]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/vi.yml
Localisation updates from translatewiki.net (2009-11-27)
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 vi: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Nội dung
10       diary_entry: 
11         language: Ngôn ngữ
12         latitude: Vĩ độ
13         longitude: Kinh độ
14         title: Tiêu đề
15         user: Người dùng
16       friend: 
17         friend: Người bạn
18         user: Người dùng
19       message: 
20         body: Nội dung
21         recipient: Người nhận
22         sender: Người gửi
23         title: Tiêu đề
24       trace: 
25         description: Miêu tả
26         latitude: Vĩ độ
27         longitude: Kinh độ
28         name: Tên
29         public: Công khai
30         size: Kích cỡ
31         user: Người dùng
32         visible: Thấy được
33       user: 
34         active: Tích cực
35         description: Miêu tả
36         display_name: Tên Hiển thị
37         email: Thư điện tử
38         languages: Ngôn ngữ
39         pass_crypt: Mật khẩu
40     models: 
41       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
42       changeset: Bộ thay đổi
43       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
44       country: Quốc gia
45       diary_comment: Bình luận Nhật ký
46       diary_entry: Mục Nhật ký
47       friend: Người bạn
48       language: Ngôn ngữ
49       message: Thư
50       node: Nốt
51       node_tag: Thẻ Nốt
52       notifier: Trình báo
53       old_node: Nốt Cũ
54       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
55       old_relation: Quan hệ Cũ
56       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
57       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
58       old_way: Lối Cũ
59       old_way_node: Nốt Lối Cũ
60       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
61       relation: Quan hệ
62       relation_member: Thành viên Quan hệ
63       relation_tag: Thẻ Quan hệ
64       session: Phiên
65       trace: Tuyến đường
66       tracepoint: Điểm Tuyến đường
67       tracetag: Thẻ Tuyến đường
68       user: Người dùng
69       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
70       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
71       way: Lối
72       way_node: Nốt Lối
73       way_tag: Thẻ Lối
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
82       changesetxml: Bộ thay đổi XML
83       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
84       feed: 
85         title: Bộ thay đổi {{id}}
86         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
87       osmchangexml: osmChange XML
88       title: Bộ thay đổi
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
91       bounding_box: "Hộp bao:"
92       box: hộp
93       closed_at: "Lúc Đóng:"
94       created_at: "Lúc Tạo:"
95       has_nodes: 
96         one: "Có {{count}} nốt sau:"
97         other: "Có {{count}} nốt sau:"
98       has_relations: 
99         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
100         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101       has_ways: 
102         one: "Có {{count}} lối sau:"
103         other: "Có {{count}} lối sau:"
104       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
105       show_area_box: Hiện Hộp vùng
106     changeset_navigation: 
107       all: 
108         next_tooltip: Bộ thay đổi sau
109         prev_tooltip: Bộ thay đổi trước
110       user: 
111         name_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
112         next_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
113         prev_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Miêu tả:"
116       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
117       edited_by: "Người Sửa đổi:"
118       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
119       version: "Phiên bản:"
120     containing_relation: 
121       entry: Quan hệ {{relation_name}}
122       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
123     map: 
124       deleted: Đã xóa
125       larger: 
126         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
127         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
128         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
129         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
130       loading: Đang tải...
131     node: 
132       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
133       download_xml: Tải xuống XML
134       edit: sửa đổi
135       node: Nốt
136       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
137       view_history: xem lịch sử
138     node_details: 
139       coordinates: "Tọa độ:"
140       part_of: "Trực thuộc:"
141     node_history: 
142       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
143       download_xml: Tải xuống XML
144       node_history: Lịch sử Nốt
145       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
146       view_details: xem chi tiết
147     not_found: 
148       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
149       type: 
150         changeset: bộ thay đổi
151         node: nốt
152         relation: quan hệ
153         way: lối
154     paging_nav: 
155       of: trong
156       showing_page: Đang hiện trang
157     relation: 
158       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
159       download_xml: Tải xuống XML
160       relation: Quan hệ
161       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
162       view_history: xem lịch sử
163     relation_details: 
164       members: "Thành viên:"
165       part_of: "Trực thuộc:"
166     relation_history: 
167       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
168       download_xml: Tải xuống XML
169       relation_history: Lịch sử Quan hệ
170       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
171       view_details: xem chi tiết
172     relation_member: 
173       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
174       type: 
175         node: Nốt
176         relation: Quan hệ
177         way: Lối
178     start: 
179       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
180       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
181     start_rjs: 
182       data_frame_title: Dữ liệu
183       data_layer_name: Dữ liệu
184       details: Chi tiết
185       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
186       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
187       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
188       load_data: Tải Dữ liệu
189       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
190       loading: Đang tải...
191       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
192       object_list: 
193         api: Lấy vùng này dùng API
194         back: Liệt kê các đối tượng
195         details: Chi tiết
196         heading: Danh sách đối tượng
197         history: 
198           type: 
199             node: Nốt [[id]]
200             way: Lối [[id]]
201         selected: 
202           type: 
203             node: Nốt [[id]]
204             way: Lối [[id]]
205         type: 
206           node: Nốt
207           way: Lối
208       private_user: người bí mật
209       show_history: Xem Lịch sử
210       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
211       wait: Xin chờ...
212       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
213     tag_details: 
214       tags: "Thẻ:"
215     way: 
216       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
217       download_xml: Tải xuống XML
218       edit: sửa đổi
219       view_history: xem lịch sử
220       way: Lối
221       way_title: "Lối: {{way_name}}"
222     way_details: 
223       also_part_of: 
224         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
225         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
226       nodes: "Nốt:"
227       part_of: "Thuộc về:"
228     way_history: 
229       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
230       download_xml: Tải xuống XML
231       view_details: xem chi tiết
232       way_history: Lịch sử Lối
233       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
234   changeset: 
235     changeset: 
236       anonymous: Vô danh
237       big_area: (lớn)
238       no_comment: (không có)
239       no_edits: (không có thay đổi)
240       show_area_box: hiện hộp vùng
241       still_editing: (đang mở)
242       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
243     changeset_paging_nav: 
244       next: Sau »
245       previous: « Trước
246       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
247     changesets: 
248       area: Vùng
249       comment: Miêu tả
250       id: ID
251       saved_at: Lúc Lưu
252       user: Người dùng
253     list: 
254       description: Những thay đổi gần đây
255       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
256       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
257       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
258       heading: Các bộ thay đổi
259       heading_bbox: Các bộ thay đổi
260       heading_user: Các bộ thay đổi
261       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
262       title: Các bộ thay đổi
263       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
264       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
265       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
266   diary_entry: 
267     diary_comment: 
268       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
269       confirm: Xác nhận
270       hide_link: Ẩn bình luận này
271     diary_entry: 
272       comment_count: 
273         one: 1 bình luận
274         other: "{{count}} bình luận"
275       comment_link: Bình luận về mục này
276       confirm: Xác nhận
277       edit_link: Sửa đổi mục này
278       hide_link: Ẩn mục này
279       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
280       reply_link: Trả lời mục này
281     edit: 
282       body: "Nội dung:"
283       language: "Ngôn ngữ:"
284       latitude: "Vĩ độ:"
285       location: "Vị trí:"
286       longitude: "Kinh độ:"
287       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
288       save_button: Lưu
289       subject: "Tiêu đề:"
290       title: Sửa đổi mục nhật ký
291       use_map_link: sử dụng bản đồ
292     feed: 
293       all: 
294         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
295         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
296       language: 
297         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
298         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
299       user: 
300         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
301         title: Các mục nhật ký của {{user}}
302     list: 
303       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
304       new: Mục Nhật ký Mới
305       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
306       newer_entries: Mục Sau
307       no_entries: Chưa có mục nhật ký
308       older_entries: Mục Trước
309       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
310       title: Các Nhật ký Cá nhân
311       user_title: Nhật ký của {{user}}
312     new: 
313       title: Mục Nhật ký Mới
314     no_such_entry: 
315       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
316       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
317       title: Mục nhật ký không tồn tại
318     no_such_user: 
319       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
320       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
321       title: Người dùng không tồn tại
322     view: 
323       leave_a_comment: Bình luận
324       login: Đăng nhập
325       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
326       save_button: Lưu
327       title: Các Nhật ký Cá nhân | {{user}}
328       user_title: Nhật ký của {{user}}
329   export: 
330     start: 
331       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
332       area_to_export: Vùng để Xuất
333       embeddable_html: HTML để Nhúng
334       export_button: Xuất
335       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
336       format: "Định dạng:"
337       format_to_export: Định dạng Xuất
338       image_size: Hình có Kích cỡ
339       latitude: "Vĩ độ:"
340       licence: Giấy phép
341       longitude: "Kinh độ:"
342       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
343       mapnik_image: Hình Mapnik
344       max: tối đa
345       options: Tùy chọn
346       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
347       osmarender_image: Hình Osmarender
348       output: Đầu ra
349       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
350       scale: Tỷ lệ
351       zoom: Thu phóng
352     start_rjs: 
353       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
354       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
355       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
356       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
357       export: Xuất
358       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
359       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
360   geocoder: 
361     description: 
362       title: 
363         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
364         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
365         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
366       types: 
367         cities: Thành phố
368         places: Địa điểm
369         towns: Thị xã
370     description_osm_namefinder: 
371       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
372     direction: 
373       east: đông
374       north: bắc
375       north_east: đông bắc
376       north_west: tây bắc
377       south: nam
378       south_east: đông nam
379       south_west: tây nam
380       west: tây
381     distance: 
382       one: khoảng 1 km
383       other: khoảng {{count}} km
384       zero: không tới 1 km
385     results: 
386       no_results: Không tìm thấy kết quả
387     search: 
388       title: 
389         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
390         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
391         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
392         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
393         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
394         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
395         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
396     search_osm_namefinder: 
397       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
398       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
399   javascripts: 
400     map: 
401       base: 
402         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
403         mapnik: Mapnik
404         noname: Không tên
405         osmarender: Osmarender
406       overlays: 
407         maplint: Maplint
408     site: 
409       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
410       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
411   layouts: 
412     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
413     donate_link_text: quyên góp
414     edit: Sửa đổi
415     edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
416     export: Xuất
417     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
418     gps_traces: Tuyến đường GPS
419     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường
420     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
421     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
422     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
423     history: Lịch sử
424     history_tooltip: Lịch sử bộ thay đổi
425     home: nhà
426     home_tooltip: Về vị trí nhà
427     inbox: hộp thư ({{count}})
428     inbox_tooltip: 
429       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
430       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
431       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
432     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
433     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
434     intro_3: OpenStreetMap hoạt động do sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}.
435     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
436     license: 
437       alt: CC BY-SA 2.0
438       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
439     log_in: đăng nhập
440     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
441     logo: 
442       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
443     logout: đăng xuất
444     logout_tooltip: Đăng xuất
445     make_a_donation: 
446       text: Quyên góp
447       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
448     news_blog: Blog Tin tức
449     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
450     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
451     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
452     shop: Tiệm
453     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
454     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
455     sign_up: đăng ký
456     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
457     sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
458     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
459     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
460     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
461     view: Xem
462     view_tooltip: Xem bản đồ
463     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
464     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
465   map: 
466     coordinates: "Tọa độ:"
467     edit: Sửa đổi
468     view: Hiển thị
469   message: 
470     delete: 
471       deleted: Đã xóa thư
472     inbox: 
473       date: Ngày
474       from: Từ
475       my_inbox: Hộp thư đến
476       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
477       outbox: đã gửi
478       people_mapping_nearby: những người ở gần
479       subject: Tiêu đề
480       title: Hộp thư
481       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
482     mark: 
483       as_read: Thư đã đọc
484       as_unread: Thư chưa đọc
485     message_summary: 
486       delete_button: Xóa
487       read_button: Đánh dấu là đã đọc
488       reply_button: Trả lời
489       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
490     new: 
491       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
492       body: Nội dung
493       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
494       message_sent: Thư đã gửi
495       send_button: Gửi
496       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
497       subject: Tiêu đề
498       title: Gửi thư
499     no_such_user: 
500       body: Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó
501       heading: Người dùng hoặc thư không tồn tại
502       title: Người dùng hoặc thư không tồn tại
503     outbox: 
504       date: Ngày
505       inbox: thư đến
506       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
507       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
508       outbox: thư đã gửi
509       people_mapping_nearby: những người ở gần
510       subject: Tiêu đề
511       title: Hộp thư đã gửi
512       to: Tới
513       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
514     read: 
515       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
516       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
517       date: Ngày
518       from: Từ
519       reading_your_messages: Đọc thư
520       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
521       reply_button: Trả lời
522       subject: Tiêu đề
523       title: Đọc thư
524       to: Tới
525       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
526     sent_message_summary: 
527       delete_button: Xóa
528   notifier: 
529     diary_comment_notification: 
530       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
531       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
532       hi: Chào {{to_user}},
533       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
534     email_confirm: 
535       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
536     email_confirm_html: 
537       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
538       greeting: Chào bạn,
539       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
540     email_confirm_plain: 
541       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
542       greeting: Chào bạn,
543       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
544       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
545     friend_notification: 
546       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
547       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý.
548       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
549     gpx_notification: 
550       and_no_tags: và không có thẻ
551       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
552       failure: 
553         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
554         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
555         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
556         more_info_2: "vấn đề này tại:"
557         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
558       greeting: Chào bạn,
559       success: 
560         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
561         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
562       with_description: với miêu tả
563       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
564     lost_password: 
565       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
566     lost_password_html: 
567       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
568       greeting: Chào bạn,
569       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
570     lost_password_plain: 
571       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
572       greeting: Hi,
573       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
574       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
575     message_notification: 
576       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
577       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
578       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
579       hi: Chào {{to_user}},
580       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
581     signup_confirm: 
582       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
583     signup_confirm_html: 
584       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
585       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
586       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
587       greeting: Chào bạn!
588       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
589       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
590       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
591       more_videos_here: thêm video tại đây
592       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
593       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
594       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
595     signup_confirm_plain: 
596       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
597       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
598       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
599       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
600       current_user_2: "tại:"
601       greeting: Chào bạn!
602       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
603       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
604       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
605       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
606       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
607       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
608       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
609       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
610       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
611       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
612   oauth: 
613     oauthorize: 
614       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
615       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
616       allow_to: "Cho phép trình khách:"
617       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
618       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
619       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
620       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
621       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
622     revoke: 
623       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
624   oauth_clients: 
625     create: 
626       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
627     destroy: 
628       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
629     edit: 
630       submit: Sửa đổi
631       title: Sửa đổi chương trình của bạn
632     form: 
633       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
634       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
635       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
636       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
637       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
638       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
639       callback_url: URL Gọi lại
640       name: Tên
641       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
642       required: Bắt buộc
643       support_url: URL Trợ giúp
644       url: URL Trang chủ Chương trình
645     index: 
646       application: Tên Chương trình
647       issued_at: Lúc Cho phép
648       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
649       my_apps: Trình khách của Tôi
650       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
651       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
652       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
653       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
654       revoke: Thu hồi!
655       title: Chi tiết OAuth của Tôi
656     new: 
657       submit: Đăng ký
658       title: Đăng ký chương trình mới
659     not_found: 
660       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
661     show: 
662       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
663       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
664       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
665       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
666       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
667       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
668       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
669       authorize_url: "Cho phép URL:"
670       edit: Sửa đổi Chi tiết
671       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
672       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
673       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
674       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
675       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
676       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
677     update: 
678       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
679   site: 
680     edit: 
681       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
682       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
683       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
684       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
685       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
686       user_page_link: trang cá nhân
687     index: 
688       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
689       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
690       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
691       license: 
692         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
693         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
694         project_name: Dự án OpenStreetMap
695       permalink: Liên kết Thường trực
696       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
697     key: 
698       map_key: Chú giải
699       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
700       table: 
701         entry: 
702           admin: Biên giới hành chính
703           allotments: Khu vườn gia đình
704           apron: 
705             - Sân đậu máy bay
706             - nhà ga hành khách
707           bridge: Đường rắn = cầu
708           bridleway: Đường cưỡi ngựa
709           brownfield: Sân để trống
710           building: Kiến trúc quan trọng
711           byway: Đường mòn đa mốt
712           cable: 
713             - Đường xe cáp
714             - ski lift
715           cemetery: Nghĩa địa
716           centre: Trung tâm thể thao
717           commercial: Khu vực thương mại
718           common: 
719             - Đất công
720             - bãi cỏ
721           construction: Đường đang xây
722           cycleway: Đường xe đạp
723           destination: Chỉ giao thông địa phương
724           farm: Ruộng
725           footway: Đường đi bộ
726           forest: Rừng trồng cây
727           golf: Sân golf
728           heathland: Vùng cây bụi
729           industrial: Khu vực công nghiệp
730           lake: 
731             - Hồ
732             - bể nước
733           military: Khu vực quân sự
734           motorway: Đường cao tốc
735           park: Công viên
736           permissive: Đường cho phép
737           pitch: Sân thể thao
738           primary: Đường chính
739           private: Đường riêng
740           rail: Đường sắt
741           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
742           resident: Khu vực nhà ở
743           retail: Khu vực buôn bán
744           runway: 
745             - Đường băng
746             - đường lăn
747           school: 
748             - Trường học
749             - đại học
750           secondary: Đường lớn
751           station: Nhà ga
752           subway: Đường ngầm
753           summit: 
754             - Đỉnh núi
755             - đồi
756           tourist: Nơi du lịch
757           track: Đường mòn
758           tram: 
759             - Đường sắt nhẹ
760             - xe điện
761           trunk: Xa lộ
762           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
763           unclassified: Đường không phân loại
764           unsurfaced: Đường không lát
765           wood: Rừng
766         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
767     search: 
768       search: Tìm kiếm
769       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
770       submit_text: Đi
771       where_am_i: Tôi ở đâu?
772       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
773     sidebar: 
774       close: Đóng
775       search_results: Kết quả Tìm kiếm
776   trace: 
777     create: 
778       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
779       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
780     delete: 
781       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
782     edit: 
783       description: "Miêu tả:"
784       download: tải xuống
785       edit: sửa đổi
786       filename: "Tên tập tin:"
787       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
788       map: bản đồ
789       owner: "Tác giả:"
790       points: "Số nốt:"
791       save_button: Lưu các Thay đổi
792       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
793       tags: "Thẻ:"
794       tags_help: dấu phẩy phân cách
795       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
796       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
797       visibility: "Mức độ truy cập:"
798       visibility_help: có nghĩa là gì?
799       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
800     list: 
801       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
802       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
803       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
804       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
805     make_public: 
806       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
807     no_such_user: 
808       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
809       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
810       title: Người dùng không tồn tại
811     trace: 
812       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
813       by: bởi
814       count_points: "{{count}} nốt"
815       edit: sửa đổi
816       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
817       in: trong
818       map: bản đồ
819       more: thêm
820       pending: CHƯA XỬ
821       private: RIÊNG
822       public: CÔNG KHAI
823       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
824       view_map: Xem Bản đồ
825     trace_form: 
826       description: Miêu tả
827       help: Trợ giúp
828       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
829       tags: Thẻ
830       tags_help: dấu phẩy phân cách
831       upload_button: Tải lên
832       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
833       visibility: "Mức độ truy cập:"
834       visibility_help: có nghĩa là gì?
835       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
836     trace_header: 
837       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
838       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
839       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
840       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
841     trace_optionals: 
842       tags: Thẻ
843     trace_paging_nav: 
844       of: trong
845       showing: Xem trang
846     view: 
847       delete_track: Xóa tuyến đường này
848       description: "Miêu tả:"
849       download: tải xuống
850       edit: sửa đổi
851       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
852       filename: "Tên tập tin:"
853       heading: Xem tuyến đường {{name}}
854       map: bản đồ
855       none: Không có
856       owner: "Tác giả:"
857       pending: CHƯA XỬ
858       points: "Số nốt:"
859       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
860       tags: "Thẻ:"
861       title: Xem tuyến đường {{name}}
862       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
863       uploaded: "Lúc tải lên:"
864       visibility: "Mức độ truy cập:"
865     visibility: 
866       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
867       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
868       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
869       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
870   user: 
871     account: 
872       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
873       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
874       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
875       home location: "Vị trí Nhà:"
876       latitude: "Vĩ độ:"
877       longitude: "Kinh độ:"
878       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
879       my settings: Tùy chọn
880       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
881       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
882       profile description: "Tự giới thiệu:"
883       public editing: 
884         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
885         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
886         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
887         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
888         enabled link text: có nghĩa là gì?
889         heading: "Sửa đổi công khai:"
890       public editing note: 
891         heading: Sửa đổi công khai
892         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
893       return to profile: Trở về trang cá nhân
894       save changes button: Lưu các Thay đổi
895       title: Chỉnh sửa tài khoản
896       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
897     confirm: 
898       button: Xác nhận
899       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
900       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
901       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
902       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
903     confirm_email: 
904       button: Xác nhận
905       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
906       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
907       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
908       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
909     filter: 
910       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
911     friend_map: 
912       nearby mapper: "Người vẽ bản đồ ở gần: [[nearby_user]]"
913       your location: Vị trí của bạn
914     go_public: 
915       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
916     login: 
917       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
918       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
919       create_account: mở tài khoản
920       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
921       heading: Đăng nhập
922       login_button: Đăng nhập
923       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
924       password: "Mật khẩu:"
925       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
926       title: Đăng nhập
927     lost_password: 
928       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
929       heading: Quên mất Mật khẩu?
930       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
931       new password button: Đặt lại mật khẩu
932       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
933       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
934       title: Quên mất mật khẩu
935     make_friend: 
936       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
937       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
938       success: "{{name}} mới là người bạn."
939     new: 
940       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
941       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
942       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
943       display name: "Tên hiển thị:"
944       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
945       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
946       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
947       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
948       heading: Mở Tài khoản Người dùng
949       license_agreement: Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (BY-SA)</a>.
950       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
951       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
952       password: "Mật khẩu:"
953       signup: Đăng ký
954       title: Mở tài khoản
955     no_such_user: 
956       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
957       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
958       title: Người dùng không tồn tại
959     remove_friend: 
960       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
961       success: "{{name}} không còn là người bạn."
962     reset_password: 
963       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
964       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
965       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
966       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
967       password: "Mật khẩu:"
968       reset: Đặt lại Mật khẩu
969       title: Đặt lại mật khẩu
970     set_home: 
971       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
972     view: 
973       activate_user: kích hoạt tài khoản này
974       add as friend: thêm là người bạn
975       add image: Thêm Hình
976       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
977       block_history: xem các tác vụ cấm người này
978       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
979       blocks on me: tác vụ cấm tôi
980       change your settings: thay đổi tùy chọn của bạn
981       confirm: Xác nhận
982       create_block: cấm người dùng này
983       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
984       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
985       delete image: Xóa Hình
986       delete_user: xóa tài khoản này
987       description: Miêu tả
988       diary: nhật ký
989       edits: đóng góp
990       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
991       hide_user: ẩn tài khoản này
992       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
993       km away: cách {{count}} km
994       m away: cách {{count}} m
995       mapper since: "Tham gia:"
996       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
997       my diary: nhật ký của tôi
998       my edits: đóng góp của tôi
999       my settings: tùy chọn
1000       my traces: tuyến đường của tôi
1001       my_oauth_details: Xem chi tiết OAuth của tôi
1002       nearby users: "Người dùng ở gần:"
1003       new diary entry: mục nhật ký mới
1004       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1005       no home location: Chưa đặt vị trí nhà.
1006       no nearby users: Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần.
1007       remove as friend: dời người bạn
1008       role: 
1009         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1010         grant: 
1011           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1012           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1013         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1014         revoke: 
1015           administrator: Rút quyền quản lý viên
1016           moderator: Rút quyền điều hành viên
1017       send message: gửi thư
1018       settings_link_text: tùy chọn
1019       traces: tuyến đường
1020       unhide_user: hiện tài khoản này
1021       upload an image: Tải lên hình
1022       user image heading: Hình người dùng
1023       user location: Vị trí của người dùng
1024       your friends: Người bạn của bạn
1025   user_block: 
1026     blocks_by: 
1027       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1028       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1029       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1030     blocks_on: 
1031       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1032       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1033       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1034     create: 
1035       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1036       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1037       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1038     edit: 
1039       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1040       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1041       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1042       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1043       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1044       show: Xem tác vụ cấm này
1045       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1046       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1047     filter: 
1048       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1049       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1050       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1051     helper: 
1052       time_future: Hết hạn {{time}}.
1053       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1054       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1055     index: 
1056       empty: Chưa ai bị cấm.
1057       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1058       title: Người dùng bị cấm
1059     model: 
1060       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1061       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1062     new: 
1063       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1064       heading: Cấm {{name}}
1065       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1066       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1067       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1068       submit: Cấm người dùng
1069       title: Cấm {{name}}
1070       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1071       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1072     not_found: 
1073       back: Trở về trang đầu
1074       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1075     partial: 
1076       confirm: Bạn có chắc không?
1077       creator_name: Người cấm
1078       display_name: Người bị cấm
1079       edit: Sửa đổi
1080       not_revoked: (không bị hủy)
1081       reason: Lý do cấm
1082       revoke: Bỏ cấm!
1083       revoker_name: Người bỏ cấm
1084       show: Hiện
1085       status: Trạng thái
1086     period: "{{count}} giờ"
1087     revoke: 
1088       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1089       flash: Đã bỏ cấm.
1090       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1091       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1092       revoke: Bỏ cấm!
1093       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1094       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1095     show: 
1096       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1097       confirm: Bạn có chắc không?
1098       edit: Sửa đổi
1099       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1100       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1101       reason: "Lý do cấm:"
1102       revoke: Bỏ cấm!
1103       revoker: "Người bỏ cấm:"
1104       show: Hiện
1105       status: Trạng thái
1106       time_future: Hết hạn {{time}}
1107       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1108       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1109     update: 
1110       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1111       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1112   user_role: 
1113     filter: 
1114       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1115       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1116       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1117       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1118     grant: 
1119       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1120       confirm: Xác nhận
1121       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1122       heading: Xác nhận cấp vai trò
1123       title: Xác nhận cấp vai trò
1124     revoke: 
1125       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1126       confirm: Xác nhận
1127       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1128       heading: Xác nhận rút vai trò
1129       title: Xác nhận rút vai trò