]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/vi.yml
Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Dinhxuanduyet
5 # Author: KhangND
6 # Author: Macofe
7 # Author: Minh Nguyen
8 # Author: Nemo bis
9 # Author: Ninomax
10 # Author: Phjtieudoc
11 # Author: Ruila
12 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
13 ---
14 vi:
15   time:
16     formats:
17       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
18       blog: '%d tháng %m năm %Y'
19   activerecord:
20     models:
21       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
22       changeset: Bộ thay đổi
23       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
24       country: Quốc gia
25       diary_comment: Bình luận Nhật ký
26       diary_entry: Mục Nhật ký
27       friend: Người bạn
28       language: Ngôn ngữ
29       message: Thư
30       node: Nốt
31       node_tag: Thẻ Nốt
32       notifier: Trình báo
33       old_node: Nốt Cũ
34       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
35       old_relation: Quan hệ Cũ
36       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
37       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
38       old_way: Lối Cũ
39       old_way_node: Nốt Lối Cũ
40       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
41       relation: Quan hệ
42       relation_member: Thành viên Quan hệ
43       relation_tag: Thẻ Quan hệ
44       session: Phiên
45       trace: Tuyến đường
46       tracepoint: Điểm Tuyến đường
47       tracetag: Thẻ Tuyến đường
48       user: Người dùng
49       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
50       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
51       way: Lối
52       way_node: Nốt Lối
53       way_tag: Thẻ Lối
54     attributes:
55       diary_comment:
56         body: Nội dung
57       diary_entry:
58         user: Người dùng
59         title: Tiêu đề
60         latitude: Vĩ độ
61         longitude: Kinh độ
62         language: Ngôn ngữ
63       friend:
64         user: Người dùng
65         friend: Người bạn
66       trace:
67         user: Người dùng
68         visible: Thấy được
69         name: Tên
70         size: Kích cỡ
71         latitude: Vĩ độ
72         longitude: Kinh độ
73         public: Công khai
74         description: Miêu tả
75       message:
76         sender: Người gửi
77         title: Tiêu đề
78         body: Nội dung
79         recipient: Người nhận
80       user:
81         email: Thư điện tử
82         active: Tích cực
83         display_name: Tên Hiển thị
84         description: Miêu tả
85         languages: Ngôn ngữ
86         pass_crypt: Mật khẩu
87   editor:
88     default: Mặc định (hiện là %{name})
89     potlatch:
90       name: Potlatch 1
91       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
92     id:
93       name: iD
94       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
95     potlatch2:
96       name: Potlatch 2
97       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
98     remote:
99       name: phần điều khiển từ xa
100       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
101   browse:
102     created: Tạo
103     closed: Đóng
104     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
105     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
106     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
107     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
108     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
109     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
110     version: Phiên bản
111     in_changeset: Bộ thay đổi
112     anonymous: vô danh
113     no_comment: (không miêu tả)
114     part_of: Trực thuộc
115     download_xml: Tải về XML
116     view_history: Xem Lịch sử
117     view_details: Xem Chi tiết
118     location: 'Vị trí:'
119     changeset:
120       title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
121       belongs_to: Tác giả
122       node: Các nốt (%{count})
123       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
124       way: Các lối (%{count})
125       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
126       relation: Các quan hệ (%{count})
127       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
128       comment: Bình luận (%{count})
129       hidden_commented_by: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách
130         đây %{when}</abbr>
131       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
132       changesetxml: Bộ thay đổi XML
133       osmchangexml: osmChange XML
134       feed:
135         title: Bộ thay đổi %{id}
136         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
137       join_discussion: Đăng nhập để tham gia thảo luận
138       discussion: Thảo luận
139       still_open: Bộ thay đổi đang mở – có thể thảo luận sau khi bộ thay đổi được
140         đóng.
141     node:
142       title: 'Nốt: %{name}'
143       history_title: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
144     way:
145       title: 'Lối: %{name}'
146       history_title: 'Lịch sử Lối: %{name}'
147       nodes: Các nốt
148       also_part_of:
149         one: trực thuộc lối %{related_ways}
150         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
151     relation:
152       title: 'Quan hệ: %{name}'
153       history_title: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
154       members: Các thành viên
155     relation_member:
156       entry_role: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
157       type:
158         node: Nốt
159         way: Lối
160         relation: Quan hệ
161     containing_relation:
162       entry: Quan hệ %{relation_name}
163       entry_role: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
164     not_found:
165       sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
166       type:
167         node: nốt
168         way: lối
169         relation: quan hệ
170         changeset: bộ thay đổi
171         note: ghi chú
172     timeout:
173       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
174       type:
175         node: nốt
176         way: lối
177         relation: quan hệ
178         changeset: bộ thay đổi
179         note: ghi chú
180     redacted:
181       redaction: Dãy ẩn %{id}
182       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
183         ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
184       type:
185         node: nốt
186         way: lối
187         relation: quan hệ
188     start_rjs:
189       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
190         duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
191         bộ dữ liệu này?
192       load_data: Tải Dữ liệu
193       loading: Đang tải…
194     tag_details:
195       tags: Thẻ
196       wiki_link:
197         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
198         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
199       wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
200       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
201       telephone_link: Gọi %{phone_number}
202     note:
203       title: 'Ghi chú: %{id}'
204       new_note: Ghi chú Mới
205       description: Miêu tả
206       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
207       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
208       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
209       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
210       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
211       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
212       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
213         %{when}</abbr>
214       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
215       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
216         %{when}</abbr>
217       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
218       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
219       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
220     query:
221       title: Thăm dò Yếu tố
222       introduction: Nhấn chuột vào bản đồ để tìm những yếu tố lân cận.
223       nearby: Yếu tố lân cận
224       enclosing: Yếu tố bao gồm
225   changeset:
226     changeset_paging_nav:
227       showing_page: Trang %{page}
228       next: Sau »
229       previous: « Trước
230     changeset:
231       anonymous: Vô danh
232       no_edits: (không có thay đổi)
233       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
234     changesets:
235       id: ID
236       saved_at: Lúc Lưu
237       user: Người dùng
238       comment: Miêu tả
239       area: Vùng
240     list:
241       title: Các bộ thay đổi
242       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
243       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
244       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
245       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
246       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
247       empty_user: Người dùng này không có bộ thay đổi nào.
248       no_more: Hết bộ thay đổi.
249       no_more_area: Hết bộ thay đổi trong khu vực này.
250       no_more_user: Hết bộ thay đổi của người dùng này.
251       load_more: Tải tiếp
252     timeout:
253       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
254     rss:
255       title_all: Thảo luận về bộ thay đổi tại OpenStreetMap
256       title_particular: 'Thảo luận về bộ thay đổi #%{changeset_id} tại OpenStreetMap'
257       comment: 'Bình luận mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
258       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
259       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
260       full: Thảo luận đầy đủ
261   diary_entry:
262     new:
263       title: Mục Nhật ký Mới
264       publish_button: Đăng
265     list:
266       title: Các Nhật ký Cá nhân
267       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
268       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
269       user_title: Nhật ký của %{user}
270       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
271       new: Mục Nhật ký Mới
272       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
273       no_entries: Chưa có mục nhật ký
274       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
275       older_entries: Mục Trước
276       newer_entries: Mục Sau
277     edit:
278       title: Sửa đổi mục nhật ký
279       subject: 'Tiêu đề:'
280       body: 'Nội dung:'
281       language: 'Ngôn ngữ:'
282       location: 'Vị trí:'
283       latitude: 'Vĩ độ:'
284       longitude: 'Kinh độ:'
285       use_map_link: sử dụng bản đồ
286       save_button: Lưu
287       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
288     view:
289       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
290       user_title: Nhật ký của %{user}
291       leave_a_comment: Bình luận
292       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} để bình luận'
293       login: Đăng nhập
294       save_button: Lưu
295     no_such_entry:
296       title: Mục nhật ký không tồn tại
297       heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
298       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin
299         hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
300     diary_entry:
301       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
302       comment_link: Bình luận về mục này
303       reply_link: Trả lời mục này
304       comment_count:
305         zero: Chưa có bình luận
306         other: '%{count} bình luận'
307       edit_link: Sửa đổi mục này
308       hide_link: Ẩn mục này
309       confirm: Xác nhận
310     diary_comment:
311       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
312       hide_link: Ẩn bình luận này
313       confirm: Xác nhận
314     location:
315       location: 'Vị trí:'
316       view: Xem
317       edit: Sửa
318     feed:
319       user:
320         title: Các mục nhật ký của %{user}
321         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
322       language:
323         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
324         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
325       all:
326         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
327         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
328     comments:
329       has_commented_on: '%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau'
330       post: Mục nhật ký
331       when: Lúc đăng
332       comment: Bình luận
333       ago: cách đây %{ago}
334       newer_comments: Các Bình luận Sau
335       older_comments: Các Bình luận Trước
336   export:
337     title: Xuất
338     start:
339       area_to_export: Vùng để Xuất
340       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
341       format_to_export: Định dạng Xuất
342       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
343       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
344       embeddable_html: HTML để Nhúng
345       licence: Giấy phép
346       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
347         phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
348       too_large:
349         advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
350           một trong những nguồn bên dưới:'
351         body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
352           lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
353           từ một dịch vụ sau:'
354         planet:
355           title: Quả đất OSM
356           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
357             thường xuyên
358         overpass:
359           title: Overpass API
360           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
361         geofabrik:
362           title: Tải về Geofabrik
363           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
364             thường xuyên
365         metro:
366           title: Bản trích Metro
367           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
368         other:
369           title: Nguồn Khác
370           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
371       options: Tùy chọn
372       format: 'Định dạng:'
373       scale: Tỷ lệ
374       max: tối đa
375       image_size: Hình có Kích cỡ
376       zoom: Thu phóng
377       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
378       latitude: 'Vĩ độ:'
379       longitude: 'Kinh độ:'
380       output: Đầu ra
381       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
382       export_button: Xuất
383   geocoder:
384     search:
385       title:
386         latlon: Kết quả <a href="https://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
387         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
388           Postcode</a>
389         ca_postcode: Kết quả <a href="https://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
390         osm_nominatim: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
391           Nominatim</a>
392         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
393         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
394           Nominatim</a>
395         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
396     search_osm_nominatim:
397       prefix:
398         aerialway:
399           cable_car: Xe Cáp treo Lớn
400           chair_lift: Ghế Cáp treo
401           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
402           gondola: Xe Cáp treo Nhỏ
403           station: Trạm Cáp treo
404         aeroway:
405           aerodrome: Sân bay
406           apron: Sân Đậu Máy bay
407           gate: Cổng
408           helipad: Sân bay Trực thăng
409           runway: Đường băng
410           taxiway: Đường lăn
411           terminal: Nhà ga Sân bay
412         amenity:
413           animal_shelter: Trạm Bảo vệ Động vật
414           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
415           atm: Máy Rút tiền Tự động
416           bank: Ngân hàng
417           bar: Quán rượu
418           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
419           bench: Ghế
420           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
421           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
422           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
423           boat_rental: Cho thuê Tàu
424           brothel: Nhà chứa
425           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
426           bus_station: Bến Xe buýt
427           cafe: Quán Cà phê
428           car_rental: Chỗ Mướn Xe
429           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
430           car_wash: Tiệm Rửa Xe
431           casino: Sòng bạc
432           charging_station: Trạm Sạc Pin
433           childcare: Nhà Giữ Trẻ
434           cinema: Rạp phim
435           clinic: Phòng khám
436           clock: Đồng hồ
437           college: Trường Cao đẳng
438           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
439           courthouse: Tòa
440           crematorium: Lò Hỏa táng
441           dentist: Nha sĩ
442           doctors: Bác sĩ
443           drinking_water: Vòi Nước uống
444           driving_school: Trường Lái xe
445           embassy: Tòa Đại sứ
446           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
447           ferry_terminal: Trạm Phà
448           fire_station: Trạm Cứu hỏa
449           food_court: Khu Ẩm thực
450           fountain: Vòi nước
451           fuel: Cây xăng
452           gambling: Xe Cáp treo Lớn
453           grave_yard: Nghĩa địa
454           hospital: Bệnh viện
455           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
456           ice_cream: Tiệm Kem
457           kindergarten: Tiểu học
458           library: Thư viện
459           marketplace: Chợ phiên
460           monastery: Nhà tu
461           motorcycle_parking: Chỗ Đậu Xe máy
462           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
463           nursing_home: Viện Dưỡng lão
464           office: Văn phòng
465           parking: Chỗ Đậu xe
466           parking_entrance: Lối vào Bãi đậu xe
467           pharmacy: Nhà thuốc
468           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
469           police: Cảnh sát
470           post_box: Hòm thư
471           post_office: Bưu điện
472           preschool: Trường Mầm non
473           prison: Nhà tù
474           pub: Quán rượu
475           public_building: Tòa nhà Công cộng
476           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
477           restaurant: Nhà hàng
478           retirement_home: Nhà về hưu
479           sauna: Nhà Tắm hơi
480           school: Trường học
481           shelter: Nơi Trú ẩn
482           shop: Tiệm
483           shower: Vòi tắm
484           social_centre: Hội trường
485           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
486           social_facility: Cơ quan Xã hội
487           studio: Studio
488           swimming_pool: Hồ tắm
489           taxi: Taxi
490           telephone: Điện thoại Công cộng
491           theatre: Nhà hát
492           toilets: Vệ sinh
493           townhall: Thị sảnh
494           university: Trường Đại học
495           vending_machine: Máy Bán hàng
496           veterinary: Phẫu thuật Thú y
497           village_hall: Trụ sở Làng
498           waste_basket: Thùng rác
499           waste_disposal: Thùng rác
500           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
501         boundary:
502           administrative: Biên giới Hành chính
503           census: Biên giới Điều tra Dân số
504           national_park: Vườn quốc gia
505           protected_area: Khu bảo tồn
506         bridge:
507           aqueduct: Cống nước
508           suspension: Cầu Treo
509           swing: Cầu Quay
510           viaduct: Cầu Cạn
511           "yes": Cầu
512         building:
513           "yes": Tòa nhà
514         craft:
515           brewery: Nhà máy Bia
516           carpenter: Thợ Đóng Đồ Gỗ
517           electrician: Thợ Lắp điện
518           gardener: Thợ Làm vườn
519           painter: Thợ Sơn
520           photographer: Nhà Chụp hình
521           plumber: Thợ Sửa Ống nước
522           shoemaker: Thợ Đóng giày
523           tailor: Tiệm May
524           "yes": Doanh nghiệp Thủ công
525         emergency:
526           ambulance_station: Trạm Xe cứu thương
527           defibrillator: Máy Khử Rung Tim
528           landing_site: Nơi Hạ cánh Khẩn cấp
529           phone: Điện thoại Khẩn cấp
530         highway:
531           abandoned: Đường Bỏ hoang
532           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
533           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
534           bus_stop: Trạm Xe buýt
535           construction: Đường Đang Xây
536           cycleway: Đường Xe đạp
537           elevator: Thang máy
538           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
539           footway: Đường Đi bộ
540           ford: Khúc Sông Cạn
541           living_street: Đường Hàng xóm
542           milestone: Mốc
543           motorway: Đường Cao tốc
544           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
545           motorway_link: Đường Cao tốc
546           path: Lối
547           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
548           platform: Sân ga
549           primary: Đường Chính
550           primary_link: Đường Chính
551           proposed: Đường được Đề nghị
552           raceway: Đường đua
553           residential: Ngõ Dân cư
554           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
555           road: Đường
556           secondary: Đường Lớn
557           secondary_link: Đường Lớn
558           service: Ngách
559           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
560           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
561           steps: Cầu thang
562           street_lamp: Đèn Đường phố
563           tertiary: Phố
564           tertiary_link: Phố
565           track: Đường mòn
566           traffic_signals: Đèn Giao thông
567           trail: Đường mòn
568           trunk: Xa lộ
569           trunk_link: Xa lộ
570           unclassified: Ngõ
571           "yes": Đường
572         historic:
573           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
574           battlefield: Chiến trường
575           boundary_stone: Mốc Biên giới
576           building: Tòa nhà Lịch sử
577           bunker: Boong ke
578           castle: Lâu đài
579           church: Nhà thờ
580           city_gate: Cổng Thành phố
581           citywalls: Tường Thành phố
582           fort: Pháo đài
583           heritage: Nơi Di sản
584           house: Nhà ở
585           icon: Thánh tượng
586           manor: Trang viên
587           memorial: Vật Tưởng niệm
588           mine: Mỏ
589           monument: Công trình Tưởng niệm
590           roman_road: Đường La Mã
591           ruins: Tàn tích
592           stone: Đá
593           tomb: Mộ
594           tower: Tháp
595           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
596           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
597           wreck: Xác Tàu Đắm
598         junction:
599           "yes": Giao lộ
600         landuse:
601           allotments: Khu Vườn Gia đình
602           basin: Lưu vực
603           brownfield: Cánh đồng Nâu
604           cemetery: Nghĩa địa
605           commercial: Khu vực Thương mại
606           conservation: Bảo tồn
607           construction: Công trường Xây dựng
608           farm: Trại
609           farmland: Trại
610           farmyard: Sân Trại
611           forest: Rừng Trồng Cây
612           garages: Ga ra
613           grass: Cỏ
614           greenfield: Cánh đồng Xanh
615           industrial: Khu vực Công nghiệp
616           landfill: Nơi Đổ Rác
617           meadow: Đồng cỏ
618           military: Khu vực Quân sự
619           mine: Mỏ
620           orchard: Vườn Cây
621           quarry: Mỏ Đá
622           railway: Đường sắt
623           recreation_ground: Sân Giải trí
624           reservoir: Bể nước
625           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
626           residential: Khu vực Nhà ở
627           retail: Khu vực Buôn bán
628           road: Đất của con Đường
629           village_green: Sân Làng
630           vineyard: Vườn Nho
631           "yes": Sử dụng đất
632         leisure:
633           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
634           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
635           common: Đất Công
636           dog_park: Công viên Chó
637           fishing: Hồ Đánh cá
638           fitness_centre: Trung tâm Thể dục
639           fitness_station: Trạm Thể dục
640           garden: Vườn
641           golf_course: Sân Golf
642           horse_riding: Cưỡi Ngựa
643           ice_rink: Sân băng
644           marina: Bến tàu
645           miniature_golf: Golf Nhỏ
646           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
647           park: Công viên
648           pitch: Sân cỏ
649           playground: Sân chơi
650           recreation_ground: Sân Giải trí
651           resort: Khu Nghỉ mát
652           sauna: Nhà Tắm hơi
653           slipway: Bến tàu
654           sports_centre: Trung tâm Thể thao
655           stadium: Sân vận động
656           swimming_pool: Hồ Bơi
657           track: Đường Chạy
658           water_park: Công viên Nước
659           "yes": Giải trí
660         man_made:
661           lighthouse: Hải đăng
662           pipeline: Ống dẫn
663           tower: Tháp
664           works: Nhà máy
665           "yes": Nhân tạo
666         military:
667           airfield: Sân bay Không quân
668           barracks: Trại Lính
669           bunker: Boong ke
670         mountain_pass:
671           "yes": Đèo
672         natural:
673           bay: Vịnh
674           beach: Bãi biển
675           cape: Mũi đất
676           cave_entrance: Cửa vào Hang
677           cliff: Vách đá
678           crater: Miệng Núi
679           dune: Cồn cát
680           fell: Đồi Cằn cỗi
681           fjord: Vịnh hẹp
682           forest: Rừng
683           geyser: Mạch nước Phun
684           glacier: Sông băng
685           grassland: Đồng cỏ
686           heath: Bãi Hoang
687           hill: Đồi
688           island: Đảo
689           land: Đất
690           marsh: Đầm lầy
691           moor: Truông
692           mud: Bùn
693           peak: Đỉnh
694           point: Mũi đất
695           reef: Rạn san hô
696           ridge: Luống đất
697           rock: Đá
698           saddle: Đèo
699           sand: Cát
700           scree: Sườn Núi Đá
701           scrub: Đất Bụi rậm
702           spring: Suối
703           stone: Đá
704           strait: Eo biển
705           tree: Cây
706           valley: Thung lũng
707           volcano: Núi lửa
708           water: Nước
709           wetland: Đầm lầy
710           wood: Rừng
711         office:
712           accountant: Kế toán viên
713           administrative: Công sở
714           architect: Kiến trúc sư
715           company: Công ty
716           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
717           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
718           government: Văn phòng Chính phủ
719           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
720           lawyer: Luật sư
721           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
722           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
723           travel_agent: Văn phòng Du lịch
724           "yes": Văn phòng
725         place:
726           allotments: Khu Vườn Gia đình
727           city: Thành phố
728           country: Quốc gia
729           county: Quận hạt
730           farm: Trại
731           hamlet: Xóm
732           house: Nhà ở
733           houses: Dãy Nhà
734           island: Đảo
735           islet: Đảo Nhỏ
736           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
737           locality: Địa phương
738           municipality: Đô thị
739           neighbourhood: Hàng xóm
740           postcode: Mã Bưu chính
741           region: Miền
742           sea: Biển
743           state: Tỉnh bang
744           subdivision: Hàng xóm
745           suburb: Ngoại ô
746           town: Thị xã/trấn
747           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
748           village: Làng
749           "yes": Nơi
750         railway:
751           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
752           construction: Đường sắt Đang Xây
753           disused: Đường sắt Không hoạt động
754           funicular: Đường sắt Leo núi
755           halt: Ga Xép
756           junction: Ga Đầu mối
757           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
758           light_rail: Đường sắt Nhẹ
759           miniature: Đường sắt Nhỏ
760           monorail: Đường sắt Một ray
761           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
762           platform: Ke ga
763           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
764           proposed: Đường sắt được Đề nghị
765           spur: Đường sắt Phụ
766           station: Nhà ga
767           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
768           subway: Đường ngầm
769           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
770           switch: Ghi Đường sắt
771           tram: Đường Xe điện
772           tram_stop: Ga Xép Điện
773         shop:
774           alcohol: Tiệm Rượu
775           antiques: Tiệm Đồ cổ
776           art: Tiệm Nghệ phẩm
777           bakery: Tiệm Bánh
778           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
779           beverages: Tiệm Đồ uống
780           bicycle: Tiệm Xe đạp
781           books: Tiệm Sách
782           boutique: Tiệm Thời trang
783           butcher: Hàng Thịt
784           car: Tiệm Xe hơi
785           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
786           car_repair: Tiệm Sửa Xe
787           carpet: Tiệm Thảm
788           charity: Cửa hàng Từ thiện
789           chemist: Tiệm Dược phẩm
790           clothes: Tiệm Quần áo
791           computer: Tiệm Máy tính
792           confectionery: Tiệm Kẹo
793           convenience: Tiệm Tiện lợi
794           copyshop: Tiệm In ấn
795           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
796           deli: Deli
797           department_store: Cửa hàng Bách hóa
798           discount: Cửa hàng Giảm giá
799           doityourself: Tiệm Ngũ kim
800           dry_cleaning: Hấp tẩy
801           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
802           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
803           farm: Tiệm Nông cụ
804           fashion: Tiệm Thời trang
805           fish: Tiệm Cá
806           florist: Tiệm Hoa
807           food: Tiệm Thực phẩm
808           funeral_directors: Nhà tang lễ
809           furniture: Tiệm Đồ đạc
810           gallery: Thư viện Ảnh
811           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
812           general: Tiệm Đồ
813           gift: Tiệm Quà tặng
814           greengrocer: Tiệm Rau quả
815           grocery: Tiệm Tạp phẩm
816           hairdresser: Tiệm Làm tóc
817           hardware: Tiệm Ngũ kim
818           hifi: Cửa hàng Hi-fi
819           jewelry: Tiệm Kim hoàn
820           kiosk: Quán
821           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
822           mall: Trung tâm Mua sắm
823           market: Chợ
824           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
825           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
826           music: Tiệm Nhạc
827           newsagent: Tiệm Báo
828           optician: Tiệm Kính mắt
829           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
830           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
831           pet: Tiệm Vật nuôi
832           pharmacy: Nhà thuốc
833           photo: Tiệm Rửa Hình
834           second_hand: Tiệm Mua lại
835           shoes: Tiệm Giày
836           sports: Tiệm Thể thao
837           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
838           supermarket: Siêu thị
839           tailor: Tiệm May
840           toys: Tiệm Đồ chơi
841           travel_agency: Văn phòng Du lịch
842           video: Tiệm Phim
843           wine: Tiệm Rượu
844           "yes": Tiệm
845         tourism:
846           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
847           apartment: Khu chung cư
848           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
849           attraction: Nơi Du lịch
850           bed_and_breakfast: Nhà trọ
851           cabin: Túp lều
852           camp_site: Nơi Cắm trại
853           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
854           chalet: Nhà ván
855           gallery: Phòng Tranh
856           guest_house: Nhà khách
857           hostel: Nhà trọ
858           hotel: Khách sạn
859           information: Thông tin
860           motel: Khách sạn Dọc đường
861           museum: Bảo tàng
862           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
863           theme_park: Công viên Giải trí
864           viewpoint: Thắng cảnh
865           zoo: Vườn thú
866         tunnel:
867           culvert: Cống
868           "yes": Đường hầm
869         waterway:
870           artificial: Dòng nước Nhân tạo
871           boatyard: Bãi Thuyền
872           canal: Kênh
873           dam: Đập
874           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
875           ditch: Mương
876           dock: Vũng tàu
877           drain: Cống
878           lock: Âu tàu
879           lock_gate: Âu tàu
880           mooring: Cột neo tàu
881           rapids: Thác ghềnh
882           river: Sông
883           stream: Dòng suối
884           wadi: Dòng sông Vào mùa
885           waterfall: Thác
886           weir: Đập Tràn
887           "yes": Đường thủy
888       admin_levels:
889         level2: Biên giới Quốc gia
890         level4: Biên giới Tỉnh bang
891         level5: Biên giới Miền
892         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
893         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
894         level9: Biên giới Làng
895         level10: Biên giới Khu phố
896     description:
897       title:
898         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
899           Nominatim</a>
900         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
901       types:
902         cities: Thành phố
903         towns: Thị xã
904         places: Địa điểm
905     results:
906       no_results: Không tìm thấy kết quả
907       more_results: Thêm kết quả
908   layouts:
909     logo:
910       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
911     home: Về Vị trí Nhà ở
912     logout: Đăng xuất
913     log_in: Đăng nhập
914     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
915     sign_up: Mở Tài khoản
916     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
917     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
918     edit: Sửa đổi
919     history: Lịch sử
920     export: Xuất
921     data: Dữ liệu
922     export_data: Xuất Dữ liệu
923     gps_traces: Tuyến GPS
924     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
925     user_diaries: Nhật ký
926     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
927     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
928     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
929     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
930     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
931       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
932     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
933     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{bytemark}, %{ic}, và
934       %{partners} khác.
935     partners_ucl: UCL
936     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
937     partners_bytemark: Bytemark Hosting
938     partners_partners: các công ty bảo trợ
939     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
940       hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
941     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
942       lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
943     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
944     help: Trợ giúp
945     about: Giới thiệu
946     copyright: Bản quyền
947     community: Cộng đồng
948     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
949     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
950     foundation: Quỹ OpenStreetMap
951     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
952     make_a_donation:
953       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
954       text: Quyên góp
955     learn_more: Tìm hiểu Thêm
956     more: Thêm
957   license_page:
958     foreign:
959       title: Thông tin về bản dịch này
960       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
961         trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
962       english_link: nguyên bản tiếng Anh
963     native:
964       title: Giới thiệu về trang này
965       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang
966         này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
967       native_link: bản dịch tiếng Việt
968       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
969     legal_babble:
970       title_html: Bản quyền và Giấy phép
971       intro_1_html: |-
972         OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
973         href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
974         Commons</a> (ODbL) bởi <a href="https://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
975       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
976         phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
977         và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
978         các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy
979         phép. <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a>
980         đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
981       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành
982         theo giấy phép <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
983         \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
984       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
985       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng
986         góp vào OpenStreetMap”.
987       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
988         Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của
989         chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn
990         có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">trang
991         bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
992         muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên
993         kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không
994         cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ
995         các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
996         trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
997         creativecommons.org.
998       credit_3_html: |-
999         Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
1000         Ví dụ:
1001       attribution_example:
1002         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1003         title: Ví dụ ghi công
1004       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1005       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và
1006         cách ghi công chúng tôi tại <a href="https://osmfoundation.org/Licence">trang
1007         giấy phép Quỹ OSM</a>.
1008       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
1009         thể cung cấp API miễn phí cho bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">Quy
1010         định Sử dụng API</a>, <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">Quy
1011         định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">Quy
1012         định Sử dụng Nominatim</a>.
1013       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1014       contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân
1015         và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia
1016         và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
1017       contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="https://data.wien.gv.at/">Bang
1018         Viên</a> (theo <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
1019         BY</a>), <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
1020         Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="https://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
1021         sửa đổi CC BY Áo</a>).'
1022       contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
1023         GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan
1024         (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
1025       contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
1026         liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập hợp
1027         dữ liệu khác theo \n<a href=\"https://www.maanmittauslaitos.fi/en/opendata-licence-version1\">Giấy
1028         phép dữ liệu mở NLS</a>."
1029       contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
1030         (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
1031       contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a
1032         href="https://www.and.com">www.and.com</a>)'
1033       contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1034         từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.'
1035       contributors_si_html: "<strong>Slovenia</strong>: Bao gồm dữ liệu từ \n<a href=\"http://www.gu.gov.si/en/\">Cơ
1036         quan Khảo sát và Bản đồ</a> và\n<a href=\"http://www.mkgp.gov.si/en/\">Cục
1037         Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Thức ăn</a>\n(thông tin công cộng của Slovenia)."
1038       contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
1039         cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
1040         lưu.'
1041       contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
1042         Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12.'
1043       contributors_footer_1_html: |-
1044         Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
1045         href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
1046       contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
1047         ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
1048         chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
1049       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1050       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
1051         bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
1052         các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1053       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
1054         vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
1055         xin vui lòng tham khảo <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
1056         trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang
1057         khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1058       trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Nhãn hiệu
1059       trademarks_1_html: OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều
1060         là nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OpenStreetMap. Nếu bạn có thắc mắc về cách sử
1061         dụng các nhãn hiệu này, xin vui lòng tham khảo <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy?uselang=vi">Quy
1062         định về nhãn hiệu</a> của chúng tôi.
1063   welcome_page:
1064     title: Hoan nghênh!
1065     introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu
1066       mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy
1067       cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
1068     whats_on_the_map:
1069       title: Mục đích của Bản đồ
1070       on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
1071         – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ
1072         mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1073       off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
1074         hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
1075         xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ
1076         trực tuyến khác.
1077     basic_terms:
1078       title: Thuật ngữ Cơ bản
1079       paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
1080         vào OpenStreetMap:'
1081       editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép
1082         sửa đổi bản đồ.
1083       node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
1084         hàng hoặc một cái cây.
1085       way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
1086         dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1087       tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên
1088         của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1089     rules:
1090       title: Quy định!
1091       paragraph_1_html: "OpenStreetMap có ít quy định chính thức, nhưng chúng ta mong
1092         muốn tất cả mọi người tham gia mà cộng tác và giao thiệp với cộng đồng. Nếu
1093         bạn tính hoạt động ngoài việc sửa đổi thủ công, xin vui lòng đọc và tuân theo
1094         các hướng dẫn về việc <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines?uselang=vi'>nhập</a>
1095         và \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct?uselang=vi'>tự
1096         động sửa đổi</a>."
1097     questions:
1098       title: Có thắc mắc?
1099       paragraph_1_html: |-
1100         OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1101         <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>.
1102     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1103     add_a_note:
1104       title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1105       paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
1106         tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1107       paragraph_2_html: |-
1108         Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
1109         <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
1110   fixthemap:
1111     title: Báo lỗi / Sửa bản đồ
1112     how_to_help:
1113       title: Cách giúp đỡ
1114       join_the_community:
1115         title: Tham gia cộng đồng
1116         explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của chúng
1117           tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý tốt nhất
1118           là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu lấy.
1119       add_a_note:
1120         instructions_html: |-
1121           Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
1122           Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
1123     other_concerns:
1124       title: Vấn đề khác
1125       explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
1126         hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
1127         bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
1128         làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
1129   help_page:
1130     title: Trợ giúp
1131     introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
1132       hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1133     welcome:
1134       url: /welcome
1135       title: Chào mừng đến với OSM
1136       description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
1137     beginners_guide:
1138       url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_guide
1139       title: Hướng dẫn Bắt đầu
1140       description: Hướng dẫn bắt đầu do cộng đồng biên tập.
1141     help:
1142       url: https://help.openstreetmap.org/
1143       title: help.openstreetmap.org
1144       description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp của
1145         OSM.
1146     mailing_lists:
1147       title: Danh sách thư
1148       description: Hỏi han hoặc thảo luận về các chuyện quan trọng trên nhiều danh
1149         sách thư được sắp xếp theo chủ đề hoặc khu vực.
1150     forums:
1151       title: Diễn đàn
1152       description: Hỏi han và thảo luận trong một giao diện bảng tin.
1153     irc:
1154       title: IRC
1155       description: Trò chuyện tương tác trong nhiều ngôn ngữ về nhiều chủ đề.
1156     switch2osm:
1157       title: switch2osm
1158       description: Trợ giúp cho những công ty và tổ chức muốn đổi qua các bản đồ và
1159         dịch vụ dựa trên OpenStreetMap.
1160     wiki:
1161       url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1162       title: wiki.openstreetmap.org
1163       description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
1164   about_page:
1165     next: Tiếp
1166     copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
1167     used_by: '%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng ngàn trang Web, ứng dụng di
1168       động, và thiết bị phần cứng'
1169     lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và bảo
1170       quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ ở khắp
1171       thế giới.
1172     local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
1173     local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
1174       người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
1175       đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
1176     community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
1177     community_driven_html: |-
1178       Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
1179       Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
1180       Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc <a href='https://blog.openstreetmap.org'>Blog OpenStreetMap</a>, các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
1181       <a href='https://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='https://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
1182     open_data_title: Dữ liệu Mở
1183     open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng nó
1184       cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng
1185       góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên dữ liệu
1186       theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết quả dưới
1187       cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
1188       Bản quyền và Giấy phép</a>.'
1189     legal_title: Pháp luật
1190     legal_html: |-
1191       Trang Web này và nhiều dịch vụ có liên quan được hoạt động chính thức bởi <a href='https://osmfoundation.org/?uselang=vi'>Quỹ OpenStreetMap</a> (OSMF) thay mặt cho cộng đồng. Việc sử dụng các dịch vụ do OSMF hoạt động phải tuân theo <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy?uselang=vi">các Quy định Sử dụng Hợp lý</a> và <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi">Quy định về Quyền Riêng tư</a> của chúng tôi.
1192       <br>
1193       Xin vui lòng <a href='https://osmfoundation.org/Contact?uselang=vi'>liên lạc với OSMF</a> nếu bạn có thắc mắc về giấy phép, bản quyền, hoặc thắc mắc khác về pháp luật.
1194       <br>
1195       OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều là <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OSM</a>.
1196     partners_title: Nhà bảo trợ
1197   notifier:
1198     diary_comment_notification:
1199       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký'
1200       hi: Chào %{to_user},
1201       header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây tại OpenStreetMap
1202         với tiêu đề %{subject}:'
1203       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
1204         hoặc trả lời tại %{replyurl}
1205     message_notification:
1206       hi: Chào %{to_user},
1207       header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
1208       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời
1209         tại %{replyurl}
1210     friend_notification:
1211       hi: Chào %{to_user},
1212       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
1213       had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
1214       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1215       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1216     gpx_notification:
1217       greeting: Chào bạn,
1218       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1219       with_description: với miêu tả
1220       and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
1221       and_no_tags: và không có thẻ
1222       failure:
1223         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
1224         failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
1225         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1226         more_info_2: 'vấn đề này tại:'
1227         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi
1228       success:
1229         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
1230         loaded_successfully: |-
1231           %{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số
1232           %{possible_points} điểm.
1233     signup_confirm:
1234       subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
1235       greeting: Chào bạn!
1236       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1237       confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
1238         Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
1239         bạn:'
1240       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
1241         thông tin về cách bắt đầu.
1242     email_confirm:
1243       subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
1244     email_confirm_plain:
1245       greeting: Chào bạn,
1246       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1247         thành %{new_address}.
1248       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1249         để xác nhận thay đổi này.
1250     email_confirm_html:
1251       greeting: Chào bạn,
1252       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1253         thành %{new_address}.
1254       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1255         để xác nhận thay đổi này.
1256     lost_password:
1257       subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
1258     lost_password_plain:
1259       greeting: Chào bạn,
1260       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1261         có địa chỉ thư điện tử này.
1262       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1263         để đặt lại mật khẩu.
1264     lost_password_html:
1265       greeting: Chào bạn,
1266       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1267         có địa chỉ thư điện tử này.
1268       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1269         để đặt lại mật khẩu.
1270     note_comment_notification:
1271       anonymous: Người dùng vô danh
1272       greeting: Chào bạn,
1273       commented:
1274         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
1275           bạn'
1276         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
1277           mà bạn đang quan tâm'
1278         your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
1279           %{place}.'
1280         commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
1281           bản đồ gần %{place}.'
1282       closed:
1283         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
1284         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
1285           bạn đang quan tâm'
1286         your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1287         commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
1288           ghi chú gần %{place}.'
1289       reopened:
1290         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
1291         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
1292           đang quan tâm'
1293         your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1294         commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
1295           chú gần %{place}.'
1296       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1297     changeset_comment_notification:
1298       hi: Chào %{to_user},
1299       greeting: Chào bạn,
1300       commented:
1301         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1302           của bạn'
1303         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1304           mà bạn đang quan tâm'
1305         your_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi do bạn lưu vào
1306           %{time}'
1307         commented_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi mà bạn
1308           đang theo dõi do %{changeset_author} lưu vào %{time}'
1309         partial_changeset_with_comment: với lời bình luận “%{changeset_comment}”
1310         partial_changeset_without_comment: không có lời bình luận
1311       details: Xem chi tiết về bộ thay đổi tại %{url}.
1312       unsubscribe: Để ngừng nhận các thông báo về bộ thay đổi này, mở %{url} và bấm
1313         “Không theo dõi”.
1314   message:
1315     inbox:
1316       title: Hộp thư
1317       my_inbox: Hộp thư đến
1318       outbox: đã gửi
1319       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1320       new_messages: '%{count} thư mới'
1321       old_messages: '%{count} thư cũ'
1322       from: Từ
1323       subject: Tiêu đề
1324       date: Ngày
1325       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1326       people_mapping_nearby: những người ở gần
1327     message_summary:
1328       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1329       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1330       reply_button: Trả lời
1331       delete_button: Xóa
1332     new:
1333       title: Gửi thư
1334       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1335       subject: Tiêu đề
1336       body: Nội dung
1337       send_button: Gửi
1338       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1339       message_sent: Thư đã gửi
1340       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
1341         tục gửi thư.
1342     no_such_message:
1343       title: Thư không tồn tại
1344       heading: Thư không tồn tại
1345       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1346     outbox:
1347       title: Hộp thư đã gửi
1348       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1349       inbox: thư đến
1350       outbox: thư đã gửi
1351       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1352       to: Tới
1353       subject: Tiêu đề
1354       date: Ngày
1355       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1356       people_mapping_nearby: những người ở gần
1357     reply:
1358       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
1359         lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1360         xác để trả lời.
1361     read:
1362       title: Đọc thư
1363       from: Từ
1364       subject: Tiêu đề
1365       date: Ngày
1366       reply_button: Trả lời
1367       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1368       delete_button: Xóa
1369       back: Quay lại
1370       to: Tới
1371       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
1372         một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1373         xác để đọc nó.
1374     sent_message_summary:
1375       delete_button: Xóa
1376     mark:
1377       as_read: Thư đã đọc
1378       as_unread: Thư chưa đọc
1379     delete:
1380       deleted: Đã xóa thư
1381   site:
1382     index:
1383       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1384       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1385       permalink: Liên kết Thường trực
1386       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1387       createnote: Thêm ghi chú
1388       license:
1389         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
1390           hành theo giấy phép mở
1391       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
1392         đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1393     edit:
1394       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1395       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép
1396         sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1397       user_page_link: trang cá nhân
1398       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1399       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ
1400         OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">tải
1401         về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
1402         cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1403       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
1404         hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
1405         Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1406       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
1407         tại https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
1408       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
1409         bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1410       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1411       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
1412         trong HTML.
1413     sidebar:
1414       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1415       close: Đóng
1416     search:
1417       search: Tìm kiếm
1418       get_directions: Chỉ đường
1419       get_directions_title: Chỉ đường từ một địa điểm tới địa điểm khác
1420       from: Từ
1421       to: Đến
1422       where_am_i: Đây là đâu?
1423       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1424       submit_text: Đi
1425       reverse_directions_text: Đảo ngược
1426     key:
1427       table:
1428         entry:
1429           motorway: Đường cao tốc
1430           main_road: Đại lộ
1431           trunk: Xa lộ
1432           primary: Đường chính
1433           secondary: Đường lớn
1434           unclassified: Đường không phân loại
1435           track: Đường mòn
1436           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1437           cycleway: Đường xe đạp
1438           cycleway_national: Quốc lộ xe đạp
1439           cycleway_regional: Xa lộ xe đạp
1440           cycleway_local: Đường xe đạp địa phương
1441           footway: Đường đi bộ
1442           rail: Đường sắt
1443           subway: Đường ngầm
1444           tram:
1445           - Đường sắt nhẹ
1446           - xe điện
1447           cable:
1448           - Đường xe cáp
1449           - ghế cáp treo
1450           runway:
1451           - Đường băng
1452           - đường băng
1453           apron:
1454           - Sân đậu máy bay
1455           - nhà ga hành khách
1456           admin: Biên giới hành chính
1457           forest: Rừng trồng cây
1458           wood: Rừng
1459           golf: Sân golf
1460           park: Công viên
1461           resident: Khu vực nhà ở
1462           common:
1463           - Đất công
1464           - bãi cỏ
1465           retail: Khu vực buôn bán
1466           industrial: Khu vực công nghiệp
1467           commercial: Khu vực thương mại
1468           heathland: Vùng cây bụi
1469           lake:
1470           - Hồ
1471           - bể nước
1472           farm: Ruộng
1473           brownfield: Cánh đồng nâu
1474           cemetery: Nghĩa địa
1475           allotments: Khu vườn gia đình
1476           pitch: Sân cỏ
1477           centre: Trung tâm thể thao
1478           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1479           military: Khu vực quân sự
1480           school:
1481           - Trường học
1482           - đại học
1483           building: Kiến trúc quan trọng
1484           station: Nhà ga
1485           summit:
1486           - Đỉnh núi
1487           - đồi
1488           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1489           bridge: Đường rắn = cầu
1490           private: Đường riêng
1491           destination: Chỉ giao thông địa phương
1492           construction: Đường đang xây
1493           bicycle_shop: Tiệm xe đạp
1494           bicycle_parking: Chỗ đậu xe đạp
1495           toilets: Vệ sinh
1496     richtext_area:
1497       edit: Sửa đổi
1498       preview: Xem trước
1499     markdown_help:
1500       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="https://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1501       headings: Đề mục
1502       heading: Đề mục
1503       subheading: Đề mục con
1504       unordered: Danh sách không đánh số
1505       ordered: Danh sách đánh số
1506       first: Khoản mục đầu tiên
1507       second: Khoản mục sau
1508       link: Liên kết
1509       text: Văn bản
1510       image: Hình ảnh
1511       alt: Văn bản thay thế
1512       url: URL
1513   trace:
1514     visibility:
1515       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1516       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
1517         không có thứ tự)
1518       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1519       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
1520         điểm có tên và thời điểm)
1521     create:
1522       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1523       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
1524         cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
1525         thư điện tử lúc khi nó xong.
1526     edit:
1527       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1528       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1529       filename: 'Tên tập tin:'
1530       download: tải về
1531       uploaded_at: 'Lúc tải lên:'
1532       points: 'Số nốt:'
1533       start_coord: 'Tọa độ đầu đường:'
1534       map: bản đồ
1535       edit: sửa đổi
1536       owner: 'Tác giả:'
1537       description: 'Miêu tả:'
1538       tags: 'Thẻ:'
1539       tags_help: dấu phẩy phân cách
1540       save_button: Lưu các Thay đổi
1541       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1542       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1543       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1544     trace_form:
1545       upload_gpx: 'Tải lên Tập tin GPX:'
1546       description: 'Miêu tả:'
1547       tags: 'Thẻ:'
1548       tags_help: dấu phẩy phân cách
1549       visibility: 'Mức độ Truy cập:'
1550       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1551       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1552       upload_button: Tải lên
1553       help: Trợ giúp
1554       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1555     trace_header:
1556       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1557       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1558       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1559       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
1560         đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
1561         đợi kịp.
1562     trace_optionals:
1563       tags: Thẻ
1564     view:
1565       title: Xem tuyến đường %{name}
1566       heading: Xem tuyến đường %{name}
1567       pending: CHƯA XỬ
1568       filename: 'Tên tập tin:'
1569       download: tải về
1570       uploaded: 'Lúc tải lên:'
1571       points: 'Số nốt:'
1572       start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
1573       map: bản đồ
1574       edit: sửa đổi
1575       owner: 'Tác giả:'
1576       description: 'Miêu tả:'
1577       tags: 'Thẻ:'
1578       none: Không có
1579       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1580       delete_track: Xóa tuyến đường này
1581       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1582       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1583     trace_paging_nav:
1584       showing_page: Trang %{page}
1585       older: Tuyến đường Cũ hơn
1586       newer: Tuyến đường Mới hơn
1587     trace:
1588       pending: CHƯA XỬ
1589       count_points: '%{count} nốt'
1590       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1591       more: thêm
1592       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1593       view_map: Xem Bản đồ
1594       edit: sửa đổi
1595       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1596       public: CÔNG KHAI
1597       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1598       private: RIÊNG
1599       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1600       by: bởi
1601       in: trong
1602       map: bản đồ
1603     list:
1604       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1605       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1606       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1607       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1608       tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
1609       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
1610         hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
1611         wiki</a>.
1612     delete:
1613       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1614     make_public:
1615       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1616     offline_warning:
1617       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1618     offline:
1619       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1620       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1621     georss:
1622       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1623     description:
1624       description_with_count:
1625         other: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1626       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1627   application:
1628     require_cookies:
1629       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
1630         trình duyệt để tiếp tục.
1631     require_moderator:
1632       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1633     setup_user_auth:
1634       blocked_zero_hour: Bạn có tin nhắn mới rất quan trọng tại trang Web OpenStreetMap.
1635         Bạn phải đọc tin nhắn này trước khi được phép lưu thêm thay đổi.
1636       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
1637         diện Web để biết chi tiết.
1638       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
1639         giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
1640         các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
1641   oauth:
1642     oauthorize:
1643       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1644       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn,
1645         %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này.
1646         Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1647       allow_to: 'Cho phép trình khách:'
1648       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1649       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1650       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1651       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1652       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1653       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1654       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1655       grant_access: Cấp phép Truy cập
1656     oauthorize_success:
1657       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1658       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1659       verification: Mã xác minh là %{code}.
1660     oauthorize_failure:
1661       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1662       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
1663         của bạn.
1664       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1665     revoke:
1666       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1667     permissions:
1668       missing: Bạn chưa cấp phép cho ứng dụng sử dụng chức năng này
1669   oauth_clients:
1670     new:
1671       title: Đăng ký chương trình mới
1672       submit: Đăng ký
1673     edit:
1674       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1675       submit: Sửa đổi
1676     show:
1677       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1678       key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
1679       secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
1680       url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
1681       access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
1682       authorize_url: 'Cho phép URL:'
1683       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1684       edit: Sửa đổi Chi tiết
1685       delete: Xóa Trình khách
1686       confirm: Bạn có chắc không?
1687       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1688       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1689       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1690       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1691       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1692       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1693       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1694       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1695     index:
1696       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1697       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1698       list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
1699       application: Tên Chương trình
1700       issued_at: Lúc Cho phép
1701       revoke: Thu hồi!
1702       my_apps: Trình khách của Tôi
1703       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn
1704         %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth
1705         được.
1706       registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
1707       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1708     form:
1709       name: Tên
1710       required: Bắt buộc
1711       url: URL Trang chủ Chương trình
1712       callback_url: URL Gọi lại
1713       support_url: URL Trợ giúp
1714       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1715       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1716       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1717       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1718       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1719       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1720       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1721       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1722     not_found:
1723       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1724     create:
1725       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1726     update:
1727       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1728     destroy:
1729       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1730   user:
1731     login:
1732       title: Đăng nhập
1733       heading: Đăng nhập
1734       email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
1735       password: 'Mật khẩu:'
1736       openid: '%{logo} OpenID:'
1737       remember: Nhớ tôi
1738       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1739       login_button: Đăng nhập
1740       register now: Mở tài khoản ngay
1741       with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
1742         và mật khẩu của bạn:'
1743       with external: 'Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba:'
1744       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1745       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1746       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1747       no account: Chưa có tài khoản?
1748       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
1749         hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
1750         tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1751       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
1752         bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1753         để thảo luận về điều này.
1754       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1755       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1756       auth_providers:
1757         openid:
1758           title: Đăng nhập qua OpenID
1759           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1760         google:
1761           title: Đăng nhập qua Google
1762           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Google
1763         facebook:
1764           title: Đăng nhập qua Facebook
1765           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Facebook
1766         windowslive:
1767           title: Đăng nhập qua Windows Live
1768           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Windows Live
1769         github:
1770           title: Đăng nhập qua GitHub
1771           alt: Đăng nhập dùng tài khoản GitHub
1772         wikipedia:
1773           title: Đăng nhập qua Wikipedia
1774           alt: Đăng nhập qua Tài khoản Wikipedia
1775         yahoo:
1776           title: Đăng nhập qua Yahoo!
1777           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Yahoo!
1778         wordpress:
1779           title: Đăng nhập qua WordPress
1780           alt: Đăng nhập dùng OpenID của WordPress
1781         aol:
1782           title: Đăng nhập qua AOL
1783           alt: Đăng nhập dùng OpenID của AOL
1784     logout:
1785       title: Đăng xuất
1786       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1787       logout_button: Đăng xuất
1788     lost_password:
1789       title: Quên mất mật khẩu
1790       heading: Quên mất Mật khẩu?
1791       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1792       new password button: Đặt lại mật khẩu
1793       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
1794         tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1795       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
1796         để bạn đặt nó lại.
1797       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1798     reset_password:
1799       title: Đặt lại mật khẩu
1800       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1801       password: 'Mật khẩu:'
1802       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1803       reset: Đặt lại Mật khẩu
1804       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1805       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1806     new:
1807       title: Mở tài khoản
1808       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
1809         khoản tự động cho bạn.
1810       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1811         để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1812       about:
1813         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1814         html: |-
1815           <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
1816           <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
1817       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các
1818         Điều kiện Đóng góp</a>.
1819       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1820       confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
1821       not displayed publicly: Địa chỉ thư điện tử của bạn không được hiển thị công
1822         khai (xem thêm chi tiết trong <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
1823         title="Quy định quyền riêng tư Quỹ OSM, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
1824         định quyền riêng tư</a> của chúng tôi)
1825       display name: 'Tên hiển thị:'
1826       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
1827         có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1828       external auth: 'Xác minh qua Dịch vụ Bên thứ ba:'
1829       password: 'Mật khẩu:'
1830       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1831       use external auth: Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba
1832       auth no password: Nếu xác minh qua dịch vụ bên thứ ba, bạn không cần nhập mật
1833         khẩu, nhưng một số công cụ hoặc máy chủ khác có thể vẫn yêu cầu mật khẩu.
1834       continue: Mở tài khoản
1835       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1836       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
1837         Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
1838         wiki này</a>.
1839       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1840     terms:
1841       title: Điều kiện đóng góp
1842       heading: Điều kiện đóng góp
1843       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho
1844         biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của
1845         bạn hiện tại và tương lai.
1846       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
1847         thuộc về phạm vi công cộng
1848       consider_pd_why: đây là gì?
1849       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1850       guidance: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
1851         tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
1852         thức</a>'
1853       agree: Chấp nhận
1854       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1855       decline: Từ chối
1856       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
1857         Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1858       legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
1859       legale_names:
1860         france: Pháp
1861         italy: Ý
1862         rest_of_world: Các nước khác
1863     no_such_user:
1864       title: Người dùng không tồn tại
1865       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1866       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
1867         tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1868       deleted: đã xóa
1869     view:
1870       my diary: Nhật ký của Tôi
1871       new diary entry: mục nhật ký mới
1872       my edits: Đóng góp của Tôi
1873       my traces: Tuyến đường của Tôi
1874       my notes: Ghi chú của Tôi
1875       my messages: Hộp Tin nhắn
1876       my profile: Trang của Tôi
1877       my settings: Tùy chọn
1878       my comments: Bình luận của Tôi
1879       oauth settings: thiết lập OAuth
1880       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
1881       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
1882       send message: Gửi Thư
1883       diary: Nhật ký
1884       edits: Đóng góp
1885       traces: Tuyến đường
1886       notes: Ghi chú trên Bản đồ
1887       remove as friend: Hủy Kết Bạn
1888       add as friend: Kết Bạn
1889       mapper since: 'Tham gia:'
1890       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1891       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
1892       ct undecided: Chưa quyết định
1893       ct declined: Từ chối
1894       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1895       latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:'
1896       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
1897       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
1898       status: 'Trạng thái:'
1899       spam score: 'Điểm số Spam:'
1900       description: Miêu tả
1901       user location: Vị trí của người dùng
1902       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người
1903         dùng ở gần.
1904       settings_link_text: tùy chọn
1905       your friends: Bạn bè của bạn
1906       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
1907       km away: cách %{count} km
1908       m away: cách %{count} m
1909       nearby users: Người dùng khác ở gần
1910       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1911       role:
1912         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1913         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1914         grant:
1915           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1916           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1917         revoke:
1918           administrator: Rút quyền quản lý viên
1919           moderator: Rút quyền điều hành viên
1920       block_history: Tác vụ Cấm Người Này
1921       moderator_history: Tác vụ Cấm bởi Người Này
1922       comments: Bình luận
1923       create_block: Cấm Người dùng Này
1924       activate_user: Kích hoạt Tài khoản Này
1925       deactivate_user: Vô hiệu hóa Tài khoản Này
1926       confirm_user: Xác nhận Người dùng Này
1927       hide_user: Ẩn Tài khoản Này
1928       unhide_user: Hiện Tài khoản Này
1929       delete_user: Xóa Tài khoản Này
1930       confirm: Xác nhận
1931       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1932       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1933       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1934       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1935     popup:
1936       your location: Vị trí của bạn
1937       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1938       friend: Người bạn
1939     account:
1940       title: Chỉnh sửa tài khoản
1941       my settings: Tùy chọn
1942       current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
1943       new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
1944       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1945       external auth: 'Xác minh Bên ngoài:'
1946       openid:
1947         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1948         link text: đây là gì?
1949       public editing:
1950         heading: 'Sửa đổi công khai:'
1951         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1952         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1953         enabled link text: đây là gì?
1954         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. Tất cả các sửa đổi truớc là
1955           vô danh.
1956         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1957       public editing note:
1958         heading: Sửa đổi công khai
1959         text: |-
1960           Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
1961           <ul>
1962           <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
1963           <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
1964           </ul>
1965       contributor terms:
1966         heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
1967         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1968         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1969         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
1970           lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1971         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
1972           phạm vi công cộng.
1973         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1974         link text: đây là gì?
1975       profile description: 'Tự giới thiệu:'
1976       preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
1977       preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
1978       image: 'Hình:'
1979       gravatar:
1980         gravatar: Sử dụng Gravatar
1981         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1982         link text: đây là gì?
1983         disabled: Hình Gravatar của bạn đã bị tắt.
1984         enabled: Hình Gravatar của bạn đã bị kích hoạt.
1985       new image: Thêm hình
1986       keep image: Giữ hình hiện dùng
1987       delete image: Xóa hình hiện dùng
1988       replace image: Thay hình hiện dùng
1989       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1990       home location: 'Vị trí Nhà:'
1991       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1992       latitude: 'Vĩ độ:'
1993       longitude: 'Kinh độ:'
1994       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
1995         đồ?
1996       save changes button: Lưu các Thay đổi
1997       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1998       return to profile: Trở về trang cá nhân
1999       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2000         Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
2001       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2002     confirm:
2003       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
2004       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
2005       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
2006         tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
2007       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
2008       button: Xác nhận
2009       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
2010       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
2011       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2012       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
2013         nhận lần nữa.
2014     confirm_resend:
2015       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản,
2016         bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác
2017         nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm %{sender} vào danh sách trắng, vì
2018         chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
2019       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
2020     confirm_email:
2021       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
2022       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
2023         mới.
2024       button: Xác nhận
2025       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới!
2026       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
2027       unknown_token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2028     set_home:
2029       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
2030     go_public:
2031       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
2032         được phép sửa đổi.
2033     make_friend:
2034       heading: Kết bạn với %{user}?
2035       button: Thêm là người bạn
2036       success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
2037       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
2038       already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
2039     remove_friend:
2040       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
2041       button: Hủy kết nối bạn
2042       success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
2043       not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
2044     filter:
2045       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
2046     list:
2047       title: Người dùng
2048       heading: Người dùng
2049       showing:
2050         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
2051         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
2052       summary: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
2053       summary_no_ip: '%{name} mở ngày %{date}'
2054       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
2055       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
2056       empty: Không tìm thấy người dùng.
2057     suspended:
2058       title: Tài khoản bị Cấm
2059       heading: Tài khoản bị Cấm
2060       webmaster: chủ trang
2061       body: |-
2062         <p>
2063           Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
2064         </p>
2065         <p>
2066           Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
2067           Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
2068         </p>
2069     auth_failure:
2070       connection_failed: Kết nối đến dịch vụ xác minh bị thất bại
2071       invalid_credentials: Chứng nhận xác minh không hợp lệ
2072       no_authorization_code: Không có mã cho phép
2073       unknown_signature_algorithm: Thuật toán chữ ký không rõ
2074       invalid_scope: Phạm vi không hợp lệ
2075     auth_association:
2076       heading: ID của bạn chưa được liên kết với một tài khoản OpenStreetMap.
2077       option_1: Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, xin vui lòng tạo tài khoản mới dùng
2078         biểu mẫu bên dưới.
2079       option_2: Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn
2080         dùng tên người dùng và mật khẩu của bạn rồi liên kết tài khoản với ID của
2081         bạn trong tùy chọn.
2082   user_role:
2083     filter:
2084       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người
2085         dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
2086       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
2087       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
2088       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
2089     grant:
2090       title: Xác nhận cấp vai trò
2091       heading: Xác nhận cấp vai trò
2092       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
2093       confirm: Xác nhận
2094       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2095         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2096     revoke:
2097       title: Xác nhận rút vai trò
2098       heading: Xác nhận rút vai trò
2099       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
2100       confirm: Xác nhận
2101       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2102         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2103   user_block:
2104     model:
2105       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
2106         vụ cấm.
2107       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
2108     not_found:
2109       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
2110       back: Trở về trang đầu
2111     new:
2112       title: Cấm %{name}
2113       heading: Cấm %{name}
2114       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
2115         tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
2116         thể không rành.
2117       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
2118       submit: Cấm người dùng
2119       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
2120       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
2121         gian hợp lý.
2122       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
2123       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2124     edit:
2125       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2126       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2127       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
2128         chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
2129         có thể không rành.
2130       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
2131         giờ.
2132       submit: Cập nhật tác vụ cấm
2133       show: Xem tác vụ cấm này
2134       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2135       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
2136     filter:
2137       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
2138       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
2139         xuống.
2140     create:
2141       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
2142         gian hợp lý trước khi cấm họ.
2143       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
2144         cấm họ.
2145       flash: Cấm người dùng %{name}.
2146     update:
2147       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
2148         sửa đổi nó.
2149       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2150     index:
2151       title: Người dùng bị cấm
2152       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
2153       empty: Chưa ai bị cấm.
2154     revoke:
2155       title: Bỏ cấm %{block_on}
2156       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
2157       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
2158       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
2159       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
2160       revoke: Bỏ cấm!
2161       flash: Đã bỏ cấm.
2162     period: '%{count} giờ'
2163     partial:
2164       show: Hiện
2165       edit: Sửa đổi
2166       revoke: Bỏ cấm!
2167       confirm: Bạn có chắc không?
2168       display_name: Người bị cấm
2169       creator_name: Người cấm
2170       reason: Lý do cấm
2171       status: Trạng thái
2172       revoker_name: Người bỏ cấm
2173       not_revoked: (không bị hủy)
2174       showing_page: Trang %{page}
2175       next: Sau »
2176       previous: « Trước
2177     helper:
2178       time_future: Hết hạn %{time}.
2179       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
2180       time_future_and_until_login: Kết thúc %{time} nữa sau khi người dùng đăng nhập.
2181       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
2182     blocks_on:
2183       title: Các tác vụ cấm %{name}
2184       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
2185       empty: '%{name} chưa bị cấm.'
2186     blocks_by:
2187       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
2188       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
2189       empty: '%{name} chưa cấm ai.'
2190     show:
2191       title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2192       heading: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2193       time_future: Hết hạn %{time}
2194       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
2195       created: Tạo
2196       ago: cách đây %{time}
2197       status: Trạng thái
2198       show: Hiện
2199       edit: Sửa đổi
2200       revoke: Bỏ cấm!
2201       confirm: Bạn có chắc không?
2202       reason: 'Lý do cấm:'
2203       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2204       revoker: 'Người bỏ cấm:'
2205       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
2206   note:
2207     description:
2208       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
2209       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
2210       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
2211       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
2212       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
2213       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
2214       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
2215       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
2216     rss:
2217       title: Ghi chú OpenStreetMap
2218       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
2219         khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
2220       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
2221       opened: mở ghi chú (gần %{place})
2222       commented: bình luận mới (gần %{place})
2223       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
2224       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
2225     entry:
2226       comment: Bình luận
2227       full: Ghi chú đầy đủ
2228     mine:
2229       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2230       heading: Ghi chú của %{user}
2231       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2232       id: Mã số
2233       creator: Người tạo
2234       description: Miêu tả
2235       created_at: Lúc tạo
2236       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
2237       ago_html: cách đây %{when}
2238   javascripts:
2239     close: Đóng
2240     share:
2241       title: Chia sẻ
2242       cancel: Hủy bỏ
2243       image: Hình ảnh
2244       link: Liên kết hoặc HTML
2245       long_link: Liên kết
2246       short_link: Liên kết Ngắn gọn
2247       geo_uri: URI geo
2248       embed: HTML
2249       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
2250       format: 'Định dạng:'
2251       scale: 'Tỷ lệ:'
2252       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
2253       download: Tải về
2254       short_url: URL Ngắn gọn
2255       include_marker: Ghim trên bản đồ
2256       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
2257       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
2258       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
2259       only_standard_layer: Chỉ có thể xuất lớp chuẩn ra hình ảnh
2260     embed:
2261       report_problem: Báo vấn đề
2262     key:
2263       title: Chú giải Bản đồ
2264       tooltip: Chú giải Bản đồ
2265       tooltip_disabled: Bảng Chú giải không có sẵn cho lớp này
2266     map:
2267       zoom:
2268         in: Phóng to
2269         out: Thu nhỏ
2270       locate:
2271         title: Bay tới Vị trí của Tôi
2272         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
2273       base:
2274         standard: Chuẩn
2275         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
2276         transport_map: Bản đồ Giao thông
2277         hot: Nhân đạo
2278       layers:
2279         header: Lớp Bản đồ
2280         notes: Ghi chú Bản đồ
2281         data: Dữ liệu Bản đồ
2282         gps: Tuyến đường GPS Công khai
2283         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
2284         title: Lớp
2285       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
2286       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
2287     site:
2288       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
2289       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
2290       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
2291       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
2292       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
2293       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
2294       queryfeature_tooltip: Thăm dò yếu tố
2295       queryfeature_disabled_tooltip: Phóng to để thăm dò yếu tố
2296     changesets:
2297       show:
2298         comment: Bình luận
2299         subscribe: Theo dõi
2300         unsubscribe: Không theo dõi
2301         hide_comment: ẩn
2302         unhide_comment: bỏ ẩn
2303     notes:
2304       new:
2305         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
2306           tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
2307           thích vấn đề.
2308         add: Thêm Ghi chú
2309       show:
2310         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
2311           các bình luận này cần được xác nhận lại.
2312         hide: Ẩn
2313         resolve: Giải quyết
2314         reactivate: Mở lại
2315         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
2316         comment: Bình luận
2317     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
2318       chuột vào đây.
2319     directions:
2320       ascend: Lên
2321       engines:
2322         graphhopper_bicycle: Xe đạp (GraphHopper)
2323         graphhopper_car: Xe hơi (GraphHopper)
2324         graphhopper_foot: Đi bộ (GraphHopper)
2325         mapquest_bicycle: Xe đạp (MapQuest)
2326         mapquest_car: Xe hơi (MapQuest)
2327         mapquest_foot: Đi bộ (MapQuest)
2328         osrm_car: Xe hơi (OSRM)
2329       descend: Xuống
2330       directions: Chỉ đường
2331       distance: Tầm xa
2332       errors:
2333         no_route: Không tìm thấy tuyến đường giữa hai địa điểm này.
2334         no_place: Rất tiếc, không tìm thấy địa điểm này.
2335       instructions:
2336         continue_without_exit: Chạy tiếp trên %{name}
2337         slight_right_without_exit: Nghiêng về bên phải vào %{name}
2338         offramp_right_without_exit: Đi vào lối ra bên phải vào %{name}
2339         offramp_right_with_directions: Đi đường nhánh bên phải về %{directions}
2340         offramp_right_with_name_and_directions: Đi đường nhánh bên phải vào %{name}
2341           về %{directions}
2342         offramp_right_without_directions: Đi đường nhánh bên phải
2343         onramp_right_without_exit: Quẹo phải vào lối bên phải vào %{name}
2344         onramp_right_with_directions: Quẹo phải vào đường nhánh về %{directions}
2345         onramp_right_with_name_and_directions: Quẹo phải vào đường nhánh %{name} về
2346           %{directions}
2347         onramp_right_without_directions: Quẹo phải vào đường nhánh
2348         endofroad_right_without_exit: Tới cuối đường quẹo phải vào %{name}
2349         merge_right_without_exit: Nhập sang phải vào %{name}
2350         fork_right_without_exit: Tới ngã ba quẹo phải vào %{name}
2351         turn_right_without_exit: Quẹo phải vào %{name}
2352         sharp_right_without_exit: Quẹo gắt bên phải vào %{name}
2353         uturn_without_exit: Quay trở lại vào %{name}
2354         sharp_left_without_exit: Quẹo gắt bên trái vào %{name}
2355         turn_left_without_exit: Quẹo trái vào %{name}
2356         offramp_left_without_exit: Đi vào lối ra bên trái vào %{name}
2357         offramp_left_with_directions: Đi đường nhánh bên trái về %{directions}
2358         offramp_left_with_name_and_directions: Đi đường nhánh bên trái vào %{name}
2359           về %{directions}
2360         offramp_left_without_directions: Đi đường nhánh bên trái
2361         onramp_left_without_exit: Quẹo phải vào lối bên trái vào %{name}
2362         onramp_left_with_directions: Quẹo trái vào đường nhánh về %{directions}
2363         onramp_left_with_name_and_directions: Quẹo trái vào đường nhánh %{name} về
2364           %{directions}
2365         onramp_left_without_directions: Quẹo trái vào đường nhánh
2366         endofroad_left_without_exit: Tới cuối đường quẹo trái vào %{name}
2367         merge_left_without_exit: Nhập sang trái vào %{name}
2368         fork_left_without_exit: Tới ngã ba quẹo trái vào %{name}
2369         slight_left_without_exit: Nghiêng về bên trái vào %{name}
2370         via_point_without_exit: (địa điểm trên đường)
2371         follow_without_exit: Chạy theo %{name}
2372         roundabout_without_exit: Tại bùng binh, đi ra %{name}
2373         leave_roundabout_without_exit: Đi ra khỏi bùng binh – %{name}
2374         stay_roundabout_without_exit: Chạy tiếp xung quanh bùng binh – %{name}
2375         start_without_exit: Bắt đầu đi theo %{name}
2376         destination_without_exit: Tới nơi
2377         against_oneway_without_exit: Chạy ngược chiều trên %{name}
2378         end_oneway_without_exit: Kết thúc khúc một chiều trên %{name}
2379         roundabout_with_exit: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức %{name}
2380         turn_left_with_exit: Tới bùng binh quẹo trái vào %{name}
2381         slight_left_with_exit: Tới bùng binh nghiêng về bên trái vào %{name}
2382         turn_right_with_exit: Tới bùng binh quẹo phải vào %{name}
2383         slight_right_with_exit: Tới bùng binh nghiêng về bên phải vào %{name}
2384         continue_with_exit: Tới bùng binh đi thẳng vào %{name}
2385         unnamed: không tên
2386         courtesy: Chỉ đường do %{link} cung cấp
2387       time: Thời gian
2388     query:
2389       node: Nốt
2390       way: Lối
2391       relation: Quan hệ
2392       nothing_found: Không tìm thấy yếu tố nào
2393       error: 'Lỗi khi kết nối với %{server}: %{error}'
2394       timeout: Hết thời gian kết nối với %{server}
2395     context:
2396       directions_from: Chỉ đường từ đây
2397       directions_to: Chỉ đường tới đây
2398       add_note: Thêm ghi chú tại đây
2399       show_address: Xem địa chỉ
2400       query_features: Thăm dò yếu tố
2401       centre_map: Tập trung bản đồ tại đây
2402   redaction:
2403     edit:
2404       description: Miêu tả
2405       heading: Sửa đổi dãy ẩn
2406       submit: Lưu dãy ẩn
2407       title: Sửa đổi dãy ẩn
2408     index:
2409       empty: Không có dãy ẩn để xem.
2410       heading: Danh sách dãy ẩn
2411       title: Danh sách dãy ẩn
2412     new:
2413       description: Miêu tả
2414       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
2415       submit: Ẩn dãy phiên bản
2416       title: Đang ẩn dãy phiên bản
2417     show:
2418       description: 'Miêu tả:'
2419       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
2420       title: Đang xem dãy ẩn
2421       user: 'Người ẩn:'
2422       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
2423       destroy: Xóa dãy ẩn này
2424       confirm: Bạn có chắc không?
2425     create:
2426       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
2427     update:
2428       flash: Các thay đổi đã được lưu.
2429     destroy:
2430       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
2431         trong trước khi xóa dãy ẩn.
2432       flash: Đã xóa dãy ẩn.
2433       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
2434 ...