Synced from Translatewiki. Including one new language (gl)
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 vi: 
2   activerecord: 
3     attributes: 
4       diary_comment: 
5         body: Nội dung
6       diary_entry: 
7         language: Ngôn ngữ
8         latitude: Vĩ độ
9         longitude: Kinh độ
10         title: Tiêu đề
11         user: Người dùng
12       friend: 
13         friend: Người bạn
14         user: Người dùng
15       message: 
16         body: Nội dung
17         recipient: Người nhận
18         sender: Người gửi
19         title: Tiêu đề
20       trace: 
21         description: Miêu tả
22         latitude: Vĩ độ
23         longitude: Kinh độ
24         name: Tên
25         public: Công khai
26         size: Kích cỡ
27         user: Người dùng
28         visible: Thấy được
29       user: 
30         active: Tích cực
31         description: Miêu tả
32         display_name: Tên Hiển thị
33         email: Thư điện tử
34         languages: Ngôn ngữ
35         pass_crypt: Mật khẩu
36     models: 
37       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
38       changeset: Bộ thay đổi
39       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
40       country: Quốc gia
41       diary_comment: Bình luận Nhật ký
42       diary_entry: Mục Nhật ký
43       friend: Người bạn
44       language: Ngôn ngữ
45       message: Thư
46       node: Nốt
47       node_tag: Thẻ Nốt
48       notifier: Trình báo
49       old_node: Nốt Cũ
50       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
51       old_relation: Quan hệ Cũ
52       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
53       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
54       old_way: Lối Cũ
55       old_way_node: Nốt Lối Cũ
56       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
57       relation: Quan hệ
58       relation_member: Thành viên Quan hệ
59       relation_tag: Thẻ Quan hệ
60       session: Phiên
61       trace: Tuyến đường
62       tracepoint: Điểm Tuyến đường
63       tracetag: Thẻ Tuyến đường
64       user: Người dùng
65       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
66       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
67       way: Lối
68       way_node: Nốt Lối
69       way_tag: Thẻ Lối
70   browse: 
71     changeset: 
72       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
73       changesetxml: Bộ thay đổi XML
74       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
75       feed: 
76         title: Bộ thay đổi {{id}}
77         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
78       title: Bộ thay đổi
79     changeset_details: 
80       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
81       bounding_box: "Hộp bao:"
82       box: hộp
83       closed_at: "Lúc Đóng:"
84       created_at: "Lúc Tạo:"
85       has_nodes: 
86         one: "Có {{count}} nốt sau:"
87         other: "Có {{count}} nốt sau:"
88       has_relations: 
89         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
90         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
91       has_ways: 
92         one: "Có {{count}} lối sau:"
93         other: "Có {{count}} lối sau:"
94       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
95       show_area_box: Hiện Hộp vùng
96     changeset_navigation: 
97       all: 
98         next_tooltip: Bộ thay đổi sau
99         prev_tooltip: Bộ thay đổi trước
100       user: 
101         name_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
102         next_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
103         prev_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
104     common_details: 
105       changeset_comment: "Miêu tả:"
106       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
107       edited_by: "Người Sửa đổi:"
108       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
109       version: "Phiên bản:"
110     containing_relation: 
111       entry: Quan hệ {{relation_name}}
112       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
113     map: 
114       deleted: Đã xóa
115       larger: 
116         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
117         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
118         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
119         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
120       loading: Đang tải...
121     node: 
122       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
123       download_xml: Tải xuống XML
124       edit: sửa đổi
125       node: Nốt
126       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
127       view_history: xem lịch sử
128     node_details: 
129       coordinates: "Tọa độ:"
130       part_of: "Trực thuộc:"
131     node_history: 
132       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
133       download_xml: Tải xuống XML
134       node_history: Lịch sử Nốt
135       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
136       view_details: xem chi tiết
137     not_found: 
138       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
139       type: 
140         changeset: bộ thay đổi
141         node: nốt
142         relation: quan hệ
143         way: lối
144     paging_nav: 
145       of: trong
146       showing_page: Đang hiện trang
147     relation: 
148       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
149       download_xml: Tải xuống XML
150       relation: Quan hệ
151       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
152       view_history: xem lịch sử
153     relation_details: 
154       members: "Thành viên:"
155       part_of: "Trực thuộc:"
156     relation_history: 
157       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
158       download_xml: Tải xuống XML
159       relation_history: Lịch sử Quan hệ
160       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
161       view_details: xem chi tiết
162     relation_member: 
163       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
164       type: 
165         node: Nốt
166         relation: Quan hệ
167         way: Lối
168     start: 
169       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
170       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
171     start_rjs: 
172       data_frame_title: Dữ liệu
173       data_layer_name: Dữ liệu
174       details: Chi tiết
175       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
176       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
177       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
178       load_data: Tải Dữ liệu
179       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
180       loading: Đang tải...
181       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
182       object_list: 
183         api: Lấy vùng này dùng API
184         back: Liệt kê các đối tượng
185         details: Chi tiết
186         heading: Danh sách đối tượng
187         history: 
188           type: 
189             node: Nốt [[id]]
190             way: Lối [[id]]
191         selected: 
192           type: 
193             node: Nốt [[id]]
194             way: Lối [[id]]
195         type: 
196           node: Nốt
197           way: Lối
198       private_user: người bí mật
199       show_history: Xem Lịch sử
200       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
201       wait: Xin chờ...
202       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
203     tag_details: 
204       tags: "Thẻ:"
205     way: 
206       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
207       download_xml: Tải xuống XML
208       edit: sửa đổi
209       view_history: xem lịch sử
210       way: Lối
211       way_title: "Lối: {{way_name}}"
212     way_details: 
213       also_part_of: 
214         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
215         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
216       nodes: "Nốt:"
217       part_of: "Thuộc về:"
218     way_history: 
219       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
220       download_xml: Tải xuống XML
221       view_details: xem chi tiết
222       way_history: Lịch sử Lối
223       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
224   changeset: 
225     changeset: 
226       anonymous: Vô danh
227       big_area: (lớn)
228       no_comment: (không có)
229       no_edits: (không có thay đổi)
230       show_area_box: hiện hộp vùng
231       still_editing: (đang mở)
232       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
233     changeset_paging_nav: 
234       of: trong
235       showing_page: Đang hiện trang
236     changesets: 
237       area: Vùng
238       comment: Miêu tả
239       saved_at: Lúc Lưu
240       user: Người dùng
241     list: 
242       description: Những thay đổi gần đây
243       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
244       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
245       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
246       heading: Các bộ thay đổi
247       heading_bbox: Các bộ thay đổi
248       heading_user: Các bộ thay đổi
249       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
250       title: Các bộ thay đổi
251       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
252       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
253       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
254   diary_entry: 
255     diary_comment: 
256       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
257     diary_entry: 
258       comment_count: 
259         one: 1 bình luận
260         other: "{{count}} bình luận"
261       comment_link: Bình luận về mục này
262       edit_link: Sửa đổi mục này
263       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
264       reply_link: Trả lời mục này
265     edit: 
266       body: "Nội dung:"
267       language: "Ngôn ngữ:"
268       latitude: "Vĩ độ:"
269       location: "Vị trí:"
270       longitude: "Kinh độ:"
271       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
272       save_button: Lưu
273       subject: "Tiêu đề:"
274       title: Sửa đổi mục nhật ký
275       use_map_link: sử dụng bản đồ
276     feed: 
277       all: 
278         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
279         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
280       language: 
281         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
282         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
283       user: 
284         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
285         title: Các mục nhật ký của {{user}}
286     list: 
287       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
288       new: Mục Nhật ký Mới
289       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
290       newer_entries: Mục Sau
291       no_entries: Chưa có mục nhật ký
292       older_entries: Mục Trước
293       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
294       title: Các Nhật ký Cá nhân
295       user_title: Nhật ký của {{user}}
296     new: 
297       title: Mục Nhật ký Mới
298     no_such_entry: 
299       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
300       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
301       title: Mục nhật ký không tồn tại
302     no_such_user: 
303       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
304       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
305       title: Người dùng không tồn tại
306     view: 
307       leave_a_comment: Bình luận
308       login: Đăng nhập
309       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
310       save_button: Lưu
311       title: Các Nhật ký Cá nhân | {{user}}
312       user_title: Nhật ký của {{user}}
313   export: 
314     start: 
315       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
316       area_to_export: Vùng để Xuất
317       embeddable_html: HTML để Nhúng
318       export_button: Xuất
319       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
320       format: Định dạng
321       format_to_export: Định dạng Xuất
322       image_size: Kích cỡ Hình
323       latitude: "Vĩ độ:"
324       licence: Giấy phép
325       longitude: "Kinh độ:"
326       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
327       mapnik_image: Hình Mapnik
328       max: tối đa
329       options: Tùy chọn
330       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
331       osmarender_image: Hình Osmarender
332       output: Đầu ra
333       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
334       scale: Tỷ lệ
335       zoom: Thu phóng
336     start_rjs: 
337       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
338       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
339       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
340       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
341       export: Xuất
342       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
343       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
344   geocoder: 
345     description: 
346       title: 
347         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
348         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
349       types: 
350         cities: Thành phố
351         places: Địa điểm
352         towns: Thị xã
353     description_osm_namefinder: 
354       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
355     direction: 
356       east: đông
357       north: bắc
358       north_east: đông bắc
359       north_west: tây bắc
360       south: nam
361       south_east: đông nam
362       south_west: tây nam
363       west: tây
364     distance: 
365       one: khoảng 1 km
366       other: khoảng {{count}} km
367       zero: không tới 1 km
368     results: 
369       no_results: Không tìm thấy kết quả
370     search: 
371       title: 
372         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
373         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
374         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
375         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
376         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
377         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
378     search_osm_namefinder: 
379       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
380       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
381   javascripts: 
382     map: 
383       base: 
384         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
385         noname: Không tên
386     site: 
387       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
388       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
389   layouts: 
390     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
391     donate_link_text: quyên góp
392     edit: Sửa đổi
393     edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
394     export: Xuất
395     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
396     gps_traces: Tuyến đường GPS
397     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường
398     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
399     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
400     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
401     history: Lịch sử
402     history_tooltip: Lịch sử bộ thay đổi
403     home: nhà
404     home_tooltip: Về vị trí nhà
405     inbox: hộp thư ({{count}})
406     inbox_tooltip: 
407       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
408       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
409       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
410     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
411     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
412     intro_3: OpenStreetMap hoạt động do sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}.
413     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
414     license: 
415       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
416     log_in: đăng nhập
417     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
418     logo: 
419       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
420     logout: đăng xuất
421     logout_tooltip: Đăng xuất
422     make_a_donation: 
423       text: Quyên góp
424       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
425     news_blog: Blog Tin tức
426     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
427     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
428     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
429     shop: Tiệm
430     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
431     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
432     sign_up: đăng ký
433     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
434     sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
435     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
436     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
437     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
438     view: Xem
439     view_tooltip: Xem bản đồ
440     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
441     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
442   map: 
443     coordinates: "Tọa độ:"
444     edit: Sửa đổi
445     view: Hiển thị
446   message: 
447     delete: 
448       deleted: Đã xóa thư
449     inbox: 
450       date: Ngày
451       from: Từ
452       my_inbox: Hộp thư đến
453       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
454       outbox: đã gửi
455       people_mapping_nearby: những người ở gần
456       subject: Tiêu đề
457       title: Hộp thư
458       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
459     mark: 
460       as_read: Thư đã đọc
461       as_unread: Thư chưa đọc
462     message_summary: 
463       delete_button: Xóa
464       read_button: Đánh dấu là đã đọc
465       reply_button: Trả lời
466       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
467     new: 
468       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
469       body: Nội dung
470       message_sent: Thư đã gửi
471       send_button: Gửi
472       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
473       subject: Tiêu đề
474       title: Gửi thư
475     no_such_user: 
476       body: Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó
477       heading: Người dùng hoặc thư không tồn tại
478       title: Người dùng hoặc thư không tồn tại
479     outbox: 
480       date: Ngày
481       inbox: thư đến
482       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
483       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
484       outbox: thư đã gửi
485       people_mapping_nearby: những người ở gần
486       subject: Tiêu đề
487       title: Hộp thư đã gửi
488       to: Tới
489       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
490     read: 
491       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
492       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
493       date: Ngày
494       from: Từ
495       reading_your_messages: Đọc thư
496       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
497       reply_button: Trả lời
498       subject: Tiêu đề
499       title: Đọc thư
500       to: Tới
501       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
502     sent_message_summary: 
503       delete_button: Xóa
504   notifier: 
505     diary_comment_notification: 
506       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
507       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
508       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
509       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
510       hi: Chào {{to_user}},
511       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
512     email_confirm: 
513       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
514     email_confirm_html: 
515       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
516       greeting: Chào bạn,
517       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
518     email_confirm_plain: 
519       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
520       greeting: Chào bạn,
521       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
522       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
523     friend_notification: 
524       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
525       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý.
526       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
527     gpx_notification: 
528       and_no_tags: và không có thẻ
529       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
530       failure: 
531         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
532         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
533         more_info_2: "vấn đề này tại:"
534         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
535       greeting: Chào bạn,
536       success: 
537         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
538         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
539       with_description: với miêu tả
540       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
541     lost_password: 
542       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
543     lost_password_html: 
544       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
545       greeting: Chào bạn,
546       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
547     lost_password_plain: 
548       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
549       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
550       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
551     message_notification: 
552       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
553       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
554       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
555       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
556       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
557       hi: Chào {{to_user}},
558       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
559     signup_confirm: 
560       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
561     signup_confirm_html: 
562       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
563       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
564       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a> hoặc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog OpenGeoData</a>, blog này cũng chứa <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast để nghe</a>!
565       greeting: Chào bạn!
566       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
567       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
568       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
569       more_videos_here: thêm video tại đây
570       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
571       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
572       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
573     signup_confirm_plain: 
574       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
575       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
576       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
577       current_user_2: "tại:"
578       greeting: Chào bạn!
579       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
580       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
581       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
582       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của OpenStreetMap, nó cũng chứa podcast:"
583       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
584       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide
585       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
586       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
587       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
588       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page
589   oauth: 
590     oauthorize: 
591       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
592       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
593       allow_to: "Cho phép trình khách:"
594       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
595       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
596       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
597       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
598       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
599     revoke: 
600       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
601   oauth_clients: 
602     create: 
603       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
604     destroy: 
605       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
606     edit: 
607       submit: Sửa đổi
608       title: Sửa đổi chương trình của bạn
609     form: 
610       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
611       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
612       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
613       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
614       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
615       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
616       callback_url: URL Gọi lại
617       name: Tên
618       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
619       required: Bắt buộc
620       support_url: URL Trợ giúp
621       url: URL Trang chủ Chương trình
622     index: 
623       application: Tên Chương trình
624       issued_at: Lúc Cho phép
625       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
626       my_apps: Trình khách của Tôi
627       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
628       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
629       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
630       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
631       revoke: Thu hồi!
632       title: Chi tiết OAuth của Tôi
633     new: 
634       submit: Đăng ký
635       title: Đăng ký chương trình mới
636     not_found: 
637       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
638     show: 
639       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
640       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
641       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
642       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
643       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
644       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
645       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
646       authorize_url: "Cho phép URL:"
647       edit: Sửa đổi Chi tiết
648       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
649       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
650       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
651       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa hmac-sha1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
652       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
653       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
654     update: 
655       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
656   site: 
657     edit: 
658       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
659       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
660       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
661       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
662       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
663       user_page_link: trang cá nhân
664     index: 
665       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
666       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
667       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
668       license: 
669         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
670         project_name: Dự án OpenStreetMap
671       permalink: Liên kết Thường trực
672       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
673     key: 
674       map_key: Chú giải
675       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
676       table: 
677         entry: 
678           admin: Biên giới hành chính
679           allotments: Khu vườn gia đình
680           apron: 
681             - Sân đậu máy bay
682             - nhà ga hành khách
683           bridge: Đường rắn = cầu
684           bridleway: Đường cưỡi ngựa
685           brownfield: Sân để trống
686           building: Kiến trúc quan trọng
687           byway: Đường mòn đa mốt
688           cable: 
689             - Đường xe cáp
690             - ski lift
691           cemetery: Nghĩa địa
692           centre: Trung tâm thể thao
693           commercial: Khu vực thương mại
694           common: 
695             - Đất công
696             - bãi cỏ
697           construction: Đường đang xây
698           cycleway: Đường xe đạp
699           destination: Chỉ giao thông địa phương
700           farm: Ruộng
701           footway: Đường đi bộ
702           forest: Rừng trồng cây
703           golf: Sân golf
704           heathland: Vùng cây bụi
705           industrial: Khu vực công nghiệp
706           lake: 
707             - Hồ
708             - bể nước
709           military: Khu vực quân sự
710           motorway: Đường cao tốc
711           park: Công viên
712           permissive: Đường cho phép
713           pitch: Sân thể thao
714           primary: Đường chính
715           private: Đường riêng
716           rail: Đường sắt
717           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
718           resident: Khu vực nhà ở
719           retail: Khu vực buôn bán
720           runway: 
721             - Đường băng
722             - đường lăn
723           school: Trường học
724           secondary: Đường lớn
725           station: Nhà ga
726           subway: Đường ngầm
727           summit: 
728             - Đỉnh núi
729             - đồi
730           tourist: Nơi du lịch
731           track: Đường mòn
732           tram: 
733             - Đường sắt nhẹ
734             - xe điện
735           trunk: Xa lộ
736           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
737           unclassified: Đường không phân loại
738           unsurfaced: Đường không lát
739           wood: Rừng
740         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
741     search: 
742       search: Tìm kiếm
743       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
744       submit_text: Đi
745       where_am_i: Tôi ở đâu?
746     sidebar: 
747       close: Đóng
748       search_results: Kết quả Tìm kiếm
749   trace: 
750     create: 
751       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
752       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
753     delete: 
754       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
755     edit: 
756       description: "Miêu tả:"
757       download: tải xuống
758       edit: sửa đổi
759       filename: "Tên tập tin:"
760       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
761       map: bản đồ
762       owner: "Tác giả:"
763       points: "Số nốt:"
764       save_button: Lưu các Thay đổi
765       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
766       tags: "Thẻ:"
767       tags_help: dấu phẩy phân cách
768       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
769       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
770       visibility: "Mức độ truy cập:"
771       visibility_help: có nghĩa là gì?
772       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
773     list: 
774       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
775       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
776       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
777       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
778     make_public: 
779       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
780     no_such_user: 
781       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
782       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
783       title: Người dùng không tồn tại
784     trace: 
785       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
786       by: bởi
787       count_points: "{{count}} nốt"
788       edit: sửa đổi
789       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
790       in: trong
791       map: bản đồ
792       more: thêm
793       pending: CHƯA XỬ
794       private: RIÊNG
795       public: CÔNG KHAI
796       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
797       view_map: Xem Bản đồ
798     trace_form: 
799       description: Miêu tả
800       help: Trợ giúp
801       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
802       tags: Thẻ
803       tags_help: dấu phẩy phân cách
804       upload_button: Tải lên
805       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
806       visibility: "Mức độ truy cập:"
807       visibility_help: có nghĩa là gì?
808       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
809     trace_header: 
810       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
811       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
812       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
813       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
814     trace_optionals: 
815       tags: Thẻ
816     trace_paging_nav: 
817       of: trong
818       showing: Xem trang
819     view: 
820       delete_track: Xóa tuyến đường này
821       description: "Miêu tả:"
822       download: tải xuống
823       edit: sửa đổi
824       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
825       filename: "Tên tập tin:"
826       heading: Xem tuyến đường {{name}}
827       map: bản đồ
828       none: Không có
829       owner: "Tác giả:"
830       pending: CHƯA XỬ
831       points: "Số nốt:"
832       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
833       tags: "Thẻ:"
834       title: Xem tuyến đường {{name}}
835       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
836       uploaded: "Lúc tải lên:"
837       visibility: "Mức độ truy cập:"
838     visibility: 
839       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
840       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
841       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
842       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
843   user: 
844     account: 
845       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
846       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
847       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
848       home location: "Vị trí Nhà:"
849       latitude: "Vĩ độ:"
850       longitude: "Kinh độ:"
851       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
852       my settings: Tùy chọn
853       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
854       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
855       profile description: "Tự giới thiệu:"
856       public editing: 
857         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
858         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
859         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
860         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
861         enabled link text: có nghĩa là gì?
862         heading: "Sửa đổi công khai:"
863       return to profile: Trở về trang cá nhân
864       save changes button: Lưu các Thay đổi
865       title: Chỉnh sửa tài khoản
866       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
867     confirm: 
868       button: Xác nhận
869       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
870       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
871       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
872       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
873     confirm_email: 
874       button: Xác nhận
875       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
876       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
877       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
878       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
879     friend_map: 
880       nearby mapper: "Người vẽ bản đồ ở gần: [[nearby_user]]"
881       your location: Vị trí của bạn
882     go_public: 
883       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
884     login: 
885       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
886       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
887       create_account: mở tài khoản
888       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
889       heading: Đăng nhập
890       login_button: Đăng nhập
891       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
892       password: "Mật khẩu:"
893       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
894       title: Đăng nhập
895     lost_password: 
896       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
897       heading: Quên mất Mật khẩu?
898       new password button: Đặt lại mật khẩu
899       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
900       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
901       title: Quên mất mật khẩu
902     make_friend: 
903       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
904       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
905       success: "{{name}} mới là người bạn."
906     new: 
907       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
908       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
909       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
910       display name: "Tên hiển thị:"
911       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
912       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
913       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
914       heading: Mở Tài khoản Người dùng
915       license_agreement: Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (by-sa)</a>.
916       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
917       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
918       password: "Mật khẩu:"
919       signup: Đăng ký
920       title: Mở tài khoản
921     no_such_user: 
922       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
923       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
924       title: Người dùng không tồn tại
925     remove_friend: 
926       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
927       success: "{{name}} không còn là người bạn."
928     reset_password: 
929       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
930       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
931       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
932       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
933       password: "Mật khẩu:"
934       reset: Đặt lại Mật khẩu
935       title: Đặt lại mật khẩu
936     set_home: 
937       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
938     view: 
939       add as friend: thêm là người bạn
940       add image: Thêm Hình
941       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
942       change your settings: thay đổi tùy chọn của bạn
943       delete image: Xóa Hình
944       description: Miêu tả
945       diary: nhật ký
946       edits: đóng góp
947       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
948       km away: cách {{count}} km
949       m away: cách {{count}} m
950       mapper since: "Tham gia:"
951       my diary: nhật ký của tôi
952       my edits: đóng góp của tôi
953       my settings: tùy chọn
954       my traces: tuyến đường của tôi
955       my_oauth_details: Xem chi tiết OAuth của tôi
956       nearby users: "Người dùng ở gần:"
957       new diary entry: mục nhật ký mới
958       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
959       no home location: Chưa đặt vị trí nhà.
960       no nearby users: Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần.
961       remove as friend: dời người bạn
962       send message: gửi thư
963       settings_link_text: tùy chọn
964       traces: tuyến đường
965       upload an image: Tải lên hình
966       user image heading: Hình người dùng
967       user location: Vị trí của người dùng
968       your friends: Người bạn của bạn