Theo dõi
2212         unsubscribe: Không theo dõi
2213         hide_comment: ẩn
2214         unhide_comment: bỏ ẩn
2215     notes:
2216       new:
2217         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
2218           tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
2219           thích vấn đề. (Xin vui lòng đừng nhập thông tin cá nhân hoặc sao chép từ
2220           danh bạ hoặc bản đồ có bản quyền.)
2221         add: Thêm Ghi chú
2222       show:
2223         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
2224           các bình luận này cần được xác nhận lại.
2225         hide: Ẩn
2226         resolve: Giải quyết
2227         reactivate: Mở lại
2228         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
2229         comment: Bình luận
2230     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
2231       chuột vào đây.
2232     query:
2233       node: Nốt
2234       way: Lối
2235       relation: Quan hệ
2236       nothing_found: Không tìm thấy yếu tố nào
2237       error: 'Lỗi khi kết nối với %{server}: %{error}'
2238       timeout: Hết thời gian kết nối với %{server}
2239   redaction:
2240     edit:
2241       description: Miêu tả
2242       heading: Sửa đổi dãy ẩn
2243       submit: Lưu dãy ẩn
2244       title: Sửa đổi dãy ẩn
2245     index:
2246       empty: Không có dãy ẩn để xem.
2247       heading: Danh sách dãy ẩn
2248       title: Danh sách dãy ẩn
2249     new:
2250       description: Miêu tả
2251       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
2252       submit: Ẩn dãy phiên bản
2253       title: Đang ẩn dãy phiên bản
2254     show:
2255       description: 'Miêu tả:'
2256       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
2257       title: Đang xem dãy ẩn
2258       user: 'Người ẩn:'
2259       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
2260       destroy: Xóa dãy ẩn này
2261       confirm: Bạn có chắc không?
2262     create:
2263       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
2264     update:
2265       flash: Các thay đổi đã được lưu.
2266     destroy:
2267       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
2268         trong trước khi xóa dãy ẩn.
2269       flash: Đã xóa dãy ẩn.
2270       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
2271 ...