Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Ninomax
7 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
8 vi: 
9   activerecord: 
10     attributes: 
11       diary_comment: 
12         body: Nội dung
13       diary_entry: 
14         language: Ngôn ngữ
15         latitude: Vĩ độ
16         longitude: Kinh độ
17         title: Tiêu đề
18         user: Người dùng
19       friend: 
20         friend: Người bạn
21         user: Người dùng
22       message: 
23         body: Nội dung
24         recipient: Người nhận
25         sender: Người gửi
26         title: Tiêu đề
27       trace: 
28         description: Miêu tả
29         latitude: Vĩ độ
30         longitude: Kinh độ
31         name: Tên
32         public: Công khai
33         size: Kích cỡ
34         user: Người dùng
35         visible: Thấy được
36       user: 
37         active: Tích cực
38         description: Miêu tả
39         display_name: Tên Hiển thị
40         email: Thư điện tử
41         languages: Ngôn ngữ
42         pass_crypt: Mật khẩu
43     models: 
44       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
45       changeset: Bộ thay đổi
46       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
47       country: Quốc gia
48       diary_comment: Bình luận Nhật ký
49       diary_entry: Mục Nhật ký
50       friend: Người bạn
51       language: Ngôn ngữ
52       message: Thư
53       node: Nốt
54       node_tag: Thẻ Nốt
55       notifier: Trình báo
56       old_node: Nốt Cũ
57       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
58       old_relation: Quan hệ Cũ
59       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
60       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
61       old_way: Lối Cũ
62       old_way_node: Nốt Lối Cũ
63       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
64       relation: Quan hệ
65       relation_member: Thành viên Quan hệ
66       relation_tag: Thẻ Quan hệ
67       session: Phiên
68       trace: Tuyến đường
69       tracepoint: Điểm Tuyến đường
70       tracetag: Thẻ Tuyến đường
71       user: Người dùng
72       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
73       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
74       way: Lối
75       way_node: Nốt Lối
76       way_tag: Thẻ Lối
77   application: 
78     require_cookies: 
79       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
80     require_moderator: 
81       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
82     setup_user_auth: 
83       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
84       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
85   browse: 
86     changeset: 
87       changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
88       changesetxml: Bộ thay đổi XML
89       feed: 
90         title: Bộ thay đổi %{id}
91         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
92       osmchangexml: osmChange XML
93       title: Bộ thay đổi
94     changeset_details: 
95       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
96       bounding_box: "Hộp bao:"
97       box: hộp
98       closed_at: "Lúc Đóng:"
99       created_at: "Lúc Tạo:"
100       has_nodes: 
101         one: "Có nốt sau:"
102         other: "Có %{count} nốt sau:"
103       has_relations: 
104         one: "Có quan hệ sau:"
105         other: "Có %{count} quan hệ sau:"
106       has_ways: 
107         one: "Có lối sau:"
108         other: "Có %{count} lối sau:"
109       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
110       show_area_box: Hiện Hộp vùng
111     common_details: 
112       changeset_comment: "Miêu tả:"
113       deleted_at: "Lúc Xóa:"
114       deleted_by: "Người Xóa:"
115       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
116       edited_by: "Người Sửa đổi:"
117       in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
118       version: "Phiên bản:"
119     containing_relation: 
120       entry: Quan hệ %{relation_name}
121       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
122     map: 
123       deleted: Đã xóa
124       edit: 
125         area: Sửa đổi vùng
126         node: Sửa đổi nốt
127         note: Sửa đổi ghi chú
128         relation: Sửa đổi quan hệ
129         way: Sửa đổi lối
130       larger: 
131         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
132         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
133         note: Xem ghi chú trên bản đồ rộng hơn
134         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
135         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
136       loading: Đang tải…
137     navigation: 
138       all: 
139         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
140         next_node_tooltip: Nốt sau
141         next_note_tooltip: Ghi chú sau
142         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
143         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
144         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
145         prev_node_tooltip: Nốt trước
146         prev_note_tooltip: Ghi chú trước
147         prev_relation_tooltip: Relation trước
148         prev_way_tooltip: Lối trước
149       user: 
150         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
151         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
152         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
153     node: 
154       download_xml: Tải về XML
155       edit: Sửa đổi nốt
156       node: Nốt
157       node_title: "Nốt: %{node_name}"
158       view_history: Xem lịch sử
159     node_details: 
160       coordinates: "Tọa độ:"
161       part_of: "Trực thuộc:"
162     node_history: 
163       download_xml: Tải về XML
164       node_history: Lịch sử Nốt
165       node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
166       view_details: Xem chi tiết
167     not_found: 
168       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
169       type: 
170         changeset: bộ thay đổi
171         node: nốt
172         relation: quan hệ
173         way: lối
174     note: 
175       at_by_html: cách đây %{when} bởi %{user}
176       at_html: cách đây %{when}
177       closed: "Đóng:"
178       closed_title: "Ghi chú đã giải quyết: %{note_name}"
179       comments: "Ghi chú:"
180       description: "Miêu tả:"
181       last_modified: "Sửa đổi lần cuối:"
182       open_title: "Ghi chú chưa giải quyết: %{note_name}"
183       opened: "Mở:"
184       title: Ghi chú
185     paging_nav: 
186       of: trong
187       showing_page: trang
188     redacted: 
189       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
190       redaction: Dãy ẩn %{id}
191       type: 
192         node: nốt
193         relation: quan hệ
194         way: lối
195     relation: 
196       download_xml: Tải về XML
197       relation: Quan hệ
198       relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
199       view_history: Xem lịch sử
200     relation_details: 
201       members: "Thành viên:"
202       part_of: "Trực thuộc:"
203     relation_history: 
204       download_xml: Tải về XML
205       relation_history: Lịch sử Quan hệ
206       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
207       view_details: Xem chi tiết
208     relation_member: 
209       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
210       type: 
211         node: Nốt
212         relation: Quan hệ
213         way: Lối
214     start_rjs: 
215       data_frame_title: Dữ liệu
216       data_layer_name: Xem Dữ liệu Bản đồ
217       details: Chi tiết
218       edited_by_user_at_timestamp: Được %{user} sửa đổi vào %{timestamp}
219       hide_areas: Ẩn các khu vực
220       history_for_feature: Lịch sử %{đối tượng}
221       load_data: Tải Dữ liệu
222       loaded_an_area_with_num_features: Bạn đã tải vùng chứa %{num_features} đối tượng. Một số trình duyệt bị trục trặc khi hiển thị nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, các trình duyệt hoạt động tốt với tối đa 100 đối tượng cùng lúc; nếu hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới.
223       loading: Đang tải…
224       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
225       notes_layer_name: Xem các Ghi chú
226       object_list: 
227         api: Lấy vùng này dùng API
228         back: Quay lại danh sách đối tượng
229         details: Chi tiết
230         heading: Danh sách đối tượng
231         history: 
232           type: 
233             node: Nốt %{id}
234             way: Lối %{id}
235         selected: 
236           type: 
237             node: Nốt %{id}
238             way: Lối %{id}
239         type: 
240           node: Nốt
241           way: Lối
242       private_user: người bí mật
243       show_areas: Hiện các khu vực
244       show_history: Xem Lịch sử
245       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ %{bbox_size} quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
246       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
247       wait: Xin chờ…
248       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
249     tag_details: 
250       tags: "Thẻ:"
251       wiki_link: 
252         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
253         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
254       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
255     timeout: 
256       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
257       type: 
258         changeset: bộ thay đổi
259         node: nốt
260         relation: quan hệ
261         way: lối
262     way: 
263       download_xml: Tải về XML
264       edit: Sửa đổi lối
265       view_history: Xem lịch sử
266       way: Lối
267       way_title: "Lối: %{way_name}"
268     way_details: 
269       also_part_of: 
270         one: thuộc về lối %{related_ways}
271         other: thuộc về các lối %{related_ways}
272       nodes: "Nốt:"
273       part_of: "Trực thuộc:"
274     way_history: 
275       download_xml: Tải về XML
276       view_details: Xem chi tiết
277       way_history: Lịch sử Lối
278       way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
279   changeset: 
280     changeset: 
281       anonymous: Vô danh
282       big_area: (lớn)
283       no_comment: (không có)
284       no_edits: (không có thay đổi)
285       show_area_box: hiện hộp vùng
286       still_editing: (đang sửa)
287       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
288     changeset_paging_nav: 
289       next: Sau »
290       previous: « Trước
291       showing_page: Trang %{page}
292     changesets: 
293       area: Vùng
294       comment: Miêu tả
295       id: ID
296       saved_at: Lúc Lưu
297       user: Người dùng
298     list: 
299       description: Xem những đóng góp gần đây vào bản đồ
300       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
301       description_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
302       description_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
303       description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
304       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
305       empty_anon_html: Chưa sửa đổi lần nào.
306       empty_user_html: Hình như bạn chưa đóng góp sửa đổi nào. Hãy bắt đầu với <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3?uselang=vi">Hướng dẫn Bắt đầu</a>.
307       heading: Các bộ thay đổi
308       heading_bbox: Các bộ thay đổi
309       heading_friend: Các bộ thay đổi
310       heading_nearby: Các bộ thay đổi
311       heading_user: Các bộ thay đổi
312       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
313       title: Các bộ thay đổi
314       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
315       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
316       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
317       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
318       title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
319     timeout: 
320       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
321   diary_entry: 
322     comments: 
323       ago: cách đây %{ago}
324       comment: Bình luận
325       has_commented_on: "%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau"
326       newer_comments: Các Bình luận Sau
327       older_comments: Các Bình luận Trước
328       post: Mục nhật ký
329       when: Lúc đăng
330     diary_comment: 
331       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
332       confirm: Xác nhận
333       hide_link: Ẩn bình luận này
334     diary_entry: 
335       comment_count: 
336         other: "%{count} bình luận"
337         zero: Chưa có bình luận
338       comment_link: Bình luận về mục này
339       confirm: Xác nhận
340       edit_link: Sửa đổi mục này
341       hide_link: Ẩn mục này
342       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
343       reply_link: Trả lời mục này
344     edit: 
345       body: "Nội dung:"
346       language: "Ngôn ngữ:"
347       latitude: "Vĩ độ:"
348       location: "Vị trí:"
349       longitude: "Kinh độ:"
350       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
351       save_button: Lưu
352       subject: "Tiêu đề:"
353       title: Sửa đổi mục nhật ký
354       use_map_link: sử dụng bản đồ
355     feed: 
356       all: 
357         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
358         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
359       language: 
360         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
361         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
362       user: 
363         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
364         title: Các mục nhật ký của %{user}
365     list: 
366       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
367       new: Mục Nhật ký Mới
368       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
369       newer_entries: Mục Sau
370       no_entries: Chưa có mục nhật ký
371       older_entries: Mục Trước
372       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
373       title: Các Nhật ký Cá nhân
374       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
375       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
376       user_title: Nhật ký của %{user}
377     location: 
378       edit: Sửa
379       location: "Vị trí:"
380       view: Xem
381     new: 
382       title: Mục Nhật ký Mới
383     no_such_entry: 
384       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
385       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
386       title: Mục nhật ký không tồn tại
387     view: 
388       leave_a_comment: Bình luận
389       login: Đăng nhập
390       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
391       save_button: Lưu
392       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
393       user_title: Nhật ký của %{user}
394   editor: 
395     default: Mặc định (hiện là %{name})
396     id: 
397       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
398       name: iD
399     potlatch: 
400       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
401       name: Potlatch 1
402     potlatch2: 
403       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
404       name: Potlatch 2
405     remote: 
406       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
407       name: phần điều khiển từ xa
408   export: 
409     start: 
410       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
411       area_to_export: Vùng để Xuất
412       embeddable_html: HTML để Nhúng
413       export_button: Xuất
414       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
415       format: "Định dạng:"
416       format_to_export: Định dạng Xuất
417       image_size: Hình có Kích cỡ
418       latitude: "Vĩ độ:"
419       licence: Giấy phép
420       longitude: "Kinh độ:"
421       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
422       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
423       max: tối đa
424       options: Tùy chọn
425       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
426       output: Đầu ra
427       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
428       scale: Tỷ lệ
429       too_large: 
430         other: heading=Vùng Lớn Quá
431       zoom: Thu phóng
432     start_rjs: 
433       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
434       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
435       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
436       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
437       export: Xuất
438       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
439   geocoder: 
440     description: 
441       title: 
442         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
443         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
444       types: 
445         cities: Thành phố
446         places: Địa điểm
447         towns: Thị xã
448     direction: 
449       east: đông
450       north: bắc
451       north_east: đông bắc
452       north_west: tây bắc
453       south: nam
454       south_east: đông nam
455       south_west: tây nam
456       west: tây
457     distance: 
458       one: khoảng 1 km
459       other: khoảng %{count} km
460       zero: không tới 1 km
461     results: 
462       more_results: Thêm kết quả
463       no_results: Không tìm thấy kết quả
464     search: 
465       title: 
466         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
467         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
468         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
469         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
470         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
471         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
472     search_osm_nominatim: 
473       admin_levels: 
474         level10: Biên giới Khu phố
475         level2: Biên giới Quốc gia
476         level4: Biên giới Tỉnh bang
477         level5: Biên giới Miền
478         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
479         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
480         level9: Biên giới Làng
481       prefix: 
482         aerialway: 
483           chair_lift: Thang kéo Trượt tuyết Ngồi ghế
484           drag_lift: Thang kéo Trượt tuyết trên Mặt đất
485           station: Trạm Thang kéo
486         aeroway: 
487           aerodrome: Sân bay
488           apron: Sân Đậu Máy bay
489           gate: Cổng
490           helipad: Sân bay Trực thăng
491           runway: Đường băng
492           taxiway: Đường lăn
493           terminal: Nhà ga Sân bay
494         amenity: 
495           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
496           airport: Sân bay
497           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
498           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
499           atm: Máy Rút tiền Tự động
500           auditorium: Phòng hội họp
501           bank: Ngân hàng
502           bar: Quán rượu
503           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
504           bench: Ghế
505           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
506           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
507           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
508           brothel: Nhà chứa
509           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
510           bus_station: Bến Xe buýt
511           cafe: Quán Cà phê
512           car_rental: Chỗ Mướn Xe
513           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
514           car_wash: Tiệm Rửa Xe
515           casino: Sòng bạc
516           charging_station: Trạm Sạc Pin
517           cinema: Rạp phim
518           clinic: Phòng khám
519           club: Câu lạc bộ
520           college: Trường Cao đẳng
521           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
522           courthouse: Tòa
523           crematorium: Lò Hỏa táng
524           dentist: Nha sĩ
525           doctors: Bác sĩ
526           dormitory: Ký túc xá
527           drinking_water: Vòi Nước uống
528           driving_school: Trường Lái xe
529           embassy: Tòa Đại sứ
530           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
531           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
532           ferry_terminal: Trạm Phà
533           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
534           fire_station: Trạm Cứu hỏa
535           food_court: Khu Ẩm thực
536           fountain: Vòi nước
537           fuel: Cây xăng
538           grave_yard: Nghĩa địa
539           gym: Nhà Thể dục
540           hall: Hội trường
541           health_centre: Trung tâm Y tế
542           hospital: Bệnh viện
543           hotel: Khách sạn
544           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
545           ice_cream: Tiệm Kem
546           kindergarten: Tiểu học
547           library: Thư viện
548           market: Chợ
549           marketplace: Chợ phiên
550           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
551           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
552           nursery: Nhà trẻ
553           nursing_home: Viện Dưỡng lão
554           office: Văn phòng
555           park: Công viên
556           parking: Chỗ Đậu xe
557           pharmacy: Nhà thuốc
558           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
559           police: Cảnh sát
560           post_box: Hòm thư
561           post_office: Bưu điện
562           preschool: Trường Mầm non
563           prison: Nhà tù
564           pub: Quán rượu
565           public_building: Tòa nhà Công cộng
566           public_market: Chợ phiên
567           reception_area: Phòng Tiếp khách
568           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
569           restaurant: Nhà hàng
570           retirement_home: Nhà về hưu
571           sauna: Nhà Tắm hơi
572           school: Trường học
573           shelter: Nơi Trú ẩn
574           shop: Tiệm
575           shopping: Tiệm
576           shower: Vòi tắm
577           social_centre: Hội trường
578           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
579           social_facility: Cơ quan Xã hội
580           studio: Studio
581           supermarket: Siêu thị
582           swimming_pool: Hồ tắm
583           taxi: Taxi
584           telephone: Điện thoại Công cộng
585           theatre: Nhà hát
586           toilets: Vệ sinh
587           townhall: Thị sảnh
588           university: Trường Đại học
589           vending_machine: Máy Bán hàng
590           veterinary: Phẫu thuật Thú y
591           village_hall: Trụ sở Làng
592           waste_basket: Thùng rác
593           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
594           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
595         boundary: 
596           administrative: Biên giới Hành chính
597           census: Biên giới Điều tra Dân số
598           national_park: Vườn quốc gia
599           protected_area: Khu bảo tồn
600         bridge: 
601           aqueduct: Cống nước
602           suspension: Cầu Treo
603           swing: Cầu Quay
604           viaduct: Cầu Cạn
605           "yes": Cầu
606         building: 
607           "yes": Tòa nhà
608         emergency: 
609           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
610           phone: Điện thoại Khẩn cấp
611         highway: 
612           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
613           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
614           bus_stop: Trạm Xe buýt
615           byway: Đường mòn Đa mốt
616           construction: Đường Đang Xây
617           cycleway: Đường Xe đạp
618           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
619           footway: Đường Đi bộ
620           ford: Khúc Sông Cạn
621           living_street: Đường Hàng xóm
622           milestone: Mốc
623           minor: Đường Nhỏ
624           motorway: Đường Cao tốc
625           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
626           motorway_link: Đường Cao tốc
627           path: Lối
628           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
629           platform: Sân ga
630           primary: Đường Chính
631           primary_link: Đường Chính
632           proposed: Đường được Đề nghị
633           raceway: Đường đua
634           residential: Ngõ Dân cư
635           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
636           road: Đường
637           secondary: Đường Lớn
638           secondary_link: Đường Lớn
639           service: Ngách
640           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
641           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
642           steps: Cầu thang
643           stile: Cửa xoay
644           street_lamp: Đèn Đường phố
645           tertiary: Phố
646           tertiary_link: Phố
647           track: Đường mòn
648           trail: Đường mòn
649           trunk: Xa lộ
650           trunk_link: Xa lộ
651           unclassified: Ngõ
652           unsurfaced: Đường Không Lát
653         historic: 
654           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
655           battlefield: Chiến trường
656           boundary_stone: Mốc Biên giới
657           building: Tòa nhà
658           castle: Lâu đài
659           church: Nhà thờ
660           citywalls: Tường Thành phố
661           fort: Pháo đài
662           house: Nhà ở
663           icon: Thánh tượng
664           manor: Trang viên
665           memorial: Vật Tưởng niệm
666           mine: Mỏ
667           monument: Công trình Tưởng niệm
668           museum: Bảo tàng
669           ruins: Tàn tích
670           tower: Tháp
671           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
672           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
673           wreck: Xác Tàu Đắm
674         landuse: 
675           allotments: Khu Vườn Gia đình
676           basin: Lưu vực
677           brownfield: Cánh đồng Nâu
678           cemetery: Nghĩa địa
679           commercial: Khu vực Thương mại
680           conservation: Bảo tồn
681           construction: Công trường Xây dựng
682           farm: Trại
683           farmland: Trại
684           farmyard: Sân Trại
685           forest: Rừng Trồng Cây
686           garages: Ga ra
687           grass: Cỏ
688           greenfield: Cánh đồng Xanh
689           industrial: Khu vực Công nghiệp
690           landfill: Nơi Đổ Rác
691           meadow: Đồng cỏ
692           military: Khu vực Quân sự
693           mine: Mỏ
694           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
695           orchard: Vườn Cây
696           park: Công viên
697           piste: Đường Trượt tuyết
698           quarry: Mỏ Đá
699           railway: Đường sắt
700           recreation_ground: Sân chơi
701           reservoir: Bể nước
702           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
703           residential: Khu vực Nhà ở
704           retail: Khu vực Buôn bán
705           road: Đất của con Đường
706           village_green: Sân Làng
707           vineyard: Vườn Nho
708           wetland: Đầm lầy
709           wood: Rừng
710         leisure: 
711           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
712           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
713           common: Đất Công
714           fishing: Hồ Đánh cá
715           fitness_station: Trạm Thể dục
716           garden: Vườn
717           golf_course: Sân Golf
718           ice_rink: Sân băng
719           marina: Bến tàu
720           miniature_golf: Golf Nhỏ
721           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
722           park: Công viên
723           pitch: Sân cỏ
724           playground: Sân chơi
725           recreation_ground: Sân Giải trí
726           sauna: Nhà Tắm hơi
727           slipway: Bến tàu
728           sports_centre: Trung tâm Thể thao
729           stadium: Sân vận động
730           swimming_pool: Hồ Bơi
731           track: Đường Chạy
732           water_park: Công viên Nước
733         military: 
734           airfield: Sân bay Không quân
735           barracks: Trại Lính
736           bunker: Boong ke
737         mountain_pass: 
738           "yes": Đèo
739         natural: 
740           bay: Vịnh
741           beach: Bãi biển
742           cape: Mũi đất
743           cave_entrance: Cửa vào Hang
744           channel: Eo biển
745           cliff: Vách đá
746           crater: Miệng Núi
747           dune: Cồn cát
748           feature: Đối tượng Thiên nhiên
749           fell: Đồi đá
750           fjord: Vịnh hẹp
751           forest: Rừng
752           geyser: Mạch nước Phun
753           glacier: Sông băng
754           heath: Bãi Hoang
755           hill: Đồi
756           island: Đảo
757           land: Đất
758           marsh: Đầm lầy
759           moor: Truông
760           mud: Bùn
761           peak: Đỉnh
762           point: Mũi đất
763           reef: Rạn san hô
764           ridge: Luống đất
765           river: Sông
766           rock: Đá
767           scree: Bãi Đá
768           scrub: Đất Bụi rậm
769           shoal: Bãi cạn
770           spring: Suối
771           stone: Đá
772           strait: Eo biển
773           tree: Cây
774           valley: Thung lũng
775           volcano: Núi lửa
776           water: Nước
777           wetland: Đầm lầy
778           wetlands: Đầm lầy
779           wood: Rừng
780         office: 
781           accountant: Kế toán viên
782           architect: Kiến trúc sư
783           company: Công ty
784           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
785           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
786           government: Văn phòng Chính phủ
787           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
788           lawyer: Luật sư
789           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
790           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
791           travel_agent: Văn phòng Du lịch
792           "yes": Văn phòng
793         place: 
794           airport: Sân bay
795           city: Thành phố
796           country: Quốc gia
797           county: Quận hạt
798           farm: Trại
799           hamlet: Xóm
800           house: Nhà ở
801           houses: Dãy Nhà
802           island: Đảo
803           islet: Đảo Nhỏ
804           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
805           locality: Địa phương
806           moor: Truông
807           municipality: Đô thị
808           neighbourhood: Hàng xóm
809           postcode: Mã Bưu chính
810           region: Miền
811           sea: Biển
812           state: Tỉnh bang
813           subdivision: Hàng xóm
814           suburb: Ngoại ô
815           town: Thị xã/trấn
816           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
817           village: Làng
818         railway: 
819           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
820           construction: Đường sắt Đang Xây
821           disused: Đường sắt Không hoạt động
822           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
823           funicular: Đường sắt Leo núi
824           halt: Ga Xép
825           historic_station: Nhà ga Lịch sử
826           junction: Ga Đầu mối
827           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
828           light_rail: Đường sắt Nhẹ
829           miniature: Đường sắt Nhỏ
830           monorail: Đường sắt Một ray
831           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
832           platform: Ke ga
833           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
834           proposed: Đường sắt được Đề nghị
835           spur: Đường sắt Phụ
836           station: Nhà ga
837           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
838           subway: Trạm Xe điện Ngầm
839           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
840           switch: Ghi Đường sắt
841           tram: Đường Xe điện
842           tram_stop: Ga Xép Điện
843           yard: Sân ga
844         shop: 
845           alcohol: Tiệm Rượu
846           antiques: Tiệm Đồ cổ
847           art: Tiệm Nghệ phẩm
848           bakery: Tiệm Bánh
849           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
850           beverages: Tiệm Đồ uống
851           bicycle: Tiệm Xe đạp
852           books: Tiệm Sách
853           boutique: Tiệm Thời trang
854           butcher: Hàng Thịt
855           car: Tiệm Xe hơi
856           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
857           car_repair: Tiệm Sửa Xe
858           carpet: Tiệm Thảm
859           charity: Cửa hàng Từ thiện
860           chemist: Tiệm Dược phẩm
861           clothes: Tiệm Quần áo
862           computer: Tiệm Máy tính
863           confectionery: Tiệm Kẹo
864           convenience: Tiệm Tiện lợi
865           copyshop: Tiệm In ấn
866           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
867           deli: Deli
868           department_store: Cửa hàng Bách hóa
869           discount: Cửa hàng Giảm giá
870           doityourself: Tiệm Ngũ kim
871           dry_cleaning: Hấp tẩy
872           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
873           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
874           farm: Tiệm Nông cụ
875           fashion: Tiệm Thời trang
876           fish: Tiệm Cá
877           florist: Tiệm Hoa
878           food: Tiệm Thực phẩm
879           funeral_directors: Nhà tang lễ
880           furniture: Tiệm Đồ đạc
881           gallery: Thư viện Ảnh
882           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
883           general: Tiệm Đồ
884           gift: Tiệm Quà tặng
885           greengrocer: Tiệm Rau quả
886           grocery: Tiệm Tạp phẩm
887           hairdresser: Tiệm Làm tóc
888           hardware: Tiệm Ngũ kim
889           hifi: Cửa hàng Hi-fi
890           insurance: Bảo hiểm
891           jewelry: Tiệm Kim hoàn
892           kiosk: Quán
893           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
894           mall: Trung tâm Mua sắm
895           market: Chợ
896           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
897           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
898           music: Tiệm Nhạc
899           newsagent: Tiệm Báo
900           optician: Tiệm Kính mắt
901           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
902           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
903           pet: Tiệm Vật nuôi
904           pharmacy: Nhà thuốc
905           photo: Tiệm Rửa Hình
906           salon: Tiệm Làm tóc
907           second_hand: Tiệm Mua lại
908           shoes: Tiệm Giày
909           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
910           sports: Tiệm Thể thao
911           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
912           supermarket: Siêu thị
913           tailor: Tiệm May
914           toys: Tiệm Đồ chơi
915           travel_agency: Văn phòng Du lịch
916           video: Tiệm Phim
917           wine: Tiệm Rượu
918           "yes": Tiệm
919         tourism: 
920           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
921           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
922           attraction: Nơi Du lịch
923           bed_and_breakfast: Nhà trọ
924           cabin: Túp lều
925           camp_site: Nơi Cắm trại
926           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
927           chalet: Nhà ván
928           guest_house: Nhà khách
929           hostel: Nhà trọ
930           hotel: Khách sạn
931           information: Thông tin
932           lean_to: Nhà chái
933           motel: Khách sạn Dọc đường
934           museum: Bảo tàng
935           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
936           theme_park: Công viên Giải trí
937           valley: Thung lũng
938           viewpoint: Thắng cảnh
939           zoo: Vườn thú
940         tunnel: 
941           culvert: Cống
942           "yes": Đường hầm
943         waterway: 
944           artificial: Dòng nước Nhân tạo
945           boatyard: Bãi Thuyền
946           canal: Kênh
947           connector: Đường thủy Nối
948           dam: Đập
949           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
950           ditch: Mương
951           dock: Vũng tàu
952           drain: Cống
953           lock: Âu tàu
954           lock_gate: Âu tàu
955           mineral_spring: Suối Nước khoáng
956           mooring: Cột neo tàu
957           rapids: Thác ghềnh
958           river: Sông
959           riverbank: Bờ sông
960           stream: Dòng suối
961           wadi: Dòng sông Vào mùa
962           water_point: Máy bơm nước
963           waterfall: Thác
964           weir: Đập Tràn
965   javascripts: 
966     close: Đóng
967     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn chuột vào đây.
968     key: 
969       title: Chú giải Bản đồ
970       tooltip: Chú giải Bản đồ
971       tooltip_disabled: Bảng Chú giải chỉ có sẵn cho lớp Chuẩn
972     map: 
973       base: 
974         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
975         mapquest: MapQuest Mở
976         standard: Chuẩn
977         transport_map: Bản đồ Giao thông
978       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
979       layers: 
980         data: Dữ liệu Bản đồ
981         header: Lớp Bản đồ
982         notes: Ghi chú Bản đồ
983         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
984       locate: 
985         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
986         title: Nhảy tới Vị trí của Tôi
987       zoom: 
988         in: Phóng to
989         out: Thu nhỏ
990     notes: 
991       new: 
992         add: Thêm Ghi chú
993         intro: Những thông tin bạn nhập được hiển thị cho những người dùng khác để cho họ cải thiện bản đồ. Xin vui lòng chuyển ghim vào đúng vị trí và ghi chú trong hộp bên dưới càng rõ ràng càng tốt.
994       show: 
995         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp; các bình luận này cần được xác nhận lại.
996         closed_by: được giải quyết bởi <a href='%{user_url}'>%{user}</a> vào %{time}
997         closed_by_anonymous: được giải quyết bởi người dùng vô danh vào %{time}
998         comment: Bình luận
999         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
1000         commented_by: bình luận của <a href='%{user_url}'>%{user}</a> vào %{time}
1001         commented_by_anonymous: bình luận của người dùng vô danh vào %{time}
1002         hide: Ẩn
1003         opened_by: do <a href='%{user_url}'>%{user}</a> tạo ra vào %{time}
1004         opened_by_anonymous: do người dùng vô danh tạo ra vào %{time}
1005         permalink: Liên kết Thường trực
1006         reactivate: Mở lại
1007         reopened_by: được <a href='%{user_url}'>%{user}</a> mở lại vào %{time}
1008         reopened_by_anonymous: được người dùng vô danh mở lại vào %{time}
1009         resolve: Giải quyết
1010     share: 
1011       cancel: Hủy bỏ
1012       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
1013       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
1014       download: Tải về
1015       embed: HTML
1016       format: "Định dạng:"
1017       image: Hình ảnh
1018       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
1019       include_marker: Ghim trên bản đồ
1020       link: Liên kết hoặc HTML
1021       long_link: Liên kết
1022       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
1023       scale: "Tỷ lệ:"
1024       short_link: Liên kết Ngắn gọn
1025       short_url: URL Ngắn gọn
1026       title: Chia sẻ
1027       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
1028     site: 
1029       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
1030       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
1031       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
1032       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
1033       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
1034       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
1035   layouts: 
1036     community: Cộng đồng
1037     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
1038     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
1039     copyright: Bản quyền & Giấy phép
1040     data: Dữ liệu
1041     documentation: Tài liệu
1042     documentation_title: Tài liệu về dự án
1043     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
1044     donate_link_text: quyên góp
1045     edit: Sửa đổi
1046     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
1047     export_data: Xuất Dữ liệu
1048     foundation: Quỹ OpenStreetMap
1049     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
1050     gps_traces: Tuyến đường GPS
1051     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
1052     help: Trợ giúp
1053     help_centre: Hỏi đáp
1054     help_title: Trang trợ giúp của dự án
1055     history: Lịch sử
1056     home: nhà
1057     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
1058     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
1059     intro_2_download: tải về
1060     intro_2_html: Bạn được phép %{download} và %{use} theo %{license}. Hãy %{create_account} để cải tiến bản đồ.
1061     intro_2_license: giấy phép mở
1062     intro_2_use: sử dụng
1063     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=vi
1064     log_in: đăng nhập
1065     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
1066     logo: 
1067       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
1068     logout: đăng xuất
1069     make_a_donation: 
1070       text: Quyên góp
1071       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
1072     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1073     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1074     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1075     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}, cũng như %{partners} khác.
1076     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
1077     partners_partners: các công ty bảo trợ
1078     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
1079     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
1080     sign_up: mở tài khoản
1081     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
1082     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
1083     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
1084     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
1085     view: Xem
1086     view_tooltip: Xem bản đồ
1087     wiki: Wiki
1088     wiki_title: Trang wiki của dự án
1089     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1090   license_page: 
1091     foreign: 
1092       english_link: nguyên bản tiếng Anh
1093       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1094       title: Thông tin về bản dịch này
1095     legal_babble: 
1096       attribution_example: 
1097         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1098         title: Ví dụ ghi công
1099       contributors_at_html: "<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Bang Viên</a> (theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Bang Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">bản sửa đổi CC BY Áo</a>)."
1100       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada)."
1101       contributors_footer_1_html: "Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi\">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki."
1102       contributors_footer_2_html: "  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào."
1103       contributors_fr_html: "<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>)."
1104       contributors_gb_html: "<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12."
1105       contributors_intro_html: "Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:"
1106       contributors_nl_html: "<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1107       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu."
1108       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1109       contributors_za_html: "<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo lưu."
1110       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng góp vào OpenStreetMap”.
1111       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến creativecommons.org.
1112       credit_3_html: "Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.\nVí dụ:"
1113       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1114       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1115       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng, xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1116       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1117       intro_1_html: "OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data\nCommons</a> (ODbL)."
1118       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1119       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1120       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
1121       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.
1122       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1123       title_html: Bản quyền và Giấy phép
1124     native: 
1125       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1126       native_link: bản dịch tiếng Việt
1127       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1128       title: Giới thiệu về trang này
1129   message: 
1130     delete: 
1131       deleted: Đã xóa thư
1132     inbox: 
1133       date: Ngày
1134       from: Từ
1135       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1136       my_inbox: Hộp thư đến
1137       new_messages: "%{count} thư mới"
1138       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1139       old_messages: "%{count} thư cũ"
1140       outbox: đã gửi
1141       people_mapping_nearby: những người ở gần
1142       subject: Tiêu đề
1143       title: Hộp thư
1144     mark: 
1145       as_read: Thư đã đọc
1146       as_unread: Thư chưa đọc
1147     message_summary: 
1148       delete_button: Xóa
1149       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1150       reply_button: Trả lời
1151       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1152     new: 
1153       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1154       body: Nội dung
1155       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
1156       message_sent: Thư đã gửi
1157       send_button: Gửi
1158       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1159       subject: Tiêu đề
1160       title: Gửi thư
1161     no_such_message: 
1162       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1163       heading: Thư không tồn tại
1164       title: Thư không tồn tại
1165     outbox: 
1166       date: Ngày
1167       inbox: thư đến
1168       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1169       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1170       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1171       outbox: thư đã gửi
1172       people_mapping_nearby: những người ở gần
1173       subject: Tiêu đề
1174       title: Hộp thư đã gửi
1175       to: Tới
1176     read: 
1177       back: Quay lại
1178       date: Ngày
1179       from: Từ
1180       reply_button: Trả lời
1181       subject: Tiêu đề
1182       title: Đọc thư
1183       to: Tới
1184       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1185       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1186     reply: 
1187       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1188     sent_message_summary: 
1189       delete_button: Xóa
1190   note: 
1191     description: 
1192       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
1193       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
1194       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
1195       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
1196       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
1197       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
1198       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
1199       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
1200     entry: 
1201       comment: Bình luận
1202       full: Ghi chú đầy đủ
1203     mine: 
1204       ago_html: cách đây %{when}
1205       created_at: Lúc tạo
1206       creator: Người tạo
1207       description: Miêu tả
1208       heading: Ghi chú của %{user}
1209       id: Mã số
1210       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
1211       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1212       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1213     rss: 
1214       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
1215       commented: bình luận mới (gần %{place})
1216       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
1217       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
1218       opened: mở ghi chú (gần %{place})
1219       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
1220       title: Ghi chú OpenStreetMap
1221   notifier: 
1222     diary_comment_notification: 
1223       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1224       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1225       hi: Chào %{to_user},
1226       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1227     email_confirm: 
1228       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1229     email_confirm_html: 
1230       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1231       greeting: Chào bạn,
1232       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1233     email_confirm_plain: 
1234       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1235       greeting: Chào bạn,
1236       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1237     friend_notification: 
1238       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại %{befriendurl}.
1239       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1240       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1241       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã thêm bạn là người bạn"
1242     gpx_notification: 
1243       and_no_tags: và không có thẻ
1244       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1245       failure: 
1246         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1247         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1248         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1249         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1250         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1251       greeting: Chào bạn,
1252       success: 
1253         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1254         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1255       with_description: với miêu tả
1256       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1257     lost_password: 
1258       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1259     lost_password_html: 
1260       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1261       greeting: Chào bạn,
1262       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1263     lost_password_plain: 
1264       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1265       greeting: Chào bạn,
1266       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1267     message_notification: 
1268       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời tại %{replyurl}
1269       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1270       hi: Chào %{to_user},
1271     note_comment_notification: 
1272       anonymous: Người dùng vô danh
1273       closed: 
1274         commented_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
1275         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1276         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn"
1277         your_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1278       commented: 
1279         commented_note: "%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú bản đồ gần %{place}."
1280         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1281         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của bạn"
1282         your_note: "%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1283       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1284       greeting: Chào bạn,
1285       reopened: 
1286         commented_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
1287         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1288         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn"
1289         your_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1290     signup_confirm: 
1291       confirm: "Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này. Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của bạn:"
1292       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1293       greeting: Chào bạn!
1294       subject: "[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap"
1295       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin về cách bắt đầu.
1296   oauth: 
1297     oauthorize: 
1298       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1299       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1300       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1301       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1302       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1303       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1304       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1305       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1306       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1307     revoke: 
1308       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1309   oauth_clients: 
1310     create: 
1311       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1312     destroy: 
1313       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1314     edit: 
1315       submit: Sửa đổi
1316       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1317     form: 
1318       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1319       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1320       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1321       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1322       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1323       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1324       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1325       callback_url: URL Gọi lại
1326       name: Tên
1327       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1328       required: Bắt buộc
1329       support_url: URL Trợ giúp
1330       url: URL Trang chủ Chương trình
1331     index: 
1332       application: Tên Chương trình
1333       issued_at: Lúc Cho phép
1334       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1335       my_apps: Trình khách của Tôi
1336       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1337       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1338       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1339       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1340       revoke: Thu hồi!
1341       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1342     new: 
1343       submit: Đăng ký
1344       title: Đăng ký chương trình mới
1345     not_found: 
1346       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1347     show: 
1348       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1349       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1350       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1351       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1352       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1353       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1354       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1355       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1356       authorize_url: "Cho phép URL:"
1357       confirm: Bạn có chắc không?
1358       delete: Xóa Trình khách
1359       edit: Sửa đổi Chi tiết
1360       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1361       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1362       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1363       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1364       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1365       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1366     update: 
1367       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1368   redaction: 
1369     create: 
1370       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
1371     destroy: 
1372       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
1373       flash: Đã xóa dãy ẩn.
1374       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm trong trước khi xóa dãy ẩn.
1375     edit: 
1376       description: Miêu tả
1377       heading: Sửa đổi dãy ẩn
1378       submit: Lưu dãy ẩn
1379       title: Sửa đổi dãy ẩn
1380     index: 
1381       empty: Không có dãy ẩn để xem.
1382       heading: Danh sách dãy ẩn
1383       title: Danh sách dãy ẩn
1384     new: 
1385       description: Miêu tả
1386       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
1387       submit: Ẩn dãy phiên bản
1388       title: Đang ẩn dãy phiên bản
1389     show: 
1390       confirm: Bạn có chắc không?
1391       description: "Miêu tả:"
1392       destroy: Xóa dãy ẩn này
1393       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
1394       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
1395       title: Đang xem dãy ẩn
1396       user: "Người ẩn:"
1397     update: 
1398       flash: Các thay đổi đã được lưu.
1399   site: 
1400     edit: 
1401       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1402       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1403       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1404       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1405       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1406       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1407       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1408       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1409       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1410       user_page_link: trang cá nhân
1411     index: 
1412       createnote: Thêm ghi chú
1413       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1414       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1415       license: 
1416         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát hành theo giấy phép mở
1417       permalink: Liên kết Thường trực
1418       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1419       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1420     key: 
1421       table: 
1422         entry: 
1423           admin: Biên giới hành chính
1424           allotments: Khu vườn gia đình
1425           apron: 
1426             - Sân đậu máy bay
1427             - nhà ga hành khách
1428           bridge: Đường rắn = cầu
1429           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1430           brownfield: Cánh đồng nâu
1431           building: Kiến trúc quan trọng
1432           byway: Đường mòn đa mốt
1433           cable: 
1434             - Đường xe cáp
1435             - thang kéo trượt tuyết
1436           cemetery: Nghĩa địa
1437           centre: Trung tâm thể thao
1438           commercial: Khu vực thương mại
1439           common: 
1440             - Đất công
1441             - bãi cỏ
1442           construction: Đường đang xây
1443           cycleway: Đường xe đạp
1444           destination: Chỉ giao thông địa phương
1445           farm: Ruộng
1446           footway: Đường đi bộ
1447           forest: Rừng trồng cây
1448           golf: Sân golf
1449           heathland: Vùng cây bụi
1450           industrial: Khu vực công nghiệp
1451           lake: 
1452             - Hồ
1453             - bể nước
1454           military: Khu vực quân sự
1455           motorway: Đường cao tốc
1456           park: Công viên
1457           permissive: Đường cho phép
1458           pitch: Sân cỏ
1459           primary: Đường chính
1460           private: Đường riêng
1461           rail: Đường sắt
1462           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1463           resident: Khu vực nhà ở
1464           retail: Khu vực buôn bán
1465           runway: 
1466             - Đường băng
1467             - đường băng
1468           school: 
1469             - Trường học
1470             - đại học
1471           secondary: Đường lớn
1472           station: Nhà ga
1473           subway: Đường ngầm
1474           summit: 
1475             - Đỉnh núi
1476             - đồi
1477           tourist: Nơi du lịch
1478           track: Đường mòn
1479           tram: 
1480             - Đường sắt nhẹ
1481             - xe điện
1482           trunk: Xa lộ
1483           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1484           unclassified: Đường không phân loại
1485           unsurfaced: Đường không lát
1486           wood: Rừng
1487     markdown_help: 
1488       alt: Văn bản thay thế
1489       first: Khoản mục đầu tiên
1490       heading: Đề mục
1491       headings: Đề mục
1492       image: Hình ảnh
1493       link: Liên kết
1494       ordered: Danh sách đánh số
1495       second: Khoản mục sau
1496       subheading: Đề mục con
1497       text: Văn bản
1498       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1499       unordered: Danh sách không đánh số
1500       url: URL
1501     richtext_area: 
1502       edit: Sửa đổi
1503       preview: Xem trước
1504     search: 
1505       search: Tìm kiếm
1506       search_help: "thí dụ: “Thượng Hải”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
1507       submit_text: Đi
1508       where_am_i: Tôi ở đâu?
1509       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1510     sidebar: 
1511       close: Đóng
1512       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1513   time: 
1514     formats: 
1515       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1516   trace: 
1517     create: 
1518       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1519       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1520     delete: 
1521       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1522     edit: 
1523       description: "Miêu tả:"
1524       download: tải về
1525       edit: sửa đổi
1526       filename: "Tên tập tin:"
1527       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1528       map: bản đồ
1529       owner: "Tác giả:"
1530       points: "Số nốt:"
1531       save_button: Lưu các Thay đổi
1532       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1533       tags: "Thẻ:"
1534       tags_help: dấu phẩy phân cách
1535       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1536       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1537       visibility: "Mức độ truy cập:"
1538       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1539       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1540     list: 
1541       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1542       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a> hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang wiki</a>.
1543       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1544       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1545       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1546       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1547     make_public: 
1548       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1549     offline: 
1550       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1551       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1552     offline_warning: 
1553       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1554     trace: 
1555       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1556       by: bởi
1557       count_points: "%{count} nốt"
1558       edit: sửa đổi
1559       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1560       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1561       in: trong
1562       map: bản đồ
1563       more: thêm
1564       pending: CHƯA XỬ
1565       private: RIÊNG
1566       public: CÔNG KHAI
1567       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1568       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1569       view_map: Xem Bản đồ
1570     trace_form: 
1571       description: "Miêu tả:"
1572       help: Trợ giúp
1573       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1574       tags: "Thẻ:"
1575       tags_help: dấu phẩy phân cách
1576       upload_button: Tải lên
1577       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1578       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1579       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1580       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1581     trace_header: 
1582       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1583       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1584       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1585       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1586     trace_optionals: 
1587       tags: Thẻ
1588     trace_paging_nav: 
1589       newer: Tuyến đường Mới hơn
1590       older: Tuyến đường Cũ hơn
1591       showing_page: Trang %{page}
1592     view: 
1593       delete_track: Xóa tuyến đường này
1594       description: "Miêu tả:"
1595       download: tải về
1596       edit: sửa đổi
1597       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1598       filename: "Tên tập tin:"
1599       heading: Xem tuyến đường %{name}
1600       map: bản đồ
1601       none: Không có
1602       owner: "Tác giả:"
1603       pending: CHƯA XỬ
1604       points: "Số nốt:"
1605       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1606       tags: "Thẻ:"
1607       title: Xem tuyến đường %{name}
1608       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1609       uploaded: "Lúc tải lên:"
1610       visibility: "Mức độ truy cập:"
1611     visibility: 
1612       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1613       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1614       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1615       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1616   user: 
1617     account: 
1618       contributor terms: 
1619         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1620         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1621         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1622         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1623         link text: đây là gì?
1624         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1625         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1626       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1627       delete image: Xóa hình hiện dùng
1628       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1629       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1630       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1631       gravatar: 
1632         gravatar: Sử dụng Gravatar
1633         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1634         link text: đây là gì?
1635       home location: "Vị trí Nhà:"
1636       image: "Hình:"
1637       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1638       keep image: Giữ hình hiện dùng
1639       latitude: "Vĩ độ:"
1640       longitude: "Kinh độ:"
1641       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1642       my settings: Tùy chọn
1643       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1644       new image: Thêm hình
1645       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1646       openid: 
1647         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1648         link text: đây là gì?
1649         openid: "OpenID:"
1650       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1651       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1652       profile description: "Tự giới thiệu:"
1653       public editing: 
1654         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1655         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1656         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1657         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1658         enabled link text: đây là gì?
1659         heading: "Sửa đổi công khai:"
1660       public editing note: 
1661         heading: Sửa đổi công khai
1662         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1663       replace image: Thay hình hiện dùng
1664       return to profile: Trở về trang cá nhân
1665       save changes button: Lưu các Thay đổi
1666       title: Chỉnh sửa tài khoản
1667       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1668     confirm: 
1669       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1670       button: Xác nhận
1671       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
1672       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
1673       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
1674       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1675       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác nhận lần nữa.
1676       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
1677     confirm_email: 
1678       button: Xác nhận
1679       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1680       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1681       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1682       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1683     confirm_resend: 
1684       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1685       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1686     filter: 
1687       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1688     go_public: 
1689       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1690     list: 
1691       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1692       empty: Không tìm thấy người dùng.
1693       heading: Người dùng
1694       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1695       showing: 
1696         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1697         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1698       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1699       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1700       title: Người dùng
1701     login: 
1702       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a> để thảo luận về điều này.
1703       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1704       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1705       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1706       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:"
1707       heading: Đăng nhập
1708       login_button: Đăng nhập
1709       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1710       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1711       no account: Chưa có tài khoản?
1712       openid: "%{logo} OpenID:"
1713       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1714       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1715       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1716       openid_providers: 
1717         aol: 
1718           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1719           title: Đăng nhập với AOL
1720         google: 
1721           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1722           title: Đăng nhập với Google
1723         myopenid: 
1724           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1725           title: Đăng nhập với myOpenID
1726         openid: 
1727           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1728           title: Đăng nhập dùng OpenID
1729         wordpress: 
1730           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1731           title: Đăng nhập với WordPress
1732         yahoo: 
1733           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1734           title: Đăng nhập với Yahoo!
1735       password: "Mật khẩu:"
1736       register now: Mở tài khoản ngay
1737       remember: Nhớ tôi
1738       title: Đăng nhập
1739       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1740       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1741       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1742     logout: 
1743       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1744       logout_button: Đăng xuất
1745       title: Đăng xuất
1746     lost_password: 
1747       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1748       heading: Quên mất Mật khẩu?
1749       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1750       new password button: Đặt lại mật khẩu
1751       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1752       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1753       title: Quên mất mật khẩu
1754     make_friend: 
1755       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1756       button: Thêm là người bạn
1757       failed: Rất tiếc, việc thêm %{name} là người bạn bị thất bại.
1758       heading: Thêm %{user} là người bạn?
1759       success: "%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!"
1760     new: 
1761       about: 
1762         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1763         html: "<p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>\n<p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>"
1764       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1765       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1766       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1767       continue: Mở tài khoản
1768       display name: "Tên hiển thị:"
1769       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1770       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1771       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1772       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1773       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy định quyền riêng tư</a>)
1774       openid: "%{logo} OpenID:"
1775       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1776       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1777       password: "Mật khẩu:"
1778       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1779       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1780       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1781       title: Mở tài khoản
1782       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1783     no_such_user: 
1784       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1785       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1786       title: Người dùng không tồn tại
1787     popup: 
1788       friend: Người bạn
1789       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1790       your location: Vị trí của bạn
1791     remove_friend: 
1792       button: Hủy kết nối bạn
1793       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
1794       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1795       success: "%{name} không còn là người bạn."
1796     reset_password: 
1797       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1798       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1799       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1800       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1801       password: "Mật khẩu:"
1802       reset: Đặt lại Mật khẩu
1803       title: Đặt lại mật khẩu
1804     set_home: 
1805       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1806     suspended: 
1807       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1808       heading: Tài khoản bị Cấm
1809       title: Tài khoản bị Cấm
1810       webmaster: chủ trang
1811     terms: 
1812       agree: Chấp nhận
1813       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1814       consider_pd_why: đây là gì?
1815       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1816       decline: Từ chối
1817       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1818       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1819       heading: Điều kiện đóng góp
1820       legale_names: 
1821         france: Pháp
1822         italy: Ý
1823         rest_of_world: Các nước khác
1824       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1825       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1826       title: Điều kiện đóng góp
1827       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1828     view: 
1829       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1830       add as friend: thêm là người bạn
1831       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1832       block_history: tác vụ cấm người này
1833       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1834       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1835       comments: bình luận
1836       confirm: Xác nhận
1837       confirm_user: xác nhận người dùng này
1838       create_block: cấm người dùng này
1839       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1840       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1841       ct declined: Từ chối
1842       ct status: "Điều khoản đóng góp:"
1843       ct undecided: Chưa quyết định
1844       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1845       delete_user: xóa tài khoản này
1846       description: Miêu tả
1847       diary: nhật ký
1848       edits: đóng góp
1849       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1850       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1851       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1852       hide_user: ẩn tài khoản này
1853       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người dùng ở gần.
1854       km away: cách %{count} km
1855       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1856       m away: cách %{count} m
1857       mapper since: "Tham gia:"
1858       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1859       my comments: bình luận của tôi
1860       my diary: nhật ký của tôi
1861       my edits: đóng góp của tôi
1862       my notes: ghi chú bản đồ của tôi
1863       my settings: tùy chọn
1864       my traces: tuyến đường của tôi
1865       nearby users: Người dùng khác ở gần
1866       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1867       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1868       new diary entry: mục nhật ký mới
1869       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1870       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1871       notes: ghi chú bản đồ
1872       oauth settings: thiết lập OAuth
1873       remove as friend: hủy kết nối bạn
1874       role: 
1875         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1876         grant: 
1877           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1878           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1879         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1880         revoke: 
1881           administrator: Rút quyền quản lý viên
1882           moderator: Rút quyền điều hành viên
1883       send message: gửi thư
1884       settings_link_text: tùy chọn
1885       spam score: "Điểm số Spam:"
1886       status: "Trạng thái:"
1887       traces: tuyến đường
1888       unhide_user: hiện tài khoản này
1889       user location: Vị trí của người dùng
1890       your friends: Người bạn của bạn
1891   user_block: 
1892     blocks_by: 
1893       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1894       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1895       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1896     blocks_on: 
1897       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1898       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1899       title: Các tác vụ cấm %{name}
1900     create: 
1901       flash: Cấm người dùng %{name}.
1902       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1903       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1904     edit: 
1905       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1906       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1907       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1908       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1909       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1910       show: Xem tác vụ cấm này
1911       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1912       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1913     filter: 
1914       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1915       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1916     helper: 
1917       time_future: Hết hạn %{time}.
1918       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1919       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1920     index: 
1921       empty: Chưa ai bị cấm.
1922       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1923       title: Người dùng bị cấm
1924     model: 
1925       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1926       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1927     new: 
1928       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1929       heading: Cấm %{name}
1930       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1931       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1932       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1933       submit: Cấm người dùng
1934       title: Cấm %{name}
1935       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1936       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1937     not_found: 
1938       back: Trở về trang đầu
1939       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1940     partial: 
1941       confirm: Bạn có chắc không?
1942       creator_name: Người cấm
1943       display_name: Người bị cấm
1944       edit: Sửa đổi
1945       next: Sau »
1946       not_revoked: (không bị hủy)
1947       previous: « Trước
1948       reason: Lý do cấm
1949       revoke: Bỏ cấm!
1950       revoker_name: Người bỏ cấm
1951       show: Hiện
1952       showing_page: Trang %{page}
1953       status: Trạng thái
1954     period: "%{count} giờ"
1955     revoke: 
1956       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1957       flash: Đã bỏ cấm.
1958       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1959       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1960       revoke: Bỏ cấm!
1961       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1962       title: Bỏ cấm %{block_on}
1963     show: 
1964       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1965       confirm: Bạn có chắc không?
1966       edit: Sửa đổi
1967       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1968       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1969       reason: "Lý do cấm:"
1970       revoke: Bỏ cấm!
1971       revoker: "Người bỏ cấm:"
1972       show: Hiện
1973       status: Trạng thái
1974       time_future: Hết hạn %{time}
1975       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1976       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1977     update: 
1978       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1979       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1980   user_role: 
1981     filter: 
1982       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1983       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1984       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1985       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1986     grant: 
1987       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1988       confirm: Xác nhận
1989       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1990       heading: Xác nhận cấp vai trò
1991       title: Xác nhận cấp vai trò
1992     revoke: 
1993       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1994       confirm: Xác nhận
1995       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1996       heading: Xác nhận rút vai trò
1997       title: Xác nhận rút vai trò
1998   welcome_page: 
1999     add_a_note: 
2000       paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
2001       paragraph_2_html: "Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú\n<span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn."
2002       title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
2003     basic_terms: 
2004       editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép sửa đổi bản đồ.
2005       node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà hàng hoặc một cái cây.
2006       paragraph_1_html: "Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp vào OpenStreetMap:"
2007       tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
2008       title: Thuật ngữ Cơ bản
2009       way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường, dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
2010     introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
2011     questions: 
2012       paragraph_1_html: Bạn có cần giúp đỡ với trình vẽ, hoặc chưa chắc chắn về cách sử dụng OpenStreetMap? Hãy hỏi cộng đồng tại <a href='http://help.openstreetmap.org/'>trung tâm hỏi đáp</a>.
2013       title: Có thắc mắc?
2014     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
2015     title: Hoan nghênh!
2016     whats_on_the_map: 
2017       off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ trực tuyến khác.
2018       on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em> – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
2019       title: Mục đích của Bản đồ