localisation updates from translatewiki.net (2009-10-08)
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 vi: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Nội dung
10       diary_entry: 
11         language: Ngôn ngữ
12         latitude: Vĩ độ
13         longitude: Kinh độ
14         title: Tiêu đề
15         user: Người dùng
16       friend: 
17         friend: Người bạn
18         user: Người dùng
19       message: 
20         body: Nội dung
21         recipient: Người nhận
22         sender: Người gửi
23         title: Tiêu đề
24       trace: 
25         description: Miêu tả
26         latitude: Vĩ độ
27         longitude: Kinh độ
28         name: Tên
29         public: Công khai
30         size: Kích cỡ
31         user: Người dùng
32         visible: Thấy được
33       user: 
34         active: Tích cực
35         description: Miêu tả
36         display_name: Tên Hiển thị
37         email: Thư điện tử
38         languages: Ngôn ngữ
39         pass_crypt: Mật khẩu
40     models: 
41       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
42       changeset: Bộ thay đổi
43       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
44       country: Quốc gia
45       diary_comment: Bình luận Nhật ký
46       diary_entry: Mục Nhật ký
47       friend: Người bạn
48       language: Ngôn ngữ
49       message: Thư
50       node: Nốt
51       node_tag: Thẻ Nốt
52       notifier: Trình báo
53       old_node: Nốt Cũ
54       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
55       old_relation: Quan hệ Cũ
56       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
57       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
58       old_way: Lối Cũ
59       old_way_node: Nốt Lối Cũ
60       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
61       relation: Quan hệ
62       relation_member: Thành viên Quan hệ
63       relation_tag: Thẻ Quan hệ
64       session: Phiên
65       trace: Tuyến đường
66       tracepoint: Điểm Tuyến đường
67       tracetag: Thẻ Tuyến đường
68       user: Người dùng
69       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
70       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
71       way: Lối
72       way_node: Nốt Lối
73       way_tag: Thẻ Lối
74   application: 
75     setup_user_auth: 
76       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
77   browse: 
78     changeset: 
79       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
80       changesetxml: Bộ thay đổi XML
81       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
82       feed: 
83         title: Bộ thay đổi {{id}}
84         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
85       osmchangexml: osmChange XML
86       title: Bộ thay đổi
87     changeset_details: 
88       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
89       bounding_box: "Hộp bao:"
90       box: hộp
91       closed_at: "Lúc Đóng:"
92       created_at: "Lúc Tạo:"
93       has_nodes: 
94         one: "Có {{count}} nốt sau:"
95         other: "Có {{count}} nốt sau:"
96       has_relations: 
97         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
98         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
99       has_ways: 
100         one: "Có {{count}} lối sau:"
101         other: "Có {{count}} lối sau:"
102       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
103       show_area_box: Hiện Hộp vùng
104     changeset_navigation: 
105       all: 
106         next_tooltip: Bộ thay đổi sau
107         prev_tooltip: Bộ thay đổi trước
108       user: 
109         name_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
110         next_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
111         prev_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
112     common_details: 
113       changeset_comment: "Miêu tả:"
114       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
115       edited_by: "Người Sửa đổi:"
116       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
117       version: "Phiên bản:"
118     containing_relation: 
119       entry: Quan hệ {{relation_name}}
120       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
121     map: 
122       deleted: Đã xóa
123       larger: 
124         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
125         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
126         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
127         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
128       loading: Đang tải...
129     node: 
130       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
131       download_xml: Tải xuống XML
132       edit: sửa đổi
133       node: Nốt
134       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
135       view_history: xem lịch sử
136     node_details: 
137       coordinates: "Tọa độ:"
138       part_of: "Trực thuộc:"
139     node_history: 
140       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
141       download_xml: Tải xuống XML
142       node_history: Lịch sử Nốt
143       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
144       view_details: xem chi tiết
145     not_found: 
146       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
147       type: 
148         changeset: bộ thay đổi
149         node: nốt
150         relation: quan hệ
151         way: lối
152     paging_nav: 
153       of: trong
154       showing_page: Đang hiện trang
155     relation: 
156       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
157       download_xml: Tải xuống XML
158       relation: Quan hệ
159       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
160       view_history: xem lịch sử
161     relation_details: 
162       members: "Thành viên:"
163       part_of: "Trực thuộc:"
164     relation_history: 
165       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
166       download_xml: Tải xuống XML
167       relation_history: Lịch sử Quan hệ
168       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
169       view_details: xem chi tiết
170     relation_member: 
171       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
172       type: 
173         node: Nốt
174         relation: Quan hệ
175         way: Lối
176     start: 
177       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
178       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
179     start_rjs: 
180       data_frame_title: Dữ liệu
181       data_layer_name: Dữ liệu
182       details: Chi tiết
183       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
184       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
185       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
186       load_data: Tải Dữ liệu
187       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
188       loading: Đang tải...
189       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
190       object_list: 
191         api: Lấy vùng này dùng API
192         back: Liệt kê các đối tượng
193         details: Chi tiết
194         heading: Danh sách đối tượng
195         history: 
196           type: 
197             node: Nốt [[id]]
198             way: Lối [[id]]
199         selected: 
200           type: 
201             node: Nốt [[id]]
202             way: Lối [[id]]
203         type: 
204           node: Nốt
205           way: Lối
206       private_user: người bí mật
207       show_history: Xem Lịch sử
208       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
209       wait: Xin chờ...
210       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
211     tag_details: 
212       tags: "Thẻ:"
213     way: 
214       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
215       download_xml: Tải xuống XML
216       edit: sửa đổi
217       view_history: xem lịch sử
218       way: Lối
219       way_title: "Lối: {{way_name}}"
220     way_details: 
221       also_part_of: 
222         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
223         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
224       nodes: "Nốt:"
225       part_of: "Thuộc về:"
226     way_history: 
227       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
228       download_xml: Tải xuống XML
229       view_details: xem chi tiết
230       way_history: Lịch sử Lối
231       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
232   changeset: 
233     changeset: 
234       anonymous: Vô danh
235       big_area: (lớn)
236       no_comment: (không có)
237       no_edits: (không có thay đổi)
238       show_area_box: hiện hộp vùng
239       still_editing: (đang mở)
240       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
241     changeset_paging_nav: 
242       of: trong
243       showing_page: Đang hiện trang
244     changesets: 
245       area: Vùng
246       comment: Miêu tả
247       id: ID
248       saved_at: Lúc Lưu
249       user: Người dùng
250     list: 
251       description: Những thay đổi gần đây
252       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
253       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
254       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
255       heading: Các bộ thay đổi
256       heading_bbox: Các bộ thay đổi
257       heading_user: Các bộ thay đổi
258       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
259       title: Các bộ thay đổi
260       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
261       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
262       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
263   diary_entry: 
264     diary_comment: 
265       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
266     diary_entry: 
267       comment_count: 
268         one: 1 bình luận
269         other: "{{count}} bình luận"
270       comment_link: Bình luận về mục này
271       edit_link: Sửa đổi mục này
272       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
273       reply_link: Trả lời mục này
274     edit: 
275       body: "Nội dung:"
276       language: "Ngôn ngữ:"
277       latitude: "Vĩ độ:"
278       location: "Vị trí:"
279       longitude: "Kinh độ:"
280       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
281       save_button: Lưu
282       subject: "Tiêu đề:"
283       title: Sửa đổi mục nhật ký
284       use_map_link: sử dụng bản đồ
285     feed: 
286       all: 
287         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
288         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
289       language: 
290         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
291         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
292       user: 
293         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
294         title: Các mục nhật ký của {{user}}
295     list: 
296       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
297       new: Mục Nhật ký Mới
298       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
299       newer_entries: Mục Sau
300       no_entries: Chưa có mục nhật ký
301       older_entries: Mục Trước
302       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
303       title: Các Nhật ký Cá nhân
304       user_title: Nhật ký của {{user}}
305     new: 
306       title: Mục Nhật ký Mới
307     no_such_entry: 
308       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
309       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
310       title: Mục nhật ký không tồn tại
311     no_such_user: 
312       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
313       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
314       title: Người dùng không tồn tại
315     view: 
316       leave_a_comment: Bình luận
317       login: Đăng nhập
318       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
319       save_button: Lưu
320       title: Các Nhật ký Cá nhân | {{user}}
321       user_title: Nhật ký của {{user}}
322   export: 
323     start: 
324       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
325       area_to_export: Vùng để Xuất
326       embeddable_html: HTML để Nhúng
327       export_button: Xuất
328       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
329       format: Định dạng
330       format_to_export: Định dạng Xuất
331       image_size: Kích cỡ Hình
332       latitude: "Vĩ độ:"
333       licence: Giấy phép
334       longitude: "Kinh độ:"
335       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
336       mapnik_image: Hình Mapnik
337       max: tối đa
338       options: Tùy chọn
339       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
340       osmarender_image: Hình Osmarender
341       output: Đầu ra
342       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
343       scale: Tỷ lệ
344       zoom: Thu phóng
345     start_rjs: 
346       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
347       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
348       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
349       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
350       export: Xuất
351       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
352       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
353   geocoder: 
354     description: 
355       title: 
356         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
357         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
358       types: 
359         cities: Thành phố
360         places: Địa điểm
361         towns: Thị xã
362     description_osm_namefinder: 
363       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
364     direction: 
365       east: đông
366       north: bắc
367       north_east: đông bắc
368       north_west: tây bắc
369       south: nam
370       south_east: đông nam
371       south_west: tây nam
372       west: tây
373     distance: 
374       one: khoảng 1 km
375       other: khoảng {{count}} km
376       zero: không tới 1 km
377     results: 
378       no_results: Không tìm thấy kết quả
379     search: 
380       title: 
381         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
382         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
383         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
384         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
385         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
386         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
387     search_osm_namefinder: 
388       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
389       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
390   javascripts: 
391     map: 
392       base: 
393         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
394         mapnik: Mapnik
395         noname: Không tên
396         osmarender: Osmarender
397       overlays: 
398         maplint: Maplint
399     site: 
400       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
401       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
402   layouts: 
403     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
404     donate_link_text: quyên góp
405     edit: Sửa đổi
406     edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
407     export: Xuất
408     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
409     gps_traces: Tuyến đường GPS
410     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường
411     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
412     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
413     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
414     history: Lịch sử
415     history_tooltip: Lịch sử bộ thay đổi
416     home: nhà
417     home_tooltip: Về vị trí nhà
418     inbox: hộp thư ({{count}})
419     inbox_tooltip: 
420       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
421       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
422       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
423     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
424     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
425     intro_3: OpenStreetMap hoạt động do sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}.
426     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
427     license: 
428       alt: CC BY-SA 2.0
429       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
430     log_in: đăng nhập
431     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
432     logo: 
433       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
434     logout: đăng xuất
435     logout_tooltip: Đăng xuất
436     make_a_donation: 
437       text: Quyên góp
438       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
439     news_blog: Blog Tin tức
440     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
441     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
442     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
443     shop: Tiệm
444     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
445     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
446     sign_up: đăng ký
447     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
448     sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
449     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
450     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
451     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
452     view: Xem
453     view_tooltip: Xem bản đồ
454     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
455     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
456   map: 
457     coordinates: "Tọa độ:"
458     edit: Sửa đổi
459     view: Hiển thị
460   message: 
461     delete: 
462       deleted: Đã xóa thư
463     inbox: 
464       date: Ngày
465       from: Từ
466       my_inbox: Hộp thư đến
467       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
468       outbox: đã gửi
469       people_mapping_nearby: những người ở gần
470       subject: Tiêu đề
471       title: Hộp thư
472       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
473     mark: 
474       as_read: Thư đã đọc
475       as_unread: Thư chưa đọc
476     message_summary: 
477       delete_button: Xóa
478       read_button: Đánh dấu là đã đọc
479       reply_button: Trả lời
480       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
481     new: 
482       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
483       body: Nội dung
484       message_sent: Thư đã gửi
485       send_button: Gửi
486       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
487       subject: Tiêu đề
488       title: Gửi thư
489     no_such_user: 
490       body: Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó
491       heading: Người dùng hoặc thư không tồn tại
492       title: Người dùng hoặc thư không tồn tại
493     outbox: 
494       date: Ngày
495       inbox: thư đến
496       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
497       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
498       outbox: thư đã gửi
499       people_mapping_nearby: những người ở gần
500       subject: Tiêu đề
501       title: Hộp thư đã gửi
502       to: Tới
503       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
504     read: 
505       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
506       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
507       date: Ngày
508       from: Từ
509       reading_your_messages: Đọc thư
510       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
511       reply_button: Trả lời
512       subject: Tiêu đề
513       title: Đọc thư
514       to: Tới
515       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
516     sent_message_summary: 
517       delete_button: Xóa
518   notifier: 
519     diary_comment_notification: 
520       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
521       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
522       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
523       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
524       hi: Chào {{to_user}},
525       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
526     email_confirm: 
527       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
528     email_confirm_html: 
529       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
530       greeting: Chào bạn,
531       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
532     email_confirm_plain: 
533       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
534       greeting: Chào bạn,
535       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
536       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
537     friend_notification: 
538       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
539       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý.
540       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
541     gpx_notification: 
542       and_no_tags: và không có thẻ
543       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
544       failure: 
545         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
546         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
547         more_info_2: "vấn đề này tại:"
548         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
549       greeting: Chào bạn,
550       success: 
551         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
552         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
553       with_description: với miêu tả
554       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
555     lost_password: 
556       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
557     lost_password_html: 
558       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
559       greeting: Chào bạn,
560       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
561     lost_password_plain: 
562       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
563       greeting: Hi,
564       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
565       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
566     message_notification: 
567       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
568       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
569       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
570       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
571       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
572       hi: Chào {{to_user}},
573       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
574     signup_confirm: 
575       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
576     signup_confirm_html: 
577       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
578       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
579       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a> hoặc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog OpenGeoData</a>, blog này cũng chứa <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast để nghe</a>!
580       greeting: Chào bạn!
581       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
582       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
583       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
584       more_videos_here: thêm video tại đây
585       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
586       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
587       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
588     signup_confirm_plain: 
589       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
590       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
591       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
592       current_user_2: "tại:"
593       greeting: Chào bạn!
594       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
595       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
596       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
597       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của OpenStreetMap, nó cũng chứa podcast:"
598       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
599       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide
600       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
601       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
602       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
603       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page
604   oauth: 
605     oauthorize: 
606       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
607       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
608       allow_to: "Cho phép trình khách:"
609       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
610       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
611       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
612       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
613       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
614     revoke: 
615       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
616   oauth_clients: 
617     create: 
618       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
619     destroy: 
620       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
621     edit: 
622       submit: Sửa đổi
623       title: Sửa đổi chương trình của bạn
624     form: 
625       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
626       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
627       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
628       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
629       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
630       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
631       callback_url: URL Gọi lại
632       name: Tên
633       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
634       required: Bắt buộc
635       support_url: URL Trợ giúp
636       url: URL Trang chủ Chương trình
637     index: 
638       application: Tên Chương trình
639       issued_at: Lúc Cho phép
640       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
641       my_apps: Trình khách của Tôi
642       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
643       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
644       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
645       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
646       revoke: Thu hồi!
647       title: Chi tiết OAuth của Tôi
648     new: 
649       submit: Đăng ký
650       title: Đăng ký chương trình mới
651     not_found: 
652       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
653     show: 
654       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
655       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
656       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
657       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
658       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
659       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
660       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
661       authorize_url: "Cho phép URL:"
662       edit: Sửa đổi Chi tiết
663       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
664       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
665       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
666       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa hmac-sha1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
667       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
668       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
669     update: 
670       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
671   site: 
672     edit: 
673       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
674       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
675       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
676       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
677       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
678       user_page_link: trang cá nhân
679     index: 
680       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
681       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
682       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
683       license: 
684         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
685         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
686         project_name: Dự án OpenStreetMap
687       permalink: Liên kết Thường trực
688       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
689     key: 
690       map_key: Chú giải
691       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
692       table: 
693         entry: 
694           admin: Biên giới hành chính
695           allotments: Khu vườn gia đình
696           apron: 
697             - Sân đậu máy bay
698             - nhà ga hành khách
699           bridge: Đường rắn = cầu
700           bridleway: Đường cưỡi ngựa
701           brownfield: Sân để trống
702           building: Kiến trúc quan trọng
703           byway: Đường mòn đa mốt
704           cable: 
705             - Đường xe cáp
706             - ski lift
707           cemetery: Nghĩa địa
708           centre: Trung tâm thể thao
709           commercial: Khu vực thương mại
710           common: 
711             - Đất công
712             - bãi cỏ
713           construction: Đường đang xây
714           cycleway: Đường xe đạp
715           destination: Chỉ giao thông địa phương
716           farm: Ruộng
717           footway: Đường đi bộ
718           forest: Rừng trồng cây
719           golf: Sân golf
720           heathland: Vùng cây bụi
721           industrial: Khu vực công nghiệp
722           lake: 
723             - Hồ
724             - bể nước
725           military: Khu vực quân sự
726           motorway: Đường cao tốc
727           park: Công viên
728           permissive: Đường cho phép
729           pitch: Sân thể thao
730           primary: Đường chính
731           private: Đường riêng
732           rail: Đường sắt
733           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
734           resident: Khu vực nhà ở
735           retail: Khu vực buôn bán
736           runway: 
737             - Đường băng
738             - đường lăn
739           school: 
740             - Trường học
741             - đại học
742           secondary: Đường lớn
743           station: Nhà ga
744           subway: Đường ngầm
745           summit: 
746             - Đỉnh núi
747             - đồi
748           tourist: Nơi du lịch
749           track: Đường mòn
750           tram: 
751             - Đường sắt nhẹ
752             - xe điện
753           trunk: Xa lộ
754           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
755           unclassified: Đường không phân loại
756           unsurfaced: Đường không lát
757           wood: Rừng
758         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
759     search: 
760       search: Tìm kiếm
761       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
762       submit_text: Đi
763       where_am_i: Tôi ở đâu?
764     sidebar: 
765       close: Đóng
766       search_results: Kết quả Tìm kiếm
767   trace: 
768     create: 
769       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
770       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
771     delete: 
772       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
773     edit: 
774       description: "Miêu tả:"
775       download: tải xuống
776       edit: sửa đổi
777       filename: "Tên tập tin:"
778       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
779       map: bản đồ
780       owner: "Tác giả:"
781       points: "Số nốt:"
782       save_button: Lưu các Thay đổi
783       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
784       tags: "Thẻ:"
785       tags_help: dấu phẩy phân cách
786       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
787       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
788       visibility: "Mức độ truy cập:"
789       visibility_help: có nghĩa là gì?
790       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
791     list: 
792       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
793       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
794       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
795       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
796     make_public: 
797       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
798     no_such_user: 
799       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
800       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
801       title: Người dùng không tồn tại
802     trace: 
803       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
804       by: bởi
805       count_points: "{{count}} nốt"
806       edit: sửa đổi
807       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
808       in: trong
809       map: bản đồ
810       more: thêm
811       pending: CHƯA XỬ
812       private: RIÊNG
813       public: CÔNG KHAI
814       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
815       view_map: Xem Bản đồ
816     trace_form: 
817       description: Miêu tả
818       help: Trợ giúp
819       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
820       tags: Thẻ
821       tags_help: dấu phẩy phân cách
822       upload_button: Tải lên
823       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
824       visibility: "Mức độ truy cập:"
825       visibility_help: có nghĩa là gì?
826       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
827     trace_header: 
828       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
829       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
830       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
831       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
832     trace_optionals: 
833       tags: Thẻ
834     trace_paging_nav: 
835       of: trong
836       showing: Xem trang
837     view: 
838       delete_track: Xóa tuyến đường này
839       description: "Miêu tả:"
840       download: tải xuống
841       edit: sửa đổi
842       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
843       filename: "Tên tập tin:"
844       heading: Xem tuyến đường {{name}}
845       map: bản đồ
846       none: Không có
847       owner: "Tác giả:"
848       pending: CHƯA XỬ
849       points: "Số nốt:"
850       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
851       tags: "Thẻ:"
852       title: Xem tuyến đường {{name}}
853       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
854       uploaded: "Lúc tải lên:"
855       visibility: "Mức độ truy cập:"
856     visibility: 
857       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
858       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
859       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
860       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
861   user: 
862     account: 
863       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
864       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
865       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
866       home location: "Vị trí Nhà:"
867       latitude: "Vĩ độ:"
868       longitude: "Kinh độ:"
869       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
870       my settings: Tùy chọn
871       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
872       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
873       profile description: "Tự giới thiệu:"
874       public editing: 
875         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
876         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
877         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
878         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
879         enabled link text: có nghĩa là gì?
880         heading: "Sửa đổi công khai:"
881       return to profile: Trở về trang cá nhân
882       save changes button: Lưu các Thay đổi
883       title: Chỉnh sửa tài khoản
884       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
885     confirm: 
886       button: Xác nhận
887       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
888       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
889       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
890       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
891     confirm_email: 
892       button: Xác nhận
893       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
894       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
895       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
896       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
897     friend_map: 
898       nearby mapper: "Người vẽ bản đồ ở gần: [[nearby_user]]"
899       your location: Vị trí của bạn
900     go_public: 
901       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
902     login: 
903       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
904       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
905       create_account: mở tài khoản
906       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
907       heading: Đăng nhập
908       login_button: Đăng nhập
909       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
910       password: "Mật khẩu:"
911       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
912       title: Đăng nhập
913     lost_password: 
914       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
915       heading: Quên mất Mật khẩu?
916       new password button: Đặt lại mật khẩu
917       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
918       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
919       title: Quên mất mật khẩu
920     make_friend: 
921       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
922       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
923       success: "{{name}} mới là người bạn."
924     new: 
925       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
926       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
927       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
928       display name: "Tên hiển thị:"
929       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
930       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
931       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
932       heading: Mở Tài khoản Người dùng
933       license_agreement: Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (by-sa)</a>.
934       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
935       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
936       password: "Mật khẩu:"
937       signup: Đăng ký
938       title: Mở tài khoản
939     no_such_user: 
940       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
941       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
942       title: Người dùng không tồn tại
943     remove_friend: 
944       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
945       success: "{{name}} không còn là người bạn."
946     reset_password: 
947       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
948       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
949       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
950       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
951       password: "Mật khẩu:"
952       reset: Đặt lại Mật khẩu
953       title: Đặt lại mật khẩu
954     set_home: 
955       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
956     view: 
957       add as friend: thêm là người bạn
958       add image: Thêm Hình
959       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
960       block_history: xem các tác vụ cấm người này
961       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
962       blocks on me: tác vụ cấm tôi
963       change your settings: thay đổi tùy chọn của bạn
964       create_block: cấm người dùng này
965       delete image: Xóa Hình
966       description: Miêu tả
967       diary: nhật ký
968       edits: đóng góp
969       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
970       km away: cách {{count}} km
971       m away: cách {{count}} m
972       mapper since: "Tham gia:"
973       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
974       my diary: nhật ký của tôi
975       my edits: đóng góp của tôi
976       my settings: tùy chọn
977       my traces: tuyến đường của tôi
978       my_oauth_details: Xem chi tiết OAuth của tôi
979       nearby users: "Người dùng ở gần:"
980       new diary entry: mục nhật ký mới
981       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
982       no home location: Chưa đặt vị trí nhà.
983       no nearby users: Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần.
984       remove as friend: dời người bạn
985       role: 
986         administrator: Người dùng này là quản lý viên
987         grant: 
988           administrator: Cấp quyền quản lý viên
989           moderator: Cấp quyền điều hành viên
990         moderator: Người dùng này là điều hành viên
991         revoke: 
992           administrator: Rút quyền quản lý viên
993           moderator: Rút quyền điều hành viên
994       send message: gửi thư
995       settings_link_text: tùy chọn
996       traces: tuyến đường
997       upload an image: Tải lên hình
998       user image heading: Hình người dùng
999       user location: Vị trí của người dùng
1000       your friends: Người bạn của bạn
1001   user_block: 
1002     blocks_by: 
1003       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1004       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1005       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1006     blocks_on: 
1007       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1008       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1009       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1010     create: 
1011       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1012       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1013       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1014     edit: 
1015       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1016       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1017       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1018       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1019       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1020       show: Xem tác vụ cấm này
1021       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1022       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1023     filter: 
1024       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1025       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1026       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1027     helper: 
1028       time_future: Hết hạn {{time}}.
1029       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1030       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1031     index: 
1032       empty: Chưa ai bị cấm.
1033       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1034       title: Người dùng bị cấm
1035     model: 
1036       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1037       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1038     new: 
1039       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1040       heading: Cấm {{name}}
1041       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1042       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1043       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1044       submit: Cấm người dùng
1045       title: Cấm {{name}}
1046       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1047       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1048     not_found: 
1049       back: Trở về trang đầu
1050       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1051     partial: 
1052       confirm: Bạn có chắc không?
1053       creator_name: Người cấm
1054       display_name: Người bị cấm
1055       edit: Sửa đổi
1056       not_revoked: (không bị hủy)
1057       reason: Lý do cấm
1058       revoke: Bỏ cấm!
1059       revoker_name: Người bỏ cấm
1060       show: Hiện
1061       status: Trạng thái
1062     period: "{{count}} giờ"
1063     revoke: 
1064       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1065       flash: Đã bỏ cấm.
1066       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1067       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1068       revoke: Bỏ cấm!
1069       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1070       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1071     show: 
1072       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1073       confirm: Bạn có chắc không?
1074       edit: Sửa đổi
1075       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1076       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1077       reason: "Lý do cấm:"
1078       revoke: Bỏ cấm!
1079       revoker: "Người bỏ cấm:"
1080       show: Hiện
1081       status: Trạng thái
1082       time_future: Hết hạn {{time}}
1083       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1084       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1085     update: 
1086       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1087       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1088   user_role: 
1089     filter: 
1090       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1091       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1092       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1093       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1094     grant: 
1095       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1096       confirm: Xác nhận
1097       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1098       heading: Xác nhận cấp vai trò
1099       title: Xác nhận cấp vai trò
1100     revoke: 
1101       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1102       confirm: Xác nhận
1103       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1104       heading: Xác nhận rút vai trò
1105       title: Xác nhận rút vai trò