]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/vi.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Ninomax
6 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
7 vi: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_comment: 
11         body: Nội dung
12       diary_entry: 
13         language: Ngôn ngữ
14         latitude: Vĩ độ
15         longitude: Kinh độ
16         title: Tiêu đề
17         user: Người dùng
18       friend: 
19         friend: Người bạn
20         user: Người dùng
21       message: 
22         body: Nội dung
23         recipient: Người nhận
24         sender: Người gửi
25         title: Tiêu đề
26       trace: 
27         description: Miêu tả
28         latitude: Vĩ độ
29         longitude: Kinh độ
30         name: Tên
31         public: Công khai
32         size: Kích cỡ
33         user: Người dùng
34         visible: Thấy được
35       user: 
36         active: Tích cực
37         description: Miêu tả
38         display_name: Tên Hiển thị
39         email: Thư điện tử
40         languages: Ngôn ngữ
41         pass_crypt: Mật khẩu
42     models: 
43       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
44       changeset: Bộ thay đổi
45       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
46       country: Quốc gia
47       diary_comment: Bình luận Nhật ký
48       diary_entry: Mục Nhật ký
49       friend: Người bạn
50       language: Ngôn ngữ
51       message: Thư
52       node: Nốt
53       node_tag: Thẻ Nốt
54       notifier: Trình báo
55       old_node: Nốt Cũ
56       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
57       old_relation: Quan hệ Cũ
58       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
59       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
60       old_way: Lối Cũ
61       old_way_node: Nốt Lối Cũ
62       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
63       relation: Quan hệ
64       relation_member: Thành viên Quan hệ
65       relation_tag: Thẻ Quan hệ
66       session: Phiên
67       trace: Tuyến đường
68       tracepoint: Điểm Tuyến đường
69       tracetag: Thẻ Tuyến đường
70       user: Người dùng
71       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
72       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
73       way: Lối
74       way_node: Nốt Lối
75       way_tag: Thẻ Lối
76   application: 
77     require_cookies: 
78       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
79     setup_user_auth: 
80       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
81       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
82   browse: 
83     changeset: 
84       changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
85       changesetxml: Bộ thay đổi XML
86       download: Tải xuống %{changeset_xml_link} hoặc %{osmchange_xml_link}
87       feed: 
88         title: Bộ thay đổi %{id}
89         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
90       osmchangexml: osmChange XML
91       title: Bộ thay đổi
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
94       bounding_box: "Hộp bao:"
95       box: hộp
96       closed_at: "Lúc Đóng:"
97       created_at: "Lúc Tạo:"
98       has_nodes: 
99         one: "Có nốt sau:"
100         other: "Có %{count} nốt sau:"
101       has_relations: 
102         one: "Có quan hệ sau:"
103         other: "Có %{count} quan hệ sau:"
104       has_ways: 
105         one: "Có lối sau:"
106         other: "Có %{count} lối sau:"
107       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
108       show_area_box: Hiện Hộp vùng
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Miêu tả:"
111       deleted_at: "Lúc Xóa:"
112       deleted_by: "Người Xóa:"
113       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
114       edited_by: "Người Sửa đổi:"
115       in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
116       version: "Phiên bản:"
117     containing_relation: 
118       entry: Quan hệ %{relation_name}
119       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
120     map: 
121       deleted: Đã xóa
122       edit: 
123         area: Sửa đổi vùng
124         node: Sửa đổi nốt
125         relation: Sửa đổi quan hệ
126         way: Sửa đổi lối
127       larger: 
128         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
129         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
130         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
131         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
132       loading: Đang tải…
133     navigation: 
134       all: 
135         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
136         next_node_tooltip: Node tiếp theo
137         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
138         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
139         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
140         prev_node_tooltip: Node trước
141         prev_relation_tooltip: Relation trước
142         prev_way_tooltip: Lối trước
143       user: 
144         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
145         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
146         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
147     node: 
148       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
149       download_xml: Tải xuống XML
150       edit: sửa đổi
151       node: Nốt
152       node_title: "Nốt: %{node_name}"
153       view_history: xem lịch sử
154     node_details: 
155       coordinates: "Tọa độ:"
156       part_of: "Trực thuộc:"
157     node_history: 
158       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
159       download_xml: Tải xuống XML
160       node_history: Lịch sử Nốt
161       node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
162       view_details: xem chi tiết
163     not_found: 
164       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
165       type: 
166         changeset: bộ thay đổi
167         node: nốt
168         relation: quan hệ
169         way: lối
170     paging_nav: 
171       of: trong
172       showing_page: Đang hiện trang
173     relation: 
174       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_history_link}"
175       download_xml: Tải xuống XML
176       relation: Quan hệ
177       relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
178       view_history: xem lịch sử
179     relation_details: 
180       members: "Thành viên:"
181       part_of: "Trực thuộc:"
182     relation_history: 
183       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
184       download_xml: Tải xuống XML
185       relation_history: Lịch sử Quan hệ
186       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
187       view_details: xem chi tiết
188     relation_member: 
189       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
190       type: 
191         node: Nốt
192         relation: Quan hệ
193         way: Lối
194     start: 
195       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
196       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
197     start_rjs: 
198       data_frame_title: Dữ liệu
199       data_layer_name: Dữ liệu
200       details: Chi tiết
201       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
202       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
203       hide_areas: Ẩn các khu vực
204       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
205       load_data: Tải Dữ liệu
206       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
207       loading: Đang tải…
208       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
209       object_list: 
210         api: Lấy vùng này dùng API
211         back: Liệt kê các đối tượng
212         details: Chi tiết
213         heading: Danh sách đối tượng
214         history: 
215           type: 
216             node: Nốt [[id]]
217             way: Lối [[id]]
218         selected: 
219           type: 
220             node: Nốt [[id]]
221             way: Lối [[id]]
222         type: 
223           node: Nốt
224           way: Lối
225       private_user: người bí mật
226       show_areas: Hiện các khu vực
227       show_history: Xem Lịch sử
228       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
229       wait: Xin chờ...
230       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
231     tag_details: 
232       tags: "Thẻ:"
233       wiki_link: 
234         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
235         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
236       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
237     timeout: 
238       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
239       type: 
240         changeset: bộ thay đổi
241         node: nốt
242         relation: quan hệ
243         way: lối
244     way: 
245       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
246       download_xml: Tải xuống XML
247       edit: sửa đổi
248       view_history: xem lịch sử
249       way: Lối
250       way_title: "Lối: %{way_name}"
251     way_details: 
252       also_part_of: 
253         one: cũng thuộc về lối %{related_ways}}
254         other: cũng thuộc về các lối %{related_ways}
255       nodes: "Nốt:"
256       part_of: "Thuộc về:"
257     way_history: 
258       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
259       download_xml: Tải xuống XML
260       view_details: xem chi tiết
261       way_history: Lịch sử Lối
262       way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
263   changeset: 
264     changeset: 
265       anonymous: Vô danh
266       big_area: (lớn)
267       no_comment: (không có)
268       no_edits: (không có thay đổi)
269       show_area_box: hiện hộp vùng
270       still_editing: (đang sửa)
271       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
272     changeset_paging_nav: 
273       next: Sau »
274       previous: « Trước
275       showing_page: Đang hiện trang %{page}
276     changesets: 
277       area: Vùng
278       comment: Miêu tả
279       id: ID
280       saved_at: Lúc Lưu
281       user: Người dùng
282     list: 
283       description: Những thay đổi gần đây
284       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
285       description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
286       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
287       heading: Các bộ thay đổi
288       heading_bbox: Các bộ thay đổi
289       heading_user: Các bộ thay đổi
290       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
291       title: Các bộ thay đổi
292       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
293       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
294       title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
295     timeout: 
296       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
297   diary_entry: 
298     diary_comment: 
299       comment_from: Bình luận của %{link_user} lúc %{comment_created_at}
300       confirm: Xác nhận
301       hide_link: Ẩn bình luận này
302     diary_entry: 
303       comment_count: 
304         one: 1 bình luận
305         other: "%{count} bình luận"
306       comment_link: Bình luận về mục này
307       confirm: Xác nhận
308       edit_link: Sửa đổi mục này
309       hide_link: Ẩn mục này
310       posted_by: Được đăng bởi %{link_user} lúc %{created} bằng %{language_link}
311       reply_link: Trả lời mục này
312     edit: 
313       body: "Nội dung:"
314       language: "Ngôn ngữ:"
315       latitude: "Vĩ độ:"
316       location: "Vị trí:"
317       longitude: "Kinh độ:"
318       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
319       save_button: Lưu
320       subject: "Tiêu đề:"
321       title: Sửa đổi mục nhật ký
322       use_map_link: sử dụng bản đồ
323     feed: 
324       all: 
325         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
326         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
327       language: 
328         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
329         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
330       user: 
331         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
332         title: Các mục nhật ký của %{user}
333     list: 
334       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
335       new: Mục Nhật ký Mới
336       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
337       newer_entries: Mục Sau
338       no_entries: Chưa có mục nhật ký
339       older_entries: Mục Trước
340       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
341       title: Các Nhật ký Cá nhân
342       user_title: Nhật ký của %{user}
343     location: 
344       edit: Sửa
345       location: "Vị trí:"
346       view: Xem
347     new: 
348       title: Mục Nhật ký Mới
349     no_such_entry: 
350       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
351       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
352       title: Mục nhật ký không tồn tại
353     no_such_user: 
354       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
355       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
356       title: Người dùng không tồn tại
357     view: 
358       leave_a_comment: Bình luận
359       login: Đăng nhập
360       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
361       save_button: Lưu
362       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
363       user_title: Nhật ký của %{user}
364   editor: 
365     default: Mặc định (hiện là %{name})
366     potlatch: 
367       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
368       name: Potlatch 1
369     potlatch2: 
370       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
371       name: Potlatch 2
372     remote: 
373       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
374       name: phần điều khiển từ xa
375   export: 
376     start: 
377       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
378       area_to_export: Vùng để Xuất
379       embeddable_html: HTML để Nhúng
380       export_button: Xuất
381       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
382       format: "Định dạng:"
383       format_to_export: Định dạng Xuất
384       image_size: Hình có Kích cỡ
385       latitude: "Vĩ độ:"
386       licence: Giấy phép
387       longitude: "Kinh độ:"
388       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
389       mapnik_image: Hình Mapnik
390       max: tối đa
391       options: Tùy chọn
392       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
393       osmarender_image: Hình Osmarender
394       output: Đầu ra
395       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
396       scale: Tỷ lệ
397       too_large: 
398         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
399         heading: Khu vực Lớn quá
400       zoom: Thu phóng
401     start_rjs: 
402       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
403       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
404       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
405       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
406       export: Xuất
407       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
408       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
409   geocoder: 
410     description: 
411       title: 
412         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
413         osm_namefinder: "%{types} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
414         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
415       types: 
416         cities: Thành phố
417         places: Địa điểm
418         towns: Thị xã
419     description_osm_namefinder: 
420       prefix: "%{distance} về phía %{direction} của %{type}"
421     direction: 
422       east: đông
423       north: bắc
424       north_east: đông bắc
425       north_west: tây bắc
426       south: nam
427       south_east: đông nam
428       south_west: tây nam
429       west: tây
430     distance: 
431       one: khoảng 1 km
432       other: khoảng %{count} km
433       zero: không tới 1 km
434     results: 
435       more_results: Thêm kết quả
436       no_results: Không tìm thấy kết quả
437     search: 
438       title: 
439         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
440         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
441         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
442         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
443         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
444         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
445         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
446     search_osm_namefinder: 
447       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} về phía %{parentdirection} của %{parentname})"
448       suffix_place: ", %{distance} về phía %{direction} của %{placename}"
449     search_osm_nominatim: 
450       prefix: 
451         amenity: 
452           airport: Sân bay
453           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
454           atm: Máy Rút tiền Tự động
455           auditorium: Phòng hội họp
456           bank: Ngân hàng
457           bar: Quán Rượu
458           bench: Ghế
459           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
460           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
461           brothel: Nhà chứa
462           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
463           bus_station: Trạm Xe buýt
464           cafe: Quán Cà phê
465           car_rental: Chỗ Mướn Xe
466           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
467           car_wash: Tiệm Rửa Xe
468           casino: Sòng bạc
469           cinema: Rạp phim
470           clinic: Phòng khám
471           club: Câu lạc bộ
472           college: Trường Cao đẳng
473           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
474           courthouse: Tòa
475           crematorium: Lò Hỏa táng
476           dentist: Nha sĩ
477           doctors: Bác sĩ
478           dormitory: Ký túc xá
479           drinking_water: Vòi Nước uống
480           driving_school: Trường Lái xe
481           embassy: Tòa Đại sứ
482           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
483           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
484           ferry_terminal: Trạm Phà
485           fire_hydrant: Vòi nước Máy
486           fire_station: Trạm Cứu hỏa
487           fountain: Vòi nước
488           fuel: Cây xăng
489           grave_yard: Nghĩa địa
490           gym: Nhà Thể dục
491           hall: Hội trường
492           health_centre: Trung tâm Y tế
493           hospital: Bệnh viện
494           hotel: Khách sạn
495           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
496           ice_cream: Tiệm Kem
497           kindergarten: Tiểu học
498           library: Thư viện
499           market: Chợ
500           marketplace: Chợ phiên
501           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
502           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
503           nursery: Nhà trẻ
504           nursing_home: Viện Dưỡng lão
505           office: Văn phòng
506           park: Công viên
507           parking: Chỗ Đậu xe
508           pharmacy: Nhà thuốc
509           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
510           police: Cảnh sát
511           post_box: Hòm thư
512           post_office: Bưu điện
513           preschool: Trường Mầm non
514           prison: Nhà tù
515           pub: Quán rượu
516           public_building: Tòa nhà Công cộng
517           public_market: Chợ phiên
518           reception_area: Phòng Tiếp khách
519           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
520           restaurant: Nhà hàng
521           retirement_home: Nhà về hưu
522           sauna: Nhà Tắm hơi
523           school: Trường học
524           shelter: Nơi Trú ẩn
525           shop: Tiệm
526           shopping: Tiệm
527           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
528           studio: Studio
529           supermarket: Siêu thị
530           taxi: Taxi
531           telephone: Điện thoại Công cộng
532           theatre: Nhà hát
533           toilets: Vệ sinh
534           townhall: Thị sảnh
535           university: Trường Đại học
536           vending_machine: Máy Bán hàng
537           veterinary: Phẫu thuật Thú y
538           village_hall: Trụ sở Làng
539           waste_basket: Thùng rác
540           wifi: Điểm Truy cập Không dây
541           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
542         boundary: 
543           administrative: Biên giới Hành chính
544         building: 
545           apartments: Khối Căn hộ
546           block: Khối cao ốc
547           bunker: Boong ke
548           chapel: Nhà nguyện
549           church: Nhà thờ
550           city_hall: Trụ sở Thành phố
551           commercial: Tòa nhà Thương mại
552           dormitory: Ký túc xá
553           entrance: Cửa vào
554           faculty: Tòa nhà Trường học
555           farm: Công trình Nông trại
556           flats: Khu chung cư
557           garage: Ga ra
558           hall: Hội trường
559           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
560           hotel: Khách sạn
561           house: Nhà ở
562           industrial: Tòa nhà Công nghiệp
563           office: Tòa nhà Văn phòng
564           public: Tòa nhà Công cộng
565           residential: Nhà ở
566           retail: Tòa nhà Cửa hàng
567           school: Nhà trường
568           shop: Tiệm
569           stadium: Sân vận động
570           store: Tiệm
571           terrace: Thềm
572           tower: Tháp
573           train_station: Nhà ga
574           university: Tòa nhà Đại học
575         highway: 
576           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
577           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
578           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
579           byway: Đường mòn Đa mốt
580           construction: Đường Đang Xây
581           cycleway: Đường Xe đạp
582           distance_marker: Cây số
583           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
584           footway: Đường bộ
585           ford: Khúc Sông Cạn
586           gate: Cổng
587           living_street: Đường Hàng xóm
588           minor: Đường Nhỏ
589           motorway: Đường Cao tốc
590           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
591           motorway_link: Đường Cao tốc
592           path: Lối
593           pedestrian: Đường bộ Lớn
594           platform: Sân ga
595           primary: Đường Chính
596           primary_link: Đường Chính
597           raceway: Đường đua
598           residential: Đường Nhà ở
599           road: Đường
600           secondary: Đường Lớn
601           secondary_link: Đường Lớn
602           service: Đường phụ
603           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
604           steps: Cầu thang
605           stile: Cửa xoay
606           tertiary: Đường Lớn
607           track: Đường mòn
608           trail: Đường mòn
609           trunk: Xa lộ
610           trunk_link: Xa lộ
611           unclassified: Đường Không Phân loại
612           unsurfaced: Đường Không Lát
613         historic: 
614           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
615           battlefield: Chiến trường
616           boundary_stone: Mốc Biên giới
617           building: Tòa nhà
618           castle: Lâu đài
619           church: Nhà thờ
620           house: Nhà ở
621           icon: Thánh tượng
622           manor: Trang viên
623           memorial: Đài Tưởng niệm
624           mine: Mỏ
625           monument: Đài Kỷ niệm
626           museum: Bảo tàng
627           ruins: Tàn tích
628           tower: Tháp
629           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
630           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
631           wreck: Xác Tàu Đắm
632         landuse: 
633           allotments: Khu Vườn Gia đình
634           basin: Lưu vực
635           cemetery: Nghĩa địa
636           commercial: Khu vực Thương mại
637           conservation: Bảo tồn
638           construction: Công trường Xây dựng
639           farm: Trại
640           farmland: Trại
641           farmyard: Sân Trại
642           forest: Rừng Trồng Cây
643           grass: Cỏ
644           industrial: Khu vực Công nghiệp
645           landfill: Nơi Đổ Rác
646           meadow: Đồng cỏ
647           military: Khu vực Quân sự
648           mine: Mỏ
649           mountain: Núi
650           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
651           park: Công viên
652           piste: Đường Trượt tuyết
653           plaza: Quảng trường
654           quarry: Mỏ Đá
655           railway: Đường sắt
656           recreation_ground: Sân chơi
657           reservoir: Bể nước
658           residential: Khu vực Nhà ở
659           retail: Khu vực Buôn bán
660           vineyard: Vườn Nho
661           wetland: Đầm lầy
662           wood: Rừng
663         leisure: 
664           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
665           common: Đất Công
666           fishing: Hồ Đánh cá
667           garden: Vườn
668           golf_course: Sân Golf
669           ice_rink: Sân băng
670           marina: Bến tàu
671           miniature_golf: Golf Nhỏ
672           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
673           park: Công viên
674           pitch: Bãi Thể thao
675           playground: Sân chơi
676           recreation_ground: Sân Giải trí
677           slipway: Bến tàu
678           sports_centre: Trung tâm Thể thao
679           stadium: Sân vận động
680           swimming_pool: Hồ Bơi
681           track: Đường Chạy
682           water_park: Công viên Nước
683         natural: 
684           bay: Vịnh
685           beach: Bãi biển
686           cape: Mũi đất
687           cave_entrance: Cửa vào Hang
688           channel: Eo biển
689           cliff: Vách đá
690           coastline: Bờ biển
691           crater: Miệng Núi
692           fell: Đồi đá
693           fjord: Vịnh hẹp
694           geyser: Mạch nước Phun
695           glacier: Sông băng
696           heath: Bãi Hoang
697           hill: Đồi
698           island: Đảo
699           land: Đất
700           marsh: Đầm lầy
701           moor: Truông
702           mud: Bùn
703           peak: Đỉnh
704           point: Mũi đất
705           reef: Rạn san hô
706           ridge: Luống đất
707           river: Sông
708           rock: Đá
709           scree: Bãi Đá
710           scrub: Đất Bụi rậm
711           shoal: Bãi cạn
712           spring: Suối
713           strait: Eo biển
714           tree: Cây
715           valley: Thung lũng
716           volcano: Núi lửa
717           water: Nước
718           wetland: Đầm lầy
719           wetlands: Đầm lầy
720           wood: Rừng
721         place: 
722           airport: Sân bay
723           city: Thành phố
724           country: Quốc gia
725           county: Quận hạt
726           farm: Trại
727           hamlet: Xóm
728           house: Nhà ở
729           houses: Dãy Nhà
730           island: Đảo
731           islet: Đảo Nhỏ
732           locality: Địa phương
733           moor: Truông
734           municipality: Đô thị
735           postcode: Mã Bưu chính
736           region: Miền
737           sea: Biển
738           state: Tỉnh bang
739           subdivision: Hàng xóm
740           suburb: Ngoại ô
741           town: Thị xã/trấn
742           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
743           village: Làng
744         railway: 
745           abandoned: Đường sắt bị Bỏ rơi
746           construction: Đường sắt Đang Xây
747           disused: Đường sắt Ngừng hoạt động
748           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
749           funicular: Đường sắt Leo núi
750           halt: Ga Xép
751           historic_station: Nhà ga Lịch sử
752           junction: Ga Đầu mối
753           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
754           light_rail: Đường sắt Nhẹ
755           monorail: Đường Một Ray
756           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
757           platform: Ke ga
758           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
759           spur: Đường sắt Phụ
760           station: Nhà ga
761           subway: Trạm Xe điện Ngầm
762           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
763           switch: Ghi Đường sắt
764           tram: Đường Xe điện
765           tram_stop: Ga Xép Điện
766           yard: Sân ga
767         shop: 
768           alcohol: Tiệm Rượu
769           apparel: Tiệm May mặc
770           art: Tiệm Nghệ phẩm
771           bakery: Tiệm Bánh
772           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
773           beverages: Tiệm Đồ uống
774           bicycle: Tiệm Xe đạp
775           books: Tiệm Sách
776           butcher: Tiệm Thịt
777           car: Tiệm Xe hơi
778           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
779           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
780           car_repair: Tiệm Sửa Xe
781           carpet: Tiệm Thảm
782           charity: Cửa hàng Từ thiện
783           chemist: Nhà thuốc
784           clothes: Tiệm Quần áo
785           computer: Tiệm Máy tính
786           confectionery: Tiệm Kẹo
787           convenience: Tiệm Tập hóa
788           copyshop: Tiệm In ấn
789           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
790           department_store: Cửa hàng Bách hóa
791           discount: Cửa hàng Giảm giá
792           doityourself: Tiệm Ngũ kim
793           drugstore: Nhà thuốc
794           dry_cleaning: Hấp tẩy
795           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
796           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
797           farm: Tiệm Nông cụ
798           fashion: Tiệm Thời trang
799           fish: Tiệm Cá
800           florist: Tiệm Hoa
801           food: Tiệm Thực phẩm
802           funeral_directors: Nhà tang lễ
803           furniture: Tiệm Đồ đạc
804           gallery: Thư viện Ảnh
805           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
806           general: Tiệm Đồ
807           gift: Tiệm Quà tặng
808           greengrocer: Tiệm Rau
809           grocery: Tiệm Tạp phẩm
810           hairdresser: Tiệm Làm tóc
811           hardware: Tiệm Ngũ kim
812           insurance: Bảo hiểm
813           jewelry: Tiệm Kim hoàn
814           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
815           mall: Trung tâm Mua sắm
816           market: Chợ
817           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
818           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
819           music: Tiệm Nhạc
820           newsagent: Tiệm Báo
821           optician: Tiệm Kính mắt
822           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
823           pet: Tiệm Vật nuôi
824           photo: Tiệm Rửa Hình
825           salon: Tiệm Làm tóc
826           shoes: Tiệm Giày
827           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
828           sports: Tiệm Thể thao
829           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
830           supermarket: Siêu thị
831           toys: Tiệm Đồ chơi
832           travel_agency: Văn phòng Du lịch
833           video: Tiệm Phim
834           wine: Tiệm Rượu
835         tourism: 
836           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
837           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
838           attraction: Nơi Du lịch
839           bed_and_breakfast: Nhà trọ
840           cabin: Túp lều
841           camp_site: Nơi Cắm trại
842           chalet: Nhà ván
843           guest_house: Nhà khách
844           hostel: Nhà trọ
845           hotel: Khách sạn
846           information: Thông tin
847           lean_to: Nhà chái
848           motel: Khách sạn Dọc đường
849           museum: Bảo tàng
850           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
851           theme_park: Công viên Giải trí
852           valley: Thung lũng
853           viewpoint: Thắng cảnh
854           zoo: Vườn thú
855         waterway: 
856           boatyard: Bãi Thuyền
857           canal: Kênh
858           connector: Đường thủy Nối
859           dam: Đập
860           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
861           ditch: Mương
862           dock: Vũng tàu
863           drain: Cống
864           lock: Âu tàu
865           mineral_spring: Suối Nước khoáng
866           rapids: Thác ghềnh
867           river: Sông
868           riverbank: Bờ sông
869           stream: Dòng suối
870           wadi: Dòng sông Vào mùa
871           water_point: Máy bơm nước
872           waterfall: Thác
873           weir: Đập Cột nước Thấp
874   javascripts: 
875     map: 
876       base: 
877         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
878         mapnik: Mapnik
879         noname: Không tên
880         osmarender: Osmarender
881       overlays: 
882         maplint: Maplint
883     site: 
884       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
885       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
886       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
887       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
888       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
889       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
890   layouts: 
891     community_blogs: Blog của Cộng đồng
892     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
893     copyright: Bản quyền &amp; Giấy phép
894     documentation: Tài liệu
895     documentation_title: Tài liệu về dự án
896     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
897     donate_link_text: quyên góp
898     edit: Sửa đổi
899     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
900     export: Xuất
901     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
902     foundation: Quỹ OpenStreetMap
903     foundation_title: Quỹ Hỗ trợ OpenStreetMap
904     gps_traces: Tuyến đường GPS
905     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
906     help: Trợ giúp
907     help_centre: Trung tâm Trợ giúp
908     help_title: Trang trợ giúp của dự án
909     history: Lịch sử
910     home: nhà
911     home_tooltip: Về vị trí nhà
912     inbox: hộp thư (%{count})
913     inbox_tooltip: 
914       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
915       other: Hộp thư của bạn có %{count} thư chưa đọc
916       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
917     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
918     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
919     intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại %{partners}.
920     intro_3_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
921     intro_3_partners: wiki
922     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
923     license: 
924       alt: CC BY-SA 2.0
925       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
926     log_in: đăng nhập
927     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
928     logo: 
929       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
930     logout: đăng xuất
931     logout_tooltip: Đăng xuất
932     make_a_donation: 
933       text: Quyên góp
934       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
935     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
936     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
937     sign_up: đăng ký
938     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
939     sotm2011: Mời tham dự Hội nghị OpenStreetMap 2011, Tình trạng Bản đồ, 9–11 tháng 9 tại Denver!
940     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
941     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
942     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
943     view: Xem
944     view_tooltip: Xem bản đồ
945     welcome_user: Hoan nghênh, %{user_link}
946     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
947     wiki: Wiki
948     wiki_title: Trang wiki của dự án
949     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
950   license_page: 
951     foreign: 
952       english_link: nguyên bản tiếng Anh
953       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
954       title: Thông tin về bản dịch này
955     legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC-BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC-BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC-BY</a>.</li>\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>).</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
956     native: 
957       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
958       native_link: bản dịch tiếng Việt
959       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
960       title: Giới thiệu về trang này
961   message: 
962     delete: 
963       deleted: Đã xóa thư
964     inbox: 
965       date: Ngày
966       from: Từ
967       my_inbox: Hộp thư đến
968       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
969       outbox: đã gửi
970       people_mapping_nearby: những người ở gần
971       subject: Tiêu đề
972       title: Hộp thư
973       you_have: Bạn có %{new_count} thư mới và %{old_count} thư cũ
974     mark: 
975       as_read: Thư đã đọc
976       as_unread: Thư chưa đọc
977     message_summary: 
978       delete_button: Xóa
979       read_button: Đánh dấu là đã đọc
980       reply_button: Trả lời
981       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
982     new: 
983       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
984       body: Nội dung
985       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
986       message_sent: Thư đã gửi
987       send_button: Gửi
988       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
989       subject: Tiêu đề
990       title: Gửi thư
991     no_such_message: 
992       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
993       heading: Thư không tồn tại
994       title: Thư không tồn tại
995     no_such_user: 
996       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên đó.
997       heading: Người dùng không tồn tại
998       title: Người dùng không tồn tại
999     outbox: 
1000       date: Ngày
1001       inbox: thư đến
1002       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1003       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1004       outbox: thư đã gửi
1005       people_mapping_nearby: những người ở gần
1006       subject: Tiêu đề
1007       title: Hộp thư đã gửi
1008       to: Tới
1009       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi %{count} thư
1010     read: 
1011       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1012       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
1013       date: Ngày
1014       from: Từ
1015       reading_your_messages: Đọc thư
1016       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
1017       reply_button: Trả lời
1018       subject: Tiêu đề
1019       title: Đọc thư
1020       to: Tới
1021       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1022       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1023     reply: 
1024       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1025     sent_message_summary: 
1026       delete_button: Xóa
1027   notifier: 
1028     diary_comment_notification: 
1029       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1030       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1031       hi: Chào %{to_user},
1032       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1033     email_confirm: 
1034       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1035     email_confirm_html: 
1036       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1037       greeting: Chào bạn,
1038       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1039     email_confirm_plain: 
1040       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1041       greeting: Chào bạn,
1042       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
1043       hopefully_you_2: "%{server_url} thành %{new_address}."
1044     friend_notification: 
1045       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại %{befriendurl}.
1046       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1047       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1048       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã thêm bạn là người bạn"
1049     gpx_notification: 
1050       and_no_tags: và không có thẻ
1051       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1052       failure: 
1053         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1054         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1055         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1056         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1057         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1058       greeting: Chào bạn,
1059       success: 
1060         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1061         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1062       with_description: với miêu tả
1063       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1064     lost_password: 
1065       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1066     lost_password_html: 
1067       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1068       greeting: Chào bạn,
1069       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1070     lost_password_plain: 
1071       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1072       greeting: Chào bạn,
1073       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1074       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
1075     message_notification: 
1076       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại %{readurl}
1077       footer2: và trả lời tại %{replyurl}
1078       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1079       hi: Chào %{to_user},
1080     signup_confirm: 
1081       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
1082     signup_confirm_html: 
1083       ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
1084       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1085       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
1086       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
1087       greeting: Chào bạn!
1088       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1089       introductory_video: Bạn có thể coi %{introductory_video_link}.
1090       more_videos: Cũng có %{more_videos_link}.
1091       more_videos_here: thêm video tại đây
1092       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
1093       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
1094       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
1095     signup_confirm_plain: 
1096       ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
1097       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
1098       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
1099       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1100       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
1101       current_user_2: "tại:"
1102       greeting: Chào bạn!
1103       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1104       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
1105       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
1106       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
1107       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
1108       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
1109       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
1110       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
1111       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
1112       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
1113   oauth: 
1114     oauthorize: 
1115       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1116       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1117       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1118       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1119       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1120       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1121       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1122       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1123     revoke: 
1124       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1125   oauth_clients: 
1126     create: 
1127       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1128     destroy: 
1129       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1130     edit: 
1131       submit: Sửa đổi
1132       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1133     form: 
1134       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1135       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1136       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1137       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1138       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1139       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1140       callback_url: URL Gọi lại
1141       name: Tên
1142       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1143       required: Bắt buộc
1144       support_url: URL Trợ giúp
1145       url: URL Trang chủ Chương trình
1146     index: 
1147       application: Tên Chương trình
1148       issued_at: Lúc Cho phép
1149       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1150       my_apps: Trình khách của Tôi
1151       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1152       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1153       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1154       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1155       revoke: Thu hồi!
1156       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1157     new: 
1158       submit: Đăng ký
1159       title: Đăng ký chương trình mới
1160     not_found: 
1161       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1162     show: 
1163       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1164       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1165       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1166       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1167       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1168       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1169       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1170       authorize_url: "Cho phép URL:"
1171       edit: Sửa đổi Chi tiết
1172       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1173       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1174       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1175       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1176       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1177       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1178     update: 
1179       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1180   site: 
1181     edit: 
1182       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1183       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1184       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1185       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1186       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1187       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1188       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1189       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1190       user_page_link: trang cá nhân
1191     index: 
1192       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1193       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1194       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
1195       license: 
1196         license_name: Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0
1197         notice: "%{project_name} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép %{license_name}."
1198         project_name: Dự án OpenStreetMap
1199       permalink: Liên kết Thường trực
1200       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1201       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1202     key: 
1203       map_key: Chú giải
1204       map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
1205       table: 
1206         entry: 
1207           admin: Biên giới hành chính
1208           allotments: Khu vườn gia đình
1209           apron: 
1210             - Sân đậu máy bay
1211             - nhà ga hành khách
1212           bridge: Đường rắn = cầu
1213           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1214           brownfield: Sân để trống
1215           building: Kiến trúc quan trọng
1216           byway: Đường mòn đa mốt
1217           cable: 
1218             - Đường xe cáp
1219             - ski lift
1220           cemetery: Nghĩa địa
1221           centre: Trung tâm thể thao
1222           commercial: Khu vực thương mại
1223           common: 
1224             - Đất công
1225             - bãi cỏ
1226           construction: Đường đang xây
1227           cycleway: Đường xe đạp
1228           destination: Chỉ giao thông địa phương
1229           farm: Ruộng
1230           footway: Đường đi bộ
1231           forest: Rừng trồng cây
1232           golf: Sân golf
1233           heathland: Vùng cây bụi
1234           industrial: Khu vực công nghiệp
1235           lake: 
1236             - Hồ
1237             - bể nước
1238           military: Khu vực quân sự
1239           motorway: Đường cao tốc
1240           park: Công viên
1241           permissive: Đường cho phép
1242           pitch: Sân thể thao
1243           primary: Đường chính
1244           private: Đường riêng
1245           rail: Đường sắt
1246           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1247           resident: Khu vực nhà ở
1248           retail: Khu vực buôn bán
1249           runway: 
1250             - Đường băng
1251             - đường lăn
1252           school: 
1253             - Trường học
1254             - đại học
1255           secondary: Đường lớn
1256           station: Nhà ga
1257           subway: Đường ngầm
1258           summit: 
1259             - Đỉnh núi
1260             - đồi
1261           tourist: Nơi du lịch
1262           track: Đường mòn
1263           tram: 
1264             - Đường sắt nhẹ
1265             - xe điện
1266           trunk: Xa lộ
1267           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1268           unclassified: Đường không phân loại
1269           unsurfaced: Đường không lát
1270           wood: Rừng
1271     search: 
1272       search: Tìm kiếm
1273       search_help: "thí dụ: “Hoa Thịnh Đốn”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
1274       submit_text: Đi
1275       where_am_i: Tôi ở đâu?
1276       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1277     sidebar: 
1278       close: Đóng
1279       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1280   time: 
1281     formats: 
1282       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1283   trace: 
1284     create: 
1285       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1286       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1287     delete: 
1288       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1289     edit: 
1290       description: "Miêu tả:"
1291       download: tải về
1292       edit: sửa đổi
1293       filename: "Tên tập tin:"
1294       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1295       map: bản đồ
1296       owner: "Tác giả:"
1297       points: "Số nốt:"
1298       save_button: Lưu các Thay đổi
1299       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1300       tags: "Thẻ:"
1301       tags_help: dấu phẩy phân cách
1302       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1303       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1304       visibility: "Mức độ truy cập:"
1305       visibility_help: có nghĩa là gì?
1306       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1307     list: 
1308       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1309       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1310       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1311       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1312     make_public: 
1313       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1314     no_such_user: 
1315       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1316       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1317       title: Người dùng không tồn tại
1318     offline: 
1319       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1320       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1321     offline_warning: 
1322       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1323     trace: 
1324       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1325       by: bởi
1326       count_points: "%{count} nốt"
1327       edit: sửa đổi
1328       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1329       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1330       in: trong
1331       map: bản đồ
1332       more: thêm
1333       pending: CHƯA XỬ
1334       private: RIÊNG
1335       public: CÔNG KHAI
1336       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1337       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1338       view_map: Xem Bản đồ
1339     trace_form: 
1340       description: "Miêu tả:"
1341       help: Trợ giúp
1342       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1343       tags: "Thẻ:"
1344       tags_help: dấu phẩy phân cách
1345       upload_button: Tải lên
1346       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1347       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1348       visibility_help: có nghĩa là gì?
1349       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1350     trace_header: 
1351       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1352       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1353       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1354       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1355     trace_optionals: 
1356       tags: Thẻ
1357     trace_paging_nav: 
1358       next: Sau »
1359       previous: « Trước
1360       showing_page: Đang hiện trang %{page}
1361     view: 
1362       delete_track: Xóa tuyến đường này
1363       description: "Miêu tả:"
1364       download: tải về
1365       edit: sửa đổi
1366       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1367       filename: "Tên tập tin:"
1368       heading: Xem tuyến đường %{name}
1369       map: bản đồ
1370       none: Không có
1371       owner: "Tác giả:"
1372       pending: CHƯA XỬ
1373       points: "Số nốt:"
1374       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1375       tags: "Thẻ:"
1376       title: Xem tuyến đường %{name}
1377       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1378       uploaded: "Lúc tải lên:"
1379       visibility: "Mức độ truy cập:"
1380     visibility: 
1381       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1382       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1383       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1384       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1385   user: 
1386     account: 
1387       contributor terms: 
1388         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1389         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1390         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1391         link text: có nghĩa là gì?
1392         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1393         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1394       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1395       delete image: Xóa hình hiện dùng
1396       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1397       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1398       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1399       home location: "Vị trí Nhà:"
1400       image: "Hình:"
1401       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1402       keep image: Giữ hình hiện dùng
1403       latitude: "Vĩ độ:"
1404       longitude: "Kinh độ:"
1405       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1406       my settings: Tùy chọn
1407       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1408       new image: Thêm hình
1409       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1410       openid: 
1411         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1412         link text: này là gì?
1413         openid: "OpenID:"
1414       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1415       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1416       profile description: "Tự giới thiệu:"
1417       public editing: 
1418         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1419         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1420         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1421         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1422         enabled link text: có nghĩa là gì?
1423         heading: "Sửa đổi công khai:"
1424       public editing note: 
1425         heading: Sửa đổi công khai
1426         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1427       replace image: Thay hình hiện dùng
1428       return to profile: Trở về trang cá nhân
1429       save changes button: Lưu các Thay đổi
1430       title: Chỉnh sửa tài khoản
1431       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1432     confirm: 
1433       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1434       before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
1435       button: Xác nhận
1436       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1437       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1438       reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="%{reconfirm}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
1439       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1440       unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
1441     confirm_email: 
1442       button: Xác nhận
1443       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1444       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1445       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1446       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1447     confirm_resend: 
1448       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1449       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1450     filter: 
1451       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1452     go_public: 
1453       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1454     list: 
1455       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1456       empty: Không tìm thấy người dùng.
1457       heading: Người dùng
1458       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1459       showing: 
1460         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1461         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1462       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1463       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1464       title: Người dùng
1465     login: 
1466       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1467       account suspended: Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.<br />Vui lòng liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
1468       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1469       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1470       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1471       heading: Đăng nhập
1472       login_button: Đăng nhập
1473       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1474       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1475       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">Tìm hiểu thêm về thay đổi giấy phép sắp tới của OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">bản dịch</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming?uselang=vi">thảo luận</a>)
1476       openid: "%{logo} OpenID:"
1477       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1478       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1479       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1480       openid_providers: 
1481         aol: 
1482           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1483           title: Đăng nhập với AOL
1484         google: 
1485           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1486           title: Đăng nhập với Google
1487         myopenid: 
1488           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1489           title: Đăng nhập với myOpenID
1490         openid: 
1491           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1492           title: Đăng nhập dùng OpenID
1493         wordpress: 
1494           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1495           title: Đăng nhập với WordPress
1496         yahoo: 
1497           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1498           title: Đăng nhập với Yahoo!
1499       password: "Mật khẩu:"
1500       register now: Đăng ký ngay
1501       remember: "Nhớ tôi:"
1502       title: Đăng nhập
1503       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1504       webmaster: chủ trang
1505       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1506       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1507     logout: 
1508       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1509       logout_button: Đăng xuất
1510       title: Đăng xuất
1511     lost_password: 
1512       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1513       heading: Quên mất Mật khẩu?
1514       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1515       new password button: Đặt lại mật khẩu
1516       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1517       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1518       title: Quên mất mật khẩu
1519     make_friend: 
1520       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1521       failed: Rất tiếc, việc thêm %{name} là người bạn bị thất bại.
1522       success: "%{name} mới là người bạn."
1523     new: 
1524       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1525       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1526       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1527       continue: Tiếp tục
1528       display name: "Tên hiển thị:"
1529       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1530       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1531       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1532       flash create success message: Cám ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1533       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1534       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1535       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1536       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1537       openid: "%{logo} OpenID:"
1538       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1539       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1540       password: "Mật khẩu:"
1541       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1542       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1543       title: Mở tài khoản
1544       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1545     no_such_user: 
1546       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1547       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1548       title: Người dùng không tồn tại
1549     popup: 
1550       friend: Người bạn
1551       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1552       your location: Vị trí của bạn
1553     remove_friend: 
1554       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1555       success: "%{name} không còn là người bạn."
1556     reset_password: 
1557       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1558       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1559       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1560       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1561       password: "Mật khẩu:"
1562       reset: Đặt lại Mật khẩu
1563       title: Đặt lại mật khẩu
1564     set_home: 
1565       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1566     suspended: 
1567       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1568       heading: Tài khoản bị Cấm
1569       title: Tài khoản bị Cấm
1570       webmaster: chủ trang
1571     terms: 
1572       agree: Chấp nhận
1573       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1574       consider_pd_why: có nghĩa là gì?
1575       decline: Từ chối
1576       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1577       heading: Điều kiện đóng góp
1578       legale_names: 
1579         france: Pháp
1580         italy: Ý
1581         rest_of_world: Các nước khác
1582       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1583       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1584       title: Điều kiện đóng góp
1585       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1586     view: 
1587       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1588       add as friend: thêm là người bạn
1589       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1590       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1591       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1592       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1593       confirm: Xác nhận
1594       confirm_user: xác nhận người dùng này
1595       create_block: cấm người dùng này
1596       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1597       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1598       delete_user: xóa tài khoản này
1599       description: Miêu tả
1600       diary: nhật ký
1601       edits: đóng góp
1602       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1603       hide_user: ẩn tài khoản này
1604       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link}.
1605       km away: cách %{count} km
1606       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1607       m away: cách %{count} m
1608       mapper since: "Tham gia:"
1609       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1610       my diary: nhật ký của tôi
1611       my edits: đóng góp của tôi
1612       my settings: tùy chọn
1613       my traces: tuyến đường của tôi
1614       nearby users: Người dùng khác ở gần
1615       new diary entry: mục nhật ký mới
1616       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1617       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1618       oauth settings: thiết lập OAuth
1619       remove as friend: dời người bạn
1620       role: 
1621         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1622         grant: 
1623           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1624           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1625         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1626         revoke: 
1627           administrator: Rút quyền quản lý viên
1628           moderator: Rút quyền điều hành viên
1629       send message: gửi thư
1630       settings_link_text: tùy chọn
1631       spam score: "Điểm số Spam:"
1632       status: "Trạng thái:"
1633       traces: tuyến đường
1634       unhide_user: hiện tài khoản này
1635       user location: Vị trí của người dùng
1636       your friends: Người bạn của bạn
1637   user_block: 
1638     blocks_by: 
1639       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1640       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1641       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1642     blocks_on: 
1643       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1644       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1645       title: Các tác vụ cấm %{name}
1646     create: 
1647       flash: Cấm người dùng %{name}.
1648       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1649       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1650     edit: 
1651       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1652       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1653       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1654       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1655       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1656       show: Xem tác vụ cấm này
1657       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1658       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1659     filter: 
1660       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1661       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1662       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1663     helper: 
1664       time_future: Hết hạn %{time}.
1665       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1666       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1667     index: 
1668       empty: Chưa ai bị cấm.
1669       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1670       title: Người dùng bị cấm
1671     model: 
1672       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1673       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1674     new: 
1675       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1676       heading: Cấm %{name}
1677       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1678       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1679       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1680       submit: Cấm người dùng
1681       title: Cấm %{name}
1682       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1683       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1684     not_found: 
1685       back: Trở về trang đầu
1686       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1687     partial: 
1688       confirm: Bạn có chắc không?
1689       creator_name: Người cấm
1690       display_name: Người bị cấm
1691       edit: Sửa đổi
1692       not_revoked: (không bị hủy)
1693       reason: Lý do cấm
1694       revoke: Bỏ cấm!
1695       revoker_name: Người bỏ cấm
1696       show: Hiện
1697       status: Trạng thái
1698     period: "%{count} giờ"
1699     revoke: 
1700       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1701       flash: Đã bỏ cấm.
1702       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1703       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1704       revoke: Bỏ cấm!
1705       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1706       title: Bỏ cấm %{block_on}
1707     show: 
1708       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1709       confirm: Bạn có chắc không?
1710       edit: Sửa đổi
1711       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1712       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1713       reason: "Lý do cấm:"
1714       revoke: Bỏ cấm!
1715       revoker: "Người bỏ cấm:"
1716       show: Hiện
1717       status: Trạng thái
1718       time_future: Hết hạn %{time}
1719       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1720       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1721     update: 
1722       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1723       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1724   user_role: 
1725     filter: 
1726       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1727       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1728       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1729       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1730     grant: 
1731       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1732       confirm: Xác nhận
1733       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1734       heading: Xác nhận cấp vai trò
1735       title: Xác nhận cấp vai trò
1736     revoke: 
1737       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1738       confirm: Xác nhận
1739       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1740       heading: Xác nhận rút vai trò
1741       title: Xác nhận rút vai trò